Skip to main content

Full text of "Flora Orientalis : sive, Enumeratio plantarum in Oriente a Graecia et Aegypto ad Indiae fines hucusque observatarum"

See other formats


®tjE 

' ' 1 

i. 1. ItU iCtbrara 


Nnrlb (Earoltna ^mt 

QK341 
B684 

V.5 S02514764 T 


This book is due on the date indicated 
below and is subject to an overdue fine 
as posted at the Circulation Desk. 


01 


UT 


Tm' 


BOISSIER, E. 


FLORA ORIENTALIS 


Vol. V 

Monocotyledonae (Gymnospermae, Acotyledoneae, 

Vasculares) (1884) 

R6impression fac-simil6e A. ASHER & CO. 1963 


OUVRAGES l)E M. ED. BOISSIER 


Flora orientalis sive enumeratio plantarum in Oriente a Groeciu et 

iEgypto ad Indi;e fines hucusque observatarnm. Vol. I. Thalami- 

florce. Un gros volume in-8 de 1017 pages, 1807 . . . . Fr. 25 

Vol.II, Ca/i/cjyZorrcPo/ypc^a^fE. In-H^dellSOpageSjlS^S, » 25 

Vol. III. CalyciflorcB Gamopetalce. In 8" de 1033 p., 1875, » 2.5 

Vol. IV. CoroUi/to7'(je et Monochlamydeae In-8° de 1270 

pages, 1879 »26 

Vol.V. Monocotyledonece, Gymnospermoe et Acotyle- 

donece Vasculares. In-8° de 8G8 pages, 1884 ... «25 
L'ouvrage complet, 5 volumes » 126 

Voyage botanique dans le midi de TEspagne pendant Tannee 1837. 
2 vol. grand in-4" — Tome I. Narrations et Geographie botanique., 
X et248 pages de texte. — Tome II. Enumeration des plantes du 
royaume de Grenade. — Additions, llil pages, accompagnes d'un 
Atlas de 206 planches dessinees et gravees par Heyland et colo- 
riiJ^es a la main, ainsi que d'un Tableau synoptique donnant la 
hauteur des montagnes et les regions botaniques, 1839-1845. 
Prix reduits, colorie, au lieu de Fr. 400 cartonne. . . . Fr 242 

— — En noir, cartonn6 % 162 

Sur^3apiervelin,colorie,aulieudeFr.660, cartonne, » 350 

Diagnosis plantarum orientalium. 1" et 2™" series. 13 fascicules ; 
2"' serie, 6 fascicules, in-^". Geneve 1842-59, a 3 Fr. le fascicule. 
Les fascicules i, 3, 6 et 7 sont epuises. 

Plantae AucherianaB ; fascicule I et II in-^", a 3 Fr. le fascicule. 

Description de deux nouvelles Cruciferes des Alpes et du Piemont. 

ln-4'\ avec 2 planches Fr. 5 

Aufzsehlung der in einer Reise durch Transkaukasien und Persien 
gesammelten Pflanzen, von Ed. Boissier und Buhse. In-4° avec 10 
planches et 1 carle. Moskau 18G0 Fr. 10 

Diagnosis plantarum Hispaniae, par Ed. Boissier et G.-F. Reuler. 

In-S". Geneve 1.S42, c^puise. 

Pugillus plantarura novarum Africae borealis Hispaniaeque australis. 
fii-S". (.enevfe 1802 Fr. 3 

Centuria Euphorbiarum. Geneve, 1860 »1 

Icones Euphorbiarum ou figures de 122 especes du genre Euphorbia 
(lessiiiees el gravees par IIhyl.vnd, avec des considerations sur la 
classiticatiun et la distribution des plantes de ce genre, par 
Ed. Boissier 1 vol. grand in-folio, 24 pages de texte et 121 'plan- 
ches. Gen^ve 18G6 PY. 70 

*.* Tom ces ouvrages sont cn vente chez H. Georg, d Geneve, Bdlc 
et Lyo7i. 


FLORA ORIENTALIS 

SI\'K 

ENUMERATIO PLANTAHUM 

IN ORIENTE 

A GRyEGIA ET /EGYI^TO AD TNDLE FINES 

HUGUSQUE OBSERVATARUM 
EDMO.M) BOiSSIKR 

S(ir.. PiiYs. (iKN'i:v.. Soc. r.iNX. I.ONi)rN. 

llrg. Acail. Sciont., M.atrit., etc, t^odali. 

VOLU.MIvV QUINTL-.M 

MONOCOTYLEDONE/E 

GYMNOSPERMiE. ACOTYLEDONEtE VASCULARES 


GKXLVj': i:t hasillt: 
Apri) 11. (ii<:u]i(;. hip. mopolam 

i.ucnu.M 

.vi>ir) K u .M r ) i; .M . (■o. i; i k mk \.\ i; kkukkkjuk 

AIML 18Ni 


:.\ TYIMS CAP.KYA.MS. 


FLORA ORIENTALIS. 


PLANTiE VASGULARES. 
CL&SS. II. MONOCOTYLEDONE£. 

ORD. CXX. HYDROCHARITACE^ 

(L. G. Rich. Mem. Iiistit. 18H, p. I. 55. — Hydrocharides Juss). 

Flores sfepius dioici. Perigouium (2) 3-6-phyllum iri iloribus fcmi- 
neis tubo plus minus elongatosurfultum,in masculis tubo destitutum. 
Stamina 3-1:2, anlhera3 ditheceai 2-4-loculares. Ovarium inferum uni- 
vel pseudo-6-pluriloculare Scepius multi-ovulatum, ovula placcntis 
parietalibus affixa anatropa vcl ortiiotropa. Stylus brevissimus vel 
elongatus, stigmata (2) 3-6. Fruclus submcrsus perigonii limbo coro- 
iiatus uiii-vel spurie plurilocularis baccaiformis vel membranaceus 
indehiscens rarissime stellatim dehiscens. Semina indelinita exalbu- 
minosa, testa membranacea. Einbryo plerumque rectus. 

Tr. I. HALOPHILILE (Aschers. Linn. 1867 p. 172 Trib. 
Najadacearim). ^ 

Polleii confervoideum septatum. Ovarium uniloculare placentis 
parietalibus. Stigmala longe exserta. Folia hasin versus angustata 
s;epe petiolata. 

* Ti-ibus (ut et ordinis character) a cl. et aia. D'» P, Ascherson elaLorata et 
benigne comniunicata. 


2 HYDROGHARITACE^ HalophUa^ 

HALOPeiLA (DupetitThonai-s Gen. noY. Madag. p. 2, W 6). 

Flores diclipi dioici (excl. Drew monoici.) Masc. Perianthium sim- 
plex triphyllum. Stamina tria cum perianthii phyllis alternantia. 
Antherae sessiles exlrorsoe 4-locularcs. Fem. Perianthium perexi- 
guum 3-2-phyilum (inlerdum 4-5-phyllum ?.) Ovarium lageniforme 
placentis 2-5 plerumque 3 parietalibus ovula saepius plurima ana- 
trupa ascendentia foventibus. Stigmata 2-5 (plerumque 3) inter 
perianthii phylla multoties breviora inserta, filiibrmia intus canali- 
culata. Fructus membranaceus. Semina plerumque numerosa subglo- 
bosa, testa facile solubili. Embryo macropodus ; axis hypocotyleu&^ 
puncto radiculari infero, superne excavatus plumulam e cotyledonis 
annularis horizontaliter accumbenlis apertura vaginali emergentem 
excipiens. — Herbai marina? perennes submersoe. Folia per paria ap- 
proximata frondosa lamina trinervi. Flores in ramo haud elongato 
terminales spatha diphylla involucrati, masculi pedunculati, feminei 
sessiles. Fecundatio hydrogama. 


Sect. Bvbkania (Ehrenb. et Hempr. Abh. Berl. Acad. 1832. I. p. 
429. — Hnlophila Bayley Balfour Trans. Bot.Soc. Edinb. 1879, cujus 
dissertalio egregia pro genere accuratius cognoscendo summopere 
commendanda), Caules repentes ramosi ad nodos radicantes. Folia 
cujusque rami (prreter infima bina frondosa quorum lamina plerum- 
que obtusa ct transverse venosa in petioliim basi vaginantem alte- 
nuatur) squamiformia pcr paria oblique decussata tertio primo cui- 
que superposito. 

1. H. ovalis (R. Br. Prodr. Nov. Holl., p. 339! sub Caulinid), 
caule tenerrimo, foliorum frondosorum laniina obovala vel obovato- 
elliptica integerrima in petiolum plerumciuc pluries longiorem 
atlenuata "^ H. ovalis Hook. fil. — H. ovata Gaud. in Freyc. Voy. 
bot. p. 429. lab. 40, fig.I. — H. Kotschijaiia Fenzl Mss. 

Hab. inmaris Piubvi vadosisarenosis pra.-sertim inter sco]tulos corallinos ad 
Suez (Del ! Frauenfeld ! Aschors !), ad Ivosseir (IvlunziiiL^er !), ad Mirsa Sobaj-a 
prope antif|uam Berenicen ( Schweinf. C94 ! ad insulam Barkan prope introi- 
lum sinus .Elanilis sitam (Ehrb !). prope Djeddam (flildebr. 107!), in sinu 
Persico ad insulam Karel; et prope Buschir (Ky ! ) 

Foliorum lamina 10-15 nim. longa. 

,S major (Zolling. Verz. p. 75, sub Lemnopsi) Foliorum lamina 
elliplico-lanceolalci aculiuscuhi 35-80 min. longa. 

Ilab. prope Suez (Frauenfeld !) 

Ar. Geogr. Oceanus Indicus et racificus ad oras tropicas Africte, Asioe et 
ejas insularum, Polynesite, Australiie etiam extratropica). 


Ealophila hydrogharitage^ 3. 

2. H. stipulacea. (Forsk. Fl. .Eg. Arab. p. 158! sub Zosterd) 
foliorum frotidosorum lamina elliptico-lanceolata spinuloso-serrulata 
in petiolum plerumque multo breviorem altenuata. 4. H. Stipulacea 
Aschs., Thalassia stipulacea. Konig Ann. bot. II, p. 97. 

Hab. cum precedente in mari Rubro ad oras .Egypti prope Suez (Del ! Ehr f 
Schimp. 1001 ! Ky. 412 ! Frauenfeld ! Aschers ! Letourn !), ad Kosseir Schimpf 
Pullen ! Klunz !), ad Mirsa Ouadi Lechuma (Schweinf. G9f> !), ad Mirsa Sobaya 
rSchweinf !), Arabi^ petraea prope Tor (Ehrb ! Bove !) 

Planta plerumque sterilis robusta confertim ramosa foliis 5 centim. longis, 
7 mm.latis; ad littus projecta more Zosterarnm etc, albescit et parenchymate 
inter venas protruso exiniie bullata evadit; inde Zostera hullata Del. Pl.Eg. 
p. 289, tab, 53, fig. 6 — Thalassia bullata Kunth — Barkania bullata Ehrenb. 
et Hemp. loc, cit. tab. V. IL Plantaj tloriferai folia 15 mm. longa. 

Ar. Geogr. Mare Rubrum inter tropicos, insulae Africoe orientalis. 

Tr. II. VALLISNERIE.E[Endl. gen. p. 161. 

Pollen globosum. Ovarium uniloculare placenlis parietatibus. 
Sligmata perigoniumhaud superantia. Foliaiinearia basin versushaud 
angustata. 

VALLISNERIA (Michel. Gen. iO). 

Flores dioici. Masc. Spatlia scapum brevissimum terminans ovala 
trivalvis flores numerosos minimos breviter pedicellalossupra recep- 
taculum unicum congeslos includens. Perigonium membranaceum 
tripartilum laciniis obovato-oblongis post anthesin rellexis. Stamina 
tria basi perigonii inserta, antherue subglobosa^ biloculares loculis 
discretis. Fem, Spalha scapum longissimum filiformem spiraliter 
contortumterminans ore bifida fiorem solitarium sessilem includens. 
Perigonii tubus cum ovario connatus, limbi laciniai tres ovafte. Sta- 
minodia tria laciniis perigonii alterna. Ovarium cum perigonii lubo 
connalum uniloculare multiovulalum. Ovula plurima ascendentia 
analropa. Stylus nullus, stigmata tria magna ovata s.nepe bifida. 
Capsuia cylindrica unilocularis limbo perigonii coronata polysperma. 
Semina cylindrica parietalia funiculo longo suspensa. Embryo rectus. 
— Planta aquatica submersa. 

1. V. spiralis (L. Sp. 1441) rhizomate gracili stolonifero fibras 
radicales tenues et Iblia linearia plana subpellucida longissima obtusa 
superne subdenliculala edenle, floribus masculis sub anthesi a pedi- 
cellis solutis in aquie superficie natantibus, floribus femineis eodeni 
lempore scapi laxata spira emergentibus alque iterum foDCundatione 
peracta scapi spiris contractis sub aqua immersis et friiCtum matu- 
rantibus :^. Rich. Mem. Inst. tab. 3.— Nees Gen. Ic. — Rchb. 
Germ. tab. 60. 
Hab. in aquis lente fluentibus, Mesopotamia ad fluvimn Chabur prope 


4 HYDROCHARiTACE^ Vallisneria. 

Baset Aiii (Haussk!), Babylonia ad Bagdad (Noe!) et liassora (Haussk!), 
Persia auslralis ad Ispaban et borealis ad Enzeli juxta mare Caspiuni 
(Haussk!), Belutchia (Stocks!). 

Ar. Geogr. Hispania et Gallia australis, Helvetia et Germania australes, 
Italia borealis, regio Danubialis, Bossia iiiedia et australis, India, Nova 
Hollandia, America. 

BLVX4 (Dup. Thouars Gen. Madag. i4. — L. C. Rich. Mem. 
iDst. n. 63 lab. 4 et 5). 

Flores dioici. Masc. Spatha scapum hrevem lermiiians mulliflora 
ore bifido, flores iruTqualiter pedicellali. Perigonium sexpartiium 
laciuiis exterioribus calycis iulerioribus petaloideis. Slamina 3-8, fila- 
menta filiformia, anllicrtT obloiigrc apiculalce loculis ])inis conneclivo 
anguslo juiictis. Ovarii superi rudimenlum globosum, stylus sela- 
ceus Irifidus. Fem. Spatlia ut in niare sed uniflora flore sessili. Peri- 
gonii tubus clongatus basi cum ovario connatus, limbus ul in mare. 
bvarium cum perigonii tubo coiinatum uniloculare, ovula plurima 
ascendentia aiiatropa. Stylus filiformis elongatus cum perigonii lubo 
connatus apice breviler exserlus liber. Stigmala tria linearia inlegra. 
Bacca cyliiidrica unilocularis. Semina plurima ascendentia. Embryo 
rectus. — Herba} aquaticoe submersje sed flores emersi. 

i. B. octandra (Roxb. Corom. tab. \Q>o sub Vallisnerid) stolo- 
nifera, foliis omnibus radicalibus linearibus elongatis iiilegerrimis, 
florum masculorum scapo subcompresso foliis ccquilongo vel loti- 
giore, spallia cyliudrica, perigoiiii pliyllis exterriis obiongo-lanceo- 
fatis internis albis liiicaribus recurvis dupio longioribus, floris femi- 
iiei scapo breviore et crassiore, spallia cyliudr-ica, flore pedicello 
(r-cceptaculo?) longo suffullo, laciniis corollinis all)is linearibus, ger- 
mine cylindrico obsolete tr-iquetr-o ^' B. octandra Diipetit Tli. loc. cit. 

Hab. iri oryzetis Persiiy occidenlalis ijrope antiquam Si.sam (Haussk. ex 
cL Asch. in iht.). 

Ar. Geogr. India orientalis. 

Tr. m. STRATI(3TEiE (Endl. Gen. p. d65) Polleu globosum. 
Germcn placenlis valde prominenlibus iiicomplele sep- 
tatiim. 

Sehies prima. — A(iuro dulcis incolnc. 

I1VDU0CHAR1S(L. Gen. 1126). 

Flores dioici. Masc. Fl. 2-3 in spaUui dipbylla pedicellali. Perigo- 
iiii pliylla externa 3 berbacea, interiia 3 [lelaloidca majora pra?nora- 


Hydrocharis. hydrocharitace^ 5 

tione corrugata. Stamina 12 filamenlis basi in columnam brevem con- 
natisbicruribus,crurc postico sfepe ananlhero,antherfe ovatse basifixse. 
Fem. Flos intra spatham solilarius et longe pedicellatus. Calycis 
tubus ovario adnatus, limbus tripartitus. Corolla ut in flore niasculo. 
Staminodia tria filiformia. Nectarii squamje tres carnosse. Ova- 
rium cum calycis tubo connatum sexlocnlare multiovulatum, ovula 
dissepimentis alfixa ascendenlia anatropa. Styli sex brevissimicrassi, 
stigmata tolidem bipartita. Bacca ovata sexlocularis muco replefa. 
Seminaparva ovata exalbuminosa, texta laxaverrucis obsila. Embryo 
ovatus. — Herba florifera natans, fructifera demersa. 

1. H. morsus-ranae (L. J. Sp. 1466) rhizomate tenui stoloni- 
fero e nodis fibras natantes et rosulas Ibliorum edente, foliis longe 
petiolatis orbiculari-reriiformibus, stipulis oblongo-Ianceolatis mem- 
branaceis infernc peliolo adnatis, perigonii phyllis externis ovatis 
concavis, internis mullo majoribus orbiculatis albis basi luteo-ma- 
culatis, bacca ovata oblonga ^. Ic- Lam. III. tab. 870. — Nees 
Gen. Germ. Ic. — Rcl:b. Germ. tab. 68. 

Hab. in aquis stagnantibus in ditione ut videtur rarn, G^tolia ad Missolun- 
ghi (Nieder!). 

Ar. Geogr. Enropa borealis et media a Scandinaviu et Rossia media ad Lu- 
sitaniani, llisitaniam mediam, Italiani borealem, Bosniam,regioneniDanubia- 
lem, Sibiria, Nova-Hollandia. 


OTTELIA (Pers. Ench. I. 400). 

Flos hermaphroditus in spatha tubuloso-alala ore bifida solilarius 
et sessilis. Perigonii tubus cum ovario connatus, limbus sexpartitus 
laciniis externis herbaceis, internis majoribus pelaloideis,singulis basi 
exlernaglandulre depressa? inserlis. Stamina 6-J:2, filamenlis cuneato- 
oblongis, anlheris linearibus basifixis, Ovarium cum tubo perigo- 
nii connatum placentis parietatibus ad axiqi tendentibus incomplete 
6-8-loculare. Ovula pUirima parietalia ascendentia anatropa. Stigmata 
6-8 sessilia liiiearia bifida. Bacca perigonii limbo coronata oblonga 
teretiuscula incompleSe 6-8-locularis Semina plurima exalbuminosa. 
Embryo orthotropus.— Herbje. aquaticae foliis submersis. 

I.O. alismoides (L. Sp. 754 sob Stratiote) rhizomate ovato 
inferne fibras radicales longas superne folia rosulata edente, foliis 
longe peliolatis lamina submersa vel natanti orbiculari-cordata sa^pe 
plus minus elongatis petiolos sa^pius superantibus, spatha ovoideo- 
oblonga breviter biloba longitudinaliter 5-6 alata alis herbaceis inse- 
quilatis, perigonii phyllis exteruis oblongo-lanceolatis calycinis, 
internis petaloideis albis obovatis multo majoribus, fructu ovato 
intra spatham recondilo ^' . Ottelia alismoides Pers. Syn. — Ic. L. 


6 HYDROGHA.RITA.GE.« Ottelia. 

C. Ricli. Mptn. Inst. 18 U tab. 1 .^ Damasomum Indicum Willd. Sp. 
2. 276. — Roxb. Corom. tab. d85.— Bot. Mag. tab. 1201. 

Hab. in aquis lente fluentibus et oryzetis Egypti interioris ad Rosettam 
(Del ! Planta!), ad Damiatam fSieb ! Scliweinf !), ad El Ajun in Oasi parva 
(Aschers !). 

Ar. Geogr. India Orientalis, Australia tropica. 

Obs. Stratiotes aloides L. planta ejusdeui onlinis Europae magis borealis 
incola in prov. tJaucasicis ad fl. Terek a Gulddenstcedtio indicata ibi a recen- 
tioribus non observata fuit. 

Series secunda. — Maris incolye. 

ENHALUS (C. A. Rich. M6m. Insl. 18H, H p. 64)'. 

Flores dioici. Masc. Periantliium duplex coloratum, sepala tria 
petalis tolidem paulo breviora. Stamitia tria episepala, antherte sub- 
sessiles oblongrc quadriloculares lateraliter dehiscenles. Fem. Perian- 
Ihium duplex pliyllis tribus sepalinis oblongis, tribus petaloideis 
subduplo longioribus exlus elegantissime undulato-plicatis. Ovarium 
lageniforme subcompressum costis novem papillis gracilibus cylin- 
dricis interdum ramosis fimbriatis. Placenla) sex bilaniellatse in centro 
fructus subcontigu.e. Ovula pauca in angulo cujusque placentiB cum 
pariete externa ariixa anatrop?. SHgmata sex paulo supra basin in 
ramos binos lineares divisa. Fructus ovatus spurie septatus (abortu 
3-4-locularis) demum deliquescens. Semina3-14 irregularilcr conica, 
hilo basilari, chalaza apicali. Embryo macropodus puncto radiculari 
infero, plumula lateralis valde evoluta sulco basilari cotyledonis 
conici viridis excepta. — Herba marina submersa, rhizomate crasso 
stolonifero, radicibus fasciculatis, foliis distichis late linearibns apice 
rotundatis superne serrulatis, nec ligulatis, nec auriculatis, vaginis 
apertis, inflorescenliis axillaribus compresso-pedunculatis primum 
spatha diphylla inclusis. Pedunculus inllorescentiae masculne brevis, 
flores innumeri minutissimi supra receptaculuin elotigatum capiluli ad 
instar conglomeralidemum a pedicellis gracilibussoluti aquce innatan- 
tes. Flos femineus pedunculo spiraliler contorlo suffultus solitarius 
sessilismasculis multolies major. Fecundalio Vallisnerioe modo aero- 
gama. 

1. E acoroides (L. fil. Suppl. p. 268 sub Straiiote) foliorum 
lamina 23-29-nervi, nervorum marginalium fasciculis librovasalibus 
setarum nigrarum ad instar persistentibus in rhizomalis apice 
comam formantibus, spalharum phyllis carinato-complicatis ad cari- 
nam (et in spalha mascula etiam ulrinque in nervo lalerali) papillis 
gracilibus fimbriatis ^ . E. acoroic/es Steud. Nom. — E. kwnigii 

* Genus a cl. et am. D"'* P. Aschersonelaboratum etbenigae commuuicatum. 


Enhalus. hydrogharitace^ 7 

L. G. Rich. loc. cit. p. 78. — E marinus Griff. Not. pl. As. 111, 
p. 178, Ic. tab. 249, 250. 

Hab. in mari Rubro prope Yanibo territorii Hedjaz (Botta!). 

Herba robusta rhizomatis comA Posidoniam Oceanicam ffimulans, setis nigris 
longissimis e nervis marginalibus foliorum emortuorum reliquis insignis. 
Folia ad quinque decim. longa, 12-15 mm. lata. Pedunculus masculus 4 cen- 
tim., spatha i3 centim., ilores 2 mm. longi. Pedunculus femineus 4 decim. 
longus, spatha 5 cent., fructus ad 3 cent. longi. 

Ar. Geogr. Oceanus Indicus et Pacificus ad Asisi, Africae, Australioe, Mela- 
nesiae oras inter tropices. 

THALASSIA Soland. Mss — KOnig Ann. Bot. H, p. 96. 

(E.x parte) \ — Scliizotlieca Ehrenb. 

Flores dioici. Masc. Perigonium simpiex sepaliniim, phylla tria 
oblonga obtusissima concava subherbacea integerrima. Stamina 9 
(ex cl. Duchassaing in T. testudimim 12). Fem. (in T. testudinum 
tantum notus). Pcrianthium duplex, sepala 3 multo minora subherba- 
cea lanceolata acuta serrulata, petala 3 subcolorata oblonga utrinque 
attenuata serrulata, ovarium subcompressum papillis cylindrico- 
clavalis dense muricatum in tubum breviorem gracilem hexagonum 
Isevem produclum, placentis subsenis bilamellatis una alterave 
minus evoluta. Ovula pauca anatropa in angulo inter placentam et 
parietem exlernam ovarii ad basiii affixa. Stigmata bifida (lot quot 
placenta3 perfecta} ?) Fructus subglobosus rostratus spurje 2-4-locula- 
ris septis demum evanidis demum (in T. HemprirJiii saltem) ab 
apice ad basin in valvas 10-20 stellatim expaiisas dehiscens. Semina 
bina irrcgulariter depresso-globosa vel reniformia hilo basilari, 
chalaza rostri breviter et late conici ad instar prominenle. Embryo 
macropodus puncto radiculari infero?, plumula valde evoluta colyle- 
donis lamin» viridis sulco arcte apposita cum ea seminis rostrum 
implens. — Ilerba^. marinie submersoe, rhizomate repente folia 
squamiformia amplexicaulia nunierosa gerente, hinc inde radicante, 
ramis passim erectis superne frondoso-foliatis ; folia omnia disticha, 
frondosa late linearia apice rotundata superne serrulata nec ligulata 
nec auriculata,vaginis apertis, demum squamose nec fibrose seccden- 
tibus. Flores solitarii, axillares (?) brevipedunculati spatha diphylla 
involucrali, masculus supra spatham pedicellatus, femineus subses- 
silis. Fecundatio probabililer aerogama. 

1. T. Hemprichli (Ehrb. Symb. Phys. bot. tab. XI. I. (ined). 
— Act. Berl. Acad. 1832, 1 p. 429. — Solms Laubach in Schweinf. 
Beitr.^ M\h. p. 194, 246 sub Schizotheed) foliorum lamina 9-15 
nervia dentibus ex toto scariosis e cellularum parietis externi pro- 
cessibus tantum nec cellulis ipsis prominentibus forraatis (conf. cl. 

* Genus a cl. etam. D--^ P. Ascherson elaboratum et benigne communicatum. 


8 HYDRocHARiTACE^ Thdlassia. 

Magnus Sitzb. Naturf. Freunde Berlin 1870 p. 86), spathae mascul» 

phyllis lineari-oblongis integerrimis, floribus femineis 'ifi T. Hem- 

prichii Aschers. 

Hab. in maris Rubri vadosis inter scopulos corallinos ad Kosseir (Klun- 
zinger!) et Djeddam (Schweinf!) ubi Kholdn el qagab audit. 

Folia cum vaginis 15-20 centim. longa 4-10 mm. lata. Spatha mascula 25 
mm., ilos 7 centim. ERquantes. Fructus viridis nucis avellanae magnitudine. 
Planta Cymodocece nodosce et C. rotundatce- siniilis a quibus primo visu dis- 
tinguitur rhizomate foliis squamiformibus numerosis obtecto et foliis nec li- 
gulatis nec auriculatis. A nostrS, specie differt T. tcstudinum Kon. ad oras 
Indiae occidentalis obvia ; quae planta robustior, folii dentes ex parte her- 
bacei ex cellulis ipsis et earum processibus nec ex solis processibus formati, 
spathai mascula^ tandem ex cl. Konig phylhi irregulariter serrulata. Thalas- 
sice testudinum flores masculi, T. Hemprichii autem tlores f«minei praesto^ 
haud sunt, infemineis speciei prioris spatha^ phylla serrulata. 

Ar. Geogr. Oceanus Indicus et Pacificus ad oras Africaj et Asise tropicae, 
Archipelagus Indicus, Melanesia. 

Tr. IV. HYDRILLE^ (Casp. inPringsh. Jahrb. 1, p. 493). 

Pollen globosum. Ovarium uniloculare placentis parietalibus. Stig- 
raata tria. Folia sessilia, parva, verticillata, rarius sparsa. 

HYDRILLA (L. C. Rich. IWem. FnsL 1811, 2, 61 tab. 2). 

Flores dioici. Masc. Spatha sessilis'subglobosa irregulariler rupta 
flore unico pedicellato. Perigonium sexpartitum laciniis exterioribus 
calycinis, interioribus petaloideis. Stamina tria laciniis exterioribu» 
opposita, fllamenta brevia fiIiformia,anther?e ovatai loculis binis conti- 
guis. Fem. S()atha sessilis tubulosa uniflora ore obliquo flore sessili. 
Perigonii tubus riliformis elongatus basi ovario connatus, limbus 
sexpartitus pliyllis externis calycinis, internis petaloideis. Ovarium- 
placentis ternis, ovula phirima ascendenlia anatropa. Stylus selifor- 
mis elongatus cum tubo perigonii connatus, stigmata lineari-lanceo- 
lata indivisa, bacca subtrigona unilocularis. Semina paula cylindrica 
ascendentia. — Herba gracilis submersa, floribus natantibus. 

1. H. verticillata (Roxb. Corom. tab. 164 sub Serpimld) 
caule elongalo tenui fluitante,foliis 3-6 verticillatis sessilibus oblongo- 
vel lineari-lanceolatis serrulatis. Masc. spalhis axillaribus sessilibus 
1-4-nis parvis globosis muricatis, perigonii phyllis externis ovatis 
internis cuneato-oblongis. Fem. Spalha multo majore axillari soli- 
taria tubulosii, bacca elongata siliquscformi '^ H. verticillata Rich. 
loc. cit. Udora occidentalis Koch syn. 

Hab. in fluviis, ditionis civis dubia. in Indiae orientalis aquis copiosa, pro- 
babiliter in Belutschia calidiore reperienda. 

Ar. Geogr. Pomerania, Prussia, Lithuania, India orientalis, China, Japonia, 
Archipelagus Indicus, Australia, Insulse Africoe orient. 


Alistna. ALisMACEiE 9 

ORD. CXXl. ALISMACE^. 

(L. G. Rich. in Ann. Mns. Par. I., p. 365). 

Flores hermaphroditi rarins monoici. regulares. Perigoninm hexa- 
phyllum phyllis externis calycinis, internis corollinis. Stamina liypo- 
gyna sex vel indefinita, antherfe biloculares longitudinaliter dehis- 
centes. Ovaria indefinita rarius 6-8, singula slylo terminata, verlicil- 
lata vel capitata unilocularia uniovulata, rarius biovulala, rarissime 
pluriovulata. Ovula campylotropa, si unicum basilare erectum, si 
bina alterum ex sutura ventrali horizontale. Garpella indehiscentia. 
Semen exalbuminosum. Embryo uncinatus. 

ALISMA (L. Gen. 460 ex parte). 

Flores hermaphroditi, Sepala tria herbacea persistentia. Petala tria 
calyce majora decidua sestivatione involuta. Stamina (in nostrd) sex, 
antherse ad dorsi basinaffixae. Ovarianumerosareceptaculodisciformi 
insidentid, in orbem disposita, uniovulata ovulo ereclo, micropyle 
extrorsa, stylus lateralis, stigma obsoletum. Garpella compressa 
coriacea monosperma. Semen erectum. Embryo uncinatus. — Herba 
aquatica. 

4. A. Plantago (L. Sp. 486) foliis longe petiolatis acutis ovatis 
vel cordalis vel lanceolatis, floribus composite et verticillatim in 
paniculani pyramidatam scapum terminantem dispositis, pedicellis 
elongatis, bractcis breviter lanceolaiis, petalis albis orbiculatis, car- 
pellis compressis obovatis obtusis dorso sulcatis in fructum centro 
infundibulariter excavatum congestis ^. Ic Nees Gen. Germ. — 
Rchb. Germ. tab. 57. A lanceolatani With. forma foliis angustis. 

Hab in paluilosis et ad aquas totius ditionis a GroeciA ad Egyptum I Meso- 
potamiam! Persiam australem! regnum Cabulicum (Grill!). 

/3 decumhens. — Folia angusta, scapus brevis decumbens pauci- 
florus. — A. repens Schimp. Pl. Eg. exs. n° 34, (non Gavan. quod 
Ech. rammculoidis formam sistit). 

Hab. in Egypto inferiore prope Abuzabel (Schimp !). 

Ar. Geogr. Europa omnis, Sibiria tota, India borealis, Abyssinia, America 
borealis, Australia. 

FXHINODORUS (L. Rich. M^m. Mus. Hist. Nat. 1815 I. p. 365). 

Flores hermaphroditi. Sepala tria herbacea persistentia. Petala tria 
calyce majora decidua aestivatione imbricata. Stamina (ia nostra) 


40 ALisMAGE^ Echinodorus 

sex, anllierfB basi bifida affixoe. Ovarianumerosa siipra receptaciilum 
globosum capitalo-congesta in slylum brevem lerminalem attenuata 
uniovulata ovulo erecto. Garpella vix compressa mullicostata coria- 
cea monosperma. Semen erectum. Embryo uncinatus. — Herba 
aquatica facie Alismatis. 

1. E ranunculoides (L. Sp. 487 sub Alismate) foliis lanceo- 
latis trinerviis aculis in pcliolum seusim attenualis, scapo foliis 
lequilongo vel sublongiore apice umbellalo vel verticillatim biumbel- 
lalo, pedicellis elongatis, petalis obovatis Iransverse sublatioribus 
albis roseo-tinctis, carpellis ellipsoideo-subquadrangularibus longilu- 
dinaliter 3-4-suIcatis sensim attenuatis et stylo recto roslratis "^ i E. 
ramuiculoides . Kngelm. — Rchb. Germ., fig. 55. 

Hab. in paludosi.s et hyeme inundatis, in parte occidentali ditionis raris- 
sinie, Peloponnosus ad Naupliam (Orph !). 

Ar. Geogr. Lusitauia, Hispania, Gallia centralls et occidentalis, Helvetia, 
Britannia, Germania occidentalis el borealis, Gothia, Italia, Dalmatia, Rossia 
media, xVfrica borealis, Insulai Canarienses. 


DAM4S0MIM (Jass. Gcn. 46. — Actinocarpus R. Br.) 

Flores hermaphrodili. Sepala tria herbacea persistentia. Petala 
tria calyce majora dccidua. Stamina sex, anthertB dorso vix supra 
basin affixae. Ovaria-6-8 verlicillata receptaculo plano vix incrassato 
inserla basi connala unilocularia 2-pluriovulata iri stylum rectum 
brevem atlenuata Garpella lateraliler compressa basi lala recepta- 
culo adnata stellalim divergentia coriacea lanceolata in rostrum rec- 
tum sensim allenuata. Semina (in nostra specie) bina vel abortu 
unicum. Kmbryo uncinalus. — Herba aquatica. 

\. D. Bourgaei (Cosson Not Pl Gril. Esp. p. 47) foliis longe 
petiolatis oblongis hasi truncalis vel cordalis 3 5-nerviis, scapis 
crassiusculis folia subsupcrantibus, florum verticillis 5-7 remo- 
tisculis 5-7-floris in racemum laxum dispositis inferiore inter- 
dum composito, pedicellis demum crassis fructu vix longioribus, 
I)etalis albis rhomboideo-ovatis l)revissime unguiculalis, carpellis 
triangulari-lanceolatis aculis valdc nervosis nervis fere ad roslri 
apicem productis, semiMibus oblongo-cylindricis muriculalis QActino- 
carpus Damasonium Guss. Syn. I. p. 440 non Sm. 

Hab. ad fo.ssas dcmum exsiccatas, Lycia ad Elmalu (Bourg!) Egyptus in- 
ferior ad Abuzabel (Schimp. exs. 35!). 

Affine D. stellato Pers jiro cujus varietate a nonnullishabetur, hoc differre 
videtur carpellis fructiferis subduplo majoribus obsolete nervosis longius 
et maiiifestius rostratis rostro non sulcato-nervoso, seminibus duplo majori- 
bus subcurvatis transverse rugulosis. 

Ar. Geogr. Hispania, australis, Lusitania, Sicilia, Sardinia, Africa borealis. 


Sagittaria. ALisMACEiE 11 

SAGITTARIA (L Gen. 1067). 

FJores monoici (in spec. exot. interdum dioici vel polygami) 
superiores masculi. Sepala tria herbacea persistenlia. Petala 6 
€alyce majora decidua oestivatione imbricata. Mas». Stamina supra 
receptaculuni inserta in noslra numerosa, filamenta brevia, antherai 
basilixffi. Ftm. Ovaria indefinita receplaculo subcarnoso globoso 
insidenlia in capitulum congesta compressa extrorsum gibba uni- 
ovulata ovulo erecto, slylus brevis, stigma simplex obtusum. 
Garpella membranacea compressa marginata. Semen erectum. Em- 
bryo uncinalus. — Herba aquatica floribus lernatim verlicillatis ver- 
ticillis remotis basi bracteis membranaceis obsitis in racemum termi- 
nalem disposilis. 

\. S. sagittifolia (L. Sp. 1410) foliis longe petiolatis profunde 
sagittatis acutis lobis divergentibus acuminatis, scapo erecto sim- 
plici, pedicellis tlore bracteaque subloiigioribus, petalis albis calyce 
duplo longioribus obovalis trausverse latioribus in unguem brevem 
contractis, carpellis obovatis dorso alatis oblique et ol)tuse rostratis 
%. Ic. Lam III. tab. 776. — Rchb. Germ. fig. 94. — Nees Gen. 
Germ. Ic. 

Hab. iti aquis, Macedouia et Tliracia (Friv. ex Griseb.), Transcaucasia ad 
mare Nigrum prope Redoutlcale (Bayern') et ad Gaspium prope Lenkoran 
(Hohen.J, Babylonia ad Korna (Noe!), Affghania (Gritr.) 

Ar. geogr. Europa septenlrionalis et media a Scandinavia et Rossia boreali 
ad Lusitaniam, Hispaniam et Italiam australes, regionein Danubialem, 
Sibiria tota, India orientalis, China, Japonia 


ORD. CXXII. BUTOMACE.^. 

(L. C. Rich.) 

Flores hermaphroditi regulares. Perigonium hexaphyllum phyllis 
biserialis exlerioribus calycinis vel interdum corollinis, tribus inter- 
nis majoribus petaloideis. Stamina hypogyna definita vel indefinila, 
antherfelineares biloculares lateraliter secundum longiluditicm dehis- 
cenles. Ovaria sex vel plurima verticillata distincla vel basi cohcKren- 
tia unilocularia multiovulata. Ovula placenlae parietali reticulata3 
affixa anatropa. Carpella sutura ventrali dehiscentia. Semina cre- 
ijerrima exalbuminosa, embryo rectus vel uncinalus. 


18 BUTOMACE.E Butomus. 

BUTOMUS (L. Gen. 507). 

Flores hermaphroditi. Sepala tria persistentia subcolorata. Petala 
tria sepalis submajura persistentia. Stamina novem, sex per paria 
phyllis exterioribus, tria interna petalis opposita. Ovaria sex verti- 
cillata vcntre et basi cohierentia supra basin ad conjunctionem poris 
nectarifluis instructa stylo persistente oblique rostrata. Ovula cre- 
berrima parietalia subhorizontalia. Carpella coriacea. Semina minuta 
longitudinaiiter sulcata testa membranaced. Kmbryo rectus cylindra- 
ceus. — Ilerba aquatica. 

1. B. umbellatus (L. Sp. 532) rhizomate horizontaii, foliis 
longissimis lineari-sublriangularibus aculis, scapis cylindricis folia 
subsuperantibus, umbelUi terminali multillora basi involucro tri- 
phyllo cincta, phyllis foliaceis breviter lanceolatis, pedicellis longis^ 
iniequalibus, perigonii phyilis obovatis internis submajnribus roseis 
^. Lam. III. tab. 324. — Rchb. Germ. fig. 103. — Nees Gen. Ic. 

Hab. ad fossas et aqnas leiite fluentes, Macedonia (Friv.), Thracia et Bi- 
thyniii (Sibth. Thirke !), agrum Trojanum (Schmidt!), Lycia ad Elmali 
(Bourg I), Cappadocia ad CfEsaream (Bal !), Caelesyria (Post I), Damasci 
(Gailll), Tauria (Stev.), prov. Caucasica; (Led. Bayern !), Iberia et ditio Ta- 
lyscli (C. A. Mey.), Afl^ghania (GrilL). 

Ar. Geogr. Europa borealis ab Anglia ct Scandinavia ad Lusitaniam, Ita- 
liam centralem, regionem Danubialem et Rossiam mediam, Songaria, Sibi- 
ria, India boreali-occidentalis, China. 


ORD. CXXIII. JUNCAGlXEiE. 

L. G. Rich. Mem. Mus. 2 p 365. 

Flores hermaphroditi regulares. Perigonium hexaphyllum herba- 
ceum phyllis suba^qualibus. Slamina sex hypogyna, antherai bilocu- 
lares longitudinalifer dehiscentes. Ovaria 3 vel 6 libera vel angulis 
ventralibus connata unilocularia 1-2-ovuIata ovulis ascendenlibus 
anatropis. Stylus nullus, stigmata papillosa apice ovarii adnata. Car- 
pella 3 vel 6 vel basi tantum connata et superne distincta vel iti 
fructum 3-6-suIcatum connala mafuritate ab axi centrali secedentia 
angulo interno dehiscenlia 1-2-sperma. Semina erecta exalbuminosa. 
Embryo rectus. 

TRIGLOCHIN (L. Gen. 453). 

Perigonium hexaphyllum deciduum phyllis ovato-concavis tribus 
interioribus altius insertis. Stamina sex filamentis brevissimis^ 


Triglochin. jungagine^ 13 

antherissub medio dorso affixis Ovaria 6 iii unicum connata uniovu- 
lata, tria alterna interdum sterilia, siyli subnulli, stigmata brevia 
plumosa. Ovuia basilaria. Caipclla axi liliformi adnata ab eo demum 
soluta moiiosperma angulo ventrali demum (et an semper?) dehis- 
centia. alternatria interdum sterilia. Semen ereclum lesla tenui. — 
HerbiE lloribus racemoso-spicalis. 

1. T. maritimum (L. Sp. 483) rbizomate obliquofibris vestito, 
loliis carnosulis lineari-semicylindricis carnosulis supra canalicula- 
lis, scapo foliis longiore in racemum slrictum elongalum densillorum 
abeunte, pedicellis slriclis fructu brevioribus, fructu ovato apice sub 
stigmatibus coarclalo hexagonocarpellis sex ellipticis triquetris dorso 
subcanaliculatis tandem secedenlibus ^. Ic Lam 111. tab. 260, tig. 2. 
— iichb. Germ. tab. 5!2. — T. Ani et T. Rogmri. G. Koch Linn. 
XXII, p. 27-2. 

Hab iii pratis salsis interioribus Armeiii:e ad Baibut (Bourg!) et in palu- 
AxhnA ad Euphratem prope Erzerum (Huetlj, in Cappadocia ad I^ereketly 
(Bal!). 

Cl. Balatisa in Cappadocia cuni planla tj^pica niixlam formam fructu car- 
pellis teriiis constante legit. 

Ar Geogr. Europa borealis et mcdia a BritanniS, et Scandinaviaad liossiam 
et a Lusitania et Hispania boreali atl Italiam centralem, Dalmatiam, regionem 
Danubialem, Sibiria, Africa borealis, America borealis. 

I. T. palustre (L. Sp. 482) rhizomate bravissimo bulbi- 
formi tunicis et iibris subparallelis vestito, foliis anguste lincaribus 
semilerelibus, scapo foliis lungiore in racemum longum slrictum 
gracilem abeunte, pedicellis strictis fructu brevioribus, fruclu rachi 
adpresso lineari basi altenuato angulato, carpellis tribus subteretibus 
subulalis basi atleiuiato-arislalis a part.e inferiori primum ab axi 
secedentibus '^ . lc Fl. Han. tab. 490. — Nees Gen. Germ. Ic. — Rcbb. 
Germ. tab. 51. 

Hab, in uliginosis, ad fossas, regionis priesertim montan;e ct alpinaj, Ana- 
tolia in monte Anemas GOJO' (Held !), Cappadocia ad Cajsaream et in regione 
. iibalpiiuL montis Masmeneudagh (Bal!j, Armenia prope Baibut (Bourg!), 
llegio (Jaucasica (Ledeb.) Persia boroalis ad radices monlis Deniavend (Ivy. 
(■il5!j, Alfgliania cirsa Herat (Bge !) et C^abul (GrillMj iu valle Kurum 
(xVitchl). 

Ar. Geogr. Europa lota preserlim borealis et media,Sibiria,China,Tibetia, 
America Jjorealis et australis. 

3. T. Barrelieri (Lois. Fl. Gall. p. 705) rhizomale liulbiformi 
oblongo tibris parallelis anastomosantibus vestito, foliis lineari-subu- 
latis sen]icylindiicis erectiusculis superne sulco exai-atis, scapo 
erecto vel uscendenli foliis vix longiore in racemum brcveni laxius- 
culum abeunle, pedicellis fruclu sub;equilongis ereclo-patcntibus, 
fructu erccto-patenti oblongo lincari supcrne altcnuato, carpellis tri- 
bus subleretibus ab axi primum a parte inferiori seccdcnlibus ?<?. 


44 JUNCAGINE.E Triglochm^ 

Ic. Barrel. 271. — Rchb. Germ. fig. 9-16. — T. pahtstre var /3. L. 
Sp., p. 483. 

Hab. in arenosis maritimis Atticte, ad Phalerum (Boiss ! Heldr !j ad Eleusin 
(Heldr!), in insula Aegina (Sprun!)ad littora Cretaj (Heldr !), Smyrnfle 
(Bal!)Fl. Apr Jun. 

Ex cl. Chamisso et Schlecht., E. Mey. Buchenau, M. Micheli, etc. T. Barre- 
lieri a T. bulboso Capensi specifice non difTert; specimina Capensia tamen 
fibris tunicarum mullo copiosioribus rigidioribus et superne loiige produclis 
prsesertim stigmatibus duplo longioribus triangulari-lanceolatis pntenti- 
recurvis nec ovatis obtusis difterre observo. Sj^eciem affinem T. laxiflorum 
Guss. foliis utrinque planis et sulcatis varie flexis, capsulis brevius pedicellatis 
et axi adpressis, fiorendi tempore autumnali specifice distinctum ex ditione 
nondum vidi. 

Ar. Geogr. Lusitania, Hispania, Gallia occidentalis et australis, Italia, 
Dalmatia, Africa borealis. 


ORD. CXXIV. POTAME.E. 

(Juss. Dict. Sc. Nat. vol. 43, p. 93). 

Flores hermaphroditi vel unisexuales. Perigonium inferum tetra- 
phyllum, vel tanlum in floribus femineis obvium et cupuliforme, 
vel in floribus utriusque sexus nullum. Stamina 1-4, fllamciita brevis- 
sima,antlierce plerumque dithecea? longiludinaliter deliiscenles. Ova- 
rium e carpellis 1-8 liberis sessilibus nunc denium pedicellatis unio- 
vulatis constans. Ovulum e sulura ventrali pendulum vel lateraliter 
affixum. Fructus carpellis liberis nucamentaceis vel subdrupaceis 
constans. Semen exalbuminosum. Embryo macropodus uncinatus vel 
rectus. — Herbae in aqua dulei vel marina vigentes. 

Ser I. FLUviALEs. — Aqucc dulcis vel subsalsffi incolre. 

ZANMCHELLU (L. «en. 4034). 

Flores monoici masculi et feminei intcrdum arcle approximali, 
masculi distincte, iiunc longe pedunculali. Masc. Perigonium nullum. 
Anthera (interdum bincT&) thecis binis conneclivo excurrente longitu- 
dinaliteradnalis. Fem. Perigonium membranaceum bre/e cupuliibrme 
basin carpellorum cingens. Carpella 4-8 sessilia vcl pcdicellata oblonga 
compressa, stylus brevis vel elongatus. Stigma peltatum. Ovulum 
unicum suspensum. Carpella matura coriacea compressa germina- 
tione in 2 valvas dchisccntia. Semcn oblongum testa tcnui, albu- 
mine nullo. Embryonis cotyledon ionge acuminala ct circiiinalini 
inflexa. 

1. Z.palustris (L. Sp. 1475) caulibus tenuiler filiformibus radi- 


Zanichellia. poxAMEiE 15- 

cantibus, foliis angustissime linearibus vel filiformibus, slipuh"s intra 
foliaceis, carpellis;2-6 in umbellulam breviler pedunculafam congestis 
compressis oblique oblongis vel sffipius semilunalis Irevibus vel mar- 
gine dorsali convexo vel rarius etiam ventrali concavo crenato- 
dentatis 'ifi . Ic. Nees Germ. - Z. dentata Willd. (forma carpellis 
dentatis). — Planta quoad floris masculi longiludincm, carpella plus 
minus longe pedicellata, plus minus longe stylata, margine integra 
vel dentata formas pluresa nonnullis pro speciebus habitas sed qua? 
intermediisconfluunt prffibens. 

x genuina Aschers. Fl. Brand., p. 668. — Floris masculi pedun- 
culus elongatus, fructus breviter pedicellati subdcntati vel den- 
tati stylo2-3 plo longiorcs. stigma denticulatum. — Micheli Nov. Gen. 
tab. 34 fig. I. — Z. macrostemon J. Gay Z. repens et Z. major 
Boenningh. Rchb. Germ., tab. XV[, fig. 20 et 24. — Z. polycarpa 
Nolte fig. 23. 

/3 pedicellata Aschers. loc. cit p, 669. — Floris masculi pedunculus 
abbrevialus, pedicelli carpello ?equilongi vcl vix breviores, stylus 
carpellura sajpc ffiquans, stigma obscure denliculatum "^. \c. Mich. 
tab. 34. fig. 2. — Z. dentata Willd. — Z. braclujstemon Gay. — Z. 
pedunciitata Rchb. — Z. gibberosa Rchb. Ic. Germ. 21 et 22. 

Hab. omnes formte altera in altei-am transeuntes in aquis totius ditionis a 
Grsecia (Heldr!) et Macedonia (Friv !), ad Egyptum et ejus Oases (Eiirenb • 
Schweinfl Asch!), Persiarn ! regionem Caucasicam ! rognum Cabulicuni 
(GrifT!). 

Ar. Geogr. Totus orbis (pra^ter Australiam). 

POTAMOGETON (L. Gen. 174). 

Florcs hermaphroditi spicati Perigoniuni herbaceum tetraphyllum 
phyllis brevissime iinguiculalis PPstivalione valvatis. Antherje qua- 
tuor subsessiles phyllis anteposilie dilhecece thecis conneclivo plus 
minus sejnnclis. Carpella (|UHluor erecta uiiiovulala slyli> brevis- 
simo vcl nullo, stigmate peltato. Ovulum sufune ventrali inlVa apicem 
affixum pendulum campylotropum. NucuUe (juatuor vcl aborlu 1-2 
suhdrupacece sessiles monospcrmfC,endocarpioduro,albumen nullum, 
Embryo uncinalus, — Herbie aquaticie. 

§ I. Heterophylli Koch. — Folia inferiora submersa alterna 
floralia natanlia subopposita dissimiiia, stipuke libcrte. 

1. P. natans (L. Sp. 182) caule longo subsitiiplici, Ibliis omni- 
bus longepetiolalis, submersis oblongis, vel lanccolalissub anthesiob 
laminam pulrcdine destruclam ad petiolum reductis, nalaiitibus co- 
riaceis nervosis ovatis vel ovato-oblongis basi leviter cordatis cl ad 
limbi ortum biplicatis, petiolissemiferetibus supra planis, pcdunculis 


16 POTAME/E Potamogeton. 

caulem crassitie aequantibus, spica dense cylindrica, sepalis rhoinbeo- 
rotundalis, nuculisovatis recentibus compressis margine obtusis ^'. 
Rchb. Ic. Germ. tab. 50. 

Hab. in aqui? stagnantibus vel lente fluentibus totias ditionis a Graecia et 
Gretuad Syriam ! Egyptum, Persiani! Atfghaniam (Aitch \). 

[3. serotlnuin. — Petioli elongati, folia submersa longius persis- 
tentia, natantia augustata basi magis attermata. — P. serotinum 
iSchrad. 

Hab. in canalibus regionis Delta orientalis Egypti (Schweinf !) et alibi. 

Ar. Geogr. Totus fere orbis terrarum in temperatis et subtropicis. 

2. P. fluitans (Roth Tent. Germ. I. 72) caule elongato ssepe 
ramoso. ioliis omnibus longe petiolatis, submersis sub antliesi per- 
sistenlibus oblongo-lanceolalis membranaceis pellucidis, natantibus 
coriaceis tenuioribus late oblongo-lanceolatis basi attenuatis non 
plicalis, petiolis subtriquetris supra convexis, pedunculis caule 
subcrassioribus, spica cylindrica densa, sepalis rhombeo-rotundatis, 
nuculis ovatis compressis margine acutiusculo ^ . Rchb. Germ. tab.49. 
— P. natans vav. Jhiitans Cliam. 

Hab. in aquis. probab. in fere tota ditione, tlreta prope Kliania (Raul!), 
Syria (Bove !), Tauria et prov. (^.aucasicse (Ledeb.). 

Ar. Geogr. Terrarum orl)is fere totus in temporatis et tropicis. 

3. P. rufescens (Schrad. in Kth. Fl. Berol. p. 5) caule sub- 
simplici, foliis submersis sessiiibus membranaceis pellucidis lanceo- 
lalis basi et apice altenualis oblusiusculis margine la^vibus, foliis 
natanlibus demum rulescenlibus coriaceis oblongis obtusis in pctio- 
lum eis breviorem altenuatis, pedunculo caulc subcrassiore, spica 
cylindrica compacla, sepalis reniformibus, nuculis lenticuliri- 
compressis margine acutis '^. Rchb. Ic. Germ. tab. 32. — P. annu- 
latum Belhird. — P. Aipinum Balb. 

Hab. in aquis, Alfghania (Griif. ex Aitchison), speciuien impcrfectum ex 
Gorcyra (Letouru) ! huc spectare videtur. 

Ar. Geogr. Europa bornalis etmedia a Britannia et Scandinavia ad Italiam 
borealeni in Alpibus, Moutenegro et Bosnia, Sibiriu, i\nierica borealis. 


Folia omnia submersa conformia (pr.Te- 
ler lloralia pedunculos fulcraiitia qua? subopposita sunt) 
allerna, ovala vcl hmceolata. Slipula^ iibera}. 

4. P. lucens (L. Sp. 183) caule ramoso, foliis omnibus suhmcr- 
sis membranaceis pellucidis brcviler peliolatis a basi cuiicala ovatis 
vel lanceolatis mucronalis marginesorrulato-scabris inferioribus aller- 
iiis superioribus suboppo.silis. pcduiiculis caule crassioribus supei-ne 
incrassalis, spica deiise cyiindrica pcduuculo brcviore, sepalis traus- 


Fotamogeton. potamkje 17 

verse clliplicis, nuculis oblique ellipticis subcompressis receutibus 
marginc obtusis levitcr cariuatis "^ . Ic. Rchb. Germ. tab. 36. — 
P. serratum Web. 

Hab. in aquis, Macedonia in lacu Gastoria (Friedcr. ex Griscb ), Byzantii 
(Sm), Peloponnesus in agro Eliensi (Sm), Egyptus in cauali aqua.> dulcis 
prope Suez ( Scliweinf!), Ismailia,Ramses (Letourn.!) Libanus ])rope Yamouny 
(Bl!) reynum Gabulicum ad Ghuznee (GritF!). 

Ar. Geogr. Europa borealis et media ad Italiam centralem. Dabnatiam, 
regionem IJanubialem et Rossiam mediam usque, Sibiria, Africa Jjorealis, 
India orientalis. 

5. P. perfoliatus (L. Sp. 182) caule ramoso, foliisomnibus siib- 
mcrsis plurinerviis uiembranaceis pellucidis a basi cordata amplexi- 
cauli ovatis vel ovato-Ianceolalis margine scabriusculis, pedtinculis 
crassitic cauicm asquantibus spica breviter cylindrica longioribus, 
sepalis brevitcr ovatis, nuculis reccntibus obovatis compressis mar- 
ginc obtusis ^. Ic Rchb. Germ. fig. 53 el 54. 

Hal). in aquis, Macedonia (Sibth.), prov. Gaucasicce (G. a INIey.), Palestina 
ad Jordanuin ff.ove!), Persia prope Ispahan et in montibus Kuli Kilouyeli 
Persiaj australis (Haussk!), AtTgliania ad Hevat (Bge!), regno GabuUco et 
Belutschia (Stoclis !) 

Ar. Geogr. Europa omnis, Sibiria, India orientalis, Nova Hollandia, Ame- 
rica borealis. 

6. P. crispus(L. Sp. 18),cauledichotome ramoso subcomprcsso. 
foliis omnibus submcrsis membranaceis sessilibns linearioblongis 
obtusis serriilatis undulato-crispis, pcdunculis crassitiecaulema^quan- 
tibus spica oblonga subintcrrupta 3-4- plolongioribus, sepalis ovalis, 
nuculis ovatis compressis rostro tenui recurvo eis suboequilongo 
terminatis ^. Ic. Rchb. Germ. fig. 50 et 51. 

Hab. in aquis, Byzantii (Sibtli.), Tauria. prov. Gaucasicae et Transcaucasia 
(Lod), Damasci (Wetzstein!) Arabia petroea (Bove !), Egvptus infer. (Del ' 
Ehrl).! Fig. ! Schweinf!) in ditione Fayoum (Asch I), ad Kenne (Schimp. 047' 
Schweinf. !) et Syenem (Ky!) 

Ar. Geogr. Europa omnis, Sibiriaj^Japonia, Indiaiborealis,?. B. Spei, Nova 
Hollandia, America borealis. 

,^ 3. Chloephylii Koch. — Folia omnia submersa graminea con- 
formia (pricter floralia pedunculos fulcrantia quae suboppo- 
sita sunt) ulterna. Stipulffi liberse. 

7. P. acutifolius (Link ' Raem. et Sch. 3, p. 513) caule alalo- 
complanato dicholomc ramosissi. io, foliis omnibus submersis membra- 
naceis pellucidis sessilibus exac.e linearibus mullincrviis cuspidatis, 
pedunculis spicas 4-6-floras fructiferas breviter ovatas cequantibusi 
sepalis transverse rhombeis, nuculis semiorbiculatis compressis 
dorso convexis breviter uncinato-rostratis margine inlerno reclo et 
basi gibbo aucto :^. Ic. Rchb. Germ. tab. 26. 

Hab. in aquis Iberiai Gaucasicae (Wilh. ex G. Koch) E ditionenondumvidi. 

2 


18 FOTAMt:^ Potamogeton, 

Ar. Geogr. Europa boiealisad Galliam, Germaniam.regionem Danubialem, 
Rossiam raediam usque. 

8. P. obtusifolius (M. K. Deutsch. Fl. 1., p. 855) caule tenui 
subcompresso marginibus obtuso ramosissimo, foliis omnibus sub- 
rnersis membranaceis pellucldis sessilibus linearibus 3-5-nerviis 
oblusis breviter mucronatis, peduucuiis spicam continuam ovato- 
oblongam a^,quanlibus, sepalis rhonibeis, nuculis oblique obovatis 
compressis roslro brevi recto truncato terminatis margine jnterno 
convexo supra basin non gibboso ^. Rchb. Germ. tab. 25. — P. gra- 
mineus Sni. Prodr. I. p. t08? 

Hab in aquis, Pelopoiinesus si synonymon Smithii huc recte adducilur 
Persia occidentalis inter Tchinar et Maregun (Haussk !) et prob. alibi. 
Ar. Geogr. Europa pra^sertim borealis et media, Sibiria Uralensis. 

9. P, compressus (L. Sp. 1831 caule ramoso compresso-alato 
fere plano el subfoliaceo, foliis omnibus submersis membranaceis 
pellucidis sessilibus mullinerviis linearibus elongatis oblusiusculis 
cuspidatis, pedunculis spica fructifera cylindrica 10-15-llora dupJo 
longioribus, sepalis transverse ovatis,,nuculis oblique obovatis ros 
tro brevi obtuso, margine interno convexo ^. P. Zostercefolius 
Schum. Rchb. Germ. tab. 27. 

Hab. in aifuis ThraciiB borealis ad Stanimak (Friv. ex Griseb.) E ditione 
nondum vidi. 
Hab. in Europa boreali et media, Sibiria, Americu boreali. 

10. P. pusillus(L. Sp. 184) caule tenui cylindrico subcompresso 
ramosissinio, foliis omnibus submersis membranaceis pellucidis ses- 
silibus anguste linearibus sub 3-nerviis acutiusculis mucronulatis. 
pedunculis spica brevi inlerrupta 4-8-flora 2-3-plo longioribus, sepalis 
semiorbiculari reniformibus, nuculis vix compressis oblique ellipticis 
in rostrum breve rectum abeuntibus margine interno convexo ^. 
Rchb. Germ. lab. 22. 

Hab. in aquis, Armenia prope Baibut (Bourgl), prov. Gaucasica; et Trans- 
caucasia (Ledeb.j, Eg\ptus in Oasi parva fAscii! ) et magm\ (Schweinf !). 
Persia occidentalis (liaussk!) et prov. Khorassan prope Mesched (Bge!). 

Ar. Geogr. Earopa tota. Sibiria, Japonia, Africa borealis. Abyssinia, P. B. 
Spei. uisuhc Canarienses et Madera. America australis et borealis. 

,i; 4. Coleophylli Koch. — '^olia oninia submersa graminea 
allerna basi in vaginam slipulre adnalam abeuntia. 

11. P. pectinatus TL. Sp. 183) caiile filiformi ramosissimo 
ancipiti, foliis lineari-sctaceis ohsolete carialiculatis acutis uninerviis 
transverse venosis, pedunculis elongatis, floribus in fasciculos 
«ubunilaterales rcmotos dispositis spicas lor)gas t(!nues Aalde inter- 
ruptas formantibus, se[>alis transverse sublatiorihus, nuculis semi- 
unaribus subcompressis dorsp obtusis margine inleriore reclo iu 


Potaniogeton. roTAME^ 19 

rostrum breve abeunte ?-'. Ic. Rchb. Germ. tab. 19.- P. marinus 
Delile herb. ex Aschers. 

Hab in aquis communis, Graecia (Sibth.), Gorcyra et Zacynthus (Letour-. 
neux !) Macedonia(Friedr ), Greta (Heldr !), Egyptus in ditione Fayouni (Ehrb ! 
Asch! Scliweiuf !); DeltA (Del. ! Schweinf. et in Oasi Magna (Schweinf!) prov. 
Gaucasicie (G. Ivoch!), Persia (Haussk ! Bge!), regnum Gabulicum (Griffl). 

Ar. Geogr. Europa tota, Sibiria, Africa tota, India, America boreaUs et aus- 
tralis, Australia, NovaZelandia. 

.^ 5. Enantiophylll Koch. — Folia omnia submersa el sub- 
opposila, inferiora exstipulata, florale superius vel bina 
suprema unilateraliter vel utroque latere stipula aucta. 

12. P. densus (L. Sp. 182) caulibus cylindricis dichotome 
ramosis, foliis omnibus submersis oppositis decussatis sessilibus 
amplexicaulibus membranaceis pellucidis ellipticis vel ovato-lanceo- 
latis plus minus congestis et tunc recurvis, spicis e dichotoraiis 
subglobosis parvis 2-4-floris pedunculis brevibus frucliferis 
recurvis sufl^ultis, sepalis ovato-deltoideis acutis, nuculis obovatis 
compressis dorso late carinatis in rostrum breve recurvum abeun- 
libus "^. Rchb. Ic. Germ. lab. 28. 

Hab. in a({uis,PeIoponnesus (Sibth!), Armenia (Bourg!), Gappadocia (Ky!), 
Syria Libanotica (Bl!) et prob. multis aliis locis. 

3 lanceolatus. — Folia lanceolata vel lineari-lanceolata sfepius 
magis dissita. P. serratus L. Sp. 183. — P oppositifolius D. C. 

Hab. cum typo, vidie Syria bor. prope Aintab (Haussk') et e Damasco 
(Wetzst !) 

Ar. Geogr. Europa media et australis a Britannia et Dania ad Rossiam 
mediam. Africa borealis, America borealis. 

RUPm (L. Geo. 475). 

Flores 2 hermaphroditi in spicam primum vaginis foliorum flora- 
lium inclusani disposili. Perigonium nullum. Stamina bina filamentis 
brevissimis stiuamiformibus. Anthera? magnte loculis binis exlrorsis fila- 
menlomedio dorso inscrlis basi divergentibus. PoHiriis grana anguste 
oblonga curvata utraque extremitate dilatata. Carpidia qualuor (nunc 
ad 10» pi-iinuni sessilia demum plerumque longe pedicellala uniovu- 
lata. Styius nullus, stighia sessile peltalum. Ovulum pendulum. Car- 
pella fructifera pyriformia srepe obliqua crustacea ineunte germina- 
tione operculo dehiscentia. Albumen nullum. — HerhiB in aquis 
salsis ct salsuginosis crescentes habitu Potamog. pectinati. 

1. R. spiralis (L. herb., Dumort. Fl. Belg. p. 164) caulibus 
liliformibus ramosissimis, foliis filiformibus, pedunculis post anthesin 
longissimis et basi spiraliter tortis, anlherarum tliecis oblongis, car- 
pellis fructiferis ovoideis obliquis erectis apice sensima ttenualis podo- 


20 roTAME.t: Ruppia . 

gynoeis4-10plolongiore suffuUis ^.Ic. Rclih. Germ. tab. 17 fig. 26. 
— R. maritima L. Sp. 184 ex p. 

Hab. in aquis salsis, salsuginosis maritimis et stagnis salsuginosis into- 
rioribus totius fere dltionis, Byzantii (Montbret!) Graecia in Attica et Geplia- 
ioniii (HeldrlJ, .^tolia (Niedlj, pr. Arta (Glarke !). Gyprus (Ky !), Syria litlo- 
ralis (Bove!), Egyptus inferior ad Alexandriam et Damiatani (Ehrenb! 
Sieb!) Fayoum (Asch! Schweinf!) in oasibus deserli Libyci (Schweinf! 
Asch!), prov. Gaucasicis ad Mare Nigrura et Gaspiam (Ledeb.). Arab. hamoul. 

Ar. Geogr. Europa media et australis, Sil)iria Uralensis, Japonia, Africa 
Ijorealis et australis, America borealis et australis, Australia. 

2. R. rostellata (Koch in Rclib. Ic. Crit. 2 p. 66 fig. 306) 
caulibus teiiuiter filiformibus ramosissimis, foliis filiformi-selaceis, 
pedunculis post anthesin non elongatis nec spiraliter torlis, anthera- 
rum thecis subglobosis, carpellis ovoideo-semilunatis apice valde et 
oblique attenuatis podogytio eis 4-10-plo longioresulTullis ^. Rciib. 
Germ. fig. 25. — B. maritima L. Sp. ex p et herb. 

Hab in salsis et salsuginosis, vidi ex Argolide in jialudibus ad Lernam. 
(Sprnn!), Grcfa Heldr! Egypto ad Alexandriam (Del! Lctourn. 13.")!) a.i 
Rosettam (Ehrb.! Letourn !), in Oasibus deserti Libyci (Ehrb! Schweinf ! 
Aschs!). inter Kosseir et Ras Benass (Scliweinf!), Arabia petraea ad Mare 
Rubrum prope Tor (Ehrb ! Arabicc henzislod sive henzalod. 

Ar. Geogr. Europa, Africa boreulis, America borealis. 

Ruppicc species probabiliter intra ditionis limites obvice. 

R. Drepanensis Tin. in Guss. Syn. Fl. Sic. 11, p. 878.) cau- 
libus tenuissimis ramosissimis, foliis tenuissime setaceis flcxuosis. 
pedunculis post anthesin longissimis spiraliter tortis, antherarum 
thecis ovalibus, carpellis ovoideis oblique ereclis, podogyno eis 4-10 
plo longiore suffultis %. 

Hab. in reg. Mediterranea magis occidentali usque ad Bari Apuli:i- 
(Rabenhorst !). 

R hrachi/pus (Gay in Cosson Not. plant. crit.p. 10) caulibus tenui- 
terfiliformibus ramosissimis, foliis lililbrmibus, pedunculis post anthe- 
sin non elongatis nec tortis, aiilherarum thecis ovoideo-subglobosis, 
carpellis ovoideis olilique erectis podogyno ea vixrpquante suffullis "^. 

Hab. in reg. Mediterranea magis occidentali, in Mari Baltico. 

Gl. et am. D' Ascherson CKterum (in litt.) omnes Ruppias pro unius speciei 
formis habet. 

Ser. IL M.\rin.€, — Maris incolii'.' 

CYMODOCE\ (Konig Ann. Bot 11, p. 96. — Phucarjrostis major 
Theophrasti CavoL Phuc. Av^r^mz p, XIII, tab. I. — 
Phucagrostis Willd. Sp. IV. G49). 

Flores dioici iiudi. Masc. Antheroe 2 quadriloculares pedunculo 

^ A. cl. et arn. D'" P. Ascherson elaborata- et benigne communicatae. 


Cymodocea. potamea: 21 

eadem all.itudiiie iiisert;e lateraliter coniiatte, tliecis longitudiiialitcr 
(lehiscentibiis appeiidiciila subulata superatis. Polleii confervoideuni. 
7'>7?i.Garpidia "1 collateralia, singulum stigmatibus l)inis fasciirormibus 
eiongatissuperatum; oviilum unicumex apice carpelli pendulum sub- 
orlhotropum, carpellum maturum compressuni semiovalum vel 
semielliplicum osseum indebiscens. Semen liborum pendulum, testa 
solubills. Embryo macropodus puncto radiculari laterali, cotylcdon 
cylindricus axi hypocotyleo supernc appressus in vagina plumu- 
lani valde evolutam fovens. — Plantte mariiue submers^ie, rhizomate 
repente ad nodos radicante cum ramiricationibus hinc inde folio- 
rum delapsorum cicatricibus plus minus prominentibus annulato. 
Folia disticha pricter ramorum prophylla omnia frondosa, vaginantia 
vaginis apertis superne plus minus distincle biauriculatis ad lamince 
basin in ligiilam produclis Fcecundatio hygrogama. 

Skct. I. PiiYCArxROSTis (Aschers. Linn. XXXV, p. 160.). 

[{hizoma ex internodiis brevibus et elongatis (quotannis aiternaii- 
tibus) exslructum, cum ramis erectis brevibus molle facilc compri- 
mendum (vagina e cellulis libri ad instar incrassatis formata desti- 
lutum). Polia linearia ductibus acriferis percursa apice rotundata 
denticulata vel scrrulata dentibus herbaceis. Flores in ramorum cum 
slerilibus conformium apice solitarii vcl ramo usurpatore supra- 
fastigiati spurie laterales. 

i. C. nodosa (Ucria Pl, ad Linn. opus add. N» 30 sub Zosterd) 
foliorum cicatricibus annulos clausos elTormantibus, vagina cylindrica 
diamelro pluries iongiore distincte auriculata, lamina anguste lineari 
septemnervi superne denticulata, flore masculo longe pedunculato e 
vagina folii supremi exserto, femineo prajter stigmatum apices incluso, 
carpelli semiovali carina integerrima vel indislincle repanda ^. 
C. nodosa Asch. — C wquorea Kon. 1. cit. — Phucagrosiis major 
W. I. cit. — Bornet Ann. Sc. Nal. V., Ser. L, L (cujus dissertatio 
egregia pro genere accuratius cognoscendo maxime commendanda). 

Hab. in vadosis limosis et subarenosis maris Mediterranei usque ad 
2 metr. descendens srepissime Zostenv, nance consociala. Ex.gratiA one Pelo- 
ponnesi (Bory), sinus Smyrnaicus (Seetzen ! Bal. 392!), Egyptus ad Alexan- 
driam (DellEtirb! Asch !). Probabiliter vulgatissisima. E Ponto Euxino haud 
innotuit. 

Rhizoma purpurascens 2 mm. crassum supra limum repens. Vaginae ple- 
rumque tota? secedentes 3-4 centim. long» 3 mm. latse. Folia ad 4 decim. (ex 
cl. Webb us({ue ad 1 metr. longa) l'/j-5 mm. lata. Pedunculus ad 1 decim. 
longus. Antherre tlavaj coccineo-punctatje 15 mm longae. Garpella albido-fusca 
8 mm. longa A Zosleris foliis denticulatis facile distinguitur. 

Ar. Geogr. Mare Mediterranneum et Allanticum adGades, Tingidem, insulas 
Canarienses(C. Webbiana^iu&s.ei C. Prcauxiana Webh), ad orasSenegambiae. 

2. G. rotundata (Ehrb. et Hempr. Symb. Phys. bot. tab. XI, 
li, ined. sub Phucagrosti) ditTert a specie priori cui simillima foliis 


22 POTAME^ Cymodocea. 

7-i3-nervibus, carpelli carina grosse et acute dentata; flores masculi 
adhuc ignoli Tf . C rotundata Aschers. et Schweinf. 

Hab. iri raaris Rubri vadosis ad Tor (Ehrb!), Kosseir (Klunzinger!) ad 
Mirsa Uadi Lechuma (Schweinf!). 

A C. nodosd diversa videtur foliis pleruraque paulo latioril)us (vaginae ad 
4-5 cent. longre 3 mm. lat*, lamina 5-15 cent. longa 2-4 mm. lata). vaginis 
saepe Thalassiae ad instar partim lacero-pcrsistentibus, 

Ar. Geogr. Mare Rubrum intra tropicum, Archipelaguslndicus, orre Aus- 
tralise trop., Melanesice. 

3. C. serrulata (R. Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. p. 339 snb Cauli- 

nid) foliorum cicatricibus annulos apertos efTormantibus, vagina 
obconica !2-3-plo tantum longiore quam lala distincte auriculata, 
lamina iate h'neari il-19 nervi superne dislincte herbaceo-serrulata, 
floribus femineis prteter stigmatum apices inchisis. Flores masculi et 
fructus adhuc ignoli ^. C. serr ulata Asch. ei Magnus. — Posidonia 
serrulata Spreng. — TAa/ass/a /«rf/ca Wighl el Aru. ined. (Wight 
herb. 24 i 4!) 

Hab. in maris Rubri vadosis ad Kosseir (Klunzinger!) 

A C. ciliatd cui vagiua et lamina latis brevibus (ha^c 5-12 centim. longa 
4-8 mm, lata, illa 25-iJO mm. longa 7-10 mm. lata) et serraturis distinctis 
adeo similis ut eas ]irius (Linn. XXXV. 162) conluderim ditfert pneter notas 
histologicas a cl. Magnus (Ber. Nalurf. Freunde, Berl. 1870, p. 88,89) expositas 
raniis erectis brevibus, cicatricibus apertis, vagince. auriculis conspicuis, 
lamina haud emarginata. 

Ar. Geogr. Oceanus Indicus et Pacificus ad oras tropicas Africa^ Asia?, 
Australite etiam extratropicai et insularum adjacentium, Melanesia^. 

Sect. II Phycoschgexus (Asciiers. Linn. XXXV, p. 162) Rhizoma 
et rami steriles Phijcagrostis. Foliorum lamina teresapice 
obtusiuscula siiperne parum applan-ita propter auriculas 
valde conspicuas in vagiiue (lamina delapsa diu persislentis) 
apice quasi dorsalis,ductibus aoriferis percursa.Ramusflori 
fer inferne laxe et disliche ramosus. InflorescenticC cymosa^ 
mulliflor» demum in cymasspiciformes medipuas {drepania 
Ruchenau c.f. Magnus Naturf Freund, 1872, p. 32) abeuntes. 
Flores bracteis binis (quarum vagina brevis latissima lami- 
naque brevissima decidua) involucrati. 

4. C. isoetifolia (Aschers. Sitz. Ber. Naturf. Freund. 1867, p. 3) 
foliorum cicatricibus anuulos apertos efformantibus, vaginis cylindrico- 
ol^conicis, lamina laele virente carnosa in sicco pallide glaucescente 
longitudinaliter sulcata, apice retuso subcartilagineo-tridentata, dre- 
paniis masculis densifloris, pedunculis brevissimis, femineis laxi- 
floris, carpellis semiovalibus bractece vaginam rcquantibus ^. C 
cvquorea var. Wight herb. 24131 KunthEnum. III p. 118 excl. synon. 

Hab. in mari Rubro ad Suez (Schimp. sub !»61!), Tor et Akaba (Lefevrej. 
Kosseir (Klunziuger!), Mirsa Uadi Lechuma (Schw. G99!). 
inter plantas phanerogaraas marinas (cum C manatorum Asch. Indise occi- 


Cymodocea. potame^ 23 

dentalis incola atque foliis longioribus et gracilioribus in sicco nigricantibus 
floribusque plus dunlo majoribus diversa) foliis teretibus junciforraibus insi- 
gais. Rhizonia gracile rubrum, vagina ad 4 centim. longa superne 3-4 mm. lata , 
laraina6-llcentim. longal '/i-l mm.crassa, antheraS mm ,fructus3mm. longi. 
Ar. Geogr. Oceanus Indicus el Pacificus ad oras tropicas Africai, Asia3, 
Australiae et insularum adjacentium, Polynesia;. 

Sect. III. Amphibolis (Agardli Sp. Alg. I, p. 474 Alr/nrum 
ge=ms! — Ascli.et Magmis Silz, Ber. Nat. Fr., Berlin i870, 
p. 84, 89, (Sect. Cymodoceai). Rhizoma ciim raniis erectis 
clongatis saepe iterum ramosis durum sublignosum 
eliam in sicco teres, fasciculis librovasalibus centralibus 
vagina e mullis cellularum libri inslar incrassatarum slratis 
formata circumdalis (conf. cl. Magnus I. cit.). Foliorum 
lamina plana late linearis ductibus aeriferis destitula. In- 
florescentia PhycagroHtis. 

5. G. ciliata (Forsk, Fl. Eg. Arab. p. 157 sub 'Losterd) ramis erec- 
lis (ex Forsk. viridibus) ex internodiis numerosis brcvibus exstruc- 
tis, foliorum cicatricibus annulos clausos formanlibus, vaginis obco- 
fiicis tantum 2-3-pIo longioribus quam latis, auriculis cxiguis, lamina 
23-25-nervi apice emarginalo-retusa superne dentibus scarioso-mar- 
ginatis {Flosseuzcelme Magn.) argule serrulala, sligmalibus apice 
tantum exsertis. Flores masculi et fructus adbuc ignoli '^. C. 
cUiata Ehrb. T/ialassia ciliata Kon. loc cit. p. 97. - Pliucagrostis 
ciliata Ehrb. et Hempr. Symb. Phys. bol. tab. VI ined. 

Hab. in mari Rubro ad Suez (Schimp. 961!), Tor (Ehil)! liove! Lefevre !). 
Yambo (Bolta !), Djedda (Botta !). Ex cl. Forsk Arabicc Koschar audit. 

Planta robustissima ramis quasi liguosis insignis. vnLihuu2 Vicentim. longy 
ad 1 centim. latie, lamina (i-14 cent. longa 7-10 mm. Jata. Ab hac ditlert C 
Antarctica (Labill. sub Ruppid) species Ausiraliio extratropicte. i>]aut i 
multo minor et gracilior internodiis lon-iioril^us, loliis late semilunato- 
emarginatis cwterum integerrimis. Ihijus speciei juoles juveniles ]iost iuno- 
vationem valde singularem (cf. cl. O. Tepper Traus. Uoy Soc. South. Austr. 
1881 et Ascherson Sitzungsb Bot. Verein. Brandenb. 1882 p. 28) astirpe ma- 
trice solutai statum sistuut a cl. Agardh pro uovo Algarum genere projtosilum. 

Ar. Geogr.Oceanus Indicus et Pacificus intcr trop. ad oras Africce et iusular. 
adjac, Australiai. 

HALODILE (EndL Gen. p.4308. — Diplanthera Da Petit Thouars 
Gen. Nov. Madag. p. 3 m 7, nec R. Br. 

Oninia Cymodocem sed anthorarum altera altius exserla apice 
eadem loiigitudine alleram superans. Carpidia sligmate singulo (nec 
binis) superala. Garpella niatura subrotundo-ovalia parum compressa. 
Habitus P/iycagrostis. Rhizoma gracile sed lirmum foliorum delapso- 
sum cicalricibus prominulis annulalum. Vaginre cylindricai distincte 
biauriculalic ct ligulatte. Lamina anguste linearis apice denlibus duo- 
bus lateralibus acutis, trinervis nervo medio lateralibusque binis, 
nervis secundariis (qui in P/iycagrostis et Zosterx speciebus cons- 


24 poTAMHiE Halodule. 

picui) obscuris. Flos masculus pedunculo longiusculo, femineus- 
tantum stigmatum apicibus exsertus. Fcecundatio hygrogama. 

1. H. uninervis (Forsk. F!. Eg. Arab. p. 159 sub Zosterd) 
lamina foliorum inter dentes apicales parum rotundato-producta ssepe 
nervo mediano mucronato-excurrenle Iridentatd ^. H. aiistralis Miq) 
Fl. Nederland. Ind. III p. 227 — Phucagrostis tridentaia Ehrenb. et 
Hempr. Mss. — Zostera trid. Ehrb. et Hempr. Symb. Phys. bot, 
tab XIX, ined. — Solms Laubach in Schweinf. Beitr. Fol. M\h. 
p. 196. — Diplanthera tridentata Steinh. Ann. Sc. Nat. II. Ser. 
IX, p. 98, tab. 4 B. 

Hab. in maris Rubri vadosis ia oris Egypti ad Suez (Del ! Schimp ! Frauen- 
feld!), Ras Gimsah (Schweinf. 192!). Kosseir (Schlmp ! ICInnz !), Mirsa 
Uadi Lechuma (Schweinf. exs. CJO!), Arabia prope Tor(Elu-b! Lefevre!), 
Yambo (Botta!) Djedda (Botta! Hildebr. 105!). 

Formse tenerae (quales florifer» masculge semper et femineaj iuter- 
i\nm)Ruppiatn oemuiant; formoe robustioresautem Zos^emm nanam referunt, 
in eis folia cura vaginis 8-15 cent. longa 2 mm. lata. Antherse 3 mm., carpel- 
luni (maturum haud vidi) 2 mm. longum. A Zosterd nand Rth. distinguitur 
prailer folia apice 2 vel saipius 3-deutata nervis secundariis indislinctis et 
rhi/.omato elongato diu persistente. Ab hac differt Halodule Wrightii Aschers. 
specios Indise ocfidentalis et? Africae occidentalis foliis longioribus et gra- 
cilioribus plerumque semilunatim bicuspidatis, antheris duplo majoribusj 
fructusmaturus in siiecie Amencana nigcr. Zostcra uninervis Forsk. vix alia 
nisi species nostra in mari Rubro vulgatissima quacum descriptiones mancse 
Forskalii et Vahlii bene congruunt. Zosteranana Rth. in qua cl. Reichenbach 
contra cl. NoIteo])inioneni(qui specimen typicum inspexisse videtur) speciem 
Forskalianam e Mocha descriptam quaesivit non propius quam ad in^-ulam 
Nossibe reperta fuit ; iusuper nervus medianus «obscurus» ex Forsk,vix de 
Zosteroz ullius foliis dici potest. 

Ar. Geogr. Oceanus Indicus et Pacificus ad oras tropicas Africoe, Asite et 
insularum adjacentium, Polynesise. 

ZOSTER\ (L. It. Yestrog. p. 167. — Phucagrostis minor 
Tlieophrasti Cavol. Phuc. AvS/jo-t? p. XIV, tab. II). 

Flores hermaphroditi niidi ex anthera et carpidio supraposito 
constantes. Antherae thecae duo omnino separatae custa semiianata 
interne conjunclai, 1-3 plerurnque 2-Ioculares rimis longitudinah'bu& 
dehiscentes. Pollen confervoideura. Garpidium deorsum calcaris ad 
instar produclum sursum instylum in stigmata duo fasciiformia divi- 
sumabiens.Ovuhimunioumpendulumsuborthotropum.Fructus cylin- 
dricus membranaceus indehiscens. Semen liberum pendulum, embryo 
(cf. ex. gr. cl. Decaisne et Lemaout Trait. p. 648) maxima ex parle 
axis hypocotylei parte inferiore antice sulcata constans, quo in 
sulco pars axis superior cylindrica descendens cum cotyiedone 
sursum reflexo in vagina plumulam valde evolutam fovente exci- 
pitur. — HerbiE marina3 submersae rhizomale repente compresso 
aurantiaco ad nodos radicante, postice cito destructo, internodiis 
saepe subarcualis. Rami erecti alii steriles brevcs, alii floriferi 
sympodialiter repcliio-ramosi. Folia disticha vaginantia ligulata 


Zostera. potame-e 25 

lamina lineari integcrrima apice rotundata et plerumque emargi- 
nata. Caulis florifer compressus, inflorescentia spicala alterno- 
disticha in axis apicis complaiiati (spadicis) facie antica, folii summi 
floralis vagina fissa (spathri) inclusa; ramificatio exaxillit folii penul- 
timi lamina destituti; ramus quisqu2 prophyllum lamina destitutura 
in axilla ramum scquentis ordinis ferens et folium florale gerens, 
usque ad prophylli exsertionem axi priccedentis ordinis adnatus. 
FoBCundatio hygrogama. Flores proterogyni. 

Obs. Disquisitionibus organogeneticis a cl. de Lanossaii iustitutis (Assoa 
Frane. Nantesl87o) verosimillinmm videtur llorem Zosteric. ex antiiera et car- 
}>idio supraposito (nec ut cl. Vahl secutus cum cl. Bornet et Irmisch priu» 
admisi juxtaposito) conij^oni. Antheram unicam dithecam (noc ut cl. Lanessan 
cum cl. Duval Jouve aliisque proponit binas monothccas) statui ex analogia 
Ci/modocece, etsi observanle cl. Lanessan theca inferior prius (juam superior e 
spadicis'superficie emergat. Antheroe longitudinaliter non solum axi tlorissed 
etiam axi spicoe adnata^ adeoinsolita^ sunt ut organogenia cxceptionalis etiam 
expectanda sit. 

1. Z marina (L. Sp. I. p. 968) robusta, foliorum vagina (pree- 
ler ftoralia) clausa cxauriculala lamina apice rotundata (in lalioribua 
emarginala cum mucrone) 3-5 rarius 7-9-nervi ncrvis lateralibu» 
cxternis a margine distantibus, secundariis in (luovis interstilio 
numerosis, spalha internodio pnecedenti(pedunculo) et laminse aequi- 
lata. floribus numerosis normaliter ebracteatis, testa (ut fructus} 
longitudinaliter sulcala "^. 

Hab. in vadosis arenosiset limosis ad maris Mediterranei plagas magis sep- 
tentrionales atque in Ponto Euxino hinc inde usque ad 10 motr. profunditatis 
descendens; one Argolidis(Sprun!), Hellesponti (Sibth. Calv!), Ponti prope 
Rhize (Bal. 936!), sinus Smyrnaicus (Seetzen! Bal. 394!) Grajce Phykia. 

Folia ad 1 metr. longa 3-5 mm. lata, spatha ad 8 ceut. longa. Formas 
angustifolias foliis interdum {Z. angustifolia Horn. FI. Dan. tab. 1501) specie 
sequente haud latioribus quales in mare Baltico et Germanico occurrunt e 
plagis Mediterraneis non vidi. In tali (nisi forte prole hybrida) semel olfendi 
veras bracteas ut in specie se([uente; bracteas a cl. Duval Jouve depictas 
cura cl. de Lanessan pro spadicis marginis undulati prominentiis liabeo. 

Ar. Geogr. Orye maris Meditcrranei Europete et Asiaticte a Smyrna ad fre- 
tum Gaditanum usque, Oceani Atlantici (cum Mare Baltico et Germanico) 
usque ad mareAlbum, Islandia^ Groenlandice occidentalis, UualasclUia, Japo- 
niaj, Americse bor. ora orientalis, Galifornia? 

2. Z. nana(Roth Enum. pl. Germ. p. 8)tenella, foliorum vagina 
superne fissa, bianriculata, lamina anguslissima apice emarginatii 
trinervi nervis lateralibus marginantibus, interstitiis nervis secun- 
dariis 3-4-percursis, spatha quam pedunculus et lamina multo latiore, 
floribus 3-12 [intra spadicis margineni juxta antlieras bracteis 
oblongo-Iinearibus supra spadicem incurvis (retinaculis) totideni 
stipaiis, testa (ut fructus) lievi :^. Phucagrostis minor Gavol. loc. 
cit. hanc ad speciem descripta. — Zostera emarginata Ehrb. et 
Hemp. Symb. Phys. Bot. lab. XIX (ined ). — Z. uninervis Rchb. 
Germ. p. 137 nec Forsk. — Z. nodosa Guss. PI. Sic. Syn. 11 p. 565 
nec Ucria. — Z. minor Nolte in Rchb. Ic. Germ. VII, p. 2, lab. 1 S 


56 POTAME.E Zosiera . 

Hab. in maris Mediterranei vadosis limosis et arenosis usque ad profundi- 
tatem 2 metr. descendens. E ditioue hucusque tantum vidi e sinu Smyrnaico 
(Seetzenl Bal. 3931), Egvpto intra Alexandriam et Rosettam (Etrlj, in mari 
Nigro ad oras Taurise prope Kertsch (Ledeb !j et ditionis Dobrudsclia 
(Peters !), in mari Caspio ad Baliu et Enzeli (Haussk !). Probabiiiter in mari 
Mediterraneo vulgatissima. 

Folia 5-30 cent. longa '/i-2 mm. lata, spatha 1 '/2 cent. longa. 

Ar. Geogr. Littora maris INIediterranei et Oceani Atlantici usc^ue ad insulas 
Canarienses et ad Scotiam, Jutlandiam. Sueciarn occidentaleni ; in mari 
Baltico ad oras Danife, Slesvigia^, Holsatia;, Gedani : Atrica australis ?, iusula 
No.=!sibe prope Madagascar ?, Japouia? 

POSIDONU (KoPDig Ann. Bot. II, p. 95). 

Flores polygami nudi Flos herm. Stamina 3, aiitherae sessiles 
Ihecis laleralibus bilocularibus longiluditer deshiscenlibus connec- 
tivo latissime squamiformi separatis. Pollen confervoideum. Carpi- 
dium unicum. Stigma sessile stellatim incisuin. Ovulum unicum cam- 
pylolropum (?) placent» laterali aflixum, micropyle basilari. 
Fruclus subdrupaceus demum irregulariter dehiscens. Testa pericar- 
pio adnata, hilum lateralc maximum impressum. Embryo macropus, 
punctum radiculare basilare, plumula apicalis valde evoluta, cotyle- 
done a foliis plumul<T distincto nullo. Flos masc. Slamina 8. Garpi- 
dium nullum. — Herbie mariniX) submersoe robustissimse. Rhizoma 
crassum dense cespilosum haud stoloniferum absconditum intra 
vaginas foliorum delapsorum quarumsupremte integraj scariosse infe- 
rioresautem in fibras parallela;* solutre,quare rhizoma cum pede lepo- 
rino comparandum. Radices fasciculatie validte. Folia disticha vagi- 
nantia vaginis aperlis, auriculis minimis, ligula brevissima. lamina 
Jate lineari apice rolundatu integerrima. Scapus terminalis ramo 
usurpatore superatus inde spuric lateralis. Spica composita ut et 
spicuhe bracleis magnis foliaceis invohicrata, spicului cujusvis flos 
summus masculus, reliqui hermaphroditi. FcECundatio hygrogama. 

l.P. Oceanica (L. Mant. p. 123 sub Zosterd) foliis sub 13, 
nerviis, spiculis trifloris, antherarum coimectivo longe aristato- 
fructu subsemiovali olivieformi ^. P. OceanicaBei. — P. Caulini 
Kon. I. cil. p. 96. — Caulinia Oceanica D. G. 

Hab. in fundo arenoso et lapidoso maris Meditcrranei usque ad metr. 30 
jirofuiiditatis tlescendens probalnliter ul)ique vul^atissima, Graicia ad oras 
Atticic (Heldr ! ) Naupliam (Berger !), Syra CBaul !), peninsula Athoa (Griseb.), 
ad Adramyttiuai Mysiai (Vircho\v!j, iu sinu Smyrnaico (Fritsch !), .i^ilgyptus 
ad Alexandriain (Elu-! Ascli !) Ex Pouto Euxino iiou innotuit, Graice Phyhia. 
Arab. siendra. 

Folia ad 5 decim. loiiga 7 mm. lala. Ab huc specie dilTcrl P. ausiralis 
Hook. fil. species Australia? extratroitica' spiculis subsexfloris laxis, connec- 
livo mutico, fructu longiore. 

Ar. Geogr. Maro Medilerraueum, littora Atlantica peninsulai Ibericai. 


Naias NAiADACtt.K 27 

ORD. CXXV. NAIADACEiE. 

(E. Meyer PreussensPflanzeiigattungen (1839) p. 64.) 

Flores unisexuales. moiioici vel dioici. Involucrum floris masculi 
monandri duplex, feminei (in spec. Oricnlalibus semper) simplex 
quodammodo ovarium uniloculare sistens, apice 2-3 stigmala gerens, 
rarius duplex, tum inlerius stigmatiferum. Filamentum nullum vel 
hrevissinuim. rarius elongatum, anthera 1-4-locularis. Ovulum soli- 
tarium; erectum anatropum. Semen nucamentaceum involucro spa- 
thaceo pcrsistenti inclusum exalhuminosum. Emhryo rectus macro- 
podus radicula hilum spectante. — Plantie in aqua dulci et sub- 
salsa vigentes. 

NAUS (L. G. 1096. — Caulinia \\m.). 

Flores monoici vel dioici ad hasin ramorum solitarii vel glomerati. 
i/rtsc. Involucrum exlerius calyptneforine apice 2-4-fidum veltuhulo- 
sum apicc attenuatum et denticulatum, inlerius cum aiithera coricre- 
lum ct cum eadehiscens. Fem. Stigmata subulata introrsum papillosa. 
— Herhjc aquatictB submersic annuiC, caulihus ramosissimis rigidis 
gracilihus tblis linearibus spinuloso-dentatis vel subintegris hinatim 
suhoppositis basi dilatatis, oblique decussatis, planis medianis parium 
subsequentium spiraliter caulem amhieutibus, juniorihus in axillis 
fasciculatis. Cf. cl. Magnus Beitrte^e zur Kenntniss der Gatt. Kajas 
Berlin 1870. 

Sect. I. EuNAiAS Ascliers. FI. Brandenh. I. p. 669. — Flores dioici 
solitarii. Involucrum floris masculi exterius obverse campa- 
nulatum apice 2-4-dentatum. Anthera 4 locularis valvis 4 
demum revolutis dehiscens. Caules plus minus aculeati. 

1. N. major (All. Ped. II. p. !2-21) caule ramoso lereti superne 
pra?sertim aculeato, foliis lineari-lanceolatis acute repando-dentatis 
dentibus spinulosis, vaginis foliorum iiitegerrimis, semine ovato 
crustaceo duro obsolete reticulato-rugoso 0. Nees Germ. Ic. — A'. 
marina L. Sp. 1441 ex parte. — N. monosper?nael j\\tetrasper?naWi\\d. 

Hab. in aquis lente fluentibus, pivninciae CaucasicB» (ex Ledeb), Persia ad 
Asterabad (Ivarelinlj, desert. Arab. (Borszczovv!) regnum Cabulicum)GrifT!). 

Ar. Geogr. Europa, Asia temp. et trop., Alji;eria, Ins. Canar., Reunion, 
America bor., Ind. Ooc.,Brasilia, Ins. Sandw.. Auslralia. 

2. N. muricata (Del. Egypte p. 375, tah. 50, flg I) caule ramo- 
sissimo ut et rami transverse et crebre undique aculeato, foliis 


28 NATADACE^ Naias, 

breviter linearibus crispis in aciileos transversos acutos creberrime 
et profunde serratis O. 

Hab. in aquisEgypli inferioris adRamltjh, Kafr Daour, Rosettaiu (Letourii.^ 
Fareskour (Del! Ehrb!), Damiatae (Sieb!) ad Esbeh prope Damiatan^ 
(Schweinf !) Fayum pr. Medine (Schweinf! et Birket-Karun (G. Rotli!) Ara- 
bice Horeische. 

Gaules et folia eis N. majoris angustiora crebrius et crispe aculeata, semen 
(ex Chamisso) minus brevius ovatum. 

Skct. II. Caullnia (VViLLD. Asch. ioc. cil). — Flores nionoici s;epius 
aggregati. [nvolucrum floris masculi exterins tubulosum 
medio venlricosum apice denlicuiatum vel campanulatum. 
Anlhera (iV. minoris) evalvis apice tandem lacera. Gaules 
non aculeati, 

3. N. miDor (All Ped. 2, p. 221) caule ramoso, foiiis anguste 
linearibus rccurvatis rigidis margine remote dentalo-spiiuilosis, va- 
ginis superne ciliato-denticulatis, anthera uniloculari, semine anguste 
elliptico-cylindrico O- Nees Gen. Germ. Ic. — Canlima frayilis 
VVilld. Acl. Berol. 1798, p. 88, lab. I. 

Hab. in aquis Egypti inferioris (Del! Ehrb. I)in Oasi parvu (Asch!), i)i 
Mesopotamia) fossis intor Erbil et Altun (Haussk !), in paludibus Ponti Lazici 
prope Rhize ad ostium tluvii Askalos Dere (Bal !) Persia boreali pr. Astera- 
bad (v. Baer!) et austr. ad Ivermanchah et Ispahan (Hausskn. !) 

Ar. Geogr. Europa media, Africa borealis. 

4. N. graminea (Dcl. Eg. p. 377, tab. oO,fig. 3) caulibus flagelli- 
formibus ramosis, foliis fasciculatis anguste linearibus elongatis flacci- 
dissub lente tenuiter spimiloso-ciliatis, basi ulrinque auricuhl lanceo- 
lata denticulata auclis, anthera 4 loculari, semine ovatc-oblongo O- 
Naias Alagnensis Poll. Ver. III, p. 49. — N. serristipufa Nocc. et 
Balb. Fl. Ticin. tab. 15. 

Hab.in fossis et oryzetis, Egyptus inferior ad Rosettam (Dcl!) et Damiatani 
(Ehrb!) Benha (Schweinf !), in oasibus Dachel et Ghargeh (Schweinf ! Asch!), 
prope Kahiram (Schweinf!), in Syria littorali (Gaill!), Persia occidentali 
prope Susa (Haussk !). 

Ar. Geogr. Italia borealis , Africa bor. et trop., Ind Or., Archipelagus Indi- 
cus, Japonia. 


ORD. CXXVI. LEMNACE.^. 

(Link Handb. I p. 289). 

Frondes natantes solitariae Tel saepius 2-4 coharentes ovato- 
orbiculatse vei oblougo-lanceolatee ex pagina inferiori sffipius i-plu- 
res radicellas emittentes Flores monoici masculi 1 vel 2 unico 
stamine constanles cum fa^mineo ovario solitario constante bractea 
vel spatha minuta inclusi seu basi nudi, e pagina superiore vel fissura 


Wolffia. LEMNACEiE 29 

marginali frondis erumpentes, Ovarium iinilocularebasiovulum \ vel 
plura erecta fovens, stylus brevis, sligma concavo-peltatum. Fructus 
mcnibranaceus indehiscens. Semen funiculo brevi basilari affixum 
borizontale vel erectum testa carnosa operculo apicali ; albumen 
parcum, embryo e cotyledone maximo plumulam retroversam oper- 
culum versus spectantem includente chalazatn versus rotundato 
conslans. Cf. cl. Hegelmaier Die Lemnaceen. Leipz 1868. 

WOLFFIA (Horkel ex Sclileid. Linn. XIII. 389). 

Frondes minutffi fibras radicales non emittentes. Flores e cavi- 
tate in pagina superiore frondis erumpentes spathd destiluti, mas- 
culus unicus. Filamentum breve crassiusculum, anthera ditheca 
Ihecis unilocularibus, in 2 valvas dehiscens. Ovarium uniovulatum 
ovulo ereclo orlhotropo. Stylus brevis sligmate lato. 

1. W. hyalina (Del. III. N^ 877 sub Lemnd) frondibus ovalibus 
miiiutis basi in pedunculum frondem ipsam superantem hyalinum 
productis — Wo/ffia hyalina Hegelm. Mon. tab. IV. — W. Detilii 
Schleid.Linn. XHI p. 390. 

Hab in aquis stagnanlibus ad Gurnam Eg. sup. (Ehrenb.), ad Kahiram 
(Ehrenb. Kotschy 497! Schweinf!), inter Kahiram et Suez (Frauenf. ex 
Hegeliu.), Galioub (Sickenb!), ad lacum Menzale (Ehrenb.), Damiettae (Del). 
ad Roseltam (Schleid.). 

LEMNA (L. Gen. N» 1038, ei parte). 

Frondes e pagina inferiore radicellam singulam emittenles prseter 
spatham aphyllae. Flores e fissura marginis frondis exserti spa- 
tha hivalvi inclusi. Stamina bina, filamenta longiuscula filiformia, 
anthera ditheca, thecse bilocellatse locellis superpositis, transverse 
dehiscentibus. Ovarium 1-6 ovulatum. — Vasa spiralia nulla. 

1. L. trisulca (L. Sp. 1376) frondibus tenuibus oblongo-lan- 
ceolatis apice acutis minute denticulatis in pedunculum tandem 
longum attenuatis cruciatim congestis, radicis calyptra acuta, semine 
hemianatropo !^. — Ic. Rchb. Germ. tab. 15 fig. 19. — Hegelm. 
Lemn. tab. Vet VL 

Hab. in fossis, Byzantii (Sibth.), Caucasus et Transcaucasia (Ledeb.), 
Per.sia australis ad Schiras (Ky. 301 !). 

Ar. Geogr. Europa, Asia temperata et tropica, Africa borealis, Ins. Mau- 
ritii, Austrajia, America borealis, Mexieo. 

2. L. minor (L. Spec. 1376) frondibus obovatis vel oblongo- 
obovatis cras^is parum asymmetricis utrinque planis subtus non 
spongiosis coleorrhiza non appendiculat^, radicis calyptra rotundato- 
obtusa, semine hemianalropo ^J^.Ie. Rchb. Germ. tab. 14. Hegelm. 
Lemn. tab. IX el X. 


30 LEMNACE.E Lemnu, 

Hab. in fossis fere iibiquo, Grjecia in Atlica et Cephaloniu (Heldr !), Ma- 
cedonia (Griseb.), Syria littoralis (Bl !), Tauria et prov. Caucasicai (Ledeb.)^ 
Ar. Creogr. Totus fere terrarum orbis in temperatis et tropicis. 

3. L. paucicostata (Hegelm. Lemn. p. 139 tab. VIII) frondlbus 
obovatis vel oblongo-obovatis valde asymmetricis tenuibus, coleor- 
riza alato-appendiculala, radicis calyplra acula, semine orthotropo. 
"^. Hegelm. Lemn. tab. VIII. 

Hab. in aquis, Egyptus in Oasibus (Schweinf ! Aschers!) 
Ar. Geogr. India orientalis, Japonia, Africa tropica, America boreaiis et 
tropica, Polynesia? 

4, L. gibba (L. Sp. 1277 frondibus obovatis crassis superne 
convexiusculis subtus valde convexis spongioso-inflatis enerviis 
coleorrhizalonga cylindrica exappendiculata, radicis calyptra sfepius 
breviter acutata,seminibus 1-6 a^alropis ^. — Telmatophace gibba 
Schleid. Linn. XIH, p. 301. — Rchb. XIV. Germ. tab. — Hegelm. 
Lemn. tab XI-XIII. 

Hab. in aquis, Gra'cia in Peloponneso (Orph !), Macedoni» insula Thasos, 
(Friedr), Egyptus inferior circa Alexandriam (Gaill! Schweinf. Letourn.) 
ad lacum ]\Ienzale (Ehrb.), Benha(Schweinf.), Kahiram (Schweuif!) in ditione 
Fayoum (Aschers!(Schweinf!), inOasibusdesertiLibyci(Scliweinf ! Aschers!.) 
Affghania^Griff!). " 

Ar. Geogr. Europa Africa borealis etaustralis, Australia, America. 

SPIRODELA (Schleid. Linn. XIII, p. 39i). 

Omnia Lemnre, sed radicellae plures. Frondes basi membranaceo- 
foliata3. Antherarum locelli coUaterales, longitudinaliter dehiscentes. 
Ovula 1-2. Vasa spiralia manifesla. 

1. S. polyrrhiza (L. Sp. 1377 sub Lemna) frondibus subro- 
tundo-obovatis crassis utrinque planis subtus non spon^iosis palma- 
tim et apice convergcntim nervosis 8-4congestis,radicelIis fascicula- 
tis, orulis hemianatropis, fructu sub l-spcrmo^.— Ic. Rchb.Germ. 
fig. 17. — Linn. XIII, p. 392- Spirodela potyrrhizaSchleid. Hegelm 
Lemn. p. 151, tab. XIII-XV. — 

Hal). in aquis, Egyptus(Del.,Schweiuf.),Transcaucasia ad Lenkoran (Ploh.). 

Ar. Geogr. Prob. Orbis totus, (ex Africuaustrali,Polynesianondum innotuil). 


ORD. CXXVII. ARACE.E. 

(Meisn. Gen. 3G1. — Aroidetc Juss). 

Spadix carnosus simplex floribus s;epius unisexualibus et nudis 
rarius hermaphroditis et perigonialis totus vel pro parte tectusSpa- 


Biarum. ARACEiE 31 

tha in nostris ad spadicis basin eum sjepins involvens. Antherae bilo- 
culares. Ovaria libera (in nostris) i-3-locularia. Fructus indehiscens 
baccatus rarius siccus. Seminis tcsta coriacea sa?pius crassa. Embryo 
('in nostris) rectus in axi albuminis carnosi. 


SuB. I. EUARAGEyE Endl. Flores nudi. 

BIARUM (Scholt. Melet. I, 17.— {Biarum,CAjllenlum, Ischarum, 
Leptopetlon Schott Prodr.). 

Spatha basi convoluta in tubum oyatum vel oblongum marginibus 
plus minus connatis. Spadix superne iii appendicem nudam clava- 
tam vel cylindricam productus inferne flores femineos et superius 
mascuios intervallo sejunctos sessiles in annulos binos polycyclos 
congestos ferens. 3Iasc. AnthenG bime consociatee biloculares loculis 
connectivo inter eos breviter producto conjunctis superne rima vcl 
poro dehiscentibus. Fem. Ovarium uniloculare uniovulatum stigmate 
brevi discoideo sessili vel stylo terminatum. Ovulum sessile basale 
orthotropum. Genitalia abortiva a basi incrassatd subulata inter 
inflorescentiam femineam et masculam, interdum quoque supra 
masculam. Baccae uniloculares monospermfe. — Hcrbfc tuberosae 
foliis ovatis oblongis vel lanceolalis in petiolum attenuatis hysteran- 
thiis. 


Sect. I. EuBiARUM Engl. — Genitalia abortiva inter intlorescentias 
binas et iterum supra masculam obvia. Antherce connecti- 
vum plus minus manifeste apiculatum, rima lateralis a 
verlice thecarum ad basin producta. Stigma sessile. 

1. B. tenuifolium (L. Sp. 1370 sub Aro) tubere globoso 
depresso, foliis elongatis S{.atliuIato-lanceoIatis in pctiolum longc 
altenuatis, pedunculo brevi hypogteo, spathce iiitus atropurpurea: 
lamiiia lanceolala tubo o-8-pIo longiore, spadicis appendice tenuiler 
cylindrica purpurea spatham plerumque excedente, iiillorescentia 
leminea globosa a mascula cylindrica iiilervailo loiigo sejuncla, geni- 
talibus steriiibus infra et supra iulloresccntiam masculam numcrosis 
laxis retrorsis ^. — B.tennifoliuni Scliott. — lc. Rchb. Germ. tab. 
X. — B. graniineuni. B. ahbrevialum et B. Zclchorii Sch. Prodr. — 
B. Spruncri Schott Gen. Ar. tab. 7 non Boiss. 

Hab. in collibus (Jnfcire circa Athonas (Heldr. 2814!), C.eplialoniir fScliimp.^ 
Peloponnoi in Tay-eto rileldr!) et in collilnis prope Golass ificlil 1 ), Anu- 
toliic ud Smyrnani (Ky X" •'jG7 !j Fl. in ]ilaiiitie Ocl. sed in niontilnis .Inlio. 

Speciniiiia Orientalia folia Italicis sublatiora habent, spalha^ valde varianf 
plus niinus elongata' obtus«ce vel acunnuata^ appendix plus minus elon^^ata 


Qi ara.cE/Tl Biarum. 

Ar. Geogr. Italia, Dalmatia. Planta Hispanica B. Arundanum foliis bre- 
vibu» latis abrupte et longe petiolatis species distincta videtur. 


Sect. II. Cyllemum Scholt. Genitalia sterilia supra flores femineos 
tanlum. Aiitlicrce conneclivum apice prominulum, riinie 
a verlice tiiecarum ad medium usque producta^. Stigma in 
ovario conico-allenualo sessiie. 

2. B. Spruneri (Boiss. Diagn Ser. I. 13 p. 5) tubere ovato, 
foliis oblongis obtusis margine unduhitis sensim inpeliolum icquilon- 
gum vel breviorcm allenualis, pedunculo brevi hypogaeo, spalfite 
lamina atropurpurea lale lineari-lanccolata acuminat^ tubo suo cylin- 
drico triplo vel quadruplo longiore, spadicis appendice atropurpurea 
cylindrica vel siibclavata spalhfc jcquilonga, inllorescenlia mascula 
cylindricfi tenui a feminea dimidio breviore spatio ea plus duplo lon- 
giore remota, genilalibus stcrilibus tantum infra spicam masculam 
obviis uncinalis, 2-3 srope in unicum 2-3-furcatum connatis "^ . 
B. rhopnlospadix C. Koch Ind Berol, 1853. — hchariim Sprii- 
neri Scholt Syn. 7. — Cyllenium Spruneri Schott Gen. Arac. tab. 9. 

Hab. in collibus Gra^cia?, Atticaad Phalerum et Eleusin, ad radices Hymetti 
(Sprun! Boiss! Heldr. Horb. Norra. 512!,), Peloponnesus Bory fex Eng.) Fl. 
Apr. Maio. 

Facies omnino B. tcnuifolii a quo prietcr characteres sectionis diflfert folio- 
rum himini) latiorc, breviore, undulata ; floratione vernali. 

3. B. Carduchorum (Schott Prodr. 65 sub Cyllenio) tubere 
glohoso dcprcsso, folis spalhulalo-ellipticis obtusiusculis abruptius- 
cule in petiolum angustatis, pcdunculo longiusculo ; spathre lamina 
atro-purpurea late ohlongo-lanceolata acuminata tubo suo anguste 
cylindrico 2 '/a-ph^ longiore, spadicis appendice atropurpurea cylin- 
drica spatliiie suh.Tquilonga, inflorescentia mascula cylindrica tenui 
a feminea globosii spatio ea fere dimidio breviore sejuncta, genitali- 
bus sterilibus tantum supra flores femineos obviis densis recurvis 
:^ . B. Carduckorum Engl. 

Hab. in agris et pascuis regionis montana^ Carduciiia; 4000' (Ky '1741), in 
Syria Ijoreali, Gataoni:\, Assyria ad Aleppo, Mal.itia, Diarbekir, Kharput 
(Hausslv !) Fl. Sept. Januar. 

Foliorum lamina tripollicaris pollicem lata, spatha eu, B. Spruneri major 
ct latior 6-8 poU. longa, iuflorescentia mascula 8 lineas longa a fa.-minea 
minus remota. 


Sect. III. IscH.vKUM Blum. — Ischarum et Lepiopetion Schott. — 
Genitalia slerilia pauca supra flores femineos tanlum. 
Antherarum connectivum vix prominulum, rimaj a vertice 
mediam parlem thecarum vix attingentes vol ad porum 
reductie. Ovaria in stylum abrupte abeuntia.. 


Biarum. ARACEiE 33 

4. B. ©ximium (Scli. ct Ky. CEst. Bot. Woch. 1854 p. 81 sub 
Ischaro) tLibere subrotundo depresso, foliis elliptico-spathulatis iii 
petiolum longe altenuatis, pedunculo brevissimo, spathiB tubo ven- 
Iricoso ima basi taiitum connato lamiiia oblongo-ovala obtusa apicu- 
lata extus purpurascente minute maculata intus atropurpurea 3-4-plo 
breviore, spadicis appendice atropurpurea crasse cylindrica ad mediuni 
subintumescente spalha subbreviore, inflorescentia feminea brevi ab 
inllorescentia mascula longe cyliiidrica spatio eai cequilongo sejuncta, 
genitalibus sterilibus tilirormibus elongatis fere totum spatium inter 
itilloresccntias occupantibus ^. B. eximitim. Engler. — Schott Ar. 
Gen. tab. 10 fig. 19. 

Hab. in planilie Cilicica prope Adana ad viam Romanam versus Minarel 
Khan (Ivy. o'i3!) Florct Sept. 

Petioli 4-G-pollicaros, laniina mngna, spatha .5-6 pollices longa 1 V'i-2 poll. 
lata. Appendix eis specienim pnecedentium crassior et Lrevior. 

5. B. Pyrami (Schott Prodr. (56 sub Ischaro) tubere globoso 
depresso, foliis obovato-ellipticis in petiolum eis longiorem abrupte 
attenuatis oblusis oblique nervosis, pedunculo subnullo, spatha e 
tubo ventricoso basi tantum connato in laminam quadruplo longio- 
rem late lanceolatam acuminatam atropurpuream demum apice revo- 
lutam abeunti, spadicis appendice atropurpurea cylindrica spathte 
.•equilonga, intlorescentia feminea brevi subdiscilbrmi a mascula 
breviter cylindrica spatio masculffi tequilongo sejuncta, genitalibus 
slerilibus flliformibus sparsis tolum intervallum occupantibus ^. 
B.^Pljrami Engl. — lc. Bot. Mag. 5324. — Isch. nohile Scbott Prodr. 
p. 66 (ex cl. Engl). 

Ilab. in Cilicia ad Messis versus Schoch Meran et juxta arcem Semiramidis 
iKy), ad lacum Tiberiadis (IIoolv. fil.). Nou vidi. 

Folia ex icone laminam quadripollicarom tres pollices latam habent. 
DiHert a B. cximio foliis latioribus abrupte patiolatis, ai^pendice multo 
longiori sexpollicari, .'^pica mascula abbreviatA distinctum. 

6. B . Bovei (Decaisn. Ann. Sc. Nat. 1835 pag. 4) tubere 
glol)Oso folia 4-8 odente, foliis oblongis vel elliptico-oblongis m 
})ctiolumeis longiorem abrupte vcl sensimcontractis,pedunculo brevi 
sublerraneo demuin clongato, spath?e tubo ad teitiam partem usque 
connalo iamina elongato-Ianceolala acuta intus atropurpurea triplo 
breviore, spadicis appendice spatlia subbreviore cylindrica apicesub- 
attenuata, inflorescentia feminea hemispherica a niascula sesquilon- 
giore breviter cylindrica intervallo ea triplo longiore scjuncla, geni- 
talibus sterilibus paucis subulatis ovariis vicinis "^ lc. Bumphia 
I. tab. 29. B. Bovei var Blumei Engler. — Isrh. Kotschyi Sch. Gen. 
Ar. tab. 10 fig. 1-18. — /. crispiUum Sch. Prodr. 08. — /. Olivicri 
Sch. Ann. Mus. Lugd. 1. 278. 


34 ARACE^ Biarum^ 

/3 Karsaami Sch. Prodr. 67. — Folia ovala — Arum Karsaami 
Rauw. Hod, I, p. H5. 

Hab. cum varietate in Libano (Bove), circa Beilan et Aleppo (Haussk !) ir> 
ditione Kassan Oghlu Cilicife orientalis (Ky. 442 !), inter Aleppo et Mossul 
(Oliv !), inter Sivas, et Tokat Anatolite (Barre!) Fl. Sept. Dec. 

Foliorum lamina 1 Vi-3-pollicaris. spatha 3-4-pollicaris. Ex itinere Olive- 
riano adsunt specimina sterilia foliis bnsi subcordatis subauriculatis ; an 
species distincta ? CI. Engler ut varietates B. ^oy^z adnumerat B. Hcenseleri 
et B. rfisptir plantas Hispanicas et Algerienses (jufe mihi spatha brevi superne- 
tenuiter angustata, spadice tenuissima speeifice distinctai videntur. 

7. B. angustatum (J. D. Hooker Bot. Mtig tab. 6355 siit> 
Ischaro) tubere glohoso-depresso, foliis paucis oblongo-lanceolati» 
acutis in petiolum laminpe sequilongum crassum sensim attenualis,. 
pedunculo brevissimo vaginis breviter oblongis aculiusculis membra- 
naceis incluso, spathse tiibo albido oblongo vix tumido in laminam 
saturale purpuream tubo subtequilatam eoque quintuplo longioren» 
lineari-loriformem acuminatam sensim abeunte, spadicis appendice 
gracillima cylindrica spatha suhbreviore apice attenuata, innorescen- 
tia femineaglohoso-depressa a mascula ea subduplo longiore hrevitcr 
cylindrica intervallo ea suhbreviore sejuncla, genitalibus sterilibus 
paucis snhulatis inter binas inflorescentias sparsis "^. 

Hab. in Syria meridionali loco non notato (J. D. Hook.) Fl. Dec. 

Tuber magnit. Sol. tuherosi parvi, tolia cum petiolo 8-0 poUicaria laminji 
fere sesquipollicem latii, spatha sex poUices longa l«min;'i sex lineas circiter 
lata. Inter congenera Orientalia Sect. Ischari foliis angustis inpetiolum longe 
angustalis et spadicis tubo angustato insigne. 

8. B. Russelianum (Scliott Prodr, 63) tuhcre glohoso folia 
20-30 elongata anguste linearia interdum obverse lanccolata obtu.sa 
inferne longe altenuata glauca edente, pedunculo sub anthesi exserto- 
spatha; tuho cequilongo, spathtetuho ovato-oblongo ad niedium usque 
connato lamina oblongo-lanceolata intus atropurpurca 2 '/-'-plo bre- 
viore, spadicis appendice spalha suhhreviore crassiusciile cylindrica 
utrinque attenuata atropurpurea, inflorescentia feminea hemisphtc- 
rica quam mascula brevitcr cylindrica breviore ab ea intervallo mas- 
cula triplo longiore sejuncta, genitalibus ahortivis tertiam partem 
intervalli occupanlihus cotigestis tiliformihus longis ^ . Arum St/ria- 
cum Russ. Alepp. H. 264. Spr. Syst. lU. 768. — Prob. Arisarum 
Ho7naidl\ixuw. Hod. I. 115 et Isch. Homaid Sch. Prodr. 70. 

Hab. in agris calcareis ad Aleppo Svria^ (Haussk !), inter Aleppo et Mossnl 
(Oliv !). Fl. Rlart. 

Folia vel 7-10 pollices longa 1 \'i-2 lineas lata vel breviora superne 8-.j 
lineas lata. Inter utramquc formam intermedia adsunt. Spatha 6-7 pollices 
longa. Species foliis nunieroslssimis angustis insignis. 

9. B. Alexandrinum (Ooiss. Diagn. Ser. I, 13 p. 6) tuber'3 
ovato folia pauca lincaria vcl lineari-lanceolata in petiolum longe 


Biarum. arace.e 35 

angustata margine smpc undulata acuminata et apice recurva edente, 
pedunculo spalha s»pius longiorc, spathae parvae viridis atropur- 
purefe tubo ovatoad apicem usque connato in laminam angustissime 
linearem eo subduplo longiorem abrupte contracto, spadicis appen- 
dicc filiformi atropurpureu spalhie ?equilonga vel longiore, inflo- 
rcscentia femirica breviter ovata a mascula breviter cylindrica laxi- 
uscula intcrvallo mascula vix longiore sejuncta, genilalibus abortivis 
iii intervallo pcrpaucis conicis :^. B. Olivieri Blum. Rumph. 1. 
1 15 pro parte. — Isch. Olivieri Sch. Syn. 8 non Bl Ann. Mus. Lugd. 
— Leptopetiofi Alexandrinum Sch. Gen. Ar. tab. 8. 

Hab. in coUibus aridis et in arenosis circa Alcxandriam Egypti (Oliv: ex 
Engl. nec in herb. nieoj, Ky. 397 ! Gaill ! Letourn. Pl. Ej^. 142 ! Schweinf ! 
Barbey !}, ad Aboukir (Let!j, Fl. Nov. Febr. 

Folia superne interdum 2 '/a lineas lata srepius multo angustiora, spatha 
1 \/i-2 Vi poUicaris. 


ARL3I (L. Gen. i028). 

Spalha ampla basi convoluta in tubum ovatum vel oblonguni, 
lamina concava. Spadix supernc in appendicem nudam clavalam vel 
cylindricam productus infernc florcs femincos ct supra masculos 
intervallo scjunctos scssiles in annulos binos polycyclos congestos 
ferens Masc. Anthcrce 3-4 consociata? bilocularcs, connectivo intcr 
thecas StCpc prominulo apicc sublatcraliter rima brcvi dchiscentes. 
jPem. Ovarium unilocularc pluriovulatum stigmate sessili hcmisphe- 
rico. Ovula orthotropa funiculis brcvibus placenttC parietali affixa 
horizontalia, Genitalia abortiva a basi bulljoso-incrassata subulata 
inter inflorescentiam femineam et masculam atque srcpius quoque 
supra masculam obvia. Baccjc uniloculares oligospermiT}. Seniina 
globosa testa subcoriacea ad hilum incrassata et fungosa. — Hcrbie 
tubcroste toliis sagittatis protcranthiis. 


§ I. Discotuberosa Engl. — Tuber rotundatum e ccntro 
dcprcsso lolia ct pediinculum eniittens. 

1. A. Dioscoridis (Sibth.et Sm.Prodr. II, p. 245) bulbo rotundo 
depresso, pctiolis lamina 2-S-pIo longioribus superiore ad tertiam 
partem vaginato, foliis hastalis triangularibus vel lanceolati.s acutis 
lobis lateralibus oblongo-trianguiaribus divcrgenlibus, pedunculo 
petiolis subbreviorc, spathfc amphc tubo oblongo iutus stcpius pal- 
lido, lamina tubo quadruplo longiorc late oblongo-lanccolata lonpe 
acuminata purpurascente maculis atropurpureis leutiforniibus par- 
vis et majoribus obsita, spadicis appcndice spatlui subbrcviore atro- 
violacea cylindrica vcl clavteformi inferne plus minus dislincte 


36 ARACE.v: Arttni . 

slipitata, aiiiuilo femineo inflorescentia masciila duplo longiore, geni- 
libus supra flores femineos paucis supra masculos multis a Jjasi 
bulbosa verruculosa longe setaceis purpurascentibus ^. lc. Fl. 
Gra?ca tab. 947. — liegel Gartenfl. 187i2 tab. 742 sub J spedabiU. 
— A. Cijprhim Scliott Bonpl, X p, 3G8. 

Hab. ad aepes, vias regionis inferioris Curi.T ad Tcliesnie (Oliv!), Pani- 
phylicu ad Adalia (lieldr ! Bourg -257!;, Cypri (Sibth. Ky. 181 !). 

/3 spectahlle Engl. — Spatiiae lamina maculis nigris confluentibus 
inferne plus minus atropurpurea. — A. speclabile Schott lc, Ar. 
tab. 81-33. — Kegel Gartenfl. 1872 tab. 742. - A. Liepold i i ^ihoW 
Prodr. 77. 

Hab. in insula Cliios (Anch. Sfr/C.!). Itliodo iBourR!), Cihcia ad M^T-iiiu 
(Bal. 828 sub. A. Palcstino!). Syria htlorah ad Tripohn (Bl. 027!). 

y Syriacum Engl. — Folia srr-pius minora abbrcviata lobis l)asi- 
laribus magis divaricatis. Spalha siepe minor 6-8-poIlices longa. spa- 
dicis appendix tenuior cvHndrica non clavala. — A. Syriacjtin Bliim. 
Rumph. I.H9. 

Hab. in SyriA ad Berythum (Boiss ! Ky. SuppL 'ioS ! Barbey I) Calauniu nd 
Malatia (Haussk !). 

(J Philisteum. — Puniilum, folia parva lobis divaricatis, s;iiillia 
ianceolata acuminata salurate purpurca masculis paucis flavidis. 
appendix liliformi-cylindrica. — A. Philisteum Ky. in Scbotl Prudr. 
79. — A. pumilum Ky. Sclied. 

Hab. in Palestina Phihst;ea inler Gaza et Klian lunus fKy. 111'0, i" dilionc 
Kassan Oglilu Cihcioe orientalis ad Beilankoi (Ky. Sujjpl. Vi'i!j, iii ]Musui>u- 
tamia (Auch. 2078 ! specinien lere ;uquo jure ad var p tribuendumj. 

Varietates enumeratte potius forma3 sunt vix detinitGs intermedii- aHrra in 
alteram transeuntes. 

2. A. detruncatum (G. A. Mcyer in Schott Prodr. p. 80) 
tubere.... petiolis lamina multo brevioribus, lamina oblonga oldusa 
Lasi liorizontaliter truncata obsolele cordata. pcdunculo pcliolis brc- 
viore, spatbai tubo ovato-oblongo lamina elongato-lanccolala acuiiii- 
iiatatriplo breviore, spadicis appcndicc crassa scnsim clavata s])allia 
vix quarta parte breviorc, carpcllorum annulo infloresccntia i.ias- 
cula duplo longiore, gcnitalibus stcrilibus intcr annulos ct supr;i 
antlieras cx areolis longiludinalibus sulcis profundis sejunclis in sclas 
longas dcflexas productis ^. 

Hab. in rupestribus ad Schahbulagli Persia' borealis (Szov!). 

Fohorum lamina 5-0 pollicaria, spatha 8-0 poUices longa e sicoo viridi-pur- 
]»urascens, spadicis appendix crassa longa. Autlienu nigra:. 

/3 coiiophalloidcs. — Folia Iriangularia acutiora basi jtrofiindius 
cordata lobis lateralibus acutis borizontalilcr divaricalis, spalha viri- 
dis rubcllo-marginata, spadicis appendix violacco-plumbca. — A. 
conophalloides Ky. in Schott Prodr. 97. — A. rupicola var. cono- 
phatloides Engl. Mon. Phan. II, p. 589, 


Arum. ARAGE.E 37 

Hab. in Gilicup monte Rulffhardagh, in angustiis Karli Boghaz et montibus 
Kassan Oghlu ad Gorumse [ivy. 81 !j, Libano ad Cedros (Bl. 77!)!). Specimen 
ex Pir Omar Gudrun Kurdistani;^; 5000' (Haussk!) hdc quoque referendum 
Tidelur. 

Differt a typo foliisacutioribus, anriculis basilaribus elongatis acutis, hujus 
quoque annulusantlierarum niger. Species ab A.rupicold spathu longa,appen- 
dice crassissima omnino aliena, sulcis profundis areolas longitudinales elon- 
gatas a quibus cilia prodeunt circumscribentibus notabilis. 

3. A. Palaestinum (Boiss. Diagn. Ser. I. 13 p. 6) tubere glo- 
boso depresso, petiolis laniiiui ampUi triplo longioribus fere ad 
nicdium usqiie vaginatis, loliis ovatis vel oblongis haslato-sagiltatis 
lobis divergentibus ovalis obtusis, pedunculo petiolis fequilongo, spa- 
thre extus viridis intus atropurpurere immacula(oe tubo campanulato 
in laminam lale oblongo-lanceolatam obtusam rarius acuminatam 
abeunti, spadicis appendice atropurpurea spatba subbreviore crasse 
cylindracea vix clavaUi, annulo remiiieo et masculo fere ffiquilongis, 
genitalibus abortivis infra et supra stamina numerosis atropurpu- 
reis a basi incrassata verruculosa longe- setaceis ^. Ic. Bot. 
Mag. tab. 5509. 

Hab ad radices rupium umbrosarum Palestin», circa Hierosolymam (Boiss ! 
Barbey !j ad Abugosch (Ky. 430 !j ad Naplouse (Barbey !), iu monte C^rmelo 
(Boiss!) Fl. vere. 

Petioli pedales et ultru, himina 5-8 pollices longa, spatha 5-7-pollicaris ; 
specics inter affines spathd plerumque obtusa atropurpurea immaculatd, 
appendice crassa, tlorum annulo masculo et lemineo tequilongis distincta. 

4. A. Creticum (Boiss. et Heldr. Diagn. Ser. I. 13, p. 9) tubere 
globoso depresso, petiolis ullra medium longe vaginatis lamina ses- 
quilongioribus, foliis triangulari-oblongis sagittatis lobis breviter et 
late triangularibus aeutis divergentibus, pedunculo petiolis sublon- 
giore, spathffi tubo ovato lamina oblonga acuminata albida interdum 
rubello-punclala triplo breviore, appendice fusiformi flavida rubello 
suffusa spatha subbreviore, annulis florum femineorum et masculo- 
rum subsequilongis subconliguis, genitalibus aborlivis inter annulos 
paucissimis supra annulum mascuium nullis ^. Raulin Descr. Cret. 
tab. 17. 

Hab. In lapidosis Cret,'e, faux Selia Eparchire Hagio Vassily et mons 
Tavutsi Eparchia' Sitia 5000' (Heldr!) FI. Apr. 

Foliorum lamina 3-5 pollices longaetlata, spatha 5-9 pollices Ionga,species 
appendice crassiusculfi fusiformi nec distincte stipitatA et genitalium steri- 
lium deficientia notabilis ulterius observanda. 

5. A. hygrophilum (Boiss. Diagn. Ser. I. 18, p. 7) tubere...., 
petiolis lamina subtriplo longioribus parte tertia inferiore anguste 
vaginatis, foliis hastato-subtrilobis lobis elongatis lanceolatis margine 
erosulis lateralibus valde et sjepe horizontaliler divergentibus inter- 
medio sequilongis vel dimidio brevioribus, pedunculo petiolis sub- 
breviore, spatlise parvfe angusliC viridi purpureo-marginatte vel inlus 


38 ARACEiE Ai-um. 

inferne purpur^ce lubo oblongo lamina lanceolala acuminala Iriplo- 
breviore, appendice purpurca tenuiter cylindrica non clavala spatha 
terlia parle breviore, annulo florum femineorum masculis duplo lon- 
giore, ovariis verruculoso-luberculalis, genitalibus aborfivis inter an- 
nuios paucis, superioribus siipra annulum antherarum ab eo brevi 
spatio sejunctis numerosis a basi verruculosa longe setaceis deflexis 
purpureis ^. .4. Ehrenhergii Schotl (Est. Bot. Zeit. 1858 p. 386! 

Hab. ad aquas Syiioe ad Berythum, Tripolin, Sidonem (Bl ! Gaill !), ad 
Zebdani Antilibani (Boiss ! Ky. 131!}, Cyproprope Kylrteam (Sint !). 

(S riipicola. — Pedunculus petiolis sublongior. Folia oblonga cor- 
data auriculis brevioribus latioribus oblongo-triangularibus obtusis 
niinus divergentibus, spalha virens, genitalia slerilia inter annulos 
numerosiora, superiora annulo slaminum subconligua. — A. rupicola 
Boiss. diagn. Ser. 13 p. 7. 

Hab. in rupestribus umbrosis Antilibani supra Zebdani (Boiss !). 

Petioli in forma typicii 1-1 V^ pedales in varietatc breviores, foliorum lobi 
in typo sa'pe 3-5 pollicares in ^ breviores et latiores. Specics insignis spatha 
parvii 2 V^-S-pollicari, appendice tota longitudine tenuiter cylindrica non 
clavata, ovariis verruculosis. 

6. A. Griffithii (Scholt Syn. p. 15. — N. E. Brown Journ. 
Linn. Soc. XVIIl p. 257) lubere globoso, peliolis ad medium usque 
in vaginam dilatatis, lamina hastato-oblongS petiolo 2-3-plo breviore 
lobis lateralibuselongato-oblongis obtusis intermedio acuto subduplo 
brevioribus, pedunculo petiolis aequilongo vel longiore, spathai laminci 
angustelanceolala acuminata tubo subcylindrico longiore extus viridi 
purpureo-suffusa intus purpurea, appendice spatha breviore purpu- 
rea cylindrica obtusa basi attenuata, antheris purpureis, genilalibus 
abortivis a basi inflata liliformibus tortuosis inter stamina et ova- 
ria 4-5-seriatis supra antheras paucioribus purpureis ^. 

Hab. in AfTgliania ad Otipore Bharowul (Griff. exs. 60011. in valle Kurum 
inter Pewar Kotal et Alikhel (Aitch.). Non vidi. 

Petioli sa.'pe sesquipedales, spatlia 3 Vj-4-poIlicaris. Affine licitar A.hygro- 
philo. 

7. A. Kotschyi (Boiss. et Hoh. Diagn. Ser. I. 13, p. 8), 

tubere foliis longe petiolatis oblongis sinu brevi aperto rotunda- 

dis obtusis auriculis basilaribus breviter ovatis obtusis, pedunculo 
petiolos subsuperante, spathae brevis viridis tubo ovato lamina 
angusle lanceolata duplo breviore, appendice rubella tenuiter cylin- 
drica spatha dimidio breviore, annulo femineo masculis multo lon- 
giore, ovariis verruculosD-tuberculatis, genilalibus sterilibus purpu- 
reis paucis sub et supra antheras '^- 

Hab. in Persire borealis fauce Dudera montis Elbrus et ad Derb«nt prope 
Teheran (Ky. 725 !). 

Foliorum lamiua 2 V»-3 V>-pollicaris, spathae minimis inspecimine 2-3-pol- 


Arum. ARACE^ 39 

lices lantum longa. Affine videtur A. hygrophilo var. |3, foliis basi aperte et 
j)arum profunde cordatis auriculis brevibus obtusissimis discrepans. Ulterius 
observandum. 

8. A. Orientale (MB. Taur. Cauc. II, p. 407) tubere subglo- 
!)0S0, petiolis lamina 3-4-plo longioribus, foliis ssepe nigro-maculatis 
liastato-sagitlatis lobis ovato-lriangularibus obtusiusculis subdivergen- 
tibus, pedunculo petiolis longiore, spalhee tubo oblongo lamina plus 
minus intense purpurea vei nigra 2 V^-^-plo breviore, spadicis 
dimidia spatha longioris stipite in clavam purpuream tenuem eo lon- 
giorem ampliato, florum femineorum annulo masculis 2-3-plo lon- 
giore, genitalibus aborlivis subtus et supra annulum masculum ab 
€0 remotis paucis longissime setaceis 'if . A. Phrygiam Boiss. in Bal. 
Pl. Anat. exs. 

Hab. in Anatolia boreali ad Boli, Safranbol, Mersiwan (Wiedem), Phrygia 
ad Yachamichlar Khan prope Ouchak (Bal 1) in Taurii (Stev! RehmlJ, in 
Iberia Gaucasica ad Tiflis (Rupr I j. 

(3 elongatum. — Foliorum iamina elongata, spatha pallidior 6-8- 
pollicaris. — A. elongatum Stev. Verz. Taur. p. 319. — A. Nord- 
manni Schott Syn. — A. incomptum Schott Prodr 88? ex Engler. 

Hab. in Tauria ad Alupka (herb. meum!). Ponto Lazico ad Rhize (Bal. exs. 
¥.\\b. Aalbispatho\). Specimina imperfecta e ditione Talysch (Buhse !) et e 
Persia boreali prope Siaret (Bge !) hiic quoque referenda videnlur. 

y gratum Engl. — Spatha oblonga tubo intus purpureo, lamina 
virenli margine purpureo-punctala et plus minus suffusa, spadicis 
appendix in clavam crassiorem stipite sua duplo longlorem abruptius 
dilatata. — A. gratum Schott Prodr, 89. 

Hab. inTauro Cilicico (Ky. ex Schott), Syria boreali ad Ainbeitha (Haussk!) 
Libano ad Cedretum 5000 ' (Ky. 281 !j et supra Dimam (BI !j. 

Species quoad foinias diversas nondum sat nota affinis A. maculato a quo 
dilfert tubere globoso depresso (an haec nota sat firma ?), llorum spica te- 
nuiore in appendicem longiorem abeunti, annulis ma.sculo et femineo fila- 
mentisque sterilibus inter se magis remotis. A. Orientale Rchb. Germ. tab. 9 
cui A. Petteri Schott et A. nifjrum Ic. Ar. tab. 37 3H ut synonyma addu- 
cenda sunt est prob. A. Orientalis forma clavA crassiore et breviore. 

Ar. Geogr. Dalmatia. 


§ 2. Ootuberosa Engi. — Tuber ovato-oblongum horizontaliter 
protensum folia et pedunculum apice emittens. 

9. A. maculatum (L. Sp. 1370) tubere ovato-oblongo, pelioh's 
lamina duplo longioribus, foliis liastalo sagittatis lobis divergenlibus 
dellexis fusco maculalis ve! concoloribus, spathae tubo oblongo 
lamina lanceolato-oblonga viridi-llavida violaceo saepe sulTusa triplo 
breviore, spadicis spatha 2-V2 plo brevioris appendice e stipite flavo 
in clavam purpuream slipite breviorem sensim dilalato, aniiulo femi- 


40 ARACE^ Arum. 

neo masculo 2-3-plQ longiore, genitalibus rudimentariis supra ovaria 
paucis supra stamina numerosis subulato-attenuatis ^. Ic. Fl. Dan. 
tab. 505. — Rchb. Germ. tab. 8. — A Hddrekhii Orph. Mss. 

Hab. in umbrosis regionis montanfe Grseciae, Parnassus (Orph I), Parnes 
Atticii; (Orph ! Heldr. Fl. Gr. exs. 3101), Eubaja (Beclc ex Engler). 

Ar. Geogr. Europa media a Britanniaet Gothia ad Piossiam mediam, Hispa- 
niam et Italiam australes, Dalmatiam, regionem Danubialcm. 

10. A. Italicum(iVlill. Dict. N" 2) tuberc oblongocrasso, petiolis 
laniina duplo longioribus, foliis triangulari-hastalis albo-venosis lobis 
valde divaricatis, pedunculo petiolis breviore, spalhae albse tubo 
oblongo-cylindrico lamina late oblonga aperta planiuscuhi acuininata. 
quadruplo breviore, spadicis spatlui triplo brevioris appendice flava 
clavatd in stipilem clava breviorem altenuala, floruni remineorum 
annulo masculis 3-4-plo longiore, genilalibus aborlivis supra ovaria 
paucis supra stamina numerosis a basi verruculosd longe setaceis 
'if. Ic. Rchb. Germ. tab. 11. Regel Garlenfl. t. 426. — A. albispathum 
Stev. Taur. Verz. p. 318! ad A. Orientale ex cl. Engler relatum 
sed ex speciminibus Tauricis huc absque dubio referendum. — A. 
Byzantinum Schott Ic. Aroid. tab, 34-35 an Clus? — A. concinna- 
ttm Schott Ic. Ar. lah. 39 40. — A. Numidicum, A. NickeUi et 
A. marmorutum Schott Prodr. — A. Ponticum Scholt Ronpl. 1862,. 
p. 148. 

Hab. in umbrosis, ad agrorum raargines, Zacynthus (Marg!), Eubica (ex cl* 
Engl.j Attica ad montem Peritelicum (Sartl), ad Koruni Alticffi (Heldrl), Pelo- 
ponnesus (Bory !), ad Taygeti radices (Engl.), Greta ad Khania (Raut!),By- 
/antii (Ky. ex Engl.), Pontus ad Trapezunlum (Ky. Suppl. 425), Tauria meri- 
dionalis (Stev I), Abchasia (Nordm. ex Ledeb), Cyprus (Ky. 739!) 

Ar. Geogr. Europa austrahs a Gallia occidentali et mediterranea, Helvetia 
et Tyrolo australibus ad Dalmaliam, Africa borealis. 

11. A. melanopus, tubere...., petiolis longissimis nigris, 
lamina triangulari hastato-triloba lobis lateralibus horizontaliter 
divaricatis late lanceolatis acutiusculis terminali 2-3-plo minori- 
bus, pedunculis nigris petiolo multo brevioribus, spalhffi amplae 
virentis margine purpureo-linct?e tubo ovalo ventricoso lamina 
longe acuminatii late oblonga 4-5-plo breviore, spadicis spatha plus 
dimidio brevioris appendice fuscescenti in clavam basi abrupte 
attenuatam et stipite suo sublongiorem abcunti, carpellorum annulo 
inflorescentia mascula subduplo longiore, genitalibus sterilibus inter 
annulos paucis erectis supra aritheras copiosis deflexis, omnibus a 
basi dilatata papillosa longe aetaceis '^. 

Hab. in Syria prope Aleppo (unde radices misit cl. Haussknecht !). 
' Petioli pedales,lamina G-7-pollices longa et lata, spatha n-12-pollices longn, 
appendicis stipes pollicem, clava sesquipollicem longa. Pulchra species affinis 
A. Italico aquo ditferre videtur petiolis longis nigris, lamiuu subtriloba nou 
albo-venosa, spathA virenti purpureo-tincta, appendicis clava fuscescenti- 
purpureu. 


Jlelicophyllum. arace^ 41 

HELICOPHYLLUM (SchoU Ar. I, p. 20. - Eminium Schott). 

Spatha basi convoluta in tubiim ovatum vel oblongum iamina con- 
cava.Spadix superne in appendicem clavatam vel cylindricam produc- 
Ins jnferneflores femineos et supra masculos in annulos polycyclos 
eongestos ferens. Masc Anthera', geminatse biloculares connectivo 
tenui apice non producto, loculi versus apicem rimula dehiscentes. 
Fefn. Ovarium unilocularebiovulalum. Ovula orthotropa erecta basi- 
laria funiculo brevi aflixa. Genllalia abortiva longe subulala inler 
spicam femineam et masculam. Bacca saepius monosperma. — Herbie 
tuberosfB foliis proteranthiis sagiltatis vel intorto-pedatisectis. 

1. H. Lehmanni (Bunge pl Lehm. p. 503 sub Biaro) tubere 
sphrerico-depresso, foliis crassis lanceolalis a basi sensim angustata 
rarius rotundata in petiolum altenuatis penninerviis nervis lalera- 
libus interse remotis, pedunculo petioli.*^ breviore, spathtc extus viri- 
dis intus atropurpurefc tulo oblongo ad basin usque fisso lamina 
oblongo-elliptica obtusa subduplo breviore, spadicis appendice nigra 
cylindrica brevi spatha subbreviore, inflorescentia mascula etfeminea 
suboiquilongis intervallo annulis triplo longiore genitalibus sterilibus 
e basi ovata subulatis longis patentibus toto obsito sejunctis, geni- 
talibus sterilibus noiinullis supra antherarum annuluni ^. H. Leh- 
manni Regel Garteiifl. i88I p. 291 t. 1056. 

Hab. in Turkestania occidentali prope Karguta et Batkakkuni (Lehm ! Sewer 
sow etc). Fl. Febr. Mart. 

Folioruni lamina 4-8-pollicaris' basi 1-i V^ poA- ^'^^^- Spatlia 4-iiollicaris. A 
cl. Scliott et Enyler coniusum cum Eminio Ledcbourii Schott Aroid. I tab. 22. 
= H crasaifolio 'E^n^Xav quod ex cl. Hegel differt foliis a basi cordatu vel 
subliastata ovato-lanceolatis nervis lateralibus approximatis, genitalibus ste- 
rilibus snpra antheras nuilis. 

2. H. Rauwolfii (Blum. Kumph. I. 121 sub Aro), tuberc glo- 
boso, foliis petiolo eis scepius Jongiore suffultis crassis inferiore 
ovato-cordato cffileris hastatis lobo medio oblongo-lanceolafo vel spa- 
thulato obtuso lateralibus multo angustioribus et brevioribus lineari- 
lanceolatis interdum biparlitis arrectis, pedunculo I)revi, spathre 
extus albidce tubo ovato lamina late obiongo-lanceolata intus atro- 
purpurea et Isevi 2 ^2 plo breviore, spadicis spalha subdimldio bre- 
vioris appendice breviter stipitata clavata brevi obtusa atropurpurea 
exsiccata tuberculoso-rugosa, inflorescenlia feminea a mascula ffiqui- 
longa interstitio triplo longiore genitalibns sterilibus longe filiformibus 
obsesso sejuncta "if . H. Rauwolfil Scholt Prodr. 113 — Gen. Ar. 
tab. 20 — A. Koischyi Schott Prod. 114. 

Hab. in graminosis fertilibus Ciliciae ad Bonloukli prope Mersina (Bal!)? 
Syrise borealis inter Aleppo et Aintab (Haussk!). 

jS. Oiivieri Engl. — Foliorum adullorum lamina pedatisecta seg- 


42 AR\CEJE Helicophyllum. 

mento intermedio lanceolato laleralibus ulrinque 3-9 angustioribus 
linearibus aculis intortis. — //. Olivieri, H. Aucheri et H. RusseUia- 
num Schott Prodr. Aroide?e tab. 30. — Arum intortum Russ. Alepp. 
II. 264 — A. Iieterophyllum Ancher. 

Hai). in agris inter Aleppo et Aintab et ad Terek Mesopotamiaa (Haussk!) 
inter Aleppo et Mossul ;OiivI). 

Gl Engler observante liaec varietas est tantum forma magis evoluta foliis 
magis dissectis speciei. Lamina 2-3-pollices longa transverse sublatior, spa- 
tha 4-5-pollices longa. Spadicis appendix 8-15 lin. longa. 

3. H. crassipes (Boiss. Diagn.Or. 1.13, p. 9 sub Dracunculo) 
tubere globoso, Ibliis petiolo eis longiore s<epe purpureo-maculato 
sutTultis ambitu ovalis transverse latioribus pedatiparlitis laciniis 
ntrinque 7-9 decurrenlibus lineari-lanceolatis eiongatis intortis, seg- 
mento intcrniedio vei oblongo-lanccolato duplo latiore vel laiiceolalo- 
lineari lateralibus simili, pedunculo brevi apicem versus valde incras- 
sato, spalhae tubo crasso oblongo ad basin usque aperlo extus 
albovirenti vel purpureo-maculato lamina ovato-oblonga obtusa atro- 
purpurea et densissime verruculosa d V^-2 plo breviore, spadicis 
appendice spatha dimidia vel terlia parle breviore brevissime stipitata 
cylindrico-clavala atropurpurea exsiccala tuberculato-rugosa, inflo- 
rescenlia feminea quam mascula sublongiore ab ea interstitio 3-4-plo 
iongiore genitalibus filiformibus longis toto obsito sejuncta ^. H. 
crassipes Schott Syn. i. 22. — H. spiculatum, H. Dracunculus, H. an- 
gustatum et? H. Loftusii Schott ?vo^\:. — Drncunculus mmorBlum. 
Rumph. I. 125. — Schott Aroid. tab. 28 et 29. 

Hab, in cultis inter Aleppo et Mossul (Oliv!) inter Aleppo et Aintab 
(Haussk!), adTripolin (Bl!) inLibanosupia Berythum fBoiss!), ad Rascheya 
Antilibani (Boiss!j, in Palestina australi inter Nuckl, El Arysch et Gaza 
(Boiss !), Ouadi el Gradi et Ouadi Sheriah (Barbey ), ad Damascum (Ky. 750 Ij, 
ad orientem Jordani (Payne!). 

Gl. Engler formas distinxit sed altera in alteram nimis transeuntes. Affine 
n. Eamool/ii var. Olivieri aquo distinguitur pedunculo superne valde incras- 
sato, spathu intus crebre verruculosa uec laivi. 

DRACUNCULUS (Scliolt Melel. I, 47). 

Spatha basi convoluta in tubum ovatum fissum, lamina maxima 
tandem'retrocurva. Spadix superne in appendicem longe slipitatam 
clavatam longam crassam abiens inferne fiores femineos et masculos 
in spicas polycyclas arcle contiguas edens. Masc. Antlierfe 3-4 coalitie 
biloculares connectivo tenui apice subprotuberante, theccB poris 
minutis rotundis apice dchiscentes. Fem. Ovarium oblongum unilo- 
culare subsexovulalum. Ovula orthotropa funiculo brevi affixa.alia 
l)asi fixa erecta, alia ex apice loculi pendula. Semen rugosum. Geni- 
talia slerilia supra spicam masculam pauca brevissima interdum 
nulla. — Herbse tuberoste foliis proteranthiis. 


Ih'acunculus. arace^ 43 

1. D. vulgaris (SchoU Melet. I. 17) tubere crasso rolundato, 
foliorum petiolis pedunculum eis longiorem vaginis arcte amplexantibus 
caulem simulanlibus ad vaginas maculatis, lamina pedatisecla ampla 
transverselaliore segmentis 1 1-15 saepe oblique albo-lineatis oblongo- 
lanceolatis decurrenlibus medio latiore, spatlise tubo ventricoso 
laniina oblonga vel lanceolata acuminata atropurpurea mullo breviorc, 
spadicis appendice atropurpurea e stipile tenuiore faucem lubi supe 
rante in ciavam elongatam spathae saepe spquilongam incrassata, 
inflorescenlia mascula et feminea subaequiiongis, genitalibussterilibus 
supra antheras paucis conicis interdum nullis ^ . Schott Aroid. 
tab. 23 et 24. — Arim Dracunculus L. Sp. 1367. — Ic. Fl. Grsec. 
tab. 946. — Drac. poluphyllus G. Bauh. — Rchb. Ic. Germ. tab. 12. 
— Dr. Crcticus Schott Prodr. 120. 

Hab. in umbrosis Atticae (Sprun! Heldr!), Baeotiai (Engl.), Eubece (Beckf) 
Lesbi (Post!j, Macedonise (Friv!), Byzantii (Murm!), Lydioe (Boiss!), Gretae, 
(Sieb!), Rhodi (Bourg!), Lycise et Pamphyliae (Bourg !). 

Variat macularum ad vaginas dispositione et forraa, appendicis cum ejus 
stipite et cum spathi proportione , spatha interdum sesquipedalis et longior. 

Ar. Geogr. Lusitania australis?, Gallia australis, Italia, Dalmatia, Croatia. 

ARISiEMA (Marl. FI. 1831, p. 458). 

Flores dioici vel monoici. Spatbse tubus convolulus fauce amplia- 
tus, lamina fornicata. Spadix liber vej alius femineus et alius mascu- 
lus vel androgynus, in appcndicem variam saepe valdeeiongatam pro- 
ductus. Fem. Flores 2-5-andri sessiles vel stipitati, antherce connec- 
tivum indistinctum, thecse poro vel rima dehiscentes. Fem. Ovariuni 
uniloculare intus in apice cavitatis processu spongioiifero prffiditum 
ovatum in styium brevem attenuatum, ovula 1-9 orlhotropa erecta 
placentae basilari affixa. Staminodia abortiva subulata in planta temi- 
nea supra ovaria. Bacca oligosperma, semina sphceroideo-ovata apice 
subconica. — Herbaj tnberosae foliis synanthiis triparlilis vel trisectis, 
vel pedatisectis. 

1. A. abbreviatum (Schott (Esterr.Woch. 1857 p. 382) tubere 
rotundo, foliis binis longe peliolatispedatisectis segmenlis 9-11 ovato- 
oblongis vel lanceolatis acuminatis basi connata sessilibus, pedunculo 
petiolos subsuperante, spathte brevis tubo ovoideo lamina cymbi- 
formi acurainata tubosublongiore ovata vix incurva cuspidata, spadice 
plerumque androgyna, appendice inflorescentia masculabreviore non 
stipitala sensim incrassala apice truncata spatham vix superante y. 

Hab. in saxosis calidis valliB Kuram AfTghania; ad rivum Shendtoi C-7000' 
Aitch. Journ. Linn. Soc. 1880 p. 99) Non vidi. 

Petioli C-l2-pollicares alte vaginati, segmenta inlermedia 2-3-polIices longa, 
spalha 1-2-pollicaris, appendix 3 lineas tantum longa. 

Ar. Geogr. Rejio Himalaica. 


44 ARACE.K Arisarum, 

ARISARUM (Targ. Tozz. Adb. Mus Flor. II 6!7). 

Spalhoe laiidem evanescentis tiibiis longus rectus clausus fauce 
subcoutractns, lamina procurva tornicata. Spadix ima parle spathse 
dorsocoalita intlorescentiamlkMnincam3-5-tlorani unilateraliter ferens, 
dein masculam ei arcte contiguam sparsilloram superne in appen- 
dicem longe slipitatam tiliformem vel clavatam abicns. Fem. Ovarium 
ima parte racliidi immersum uniloculare pluriovulatum, stylus 
cylindrico-conicus, stigma liemispliericum penicillatum. Ovula pla- 
centic basilari funiculis brevibus aftixa orthotropa erecla. Masc. 
Flores monandri breviter slipilati, anthera peltatim alTixa bippocrepi- 
formis thecis binis rima conlinua dehiscentibus. Bacca? aggregatie. 
Scmina subsena ovoidca acuta longitudinaliter rugosa funiculo ob- 
conico brevi et strophiolo funiculo longiore et crassiore suffulta. — 
Herb(E tuberosic toliis sagittatis synanthiis. 

4. A. vulgare(Targ. loc.cit.) tubere ovato vel breviter cylindrico 
petiolis lamina pluries longioribus, iamina ovato-cordata vel sagittata 
obtusa vel aculu auriculis rotundatis vel aculis plus minus divergen- 
tibus, pedunculo petiolo suba^quanle, spalh;e tubo cylindricolongitu- 
dinaliter albo et rubro-Iineato in laminam purpuream ovatam vel 
lanceolatam incurvam abeunte, inflorescentia feminea brevissima, 
mascula laxissinia triplo longiore, appendicc tenui supra tubum an- 
tice curvata cl exserta interdum apice leviter incrassata ^. Ic. 
llciib. Germ. tab. 7. — Schott Gen. Ar. t. 5. — Arum Arisarum 
L. Sp. 1370. ~FI. Groec. tab.948. — Arisarim Sibthorpii, A. For- 
besii, A. Jacquini, A. Balansanum, A. crassifolium Scholt. 

Hab. in cultls et saxosis regionis inferioris in montanam interdum ascen- 
dens, Gra;cia tota et eji.13 insula! !, Cyprus (Ky !j, Anatolia occid. in Garia 
(Forbes) Fl. tiyeme et primo vere. 

/3 Veslinqii. — Spatha longior lamina smpe tubum a^quante, ap- 
pendix saipc longius exserta ; non varietas sed forma cujus transitus 
ad typum frequentes. — A. Yeslingii et A. Libani Sch. Prodr. 

Hab. in Ef^vpto ad Aloxandriam (Gaill ! Letourn! Barb!), PaleslinA (Roth!)^ 
Syria littorali (Gaill! Haussk!). Specimina nonnulla Griiica huic adunmerari 
queunt. 

Ar. Geogr. Tota regio mediterranea Europa; et Africrs borealis, insulfe 
Ganarienses. 

SuB. II. ORONTIACE.E R. Rr. — Flores perigonio obsiti. 

ACOnUS (L. Gen. 434). 

Spatha pliyliodio cum pedunculo conlinuo constans. Spadix latera- 
1:9 floribus hermaphrodilis sessilibus dense spicalis undique obsitus 


Acorus. arace.t: 45 

coiioideo digiliformis. Perigonium pliyllis seiiis foriiicalis apice trun- 
catis conslaiis. Slamina sex hypogyna squamis perigonii opposila, 
lilamenla lihera memhranac.ea^antheneadnatie loculishinis loiigiludi- 
nalilcr dehiscentihus. Ovarium ohconico-ohlongum ohtuse sexangulare 
vertice suhtruncalum 2-3-loculare stigmatc, sessili minuto. Ovula in 
lociilis plura orthotropa ex apice loculi funiculo spongioloso pendula 
suhlageniformia, micropyle fimhriatd deorsuni spectanle. Capsuhi 
haccata ohverse pyramidata 2-3-locularis vel ahortu unilocularis 
et oligospcrma. Semen ohlongum pendulum integumentis hinis ad 
oram timhriatis exteriore suhlongiore. — Hcrhtc rhizomate repente. 
aromatico, foliis dislichis ensiformihus. 

i. A. Galamus (L. Sp. 402) foliis ultravaginam longe produclis 
lincarihus costa prominente, pedunculo triquetro, spatlia elongato- 
liiieari acuta spadice crasso cyliiidrico-suhconico 5-6-plo longiorc, 
pcrigonii phyllis ovarium ohlongum vix superantihus ^. Ic. Fl. Dan. 
1 158. — Sciiott Gen. Ar. tah. ()S, lig. 1-13. 

Hab. ad aq/ias, Laconia (ex Sibtli.), Trauseaucasia ad Sallian versus niare 
Ca-^pium (.M. B.) E dilione nonduni vidi. 

Ar. Geogr. Europa boroalis ct media ab Angtia et Scandinavia ad Rossiam 
niodiam, Cialliam, Italiani borealern, regionem Danubialcra, Sibiria, Japonia, 
(lliina, regio llimalaica, Ainerica borealis. 

Obs. Colocasia arHiquorum Scliott = Arum CoJocasia L species Indica in 
Gra'ciA et ejus insulis, Anatolia australi. Syria, Egypto colilur et sa?pe sul)- 
.^jtontanea ocurrit. 

Pistia straliolcs L sub P. yEgi/ptiacce nomine ex Egypto indicala fuit sed 
in Nubia tropica et /Ethiopia tantum cresccre videtur. 


ORl). CXXVIII. PALMiE. 

(L. Meth. Scx. — Ju.ss. Gen. 37). 

Flores monoici vel polygamo-dioici rarius liermapliroditi parvi 
sic(nus sessiles hractcali spadicis ramis iiiserti. Perigonium duplex, 
<alyx et corolla calyciformis, amho triphylli vel tridcntati. Stamina 
hypogyna vel perigyna sena hiseriata rarius terna, tilamciilis liheris 
vcl hasi in urccoluin connatis Ovarium liheriuu carpellis trihus vel 
dislinctis vel iiiter se coalitis unilocularihus. Ovulum unicum (raris- 
simc hina coIlateralia)e;'Cctumortliotropum micropyle supera, vcl i)lus 
minusve anatropum micropyle parictem specfante. Slyli hrevis- 
simi carpellorum vel loculorum numero. Fructus i)accatus vel dru- 
paceus aut trilohus vel trilocularis ant ahortu unilocularis et monos- 
licrmus, sarcocarpium carnosum, vel fihrosum, endocarj)ium variuni 
cliarlaceum, tihrosum vel lignosum. Semen loculum implens, testa 
<-niin ciidocarpio scepius coalita. Alhumen magnum carlilagiiieum,car- 


46 PALM.E Acorus ■ 

nosum vel lignciim plicis testoc sjcpius ruminaluni. Embryonis in 
albumine situs varius. — Arbores facie peculiari, trunco siepius indi- 
viso, foliis allernis ad apicem caudicis congeslis lamina pinnatim vel 
palmatim divisa. 

HYPH^NE (Gaerln. Fract. II, i3, tab. 82. — Cucifera Del). 

Flores dioici in spadice spathis incompletis vaginato disliche ramoso, 
ranii cylindrici squamulis pilosis dense imbricatis obsiti. Flores 
parvi ad squamularum axiilas subsessiles solitarii. Masc. Calyx 
tripartitus. Cornlla tripetala. Stamina sex filamentis liberis. Anlherse 
ovatfe basi bifidie dorso affix?e. Fetn Caiyx triphyllus. Corolla tripe- 
tala. Stamina rudimentaria. Ovarium tri vel rarius biioculare, stig- 
mata 3-2 sessilia. Drupa abortu simplex unilocularis rarius 3-8 
loba sarcocarpio fibroso, putamine ligneo. Albumen corneum cavnm 
fequabile. Embryo apicalis verlicalis. 

l.H. Thebaica(Del.Descr.Eg. p.I, tab. l ei^2suhCuciferd)arho- 
rea 15-30-pedalis trunco pluries dichotomo annulato, foliis ad ramo- 
rum extremitatem congestis palmato ilahelliformibus filis inter lacinias 
20-25 lanceolatas acutiusculas pendulis.petiolo laciniis breviore coni- 
planato canaliculato spinis uncinatis obsito, spadicis inter folia erum- 
pentis ramis amentiformibus cylindricis plantce masculfe subternis, 
tloribus pallide flavis, drupis obovatis sessilibus flavis pruinosis ^. 
Cucifera Thebaica Del. — Hyphccne m/i/toGaertn. — IlyphccneCuci- 
fera Pers. Syn. II, 623. 

Hab. in Egypto superiore (Del. Ivy ! Boiss !), Ara))ici petreil ad Tor (Bove 
ex Decaisne), Vulgo Doum. 

Ar. Geogr. Nubia, Abyssinia, Africa tropica. 

CHAM^ROPS (L. Gcn. 1219). 

Flores polygamo-dioici, in eadem vcl diversa planta alii herma- 
phroditi alii masculi in spadice spalhis 2-4 quarum interior complcta 
cincto sessilesbracleati Masc, Calyx tripartitus. Corolla tripelala. Sta- 
raina 6-9, filamcnta basi connata, anthera3 ol)Iong;e. Iferm. calyx et 
corolla maris, stamina sena filamentis in cupulam hypogynam con- 
natis. Ovaria terna vel rarius plura distincta, stigmata subulata sub- 
sessilia. Baccrc ternai vel abortu pauciores monospermffi. Albumen 
ruminatum. Embryo dorsalis. — Palmajsubacaules vel caudice brevi, 
frondibus palmatis. 

^ 1. Gh. humilis (L. Ilort. Cliff. 482) subacaulis sobolifcra fibril- 
litio denso petiolorum insertionem vesfiente, petiolis laminfi pal- 
matipartita brevioribus aculeis ascendentibus armatis, laciniis 10-15 
iutegris lanceoiatis acutis, spathse valvis acuminatis, inflorescentia 


Chamoerops. palm^ 47- 

oblonga simpliciler vel duplicatim ramosa, baccis elliplicis lutescenti- 
fuscescentibus 5. Phcenix humills Cav. Ic. tab. 15. 

Hab. in calidis siccis regionis inferioris sed ditionis civis dubia. Insuhe 
Graecai Gorcyra et Zacynthus (ex cl. Martius), Asia minor (ex Kth.), Palestina 
in valle Ilierochuntina (ex Kauwolf It. 140) sed a recentioribus nullibinec 
in Gra'ciil, nec iu Anatoliu et Syria, nec in Egypto indicata. 

Ar. Geogr. Lusitania, Hispania australis et orientalis, Sardinia, Sicilia, 
Italia australis, Africa borealis. 

2. Ch. Ritchieana (Griff. Palms Brit. Ind. p. 135) subacauiis, 
fibrillitio ad foliorum basin nuUo, petiolis inermibus laciniis 10-15 
induplicatis ultra medium biparlitis angustis acuminalis, baccis oblon- 
gis vel sphffricis 5. 

Hab. in Aflghania (Ritschie), in valle Kuram ejusdem i-egionis (Aitcheson). 
Non vidi. 


Vmm\ (L. Gen. 4224), 

Flores dioici in spadice ramosissimo spatlia simplici cincto ses- 
siles. Masc. Calyx cupuliformis tridentatus Corolla valvatim tripetala. 
Slamina 6 vel 3, filamenta subriulla, anHiera} lineares. Fem, Calyx 
cupularis tridentatus. Corolla imbricatim tripetala. Ovaria tria glo- 
boso-ovata distincta, stigmata sessilia uncinala. Drupa monosperma 
sarcocarpio niolli. Semen sulco longiludinali exaratum, albumeri 
corneum. Embryo dorsalis vel subbasilaris. — Arbores caudice sim- 
plici, foliis terminalibus pinnatis. 

1. Ph. dactylifera(L.nort.Cliff. 482) caudice elato, foliis glau- 
cescentibus' elongatis pinnis lanccolato-Iinearibus acuminatis compli- 
catis rachide crassd compressa, spadicis ramis elongalis llexuosis, 
baccis sessilibus cylindraceo-elliplicis 5. Ic. Lam. Ili. lab. 893. — 
Delile Eg. tab. 62. 

Hab. in partibus meridionaHbns Grpecire et Anatolife, ^gypti et Syrire 
austrahs, Arabite, Persioe australis (Bge !) freqnenter culta, in austraUori- 
bus tantum v. gr. Egypto littorali N'ubiae finitima (Schweinf !), Arabia, 
Persia australi etforsan Belutschiii spontanea. 

_ Ar. Geogr. Europa australior ubi hinc inde colitur, Africa borealis 'nte- 
rior ubi sponlanea. 


OUD. CXXIX. TYPIIACE/E. 

(Juss. Gen. 25). 

Fiores monoici in spicas densissimas cylindricas vel globosas con-' 
gesti, spicpe superiores niascula;, inferiores feminCcT. Perigonium 


:S PALM/E Sparganium. 

squamis ternis vcl pluribus aut selis conslans. Stamina 1-3 filamcntis 
cupillaribus libcris vel basi connatis. Ovarium liberiim uiiiovulatum 
ovulo pcndulo, stylus unicus stigma simplex unilaleralc. Nucula 
pericarpio membranaceo vel subdrupfrceo. Semen pendulum. Embryo 
liaearis in albuminis farinacei axi, radicula supera. 


SPARGANIIM (L. Gen. m\). 

Flores in capitula globosa ex axi primaria et secundariis disposili, 
inferiora feminea. superiora mascula. Masc. Perigonium squamis mcm- 
])ranaceis integris vel bilidis intcr slamina constans. Slamina sub- 
lerna, lilamenta brevia demum clongata Jibera, anthera?. biloculares. 
Fem. VQvV^owmm squamis paleaceis ternis ovarium cingenlibus cons- 
tans.Ovaria libera vel bina connala sessilia unilocularia, slylus brevis 
crassus cum ovario continuus, sligma unilaterale. Fructus basi con- 
tractus cum squamis deciduus indehiscens subdrupaceus epicarpio 
spongioso cndocarpio osseo apice pertuso. Semcn pulamini adlucrcns 
— Ilcrbte aquaticae. 

\. S. ramosum (Iluds. Angl. 401) caule erecto folioso, foliis 
ensiformibus basi Iriquetris laleribus concavis, capitulis in panicu- 
lam lerminalem patule ramosam foliosam dispositis sessilibus rarius 
{)edunculalis, perigonii squamis sublinearibus superne abrupte spa- 
lliulatis inlegris, stigmate lineari, fruclibus angulatis obpyramidalis 
stipitatis breviter rostratis ^. lc. Rclib. Germ, tab. 326. — S. erec- 
tiun var. cl. L. Sp. 

Hal). ad aquas fore totius ditionis a Grcecia! Crota\ ad Syriain iIU!), 
Mesopolamiam (Haussk!j, Persiam borealem, regnum Cabulicuni (Criirij. 
Ar. Geogr. Europa tota, Sibiria, Alrica borealis. 

2. S. simplex (Iluds. Angl. 401) caule erecto folioso, foliis 
linearibus basi Iriquetris laleribus planis, capitulis in racenmm sim- 
plicem inferne folialum dispositis inferioribus pedunculatis CTlcris 
sessilibus, pcrigonii squamis lineari-ol)longis apice erosulis, slig- 
mate lineari, fructibus non angulatis longe ellipticis basi in slipitcm 
superne in rostrum gracile longum attenualis 'if . Ic. Rclib. Germ. 
tab. 325. — S. erectim var /3. L. Sp. — S. emersum Relim. Sclnv. 
Meer p. 80, saltem ex spec. Kotschyano citato mibi non differre 
vidctur. 

Hab. ad aquas. E ditione vidi tantum ex ArBfieniti TurcicA ad radices mon- 
tis BinH()]dagh > Ky. exs. 508 sub S. natantc'), in Transcaucasia ad l'iati- 
gorsk (IJayern!). 

Ar. Geogr. Europa borealis etmedia ad Lusitaniam, Hispaniam ct Italiam 
medias, regionem Dauubialem, Liosniam, Serbiam, Rossiam, usque. Silnria, 
India borcaiis. 


'T;/}iha. TYPHACE.ii 49 

TYPHA (L. Gen. iOiO) 

Florum spictc 2-3 m eadem axi, superior mascula, inferiores 1-2 
feminejE. Splc. Masc. foliis floralibus 3-4 cilo deciduis intersliricla, 
flores nudi 1-3-andri setis numcrosis ex axi orlis simplicibus vel 
ramosis suffulli, lilamenla filiformia simplicia vel ramosa, antliera 
quadrilocularis coiinectivo dilatato terminata. Spic. fem. Florcs vel 
nudi vel bracteola apice spatliulata suffulti, ovarium oblongum bre- 
viter stipilalumbasi setis numerosis (perigonialibus) obsitum. Stylus 
filiformis. Stigma lineare vel spatbulato-ovatum. Fructus nucularis 
stipite iongo pilifero instruclus indeliiscens vel rima longitudinali 
debiscens. — HerbtTeaquaticte rliizomale repente stolonifero, caulibus 
cylindricis foliosis plerunKiuc elatis, foliis elongalis erectis linearibus 
coriaceis. — Gl. \y Robrbacb monograpbiam pedetentim secutus 
sum. 


§ I. Dehiscentes. Nuculac pericarpium cum semine non connatum 
su'co longitudinali fructu madefacto deliisceute obsitum. 

' Stigmata lanceolato-spathulata. 
-\- Flores feminei hracteola destituti. 

1. T. latifolia {h. Sp. 13771 foliis lato-linearibus planis caule 
jlorente longioribus, spicis cylindricis sa^pius conliguis fteminea brun- 
neo-nigricante, stigmatibus spatbulato-lanceolalis acutis setas peri- 
goniales longe superantibus ^. Ic. Fl. Dan tab. 645. — llcbb. Ic. 
Germ. tab. 323. 

Ilab. iu a(]uis, Macedonia fFrider.), Ryzantii (Rigler ex Rolirb.), Caucasus 
et Transcaucasia (Xordni! C Ivoch ! Hoh!), Cilicia (Tchih.), Cyprus (Ky.), 
Syria ad lluv. Rarrada ])rope Damascuni (Gaill. 4001), Egyptus (ex Figari). 

Ar. Geogr. l<]urojia tota a Scandinavia ad Rossiam mediam, Songaria, Sibi- 
ria omnis, Abyssiuia, America borealis. 


* ' Stigmata linearia. 
-|- Floros feminei bracfeola sufTulti. 

2. T. angustifolia (L. Sp. 1377) foliis (srepius anguste) linea- 
rii)us extus convexis intus planis caule florente longioribus. spicis 
cylindricis siTpius remotis feminea brunnea, bracteolis a basi filiformi 
dilatatis ovato-spalbulatis pcrigonii setis <Tquilongis, stigmatibus 
linearibus setas pcrigoniales longe superantibus '^. Ic. Fl. Dan. 815. 
— Rcbb. Germ. tab.'321. 

Hab. ad aquas, IMacedonia ad Thcssalonicim (Fried. 929 ex Roln'b.), By- 

4 


50 TYPHACE.E Tj/Tpha. 

zantii (ex Griseb), Libanus ad lirounimana (Bl. 489!) et ad rivum Damour 
(Gaill.409^/«s!). 

Ar. Geogr. Europa lere toti a Scaiulinavia ad Rossiam septentrionaleni, 
Hispaniani australem, Dahnatium, Hosuiiun, Africa borealis, insulae Cana- 
rienses, Africa tropica et (Jai^ensis, Anierica borealis. 

3. T. angustata (Bory et Cliaiib. Fl. Pelop. N» i08) foliis 
angusle lineaiibus e.xlus vaide conve.Kis intus planis caulem floren- 
teni superantibus, spicis 3ylindricis P.nepius inlcrvallo remotis fenii- 
nea pallide brunnea griseo-punclata, bracteolis a basi liliforini dilalalis 
ovato-spaibiilatis sligmata linearia subiTquantibus setas perigoniales 
longe superantibus ^. T. anfjn.stifo/ia Smilb Prodr. — Marg. ct 
Reut. Zant. non L. - T media Bory el (^lliaub. Exp. Mor. — T. 
cequalis Scbnitzl. Typh. 25. fig. 28. — T. Damialica Ebrenb. Hort. 
Berol. 

Hab. in aquis Grsecia^ Attica (Heldr !), Pelcpormesus (Bory! Orph!), Za- 
cynthus (Marg). Creta (Heldr! Raiil!), Syria borealis ad Marasch (Haussk!), 
Arabia petrea (Ehrenb. Schimp. 3GG !), Egyptus ad Damiatam (Ehr.), Alexan- 
driam (Gaill!), Cahiram (Schweinf !), Persia austro-occidentalis ( Haussli !) et 
boreali-orientalis ad Asterabad (Ivarel. ex Rohrb.) et ad Meschhed (Bge!), 
regnum Cabulicum (GrilT. 5G21). 

Ar. Geogr. India septentrionalis, Aby.ssinia, Nubia. 

§ 2. Indehiscentes. Nucultc pericarpium cum semine connatum 
esulcatum indehiscens. 

* Stigmata lanceolato-spathulata-Flores feminei non bracteolati. 

4. T. stenophylla (F. et Mey. Bull. Pbys. Math.Petersb. III, p. 
209) foliis anguste linearibus caule florente longioribus extus con- 
vexis intus planiusculis, spicis remotis femineo breviter cylindrico- 
elliplico brunneo,sligmalibus lanceolato-.spalhiilatis selas perigoniales 
longe superantibus '^ . T. angustifolia G. Kocli Linn. XXII 269. — 
Tchih. As. Min. II, 649 non L. — T. Ba/answ Reut mss. 

Hab. ad aquas CiliciiB prope Mersina (Bal!), Transcaucasite in Grusia (C. 
Koch!), Dughestanise ad Achly (Becker!). 

Folia 3 lineas lata, spica feminea sesquipollicaris mascula duplo vel triplo 
brevior. 

Ar. Geogr. Italia septentrionalis, Rossia mt;dia orientalis, Songaria. 

* * Stigmata linearia-Flores feminei bracteolati. 

o. T. Laxmanni (Lepecb. Nov. Act. Acad. Petrop. XII p. 84) 
foliis caulium tloriferorum gracilium ad vaginas latas apliyllas vel 
breviter mucronatas reductis, fasciculorum sterilium anguste lineari- 
bus extus convexis intus planis caulem a^quantibus. s[)icis contiguis 
vel remotis femineis demum brunneo-fuscis subclavatis ellipticis- 


J 


Typha. TYPHAr.E.E 51 

vel ovato-spalliulalis perigonii setis apice capilato-incrassalis acqni- 
longis, sligmalibus iinearit)iis t^etas longe superanlibus ^. T minor 
Smith Brit. — Engl. Bot. tab. 1457. —T. w/;i??7wi Hoppe Gent. 3. — 
Rchb. Ic. Germ. tab. 319. 

Hab. in pahidosis arenosis et ad fluvios, Caucasus (M. B , C A. Mey !) Ah- 
chasia (Nordni.j, Iberia (Wilh.), Persia boreali-orientalis (Bge!), Turkestania 
inler BucharaetSumarcand (Lehm.), AHyhania (Grifi"?), Belutschia (Stoclvs!). 

Ar. Geogr. Gallia austro-orientalis, Ilelvetia, Germania et Italia borealis 
secus fluvios ex Alpibus oriundos, Hungaria, Croatia, Rossia australis, Son- 
garia, Sibiria, China borealis. 

6. T. Haussknechtii (Rohrb. Typli. p. 99) cauiibus floriferis 
gracilibus parle inferiori folialis, foliis anguste linearibus cauleni 
longe superanlibus supra vaginam triquetris superne plano-convexis, 
spicis mascula et feminea dislantibus breviter cylindricis, l)rac- 
teolis a basi flliformi dilatatis ovato-spathulatis perigonii selas longe 
superanlibus, sligmatibus linearibus bracteolis subbrevioribus ^. 

Hab. in Cataonia, ad fluvium Golvsu inter Beliesne et Adiaman (Haussk !). 

Valde aftinis T. Z/rt.rmanw/, prfesertim ejus tormse antumnali T. Laxmanni 
var. graalis, forsan hujus specici ex ipso Rohrb. subspecies. I^ilTert foliis 
inferne triquetris ad angulos lateralos subdenticulatis,bracteolarum cum setis 
proportione. 


ORD. CXXX. ORCHIDEiE. 

(Juss. Gen. 64). 

Flores hermaphroditi irregulares. Perigonium superum petaloi- 
deum sexpartitum phyllis ternis externis cum binis interiorum 
labium superius formantibus ssepe in galeam conniventibus, tertio 
inleriore (situ primario superiore sed ovarii torsione inferiore) label- 
lam formante. Ovarium uniloculare multiovulatum placentis parieta- 
libus. Staminaterna cum stylo ^vtie zonwdiidi gynostcmium formantia, 
duo lateralia sterilia staminodia saepe obsoleta, intermedium fertile 
(rarius duo lateralia fertilia intermedium sterile). Antbera bilocularis 
(rarius 1-4-Iocularis) vel gynostemio tota adnata non mobilis persistens, 
vel ima basi adnata opercularis libera persistens aut decidua. Pollen 
conglobatum in massas ceraceas vel granulosas (polli7iia) scepe cau- 
diculd suffultas et glandulis stigmatis adha^rentcs, stylus indistincter 
apice inter loculos anther» in processum carnosum (rosiellum) pro- 
ductus, stigma discum viscosum in gymnostemii facie excavatum for- 
mans.Iateraliter sjepe glandula simplici velduplici nuda vel plicalura 
(bursicula) inclusa instructum. Capsula rimis ternis longiludinalibus- 
dehiscens, Semina scobiformia. Albumen nullum. 


52 ORCHIDE^ 

Ordinis conspedus. 

Tr. I. OPHRYDEyE Lindl. — Anlhera unica ferlilis gynoslemio 
tota adnata persistens. Pollinia bina caudiculata niassulis 
ceraceis indefinilis axi araclinoidea elaslica colligatis cons- 
tanlia caudiculse glaudulai inserta. 

^ 1. Bursiculatae. Bursiculse duo vel unica glandulas obtegenles. 

* Monadcnice Rchb. — Glandula unica. 
Serapius, Aceras, Anacamptis. 

' ' Diadenice Rchb. — Glandalte binaj. 
+ Bursicula unica. 
Tincea, Orchis, NigriteUa. 

+ + Bursiculce duo. 
Ophrys. 

§ 2. Ebursiculatae. — Bursiculse nulla?, glandulfe nudffi. 
Ggmnadenia, Jierminium, Platanthera. 


Tr. II. NEOTTIACEtE Rchb. f. — Anthera unica ima basi lantum 
cum gynoslemio connata ccelerum libera persistens ct 
marcescens. Pollinia in nostris non caudiculala granulosa 
vel pulverea. 

• Glandula stigmalica (proscolla) nulla. 
Cephalanthcra. 

' ' Glandula stigmatica cui pollinia demum adhierent. 
Epipactis, Limodorum, Goodgera, Spiranthes, Neottia, Listera. 

Tr. III. ARETHUSE^ Rchb — Anlhera unica terminalis demum 
omnino libera opercularis decidua. Pollinia (in nostra) 
caudiculala lobulis elastice coliperenlibus conslantia glan- 
dula? stigmatica? denium adlicerenlia. 

Epipogon. 


Serapias. orcfide.e 53 


Tr. IV. CYPRIPEDIE.E Lindl. — Antherai bin;c laterales ferlilcs, 
antica stcrilis petaloidea. 

C>/pnpcdiu/n. 


Trib. I. OPHRYDE.E. 
SERAPIAS (L Geo. 1012). 

•Perigonii pliylla externa in galeam plus miiius longe connata, 
interna basi dilatata et ionge cuspidala. Labclluin ecalcaratum basi 
1-2-gibbumtrilobum lobis lateralibus ereclis, medio longiore refracto. 
Gynoslemium apice iii acumcii longum subpetaloideum produclum. 
Anlhera tota adnaSa verticalis loculis parallelis iiilerjecto rostello. 
Pollinia caudiculis distinctis sufftilla, glandula communis unica intra 
bursiculam inclusa. Ovarium non contortum. — ITerbiC tuberospe. 

1. S. Lingua (L.Sp. 1S44) tuberibus globosis altcro pedicellato, 
caule humili folioso, foliis linearibus et lanccolalis acutis supremis 
ad vaginam subdilatatam rcductis, spica "i-S-llora demum laxa^ 
bracteis oblongis aculis tlores non {Rquantibus, perigonii pallide vio- 
laceo-virentis phyllis externis oblongo-lanceolatis acutis summo apice 
excepto coalitis, interioribus subbrcvioribus angustc lanccolatis acu- 
minatis, labello phyllis subduplo longiore obscurc purpureo basi uni- 
calloso trilobo lobis lateralibus semiovalis terminali multo majore 
ovato-oblongo acutiusculo ^. Ic. Rchb. Germ. tab. 89, Bot. Mag. 
5868 fig. B. — S. oxyglottis Tod. Sic. 11^2 non W. 

Hab. in lierbidis humidis, Peloponnesiis ad Androusa (herb. Fauche!), 
Attica ad Pentelici radices (Sart!), Zacynthus (Marg !), Corcyra (Barbey !), 
Creta (Heldr!), Byzantii (Wied!). Fl. vere. 

Ar. Geogr. Europa australis tota a Gallia occidentali et australi ad 
Istriam et Ualniafiam, Africa borealis. 

2. S. laxiflora (Chaub. in Bory Fl. Pel. N» lo2d) tuberibus 
ovatis vel oblongis, caule gracili folioso, foliis lanceolato-linearibus 
superioribus ad vaginas reductis, spica paucillora demum laxa, brac- 
teis oblongis acutis ftores subjcquantibus, floribus parvis, perigonii 
pallide rubri phyllis externis lineari-Ianceolalis acutis tcrtiii parte 
superiori liberis, internis brevioribus a basi ovato-oblonga longe 
acuminatis,labellophyllis externis requilongo atropurpureo basibical- 
loso trilobo lobis lateralibus rotundatis galea occultatis, terminali 
angustiore lanceolato ^ Rchb. Germ. tab. 90 tig. "1 et 3. — S. occtil- 
tata Gay. -— S. parvijlora Parl. 


54 orchidea: Serapias. 

Hab. in olivetis, pascuis regionis inferioris, Attica (Sprun. Heldr!) Byzantii 
CCoum!), Bithynia ad Broussani cThi-^l^e !), Smyrnte (Aucli !), Cilicia 
(Ky. 413!). 

Specimina Orientalia varietatpui Columnce Rchb. fil. labelli lobo medio 
lateralibus longioro et iiliere detle.KO ncc flori appresso et occuitato sistunt. 
Hajc species 6\ Linr/un' valde affinis est et e sicco saipe a?gre distinguenda. 
differt pra^sertim pliyllis api<:e liberis, labelli abbreviati basi bigibbi lobo 
intermedio angustiore, flores paulo minores. 

Ar. Geogr. Lusitania, Hispania australis et l)orealis, Gallia australis, Ilalia, 
.Sicilia, Atrica borealis. 

3. S. pseudocordigera (Mor. Fl. Vcn. 374) tuberibus ovatis 
soepius sessilibus, caule elato tblioso, foliis lauceolalis acutis supre- 
mis ad vagiuam reduclis, spica eliam anliiesi irieuute laxd, bracteis 
oblougo-lanceolalis purpurascenlibus aculis llores sequantibus vel 
superanlibus, perigouii pallide purpurei, pliyilis exteruis lanceolatis 
acutis prteter summum apicem comiatis, labello atropurpureo basi 
bigibbo pliyllis longiore trilobo lobis laleralibus semiovatis obliquis, 
intermedio duplo longiore et subaiigustiore a basi cuneata oblongo- 
lanceolato ^. Rchb. Gcrm. lab. 89. — S. longipetala Poll. Veron. 
3 p. 30. — S. cordipera Griseb. Spic. non L. 

Hab in pratis fertilibus saepe paludosis, Zacynthus (Marg!), Laconia 
(Orphi), Attica (Heldr!), Thracia et Byzantium ^Griseb! Couml), Anatolia 
occidentalis (Tcliih!), Cilicia (Ivy !), Cyprus (Ivy. 178), Syria littoralis (Bl! 
P)arliey!) et borealis ad Antiochiani (Ky!), Palestiua ad Hebron (Ky. 482!), 
Iberia, Gouria, Inieretia (Szov !) Ledeb I). 

Ar. Geogr. Hispania, Gallia occidentali-australis et australis, Helvetia 
australis, Italia, Istria. 

4. S. cordigera (L. Sp. l34o) tuberibus ovatis altero saepe 
breviter pedicellato, caule elato folioso, foliis lanceolato-Iinearibus 
superioribus ad vagiuas reductis, spica sub antheri congesta ovata, 
bracteis late ovatis vel oblougis acutis flores opquantibus vel e.\ceden- 
tibus, perigonii purpurei phyllis e.Kternis ovatis vel oblongis acutis 
ad apicem usque counatis, internis a basi rotundata in cuspidem 
abruptiuscule contractis, labello atropurpureo galea lougiore basi 
bicalloso phyllis subduplo longiore trilobo lobis lateralibus semicor- 
datis intermedio subtriaugulari ovato basi cordato laleralibus ae^iiii- 
lato sed longiore ^. Rchb. Germ. tab. 88. — Bol. Mag. 58G8 
ilg. A. 

Hab. in collibus, pratis sffipe humidis, Peloponnesus in MesseniA (Despr. 
ex Rchb.), Attica^ (P>aas ex Rchb.), Creta ad Candiam (Heldrl), Byzantium 
ad Therapia (Thuret !). 

Ar, Geogr. Europa australis a Gallia austro-occidentali ad Dalmatiam, 
insuljB Azorica), Africa borealis. 

Obs. Cl. Prof. Orphanides e Gnecia misit flores S. <r«7o6« Viviani. — Rchb, 
Germ tab..86, formtK liybridoe in GalUa australi, Italia, Istrii\ (luoque obviie, 
ex connubio S. cordigerce \e\ pseudocordigerce cum Orchide papilionaced vel 
0. laxifiord ortcu. 


Aceras. orchide^ 55 


ACERAS (R. Br. Ait. Kew. Y. 49i). 

Perigonii pliylla in galeam connivenlia rarius subpatenlia. Labcl- 
lum Iripartituin vel Irilobuni basi gibbum vel breviter calcaratum 
basi lamellis destilutum Gynostemium breve. Anlbera adnata loculis 
parallelis. Pollinia caudiculata, caudiculis glanduljfi communi insertis. 
Bursicula unica unilocularis. Rostellum conicum. PoUinia caudicu- 
lata caudiculis distinclis glandulie unicie inserlis. Ovarium contor- 
tum. — Herbic tuberifenc. 

1. A. Anthropophora (L. Sp. 1343 sub Opliryde) tuberibus 
globosis, caule superne nudo, foliis oblongo-lanceolatis supremo ad 
vaginam reducto, spica longa densa tenuiter cylindrica multiflora, 
bracleis flavidis lanceolatis cuspidatis ovario subbrevioribus, flori- 
bus virenti-flavidis, perigonii subgaleali pliyllis exteriiis ovatis aculis, 
labcllo lineari plano basi subtus bigibbo non calcarato ovario longiore 
tripartito lacitiia intermedia longiore bilida interdum cum denticulo 
interjecto, laciniis lacinulisque linearibus obtusis vix divaricatis "^. 
Aceras cmthropophora R. Br. H. Kevv. Ic. Fl. Dan. tab 103. — Nees 
Gen. Germ. Bcbb. Gcnii. t. 5. 

Ilab. in calcareis siccis regionis montanae ; vidi t.antuni ex Attica in monti- 
bus Ilymetto et Fentelico (_Heldr ! Sart !}, pinetis raontis Parnes (Boiss ! 
Heldr ! j i^^l. Apr. Mai. 

Ar. Geogr. Europa media et australis ab Anglia, Belgio, Germania media, 
Helvetiu ad Dalmatiam et Rossiam mediam, Africa borealis. 

Obs. Cl. Prof. Orptianides legit in monte Malevo Laconice supra Platanos 
et mihi dedit spocimen Aceratis inter A. anthropophoram el ut videtur Orchi- 
deni masculam hybridum In eo perigonii phylhi duplo longiora oblonga 
erecta sed in galeam non conniventia, labellum calcare l)revi couico obsi- 
tum ut in A anthropophora partituui sed laciniis longioribus, eis lobi inter- 
medii divaricatis. 

2. A. longibracteata (Biv. Cent. Sic. I p. 57, tab. IV, sub 
Orchide) tuberibus oblongis magnis, caule valido elato, foliis late 
oblongis carnosis, sj)ica ovata vel oblongo-cylindrica densiuscuiri, 
bracteis lanceolaiis acutis virenti-membranaceis ovaria imo tlores 
excedentibus, floribus magnis, perigonii subpatentis pliyllis purpu- 
rascentibus viridi-nervosis vel sordide purpureis externis ovatis 
obtusis, labello calcare crasso brevi conico obsito perigonio duplo 
longiore tripartito ad centrum pallide roseo purpureo-punctato ad 
lobos et margines purpureo laciniis laleralibus lanceolatis falcatis 
niargine externo versus basin stepe undulatis, lacinia intermedia 
divaricatim biloba obcordata lobis obtusis s;epe crenulatis "^ . A. 
longibractcala Rcbb. f. Germ. t. 119. — Bot. Reg. t. 357. — Orchis 
Robertiana Loisel. Gall. IL 606. 


56 ORCHiDE.E Ace7'as. 

Hab. in collibus herbidi.-^ umbrosis regionis inferioris, Peloponnesus acl 
Patras fBory !), Attica (Sprun! Heldr!), Creta (Sieb ! Raul ! Heldr!), Chios 
(Oliv.) Fl. Febr-Mart. 

Ar. Geogr. InsuhTi Cai>.arienses, Lusitania australis, Gallia australis, Corsica? 
Sardinia, Italia australis, Sicilia, Alrica borealis. 

3. A. hircina (L. Sp. 1337 sub Satyrio) tuberibus magnis ovalo- 
oblongis, cauie elalo crasso, foiiis obloiigo-lanceolatis glaucis, spica 
longa obloiigo-cylindrica, bracleis nienibranaceis linearibus ovario 
longioribus, perigonii pliyllis externis obiongis viridibus intus pur- 
pureo-punctalis iii galeam oblusam connivontibiis, labello basi calcare 
saccato brevissimo aucto penduio longissimo tripartilo parie basiiari 
indivisa late-lineari albida purpureo-punctata valde undulalo-crispa, 
laciniis olivaceis lateralibus brevibus linearibus falcatis inlermedia 
lingulari longissime producta aeslivatioue spiraliler convoluta apice "2- 
3-dentata V. Jacq. Austr. tab. 3G7. — A. hircina Lindl. Orch. 282. 
— Rclib. Germ. t. 8. — Orchis hircina Cranlz — Loroglossum hir- 
cinwn Rich. — Himantopbssum liircinum Spreng. 

/3 caprina Rchb. Gcrm. tab. 7. — Orchis caprina M R. Taur. 
Cauc. III p. 602. — Vix varietas, spica laxior, gaiea subelongata, cal- 
car subioiigius. 

Hab. in collibus siccis in ditione rarior, Grnx-ia in insula CephaloniA) Lo- 
tourn!), Eubeu (Fraas), Thracia (Friv.) Billivnia ad Brustam (Thirke !), 
Tauria (Stev.). 

Omnes loci orientales ad formam jS a typo cieterum vix distinguendam 
spectare videntur. 

Ar. Geogr. Europa media et australis ab AngH;"i, Belgio, Germanisi media 
ad Piossiam mediam, Africa boreabs 

4. A. affinis, tuberibus magnis ovato-oblongis, caule elato, foliis 
obiongis, superioribus lanceoiatis vagiuantibiis, spica Ia\a elongata, 
bracleis membranaceis ianceoiatis acuminatis ovaria superanlibus 
perigonii sordide purpurascentis phyliis externis ovato-oblongis in 
gaieam obtusam conniventibus, calcare l)rcvissime conico-saccata 
obluso, labelio rubello-oiivaceo cuneato-obiongo triiOiiO lobis lalera- 
libus semiobiongis subfaicatis brevibus margine unduiatis a gynos- 
temii basi decurrcntibus, lacinia intermedia liguliformi parte indivisa 
5-6-plo longiore apice bifida "^. 

Hab. in pinetis ad orientem urbis Gheyra Caria (Boiss. Spec. unicum !), 
in quercetis supra Bulghas Kioi Phrygia? (Bal ! spec. unicum!), in graminosis 
montis Ssof dagh Cataoniie (Haussk !) Fl. Jan. 

Inter A. hircinam et formosam quasi intermedia, calcar brevissimum prio- 
ris sed labellum ut in A. formosd parte indivisa breviter cuneatum nec longe 
lineari-attenuatum, lacinia intermedia eu A. formosa: longior sesquipollicaris. 
Barissima videtur, an ideo proles hybrida ? sed A. hircma in eisdem regioni- 
bas non occurrere videtur. 

5. A. formosa (Stev. Mem. Mosq. IV, p. 66 sub Orclide) tube- 
r Itus magnis ovalo-oblongis, caule elato, foliis oblongis et oblongo- 


Aceras. oncHiDE.i: 57 

Iniiceolalis, spicti eloiigatd laxiuscula, bracteis lineari-lanccolatis 
nicmbcanaceis ovaria superantibu-s inlerioribus tlorcs «equantibus, 
perigonii pbyllis exlernis oblongis oblusis viridi-purpureis in galcam 
obtusam conniventibus,calcarecylin(lraccoovarium dimidium ccquante, 
labello pnetcr aream pallide roseani viridi cuneato obloiigo trilobo 
lobis laleralibus semioblongis oblusis margine undnlatis a gynoste, 
mii basi decurrenlibus, lacinid intermedid ligulnnformi labelli partc 
indivisd aH|uilongd vel sublougiore apice retusd ^. ArevdS forrnosa 
Lindl. — Orchis mutahilis. Stev Mem. Mosq. III. p. 244. — RcbJ). 
(lerm. tab. 6. — Liim. Transact. II. tab. 'M. 

Hab. in montanis nemorosis, Cauciisus orientalis inter Derbent et Kuba 
(Stev , C. Kochj, in ditione Talyscii fC. A. Mey). Non vidi. 

A^ACAMPTIS (Rich. Mem. Mus. Hist. ^at. 4, p. 47.— 

Orchidis sp. L. — Accralis sp. Rchb, f.). 

Perigonii phylla patentia subfcqualia. Labellum patens sub.equali- 
ter trilobum in calcar longum produclum basi lamellis binis [)arallelis 
promincntibus iiistructum. Gynoslemium breve obtusum. Processus 
roslellaris conicus. Antbera adnata loculis parallclis bursicula uiiilo- 
culari conjunclis Pollinia caudiculala caudiculis distinciis glandulcC 
conimuni l)ilobce aflixis. Bursicula unica unilocularis, Ovarium con- 
torl-jm. — tlerba tuberosa facie Orchidis. — Genus ab Acerafc cui 
glanduld unicd accedil, facie et calcare elongalo Orchidis meo sensu 
separandum. 

l. A. pyramidalis (L. Sp. 133^ sub Orchide) tuberibus ova- 
tis, caule elalo crassiosculo. foliis lanceolato-linearibus superioribus 
omnino vaginantibus, spicd densd niulliflord conicd dein globosd et 
cylindraccd, bracleis lineari-lanceolalis aculis coloratis ovario sub- 
brevioribus, tloribus roseis, perigonii pbyllis ovato-Ianceolatis aculi- 
usculis,labelli semilrifuii lobis oblongis oliliisis subsequalibus obtusis 
vel truncalis, calcarc tiliformi ovarium tequante vel superanle if . 
Jacq. Autr. tab. 266. — Aa. pyramidalis l\kh. Mem. Mus. — Aceras 
pijramidalis Rclib. f. Germ. tab. 361. 

Hab.in collitiis,sylvaticissiccis, rej^noiiis inferioris ci inontana-,Gra;ciaomni 
etejus insulis ! Macedonia in Alht)no((jriseb!j,Greta(Heldr!), lihodo (Bourg!) 
Anatolia boreali (Auch. 2-^38!) et australi in Cilicia tlvy!\ Cvpro (Ky!), 
Syria littorali (Bl! Gaill !1 Palestina ad Hebron (Koth !), Tauiia et prov. 
Gaucasicis !, Persia boreali (Bge!). 

/3. hrachyslachys Hchb. Germ. loc. cit. tig. 2. — Gracilior, spica 
lenuior, flores minores carnei, bractece cuspidatfe.— 0. hrachystachys 
Urv. Enum. 121. 

Hab. ia montibus Pentelico et Parnes Atticse (Boiss! Heldr ! Orph!), insuhi 
Melos (Urv.), Creta/Sieb I) Bithynia (Thirke). 

Ar. Geogr. Europa media et australis a Britannia, Dania et Gothia ad Ros- 
siam mediam, Africa borealis. 


68 ORCHIDE^ Tincea. 

mm (Bivon. Giorn. Scienz. Sicil, N» 139). 

Perigonii pliylla exteriia iri galeam coiiniventia inferne connata 
aitice iibera, lateralia basi gibbosa. Labellum patens planum triti- 
dum basi brevissime calcaratum, gynostemium brevissimum. Antliera 
lota adnata. locuiis subparallelis rostello niinuto sejunctis. Pollinia 
■caudiculis brevissimis. Glandulae binge distinctai intra bursiculam 
bilocularem inclusje. Ovarium lineare vix contortum. — Herba lubc- 
rosa lacie ^re/*«//.s vel Herminii — Genus ab Acerale glandulis dis- 
tinclis, ab 0/r/i/f/e gynostemio brevissimo et perigonii pliyllis externis 
lateralibus basi subsaccatis distinctum. 

1 T. intacta (Link in Schrad. Journ. 1799 aiih Orchide) tuberibus 
ovatis, caule sjepius humili, toliis ovato-oblongis interdum macula- 
tis, summis longe vaginantibus aiigustis, spica densiflora cylindrica 
interdum subsccunda, bracleis membranaceis acutis ovaria suba- 
quantibus, floribus minutis, perigouii phyllis carneis intensius pur- 
pureo-lineatis externis ovato-lanceolatis acutis, labello phyllis subte- 
qiiilongo carneo trifido lacinis lateralibus linearibus, intermediu 
latiore et sublongiore apice bifida cum vel absque apiculo, calcare 
ovario quintuplo tjreviore tenuiter conico '^. Aceras intacta Rchb. 
Germ. 'i. 148. — Tincea cyUndrica Biv. loc. cit. — Barl. Orch. tab. 
27. — Oplirys densijlora Desf. Tourn. Cor. p. U. tab. C. — Aceras 
densiflora Boiss.Voy. Esp. — Peristylus densifloras h\\\([\.—A.secun' 
diflora Lindl. — Salyrium maculatum Desf. Atl. Orchis Ailantica 
Willd. Sp. 10. 42. 

Hab. in umbrosis, nemorosis regionis inferioris et subrnontan^e, Laconia 
in monte INIalevo (Orpii !), Attica in Corydalo, Pentelico, 1'arnes (Sprun! 
Boiss ! Heldr !j,insul£e Uemonisi (Wied !) Bitliynia prope Moudania ((iriseb!) 
Cyprus (Ky. 186 !). Fl. apr, Mai. 

Ar. Geogr. Insulai Canarienses, Madera, Africa borealis, Lnsitania, Hispania, 
australiSjGaliia australior, Corsica,Sardinia, Italia australis, Sicilia, Dalmatia. 

ORCHIS (L. Gen. 1009 ex parte). 

Perigonii phylla exlerna in ^alcam conniventia vel patentia. Label- 
luni anticum palens subtus et postice calcaratum. Gynostemium 
jjreve erectum Anthera tola adnala loculis parallelis processu ros- 
lellari interjecto. Pollinia caudiculata caudiculis singulis basi glan- 
dula viscosa prseditis. Bursicula unica bilocularis glandulas tegens. 
Ovarium scepius contortum. 

Specierum Orientalium dispositio. 

Sect. L IIerorchis Lindl. — Perigonii phylla exlerna in galeam 
conniventia. 


Orchis. ORGHIDE.E 59 

* Tubera ovato-globosa indivisa apice non attenuata. Bractese uiembranacerD. 
+ Bractese ovaria subsequantes. 

1. Labellum indivisum. 
0. papilionacea. 

2. Labellum trilobura lobis muticis. 
0. Morio. 

3. Labellum trilobum lobis longe caudatis. 
O Compcriana. 

4. La])ellum profunde trilidum vel tripartitum. 
O. uslulata, coriopkora, sancta, tridcntata, lactea. 

+ + Bracteie brevissim* squamilorme.s. Laljellum tripartitum. 
0. Simia, Steveni, militaris, punctulata, fusca, longicruris. 

' * Tubera cyllndrica fusitormi-attenuata interdum lobata. 
Bracteie herbacea.'. 
O. anfjustifolia. 

Sect. II Androrchis Lindl. — Perigonii phylla lateralia exlerna 
patentia vel reflexa. 

' Tubera ovato-globosa indivisa apice non attenuata. 
+ Bracte;e fere lieri^acea; simplicinervite. 
0. fjlobosa, spJuerica. 

+ + Bractese membranacea^ plerumque coloratoe simplicinerviie. 

1. Labellum indivisuin. 
O. saccata. 

2. Labellum trilobum (rarius in nonnuUis speciebus interdum 
subindivisum). 

0. patens, mascula, pinetorum, pallens, Provincialis, quadripunctata, Ana- 
tolica. 

+ + + Bracteie membranacea3 saltem inferiores retinervi». 

0. palustris, laxifiora. 

' ' Tubera palmatiloba vel fida lobis fusiformi-attenuatis. Bracteae 
saltem inferiores retinervite. 

O. incarnata, latifoUa, sambuci^ia, pseudosambucina, maculata. 


60 0RCH1DE.E Orchis^. 

Sect. III. Herorciiis. 

1. O. papilionacea (L. Sp. 133t) tuberibiis globosis, folils 
breviter laiueolatis, spioa paiicillora ovala . laxiuscula, bracteis 3-5- 
nerviis purpurasceulibus ovarium superantibus, perigouii laciniis 
exteruis ovato-lanceolatis purpureis in galeam conuivenlibus, labello 
orbiculari vel ovato basi constricto rubro-vinoso margine spepius 
cris[)0 pliyllis exlernis lougiore, calcare cylindrico-subulato ovario 
subbreviore ^. Ic. Fl. Gra3c. lab. 9i28. — Rchb. tab. 10. 

Ilab. in collibus regionis inferioris et niontana; tolius Gra:ciai (Sprun l 
Heldr! Orph !) FI. vere. 

/3 rubrn Rchb. — Labellum minus rhomboideuni — 0. ruhra 
Jacq. Ic. Rar. 183. 

Forma intermediis sensim ad typuia transiens, nec varietas. 

Hab. ia Peloponneso (herb. Fauche!) Crela fSieb ! Heldr !), Cycladibus 
(Orph !), Macedonia TFriv !), Thraciu et Bithynia (Griseb. Noe!), Anatoliu 
boreali ad Sanisum (Tciiih !) et Trapezunteni (Huet!), Pamphylia (Heldr !), 
Syria bttorali (Bi ! Gaill!), Palestina (Rolh !) ad Dhoheriyeh (Barbey!). 

Ar. Geogr. EuropiTe regio mediterraaea in Gallia ad Lugdunum et in lit- 
torali ad Ltriam usque, Africa borealis. 

2. O. Morio (L. Sp. 1333) luberibus ovaio-globosis indivisis, 
foliis oblongo-lanceolalis, caulinis angustatis caulcm an^plexantibus, 
spica laxa stepius abbreviata, bracteis oblongis purpurascentibus 
ovarium subrequautibus trinerviis, summis uninerviis, perigonii laci- 
niis in galeam obtusam brevem connivenlibus, labello trilobo iato 
lobis lalcralibus rotundatis medio rcluso, calcare ayccndenti vel hori- 
zontali cyllndrico obtuso apice scnsim incrassato labcllo subaequi- 
longo '^ . Ic. Fl. Dan. tab. 253. — Rchb. tab. 11. 

Hab. in pratis, Thracia t-t Bitiiynia ((iriseb, Sibth). Pontus ad Trapezun- 
tem (Bourg!), Cyprus (Sint!), Tauria, Caucasus (Willi. etc !) et Trans- 
caucasia (Ledeb.). 

^ picta. — Forma e regionibus calidioribus a typo spica gracillore, 
florlbus mlnoribus, calcare sublongiore ovario sncpe requilongo vi.x: 
dislincta — Rchb. lab. 13 (ig. 1-3. — 0, pkta Lois. Gall. tab. 26. 

Hab. typo vulgatior in Atticic monte Pentelico (Sprun ! Heldr! Boissl),, 
GorcyrA (Barbey!), Anatolid (Auch!), Cilicii^ littorali ad Aladagli (Bal!). 

y albiflora. — Labellum obscurius trilobum, flores albidi, — 0. 
Syriaca Boiss. et Bl. Mss. 

Hab. in Libano ad Beitkhaschbo (Bl!), supra Sidonem (Gaill!), in pineli.^j 
montis Solyma Lycia5(Heldr!). 

Ar. Geogr. Europa tota a Scandinaviii meridionali, Sibiria. Var. picta iii 
regionibus australibus. 


OrchlS. ORCHIDE.E fil 

3. O. Gomperiana (Slev. Nouv. Mem. Soc. Imp. Mo.sc. I. 259 
tal). 12) luberihus globosis, caule clalo vaiido, folii^ infimis obovalo- 
obloMgis, superioribus seusim anguslalis, spica pauciflora oblonga, 
bracleis lanceolatis aculis 3-6-nerviis ovario sublongioribus, floribus 
magnis, perigonii iaciniis ovatis in galeam purpuream elongalam 
acutiusculam conniventibuS: labello roseo a basi connala dilalato Iri- 
lobo lobis Iriangularibus intermedio in lacinias binas laleralibus in 
unicam abeunlibus, laciniis omnibus angustissime linearibus longissi- 
mis, i-.alcare cylindrico ovario cBcjuilongo ^. Ic. Rclib. t. 158. — 
(Jomperia Taurica G. Koch Linn. XX [I p. 288. 

Hab. in sylvaticis Lydiae ubi in monte Gorax prope Smyrnam unicum 
specimen Jan. 1812 legi, ditio Kassan Oglu Giliciae orientalis ad Gorumse 
4200' (Ky. Suppl. 255! j, in sulialpinis! ad Gulek Boghaz (Ky.) in nemorosis 
vallium Laspi et Baidar Taurire meridionalis (Gompere, Steven !}. 

Pedalis et sesquipedalis, labelli lacinia; in alabastro contorta^ pollicem et 
amplius demum longne; labello Aceralem hircinam refert sed retinacula bina 
et characteres Orchidis. 

4. O. ustulata (L. Sp. 1333) luberibus ovato-oblongis integris, 
caule ad medium usque folioso saepius bumili, foliis inferioribus 
oblongis superioribus omnino vaginanlibiis, spica densiflorii. brac- 
leis membranaceis coloratis uninerviis lineari-lanceolatis ovarium 
jequantibus vel brevioribus, floribus minulis, perigonii laciniis brevi- 
ter ovatis liberis in galeam globosam intense purpuream conniventi- 
bus, iabello albido purpureo-punctato angusto Irifido lobis lateralibus 
linearihus truncatis intermedio longiore a basi cuneata dilatato 
bifido, calcare deflexo ovario 3-4-plo breviore "¥. Ic. Rclib Germ. 
tab 16, 

Hab in pratis Gaucasi septentrionalis (M.B., Wilh. Overin!) Iheria ad Ti- 
llis (Wilh !}. 

Ar. Geogr. Europa media ab Anglia et Scandinavia meridionali ad Hispa- 
uiam borealem et Italiam luediam in alpinis, Dalmatiam, Bosniam, regio- 
nem Danubialem, Rossiam mediam, Sibiria Uralensis. 

5. O. coriophora (L. Sp. 1332) tuberibus ovato-globosis indi- 
visis, canie fere ad apicem folioso, foliis lineari-lanceolatis acutis, 
spica densiflora bracteis membranaceis lineari-lanceolatis subuni- 
iierviis ovario fequilongis vel longioribus, floribus brunneo-purpu- 
reis, perigonii phyllis oblongis acutis ad medium coalitis et in galeam 
acufam labello vix longiorem connivenlibus, labello pendulo semi- 
trifido lobis suba?qualibus medio obl )ngo inlegro haleralibus rbom- 
beis subcrenatis, calcare conico labello subbreviore ^ Jacq. Auslr. 
tab 122. — Rchb t. 15. — 0. cassidea M. R. Taur. Cauc. lll. p 600. 

Hab. in ])ratis humidis regionum septentr ditionis, Tauria et prov. Gauca- 
siccie (Lodeb.), Armenia ad Baibut rBourg! Huet!}, Gaucasus orientalis usque 
ad CGOO' (Rupr!}, Persia borealis in monte Elbrus prope Passgala (Ky.2771} 
et ad Siaret prov. Asterabad (Bge!}. 

(S. fragrans. — Labelli lobus medius latcralibus sublongior, cal- 


62 ORCHiDE.E Orchis^ 

car labello sequilongum. Odor siepe gratus nec cimicinus. — 0. fra- 
grans Poll. — Hclib. tab. 14. 

Hab. in humidis veyionum magis australium frequens, Graecia et ejus 
insulip! Anatolia occid. ad Smyrnam (Boiss!) et australis (Ky! Heldr!), Cy- 
prus (Ky. 497 !j, Syria littoralis (Bl! Gaill!), Mesopotamia (Ky. 148!), Persia 
occid. ad Mendeli (Noe H62I) 

Ar. Geogr. Europa media et australis a Gallia, Belgio, Germania media ad 
Rossiam mediam. 

G. O. sancta (L. Sp. Ed. H loSO tuberibus ovato-globosis indi- 
visis, caule toto folioso,foliis lineari-lanceolatis acutis sursum sensim 
dimiuutis, spica deusiflora elongaUi, bracteis membranaceis quinque- 
ncrviis lanceolatis subuninerviis ovario longioribus, lloribus majus- 
culis sordide purpurascenlibus, perigonii pbyllis lanceolatis acumi- 
nalis ultra niedium coalitis in galeam lanccolalam acuminalam labello 
longiorem cormivenlibus, labelli penduli basi cuneati flabellali 
scmitrifidi lobis laleralibus rhombeis acute-3-4-serratis, inlermedio 
subduplo longiore lanceolato acuto integro vel denticulato, calcare 
recurvo ovario 2-3-plo-breviore ^ 0. coriophora var. sancta Rchb. 
f. Germ. p. 173. — 0. Urvilleoria Steud. Nom. 

Hab in arenosis luaritimis ad Smyrnam (Boiss! Bal. 157!) insiila,' Chios 
Auch. 2332! Orph !) ad sepes insulre Cos (Urv.), Rhodi (Bour^!). Pamphylia 
ad Adalia (Bourg!) Cilicia ad Anazarbam (l<:y. 37!), Cypro (Ky!), collibus et 
sylvaticis Syrire littoralis ad Berythum et Sidonem atquc in Libano (Bi! 
Gaill!), Palestina in monte Ithabure (Boiss! Ball!) ad Achzib (Barbey !) 

Affinis 0. coriophora' sed videtur specifice distincla statura majori ssepe 
pedali vf\ sesquipedali, tloribus duplo majoribus, galea lanccolata longe acu- 
minata, labelli lobo interniedio lanceolato lateralibus duplo longiore. 

7. O. tridentata (Scop. Garn. 190)tuberibus oblongis indivisis, 
foliis oblongo-Ianceolatis, caule gracili elongato, spica densa anthesi 
ineunte brevi subglobosa, bracteis lanceolato-subulatis membrana- 
ceis uninerviis ovarium tequanlibus, perigonii phyllis externis ovato- 
lar.ceolatis acutis basi cuneatis in galeam acutam vel acuminalam 
roseo-Iilacinam cormivenlibus, labello deflexo lilacino rubro varie- 
gato trifido lobis lateralibus divaricatis lineari-spathulatis truncatis et 
interdum denliculatis,intermedio obcordatobiloboadsinum sa^pe den- 
ticulo deorsum flexo obsito, calcare cylindrico deflexo ovarium dimi- 
dium superante 'if. Jacq. Ic. Rar. tab. 599. — Rchb. Germ. tab. 19. 

— variegaia AIl. Ped 2. p. 147. — 0. Taurica Lindl. Orch. 271. 

— 0. commulata Tod. Orch. Sic. 24 (variatio floribus submajoribus, 
habitu robustioi-e). — 0. brevilabris Fisch. et Mey. Ann. Sc. Nal. 
Ser. IV I., p. 30! 

Hab. in collibus, hcrbidis regionis inferioris et montanse, Attica (Heldr!), 
Macedonia (Friv.). Bithynia (Thirke !), Troas (Tchih !), Aladagh Anatoliae 
bor. (Wied!), Pontus ad Trape/untem (Bourg !), Ciiicia (Ky !), Tauria, Gau- 
casus et Transcaucasia!, Syria littoralis et regio inferior Libani (Bl! Gaill!), 
Palestina (Boiss ! Barbey !) Fi. vere. 


J 


Orchis. ORCHiDE.E 63 

Ar. Geogr. Belfifiam, Gallia orientali-australis, Germania media et austra- 
lis, Italia, Dalmatia, Bosnia, regio Danubialis. 

8. O. lactea (Poir. Dicf. IV. p. 594) luberibus oblongis indivisis, 
caule humili fifmo, foliis oblonj^is vel oblongo-lanceolalis, spica sub 
arilhesi ovala tlensinora, bracteis membranaceis lanceolalo-linearibus 
acuminalis uninerviis ovario subfC(iuilongis, lloribus albis vel subro- 
seis labello rubro-punclato, perigonii phyllis exlernis a basi ovala 
connalci lanceolatis longe acuminatis in galeam acuminalam conni- 
venlibus, labello pendiilo Irifido lobis lateralibus obconico-spathulalis 
truncatis, intermedio latiore llabelliformi indiviso vel rarius emargi- 
nato, calcare depe?idente curvulo ovario subbreviore ^.Rchb. Germ. 
tab. 18. — 0. aaimiimla Desf., Atl. !2, p. 218, tab. 247. — 0. conica 
VVild. Sp. 14. — 0. Tenormna Guss. Syn. 533. — 0. variegata var. 
acnminata Boiss. Voy. Esp., 0. tridentata var. lactea Wchh. fil. 

Hal). in colliljus reyionis inferioris, Creta arl Akrotiri (Heldr!), Bithynia 
(Dupar<[uet!), Syria littoralis prope Sidonem (Bl !). Fl. Mart 

A cl. Rchb. fd. et a nie ipso olini pro varietate 0. tridcntairp liabita sed 
omnes botanici qui eas plantas vivas comparaverunt eas speoilice distinc- 
tas esse assenint, caiilis firnnor ethumilior, spica ovato-conica nec globoaa, 
perigonii pliylla longias acuminata, hibelluni formte diversa?. 

Ar. Geogr. Gallia austrahs, Lusitania, Hispania australis, Gorsica, Sardinia, 
Italia australis, Sicilia, Africa borealis. 

9. O. Simia (Lam. FI. Fr. 3, p. 507) luberibus ovatis indivisis, 
caule elalo, foliis ovato-oblongis, spica ovald densiuscula bracteis mem- 
branaceis uninerviis ovalo-oblongis ovario multo brevioribus. perigonii 
phyllis basi coalitis ovato-Ianceolatis in galeam roseo-cineream acu- 
tam conniventibus, labello dilute purpureo galea longiore ad discum 
gregatim papilloso tripartito laciniis lateralibus linearibus media 
profunde bitida cum dente interjecto, laciniis et lobis subccquilongis 
angustissimis, calcare cylindrico obtuso ovario duplo breviore "^. 
Rchb. Germ. tab. 21. — 0. tephrosanthos Vill. Dauph. II, p. 53. 

Hab. in collibus calcareis et sylvaticis montanis. Macedonia (Friv !), Bithy- 
nia (Thirke ex Griseb.), Pontus ad Samsun (Tchih!), Pampliylia ad Adalia 
(Bourg I), Gyprus (Sintl), Libanus ad Beit Khaschbo et ad Conventum 
S'i Georgii (Bl!), Palestina ad Hebron (Roth '187!) ad Dhoheriyeh forma 
lloribus minoribus pallidis (Barbey!), Tauria, Caucasus (M. B), Iberia 
(Rupr!). 

/3 laxijtora. — Spica laxior oblonga laxiuscuIa2-3-poIIicaris. Accedit 
hac nota ad 0. Steveni sed laciniae labelli angustte et subcequilongae. 

Hab. in Cilicia littorali ad pagum Alladagh (Bal!), Persia boreali ad Siaret 
(Bge!). 

Ar. Geogr. Anglia, Belgium, Lusitania, Hispania, Gallia, Germania austro- 
occideutalis, Helvetia, Italia, Dalmatia, Bosnia. 

10. O. Steveni (Rchb. fil. Ic. Germ. p. 29, tab. 20) tnberibus- 
ovalis indivisis, caule elato valido,foliis amplis ovatis el late oblongo- 


C4 oKUHiDEiE Orchis. 

liiiearibiis, spicti elongata cylindracea laxiiiscahi, bracteis triangiilari- 
lanceolatis acuminatis brevissittiis, perigonii phyllis oblongo-lanceo- 
latis aciilis in galeam elongatam aciitam connivenlibus, labello roseo 
triparlilo laciniis lateralibus linearibus obtusis abbrevialis, inter- 
iiiedia apice bicruri cum denle interjecto ad crura usque j)apillnsa. 
cruribus purpureis linearibus obtusis laciniis lateralibus brevioribus 
et sublatioribus, calcare incurvo reluso ovario duplo breviore if . 

Hal). in Gaucaso fStev! Rupr.), in montosis prov. Asterabad Persitt orien- 
talis prope Siaret (I'^fe!j. 

Folia cis 0. Simm majora, labelli crura et ssepe laciniie lalerales brevio- 
res et latiores, spica laxior et longior sed varietas laxillora 0. Simice noxum 
inter eas species forsan indicat. 

11. O. militaris (L. God. 6816 excl var. /3 — Jacq. Ic. Rar. III 
p. 16) tuberibus ovatis indivisis, caule elato, foliis oblongis majus- 
culis, spica ovala et oblonga densiuscula, bracteis ovatis acutis ener- 
viis vel uninerviis ovario mullo brevioribus, perigoiiii pliyllis ovalis 
acutis inferne connatis in galeam roseam aculam elongatam conni- 
ventibus, labello tripartito purpureo laciniis lateralibus lincaribns 
obtusis intermedia a basi longe lineari papillosa abrupte dilatala 
biloba cum denticulo interjecto lobis divergenlibus obovatis vel ob- 
longis, calcare cylindrico ovario duplo breviore '^ . Rchb. Germ, 
tab :24. — O.RlvmiGo\i-dn III. lab. 74. — O.galeata Poir. — 0. cinerea 
Schranck. 

Hali. in Tauria (Stev.), Cancaso et TranscaucasiA. (M. B., Stev., C. Koch, 
Ruj.r!;. Byzanlii (ex Smith Prodr. An recte ?). 

0. Raddeana Regel Imlex Petrop. IS^^O in Ciucaso (Radde) ex ipso cl. anc- 
tore in litt. hujus speciei variatio videtur labelli lobo intermedio ex apice 
rotundato acuminato. 

Ar. Geogr. Anglia, Dania, Gothia, Belgium, Gallia, Germania, Helvetia, 
Italia septentrionalis et media, regio Danubiahs, Sil)iria omnis. 

12. O. punctulata (Stev. in Lindl. Orch. Tr?> — Taur. Enum. 
p. 323) tuberibus oblongis inlegris, caule clato, foliis late oblongis 
obtusis, spica oblonga vel oblongo-cylindrica multiflora laxiuscula, 
bracteis membranaceis uninerviis triangulari-ovatis acutis brevissi- 
mis, perigonii phyllis oblongis in galeam acutiusculam roseo-lilaci- 
nam connivenlibus, labello flavo-viridi basi secus nervos laterales 
callulis cristato triparlito, laciniis lateralibus linearibus vcl lineari- 
spathulatis obtusis curvatis, intermedia cuneata, flabellalim dila- 
tata biloba cum denticulo interjeclo lobis crenulatis, calcare cyliii- 
draceo ovarium dimidium (equanle ^. Rchb. Germ. tab. 17. 

Ilal). in umbrosis montosis Taurice meridionalis inter Laspi et Sudak rara 
(Stev !). FI. medio Martc. 

;6. sepulchralis Rchb. I. cil. p. 27.— Planta procerior magis multi- 
iVira. Labelli segmenta lateralia latiora magis spalhulala 3-4 nec 


OrcItlS. OHGHIDE^ t).j 

binervia. calcar apice iiillatum. — 0. sepidchralts Boiss. et Heldr. 
Piagri. Ser. 1. 13 p. 10. — lc. Rclib. tab. 455 lig. V. 

f{al). iuter sepul-jhra umhrosa Turcicu prope Adalia Pamphylim (Heldr!), 
B-.thvuia ud Boli (Wied!), in vallibus montiuui Tokat (Aucli. 5355 !). FI. 
Marie. 

Fiicies 0. miUtaris a quo differt labelli aliter colorati et secus norvos basi- 
lares callulis subcristati laciuiis laleralibus spallmlato-dilatatis incurvis. 

13. O. fusca (Jacq. Aiistr. IV, p 307) tuberibus ovatis iiidivisis, 
caulo elalo robusto, foliis amplis obloiigis lucidis, spica ovatd deiisa, 
bracteis nvatis nuinerviis minimis, perigonii laciniis externis ovatis 
acutis inrerne connalis in galeam fuscam brevcm acutam conniventi- 
bus, labello dilute roseo purpureo-piclo toto papilloso tripartilo laci- 
inis lateralibus linearibus retusis interdiim denliculatis, intermedia 
lato-lineari a basi sensim dilatata obcordala lobis latis retusis sa,'pe 
denticulatis, calcare cylindrico ovario dimidio breviore ^. Jacq. loc. 
cit. p. 307. — 0. purpurea Huds. Angl. p. 334. — - Rclib. Germ. 
t, 26. — 0. maxima C. Koch Linn. XIX, p. 14. 

Ilab. in umbrosis regionis montaua-, Thracia ad Ainadjick (Griseb.), By- 
thyuia in Olympo t^Griseb. W. Barbey!), Pontus ad Samsuii (Tcliih !), Cappa- 
docia iu valle Gerune montis Argoei (Ky. Suppl. 234!), Tauria (M.B.), Iberia 
Transcaucasica et ditio Karadagh (Ledeb.). 

0. Caucasica Regel Index Petrop. 1869 ex Caucaso ex cl. auctore in litt. 
videtur hujus variatio labelto indiviso vel subtrilobo. 

Ar. Geogr. Europa media ab Anglia et Dania ad Rossiam mediam, Ilispa- 
niaui borealem, Italiam niediam, Dalmatiam, regionem Danubialein. 

14. O. longicruris (Link in Scbrad. Journ. II, p. 323) luberi- 
bus oblongis integris rarius bifidis, caule stricto, foliis uumerosis 
oblongo-Ianccolatiset lanceolatis margine valde undulatis, spica ovatii 
dciisu, bracteis membranaceis uninerviis ovatis acuminatis minutis, 
pfrigonii pliyllis non connalis oblongis acutis in galeam aculam 
dilute lilacinam purpureo-nervosam conniventibus. labello roseo 
elongato tripartito non papilloso basi lamellis binis triangularibus 
aucto laciniis lateralibus linearibus elongatis subfalcatis. intermedia 
longiore et latiore divaricatim bifida lobis linearibus longissimis ciim 
denticulo interjecto, calcarc cylindrico ovariuin dimidium ;cquante, '^ 
Rcbl). Germ. tab. :23. — 0. tmdukitifoUa Biv. Genl. II, 44. — Sibtli. 
et Sm. Fi. Grcec. tab. 977. — 0. tephrosanlltos DesL Atl. non Vill. 

Hab. in collibus regioiiis inferioris, Attica in montibus Mymetto, Pentelico, 
insuhi Salami (Sprun ! Boiss! Holdr!), Messeniu (Despreaux !). Zacvnthi 
Weiss !). Cretii in monte Metaxa (Heldr !), yEtolia (Nied !), Bithvnia (Thii-ke!), 
Syriii ad Al-xaudrette (Ky. 2G7!), Cypro (Ivy. 350!). Fl. Aprili. 

Ar. Geogr. Lusitania et Hispauia australes, Italia media et australis, Sicilia, 
..\lgeria. 

L5. O. angustifolia (M 15. Taur. Cauc II, p. 368) tubcrihus 
cylindraceis lunge attenualis acutis, interduin apice 2-3-lobis. caiile 

5 


Qi') ORCHiDE^ Orchis^ 

plus minus elato, foliis lineari-lanceolalis acutis ereclis superioribus' 
angustissimis in bracteas sensim transeuntibus, spica elongafa angusta 
s^pius laxiuscula, bracleis herbaceis trinerviis lanceolalis acutis ova- 
ria gequantibus vel ssepius superantibus, floribus roseis, perigonii 
phyllis exlernis oblongis acutiusculis in galeam conniventibus, labella 
galea sublongiore a basi anguste cuneata valde dilatato breviter tri- 
lobo lobis lateralibus rotundatis interdum crenulatis, intermedia 
ffquilongo vel a?quilato vel angustiore dcntiformi, calcare anguste 
cylindrico incurvo acuto ovario duplo breviore ^. Rchb. Germ. tab. 
156 et t. 56 tig. III. — 0. Iberica M. B. in VVilld. Sp. IV, 23. - 0. 
leptophylla G. Koch Linn. XXII p. 28. — 0. NatoUca F. et M. Ann. 
Sc. Nat. 1854, p. 30! 

Hab. in uliginosis et ad rivulos locis magis septentrionalibus exceptis sub- 
alpina et alpina. Graecia in monte Kyllene supra Trikala 40(X> ' (Heklr!), 
monte Velugo (Etolire (Fraca!), monte (Ela Phtiotidis 4500-GUOO ' (liohlrlj, 
Byzantii (D" Liston), ad Ancvram (Wied !), Isauria in valle Djoksu Tauri 
(Heldr!), Tauri Cilicici monte Bulghar Dagti (Bal!), Lycaonia (Tchih !), 
Cypro (Sint!), Syria in monte Amano 8000' (Ky. 16'i!), Libano ad Eden, 
Hadet, etc. (Ehv! Bl!), Hermone in valle Orny 60U0 ' {Ky.220!), Mesopotamia 
ad Surug (Haussk !), Gataoniai monte Berytdagh 8000 ' (Haussk !). Armenia 
adErzerum (Tchih !), inter Baibut et Ispir(Huet!), Tauria meridionali (Stev !), 
Transcaucasia in alpinis (M.B. Eich\v!j, ditione Talysch (Buhse!), Persia. 
orientali in montibus prope Jezd (Buhse!j, occidentali inter Sihna et K^er- 
manchah 9000 ' (Haussk!). Fl. Oct. 

Multum variat semipedalis vel pedalis, spica laxiet facie Gymn. 'odoratis- 
simce et procera 1-2-pedalis spica 6-9-poilicari densa fere Gi/mn. conopsece. 
Bracteffi in formis diminutis abbreviatte, in proceris elbngat» flore.s interduirt 
snperantes. 


SeCT. n. ANDROKCmS. 

16. O. globosa (L. Sp. 1332) tuberibus oblorigis apice rarius 
bilobis, caule stricto elato, foliis siccatione nigricantibus longe vagi- 
nantibus oblongis superioribus ad spicam usque sensim diminutis 
lanceolatis acutissimis, spica densissima gldboso-conica, bracteis 
viridibus purpureo-maculatis lanceolatis trinerviis ovario sublongio- 
ribus, floribus roseis, perigonii laciniis externis ovatis acuminatis 
apice S3epe spathulalis initio in galeam subconniventibus sed mox 
patentibus, labello phyllis sublongiore porrecto ligulato a basi vix 
dilatato trilobo laciniis lateralibus rhombeis obtusis vel retusis, inter- 
media sublongiore retusa, calcare gracili conico dimidium ovarii vix 
ffiquante ^. Ic. .lacq. Austr III, tab. 266. — Rchb. Germ. tab. 29. 
— Traunsteinera globosa Rchb. pat. 

Hab. in pratis alpinis, Pontus Lazicus (C.Koch ex cl. Rclib. fd.) E ditione 
non vidi. 

Ar. Geogr. Gallia in Pyreneis, Alpibus, montibus Arvernia.', Jurasso, Voge- 
sis. Germania, Italia in Apenninis, Istria, montes regionis Danubialis. 


Orchis. ORCHiDE>E 67 

17, O. sphaerica (M. B. Taur. Gauc. Ilf, p. 579) luberibus 
oblongis, caule sfricto, foliislonge vaginantibus inferioribus oblongo- 
lanceolalis obtusiusculis mucronatis, superioribus 'sensim climinulis 
lanceolatis aculis, spica globosa, bracleis berbaceo-membranaceis ian- 
ceolatis trinerviis ovarinm aequantibus, lloribns albis, perigonii 
pbyllis ovatis acuminatis apice sfcpe spatliulalis primum in galeani 
suiJconnivenlibus sed dein patenlibus, labello parce purpureo-punc- 
tato porrecto iigulato a l)asi subdilatato apice trifido laciniis laterali- 
bus lanceolatis acutis intermedia subiongiore ligulala acuta. calcare 
conico gracili ovarium dimidium fequanle ^ . Rcbb. Germ. lab. 28. 

Hab. in pratis alpinis Caucasi occidentalis 4800-7500' (G, A. Mey.), monte 
Beschtau (lloh !) inontibus Iberiffi (M.B.), Gaucaso orientali ad Dido el Gunib 
(Rupr!), Ponto Lazico 700' (Bal!). 

Similis prtecedenti aqua praiter bracteas virentes et flores albos diftert la- 
])elli lobis omnibus acutis. 

J8. O. saccata (Ten.Nap, Prodr. 53) tuberibus ovato-oblongis, 
caule crassiusculo sa3pius bumili, folits ovatis et ovalo-oblongis acu- 
tis brevibus sa^pe nigro-maculatis, spica brevitcr cylindrica laxius- 
cula, bracleis magnis oblongis Hculis cucullatis sa^pius purpureis ova- 
rio longioribus, perigonii pliyllis intense purpureis externis oblongis 
obtusis interdum livido-oiivaceis lateralibus retlexis cenlrali curvato, 
labello intense purpureo a basi subcuneata obovato vel fere orbiculari 
margine crenulato indivlso, calcare crasso cylindrico ovario duplo 
breviore 'V- . Ic. Ten. Fl. Nap. lab. 248.— Rcbb. Germ. tab. 40. — 
0. sparsiflora Ten. Sched. 

Hab. in collibus regionis inferioris, Attica ad Phalerum (Sprun ! Boiss!) 
insula vf^gina (Spruni), Rliodi (Bourg!) Giliciil orientali ad Tunila (iala (Ivy. 
Suppl. 55!), Syria littorali circa Sidonem (Gailll), Syrlu nd Ainlab et Meso- 
potamia ad rivuin Wiran Scheher (Haussl< I), Persia australi ad Schiraz (Ky. 
058) et in quercetis Kotel Pirasun (Haussk!). Fl. Febr, Mart. 

Ovarium in hac specie fere semper rectum tamen ex cl. Rchb. f. interdum 
tortuin evadit. 

Ar. Geogr. Hispania australis, Gallia australi-orientalis, Sardinia, Italia 
australis, Sicilia, Melita, Africa borealis. 

37. O. patens(Desf. Atl. II, p. 318) tuberibus oblongis indivi- 
sis, caule mediocri vel elato, foliis obovato-oblongis supra vaginam 
angustatis, spica laxiuscula, bracteis Jineari-ianceolatis cuspidatis 
ovario feqnilongis, floribus roseis, labelli lobis intensius purpureis, 
perigonii pbyllis oblique ovatis obtusis, labello basi valde cuneato 
profunde trilobo ad medium papilloso-veiutino lobis lateralibus cur- 
vatis obtusis intermedio latiore subquadrato rctuso ssepe denliculalo, 
calcare conico dimidium ovarium vix .Tquante ^. Rclib. Germ. tab, 
3:2. — 0, brevkornis Viv, 

Var. Qrientalis Rcbb. Germ. p. 38. — Procerior, flores majores^ 
spica pluriflora, labelli lobi latcrales semiovati. — Rcbb. tab. 33 lig. 
2. — 0. patens Vis. Fl. Dalm. 


(58 ORCiiiDEiE Orclns 

Hab in regione montana superiore montis Mouraddagh (Bal !j, in uiotiti' 
Tauro ( Veit ex Rchb). 

H«c .species ab Or. mascuhe formis calcare brevi conico imprimis di.slin- 
fTuilur; forma Oriontalis Italicaj et Canariensi sat conformis ab Atlaiiticfi 
lloribus saltein tertia parte inajoribus dilfert. 

Ar. Geogr. Africa boroalis, insulce Canarienses, Hispania austrails, Alpes 
maritimwet Genuenses, Dahnatia. 

20. O. mascula (L. Sp. 1333) tuberibus ovalo-oblongis niagnis, 
cauie elalo, foliis oblongo-lanceolatis interdnm nigro-macnlatis, s[)ica 
elongata laxa, bracteis lanceolalo-linearibus acuminatis meuibrana- 
ceispurpurascciitibus uninerviis ovario subpequilongis, tloribus piii-- 
pureis, perigonii pliyllis externis ovalis acutis vel oblusiusculis 
erecto-patentibus lateralibus landem reflexis, iabello basin cuncatani 
versus papillis liliformibus velutino profunde trilobo lobis latis deii- 
latis inlermedio rctuso mucronato, cakare cylindrico liorizontali vcl 
ascendente ovarium subtequante ^. Ic. Fl Dan. lab. 467. — Rclib. 
Germ. tab. 38. 

Hab. in pratis sylvaticis regionis montana', Gra^cia borealis (Sprun!) Pe- 
loponnesus in Messenia (Boryj, in monte Malevo Laconife (Orph !j, Tlirncia, 
(Friv.), Bithynia (Tliirke ! Post !j, Olympus (BarJjey!), Pontus ad Samsun 
(Tcliih!), Libanus ad Becherre (Ehrenb. sub. 0. dejtexd\) Tauria, Caucasus 
et Transcaucasia (M. B, Hoh! etc), Persia borealis (Gmel. Buhse!) prov. 
Asterabad ad Siarel (Bge !). 

Ar. Geogr. Europa omuis media et australis ab Angli^, DaniA, Gothii) w\ 
Rossiam mediam, in auslralioribus montana, Sibiria Uralcnsis, Alrica 
borealis. 

21. O. pinetorum (Boiss. et Ky. Sclied. Cilic. 1850) lubcrihus 
oblongis indivisis, caule clato,foliis oblongis summis ad vaginasreduc- 
tis, spicfi elougato-oblongci oblusa densiusculu, bracteis meiubraiuiceis 
purpurascentibus lanceolatis cuspidatisovario feredimidio brevioribus. 
lloribus roseis. perigonii pliyllis oblongis obtusis erecto-subpatuli^. 
labello crebre nervoso brevissime papillari-velutino phyllis vix lon- 
giore a basi brevissiine cuneata obovato-rhombeo trilobo lobis latiu-a- 
libus seiniovatis intermedio sublongiore quadrato truncalo oblusc 
retuso-bilobo, calcarehorizontali vel ascendente a basi angusta valde 
iiillato saccato ovario dimidio breviore ^. 

Hab. in svlvis subalpinis rnontium Kassan Oghlu Gilici;e oiientalis ad 
pagum Goruuise 5iU0' (Ky. 71 !). Fl. Mai. 

Pedalis, folia inferiora 2-3-i)()llicaria 9-10 lin lata. Spica demum i-O-polli- 
caris hixiuscula, llores paulo niinoros eis 0. mascid(B cujus lahoUum loii- 
gius cuneutum papillis elongalis obsitum est. Ah e;i et ab afllnibus calcuro 
inferne angustato superne valde inilato distincta. 

22. O. paUens (L. Mant. 292) tuberibus ovalis inlegris, caule 
slricto valido, foliio obovatis vel oblongis supra medium dilalalis. 
spic;i ovato-cylindiic;\ densiflora. bracleis lanceolatis membranaceis 
Ilavidis ovario ic^iuilongis, lloribus luleis. perigonii pliyllis ovak'- 


Orchis. ORCMIDK.E 69 

oblongis obtusis, labello brevissime papilloso-veliitino porrecto basi 
(•iineato transverse siiblatiore brcviter Irilobo lobis lateralibiis rolun- 
(liitis intcrdum subcrcnatis, intermedio sublatiorc intcrdum rctuso, 
calcarccrasso cylimlrico ovario subbrcviore '^ . Ic. Jacq. Austr. tab. 
4j. — iicbb. Germ. tab. o4. — 0. snlp/iurea Sims Bot. Mag. 
t. 2569. 

Hab. in regione alpinTi Turci» Europejc prope Ipek (Frid. ex Griseb.) in 
Hyniett.o Atticai (Frans e\ Rd\\)) et ]\Iei=seni:l ad Ivubeli (Bory), Tauro Cilicuco 
iu Cedretis Maaden Tepessi (Ky. ex Rclil). f.), prov. Transcaucasicu Kara- 
bayh(Hoh.). 

(3 pseudopallens Rchb. f. Gcrm. p. 43. — Gracilior, labellum sub- 
integrum, — 0. pseudopa/lens G Kocb Linn. XIX p. 13. 
Hab. in montibus Bithyni.e (Tliirl^e). 

Ar. Geogr. Gallia austro-orientalis, Helvelia australis, Germania media et 
australis, Italia, regio DanuJjialis, Dalinatia, iJosnia. 

23. O. Provincialis (Balb. Misc. Alt., p. 20, tab. 2) tuberibus 
oblongis obtusis, caule modice elato, 1'oliis lanceolatis mucronulatis 
sa}pe maculatis, spica laxa, bracleis lanccolatis acutis ovaria sub- 
icquantibus flavido-mcmbranaceis, lloribus pallidc tlavis, perigonii 
phyllis oblongis obtusis, labello brcvissime papillari-velutino trilobo 
crenato-dentato lobis latcralibus oblusangulis intcrmcdio retuso vel 
hilido, calcare cylindracco gracili sursum curvalo ovarium fBquante 
vel supcrantc ^. Ic. Ten. Nap. tab. 87. — Rclib. Gcrm. lab. 35.— 
0. lmcoslac/i>ia Griseb. Spic. II, p. 350 (exRchb). — 0. Ciirilli Ten. 

Hab. in collibus regionis inferioris, Attica in Pentelico (Sprun! Boiss !) 
Parnes fHeldr !), mons Athos MacedonicB ((iriseb.). Fl. Apr. Mai. 

/5 pauciflora Rchb. Germ. p. 34. — Minor, spica pauciflora brevis. 
tlores majores labelio magis dilatato. — 0. pauciflora Ten. Fl. Nap, 
tab. 88. — Rchb. tab. 36.''— 0. Iwta Sleinh. 

Hab. in Atticai montosis cuin typo et inmonte (Enos Cephalonirt"! (Heldr !), 
Greta ad Askyphous (Heldr!), Smyrnai in colliltus (Bal. 155!). 

C\. Tcnore et Parlatore hauc pro specie propria habent sed saltem ex spe- 
ciminibus siccis notas specilicas non video. 

Ar. Geogr. Ilispania borealis, Gallia australis, Italia, Istria, Dalmatia, 
Africa borealis. 

24. O. quadripunctata (Gyr. in Ten. Prodr. p. 53) tuberibus 
ovatis vcl globosis, caule gracili sub spica nudo, foliis oblongis 
supremis ad vaginam reduclis, spica laxa gracili, bracteis lanceolatis 
coloratis subuninerviis ovario brevioribus hoc rarius ;pquantibus, 
tloribus purpureisparvis, perigonii phyllis externis patentibus'obIon- 
gis obtusis, labello phyllis extcrnis subaequali basi lale cunealo et 2- 
4-punctato trilobo lobis subiequalibus intermedio subretuso, calcare 
Jiliformi reclo basi subcxquali ovarium icquante '¥ . Ten Fl. Nap. 89. 


70 ORCHiDE^ Orchis. 

— Kchb. Germ. t. 156. — 0. Branciforti Biv. Sic. Man. I.N° 3. tab. 
1. — 0. Hnstii Tralt. Obs. p. 187. — 0. trichoccra Brongn. Exp. 
Mor. tab. 32 fig. "2. 

Hab. in collibiis regionis infeiioris montantc et iuterdum subalpin». Cor- 
cvra (Letonrn!"), (irtecfa in Messenia rOory !), Laconiai nionte Malevo (Orph !) 
Argolide (Boiss!), Biuotiii (Orph!), Attica (Sprun ! Heldr!), insulis Euboeil et 
Hvdra (Heldr !>, Creta usque ad 50U0' (Heldr!) Cypro, in monte ButYavento 
(ky. 417)F1. Apr. 

Ar. Geogr. Sardinia, Sicilia, lialia orientalis, Dalmatia. 

25. O. Anatolica (Boiss. Dlagn. Ser. I, 5. p. 56) liiberibus 
ovalis iiitegris, caiile gracili sub spica uudo, foliis oblongis vel 
oblongo-lanceolatis supremis lineari-lanceolatis acuminatis, spica 
laxissiina pauciflora, bracteisanguste lanceolatis coloratis ovario sub- 
brevioribus, lloribus purpureis, perigonii phyllis patentibus oblongo- 
linearibus obUisis, labello a basi cuneala ainplo pliyllis longiore tri- 
lobo rarissime subintegro lobis oblusis inlermedio retuso, calcarc a 
basi iiinata lenuiter cylindrico liorizontali vel ascendente ovario lon- 
giore ^. Uchb. Germ. lab. 37. 

Hab. in cullinis re^^ionis inferioris et niontanfc, insula Ghios (Orph!), Caria 
Pinard !), Lycia in pinelis montis Solyma (Heldr! Bourg!), Cilicia littoralis 
(Auch. i^23<i!) et ad pagum Alladagh (Bal!\ ditio Kassan Oglilu C:ilici;B orieii- 
talis in Cedretis (Ky. 185), Cyprus -n monle S' Crucis (Ky. 185!). Syria litto- 
ralis et regio inferior Libani IJl! Gaill !j, Palestina ad Hierosolyniani (Roth 
'i88!). Mesopotamia (Haussk !}. 

/5 Kocliii. — Florcs subminores, labelli lobi laterales angustiores, 
calcar subbrevius. — 0. rari^flora G. Kocb Linn. XIX, p. 15. 

Hab. ad Brussam Bithynice (Thirke!j. 

Species aJj 0. quadripunctatd affini Uoribus majori])us prtesertim labello 
pliyllis nnilto longiore et calcare basi ampliato elongato optime distincta. 

2-J. O. palustris (Jac((. Call. I, p. 75) tuberibus globosis vel 
oblongis, caule clato lereli stricto, foliis striclis anguste lineari-laii- 
ceolatis a basi sensim angustatis, spica laxa, bracteis lineari-lanceo- 
lalis aculis ovario longioribus trincrvibus retinerviis, iloribus roseis, 
perigonii phyllis oblongis obtusis, labello porrecto phyllis longiore a 
basi late cuneala dilatato trilobo lobis lateralibus rotundalis, inter- 
medio ce([uilongo vel sjepius longiore quadralo Sccpins retuso, calcare 
cylindraceo amplo recto ovario breviore "^. Jac(j. Ic. Rar. tab. 181. 

— Uchb. (ierm. t. 40. — 0. laxijlora G A. Mcy. Ind. Gauc. non 
Lam. — Mediterrane.a Gnss. 

Hab. in pratis humidis, paludibus, Zacynthus (Scliniidt !), Attica ad Phale- 
k-um (S[)run!j, Anatolia (Aucli. 2-^38!), Armenia ad Van (Noe !) et circa Erze- 
rum (Huet!), Syria borealis ad Suadieh et Mesopotamia ad radices montis 
Karadja Dagh (Ky!), Persia ad Persepolin (Ky. ex Rchb), prope Schiras (Ky 
879!), Transcaucasia ad Caspium (C.A.M ). Fl. Jun. 

Ar. Geogr. Succia meridionalis, Belgium, Gallia, Helvetia. (iermania, Italia, 
Lalmalia, regio Danubiali;^, Africa borealis. 


Orc/lis. ORCHIDE/E 71 

27.0. laxiflora(Lam.FI. Fr. III, p.504) lul)eribiisobIongi.s,caule 
elato lereti valido, foliis lale liiieari-laiiceolaf.is elongatis a basi seii- 
sim angustatis, spica laxa, bracteis lanceolato-linearibus aculis ovario 
brevioribus3-5 iierviis inlimis retinerviis, floribus intense purpureis, 
perigonii phyllis elongato-obloiigis oblusis, labello porrecto pliyllis 
Jongiore a basi cuneata valde dilalalo Irilobo lobis lateralibus lalis 
obtusis intermedio breviore et angustiore stcpe deficiente et tuiic 
Jabellum bilobum vel subindivisum, calcare cyliiidraceo gracili 
Sfepius curvato ovarium subjequaiite '^. lichb. Germ. lab 4J. — 0. 
ensifolia Vill. — 0. platychila C. Jvocli IJnn. XIX, p. 16. — 0. Cas- 
pia Trautv. Slirp Xov. V, p. 16. 

Hab. in paludosis, pratis humidis, Gnvcia in Argolide (Ileldr!), Arcailia 
(Desprlj, Messenia rBory!), Attica ad Chelidoni (Heldr/j, Macedonia et Tlira- 
<jia(Griseb.j, Byzantii ad aqnas dulces (Barheylj, Ijithynia (Thirlve), Gypro 
(Ky. 4U3!), Cadesyria (Gaill!), Paleslina ad lacuni Merom (Post!), propeSama- 
riam (Barbey!). prov. Caucasicis (M.B., Kadde!), Persia boreaU ad Asterahad 
(Kar !). Fl Mai. 

Ar. Geogr. Hispania, Gallia, Helvetia, Italia, Dalmatia, Transylvania. 

28. O. incarnata (L. Fl. Suec. p. 312) tuberibus compressis 
pulmatitldis, caule elato attenuato gracili llstuloso, foliis immaculatis 
erectis laiiceolatis a basi latiore sensim atteiiualis apice cucullatis 
acutib, spica densiflora oblongo-cylitidrica aplce ineunte anthesi acuta, 
Jiracteis herbaceis retinerviis iiiferioribus flores siepe superantibus, 
florlbus carnois vel roseis, perigonii pliyllis oblongis obtusiusculis 
externis reversis demum erectis, labello Irilobo, calcare cylindrico- 
.coiiico ovario subbreviore "^ . Ic. Rchb. tab. 43. 

Hab. in pratis luimidis et palustribus in ditione ut videtur rarior, Attica 
ad Phalerum (Fi'aas ex Rchb.), Iheria et prov. Karabagh (Ledeb.), Caucasus 
orientalis GOOO" (Ru[)r!), Persia australis in utiginosis alpis Kuh Dacna (Ky. 
Cl-S ! forma Immilior calcare ma^is attenuato curvato ([uaj var. Kolschyi .' 
Rchlj. Germ. p. 53.) Intermedia adsunt. 

(3 ohcheilos. — Labelliim dilatatuin subintegrum. 

Hab. in Tauro Cilicico prope Giilek (Ky. 73!), Crelesyria fPost!), Persia 
boreali in monte Ethrus prope Passgala (Ky. 181 !) 

Ar. Geogr. Europa septentrionalis et media ad Lusilaniam, Hispaniam cen- 
iraleni, [taliam septentrionalem, Dalmatiani, regioneni Datmbialem usque. 

29. O latiiolia (L. Sp. 1334) tub^ribus palmatiridis, canle crasso 
fisluloso, foliis s?cpe maculalis erecto-patulis iiinmis oblongis mediis 
oblongo-lanceolatis et lanceolatis a basi angustiore versus medium 
dilatatis acutis, spica densiflora ovalo-oblonga, bracteis herbaceis tri- 
iiervibus relinerviis inferioribus et inlermediis flore longioribus, 
floribus intense jiurpureis, perigonii phyllis oblongis obtusis exter- 
nis reversis demum erectis, labello trilobo, calcare conico-cylindrico 
descendente ovario sa^pius breviore ^. Jc. Rclib. Germ. tab oO. — 
0. incarnata var tnajor Boiss. in Ky. C.ilic. exs. — 0. triplnjila et 0. 
affinis G. Koch Linn. XXII, p. 283. 


72 ORCHIDE.-E Orchis. 

Hab. iu pratis uliginosis, Laconia (Sibth.), Messenia (Boiy), Macedonis et 
Thracia (Griseb ), Pontus Lazicus (Ky ! Bal!), Armenia Turcica (Huet!j 
Caucasus et Transscaucasia (Ledeb), Cataonia in monte Berytdagh (Haussk !), 
Cilicia in alpe Bulghardagh 6G00' (Ky. 73!) et in montibus Kassan Ogtilu 
4000' (Ky 172 !j. Persioe austrahs niorlte Sawers (Haussli !) in valle Kuram 
Affghanit^ 6-7000' (Ailch !). 

Specimina ex Ponto, Armenia, Cilicia, Persia proceriora sunt l-V^-pedalia 
labello sfppe amphore ; ea oiim ad incarnatam adduxeram sed ob folioram 
forniam et directionem laiifoliw. certeadnumeranda. Ex bulbis hujusspeciei 
Sa/ep Persicum preparatur (Haussk !). 

Ar. Geogr. Europa tota a Norvegia et Suecia meridionali ad Rossiam arcti- 
cam, Sibiria, Africa borealis. 

30. O. sambucina (L. Sp. 1334) tuberibus oblongo-fusifor- 
mibiis apice hreviter 2-3-lobis rarius indivisis in libras altenuatis, 
caiile mediocri crassiusculo iistuloso tere toto folioso, Ibliis oblongis 
oblongo-lanceolatis parle inferiori attenuatis, spica ovala densi- 
uscula, bracteis oblongis acutis relinerviis herbaceis llores infe- 
riores superantibus, floribus flavis labello purpureo punctato \e\ 
purpureis, perigonii phyllis obloiigis obtusis externis sub anlhesi 
reversis, labello obscure trilobo vel indiviso margine crenulato vel 
irregulariter lobato, calcare cylindrico-conico ovarium subaequante, 
testse cellulis reliculatis "^ . lc. Jacq. Austr. tab. 108. — Rchb. Germ. 
tab. 60. 

Hab. in pratis montanis siccis, Macedonia in Scardo 4500'-5000' (Griseb.), 
Thracia in monte Rhodope (Friv.), Peloponnesus in montibus supra Au- 
droussa (Gittard !). 

Ar. Geogr. Scandinavia australis, GalUa, Lusitania, Hispania boreahs et 
centrahs, Helvetia, Germania, Italia, Dalmalia, Bosnia, Serbia, regio Danu- 
bialis, Rossia septentrionalis. 

31. O. pseudosambucina (Ten. Syn. Neap. p. 72) tuberi- 
bus oblongo vel cylindraceo-fusitbrmibus apice atteuiiatis sfepe 2-3- 
lobis, caule gracili listuloso, foliis crebris anguste liiieari-lanceolatis 
parte inferiori subattenuatis, spica ovato-oblonga laxinscula, bracteis 
herbaceis oblongo-lanceolalis retinerviis inferioribus flores supcran- 
tibus,floribus ochroleucis albis vel roseo-purpureis, perigonii phyllis 
oblongis obtusis externis reversis demum erectis, labello basi plus 
minus cunealo trilobo, calcare cylindraceo curvato ovarium a^quante, 
testae cellulis hyalinis ^ . Ic. Ten. Fl. Nap, tab. 86. — Rchb. Germ, 
tab.6L — 0. snmbacina M. B. Fl. Taur. Cauc. et G. A Mey. Enum. non 
L.— 0. Romana Seb. et Maur. Pl. Fasc. II, tab. 3. — 0. Jlavescms 
el 0. tenuifolia C. Koch Linn. XXII. p. 281. 

Hab.in collibus et saxosis regionis montanne, Attica in Hymetto et Pente- 
Hco (Sprun!, Boiss! Heldr!), Messenia (Bory ! (Laconia (Fraas), Byzantii et 
in insula Priukipos (Thuretl Coumany !), Anatoha borealis (Auch. 4258), 
Pontus ad Samsun (Tciiih I), Tauria, Caucasus et Ti'anscaucasia (M. B., 
Szov!, Rupr!) Persia borealis (Buhse!), Libanus ad Broummana (Bl!), ad 
v.ntoura (Gaill!) Antilibanus ad Rascheyaj(Post!). 


Orchis. ORCiiiDE.K 73 

Ab 0. sambucind affini caule yracili, foliis angustis, calcare elongato, 
testae sculptura distincta. 

Ar. Geogr. Italia australis, Sicilia. 

3'2. O. maculata (L. Lp. 133o) luberibus palmatis longe alle- 
nuatis, caule elalo solido, foliis SiTpe nigro-maculalis inferioribus 
oblongis, intermediis lanceolatis utrinque atfenuatis summis bractei- 
formibus. spica cylindracea ilensiflora, bracteis retincrviis lineari- 
lanceolatis acumituHis inferioribus flores jequantibus, floribus roseis 
persicinis vel purpureo-maculatis inlerdum albis, perigonii pbyllis 
oblougis obtusis vel acutis externis reversis vel paleutibus, labello 
trilobo lobis lateralibus majoribus oblique (juadratis obtusis crenii- 
lalis. calcare cylindrico ovario breviore, testce cellulis reticulalis ^. 
Ic. Fi. Dan. tab. 933.— Rchb. Germ. t. 55. 

Hab. in sylvaticis et pratis humidis regionnni niagis .septentrionalium 
ditionis, Mace<lonia (Friedr. ex Griseb.), Pontus Lazicu.s littoralis ad lluv. Of. 
(Bal '), Grusia Caucasica (C. Koch), Caucasus orientalis (Uupr!). 

/3 saccigera Rchb. f. — Validior s^epe elatior et spica elongata 
multitlora, braclefc tlores longius superfntes, labelli lobi aculiores, 
calcar crassius inllatum ovario iequilongum. — Rchb. Germtab. 57. 
— 0. saccigera Brongn. in Exp. Mor. p. 60, tab. 32 tig L — 0. 
Maceclonica Griseb. Rcis. Rtmi. — 0. lanrihractea C. Koch Linn. 
XXIL 28!2. — 0. macrostac/u/s Tineo Fl. Sic. 

Hab. in humidis regionnm australiorum, Peloponnosus in Taygeto (Bory? 
Pichl!) Kyllene (Orph !), Parnassi fauces et Oiyinpus Tiicssahis (Heldr!). 
Macedonia GriselD.), Byzantii (Couniany !) Armenia Rossica (C. Koch), ditio 
Talysch (Bulise !\ Cappadocia meridionalis (Tchih !), Libanus supra Eden 
(Bl !), prope Hammana (Gaill !). 

Ar. Geogr. Europa fere omnis a Scandinavia ad Rossiam, Sibiria onmis. 
Varietas p in Hispania australi, Siciliu, Dalmatia, Banatus. 

Species dal)ia, 

0. Boryi (Rchb. f. Orch. Germ, p. 19 tab, 151) tuberibus ova- 
tis, caule modice elato sub spica nudo, foliis oblongo-lanccolatis 
iiiferne longe anguslatis supremis ad vaginas redtictis, bracleis lan- 
ceoldtis membranaceis ovarium dimidium (equantibus, spica laxa 
pauciflora, perigonii phyilis oblongis obtusis, labello phyllis sub 
longiore transverse sublatiore trilobo lobis sub?equalibus oblusis 
vel truncalis crenulatis inlermedio retuso, calcare filiformi ovaria 
subbreviore ^. 

Hab. in Messenia ad Phigaleam et in monte Ithome cum 0. quadripwne- 
tatd, (Despreaux !) Vid. a cl. Lenormand communicatam. 

Simillima 0. quadripunctata a qua specimen authenticum exsiccatum 
distinguere nequeo ; perigonii phylla e sicco vix galeata dicenda. CI. Rchb. 
fil notam distinctionis in seminum testA fibris reticulatis insculpia dum in 0. 
quadripunctaid testa cellulis hyalinis constat indicat. An varietas O. qua- 
dripunctatoe ? an hybrida hujus cum alia specie? 


74 ORCHiDEiE Mgritella. 


NIGUITELLA (Rich. Orch. Eor. 26, flg. 4). 

Perigonii phylla omnia libera palenlla SLibcTqnalia. Labellurn posli- 
cum (snperum) basi brevissime calcaratnm. Gyno.steminm breve. 
Anthera tota adnata loculis parallellis conliguis. Rostellum inler 
loculos prominens. Pollinia breviler caudiculata, glanduiae binse dis- 
tinclfe bursiculaj loculos antrorsum singulalim occludentia hinc 
seminuda. Ovarium non contorlum. — HerbcC tuberosffi facic 
Orc/iidis. 

1. N. angustifolia (Uich 1. cit.) luberibus palmatis lobis elon- 
galis sensim attenuatis, caule humili tolo folioso, foiiis numerosis 
angusle Huearibus aculis margine papillosis, spica conica tandem 
ovata densiflora, bracteis lanceolatis acutis llores subtequantibus, 
floribus atropurpureis, perigonii phyllis lincari-oblongis aculis, 
hibello rcsupinato phyllis JBquilongo ovato rhomboideo aculo integro 
:^. Sati/riim nigrum L. Sp. 1338. — Orchis nigra Sco[). — Nig. 
uigra Rchb. Germ. tab. H5. — Jacq. Austr. t. 368. 

Hiib in pratis alpinis Grsecife sept., mons Velugo yEtoliae (Sprun), mons 
CEta (Fraas). 

Ar. Geogr. Montes Norvegije et Scandinaviie, Gallire, Helvetia_\ Germaniffj 
Italia in Apennnino, montes j'egionis Danubialis, Dalmatice, Bosniai, Rossia 
media et Sibiria Uralensis (ex Ledeb). 


OPHRYS (L. Gen. 4011 c\ parle). 

Perigonii pliylla exlerna patentia. Labellum anlicuni ecalcaratum 
patens basi ssepius gibbosum. Gynostemium breve apice ssepe in 
acumen rostriforme productum. Anthera tota adnata loculis parailel- 
lis rostello nullo. Pollinia caudiculata singula basi glandula praedita. 
Bursiculaeduo dislinctte. Ovarium non contortum. — Herbne tuberi- 
fe rse. 

Specioriim OrienlaHam dispositio 

§ L Musciferae Rclib. f. — Lahellum planiusculum marginibusnon 
rcplicalum basi gibberibus deslitulum apice non appendiculatum. 

* Perigonii phylla bina interna lateralia glabra. 
O. fusca, lutea. 

' ' Perigonii phylla bina interna pubescentia vel velutina. 
O. muscifera, Speculum 


Ophrys. ORCHrnE.E "^5 

% 2. Fuciflorae Rchb. f. — Labellum planiusculum vcl subforni- 
catum marginibus non replicatum basi bigibl)osum appen- 
dicelerminali glabra. Perigonii phylla bina laleralia interna 
velutina. 

0. tenthredinifera, arachnites. 

% 3. Araniferse. Rchb. f. — Labellum marginibus revolutis valde 
convexum indivisum veltrilobum basi gibbis binis in cortii- 
cula interdum elongatis s<Tpissimc inslructum apice appen- 
diculo vcl callo obsitum. 

* Labellum indivisuin vel ob.^jcure denticulatuni. 

". aranifera, atrata, fcrrumequimim. 

' ' Labellum trilobum. 

0. hiulca, apifera, mtrifera, bombijliflora. 

§ 1. Musciferae. 

1. O. fusca (Link in Scbrad. Journ. 1799, p. 325) tuberibus 
ovatis, foliis oblongis glaucis, spica brevi paucitlora, pcrigonii phyl- 
lis virentibus oblongis superiore cucullato, laleralibus inlernis ligu- 
latis glabris, labello lato cuneato oblongo convexo prffiter tituras 
binas parallelgas glabras a basi ad medium usque productas toto 
velutino fusco apice trilobo lobis lateralibus brevibus ol)tusis, inter- 
medio majorc emarginato-bilobo non appendiculato '^ . Ilclib. Germ. 
tab. 92. 

/3 iricolor Rchb. til. — Labelli fusci vel brunnei litur;e discolorcs 
griseo ca^rulecC velazure;fi, flores Stepe eis typi majores. — iricolor 
Desf. Gorol. tab. 3 — Bory Fl. Pelop tab. 24, fig 1. 

Hab. typus cuiu varietate in collibus calcareis, Grnecia tota et ejus insuloe 
(Spr ! Heldr ! ]^>oiss! etc), Greta (lleldr !), Macedonia et Tluacia (Griseb !), 
Bithynia (Griseb!), Lydia (Fieisch!), Paiapliylia (Heldr!), liliodus (Bourg!), 
Cyprus (Ky!), Syria Iittoralis ad Sidonetu (Gaill!), Palestina ad Hierosolv- 
niaui (Rotli !), FI. Febr. Apr. 

Ar. Geogr. Lusitania, Hisjiania australis et orientalis, Gallia occidentali- 
australis et australis. Italia, Dalmatia, Africa borealis. 

2. O. lutea (Cav. Ic, If, p. 46, tab. d60) tuberibus subglobosis, 
foliis-oblongis, spica brevi la.Ke pauciflora, pcrigonii pbyllis viridi- 
lutescentibus ovatis latcralibus internis lineari-oblongis glabris sub- 
brevioribus, labello obovato basi vix cuneato convcxo apice trilobo a 
basi aJ medium fascia violacea antice s;epe biloba nolato circa fas- 
ciam pur|)urascenli-velutino margine llavo glabro cincto, lobis plani- 
usculis lateralibus brevibus obtusis intermedio truncato crenalo vel 


76 ORCHiDE-E Oplmjs, 

retuso non appendiculalo :^. Rclib. Genn. tab. 04. - Fl. Pelop. 
tab, 34, fig. 2. 

Hab. in saxosis calcareis, fruticetis regionis inferioris et montanoe, Groecia 
tota et ejus insula) fSprun! Boiss!), Creta(Heldr!), Macedonia (Friv.), Byzantii 
(Coumany !), Bithynia (Griseh.), Lydia (Auch!), Cyprus (Ivy!), Syria littoralis 
iid Berythum et Sidonem (Gaill!), Palestina ad Hierosolymam (Boiss,!), 
Persia australis ad Kotel Pirasun (Haussk!). Fl. medio vere. 

Ar. Geogr. Lnsitania, Hispania, Gallia occidentali-australis et anstralis, 
Italia et ejus iiisuloi, Dahnalia, Africa horealis. Flores in speciniinibus ex 
Hispania australi et Afric^ Gallicis et Orientalibus saepius majores. 

3. O. muscifera flluds. Fl. Angl. p. 340) tuberibus parvis 
ovato-globosis, loliis oblougis ct oblougo-lauceolatis, canlc gracili iu 
spicam gracilcm la.xifloram s.Tpe elougatam abeuute. perigouii pliyllis 
viridibus, exleruo superiore dilalalo cucullato biuis lateralibus iulernis 
lineari-liliformibus convolutis antice velutiuis, labello pbyllis e.vte- 
rioribus lougiore oblougo basi cunealo conve.xo ad medium Irilobo 
fusco pr.Tfcr fasciam glabram augustam auticc bilobaui ad basiu 
lobi iutcrmedii velutino, lobis laleralibus ariguste liuearibus porreclis 
intermedio multo majore a basi ad apicem breviter bilobuui uon 
appendiculatum dilatato if . Hclib. Germ.tab. 95. — 0. myodcs Jacq. 
iMisc. II. 273. 

Hab. in Achaia (ex Sm. Prodr.). E ditione nondum vidi. 
Hab. iu coliibus sylvaticis Europie mediiB ab Anglia, Scandinaviu, Rossia 
media, ad Hispaniam borealem, Italiam mediam,regioriemDaiiubiaIem usque. 

4. O. Speculura (Link in Schrad. Journ. 1799, 2, p. 324) tube- 
ribus ovato-globosis, foliis oblongis et oblongo-lanceolatis glaucesccn- 
tibus. spica paucitlora laxa, perigonii pliyllis externis ovato oblougis 
lutescentibus interuis lateralibus atropurpureis Cceleris plus duplo 
brevioribus triatigularibus autice pubcrulis, labello obovato basi sub- 
cuneato subconvcxo ultra medium tritido aii ceutrum glaberrimo 
nitido azureo villa llavida cincto secus margiuem fuscum revolulum 
longe el densc villoso, lobis lateralibus oblougo-linearibus parvis 
inlermedio multo majore oblongo vel ovato obtuso vel subretuso non 
appendiculalo ^. llchb. Germ. l. 96. — Mogg. Ment. tab. 72, fig. A. 
0. Scolopax Willd. Sp. IV. p. 69 et Brot. Phyt. Lus. tab. 2 non 
Cavan. — 0. vernixia Brot. Fl. Lusit. I, p. 27. 

Hat». in collibus regionis inferioris pra-cedcntibus rarior, Grrecia in Argolide 
(Sprun !), Messeniii (Boryl), Attica (Fraas), J'}zantii ad Bujuclcdere (Gou- 
nianv!), Bitliynia ad Nicomediam (Tliirke), Smyrna (Auch. 2250!), Rhodo 
(Heldr!), Syria liltorali ad Tripoli (BI !). FI. Mart. Apr. 

Ar. Geogr. Lusitania, Hispania australis, Sardinia, Sicilia, Italia australis, 
Africa borealis. 

§ 2. Fuciflorae. 

5. O. tenthredinlfera (Willd. Sp. 4, p. 67) tuberibus magnis 


Ophr//S. ORCHIDE/E 77 

ovatis vcl obloii^is, foliis oblongis et obloiigo-laiiceolalis acjilis. spicii 
laxa paiicinora. pcriu,onii phyllis cxternis obloiigo-cilipticis obtiisis 
roseis viridi-nervosis, internis lateralibus binis 3-4-plo brevioribns 
triaiigiilaribus aiitice veliitinis. labcllo pliyllis cxternis loiiij;iore coii- 
vexo obovato a basi cuneata seiisim dilalato prope basin iitrinque 
i,Mbi)erc coiiico instriicto antice emargiiialo cnm apicnlo ovato acuto 
iii niedio, toto pnrter maciilam basilarem c];labram fiiscani rlioinboi- 
deam vel quadratam velutino ct viridi-lutcscentc, fasciculo scla- 
riiin ad basin afiiculi, gynostegii apice obtuso ^. Rchb. Germ. 
tab. III. — Bot. Reg. tab."!2()o Exp. Mor. tab. 34, lig 3 — 0. rosca 
X)esf. — 0. villosa Desf. Cor. Tourn. tab. 4. — 0. episcopa/is 
Poir. in Lam. Encycl. Suppl. IV, 170. — graudijhra Tcn. Fl. 
Xap. II, p. 309. 

HaJ). iii eollibus calcareis regionis inferioris, Peloponuesus (Bory!), Alticu 
(Sprun! Boiss! Heldr! Orpli. Fl. exs. 4(J4!), Crela (Heldr !j, Rhodus (Held!), 
Syria littoralis (Bl!), Palestina (Roth!). 

Ar. Geogr. liUsitania, Hispania australis, Corsica, Sardinia, Ilalia auslralis, 
Africa burealis. 

6. 0. arachnites (Scop. Carn. II, p. 194 var. 2 sub Orchide) 
Iiulbis globosis, foliis oblongis ct lanecolalo-linearibus acutis, spica 
laxa 3 8-flora, pcrigonii phyllis externis ovato-oblongis roseis viridi- 
linealis, intcrnis latcralibus binis multo ininoribus triangularibus 
vclutinis basi subhastato-cordatis, labello obovalo-quadralo pbyllis 
cxteriiis longiorc convexo margine nou rcplicato basi bigibbo apicc 
truncato ct mcdium versus appendice glabra ilavida sursum recurva 
instructo prfeter maculas et lineas glabras obscuras luteo-marginatas 
glabras versus basin sitas vclutino-fuscesceiilc, gynostcmio apicc 
acuto :^. Ic. Vaill. Bot. lab. 30. — 0. facijlora Rchb. Germ. p. 85, 
tab. 109. — exallata Ten. 

Hab in pascuis et collibus, insula Corcyra (Kloetscher!), Bilhynia ad Brus- 
sam (Thirke!), Caria meridionalis (Tcliih!), Syria littoralis ad ostia Urontis 
(Ky.), ad Berythum (Bl!j, Libanus prope Abeili (BI!). 

/3 Attica Boiss. et Orph. Diagn. Ser. II, 4, p. 91. — Pumila, llores 
minores, perigonium vircns, labcllum flavo-virens. 

Hab. in Attica propc Stadiuni (Orph !). 

Ar. Geogr. AngHa, Cerniania media et australis, Lusitania, Hispania borea- 
lis, Gallia, Italia, Dalniatia, reyio Danubialis. 


§ 3. Araniferse. 

7. O. aranifera (lluds. Angl. 392) tuberibus ovato-globosis, 
foliis pallide virentibus oblongis vel lanccolatis, spi?a laxa iiilcrdum 
eloiigata pluriflora, pcrigouii phyllis cxternis patenlibus ovato-oblon- 
gis marginc rcllexis pallide vircnlibus, internis lateralibus binis brc- 
vioribus lineari-lanccolatis glaberrimis, labello pliyllis cxlernis sub- 


78 ORCHIDE.K Ophrys, 

ssquilongo oblongo-obovato vel fere orbiculari convexo tumido 
margine reflexo indiviso vel ulrinque denticulo aucto basi interduni 
gibbis binis parvis glanduliformibns auclo apice integro vel obsoleie 
2-3 denticulato non appendiculalo prjEler lineas 2-4 longiludinale& 
basi transverse conjunctas glabras velutino purpureo-lusco margine 
interdum lutescente, gynoslemio obtusiusculo. ^. — araniferu ge- 
niiina Rchb. Germ. tab. 97. 

Hab. in eollibus prsesertim regionis montanse in ditione roiior, mons Kyl- 
lene Peloponnesi prope Fiambiiritza 4o')0' (Orph!), Creta in umbrosis olive- 
torum prope Platania (Heldr!), Pontiis propeSamsun (Tchih!). 

Ar. Geogr. Europa media et australis ab Anglia ad Germaniam mediam. 
Dalmatiam, regiouem Danubialem. 

8. O. atrata (Lindl. Bot. Reg. tab. 1807) tuberibus ovalis cras- 
sis, foliis oblongis glaucescentibus, spica laxa pauciflora, perigonii 
pliyllis externis virenlibus oblongo-lanceolalis obtusis palentibus, 
internis binis lateralibus brevioribus linearibus glaberrimis, vexillo 
phyllis externis fere longiore amplo obovalo convexo margine 
reflexo prope basin gibbis magnis vel niammis binis aucto integro 
vel obsolete crenulato apice minule apiculatoprseter lineas binas lon- 
gitudinales parallelas cyaneas glabras dense velutino atroviolaceo, 
gymnostemio acuto ^. 0. aranifera var. atrata Rchb. Germ. lab. 

100. — 0. rtwmmosa Desf. t^.or. Tourn. tab. 2 et Rchb. Germ. tab. 

101, lig. I. 

Hab. in collibus, dumosis regionis inferioris usque ad montanam prsece- 
dente multo vuigatior, Graecia omnis (Spr ! Boiss ! Heldr !), Macedonia 
(Frivl), Rliodus (Bourg!), Pamphylia (Heldr!), ditio Kassan Oghlu Giliciae 
(I^y. 1211). FI. Mart. Apr. 

Eam cl. Rchb. fil. ut varietatem O. araniferce habet a qua tamen vexillo 
multo majore et magis elongato swpissime apiculato aliter picto longius velu- 
tino basi multo crassius gibboso specifice dislincta videtur. 0. mammosa est 
fornia labello brevius velutino. 

Ar. Geogr. Hispania austrKlis, Gallia australis, Gorsica, Italia australis, 
Dalmatia. 

9. O. ferrum-equinum (Desf. Coroll. Tourn. p. 9, tab. 5) 
tuberibus oblongis, foliis oblongis et oblongo-lanceolatis, spica 2-5- 
flora laxiuscula, floribus magnis, perigonii pliyllis externis oblongis 
roseis, lateralibus internis binis anguste linearibus ciliatis, labello 
niagno late ovato egibboso convexo inlegro marginibus replicato 
antice breviterapiculato atroviolaceo velutino intermedium etapicem 
lituris binis glabris cyaneis divergentibus inlerdum in ferrum equi 
num conjunctis notalo, gynostemio brevi apiculato 'ifi . Rchb. Germ. 
tab. 99. — Bot. Reg. 1847. tab. 46, lig. 2. — 0. andracnitis Bor. et 
Ch. Fl. Pelop. p. 62, tab. 34, flg. 5. 

Hab. in collibus rcf^aonis inferioris et montana?, Zacynthus (Marg!) Pelo- 
ponnesus (Bory!) Argolis (Sprun!), Attioa in Pentelico, Lycabetto, insula 
Salami (Sprun ! Heldr!), /Ltolia (Nieder !), Grela ad Anopolim prov. 


Ophrys. orchidea: 70 

Sphakia (Heklr!), in Traiiscaucasia prope Baku (G. A. Mey. ex Rchb.) Fl. 
Mart. Apr. 

Stepe confusH cuni 0. Bertolonii (jallia; australis, Italia', Dahnatiie incola 
i\\XM ditlert lal)ello a basi ad apicem antrorsuni curvatum concavo basi angu.s- 
lato aliter picto, etc. 

10. O. hiulca(Sprun. Sched.— Rclib. Germ. p. 93, tab. 101, fig. 
2) tuberibws ovatis vel oblongis, foliis oblongis el lariccolato-lineari- 
biis, spica paucitlora, perigonii phyllis externis oblongis virenlibus, 
lateralibus internis binis brevioribus linearibus velutinis, labello lale 
obovato atropurpureo veiutino lituris binis albis vel ca?rulescenlibus 
glabris parallelis basi transverse coalitis percurso 3upra mediuni 
trilobo lobis laleralibus ovatis obtusis intermedio muitoties majori 
ovato transverse sublaliore in apiculum brevem ascendentem abeunte, 
gynostemio obtusiusculo "^. Rchb. Germ. lab. 101, fig. -2 el cx cl. 
Rchb. tab. 169, fig. I, sub 0. exaltatd. — 0. Reinholdl Sprun. ex 
Sclied. hiic omnino nec ad 0. scolopacem spectare videtur. — 0. 
gatactos-tictos Heldr. iMss. 

Hab. in collibus prope Athenas et in monte Hymetto (Sprun !) Lvcabetto 
(Heldr !), in Syria littoraii fl.abill!). 

Aflinis 0. ferroequino a ({ua labello trilobo et lituris versus labelli apicem 
nec ad ejus basin conjunct's differt. Ad 0. hiulcam forsan referenda 0. fer- 
rumequinum var. ^Ef/inensis Rchb. labello trilobo instructa et quam ctete- 
rum non vidi. 

11. O. apifera (Huds. Angl. I, 340) tuberibus ovato-globosis, 
foliis oblongis et lanceolatis, spica laxa, perigonii phyllis externis 
ovato-oblongis roseis viridi-nerviis, internis lateralibus binis brevis- 
simis triangularibus velutinis, labello phyllis externis subbreviore 
subrotundo-obovato convexo semigloboso obscure purpureo velutino 
niinute niacula glabra lineolisque variegato marginibus rellexo tri- 
lobo lobis lateralibus oblongis inflexis plus minus gibberosis inter- 
niedio multo majore obovato apice retuso cum appendice glabra, 
deorsum flcxd, gynoslemio in rostrum tenue flexuosum produclo ^. 
Rchb. Germ. tab. 105. — 0. albijtora Sprun. Sched. 

Hab. in collibus, umbrosis siccis, Gra^cia in MesseniA (Bory), Attica. 
Eub;ea, ^Egina (Sprun !). 

Ar. Geogr. Europa media et australis a Gallia, Germania occidentali et 
australi, Helvetia ad Dalmatiam et regionem Danubialera, Africa borealis. 

12. O. sestrifera (M. B. Taur. Cauc. II, 369) tuberibus oblongis, 
foliis oblongis et oblongo-lanceolatis, spica laxiflora, perigonii pliyllis 
exlernis oblongis roseis viridi-viltatis, internis binis lateralibus 
interne velulinis linearibus vel lanceolalis acutis, labello oblongo-obo- 
vato stipilalo marginibus inflcxis valde concavo trilobo lobis laterali- 
bus basi gibbosis dense el longe velulinis Iriangularibus convolutis 
porrcdis sfcpe elongatis, intermedio oblongo marginibus revolutis 
seniicylindrico prceter maculas glabras pallidiores brcvilcr velutino 


80 ORCiiiDE !:: Oi.hri/n. 

bruiuico apjjendice tenninali lala brcvi siirsiim curvala, gynostemio 
brevissime roslrato "^.0. Scolopax var bremifera Hclib Gerin. lab. 
107. — 0. bremifera Stev. Mem. Mosq. l! p. 174. — 0. Scolopax 
Fl. Pelop. tab. XXIV, fig. 4. 

Hab iii coUibus regionis inferioris et montance, Gr.Tciii oinnis CSprun • 
Boiss! Heldr!), Gephalonia (Heldr !), Lydia ad Smyrnani (Auch. 2251 !j, Paui' 
phylia (Heldr !), Cilicia littoralis (Bal !), Syria littoralis et Libanus (Bal! (jaill!-* 
Transcaucasia (M. B.), Persia borealis ininonte Elbrus (Ky. 145! sub O.pictdJ 
ad Siaret prov. Asterabad (Bge!j. FI. vere. 

/S cornuta. — Labelli lobcrum lateralium gibbi in cornua liorizoii- 
talia vel recurva elongali. — Rchb. Gerin. tab. 108. — 0. corniila 
Slev. Mem. Mosc. II. 19S. — 0. picta F\. Pelop. tab. 33. — 0. 
picta var. JEstrifera Fl. Pelop. tab. 34, fig. 8. 

Hab. cum typo, Peloponnesus (Bory!) Attica (Sprun ! Hcldr!) Corcyra 
(Barbey!) Zacynthus (Marg !), .Etolia (Nied!), Greta (Heldr!) Macedonia 
(Friv !),GaIatia Wied !, prov. Transcaucasicie (Hoh!). 

Ha'c species a cl. Rchb. til.etaliis cum 0. Scolopax Gav. — 0. picta Link — 
O. Scolopax var picta Rchb. f. conjungitur sed ha^c c;i3terum valde aliinis 
praBter labellum antrorsum attehuatuin et appendicem lanceam angustam 
gynostemio longe et tenuissime rostrato mihi ditferre videtur. Hujus area 
geographica diversa, Lusitania, Hispania australis, Gallia auslralis, AlVica 
borealis. In Italia nec 0. Scolopax nec 0. JEstrifera crescunt. 

Ar. Geogr. Dalmatia, Serbia. 

13, O. bombyliflora (Link in Scbrad. Journ. 1799 11,32.5) 
tuberibus globosis sessilibus. accessoriis ad tibrarum radicaliuin 
elongatarum apicem obviis, caule pumilo, foliis oblongis, spica laxa 
1-3 flora rarius 4-6-flora, perigonii pbyllis externis pallide virenti- 
bus ovatis, internis binis lateralibus minutis oblongis velutinis, 
labello phyllis externis subbreviore suborbiculari tritido lobis late- 
ralibus anguste oblongis villosis intcrmedio inulto majore trilobo ob 
margiiies vilde reflexos liemispherico apice subius callo deorsum 
verso instructo praeter signum laeve ligulatum a basi ad apicem pro- 
ductum velutino gibbis binis basilaribus, gynostemio apicc brevi 
obtuso 'i/:. Rchb. Germ. tab. 104. — O.tabanifera Willd. Sp. IV, p. 
-88. — Exped. Mor. tab. 33 (ig. '2. —0. unibiticata Desf. Cor. Tourn. 
t. 5. — 0. labrofoasa Brol. Phyt. tab. 88. — 0. pulla Ten. — 0. 
hiulca Seb et Maur. Gent. 13, p. 43, non Spruner. 

Hab. in arenosis humidis maritimis Gra^cia^, Zacynthus (Marg!), Attica et 
JF.ghm (Siirun! Boiss! Heldr!), Pelopoimesus ^^Borv', Creta ad Gydoniam 
(Heldr \). 

Ar. Geogr. Lusitania, His|iania australis, Corsica, Italia, Dalmatia, Africa 
borealis, insulje Ganarienscs. 

(iY.WNAnENIA (U. Br. in Ait. Kew V. p. 191). 

Perigonii phylla externa libera palentia velin galcam connivcntia. 
Labelluni postice calcaratuni patens trilidum, Gynostemium brevc. 


Ophrys. orchide.e 81 

Anlhera tola adnata loculis parallelis cuni roslello oblongo inter- 
jecto. PoIIiiiia bina longiuscule caudiciilata, glandulis disliiictis affixa. 
Rursicula nulla. Ovarium conlortum. = HerbjE tuberosae facie 
Orchidis. 

\. G. conopsea (L Sp. 1335 sub Orchide) luberibus palmatis 
lobis elongatis, caule gracili elalo, •foliis lanceolato-linearibiis acutis 
ereclis superne sensim diminutis. spica multiflora gracili laxiuscula 
vel cylindrica densa, bracleis lanceolatis acutis ovarium a^quanlibus 
vel superanlibus, floribus roscis, prrigonii phyllis externis palenti- 
bus, floribus roseis, perigonii phyllis extcrnis patentibus ovato- 
oblongis, labello cuneato transvcrse sublaliore trilobo lobis subie- 
qualibus ovatis obtusis vel truncalis, calcare filiformi ovario sfepius 
duplo longiore, polliniorum caudiculis glaiidulis linearibus oblique 
affixis >'. G. conopsea R. Rr. I. cit Rchb. tab. 70 et 72. 

Tlab. in pratis legionis montanEe et alpinre, Messenine et Arcadio^ montes 
(Bory), Parnassi regio abietina et Olyaipus Bithynus in pascuis alpinis 
(Heldrl), Macedonia (Friv.), Ponti Lazici regio alpina supra Djimil 8HiU' 
(Bal!), Armenia Rossica (G.Koch), Taurune monles (Stev.), Caucasus etTrans- 
cancasia (C. A. M., Hoiien ! Becl^ef !), Persia borealis in prov. (ihilan (Auch. 
5a^>2!). 

Specimina Orientalia swpius formam densifloram exhibent. 

Ar. Geogr. Europa fera tota ab Angha et Scandinavia ad Rossiam borealem, 
Hispaniam borealem, Italiam, Dalmatiam, regionem Danubialem, Sibiria. 

2. G. Friwaldii (Hampe in Reg. Rot. Zeit. 1837, p. 230) tube- 
ribus bi vel trifidis lobis attenualis elongatis. caule gracili, foliis 
paucis oblongo lanceolatis acutis supremo bracteffiformi, spica tenui- 
ter et breviter cylindrica densiuscula, bracteis lanceolatis acutis ova- 
rio longioribus, floribus parvis albis, perigonii phyllis connivenlibus 
ovato-oblongis obtusis internis oblongis, labpllo cuneato ovalo obtu- 
sissimc et subffiqualiter ad terliam partem Irilobo, polliniorum cau- 
diculis ovatisobliqueaffixis, calcare illiformi acuto ovarium dimidiuni 
a3quante. 

Hab. in Alpibus RumeUae (Friv!). 

Facie et characterihus aflinis G. albidoi perigonii phyllis internis ovatis, 
calcare cylindrico obtuso. ovario plus dimidio breviore, labelli lobis intequa- 
hbus acutioribus distincta; . 

Ar. Geogr. Alpes Hungarire. 


HERMINIIM (L. Fl. Suec. p. 265). 

Pcrigonii campanulati phylla distincta. Labellum basi saccalum 
hastato-tritidum. Gynostemium breve. Anthcra adiiata loculis basi 
divcrgenlibus. Pollinia brevissime caudiculata glandulis maximis dis- 

6 


go ORCHIDE/E Hermmium.. 

tiiictis subconcavis affixa. Br.rsiciilfe niillc-e. Ovarium conlorlum. — 
Herbae tubcrosae minutidorpe. 

1. H. monorchis (L. Sp. 947 sub Orchide) lubere sub anthesi 
unico sessili globoso, junioribus l-"2 iongc pedicellalis, caule liumili 
lenui, foliis subbinis lere liasiiaribus obloiigis acutis, terlio superiori 
aiigusto bracte.Tlbrmi, spica tenui ^loiigala laxa, bracleis lanceolatis 
aculis flores ;e(iuantibus, tloribus minulis virenti-flavidis, perigonii 
pliyllis exlernis oblongis oblusis, latcralilms internis binis ligulatis 
versus medium utrinque obtusangulis, labello basi brevissime et 
conice saccato plano horizontali trifido lobis lincari-lanceolatis obtu- 
sis, intermedio longiore %. II. monorcJiis R. Br. Ait. Kew. V, p. 
J9I. _ Npeg qq^^_ Germ. Ic. — Kclib. Germ. l. 63. — Herm. clan- 
dfslinnm Gr. el Godr. 

Uab. in siibalpinis Caucasi occidentalis 5500' (C. A. Mey.), Caucaso cen- 
ti-ali piopo Siou i Kelun !), Caucasoorientaii-boreali C-G800' (Owerin !). Fl. Jun. 

Ar. Geogr. Eiu-opa boredlis et media a Lapponia et Rossia arctica ad 
Galliam, Italiam niediam, regionem Danubialem, Sibiria, Himalaya occi- 
dentalis. 


PLATANTBERA (Rich. Orch. Eur. 35). 

Perigonii pliylla omnia in galeam conniventia vel duo lateralia 
exteriora pateiitia. Labellum indivisum vel trilobum calcaratum. 
Gynostemium obtusum. Anthera tola adnata 'loculis parallelis vel 
divergentibiis. Pollinia caudiculata, glanduki; binffi rostelli lobis late- 
ralibus affixie nudce. Bursicula nulla. Ovarium contortum. — llerbje 
tuberifer(e. 


§ 1. Filicornes Rchb. Germ. — Calcar longuni filiforme. 
Perigonii phylla lateralia externa patentia. 

I. P. bifolia(L. Sp. 1331 su]) Orchidc) tuberibus oblongis apicc 
attenuatis, foliis radicalibus binis suboppositis magnis petiolatis obo- 
vnto-oblongis oblusis, creteris 2-3 bracteilbrmiluis lanceolatis, caule 
gracili, spica multillora dcnsiusciila, bracteis lanceolatis oblusiusculis 
ovario jcquilongis, floribus albidis suaveolentibus, perigonii phyllo 
superiore ovato-triangulari basi cordatocum binis inlernis fornicato, 
laleralibus binis cxternis lariceolatis patentibus, labcllo indiviso longe 
liiieari obtuso, calcare (iliformi arcuato ovariosesquilongiore. anlherK 
lorulis parallclis, foveie sligmaticfr margine crasso "ifi . P. hifoUa 
Rich. Mem. .Mus. p. 57. — P. solslitialis Bunningh. in Rchb. Fl. 
exs. — Rcbb. Germ. lab. 77. 
Hab. in pratis unibrosis et in sylvaticis, Crrecia continentalis aJ Zeitun 


Platanthera. orchide-*: 83 

Fraas (ex Rchb.), Corcyra (Heldr!), Byzantiuni (Sm! Post!). Pontus Lazicus 
prope Rhize (Bal!), Tauria (Stev!), Caucasns 5400-0000' (C.A. M , Owtrin!), 
Bieria (Ledeb.), dilio Talysch (Tloh!). 

Ar. Geogr. Europa omnisa Scandinavi:\ ad Rossia borealem, in australio- 
ribus montana et alpina, Sibiria, Africa borealis. 

2. P. montana (Schm. Fl. noli. nOr^, p. 35 sub Orckide) tube- 
ribus oblongis apice altennatis obtusis, foliis radicalibus blnis sub- 
opposilis niagnis peliolatis obovato-oblongis oblusis, caulinis paucis 
bracteiformibus lanceolatis, caule elato, spica laxa multiflora, bracleis 
obloiigo-lanceolatis obtusls ovario iequilongis, floribus albo-virentibus 
inodoris, perigonii pliyllo superiore cordalo-ovato cum binis interio- 
ribus fornicalo, lateralibus externis binis ovato-lanceolatis pafenti- 
bus, labello indiviso lanccolalo obtuso, calcare liliformi apice clavato 
ovario subciuplo longiore, anther[c loculis versus basin divergenli- 
bus, fove.T. stigmaticje margine anguslo %. P. montana Rchb. Germ 
tab. 78. — P, chlorantha Gurt. ex Rchb. Germ. exc. I, p. 120. — 
Orchis virescens Gaud. 

Hab. in umbrosis repionis montaua^ cum prfpcedente s:iepe confusa et ideo 
area incompleta, Macedonia in castanetis Athois (Griseb.), Tauria (Pareyss 
ex Rchb.), Cauc;isus (Rupr!), Transcaucasia (Ledeb. Hohl), Cyprus in pinetis 
(Ky. 755) et prob. alibi. 

Ar. Geogr. Europa fere tota a Scandinavia ad Rossiam, in australioribns 
montana, Sibiria Altaica. 

§ 2. Crassicornes Rchb. Gerni. — Calcar breve crassum. 
Perigonii pliylla omnia in galeam conniventia vel connata, 

3. P. viridis (L. Sp. 1377 sub Satyrio) luhevihns palmatis lobis 
atlenuatis, caule humili, foliis 3-(> rcmotis inferioribus a basi cuneata 
ovatis et oblongls obtusis superioribus sensim diminutis lanceolatis 
acutis, spica brevi plus minus densiflora, bracteis herbaceis lanceo- 
latis fiores flavido-virides fcquantibus vel superantibus, perigonii 
phyllis externis ovatis obtusis internis linearibus omnibus in galeam 
subglobosam conniventibus, iabello lineari pendulo apice tridentato 
galea sesquilongiore, calcare crasso scrotiformi brevissimo ^. P. 
virldis Rchb. Germ. tab. 82. — Peristylits viridis Lindl. — Civlog/os 
sum viride Hartm. Fl. Scand. p. 329. 

Hab. in pratis alpinis, Arnienia Turcica supra Trapezuntem (Ivy!558!), 
Pontus Lazicus supra Djimil <)0(J0' (Bal !), Tauria (Stev.), Caucasus omnis 
4800"-8000' (M. B., C. A.M., Fiupr!)" Guria et Iberia (Szov !), ditio Talysch 
(Hoh!). Fl. Oct. 

Ar. Geogr. Europa borealis et media a Lappouiu ad Rossiam arcticam, 
}{ispaniam borealem, Ilaliam centralem, Bosniam, regionem Danubialem. 
Sibiria tota, America borealis. 

4. P. satyrioides (Stev. Mem: Mosq- II. 176 suh Orchide) tu- 
beribus binis oblongis acutis indivisis, caule crassiusculo, folio basi- 


S't ORCHiDEyK Platanthera . 

lari elongato late oblongo-Ianceolato subplicato aculiuscnio,superiori- 
biis 2-3 ad vaginam longam acuminalam reduclis, spica laxa 7-10-flora, 
i)racteis scariosis ovalis aculis brevissimis, lloribiis sessilibus majus- 
culis, pcrigoiiiisordide vjridi-purpurascentis pliyllis externis oblongis 
acutis apice exceplo in i,nileain connalis. binis internis inclusis angus- 
tioribus el brevioribus iabello virenti-fusco pendulo galea subbreviore 
Irilobo lobis lateralibus rbombeis medio longiore oblongo-lineari 
reluso,calcare crasso obluso labello dimidio breviore ^. P. satyrioi- 
des Rcbb. Germ. tab. 85. 

Ilab. in subalpinis iimbrosis Tauria) supra pagum Kunscli, inter Ell)ii>;li 
et Sauksu otquein valle Laspi (Stev.), in Iberia prope Elisabethpol (Friok in 
Herb. Hort. Petroplj, in scopulosis umbrosis prov. Asteral»ad Persiae borea- 
lis jirope Slaret (Bjj;e ! Fl. Apr. Mai. 

Semipedalis vel pcdalis, folium inferins sa^i^e seniipedale 9-15 lineas latuni, 
flores eos Orchidis coriophorre refen'ntes et submajores. Planta rarissi\na 
viva iterum observanda. Bractea; ex cl. Bchb. fil. ])otius Orchidis quam 
Platantherce et aflinitas oum 0. coriophori} et sanctd nianitesta sed bursicnla 
non adesse videtur. 


Trib. II. NEOTTIACE/I^. 


CEPHALAMHERA (RIcIj. Mem. Mus. 4 p.Ul). 

Perigonii pbylla distincta subconniventia iabeljum oblegentia. La 
bellum medio constrictum subarticulalum articulo inferiore {hypo- 
cliiUo) subsaccato rarius calcaralo bilobo cum gynostemio parailelo 
et basi cum eo con?ialo, arliculo superiore {epichilio, laniimi) apice 
subrellexo. Gynostemium elongatum erectum. Anlhera oblonga nio- 
bilis dorso allixa luculis discrelis. Pollinia bina cylitidrica biloba. 
Koslellum ei glandula stigmalica {proscolla) nulla. Ovarium conlor- 
tum. — Herbie j)erennes rliizomale donaloe. 

]. G. rubra (L. Maut. 490 sub Serapias) rbizomate cylindrico 
elongalo oblifjuo fibrifero, caulibus elatis sulcatis tota longitudine 
fulialis, foliis scssilibus lanccolatis acutis multinerviis superne dimi- 
nutisct angiistatis, spica laxa 5-9-flora pu])escente, bracteis berbaceis 
lanceulalis ovaria tcquantibus vel superantibus, tloribus roseis, ova- 
rio fusifurmi pubescente, perigonii pliyllis oblongo-lanceolalis acunii- 
iiitis, labello non calcaralo jibyllis sub,'equilongo superne ad nervos 
undiilato-subcristato versus medium strangulalo-trilobo lamina trian- 
giilari-ovata acuminata ^. C. rabra liicli. Ann. Mus. IV, p. (30. — 
Itihl). Gerni. tab. 177. — Kpipaciis rubra Fl. Gra^c. tab. 983. 

llab. in coliibus dnmosis et sylvaticis siccis regioniis montarin',Gra'cia i'i 
111'Mil,' .ijios Ceplialonia; (I.etourneux !) montibus Parnes Atrica; (Sart ! ), 
Vcln^iO yEtolia' (Samarlj, Olyniiio Thessalia! (Heldr!j. Macedonia' monle 
.Miios ((irisel)!,), Bithynia iii Olymjio (Thirk!), Cari^ (Pinard!j, Ponto (C 


Cephalanthera. orchide.e 85 

Koch !j, Gilicift ad paguiu Kechlick (Bal!), ditione Kassaii oglu 4600' (Ky. 155!) 
Tauria, Caucasoet Trauscaucasiil (Ledeb. Owerin!), ditione Talysch(G A.M!), 
prov. Asterabud Persi;e ad Siaret (Bge!) Fl. Oct. 

Ar. Geogr. Europa borealis et niedia omnis, iri Euaopd australi rarior, 
Sibiria Uralensis. 

!2. G. Royleana (Lindl. ex Rclib. in lilt. ad ci. Regel sub Epi- 
pactis) rhizomale.... caule slriato-atigiilato glabro, foliis glabris a 
basi ainplexicauli elliplico-Ianceolata attemiatis acutis, bracteis Iin(!ari- 
lanccolatis llores snperanlibus, spica laxa glabra, tloribus rubris, 
perigonii phyllis connivenlibus ovalo-lanceolalis acuniinatis internis 
subniinoribus cajlcruni cunforniibus, ovario sub lente iniriute hirlulo, 
labello ecalcarato phyllis sublongiore ad medium constriclo lamina 
ovala allenuata acula -^. Regel Act Hort. Petrop. V[, p. 490. 

Hab. ad rivuni Muili prope San^arkand Turkestauiiy (Kranse ex Regel") 
(Non vidi). 

Aflinis dicitur C ruhne a k\\\X dilTert rachide ghibra, ovario fera glabrc, 
lobello elungalo, stigmate quadrats crenato nec sublabelliformi. 

Ar. Geogr. Begio Himalaica. 

3. G. ensifolia (Mnrr. Linn. Syst. Ed. XV^, p. 670 suh Sertipias) 
rhizomate horizontali valde fibrifero, caule elato sulcato slricto cre- 
bre loliato, foliis disticliis erecto-patenlibus lanceolatis aculis supe- 
rioribus liuearibus, spica laxa stepe multitlora glabra. bracteis ovalis 
aculis minutis ovario multo brevioribus, lloribus niveis, labello apice 
llavo macidato, ovario glabro, perigonii phyllis externis lanceolatis 
acutis iriternis ellipticis obtusis, labello pbyllis externis breviore non 
calcarato fere oi'bicuIari ad venas subcrislato versus medium stran- 
gulato-trilobo lamina (epichilio) triangulari transverse laliore obtusa 
inucronulata ^. C. ejisifolia R'\ch. I. cit. — Serapias xiphopkyllum 
L. (il. Suppl — C. xiphophyllim Rcbb. Germ. tab. 118. — Serapias 
(jrandijlora L. ex parte et Fl . Dan. tab. 506. 

Hab. in pratis umbrosis sylvaticis regionis montanae, Gra^cia in monte 
PenteHco Atlic;e (Heldr !), Parnasso (Sarl!), Vtdugo .Ktolia^ (Fraas), Bithynia 
in Olympo (Tliirke!), Anatolia borealis (\Vied!i, Pontus Lazicus (Calv !), 
Tauria, Caucasus et Transcaucasia (Led. Hoh !), Persia boreali-orientalis ad 
Siaret iBge!), dislrictus Kuram Altghaniae ( Aitch !), Libanus prope Eden 
(Reyg!j, Fi. Oct. 

/3 gibbosa. — Labellum sabtus nianifeste saccato-gibbosum, caete- 
rum omnia typi. 

Hab. prope pagum AUahdagh Giliciie prope Mersina (Bal. sp. unicum !). 

Ar. Gegr. Europamedia et australis a Dania et NorvegiA ad Rossiam aus- 
tralem, Sibiria Uralensis, regnum Maroccanum. 

4. G. pallens (VVilld. sp. IV, 85 sub Epipactis) rhizomate brevi 
libras numerosas edente, caulibus sulcalis tota longitudine foliatis, 
Xoliis inferioribus ovatis et oblongo-ovatis acutis superioribus oblongo- 


86 oRcniDEiE Cephalanthera . 

lanceolalis infimis ad vaginas rediiclis, spica laxa saepius pauciflora, 
bracteis inferioribus laiiceolatis flores superanlibus superioribus 
lincari-selaceis ovario subbrevioribus, floribus pallide ocbroleucis 
labello intus flavido. ovario glabro, perigonii pbyllis omnibus oblon- 
gis obtusis, labello phyllis breviore non calcaralo ovato-orbiculari 
ad nervos dentato-cristato versus medium strangulalo-trilobo lamina 
obluse cordato-triangulari transverse latiore '^. C. pallens Rich. loc. 
cit. — Serapias qrandiflora L. ex parte Fl. Dan. tab. UOO. — C. 
firandiflora Babingt. — C. Lonchophytlum Wchh. Germ. lab. 119. — 
C. ammnala Ledcb. Fl. Ross. IV. p, 78 non Lindl. 

Hab. in umbrosis, svlvalicis, regionis montaua;, Grsecia in monte Kyllene 
Arcadire (Orph!), mouiibus Parnasso et Velu<ro (Sart), Lyciu in monteSolyma 
rHeldr!}, Cilicia ad GiUeck CBal !") et in ditione Kassan Oghlu (Ivy. 13fM}, 
Tauna, CaDcasus, Transcaucasia (Led. C. A. Mey!), ditio Talysch (Hoh!). 

Ar. Geogr. Europa media et australis ab Anglia, DaniA ad Rossiam aus- 
traleiu. 

5. C. cucuUata (Boiss. et Heidr. in Sched. Cret. 1847. — 
Diagn. Ser. 1, 13, p. 12) rliizomate brevi flbras numerosas edente, 
caulibus sulcatis tota longitudine crebre foliosis, foliis infcrioribus 
ad vaginas reductis inlermediorum lamina parva oblonga vel lanceo 
lala basi cucullala, supremis in bracteas lanceolatas acutas quarum 
inferiores flores iequant sensim abeuntibus. floribus sordide ochro- 
leucis, ovario glabro, perigonii phyllisexternis lanceolatis «culis inler- 
nis brevioribus obtusis, labello })hyllis breviore, calcare brevi conico 
subincurvo acuto ovalo-oblongo trilobo, lamina ovato-oblonga acuti- 
nscula ^. Cephalanthera epipactoides Fisch. et Mey. Ann. Sc. Nat. 
1854,.p. 30! 

Halj in dumosis et sylvaticis montanis, Creta in montibus Lassiti supra 
Mules4000" (Heldr!}, in monte Taktali supra Smyrnam (Boissl), in Troade 
prope Kaslamboli et Pisidia (Tchih I}, Bithynia prope Boli et raonte Ylgas- 
dagh Galati;e (Wied!}, Lycia supra Elnialu ( tiourg !), Cilicia ad pagum 
Allalidagh (I3al!}, Arnieniu ad Tortum (Calvi}, Kurdistania Persica in nioii- 
tibus Mendeli (No(i 11871), PersiA boreali prope Rudbar (iHuhsel), Fl. Maio. 

Caules '/i-l ','2 pedalos, foliorum laminae eis C. pallentis breviores, flores 
paululum minores phyllis extermis elongatis. Species a congeueribus calcare 
sesquilinearn longo statini distinguenda. 


EPIPACTIS (HalL Enura. Helv. 277). 

Perigonii phylla patenlia subiequalia. Labellum medio constrictum 
arliculatum, arliculo itiferiore cum gynostemio rectangulo. arliculo 
superiore laliore basi bicalloso. Gynoslemium breve. Anthera erecla 
mobilis basi gynoslemii apici insidens bilocularis. Stigma subqua- 
dralum late marginatum Roslellum breve oblusum glandula (/j/'o.s'- 
iolld) terminalum. Pollinia bina oblonga bifida glandulae demuni 


Epipactts. ORCHiDE^ 87 

affixa. Ovarium iion contortum in stipitem atleFuialum. Herbae pe- 
rennes rhizomate donat?e. 

i. E. palustris (Scop. Garn. If, p. 204 s\ih Seraplas) rhizomate 
repente tibras numerosas edente flagellifero, caule elalo tola longitu- 
diue folioso superne pubescente, racemo spiciformi laxo, bracteis 
liinceolatis aculis inferioribus ovarium aequanlibiis, floribus pedicel- 
latis reflexis, perigonii griseo-virentis rubello suflusi phyllis exlernis 
oblongis acutiusculis, internis subbrevioribus ovalis, labelli albidi 
purpureo-striati hypochilio secus lineam mediam canaliculalani necta- 
rifero utrinque in lobum triangularem producto, epichilio transverse 
ovato crenulato ^. E. paliistris Granlz Austr'. II, p. 262. — Serapias 
longifotia L.-E. longifolia Rchb. Germ. tab. 431. 

Hab. in pratis paladosis regionis niontanae et alpina?, GriEcia contiu. 
(Fraas ex Rchb.), Arinenia Turcica ad Baibut (Bour^- !), Pontus Lazicus ad 
Djimil (3000' (Bal !), Caucasus (M. B.), Iberia (Hoh,), Grusia (Wilh.). 

Ar. Geogr. Europa ab An;,dia et Scaudinavia ad Rossiam mediam, in 
Europa australi rarior, Sibiria. 

2. E. veratrifolia (Boiss. et Hoh. in Ky. Pers bor. exs. 1847. — 
Diagn. Ser. I, 13, p. 11), rhizomate repente flbras longas caruosas 
stolonesque edente, caulibus proceris crebre foliosis, foliis nervosis- 
simis infimis ad vaginas subinflatas reductis, inferioribus ovalis 
vel oblongis supra vaginam ssepe subcordatis superioribus laiiceolatis 
lougissimis sensiin acuminatis in bracteas sensim abeunlibus, spica 
laxa saepius elongata,foliisfloraIibus et bracteis flores inferiores mul- 
toties superaniibus supremis ovaria ?equantibus, rachide pediceliis 
ovariisque dense pubescentibus, floribus nutanlibus purpureis viridi 
tinctis, pcrigonii siibcampanulati phyllis externis puberulis lalerali- 
bus semiovato-incurvisinterinedio ovato-oblongo omnibus acuminatis, 
lateralibus internis brevioribus, labello phyllis breviore hypochilio 
concavo incurvo, opichilio a basi trLincato-subcordata oblongo versus 
meditim abrupte angustato sublrilobo lobis lateralibus parvis oblusis 
intermedio lanceolato aciito ^. 

Hab. in humidis, ad rivos regionis montana?, Svria in Libano supra Sido- 
nem rGaill!),in valle Solinia (Bl !), ad Mar Tserlus (Bl ! Ky. 253!), ad AbeUi 
(Post !), in monte Aniano (Ky. -1041), Cilicia (Tchih !), Armenia Kurdica ad 
Miikiis flvy. 5r/» !), Persia boreali ad Kudbar (Auch. 53301), ad Senyerud 
(Buhse!), in monte Kll)rus propre Derbend (Ky. 401 ! et 632!), Persia australi 
in montibus Sawers et Eschker 8000' (Haussk !), in districtu Kuram Affglianiai 
(Aitch !), Fl. Oct. 

Species insicinis liabiiu inter Cepha/antheratn et Epipactidem niedia, caules 
2 V2-3 'A-pedales, tolia intermedia saipe 6-9 poUices loni^a pollicem ^/t-l '/2 
lata, spicne foliatre laxaj ^/2-1 pedem longa?, llores eis E. latifolice duplo 
niajores. 

3. E. latifolia(All. Pcd. 2, p. 151) rhizomate crassiusculo fibras 
carnosas gemniasqiie sessiles edente, caule valido teretiusculo crebre 
foliato superne pubescente, foliis ad nervos et margines pubescenti- 


88 ORCHiDEiE Epipactig. 

scabris internodio longioribiis inferioribus ovatis et ovato-lanceolatis^ 
superioribus lanceolatis et linearibiis dissilis, spica elongata niulti— 
tlora subseounda, bracteis late lanceolalis iuferioribus flore longiori 
bus, floribus nutantibus, perigoiiii virenlis violaceo-suffusi phyllis 
ovalis acutis internis cTquilorigis, labelli purpurei albo-marginati 
hypocbilio concavo ostio angusto, epichilio ovato acuminato apice 
recurvo callis basilaribus subobsoletis, ovario parce puberulo ^. 
Serapias hetleborineL. Sp. 1344 ex parte. — Ser. latifoUa L. Syst. 
— Epip. Iietleborim Crantz. — l^clib. Germ. tab. 134-136. — E. 
purpurata Sm. — E. viridijtora lloffm. 

Hab. in umbrosis, .sylvaticis pra?sertiiu regionis montanue, montes Achaice 
(Heldr!), .Etolia! (Spruu !), Parnassus ((luicc !), Anatolia ])orealis (Wied !) 
Lydia in montibus SmyrniB (Boiss !), Cataonia (Haussk!), Cilicia (Ky! Bal!), 
Libanus ad Danie (Ky !), Tauria, Cauoasus et Transcaucasia (M. B. Hoh ! 
etc.,) Persia bor. (herb. Hort. Petrop!), Fl. Oct. 

Ar. Geogr. EurOpa omnis a Scandinavia ad Ptossiain, Sibiria, Japonia, regio 
Himalaica, Africa borealis. 

4. E. atrorubens (Iloffm. Germ. p. 182) rhizomatecrassiuscula 
libras caruosas gemmasque scssiles edente, caule t^reliusculo inferne 
crebre foliato superne furfuraceo, foliis ad nervos scabris inlernodio 
longioribus infcrioribus ovatis superioribus lariceolalis el linearibus 
dissilis, spica mulliflora subseciinda, bracteis angusle lanceolatis 
inferioribus flores sequanlibus, floribus nutarilibus obscure sangui- 
iieis, perigonii piiyllis oblorigis acutis externis furfuraceis, labelli 
hypochilio excavato oslio amplo, epichilio ovato acuto apice recurvo 
cristis basalibus plicato-crispis, ovario valde pubescente '^ . — E. 
rubiginosa Gaud. llelv. 5. 465. — E. helleborine var. rubiginosa 
Rctib. Germ. tab. 13-2. 

Hab. in cylvaticiis montanis Grsecifc, Parnassus (Guicc !), Velugo iEtoli» 
(Fraas), Olympus -Thessalus (Heldr ! Orph!), Gaucasus orientalis (C. Koch), 
Persia borealis (Auch. 5859! Buhse !). 

Forsan formis intennediis adpraecedentem tr^ansit. 

Ar. Geogr. Europa fere omnis ab Anglia et Scandinavia ad Rossiam. 

5. E. microphylla [Ehrh. Bcitr. IV, 42) rhizomatefibras caruo- 
sas gemmasque edente, caule gracili remote folioso, foliis margine 
pubescenti-scabris parvis oblongis et oblongo-lanceolatis internodio 
brevioribus.spica iaxiuscula subsecunda, bracteis lanceolalis et linea- 
ribus inferioribus flores a^quautibus, floribus nutantibus, perigonii 
fuscescenli-sanguinei phyllis ovato oblongis acutis externis furfura- 
ceis, labelli purpurei margine albidi hypochilio saccato ostio amplo,. 
epichilii ovati crenulati apiculati gibbis basilaribus gyroso-plicatis, 
ovario furfuraceo — . E. latifotia var. microphytta D. G. Fl. Fr. — 
Rchb. Germ. tab. 132. 

Hab. in sylvisumbrosis prtecedentibus rarior, BithyniaadBrussam (Thirke 
ex Rchb.), Cilicia ad fauces montanas Gulek Boghaz 3800' (Ky !), Tauria ad 
Laspi (Stev.), Caucasus orientalis in Daghestania(G. Koch). 


Epipactis. ORCHIDE^ 89 

A pnecedentibus folils abbreviatis reniotis, caule et spica gracilibus dis- 
tincta, nonnullis E. latifoUce varietas. 

/3? congesta. — Folia valde nervosa breviter oblongo-laiiceolata 
internodiis aequilonga slricta, interioruni lamina vaginis subintlatis 
vix longior. Spica? densiflorte. 

Hab. ad Bounarbachi prope Smyrnani (Bal !). 

llachis spicae valde furfuracea, bractete omnes brevlter lanceolatoe. Fornia 
insignis ex speciminibus biiiis radice destitutis tantuni mihi nota, ulterius 
(.)bservanda. 

Ar. Geogr. Dania, Belgium, (jlermania, Gallia, Italia, Duhuatia, regio Danu- 
bialis. 


UMODORUM (Tocrn. Iiist. 497). 


m 
ni eo 


Perigonii pliylla erecto-subpatentia. Labellum medio constrictu 
subarlicuiatum, liypocliilium gynostemio parallelum' basi cum _ 
connatiim et calcaratum; epicliilium indivisum. Gynostemium elon- 
gatum trigonum. Aiithera oblonga lermiiialis mobilis bilocularis. Pol- 
linia bina indivisa glanduke stigmalic?p transverse ovatje bilobii; tan- 
dem adlucrentia. Ovarium non contortum stipitatum. — Herba para- 
sitica aphylla. 

1. L. abortivum (L. Sp. 1336 sub Orchide) apliyllum totum 
violaccum, rhizomate parasitico brevi horizontali fibras caruosas 
numerosas edente, caulibus crassis elatis vagiiiis crebris inferioribus 
oblusis siiperioribus lanceolalis bractefeformibus obsitis, spica longa 
laxiuscula, bractois lanceolatis aciitis ovario stepe longioribus, flori- 
bus magiiis strictis, perigonii phyllis externis laiiceolatis, internis 
subbrevioribus el anguslioribus, labelli perigonio subbrevioris et eo 
inclusi lamina oblonga crenulata, calcare sutjalato ovarii longitudine 
"^. L. aborliomi Svvartz Act. tlolm. VI, p. 80. — Kclib. Germ. 
tab. 129. 

Hab. in sylvaticis montanis, ad radices Pinorum etforsan Quercuum para- 
siticum, Graecia in Attica (Heldr I), B;eotia (Sart.), Macedonia et Thracia 
(Griseb!), Bithynia (Thirke !j,Creta (Heldr !), Rhodo (Bourg !), Cypro (I^y!), 
Anatolia occidentali (Boiss! Bal!), et australi (Ball Ky!), Tauria (M. B.), 
TranscaQcasia(Hoh! Radde !). Fl. Oct. 

Ar. Geogr. Europa media a Belgio, Gallia, Helvetia, Germania media ad' 
Dalmatiam et regionem Danubialem, Africa borealis. 


GOODYERA (R. Br. in Ait. Kew V, 197). 


Perigonium ringens cum ovario fere rectangulum. Labellum breve 
basi leve profunde excavatum saccatura antice in laminam breveni 


^Q ORGHiDE^ Goodyera. 

canaliculatam recurvam prodiictum. Gynostemium breve. Anthera 
oblonga stipitata pone rostellum bidentatum inserta. Pollinia bina 
obovata indivisa glandulffi communi subquadratae inter rostelli cornua 
inserta. Ovarium non contortum. — Herbifi pumil» rhizomate ramoso 
arliculato, floribus minutis. 

1. G. repens (L. Sp. 4839 sub Satyrio), rhizomate gracili 
repente stolonifero, foliis inferioribus congeslis ovato-oblongis acuti- 
usculis venosis in petiolum brevem abrupte contractis, caule brevi 
ascendente, loliis adpressis linearibus acuminatis, spica terminali 
densa unilaterali pubescenti-glandulosa, floribus sessilibus albis, 
bracleis herbaceis lanceoiatis acutis ovaria excedentibus, perigonii 
phyllis binis lateralibus externis subpalentibus, internis cum exte- 
riori superno conniventibus subangustioribus "^.G.repens R Br. 
]. cit. — lc. Fl. Dan. tab. 812. — Jacq. Austr. tab. 369. — Rohb. 
Germ. tab. 109. — Neottia repens Sw. 

Hab. in sylvis uinbrosis pra-sertim abietinis, Pontns Lazicus supra Kha- 
bacliar 5000'in sylva Abetisorientalis CBal!), Caucasus centralis in Ossetia 
(M. B.), Caucasi orientalis ditio Alajiiir (iOOO' (Hupr!), Iberia (C. Koch), 
vallis Kuram Affghanite in pinetis 9-10000 (Altch ). 

Ar. Geogr. Europa borealis et media, Scotia, Scandinavia, Rossia, Gallia» 
Helvetia, Gerinania, Italia borealis, Dalmatia, regio Danubialis, Serbia, 
Sibiria, Japonia, Anierica borealis. 


SPIRAMHES (Rich. Orch. Eur. 28). 

Perigonium ringens cum ovario fere rectangulum. Labellum cana- 
liculatum basi hicallosum phyllis lalcralil)us extcrnis subinclusum 
indivisum. Gynostemium subsemiteres inferne in rostellum bifidum 
ereclum productum. Anthera mohilis libera rostello incumbens. Pol- 
linia bina bifida subclavata giandulce oblongie affixa. Ovarium con^ 
tortum. — llerbai perennes pumila3 parvillorse, fibris radicalibus 
napifortnibus vel cylindricis. 

1. S autumnalis (Rich. I. cit.) radicc tuberibus napiformibus 
minute papillosis indivisis coustante, foliis omnibus in fasciculum 
radicalem disposifis cum caule florifero non coetaneis ovatis vel 
oblongis petiolatis, caule florifero lalerali scapiformi vaginis arctis 
apice breviler lanceolatis obsito, spica spirali sccunda gracili pubes- 
cenli-glandulosa, floribus alhis sessilihus, bracteis ovato-triangulis 
ovario lorigioribus. labello obovalo oblongo anlice crenulato ^. Ic. 
Fl. Dan. 387. — Rchb. Germ. t. 12-2. — Opfirys spiralis L. Sp. 
1340. — jSeotlia spiralis Swartz. 

Hab. in pascuis argillosis siccis, Groecia in Messenia (Bory!), Laconia 
(Psarides !), Attica ad Pireum (Reinert!), Creta (Friv.), Ttiracia (Frivl), 


Spiranthes. orghide^: 91 

Smyrnae (Fleisch.), Ponto ad Boztepe prope Trapezuntem (Ball), Gaucaso et 
Trauscaucasia (G. Kocli , Nordm.). Fl. auturano. 

Ar. Geogr. Europa media et australis a Dania, Germania ad Rossiam me- 
diam, Afrioa borealis. 

2. S. oestivalis (Lam. Ency. IV, 567 siib Ophryde) radice liibe- 
ribus cyliiidracois attenualis constanle, foliis ad basin caulis congeslis 
€um eo coetaneis lanceolato-linearibus in peliolum attenualis, caule 
gracili vaginis 2-4 apice lanceolatis obsito, spica gracili spirali uni- 
Jaterali, floribus albis, bracteis lanceolatis ovarium excedentibus, 
labello ligulaeformi anlice dilatato crenulato ^. Rchb. Germ. 
tab. 123. 

Hab. in pratis humidis, Gra^cia in Messenia ad Koubeh (Bory !), Byzan- 
tium prope Dumouz dere fherb. Duparquel!), mons Jyldisdagh Anatolia» 
borealis(Wied!). Fl.Oct. 

Ar. Geogr. Lusitania, Hispania, An^lia, (lallia, Helvetia, Belgium, Ger- 
mania occidentalis et australis, Gorsica, Sardinia, Italia borealis et media, 
Groatia. 


NEOTTU (L. Act. llps. 4740 p. 33). 

Perigonii phylla subjequalia campanulata superiora iii galeam sub- 
conniventia. Labellum non inclusum nec calcaratum porrectum basi 
saccalo-gcrotiforme apicebilobum. Gynostemium breve tcreliusculum. 
Anthera terminalis mobilis ovata bilocularis rostello lamellari indi- 
viso incumbens. Pollinia bina biparlita glandulfe communi hyalinaG; 
fugaci inserta. Ovarium non contortum. Capsula subcoriacea ovato- 
oblonga. — Planta parasitica aphylla facie Orobanches. 

\ . N. Nidus avis (L. Sp. 1339 sub Ophryde) tota pallide brunnea 
aphylla. rhizomate fibris numerosis caruosis in globum congestis 
cortstante, caulibus crassiuseulis creetis vaginis apice lanceolatis 
ciicullatis obsitis, spica terminali oblonga parte iiiferiori laxa, brac- 
teis lanceolato-linearibus ovario dimidio brevioribus, perigonii })hyl- 
lis ovalooblongis obtusis labello phyllis loiigiore oblongo lobis ligu- 
latis obtiisis, valde divaricatis i . N. iXidiis avis Rich. 1. cit. — 
Rohb. Germ. tab. 121. — Epipaciis nidus avis All. Ped. — Neotti- 
dion nidus avis Nees Gen. Germ. lc. 

Hab iii sylvis umbrosis monlanis, variarum fxrl)ormn parasitica, Messenia 
(Bory), Olympus Thessahis in pinetis (Heidr!), Maceilonia in peninsulA 
Athoil (Griseb.), Bithynia in Olympo (Tchih ). Tauria. Gaucasus et Trans- 
caucasia (INl. B. Hoh! etc), ditio Talysch (G. A. M.). 

Ar. Geogr. Europa a BritanniA, Scandinavia, Hossia septentrionali ad His- 
paniam borealem, Italiam, Dalmatiam, Bosniam, regionem Danubialem, 
Sibiria Uralensis. 


Lislera, 


LISTERA (R, Br. Hort. Kew Ed. 3. p. 204). 

Perigonii plivlla in gaieam subconnivenlia. Labellum non inclusum 
ncc calcaratuni (lellexum ligulalum basi plannm. Gynoslcmium 
breve. Anlhera terminfilis mobilis ovata bilocularis rostello indiviso 
incumbens. Pollinia bina biparlila glandulae communi adluerentia. 
Capsula membranacea subglobosa. — Herbai foliiferje virides. — 
Genus characlerihus affiue Neot/iw sed foliiferum, nou parasiticuni, 
habilus diversissimus, labellum basi non saccatum, elc. 

1. L. ovata (L. Sp. 1340 sub Ophryck) rhizomate fibras nume- 
rosas longasedeiile, caule gracili elongHto infra medium bifolio, foliis 
magnis op[)Osilis sessilibus ovatis mucronalis, racemo elon^ato laxo, 
bracleis ovalis aculis pubescentibus pedicello brevioribus, floribus 
virentibus, perigonii phyllis extcrnis ovatis obtusiusculis, iuternis 
dimidio augustioribus linearibus, labello phyllis duplo longiore 
lineari profunde bilido lobis linearibus, gynostemio superne fornicato 
anlheram fovente ^■. L. ovata R. Br. I. cit. — N. ovata Rchb. Germ. 
tab. 127. — Fl. Dan. tab. 137.— Epipactis ovata All. 

Hab 
con 


ab in pratis urrjl)rosis, ad sefies, syivas monlanas, Peloponnesus in La- 
a (Sart.), moiis Vehigo ^Etoliie (Fraas), Macedonia (Griseb.), Bithynia 
(Wied!), Ciiicia oricntalis in Cedretis ditionis Ivassanoglu prope (iorumsc 
5000' (\\y 5S!j, Tauria et Caucasus (M. B. ONverin !j, Iberia (Eichw), ditio 
Talysch(lIoh!j. Fl. Oct. 

Ar. Geogr. Europa fere omnis ab AngliaetScandinaviu ad Rossiam, in aus- 
Iralioribus rarior, Sibiria Uralensis. 

2. L. cordata (L. Sp. 1340 sub Orchide) rhizomale filiformi 
repente lihras tenues edente, caule brevi gracili versus medium 
bifolio, foliis parvis oppositis sessilibus ovato-triangularibus, racemo 
brevi pauci et laxitloro, bracteis miuimis o/atis pedicello brevioribus, 
lloribus minutis virenti-llavidis breviter pedicellalis, perigonii phyl- 
lis omiiibus suhiequalibus oblongis obtusis, calcare pliyllis longiore 
lineari Irilobo lohis lateralihus brevihus dentiformibus intermedio 
elongatoin lacinias lineares bipartito, gynostemio brevi dente appen- 
diculato ^. L. cordata R. Br. loc. cit* — Neottia cordata Rich. — 
Rchb. Germ. tab. 128. 

Hab. in nuiscosis sylvalicis et turfosis alpinis rarissima, Pontus Lazicus 
supra Djimil inter Rhododendri Caucasici dumeta 7000' (Bal !), Guria Trans- 
caucasica (Nordm. ex Ledeb.). 

Ar. Geogr. Europa borealis et media a Britannia, Scamlinaviii et RossiA 
arcticii ad Pyreneos, et Italiam septentrionalem et mediam, Sibiria tota,Ame- 
rica arctica el borealis. 


Epipogon. orchide.« 03 

TiuB. l\\ ARETFIUSE^.. 

EPIPOGOIN (Gmel. Sib. I, p. 41). 

PerigoDhim resiipinatum phyllis palentibus subcCqualibus. Label- 
ium superum Irilobum lobis lateralibus parvis patulis, medio mullo 
majore iudiviso concavo basi couice saccato. Gyuoslemium oblongum 
rectuui autice prope basiri stigmate tabul.^elormi prominulo obsi ■ 
tum apice bifidum. Antliera grandis apice cavo gynostemii recepla 
anlice mucronala bilocularis. Pollinia duo candiculis longis planis 
glandulse triangulari siipra stigma gynostemio adbpcrenti demum 
aflixa. — Iferba parasitica apbylla. 

1. E. aphyllum (Svv. Summ. Vcg. Scand. 1814,}). .S2) rliizomatc 
rainoso ramis coralloideis, caulibus caruosulis apliyllis parce squa- 
mosis, lloribiis 2-7 laxe spicatis, perigonii Havescentis pbyllis laiiceo- 
lalo linearibus, labcllo albido piirpureo-maculato lobo medio ovato 
iiiargine crenulato et anlice bilineatim papilloso ^. lc.FI. Dan. 1:^53. 

— llchb. Germ. tab. 116. — Nees Germ. Gen. — E. Gindhii llich. 

— Satyrium epigogium L Sp. t338. 

Hab. iti sylvis oljscuris Fagi et Coniferarum parasiticum rarissime. In 
ditione ad latera monlis Zivu Iberia^ Gaucasicie (.Steveu ex M. B.j. 

Ar. Geogr. Scanrlinavia, Helvetia, Germania, Gullire montes, Italia ])jrealis, 
regio Danubialis, Rossia, Sibiria. 

Obs. Pogonicp. sp. (Sect. Nervilia Lindley). 

Hal). in AfFcjhania ad rivi Koussur margiiies (GrifT. .Journ. 75!). in Belut- 
cliiii (Stocks857!). 

Folio deficiente hauc rite deterininait; nequeo ;caulis pedalis vaginis sultin- 
flalis membranaceis apice obliquo truncalis obsitus, spica laxiuscula 4-0-))ol- 
licaris, i)eri;.;onii phylla ellipttco-lanceolnta acuta basi atfHnuata. labrtlliim 
phyllis subiijquilongum secus lineam mediam subcristalnm rliomboidi:-.]!!! 
trilobum lolio terminali sublongiore aciUiore. Calcar tenue labollo sub- 
}ji-evius Alfinis videtur P. carinitn' Wight Ic. tab. 1720 qua^, calcare brc- 
vis.simo, labello intus villoso, etc. diflcrt. 

Trib IV. CYPPJPEDTE/E. 

CYPRIPEDILM (L. Gen. 4015). 

Perigonii phylla patcnlia. Labellum magnum innalum caiccoli- 
forme. Gynostemiuri cernuum apice trilobum lobis lateralibus bre- 
vioribus siibtus antherireris. mcdio petaloideo-dilalalo oI)loiig(\ An- 
liierse loculis binis conlluenlibus uiiivalves. Polleii granulis in 


94 ORCHiDEiE Cypripedium. 

massam glalinosam conjiinclis constans. Sligma deltoideum in 
gynostemii facie sub anlheris. Ovarium non cotilortum. — Herbae 
foliosffi rhizomate donatse. 

1. C. Galceolus (L. Sp. 1346) rhizomate stepc elongato fibras 
numerosas edente, caule tereli pubescentc polyphylio, foliis magnis 
amplexicaulibus ovato-oblongis acuminatis pubescenli-scabris, ilore 
saepius unico basi bracteato, perigonii brunneo-purpurascentis phyl- 
lis quaternis lanceolatis acuminatis superiorc binis connatis cons- 
tante, labello luteo purpureo-picto, anthera stipitata inferne praeter 
lineam carinantem Isevi if. Rchb. Germ. tab. 144. 

Hab. in pratis, rupestribus, sylvis frondosis regionis montanae, Grrecia in 
monie Velugo iEtoliae (Sprun.), Tauria et prov. Caucasicis (M. B , Hoh ). ¥\. 
Octob. 

Ar. Geogr. Europa media ab Anglia, Scandinavia, Rossia media ad Gal- 
liam, Helvetiam, Italiam borealem, regionem Danubialem, Sibiria tota. 


ORD. CXXXI. IRIDACEiE. 

(Lindl. Introd. 232. — Iridecc Juss. Gen. 57). 

Flores hermaphroditi regulares vel irregulares bracteati. Perigo- 
nium superum corolllnum tubuloso-sexfidum vel partitum laciniis 
pequalibus vel interioribus dissimilibus regularibus vel bilabiati.s. 
Stamina tria basi laciniarum exteriorum perigonii inserta, antherae 
biloculares extrorsum dehiscentes. Ovarium inferum vei rarius ver- 
tice exserto semisuperum triloculare vel rarissime uniloculare multi- 
ovulatum ovulis in angulo interiori loculorum vel in colummi cen- 
trali 2-3-seriatis anatropis ssepius horizonlalibus. Stylus simplex 
brevissimus vel elongatus, stigmala tria simplicia, laciniata, vel 
petaloidea. Capsula membranacea vel coriacea trilocularis loculicide 
trivalvis valvis medio septiferis. Semina globosa vel angulata, lesta 
membranacea vel carnoso-iucrassata, embryo rectus cylindraceus 
intra albumen carnosum vel corneum axillis. — Herbie rhizomatosie 
vel bulbosae. 

Tr. L CROCEiE. — Perigonium regulare laciniis internis extcrioribus 
conniventibus, staminibus liberis sequilaleralibus. 

CROtUS (L. Geo. 55). 

Perigonium regulare infundibuliforme erectum tubo longissimo, 
limbi sexparliti lacinis oblongo-spathulatis conformibus, iiiterioribus 
interdum minoribus. Stamina tria libera inclusa filamenlis rectis, 
antheris lineari-sagittatis. Stylus filiformis elongatus ex tubo perigonii 


Crocus. iridacEjE 95 

exsertus ramis tribus sligmatosis vel subintegris vel fimbriatis aut 
multifidis. Ciipsula charlacca oblongo-trigona ab* apice trivalvis. 
Semina globosa tes(a membranacea, albumine corneo. — Herbce 
acaules, cormo ( bulbo) annuo prolitero tunicis (foliorum parte infe- 
riori dilalata et connalu) membranaceis fibrosis vel reticulatis ves- 
tito, foliis angnste linearibus stepius carinatis et bicanaliculatis 
synanthiis vel hysteranthiis, scapis ex cormo solitariis vel pluribus 
post anlhesim elongatis basi nudis vel spathd basali membranacea 
inclusis ; spathd proprid ovarium basi amplectente monophylla vel 
diphylla semper obvia. 

In Cro^or^m elaboratione nolis et animadversionibus a cl. et ami- 
ciss. G. Maw hujus generis monographiam moxedituri mihi humanis 
sime communicalis valdopere adjutus fui. 

Specierum Orientalium dispositio. 

Series I. Involucrati. — Spatha basalis ex apice conni orta scapum 
amplectens. 

§ 1. Membranacei. — Tunicae cormi memhranacefe parallele 

fibrosse. 

* Autumnales (Confer C. Lazicum). 
+ Flos aurantiacus. 
. C. Scharojani, Lazicus. 

-f -f Flos pallide ochroleucus, albus vel violaceus. 
C. valUcola, ochroleucus, zonatus, Karduchorum. 

' ' Vernales. Flores albi vel violacei. 
C. BiUiotii, Boissieri. 

§ 2. Reticulati — Cormi tunic» reticulalim fibrossc. Omnes 
autumnales. 

C sativus, Hausshnechti, Hadriaticus. 

Ser. II. NuDiFLORi. — Spatha basalis nulla. 

§ \. Reticulati. Gormi tunica; reticulatim fibrosse. 

' Autumnales. — Flos roseus vel caerulescens. 
C. cancellatus. 

' ' Vernales 
X Flos violaceus. 
C. variegatus, Sieberi, Veluchensis. 


96 iridacea: Crocus. 

X X Flos aurantiacus. 
C. Susianus, Ancyrensis, Gargaricus. 

§ 2. Intertexti (G. Maw). — Tunicce fibris teiiuibus obliquis 
angulo aculo inlerlcxlis conslanles. — Flores vernales. 

C. Fleischeri, parvifloriis. 

§ 3. Membranacei. — Tunicic membranaceje siepius fibris paral- 
lciis constanles inrerne demum in tibras vel lacinias verti- 
cales solula} rarius, (C. Boryi) coriaccpe non fibrosee et basi 
in lacinias triangulares fissie. 

• Veinales 
-\- Stigmata multilida. 
X Flores albi vel violaceo-vittali. 
C. Gaidardoti, lojemalis, cai.didus. 

X X Flores aurantiaci. 
C. vitellinus, yravcolens, Balansce, Olivieri, Suterianus. 

-\- -\- Stigmata indivisa. — Flores aurantiaci. 
C. aurevs, Korolhowii. 

' ' Autuinnales. — Floros albi, vittati vel purpurei. 
-\- Stigmata multifida. 
C Tourncforti, Vencris, Bon/i, kevir/atus. 

-f -|- StiH^mata iudivisa. 
r. Caspius. 

§ 4. Annulati. — Tunicie membranacefe vel cartilagineae inferne 
in annulos borizonlaliler circumscissos demum fissiles 
secedentcs. 

' Vernales. Stigmala indivisa. 
X. Flores aurantiaci. 
C chrr/sonthus, Danfordice. 

X X Flores albi violaceo striati vel violacei. 
C. biflorus, Crcfrci, aerius, Tauri, Ct/prius. 

■ ' Aulumiiales. — Stij^mata multifnta. Flores violacei. 
C. spcciosus, pidchellus. 


C. Bermoneus. 


IRTDACE^: 97 

Specks non satis nota. 
Ser. 1. Involucrati. 

§ 1. Membranacei. 

i. C. Scharojani (liupr. in Regel Gartenfl. 1868. p. 184, 
tab. 578) cormi paryi subsphrp.rici tunicis tenuilcr membranaceo- 
subfibrosis, foliis hyslcranUiiis usque ad floratioiiem anni insequentis 
SJBpius persislentibus glabris sublernis carina dilatata laminac sub- 
quilata. flore subautuinnali, spatha propria monophylla exserta, 
perigonii auranliaci coricoloris laciniis oblongo-linearibus acutis tubo 
elongato triplo brevioribus, filamento anthera pallide flavci subsequi- 
longo. stigniatibus antheris subbrevioribus aurantiacis clavatis brevi- 
ter tlmbriatis '^. G. Maw Gen. Croc. t. 3. 

Hab. in declivitate boreali Caucasi oceidentalis in districtu Abadseclieu ad 
fontes fluvii Biolnja GGUO' (Scharojan !j, in niontibus PontiTrapezuntini supra 
Stavros (Billiotli). Vidi spec. in herb. Acad. Petrop. 

Folia vitta alba deslituladenium 9-10 pollices longa saepius anno inse<juenli 
persistentia^Spatha basalis tubulosa brevis. Perigonii laciniai fere 2 pollices. 
tubus 4 V2-'> pollices longi. Haec specics ut et C. vallicola ocius cseteris autuni- 
nalibus floret. 

2. C. Lazicus (Boiss. et Bal. Pl. Pont. exs. 1866) cormi parvi 
interdum stoloniferi tunicis tenuiter membranaccis subfibrosis, 
foliis glabris synanthiis flore vix brevioribus, spalha propria simplici 
vaginis longiore. flore vernali serotino (vel autumnali praecoci) intense 
aurantiaco coiicolori.pcrigonii tubo iimbo duplo longiore laciniis obo- 
vato-elliplicis obtusis faiice glabrd, filamento anthera} fuscescenti 
suba^quilongo, stigmatibus antheras excedentibus aurantiacis clavatis 
integris vix lobulatis allero interdum profundiuscule pluritido T^ . 
G. Maw Gen. Groc. t. 12 

Hab. in ref^aone alpina Ponti Lazici supra Djimil 7800' in pratis humidis 
(Balansa!), Fl. Augusto vel verosimilius Junio. 

Probabilius species vernalis serotina quam autumnalis pracox, nam cl. 
Maw observante omnes species autumnales lantum vere insequenti folia* 
edunt. Inter congeueres ovario subsessili insignis et species unica in qua 
spatha basalis vaginas foliaceas superat (Maw). Perigonii laciniae 1 V» poUi- 
cem longaj. 

3. C. vallicola (Herb. Bot. Regist. 1845. — Misc, p. 7) cormi 
depressi tunicis tenuiter membranaceis fibris tenuissimis subparal- 
lelis inlermixtis, foliis hysteranthiis glabris albo-vitlatis carina lati 


98 iRiDACEiE Croeus^ 

laminee subsfiquilala, spalha propria simplici vaginas excedenle, flori- 
bus autumnalibus majusculis, perigonii pallide ochroleuci tubo limbo 
sesquilongiore, laciniis elliplico-lanceolalis acuminatis inius interdum 
lenuiter purpurco-venosis, fauce barbata luteo-maculata, filamento 
anthera pallida duplo breviore, stigmatibus pallidis clavatis brevis- 
sime fimbriato-dentatis antheras superantibus ^. lc. Bot. Reg. 1847, 
lab. 16. fig. 3. — G. Maw Gen. Groc tab. 2. 

Ilab. in monte Kulakdagh Alpium Ponli supra Trapezuntem (Herb.), in 
niontibus supra Stavros (cormu.s unicus a cl. Billiotti missus formam sistens 
lioribus minorihus tenuissime lilacino-venosis G. Maw), Pontus Lazicus 
supra Djimil et Kliabackar 7000' (Bal!). Fl Jul. Aug. 

/3 Snwaroivianus. — Spatha diphylla vaginis inclusa. Perigonii 
laux non barbata et laciniae obtuste vel aculiusculse sed non acumi- 
nalEB. Sligmata aurantiaea. — C. Snwarowianus G. Koch Linn. XXI 
p. 633. — C. vaUicola var. Zohrabi G. Maw in litt. 

Hab. in ArmeniaimontibuscircaErzerum(Zohrab;Calvert! Ky.Suppl.552!). 
in Gaucasi ditionibus Letschkum et Ossetia (G.Kochl), Alagir et Radscha 
7-8000' (Ruprl). Fl. Sept. 

Spatha basalis tubulosa pollicaris, perigonii lacinioe in formis majoribus 
sosquipollicem et amplius longai. Varietas p a typo characteribus pluribus 
in descriptione indicatis differt et torsan ex cl. Maw speciem propriam 
sistit. 

4. C. ochroleucus (Boiss. et Gaill. Diagn. Ser. II, 4 p. 93) cormi 
lunicis externis subcoriaceis fuscis demum fissis internis tenuiter 
rnembranaceis, foliis angustis glabris synanthiis, spatha propria 
diphylla vaginis sacpius inclusa, llore autumnali pallide ochroleuco, 
[jerigonii tubo limbo duplo longiore laciriiis longe ellipticis obtusis, 
lauce luteo-maculalii barbata, filamento anlhera albida subbreviore, 
sligmatibus aurantiacis parum dilatatis brevissime 3-4-lobis ^. lc. 
Hot. Mag. tab. 5297. — G. Maw Gen. Groc. t. 11. 

Hab. in rupe.stribus calcareis Libani supra Sidonem (Gaill! Bll), in Antili- 
hiino inter Berythum et Damascum (Gaill! J. D. Hooker). Fl. Oct. Dec. 

Spatlia basalis bivalvis scapos plures ssepe cingens, perigonii limbus 12-15 
lineas longus. 

o. C. zonatus (J. Gay in Bal. exs. 1855) cormi tunicis teneris 
inembranaceis, foliis hysterantliiis glabris carina dilatatalaminffi sub- 
a^quilata, spalliii propria vaginis breviore, flore autumnali pallide 
lilacino,pcrigonii tubo limbo 2-3-plo longiore laciniis obovato-ellipticis 
obtusis venis 7-9 intensioribus percursis ad fauceni barbatam rnacu- 
lis binis auranliacis zonarn formaritibus obsitis, filamento anthern 
albida subbreviore, stigniatibus aurantiacis clavatis brevitcr lobulatis 
inlerdurn profundius mulliiidis ^. G. Maw Gen. Groc. tab. 4. — C. 
Kotschiiamis G. Koch Index Bei-ol. 1853, Baker in Gard. Ghr. 1873 
et G. Maw in Gard. Gliron. 1879, p. ;234 nou Ilerbert. — G. CiUcius 
Ky. exs. 1833, N» 316 (specimina Qum C. canceUalo var. Cilicico sajpe 
coramixta. 


CroCUS. IRIDAGE^ 99 

Hab. in regione montanft Tauri Cilicici piupe Giilek Boghaz (Bal. 823! 
Ky. 316!), in Libano inter Dimam et Harun (Bli). Fi. Sept. Oct. 

Inter specimina a cl. Balansa collecta transitus manifesti inter stigmata 
vix lobulata et multilida multo rariora adsunt. 

6. C. Karduchorum (Kotschy in pl. Gilicico-Kurdictc 1859) 
cormi sphoerici turiicis lcnuibus membranaceis parceet parallelefibro- 
sis supra apicem cormi in lacinias fibroso-membranaceas productisv 
foliis hysteranthiis sed usque ad florationem anni insequentis persis- 
lentibus angustisglabris brevibus,spallia propria vaginis non longiore, 
flore autumnali vinoso-lilacino, perigonii tubo limbo 2-3-plo longiore, 
lacinijs ellipticis obtuseacuminatis, fauce concolore, filamento anthera 
pallide flava dimidio breviore, sligmatibus antheras excedentibus 
lacteis in lacinias capillares multifidis ^. G. Maw Gen. Croc. 
tab. 5. 

Hab. in montibus Armeniae Kurdic» inter Mvikus et Schirvan 6000' (Ky. 
exs. 449). FI. Septembris tine. Non vidi. (Ex descr. et Icone cl. et am. 
Ci. Maw). 

Facies C. zonati quocum a cl. Baker confusus fuit et a quo stigmatibus 
carneis profunde multifidis,fauce concolori, etc diflfert. Folia lineam dimidiam 
lata, perigonii tubus 2-2 Vj-poHicaris, laciniae pollicem longa" 5 lineas latffi. 
Spatha basalis usque ad apicem ovarii producta. 

7. C. Billiottii (G. Maw m litt.) cormi ovati tunicis tenuiler 
libroso-membranaceis inferne in lacinias angustas soIutis,foliis sub- 
ternis synanlhiis glabris sub anthesi perigonii faucem sequanlibus, 
spatha proprid simplici inferne tubulosa perigonii tubo subbreviore, 
perigonii intense purpureo-violacei tubo limbo !2 Y^^plo longiore, 
laciniis oblongo-spathulalis, fauce intensiore, filamento anthera lutea 
brevi dimidio breviore, stigmalibus aurantiacis antheras subexceden- 
tibus clavalis brevissime fimbriatis ^. G. Maw Gen. Groc. tab. 17. 

Hab. in niontibus Ponti supva Trapezuntem prope pagum Stavros (A. Bil- 
liottii). Fl. Maio. (Vidi specimen iu hex*b. cl. G. Maw.) 

Folia sub anthesi 3-4-poIIicaria angusta. Spatha basalis ovarium multo 
excedens spatham propriam fere aequans, perigonii lacinia? vix pollicem 
longae. Facies oiTinino C. aerii tuuicis circumscisse annulatis, spathae basalis 
deficientia caeterum omaino alieni. 

8. C. Boissieri (G. Maw in litt.) cormi tunicis...., spatha basali 
univalvi brevi, foliis subquaternis synanthiis florem subiequantibus 
latiusculis glabris,spalha (jropria monopliylla rubro-punclata exserla, 
flore vernali albo, perigonii tubo limbo duplo longiore laciniis 
angusle oblongo-spathulalis basi longe attenualis, filamentis albis 
anthera lutea duplo longioribus, fauce glabra, stigmalibus antheras 
cequanlibus clavatis aurantiacis brevissime dentatis "^ . G. Maw Gen. 
Groc. tab. 20. 

Hab. in Cilicia campestri ad Coryci autrum liodie Korghoz (Tchih! Spe- 
cimen unicum cormo destitutum). Fl. fine Junii (cl. Tchihatclietf. in litt. ad 
G. Maw. 


100 iRiDACEiE Crocus. 

Folia 1 V« lineam lata, perigonii laciniae 14 lineas longae superne tres lineas 
latie, antheroe eis congenerum breviores tres lineas longa;. Species inter 
Crocos Involucratos militans sed radice adhuc ignola inter Membranaceos et 
Reticulatos dnbia. Floret .Junio et igitur probabilis.sime e loco elato. Coryci 
anlrum tempore Strabonis celebre in viciuiissuisoptimumCroc?genus alebal. 


§ 2. Reticulati. 

9. C. sativus (L. Sp. p. 50) tunicis radicalibus supra cormum 
breviter produclis reticulalim fibrosis areolis elongalis arigustis, 
foliis synanthiis hirlis ereclis vel patentibus, spatha propria bivalvi, 
flore aiilumnali violaceo, perigonii lubo limbo sesquilongiore laciniis 
obiongis utriiique atlenualis obtiisis, fauce barbala, filainento anthora 
lutcadimidio breviore, stigmatibus antheras superanlibus exserlis 
coccineo-aurantiacis sensim clavalo-incrassalis integris vel obscure 
lobatis ^. G. Maw Gcn. Croc. tab. 20. — C. Carticrifjhtianus Herb. 
Bot. Rcg. 1843 Misc. 181, 1844, tab. 3, fig. C et 1845, tab. 37 fig. 
6-7. — C. GroBcus Heldr. Sert. Hellen. 1876, p. 11. ~ G. Orsinii 
Parl. 

Hab. in collibus et regione inferiori montium circa Atlienas (Sprun. sul) 
C. odoro, Heldr! Orph. Fl. Gr. exs. 71!), Cycladibus (Herb.), Crelil (Raulin!). 
montibus supra Smyrnam (Elwes I Maw). Fl. Sept. Nov. 

/3 Pallasii G. Maw Mss. — Perigonii tubus limbo duplo longior, 
faux flavescens, stigmata antheris subbreviora vel eas subocquantia 
vel vix superantia. — C. autumnalis M. B. Taur.Cauc. I, p. 27. — 
G. PuUasii M. B. Taur. Cauc. HI, p. 35. — C. Pallasianus Herb. 
Bot. Reg. 1844, lab. 3, fig. 2. — G. hybermis Friv. exs. et G. cam- 
pestris Herb. Bot. Reg. 1843, Misc. p. 30.— G. Thomasii Ten. Mem. 
Croc. p. 12 tab. 4. excl. G. Maw. 

Hab. in Thracia (Friv!), Tauria (Stev!). 

Ar. Geogr. Dalmatia {vnv. ^. Pallasii) In locis Italicis, Pabaudis, Tyrolicis 
C. sativus nullo niodo indigenus adox agris ubi colitur elapsus. 

10. C. Haussknechtii (Boiss. el Reut. in Haussk. pl. exs. 1865) 
tunicis sccus spathas el scapum longe prodiictis reticulatim fibrosis 
areolis elongatis angustissiuiis, spathil propria bivalvi, foliis subhys- 
leranthiis laliusculis margine scabridis, flore autumnali dilule cteru- 
leo, perigonii tubo limbo duplo longiore laciniis elliptico-lanceolalis 
acutis, fauce barbata, filamento anlhera lutea quadruplo breviore, 
stigmalibus sensim clavato-incrassatis rubro aurantiacis integris 
subfimbrialis antheris subbrevioribus '^ C. sativus var. Hauss- 
knechtii G. Maw in litl. 

Hab. in apricis calcareis montis Dalechani supra Sungur inter Kermancliah 
et Hamadan Persia» occidentaiis 5000' (Haussk!). Fl. Oct. 

Folia sub anthesi nondum evoluta vel brevissima spathd occultata, ea anni 
antecedentis saepe sub antiiesi persistunt. Perigouii lacinia? 1 Vi-2 pollicares. 


CrOCUS. 1R1DACE.E 101 

Huic planta a cl. et am. G. Maw ut varietas C. sativo conjungitur sed praeter 
tunicarum et foliorum characteres color floris diversus, lacinite multo longio- 
res et angustiores. Gormus crassus. 

11. C. Hadriaticus (Herb. Bot. Reg. 1845 Misc. N° 77. — 
2847 tab. 16, fig. 7, 8, 9) cormi tunicis tenuiler llbroso-reliculatis 
areolis latiusciilis, spatha propria bivalvi, foliis birtis synantbiis, 
llore aulumnaii albo, perigonii tubo linibo sesquilongiore laciniis ellip- 
tico-obovalis obtusis, fauce vix barbala aurantiaca interdum extus 
nibro-tincla, lilamenlo anlbera lulea breviore, stigmatibus coccineo- 
aurantiacis clavatis subinlegris antberas superanlibus ^. G. iMavv 
(len. Croc. tab. 30. — C. Carlwrightkmus var Leiicadensis Herb. 
Bot. l\eg. 1845 Misc. p. 4. 

Hab. in Albanitl ad Bisdun prope Janina (Saunders), in insulis Leucade 
(Letourn!), Ghrysobeloni, Meganisi (Herb.). Fl. Sept. Oct. 

Var /3? PeloponnesiacusG. Maw in litt. — Folia hysterantbia (non 
nota). Plos minor albus concolor fauce fere omnino imberbi. — 
C. Pelopomiesiacas Orph. in Boiss. Diagn. Ser. II, 4, p. 95. 

Ilab. in regione inferiori niontis Malevo Laconi» prope Ajanni Atl. 3000" 
(Orph. Fl. Gr. exs. N« 68). Fl. Oct. 


Ser, U. Nudiki.ori. 

§ 1. Reticulati. 

12. G. cancellatus (Herb. Bol. Magaz. tab. 8864) tunicis radi- 
calibus reliculatim fibrosis fibris secus scapi partem inferiorem 
in setas rigidas longiusculas productis areolis oblongo-rectangulis, 
foliis hysteranthiis leviter ciliatulis, flore autumnali, perigonii tubo 
albido limbo albido vel pallide roseo duplo longiore, laciniis oblongis 
basi exlus inlensius striatis obtusis, fauce glabia antheris flavis fila- 
rnento quadruplo longioribus, stigmatibus antheras superantibus in 
lacinias apice subdilatatas multifidis ^. Bot. Mag. 610.S. — Bot. Reg. 
1847, tab. 16, lig. 4 et 5. — G. Maw Gen. Groc. tab. 31. — C. 
Schimperi J. Glay in Schimp. Gephal. exs. — C. Spruneri Boiss. et 
Heldr. Diagii. Ser I, 7. p 193. — C. nudifloras Sibth. et Sm. Fl. Gr. 
p. 18 — C. dianthas G. Koch Linn. XXi, p. 934! — C. Mazziaricus 
Herb. Bot. Reg. 1845 Misc. p. 3. 

Hab. in rupestribus ad radices montium Atticae (Sprun! Heldr! Orph. Fl. 
Graec. exs. 69!), ad Naupliam (Herb.), Cephalonia (Schimp.), Leucade (Herh.), 
Armenia Turcica in valle flavii Tuzla Tchai (G. Koch!) Fl. Sept. Nov. 

/3. Bamascenus G. Maw in litt. — Perigonii griseo-cserulescentis 
laciniae extus basi trilineatae, stigmata paulo minora. Tunicse ut in 
typo. — C. Damascenus Herb. Bot. Reg. 1845. — Misc. I, lab. 87 
iig. i. — C. edalis Boiss. et Bl. Sched. 


102 IRIDA.GEA; Crocus. 

Hab. in Antilibano oirca Dinias et Marhalja (Gaill!), circa Damascum 
(Cartwright), Libano ><upra Eden et in cacuminibus inter Yamouny et Di- 
mam (Bl!), inter Alexandretteet Aleppo (Hausskl). Fl Oct. Decemb. 

y.Cilicicus G. Maw in litt — F^p.rigonium paulo minus laete roseum. 
Stigmata in lacinias lcnuiores profundius fissa Gormi tunlcse codem 
modo ac in typo reticulato-areolatte sed fibrse tenuiores et seta3 ler- 
minales abbreviatre. — C. Oilicicus Kotschy exs. 316 (saepe cam C. 
zonalo commixtus). — C. Pylarum Gay in Bal. exs. N» 822 ! et N<* 
821! sub C cancellalo. — C. Kotschijanus Herb. Hortic. Soc. 2, p. 
285, nec C. Kocli. 

Hab.in Cilicia iiUer MiTsina et Tarsus (Bll), Tauro ad Pylas Cilicicas us(|ue 
ad regionom alpinam 60UO-8000' (Ky! Ball). 

13. G. variegatus (Hoppe et Horncli. Tageb. 187) tunicis 
cormi crasse librosis eximie reticulatis areolis oblongo-rectangulis, 
tbliis synanthiis glabris angustis rectis, flore vernali, spatha propria 
diphylla, perigonii tubo limbo violaceo sublongiore iaciniis elliptico- 
lanceolatis acutis basi attenuatis externis tribus vitlisternis intensio- 
ribus fimbriatis pictis, fauce glabra concolori, filamenlis flavis sub- 
pubcrulis anthera fusccscente duplo brevioribus, sligmatibus auran- 
tiacis clavalis subintcgris antheras subsuperantibus "^ . Sturm 
Deutsch, Fl. XHl, tah. 53. — C. reliculalus G. Maw Gen. Groc. 
tab. 35. — C. reticulutus var variegatus Herb. Bot. Reg 1843 Misc. 
30 et Bot. Reg. 1847 lab. 16 fig. 2 (forma flore albicante). 

Hab. in pratis saxosis, Macedonia(^Friv!),Tauria (herb.Fauche!), Caucasus 
sept, (Steven!). Flnret vere. 

A Cr. Sie/jeri tunicarum fibris crassioribus et areolis dilatatis, 
perigonii lacinis aculis et fauce concolori.etc.distinclus. Planla regio- 
nis inferioris ncc alpina. 

/3 micrantkus G. Maw in litt. — Flores minores, tunicarum fibne 
tenuiores. — C. micranthus Boiss. Diagn. Ser H, 4, p. 95. 

Hab. in fiuioibus Tauri Cilicici (Aucli. 2127!). 

Ar. Geogr. Littorale Austriacum, Dalmalia, Serbia, Hungaria, Moldavia, 
Hossia australis. 

14. G. Sieberi (J. Gay in Bull. Fer. 1831, Vol. 25 p. 220) tuni- 
cis cormi crassiusculis eximie reticulalis areolis elongatis angustis, 
Ibliis synanthiis glahris latiusculis, flore vernali, spatha propriu 
duplici, perigonii tubo pallido limbo violaceo sesquilongiore, fauce 
glabra auranliaca laciniis oblongis obtusis, anthera aurea filamento 
suhpuberulo duplo longiore, stigmaiibus aurantiacis clavatis subinte- 
gris 'if. Bot. Mag. tab. 603G. — G, Maw Gen. Groc. lab.33. — C. niva- 
lis Bory el Ghaub. Exp. Mor. p. 21, tab. 2 fig. 1, et Bot. Reg. 1847, 
tab. 4, fig. 2. - C. Sie/jerianus Herb. Bot. Mag. 1043 — C. Sibthor- 
pianus Herb. Bol. Reg 1042. Misc. 28 et C. sublim.is Herl). Bot. Reg. 


€rOCUS. IRIDAf.E^ l(Ki 

1845 Misc. 81. — C. Thessalus Boiss. et Sp. Diagn. Ser. 1, 13, p. 
17. — C. Atticus Orph. Mss. 

Hab. in regione niontanu et alpiuA ad uivem deliquescenteni, mons G^]ta 
Thessaliae (Sprun!), Delphi Eubese (Auch. 2217! Orph ! Heldr!), montes Par- 
nesetPentelicus Atticse (Heldr!Orph. Fl.Gr. exs. 67!), mons Kyllene(Heldr!j, 
Taygetus 6-7000' (BoissJ Heldri). Fl. vere. 

/3 versicolor Boiss. et Heldr. — Perigonii pallidioris laciniae extus 
marginibus exceptis intensius coloratae. — C. vernus Smith Prodr. 
I, p. 34 ex parte non L. 

Hab, in montibus Ida et Lazzaro Cypri 6000' (Sieb! Heldrl). 

15. G. Veluchensis (Herb Bol. Reg. 1847, tab. 4, fig. 3 
(mala) tunicis corrni parvi tenuissime jibrosis obscure reticulatis 
areolis anguslis, foliis synanthiis glabris latiusculis, florc vernali. 
spatha propria duplici, perigonii violacei concoioris tubo iimbo ses- 
quilongiore laciniis ol)longis oblusis, fauce barbatula concolore, fila- 
mento anthera liilea snb;equilongo, stigmalibus aurantiacis dilatatis 
lobulalis vel breviler lissis antheras subsuperanlibus ^. Bol. Mag. 
tab. 6198. — G. Maw Gen. Croc tab. 32. — C. Sieheri var. Vetu- 
chensis Baker in Gard. Chron. 1873. — C. Balkanensis Janka Bre- 
viar. p. 8. 

Hab. ad nivos deliquescentes regionis alpinneGrtecioe, iu yEtolioe montibus 
Velugo (Tymphrestus) (Sprun !) et Corax 6-7700', Parnasso (Orph! Guicc!). 
monle Ha?mo Tliracife supra Kalofer (.lanka exs. sub. C. Thessalo!). Fl 
Mai, Jul. 

Facie aflQnis C. Bannatico Heuffel toliis latioribus distincto et qui insuper 
scapum basi involucratum habet et spatham propriam mono])hyllam. Facic 
proximus quoque C.Sieheri tunicarurn coriacearum libris crassioribus eximif 
reticulatis, fauce glabra tlava etc. alieno. Nonnulli ad C. Veluchensem C. uni- 
florum Schur ex Transylvaniae alpibus referunt, sed specimina Transyl- 
vanica ob spatliam univalvem mihi ad C. Bannaticum referenda videntur. 

16. C. Susianus (Ker Bot. Mng. tab. 652) cormi tunicis crasse 
fibrosis eximie reliculatis areolis elongatis ellipticis, Ibliis synanthiis 
angustis cilialulis rigidulis palenti-arcualis vel recurvis flore demum 
longioribus, flore vernali, spatha diphylla, perigonii tubo limbo auran- 
iiaco duplo longiore laciniis elliplicis aculis externis vitis tribus 
iiigricantibus percursis. fauce glabra, filamento puherulo anlhera 
lulea subbreviore, sligmalibus antheras superanlibus clavalo-incras- 
satis subintegris "2/^ . Ic. G. Maw Gen. Groc. tab. 36. — Bchb. Pl. 
Crit. tab. 928 et Ic. Germ. 358 — C. reticulatas var. a M. B. Taur. 
Cauc. I, p. 28 et Cent. Boss. tab. i, fig. sinistr. —C.rejlexus Herb. 
Bot. Mag. 1841. — C. revolutus Haw. Hort. Transact. 1. p. 186. — 
C. RoBgnerianus C. Koch Linn. XXI. p. 634. 

Hab. in saxosis Tauria.' meridionalis (M. B., Stevl). Fl. primo vere. 

Praeter florum colorem eximie difiert a C.variegato foliis longis rigidis pa- 
tenti-curvatis. perigonii abbreviati et magis patentis tubo elongato, etc. 


104 IRIDACE^ Crocui. 

17. C. Ancyrensis (G. Maw Mss. et Gen. Crot;. tab. 38) cormi 
ovato-pyriformis tunicis flbroso-reticulatis tibris crassis lalis mem- 
brana tenui conjunctis areolis linearibus, tbliis synanthiis anguslissi- 
niis rectis glabris, Hore vernali, spallia (iiphyiia e vaginis exserta, 
perigonii parvi abbreviati tubo linibo aurantiaco duplo longiore, laci- 
niis oblongis obtusis, fauce glabra, tilamcnto puberulo anlhera ilava 
triplo breviore, stigmatibus aurantiacis antlieras excedentibus incras- 
satis sublobatis ^. C. reticulatas var. Anci/rensis Balier Journ. Linn. 
Soc. XVI, p. 80. 

Hab. iu Aiuitolia prope Ancyram (Dom. Liston), iii nionte Argaeo ( iappa- 
dociie ct in nionte Akkerdagli Cataoni* supra Marasch (D"" Daatord !) circa 
Sivas (Hubbard ex Maw). FI. Febr. Mart. 

Valde atfinis C Susiano, librai turiicarum tenuiores, lolia glabra nec 
ciliata, perigoniurn minus abbroviatum laciniis obtusis et non nigricanti- 
vittatis, stylus in stigmata minus prufunde partilus, statio alpina nec cam- 
pestris. 

18. C. Gargaricus (Herb. Bot. Alag. 1841 ad calcem tab. 
3866) cormi ovali niinimi tunicis membranaceis tenuissime fibroso- 
reliculatis areolis elongatis angustis, foliis synanthiis 2-3 sub anthesi 
llorem subffiquantibus glabris lalis late carinatis, ilore vernali soli- 
lario parvo, spatha monophylla brevi, perigonii inlense aurantiaci 
tubo limbo vix sesquilongiore laciniis oblongis obtusis, fauce glabra, 
lllamento subpuberulo aurantiaco anlhera flava snbduplo breviore, 
sligmalibus aurantiacis apice incrassatis et sublobatis antheris sub- 
brevioribus ¥. fc. Bot. Reg. 1847, tab. 17, fig. 1 (pessima). — G. 
Vlaw Gen. Croc. tab. 39. — C. Thirkeanus C Koch Linn. XXI, 
p. 633! 

Hab. in monte Gargaro Troadis (herb. Banks), in Olympo Bithyno supra 
Broussam 3-4OU0' (Thirke! G. Ma^v, W. Barbey!). Fl. vere. 

riantula 3-4-poIIicaris insignis cormo ininuto magnitudine pisi, folia 
etiam subanthesi lineam vel ampliuslata, perigonii Iacinia;8-10 lineas longoe. 
Facies et color C. chrysanthi foliis angustis, tunicis annulatis etc. distincti. 


§ 2. Intertexti. 

19. C. Fleischeri (J. Gay in Fer. BuU. 1831, p. 219) cormi 
basi soboliferi ovato-conici tunicis pallidis fibris lenuibus valde 
approximatis sinuatis angulo acuto inlertextis conslantibus, foliis 
synanthiis lenuissimisglabris erectis flores vernales sub anthesi supe- 
ranlibus, spatha diphylia acutissima tubo breviorc, perigonii tubo 
limbo albo sublongiore, laciniis ellipticis obtusiusculis flavido suffusis 
et extus basin versus fulvo-lineatis, fauce glabra, tiiamenlo puberula 
anthera longiuscule mucronala breviore; stigmalibus aurantiaco- 
rubris antheras superantibus in lacinias sensim subincrassatas mul- 
lifidis ^. G. Maw Gen. Croc. tab. 66. — Journ. liie Garden tab. 153. 


CrOCUS. IRIDACE^ 105 

— C. Fleisclierianns Herb. — C. candldus Boiss. Diagii. Ser. 1, 
13. p. 17 noM Glarke. — C.Smiirnensis Paxli in Cypr. Enum. p. 11. 

— C. nunimus var. major Presl Bol. Bem. p. 116. 

Heb. in collil)us ad Sniyrnam (Fleisch. sub Cr.varie/jalo!) prope Budia 
rElwes, G. Maw.) in CUlicia (Auch. 212911. 

Species tunicaruni lil)ris teiiuissimis verticalibus .sinuosis et intcrtextis 
valde insiynis: folia vix lineaj terliam i)artem lata, perit,fonii linibus 9-11 lin. 
longus. 

:20. C. parviflorus (Baker Joiini. Bot. XIV, p. i22hj cormi 
ovati tiinicis llbris tenuibus eonlerlis obliquis angulo aculo inter- 
textis apice in ciispides l)revcs prodiictis constanlibus, loliis 'i-4 
synanthiis ylabris angustissin;is llores vernales sub aiilliesi ferc 
icguanlibus, spatlia dipliylla exserla tubo breviorc, perigonii tubo 
pallide lilacino liinbo lilaciiio du[)lo lon;i;iore, seginentis oblongo-spa- 
thiilatis oblusis, fauce concolore glabra, lilaniento glabro cilrino 
anlhera aurantiaca duplo brcviore, stigiiiatibus auranliacis antheris 
brevioribus apice cunealis brevissime limbriatis '¥ . G. Maw Gen. 
Croc. tab. 67. 

Hab. in pinetis Cilicia! littoralis prope pagnm Anascha 4000' ad septen- 
triona uiwis Tarsus situm (D' Danford). Fl. vere. Vid. iconem a cl. G. Maw 
])ictara te benigue coninmnicatam. 

Planta florifera vix «[uadripollicaris, perigonii lubuslV2-~-pollicaris,lacinia: 
.")-0 linoas lonj^ie. Flos e minimis. 


§ S. Membranacei. 

i2l. G. Gaillardoti (Boiss. in Gaill. et Bl. Pl. Syr. exs.) cormi 
oblongo-conici tiiiiicis crassiusculis [larallele subreliculalim et dense 
llbrosis in libras tandem solulis, Ibliis synanthiis glabris angustissi- 
mis tandem tlore multo longioribus circinnatim recurvis, lloribus e 
spatlia bivalvi elongata stepe pluribus liyemali-vernalibus, perigonii 
tubo tenui limbo albo duplo longiore, laciniis angusle ellipticis acuti- 
iisculis extus pallide lilacino sulTiisis, lauce glabra llava, niamento 
luteo anthera alba breviore^ sligmatibus pallide aurantiacis in lacinias 
apice inlerdum subcrassiores multilidis antheras vix aMjuantibus ^. 
G. Maw Gen. Groc. tab. 48. — C. /t/jemalis var Gaillnrdoti Boiss. 
et Bl. Diagn. Ser. H, 4, p. O.^^. — 6". Alfppiciis Baker in Gard. 
Ghron. 187o. 

Hab in Syrite reyione interiori et montana, circa Berythuni (Bl! Haussk!), 
supra Sidonem ad paf,Mun Scanderun (Gaill !J, in AntiliJ)ano inter Damascum 
et Dimar et in valle Ouadi cl Harir ((Jaill!), circa Aleppo iu graminosis 
(Hausskl). Fl. Dec. Jan. 

Hauc speciem in Diagn. Fl. Or. cum C. hi/cmali combinavi sed cl et am. 
G. Maw observationibus edoctus hauc nunc specitice diversam habeo, tunica; 
evidenter fibrosai sunt et prtesertim parte inferiori in fibras solutie, folia te- 
Jiuiora dcmum circiunata, tlores minores. area magis septentrionalis. 


<06 IRIDACEfi Crocus. 

22. C. hyemalis (Boiss. et Bl, Diagn. Ser. II, 4, p. 93) cormi 
ovalo-subcoiiici tunicis subcoriaceis laevibus non fibrosis inferne in 
lacinias Jineares deinum fissis, foliis synanlliiis glabris erectis vel 
erecto-patulis flore demum longioribus, floribus hyemali-vernalibus 
e spalha bivalvi interdum 2-3-nis, perigonii tubo limbo albo i Va-S- 
plo longiore laciniis elliplicis aculis exlernis extus interdum vio- 
laceo-vittatis ve! lineolis brevibus obsitis fauce aurantiaca glabra, 
filamentoanthera fuscescente duplo breviore, sligmalibus aurantiacis 
lenuiter et profunde multifidis antheris longioribus '^. G. Maw Gen. 
Croc. tab. 43. 

Hab. in regione inferiore Libani ad Scanderun supra Saida 1500-1800' in 
oonsorlio C. Gaillardoti (Gailll Bll). in monte Garizim Judea; (Gaill !), circa 
Hierosolyniani (lloth 2!)6!) Fl. Dec.Jan. 

Folia eis C. GaiUardoli latiora non circinnata, tuniciB Iseves nec fibris pa- 
rallelis slriattn demum inferne in lacinias latiuscule lineares solutie. 

/3 Foxil G. Maw in lilt. — Antheree inlense nigra?. Perigonii iacinife 
anguste elliptico-lanceolata'. 
Hab. in P-^lestinu ad paguni Der Diwan prope Jericho (Fox). 

23. C. candidus (Clarke Trav. II, p. 145 non Boiss. Diagn.) 
cormi ovati tunicis in fihras validas planas arcte contiguas parallelas 
supra apicem cormi productas demum solulis, foliis 3-4-nis synan- 
thiis latis ad margines et carinam angustam cilialulis, flore veruali, 
spatha diphylla faucem perigonii fequante, perigonii tubo limho can- 
dido duplo longiore laciniis oblongis obtusis exlernis interdum extus 
plumose purpnreo-venosis, fauce glabra lutea, (ilamento anlhera 
ilava breviore, stigmalibus aurantiacis antheras apquantibus in laci- 
nias capillares numerosas fere a basi multifidis ^. G. Maw Gen. 
Croc. tab. 54. — C. lagen(eflorns var. candidus Herb Journ. Hort. 
Soc. H, p 202. — C. Klrkii G. Maw Gard. Ghron. 1873, p. 680. 

Hab. in monte Gargaro Troadis (Clarke!), ad Renkioi (Dardanelles) 
in collibus calcareis (DMvirk). Fl. Mart. Apr. Vidi iconem pulchram a cl. G. 
Maw pictam. 

Folia demum 2^ji lineas lata et postanthesim pedem et amplius longa, peri- 
gonii laciniic 12-13 lineas longae 3 '/»-4 lalfe. Cl. G. Maw specimina typica 
Clarkiana is Miis. Florentina detexit, haec est igitar certissime hujus auctoris 
species. 

24. C. vitelliQus (Wahlenb. Isis XVI. p. 106) cormi tunicis in 
lacinias lineares angustas planas inferne demum fissis, foliis synan- 
Ihiis latiusculis inlerdum margiue ciliolatis demum valde elongatis 
basi vaginis latis inclusis, floribus hyemali-vernalibus, spalha 
diphylla tubo brev^iore, perigonii tubo limbo auranliaco concolore 
triplo longiore, laciniis oblongo-ellipticis obtusis, fauce glabra, fila- 
menlo basin vcrsns puberulo anthera albida breviore, stigmatibus 
stamina oBquantihus in lacinias lineares profunde multifidis "^. Bot. 
Mag. tah. 6il6. G. Maw Cr. t. 50. — C. Syriacas Boiss. et GailL 


Crocus. iniDACE/E 107 

Dlagn. Ser. ir, 4, p. 94 (ex cl. syn. C. Balansoe.) — C.-lagenceflorus 
var. Syriacus Herb. Hort. Soc. 2, p. 282 ex cl. Maw. 

Hab. in Syria littorali circa Berythum (Bl!), ad Scanderun et in valle Bar- 
ghouti^ supra Sidonem (Gailll). Fi. Dec. Mart. 

Folia demum pedalia sesquilineam lata, perigonii limbus pollicaris vel 
brevior. 

25. C. graveolens (Boiss. et Reut. Mss.) cormi tunicis in laci- 
nias lineares anguslas planas inferne demum solutis, foliissynanthiis 
angusle linearibus glabris humi expansis flore longioribus, floribus 
pluribus hyemali-vernalibus, spatha diphylla acutissimii tubo sequi- 
longa vel longiore, perigonii tubo limbo abbreviato aurantiaco triplo 
longiore, laciniis ellipticis obtusis patentissimis extus nigricanli et 
plnmose tristriatis, fauce glabra, filamento anthera albida duplo bre- 
viore, sligmatibus flavis in lacinias lineares apice interdum bilobas 
stamina a^quantes profunde multifidis if. C. lagenoifioras var ? 
Sgriacus Herb. Bot. Reg. 1843 Misc. p. 29. — C. vitellinus G. Maw. 
in lilt. 

Hab. in lapidosis ad Gebel Nalias prope Aleppo Syrii» borealis (Hausslc !)» 
in dumosis prope Beilan (Haussli !). Fl. Jan. Mart. 

Hanc plautam cl. et am. G. Maw pro varietate C. viitellini habet sed ab eo 
mihispecifice differre videtur foliis manifeste angustioribus humi expansisct 
demum circinnatis, spathse valvis acutissimis perigonii tubo longioribus nec 
eo brevioribus, iimbi valde expansi stellati nec campanulati laciniis angus- 
tioribus extus nigro-vittatis nec concoloribus. Odorem gravem Sambuci 
spirat. 

26. G. Balansse (J. Gay in Bal. e\s. 1854) cormi oblongo-conici 
tunicis pallidis in lacinias lanceolatas planas inferne demum fissis, 
foliis synanlhiis latis erectis et erecto-patulis ad margines et cari- 
nam ciliolatis flores superatitibus, floribus 1-3 vernalibus, perigonii 
tubo spalham diphyllam superante limbo aurantiaco duplo longiore, 
laciniis ellipUco-oblongis extus brunneo striatis ct suITusis, fauce 
glabra, filamento glanduloso anlhera lutea subbreviore, stigmatibus 
auranliacis anlheras superantibus a basi in lacinias capillares apice 
subcrassiores pluries multifidis ^. G. Maw Gen. Groc. tab. 51. — 
C. vitetliuus var. Balansce G. Maw Gard. Ghr. 1879, pag. 234 et 
Boiss. Diagn. Ser. H, 3, p. 94 

Hab. in collibus calcareis circa Smyrnam ad Koulvouloudja (Bal. exs. N" 
34!), inter Talvtali et Boudja (G. Maw), Floret medio Marte. 

Olim C. vitellino ut varietas adnumeratus sed ex cl. Mavv observationibus 
recentionl)us specifice distinctus, folia multo (lin-1 V») latiora, llos major 
extus fusco-striatus, floratio ea C. vitellini et C. graveo/entis nuilto serior. 

27. C Olivieri (J. Gay in Fer. Bull. 1831, vol. XXV, p. 219) 
cormi conici parvi tunicis subcoriaceis demum in lacinias angusle 
lineari-lanceolatas planas inferne fissis, foliis synanthiis ciliatis lati- 
usculis demum dilatalis erectis flores superantibus, flore vernali 


108 iRiDACE^ Crocus. 

parvo, perigonii tubo spatha dipliylla acuminata longiore limbo 
auranliaco concolore triplo longiore, laciniis oblongis obtusis, fauce 
glabra, anthera palllide citrina filamento puberulo luleo longiore, 
stigmatibus anlheris brevioribus aurantiacis in lacinias apice subin- 
crassatas pluries multi(idis "^. Bot. Mag. tab. 6031. — G. Mavv Gen. 
Cr. tab. 53. - C. layencejlorus var. Oliceriawis Herb. Bot. Keg. 
1843 Misc. p. 29. — C. sulphureus Klatt non Ker. — C. chrysan- 
ihus Herb. Bot. Reg. 1847, tab. 4, fig. l,non Bot. Mag. 

Hab. in Peloponneso prope Naupliam (Sprun!), in monte Kyllene 3500' 
(Orph i) in montis Parnes Atlica; regione abielina (Heldr ! Orph. Fl. exs. 72!), 
monte Citheron Ba3otia3 (Heldr!), insula Chios (Oliv.). Fl. Mart. Apr. 

Folia demum saRpe 2 liueas lata, perigonii limbus 12-15 lineas longus in- 
terdum autem 9-10 lin. longus. 

28. G. Suterianus (Herb. Bot. Reg. 1845 Misc. p. 5) cormi 
parvi breviter conici lunicis demum in lacinias anguste lineares pla- 
nas inferne solutis, foliis angustissimis ciliatulis erectis synanlhiis 
flores tequanlibus, flore vernali minimo, perigonii tubo spalham 
diphyllam acuminatam superante limbo aurantiacoconcolore vel basi 
brunneo-maculalo triplo longiore, fnuce glabra, filamento anthera 
breviore, sligmatibus aurantiacis antheris brevioribus in lacinias 
apice sul)incrassatas multifidis "^ . G. Mavv Gen. Croc. tab. 52. — C. 
Aucheri Boiss. Diagn. Ser. 1, 13, p. 16. 

Hab. in Bithynia (Pestalozza !), circa Gueive (Auch. 5.349 !), prope Ancyram 
(Suler ex Herb.). 

Folia lineam diuiidiam tantum lata, perigonii limbus 6-8 lineas tantum 
longus. Valde aftinis C. Olivieri a cujus formis parvifloris foliis angustis 
proeserlim differt, forsan cl. G. Maw assentiente tantum hujus varietas. 

29. G. aureus (Sibth. et Sm. FI. Gr. 1, p. 25, tab. 35) cormi 
majusculi tunicis in fibras planas arcte contiguas et parallelas demum 
solutis, foliis synanthis latinsculis erectis ciliatis, llore vernali, peri- 
gonii tubo spatha monophylla «quilongo vel longiore limbo aureo 
concolori vel extus fusco-vittato sequilongo vei longiore, laciniis 
ellipticis obtusiusculis, faiice glabra. filamento anthera albida 2-3- 
plo breviore obsolete puberulo, stylo in stigmata tria clavata subin- 
tegra flava antheris subbreviora breviter diviso "^ Rchb. PI. Crit. 
lab. 925 et Ic. Germ. tab. 557. — G. Maw Gen. Croc. lab. 55. — C. 
Mccsiacus Ker Irid Gen. p. 72. — C lagenceflorus Haw. Phil. 
Trans. I, p. 134- — C. vernus Bot. Mag. tab. 45, non L. — C.sulphu- 
reus Ker Bot. Mag. 938 et 1834 (formse hortenses). 

Hab. in ThraciA et Bitliynia, prope Sestum (Sibth.) prope Brussam et 
(lemleck (G. Maw in litt). Fl. vere. 

A teraporibus antiquis cultus etvarietatumhybridarumque innumerabilium 
e cultura ortarum parens (Maw). 

Ar. Geogr. Serbia, Banatus, Transylvania. 


CrOCUS. IRlDACEvB 109 

30. G- Korolkovii (Maw et Regel Act. Pctrop. XV, p. 490) 
cormi magni ovato-globosi tunicis lenuiter et parallele fibrosis fibris 
obsoletissime reticulalis ullra apicem bulbi prodiictis, foliis synan- 
thiis niimerosis angustis late carinatis ciliatis sub anthesi tubum 
sequantibus, spatha uni vel bivalvi tubo breviore, ilore vernali?, 
perigonii tubo limbo aurantiaco t '/2-plo longiore laciniis ovato-oblon- 
gis obtusis exterioribus brunneo sufTusiy, filamento anthera auran- 
tiaca triplo breviore, stigmalibus aurantiacis antheras longe superan- 
libus incrassalis integris ^, G. Maw Gen. Croc. tab. 56. 

Hab. in Turkestariia occidentali circa Samarkand fFelchenko), in mon- 
tibus Karatau (Korolkow). Fl. vere ? Non vidi. 

Facie affinis C. aureo sed flores minores laciniis 9-11 litieas tantum longis, 
tunictB in libras teuues nec in laciuias cartilagineas -planas demura soluta;, 
folia niulto tenuiora, filamenta brevissima, stylus eo C. aurei niulto longior. 
Unica Croa species lloribus aurantiacis donata versus orientem ab area, 
generis longe remota. 

Ar. Geogr. Turkestania orientalis. 

31. G. Tournefortii (J. Gay in Bull. Fer. Vol. XXV, p. 120) 
cormi conici vel lageniformis tunicis teneris pallidis parallele fibro- 
sis inferne in fibras demum solutis, foliis synanthiis glabris anguslis 
ereclis flores demum requanlibus vel superantibus, floribus 1-3 
autumnalibus, spalha diphylla, perigonii fauce auranliaca glabra 
laciniis ellipticis acutiusculis lilacinis interdum purpureo-venosis. 
filamento luteo pulerulo anthera alba subbreviore, stigmatibus in 
lacinias tenuissimas anlheras excedentes auranliacas multifidis '^ . 
G. Maw Gen. Croc. lab. 47. — G. Tournefortianus Herb. Bot. 
Reg. 1855 Misc p. 6 et tab. 37, fig. 3 — C. Boryi var. Toiirnefortii 
Baker Gard. Clir. 1873. — C. Orphanidis J. D. Hooker Bot. Mag. 
t. 5770. — C. Pliolegandrus Orph. Mss. 

Hab. in Cycladum insulls Pholegandros (Orph !), Melos (Armenis !), Syra 
(Gadetde Fontenay !). Fl. Nov. 

Valde affinis C. Boryi c\\\n?, tunicas tenuiter membranaceas habet et a quo 
pViBsentim colore lloris differt. 

32. G. Venerls (Tappeiner in P(ech Cypr. Enum. p. 10) cormi 
conici tunicis pallidis inferne in ffhras parallelas demum solutis, 
foliis 6-7 synanthiis angustissimis glabris, floribus 1-3 autumnalibus, 
spatha diphylla tubum fere aequante, perigonii tubo limbo albido 
duplo longiore, laciniis lineari-lanceolatis obtusis externis extus 
violacpo-lineatis fauce flavescente, fllamento anthera albida brevi 
fere duplo breviore, stigmatibus aurantiacis stamina superantibus in 
lacinias apice sa^pe subdilatatas profunde mullifidis ^. G. Maw Gen. 
Croc. tab. 48. — C. Crctensis Kornicke in Flora 1856, 409 fex cl. G. 
Maw). 

Hab. in collibus calcareis in.^ulae Cypri prope Papbos TKy!), Cretae (Oliv. 
Friv. ex cl. Maw). FI. Nov. 


110 IRIDACE.E CrOCUS. 

Scapus humilis, folia lineae Va-V» lata, perigonii laciniae 7-10 lineas longie 
1 V»-2 V» late- Planta ex speciminibus male exsiccatis et paucis bucusque 
tantum nota, tunicarum et totius plantae indole affinis C. Toumefortii cujus 
forsan varietas et a quo floribus parvis et perigouii lacinis angustis prsesertim 
differt, perigonii lacinia) in speciminibus Cretensibus interdum extus purpu- 
reo-lineatse (G. Maw in litt.). 

33. G Boryi (J. Gay in Bull. Fer. XXV 1831, p. 220) cormi 
ovato-conici tunicis teneris pallidis inferne in fibras demuni solutis, 
foliis synanthiis giabris angustis flores sequantibus demum valde 
elongalis, floribus 1-3 autumnalibus, spatha diphylla, perigonii tubo 
limbo duplo longiore, fauce glabra aurantiaca, limbi lactei concoloris 
iaciniis elliplicis acutiusculis, filamento luleo puberulo anthera alba 
subbreviore, sligmatibus aurantiacis in lacinias tenuissimas anlheras 
superantes mullifidis ^. Bory et Chaub. Fi. Pelop. tab. 3 non Gay. 

— Bot. Mag.t. 6187. — G. Maw Gen. Croc t. 476. — C Marathoni- 
sius Heldr. Atti Gongr. Firenze 1874, p. 235 (forma major foliis latiori- 
bus, floris limbo interdum sesquipoJlicari, stigmatibus brevioribus). 

— C. Boryanus et C. lonims Herb. Bot. Reg. 1847 tab. 16,. 

lig. 10. 

Hab. in insuia Zacynttio (Marg!), Cftphaloniae monte Nero (Schimp !}, 
Bteotia (Sprun I), Messenia (herb. Fauche!), Laconia ad Gythium (Maratho- 
nisi) (Cadet I), Laconift ad radices Taygeti (Psarides 1). 

34. G. laevigatus (Bor. et Chaub. Fl. Pelop. N» 50, tab. 2) 
cormi ovato-conici tunicis intense brunneis coriaceis lcevigalis inferue 
demum in lacinias triangulari-lanceolatas a tuuica exlerna ad inter- 
nas adpresse imbricatas sensim elongatas divisis, foliis synanlhiis 
glabris angustis demum patentibus et flores superantibus, floribus 
1-3 autumnalibus, perigonii tubo limbo sesquilongiore, limbo purpu- 
reo-vioiaceo saepius intense vittis violaceis plumosis percurso rarius 
albo concolore laciniis ovato-oblongis obtusiusculis,fauce glabra lutea, 
filamento luleo interdum minule gianduloso anthera albida breviore,. 
sligmatibus aurantiacis anlheras valde superanlibusin lacinias flavas 
vel aurantiacas apice interdum subincrassalas multifidis % • G. Maw 
Gen. Croc. tal). 49. 

Hab. in saxosis regionis inferioris montium Attica) (Sprun! Heldr! Orph. 
Fl. exs. 70!), ArgOlidis (Sprun!), Eubeae (Heldrl), Cretaj (Raul !). Fl. 
Oct. Dec. 

Variat flore toto violaceo vel vittis intense violaceis plumoso-ramosis per- 
curso rarius praiter faucem albo concolori. Tunicia coriaceis inferne in lin- 
gulas oblongo-triangulares imbricatas incisis a C Borxji e\ C. Tournefortii 
distinctus. 

35. G. Gaspius (Fisch. et Mey in Hoh. Talysch Enum. p. 22) 
tunicis cormi ovati subcoriaccis slriatis in lacinias lineares demum 
a basi solutis, foiiis synanthiis angustissimis giabris flori demum 
lequilongis, flore autumnali, spatha diphylla, perigonii tubo flavido 
limbo albo duplo longiore, laciniis ellipticis elongatis obtusiusculis. 


CrOCUS. IRIDACE^ 111 

(auce lulescenle vix puberula, filamento anihera pallide flava subbre- 
viore, sligmatibus aurantiacis spathulatis integris antberas subsupe- 
ranlibus ^. G. Alavv Gen, Croc. tab. 46. 

Hab. in pratis Trauscaucasioe ad Gaspium prope pajjfum Sialakenti non 
procul a Lenkoran et prope paguni Astara (C. A- M ! Hoh.), in prov. Masan- 
deran Persiie prope Asterabad (Bulise !). Fl. Sept. Oct. 

Semipedalis, periyonii lamina saepe sesquipollicaris. Facies formarum ma- 
jorum C. Tournerortii 3iqno stigmatibus integris statim dignoscitur. 

§ 4. Annu^ati. 

36. C. chrysanthus) Herb. Journ. Hort. Soc. 1847, Vol. H, 
p. 385) cormi tunicis crassiusculis inferne in annulos horizontaliter 
circumcissis, foliis ciliatis erecto-patentibus angustis demum flores 
excedenlibus dilalalis, floribus 1-3 vernalibus, spatha diphylla tubo 
breviore, perigonii aurantiaci tubo limbo sesquilongiore, laciniis 
oblongis obtusiusculis concoloribus rariusfusco lineatis, tauce glabra, 
lilamento puberulo antherffi auranliacse basi longe sagittalee sub- 
jequilongo, stigmatibus spathulalis inlegris aurantiacis anlheras supe- 
rantibus -^ . G. Maw CJen. Croc. t. 620.— Bot. Mag. tab. 6162(flores 
nimis pallidi). — C. anmdatus var. chrysauthus Herb. Bot. Mag ad 
calcem lab. 3862. — C sulphureus Griseb. Spic. H, p. 373 et Heldr, 
Herb. Norm. non Ker. — C. croceus C, Koch Linn, XIX, p. 7! 

Hab. in regione abietina et subalpina ad nives deliqaescentes, Parnassus 
supra Livadi ;J500'-400iJ' flteldr. Herb. Norm 6-3:5! sub C. sulphureo}, Thracia 
in monte Ha'ino (Friv!), Olympus Bithynus 1000-3500 (Maw), mons Mourad 
Dagh Phrygine (Bal!), lonia in montibus prope Smyrnam Yamanlar Dagli 
(Bal l) Taktalidagh et Nympiidagh 250.J-4000' (Maw). 

/3 albidas (G, Maw in litt.) Perigonium albidum fauce crocea. 
Hab. in montibus circa Smyrnam et in Olympo Bithyno cum typo (Maw), 
Hoec forma ad quasdam C. biflori varietates accedit a quibus foliis ciliatis 
nec glabris distinguitur. 

y coirulescens {G. Maw in litt.) Perigonium pallide casruleum auran- 
tiaco maculatum vefsuffusum. 

Hab. cum typo in Olympo Bithyno (Maw). 

H»cce ambo varietates unicum exemplum pnebent Crocz tloribus aurantia- 
cis donati et ad coloreni album vel cteruleum vergentis. Forsan ex cl. Maw 
formce hybridic sunt inter C. chrysanlhum et C. acrium in eisdem locis cres- 
centes. 

Ar. Geogr. Regio Dobrutcha Rumelia;. 

37. G Danfordiae (G. Maw Mss.J cormi ovato-conici tunicis 
carlilagirieis apice in lacinias triangulares aculas productis infernc 
annulaiim circumscissis, foliis o-4-nis cilialis sub anlhesi flores 
iequantibus vel excedentibus, spatha proprid bivalvi vaginas exce- 
dente, perigonii pallide citrini tubo limbo parvo quadruplo longiore, 


1^2 IRIDACE.1-: Crocus. 

laciniis ellipticis obtiisis, fauce glabra co?icolore, aiilhera lutea fila- 
mento diiplo longiore. stigmalibus fllamenta vix excedenlibiis auran- 
tiacis sensim siibincrassatis inlcgris ^.G. Maw Gen. Croc. tab. 63. 

Hab. in Antitauro prope Yarpuz et .Tapizile (Dom. Danford), in Anatoliu 
orientali prope Sivas (Rev. W. Hubbard). Vidi specinien cultum in herb. cl. 
Maw. 

Folia angusta 5-G pollices longa, perigonii tubus tripollicari.s, lacinife 8-it 
lin. longre.^Allinis C. chrysantho a quo lloribus pallidis fere dimidio minori- 
bus et imprimis filamentis stigmatibusque brevissimis difTert. 

38. C. biflorus (Miil. Dict. N° 4") cormi ovali tiinicis membra- 
naceis infenie in annulos demum fissos horizontaliler circiimscissis. 
foliis synanfhiis angustis glabris ercclis flori suh anlhesi lequilongis, 
lloribus t-.S vernalihus, spalha diphylhi, perigonii tubo limbo stiblon- 
giore laciniis elliptico-oblongis oblusis iiilusalbis exlernis cxtus 3-")- 
violaceo-viflatis, fauce glabra lutescente, filamenlo piiberulo anthera 
lutea dimidio breviore, sligmatibus auranliacis anlheras suhsuperan- 
tibus apice incrassafis integris vel brcvissime lobulalis 'if. lc. Bot. 
Mag. tab. 845 — Rchh. Ic. Cril. tab. 935 el 936. — lc. Germ. lab. 356. 

— G. Maw Gen. Groc. lab. 59. — C ammlatiis Rerb. Bot. Mag. 1841. 

— C. jmsillits Ten. Fl. Nap. tab. 206. — C. cirrfmscissus Haw. 

/3 violaceiis. — Perigonii lacinise vioIace;e extus intensius et plu- 
mose vittatae vel strialne. — C. verniis M. B.Taur. Cauc, t, p. 28 non 
L. - C Adami .). Gav Bull. Fer. 28, p. 219. ~ C. anniUatns var. 
Herb. Bot. Mag, tab. 3368. Vix varielas. 

Hab. in montibus Argolidis (Sprun!), Tauria (Slov!), Somchetia et Ibcria 
Gaucasicis (M. B. Holien! Rupr!), 1'ersia borealis (Bge!). Fl. Febr. Mart. 

y nubigeiius Maw. — C. nubigena Herb. Bot. Reg. 1843. Misc. p. 
81. — Flores minores ad mcdium laciniarum purpurei margine pal- 
lidiores, lilamenla anlheris sub.eqiiilonga. 

Hab in summo monte Gargaro Troadis(ex Herb.), circaScutari ((1. Maw!i 
in montilius Lyciai (Elwes!). 

(J Peta/ozzo' Maw in litt. — Folia aiiguslissima (linefc '/3 lala) etiam 
sub anthesi valde elongata recurva vel circinnata, flores minores, 
perigonium albidum concolor faiice auranliacci, fil imenta anthcris 
{equilonga; opinioiiem cl. G. .Maw qui plantam vivam in locis natali- 
bus observavit seculus hanc sub C hiflori varietalibus enumero. 

Hab. ad liosphorum ad Maslak inter Pera etBuvulidere fCoumany ! Mawj, 
in Bilhynia ad Bolu (Pest!). 

Ar. Geogr. Italia a Pedemonlio ad Siciliam. littorale Austriacum, Dalmatia 
Serbia. 

39. G. Grewei(nook. Iil. Bot. Mag. tab 6168) cormi ovato-globosi 
tunicis cartilagineis inferne in annulos horizontaliter circumscissis, 
foliis 2-5 synanthiis erectis supuberulis, florihus 1-3 vernalibus, spa- 
tha diphylla tubo multo breviore, perigonii tubo purpureo-striato 
limbo duplo longiore, limbi intus albi laciniis oblongo-lanceolatis acuti- 


ii.flculis extus vittis o-o purpnreis obsitis, lauce glaljra lutesceule. 
lilanieuto luleo autlier.T purpureo-nigricanti lequilongo, sligtnalihus 
aurantiacis antlieris subcequilongis vix incrassatis iiilegris vel obso- 
Jete lobatis '^. G. Maw Gen. Groc. tab. 60. — C. melan/henis Boiss. 
et Orpii. in Orpli. pl exs. 1870. 

Hab. in iasuld Syra Arcliipelagi (Elwes), iii monte Tayyeto Polopponesi 
(P.-,:irides! I. in regione alpinfi montisElmaliLyciie (Bourg. exs. subC ^///orolj 
Fl Mart Apr. 

Species aflinis C. bifloro a quo antlieraruni colore pne^ertim ditfert. 

40 C aerius (Herb. Journ. Hort. Soc. H, p. 288} cornii parvi 
ovati tuiiicis membranaceis cartilagineis inferne in annulos demiim 
lissos liorizontaliter circumscissis, foliis synanthiis angustis glabris 
erectis, noril)us 1-2 vernalibus spatlia dipliylla acuminata tubiim 
]»erigoni! suba^quante, perigonii tubo limbo albo-violascente vel satu- 
rate violaceo sesquilongiore, iauce lutea glabra, lilamento subpube- 
ruio antlieru ilava duplo longiore, stigmatibus aurantiacis apice 
;ncrassalis iiitegris antlieris suba?quiIoiigis '^ . G. Maw Gen. Croc. tab. 
r.s — C. Slhtlwrpianus Herb. Bot. Reg. 1845 Misc. p. 5 nec Herb 
Misc. p. 28. 

ilal». iii regione aljiina. Olynipus Bitln-rnis (Auch. '2125! Thirke exs. suIj 
'. }ii/l(iro:. (i. Maw. W. Barljey !), Alpes Ponti inter Trepezuntein et Erzeruni 
> \ii -h 5.';-"><JIJ, niontes circa Erzerum (Huet ! Calv!). Kunlistania ( Lavard tx 
I\!;u\ I. ' 

Cl. Herljert varietatem pallidam (a Sfaurirus), a forina intense viohicea 
[} [1 'Irhricolor) distinguit sed amho intermixtae in Alpihus Pciiticis crescuul. 

S))i.'cies valde atiinis ('. fji/loroscd ex cl. (1. Maw cliaracteribus graviDrilius 
nh e-) distincta. folit)rum structura dissimiiis, poliinis granula multo minora. 
seniina rubra nec pallide fusca. 

41. C. Tauri (G. Maw in litt. et Groc. tab. 61) cormi ovato-ght- 
jiosi tunicis membranaceis inferne in annulos horizontaliter cir- 
fumscissis, scapo elongato, foliis 4-8 synantliiis glabris arigustis rigi- 
dulis siib anlhesi flores superantibus, floribus 2-4 vernalibus. spatha 
diphylla tubo breviore, jierigonii tubo elongalo limbo purpureo fere 
du})lo longiore, fauce glabra lulescente, filamento antbera llava 
triplo breviore, sligmatibus llavis integris subclavatis antherarum 
i»a^in parum excedentihus. 

iral>. in Tauro ad Pyla.- Cilicicas (Auch. 2P3X (;t 2';5i in l). C herhi. 

Sc.uipi/dalis, folia suh anlliesi 'i-G-iiollicaria lineam dimidiam vix lala. 
]>eiJ.LiOnii linilius 15-1(; lineas longus. Spfcies pulchra a (\ bi/fnro cui atlinis 
<listincta staturA majore, tunicis tenuioribus, perigonio non violaceo-slriido 
et i)rii'sertim stigmatilius bievissimis anthera) qiiartam partem inferiorem 
Jequantibus. 

42. C. Cyprius d^iss. et Ky. in Ky. Pl. Gypr. 1859) cormi 
parvi ovati tunicis membranaceis inferne \n annulos horizontaliler 
circumscissis, foliis8-4synaiitliiis latiusculis glabris jam sub anthesi 

8 


Ii4 iBiDACEiE. Crocus. 

flores siibsuperantibiis, florlbus vernallbns 1-2, spatha monophylia 
rariiis dipiiylla perigonii tuboduplo breviore, tubo limbo basi longe 
atlenuato 2-3-plolongiore laciniis ellipticisoblusis basi angustatis pal- 
lide violaceis externis dorso lale et intensius univittatis, fauce glabra, 
lilamcnto aurantiaco anthera lutescenti breviore, stigmatibus auran-^ 
liacis clavato-incrassalis obsolete fimbriatis antheras superantibus ?. 
G. Maw Gen. Croc tab. 37. 

Hab. iii re^none sylvatica Cypri in monte Olympo supra Prodromo adnives 
5000' (Ky. 2o7 !). Pr. Apr. 

Coniius avellanu minor, planta4-6-pollicaris, folia sub anthesi liueam lata, 
perigonii limbus infundibuliformis 10-12 lineas longus. Unica species fila- 
mcntis aurantiacis donata (G. Maw). Facies C aerii ad folia multo latiora, 
pengonii limbus inferne magis altenuatus, cormi tunicte tenuiter membra- 
naceic nec cartilagine.ie basique minus regulariter circumscissno. Filamenta 
aurantiaca huic speciei peculiaria (G. Maw). 

43. G. speciosus TM. B. Fl. Taur. Gauc. I, p. 27) cormi globosi 
parvi basi sobolifcri (Maw) tunicis lenuiter membranaceis inferne in 
dunulos horizontaliler circumscissis, foliis valdo hysteranthiis lati- 
uscuiis glabris demum longissimis, flore autumnali amplo, spatha 
diphylla vagiriis occultala, perigonii tubo valde e.xserto limbo viola- 
ceo (iuplo longiore, laciniisobovato-oblongis basi interdum lutescenti- 
suffusis c.xternis acutiusculis. fauce glabra. lilamento minute velutino 
anthcra lulea suhduplo breviore, stigmatibus croceis stamina supe- 
rantibus in lacinias breves subincrassatas multifidis ^. Ic. Gent. 
Uoss. tab. 71. — Bot. Reg 1839, tab. 40. — Bot. Wag. tab 386i. G. 
Maw Gen. Gr. tab. 64. — Gartenfl. tab. 379. — C. multifidus Rchb. 
Pl. Crit. tah. 947 non Sm. 

Hab. in umbrosis Tanrifv: (M. B Stev!),alpibus Pontici> in monte Kalatdagh 
(Stavros), inter TrapezAintem et Baibut (Ky. 4<S4, sub C. pulc/iello), Gaucaso 
inferiore et Transcaucasia a Mare Nigro ad ditionem Talysch (M. B. Hoh! 
ilupr!), prov. Karabagh (Szov !}, Persiil boreali maritima (Buhsel). Fl. 
Oct. Nov. 

Folia demum pedem longa, perigonii tubus interduui 4-pollicaris, limbus 
1 '/i-2 polliccs longus. 

Ar. Geogr. Huugaria, Transylvania. 

44. C. pulchelius (Herb. Bot. Reg. 1844, tab 3, fig.l) cormi 
parvi glohosi tunicis cartilagnieo-membranaceis inferne in annulos 
horizontaliter circumscissis. foliis valde hysteranthiis latis glabris, 
flore autumnali mediocri. spatha diphylla vaginis occultata, peri- 
gonii tubo lenui valde exserlo limbo pallide csruleo intus pur- 
pureo-lineato triplo longiore, laciniis oblongis exterioribus acutis, 
fauce glahra aurantiaca, filamento croceo longe et patule hispido 
anthera alha suhbreviore, stigrnatibus croceis in lacinias longas apice 
subincrassatas profunde multilidis stamina superantibus ^. G. Maw 
Gen. Groc. tab. 65. — Mnore Fl. Mag. 1850. p. 273 Ic. — C. sppcio- 
su.i Griseb. Spic. II, p. 374 non MB. 


CrOCUS. IRIDACEyK U5 

Hax. in Macedonia australi prope Thcssalonicam (Friv!}, circa Byzantium 
et Scutari (Auch. 2123! Heldrl), in regione inferiori Olympi Bithyni (Noe 
205 sub C. muUifido\). Fl. Nov. 

Affinis C. specioso a quo notis indicatis etflore dimidio miuore, dignoscitur, 
variat lloribus albis (G. Maw). Tunicae fere C. biflori eis C. speciosi crassiores. 
Folia eis C. spcciosi manifeste latiora, omnium congenerum excepto C. iri- 
difloro Jatissima (G. Muw. in lilt). 


Species non satis nota. 

C. Hermoneus (Ky. Sched. It. Syriac. 1Sj5) cormi pyriformis 
elongali tunicis tenuiter membranaceis parailele (ibrosis obsolete 
reticulatis apicc in lacinias ciispidatas productis, (bliis 7-9 latiusculis 
glabris plantfi fructifera elongatis, spatha propria bivalvi, floribus...., 
capsula elongato-oblonga :^. G. Maw Gen, Cr. tab. 44. 

Hab. in montis Hermonis Antilibani summitate 9000' adnives (Ky n» OiK) 
in herb. Mus. Vindob.). 

Speciiniaa iVuctifera nestate probab. lecta plantam vere florentem indicant. 
HutiL- speciem imperfecte uotam ex descriptione et icone mihi a cl. ct am. 
< i. Maw communicatis insero ; ex ejus opinione quanivis ftores ignoti siut ob 
formam cormi longi pyriformis tunicis tenuiter et parallele fibrosis vestiti 
cum nulla nXik specie Syriic incolse confundi potest. 


ROMDLEA (.Waratti. Seb. et Mauri Fl. Rom. Prodr. p. 44, — 
Trichonema Ker Ann. Bot. I. 222). 

Perigonium regulare corollinum infundibuliforme lubo brevi limbo 
sexpartito patente. Stamina tria libera erecta anlberis basifixis 
extrorsum et longitudinaliter dehiscenlibus. Ovarium inferum trigo- 
luim trilocuiare ovulis numerosis angulo centrali affixis, stylus tili- 
rormis, stigmata tria vel breviter lobata vel bifida vel biparlita. Cap- 
sula membranacea trigona. Scmina subglobosa vel angulata. — 
llerb.c caulescentes humiles bulbosae, flore in spatlia bitblia solitario 
vel paucis corymbosis. 

I. R. Bulbocodium (L. Sp. 51 sub Ixid) bulbi tunicis fuscis 
coriaceis, scapo uniHoro rarius 3-3-lloro, foliis lincaribus compressis 
supra sulcatis erectis vel recurvatis scapo subduplo longioribus, 
spatliie valvis inaequalibus superiore late hyalino-membranacea, 
perigonii spatha subduplo longioris pallide violacei rarius albi parte 
inferiori lutci laciniis elliptico-lanceolatis tubo brevi fauce intus 
[lilosula, staminibus stylo brevioribus filamentis pubescentibus, stig- 
mate suba^qualiter sexfido, capsula majuscula ovata obtuse trigona, 
semiiiibus laevibus. ^. R. Bulbocodiiun Seb. et Mauri. — Rchb. 
Germ. lig. 782. - Jacq. lc. rar. t. -271. — Moggr. Mcnt. tab. 93. — 


^l.i IRIDACK.K Romulca. 

"Inchommn suhpalustn el T. Pyliuni Herb. Bot. Reg. XXXIII. tab. 
/jO. (lcunes absque (lc-criidione). 

II. ■ in :u-eno-is inaiitiurls et rupestribus re^nonis montan;i'. Oir. oia! et 
i \ ' ,,U..s',(;ietausquead40(>a'('Sieb!Heldr!),MafedoniaetTliraiin;n!^el)!) 
Aii.t >lia uccidentaliset australis!, Syria littoralis et Libani r^ ^io infcrior 
(GaUl!). Fl. vere. 

Ar. Geogr. Gallia occidenlalis, regio moditerranea Euroiw.- et Africa.\ 
borealis. 

2. R. crocea (Boiss. et Heldr. Diagn. Ser. I. 13, p 18) tuiiicis 
coriaccis luscis, foliis lineariiius compressis sulcatis recurvo-i)alu!is 
scapo unifloro rarius bifloro triplo longioribus. spatboc valvis sub- 
:eiiuilongis c.xterna iierbaced inlerna iatc niembranaceo-marginala. 
pcrigonii croceo-auranliaci spatliu subduplo longioris tubo brevissiino 
lacin^iis ellipticis exlernis tribus dorso anguste fuscescentibus. tila- 
menlis basi villosis. stigmalibus S''.vlldis stamina longe superantibus 
perigonio vix brevioribus ^. 

Hab. in pineto montis Solyma Lyci^e supra Karabahir (Heldr!). Fl. ]\Iart. 

Scapi 2-^2 Vs-pollicares, folia 5-6-pollicaria, perigoniuiu fere lua-uitudiiiis 
R. BvJhocodii a quo colorefloris differt. 

3. R. nivalis (Boiss. et Ky. Diagn. Ser. II. 4, p. 92 sui) Tricho- 
jicma) l)ulbi lunicis cliarlaceo-membranaceis, foiiis linearibus plicatis 
patulo-rccurvis sub anlliesi llores parum superantibus, scapo iiumili 
l-:>-lloro, spatii;r valvis liucari-lanceolatis herbaceis margiiic angnsle 
membranaceis altera subangustiore, perigonii spatlia siili(l(;plo loii- 
gioris ad -/^ lonoiludinis luteo-auraiitiaci vioiaceo-lineati et suiicrne 
violacei tubo brevissimo iaciniis elliiiticis, staminihus stiginale trilido 
l)revioribus, capsula ovata, seminibus angulato-globosis niguloso- 
tuberculatis ^. 

Hab. ad nives in tota parte su|)eriore Li])arii. ad Cedros (r'l!i, :id .M.i-Hc 
(Bl!!. mons Sannin (l^hrenb !), Gelud Baruk (Ball !), vallisMartsdi AnlililKUii 
supre Zebdaui (Ky. 81!). Fl. Mai. .hui. 

A R. lia/hocodio pricler tlorum subminorum colorem tmiicis radi- 
calibus tenuioribus non coriaceis, vaginis scapi pauciiierviis, stig- 
mate trilldo et seminihus non hevibus dilTert. 

4. R. Linaresii (Parl. Fl. Panorm. I, p. 38) bulbi tuiiiris fuscis 
coriaceis, foliis liiiearibus ci)m[)ressis sapra sulcatis i-Cfin-vis vcl 
distorlis scapo I-4lloro miilto longioribus, spatlue valva superiore 
late byalino-marginala, perigonii violacei fauce pilosula atr^^purpnrei 
spalha sui)duplo longioris tuho longiusculo iaciniis hinceolalis acuti- 
iisculis, lilamentis a basi ad incdium pilosulis, stigmate slai)iinil)us 
brcviore trifido ramis hilohis, capsuia oblonga, seminihus l;cvihus 
nitidis "^. fxia Biilhocodiam Fl. Grtec I, p. 2G. tah. 30 uoii L. 

Hai). in collibus saxosis Atticre ad radices Hymetti Peutolici i-t 1'ariielhos 
(Hi'ldi-!).inreloponneso fherb. Fauche !), in regioue inferiorl Tay^:.'li( I5oiss!j 
Thosalia (Spruu !), Byzautium (Wiedem!). 


Romu/ea iridace.e 117 

Florcs inagiiiludine interA'. ButbocodimneiR. ('o/?(/w/ifeintermedii,spccios 
peiigonii fauce intus iiitcns;ius coloratfi sed concolori nec lutea ab aftinibus 
distincta. 

Ar. Geogr. Gor.sica, Italia australis, Sicilia. 

o. R. ramiflora (Ten. Ind. Sem. Neap- 1826, p. 3) bulbi tunicis 
subcoriaceis, foliis linearibus compressis sulcatis erectis vel recurvis 
scapo eloiigato 2-3-tloro multo longioribus, spatli.e valvis herbaceis 
anguste margine membranaceis, perigonii parvi violacei fauce pilo- 
suia citrina tubo brevissimo laciniis lanceolalis externis e.xtus viri- 
(lescentibus, filamenlis a basi ad medium pilosulis, styli trifidi sta- 
minibus brevioris ramis bilobis, capsula oblonga i^ . Ic. Ten. FI. 
Xap. tab. 203, fig. 3. — .\Iogg. Menl. tab. 92. 

Hab. in AtliccC areuis maritimis ad Phalerum (Surun ! Boiss! Heldr !) et 
iiiteriorilius ad Jvephissiam (lieidr!), Cypro (Sint!). Fl. Febr. — Apr. 

Flores submajores eis R. Cotmmia' a qua difiert faucc glabra, spathre valva 
superiore latius membranacea, filamenlis parte externa tantum a basi ad 
metlium pilosis peri^onio dimidiu nec tertia parte brevioribus. 

Ar. Geogr. Hispania australis, Italia australis, Gorsica, Sicilia. 

6. R. Columnae (Seb. et Maur. Fl. Rom. Prodr. p. 18) bulbo 
tuuicis coriaceis fuscis vestito, foliis linearibus compressis supra sul- 
calis ereclis vel recurvis scapo humili 1-3-lloro multo longioribus, 
spatlnc valva superiore margine latc hyalino-membranacea, perigunii 
parvi spatham parum superantis pallide c;crulei vel albidi ad fauceni 
citriimm glabri tubo brevi, laciniis oblongo-lanccolatis aculis intensius 
trilineatis, lilamentis glabris vel facie interna parcc pilosulis, styli 
staminibus subbrevioris ramis tribiis bilobis, capsuki ovoidco-hexa- 
goiia. seminibus subtuberculatis '^. lc. Hchb. (Jerm. Ilg. 784. — 
Mogg. .Ment. tab. 91. 

Hab. in .Atticie arenosis ad vias (Sprun! Heldr! Gtem!), Svriu littorali ail 
Sidonem (Bl !), Gypro (Siiit!). 

Ar. Geogr. Gallia occidentalis et australis, Italia, Gorsica, Sicilia, .\frica 

l)orcalis. 


Tr. II. IRIDEJ' — =■ Perigonium laciniis inlernis exterioribus 
(lissimilibiis, staminibus lequilatcralibus. 

IRIS (L. «Jen. 59). 

Perigonium corollinum basi tubulosiim, limbo re,'ulari sexpartito, 
laciniis alternis externis patulis vel cxtremilate reflexis, internis 
siepius erectis. Stamina tria libera, filamenta ad basin laciniarum 
cxteriorum perigonii iiiserta, antherte basifix.T oblong;e biloculares 
longitudinaliter extrorsum dehiscenles. Ovarium triloculare (rarius 
uuilocularej ovulis numerosis loculo centrali affixis, styli tres basi 


118 IRIDACEiE IriS. 

plus miniis cohaerenles dilatati et petaliformes stamina tegentes supra 
convexi subtus concavi, singiili lobis binis (crislis) terniinati subtus 
ad loborum originem lamina transversa papillosa (stigmate proprio) 
Instrucli. Capsula trigona vel hexaedra coriacea vel chartacea loculi- 
cide trivalvis. Semina sphoeroidea vel angiilata. Herbie perennes 
loliis gramineis vel ensiformibus, floribus hermaphroditis iii spatha 
!2-3-phylIa solitariis vel pluribus, radice vel bulbo, vel rhizomatetube- 
rifero vel rhizomale fibras edente constante. 


Specierum Orientalium distribuiio 

SuBGEN. I. XYPHION. — Radix bulbo tunicato constans. 
Ovarium triloculare. 

Sect. I. Gynandriris Baker. — Perigonii lacinise interiores erecl» 
externis suhaiquilongse. Filamenta parte inferiori inter se 
et cum stylo coalila. 

/. Sisyrinchium. 

Sect. n. EuxiPHioN Baker. — Lacini?e internfc erectre externis 
subsequilongfe. Filamenta libera. 

1. reticulata, histrio. 


Sect. HI. Juno Baker. — Lacinife internfe minim» horizonlales 
vel deflexre. Filamenta libera. 

/. Persica, Caucasica, Palestina, Sincfjarensis,fumosa, Stochsii, Aitchisoni- 

Sect. IV. MicROPOGON Baker, — Laciniae internae omnino aborliva?. 
filamenta libera. 

/. Danfordice. 

SuBGEN. H. HERMODACTYLUS.— Rhizoma tnbera nuda fibrasque 
edens. Ovarium uniloculare placenlis parietalibus tribus. 

Sect. V. ITermodactylus. 
/. tuberosa. 

SuBGEN. III. EUIRIS. — Rhizoma siepius obiiquum vel repens 
ovarimn triloculare. 


Jris iRiDAGE.*: 119 

Sect. VI. Apogon Baker. — Perigonii laciiiite nec extenifje 
nec iriternjfi barbalse. 

* Acaules vel subacaubi-s, perigonii tubus elongatus. 
1. maculata, humilis, Cretoisis. 

' ' Caulescentes. Capsula trigona. 
/. Songarica, Sibirica, ffetidissima, pseudoacorus. 

' ' ' Caulescentes. Capsula hexagona. 
I. graminea, Sintenisii,notha, Guldcnstddtiana,ochrolevca, Monnieri. 

Sect. VII. OxcocvcLUs Baker. — Perigonii lacinije e.vlern* latere 
interiore inferne pilosffi necregulariter secus lineani niediam 
barbalte. 

• Caulis elatus. 
I. Susiana, Heylandiana, Sari, Lortetii. 

' Caulis pumilus. 
/. Iberica, acutiloba, pai-adoxa, Helencp. 

Sect. VIII. Hkxapogon Baker. — Perigonii lacinice ornnes secus 
ungues barbatte. 

I. falcifolia, filifolia. 

Sect IX. PoGONiHis Baker. — Perigonii lacinia? externfe intus parte 
inferiori secus lineain inediam barbalai. 

' Caulis nanus stepius uuiflorus. Spatha bivalvis. 

1. pumila, icquiloba, Attica, Balkana. 

' ' Gaulis pumilus interdum subnulius scepius bitloru*. Spatlia trivalvis. 

I. rubromaryinata, mellita, Intescens, nudicaulis. 

' ' ' Caulis elatus ramosus pluritlorus. 
J. samlucina,squalens, fiavcscens, Germanica. Florentma. paUida.Junonia. 


120 IRIDACE^ IriS' 

Slbgen. l. XIPinON. — Radix bulbosa. Ovarium Irilocuiare. 

Sect. I. Gynandruus. — Perigonii laciuiie sukequilongtr inleriores 
erecttc. Filamenta basi et inter se cum ovario coalita. 

1. I. Sisyrinchium (L. Sp. 59) bulbo globoso depresso luni- 
cisfibrosis pallidis veslito, caule gracili tlexuoso, foliis subbinis llores 
superantibus dislichis linearibus falcalis coriaceis elevatini iiervosis 
canaliculatis dorso rotundatis, fasciculo 2-4-floro terniinali lateralibus 
que siepius 2-3 nis sessilibus alternis, spalhis menibranaceis lanceo- 
latis ventricosis acuminatis, ovario subsessili. perigonii tubo gracili 
ovario longiore, limbi cceruleo-purpurei laciniis externis obovato- 
spalhulatis lamina rellexa basi flavo vel albido-maculaUi ungue linei.i 
pubescente notalo, laciniis interioribus subbrevioribuserectis lanceo- 
latis obtusis, stigmatibus laciniis internis tequilougis in lobos subu- 
lato-lanceolatos profunde bilidis of . Xiphion Sisyrinchiam Baker in 
Seem. Journ. IX. p. 42. — Bot. Wag. tab. 6096. — /. jEgyptia Del. 
Ann. Sc. Nat. II, p. 237. 

Hab. in collibus et avidis reoionis inferioris totius Gra^dic et insularuni! 
Anatolife orientalis et australis niaritima'! Syriie littoralis et regionis supe- 
nis Libani ad Hadet (Bl!). Palestin» (Barbey !), Eyypti inferioris!, Persia? 
orientali-australis (Bge 1), ' Affgtianiae (Gritf !), BelutschicO (Stocks !), FL 
vere. 

(5 monophyUa Heldr. Alti Fir. 1864, p. 234. — Folium unicum 
angustissimum, caulis humilior 2-4-pollicaris fasciculo siepius unico 
terminali, perigonium fere duplo rainus sordide ca?iulescenti-lutes- 
cens. — 1. monophylla Boiss. et Heldr. in Herb. Norm. 51. 

Hab. cuni typo in salsis ad Juncos Atticte prope Patissia et ad Plialeruni 
(Heldr !), iu Egypto ad Alexandriam (Samar. 3116 !), ad I>ir el Salud (Barbey !). 

Ar. Geogr. Regio Mediterranea totius Europte et Africa:; borealis. 

Sect. II. EuxiPHiON. — Perigonii laciniae subsequilonga' inlernai 
ereche. Filamenta libera. 

2. I. reticulata (M. B. Taur. Cauc. I, p. 34) bulbo ovato, tunicis 
libroso-reliculatis fihris longiludinalibus librillis obliquis connexis, 
caule nullo, foliis 1-3 subulato-tetragonis ad facies canaliculatis ilori 
subit^quilongis demum valde elongatis, spathis linearibus unilloris, 
perigonii tubo ovario breviler pedicellato 5-6-plo longiorc, limbi 
intense violacei laciniarum exteriorum lamina rellex.a oblonga ungue 
2-3-pIo breviore su[)erne area tlava nigro-maculata obsita, laciniiir 
interioribus sublongioribus ercctis lanceolatis acutis, stigmatibus 
laciniis subbrevioribus in lacinias lanceolatas aculas bitidis ^. M. B. 
Gent tab. II. — Bot. Mag. 5577. — Gartenn. t. 677. — Jiphior 
rfiiculatwn Klatt. 


Jris. iRiDACE^ 1:21- 

/S Krelagei Regel Gartenfl. t873 t. 779, fig. -2. — Iiiodora, viola- 
ceo-purpiirasceiis, lubus perigonii spalham non excedens 

Hab. typus cum vur. iu montil)u.s ("lappadociie (Auch. 3132!), Armenia? 
Turcicie prope Erzeruia (Auch. 5344 ! Calv !), Iberiye, Sonichetui- et prov. Kara- 
hagli M. B., Hoh!), Persiie borealis fSzov! Buhse!j. Fl. prinio vere. 

3. I. histrio (Ikhb. lil. Rot. Zeit. 1S72, p. 388) bulbo ovato, 
tunicis tibroso-reticulatis tibris longitudinalibus (ibrillis obliquis 
corinexis, tbliis li2 acute tetragonis ad facies canaliculatis tlore lon- 
gioribus, spailiis unitloris linearibus aculis, perigonii tubo apice 
exserto ovario breviter pedicellato 3-4-[)lo lougiore, liinbo cairuleo, 
laciniarum exteriorum laniitici retlexu obloiiga disco aurea et venis 
obliquis prope marginem in maculas intensi; violaceas abeuntibus 
pictd ungue sesquibreviorc, laciniis internis oblanceolatis erectis, 
stigmatis segmenlis lanceolatis margine exteriore Siepe crenatis '^ . 
Xiph. hislrio Ilook. Bot. .Vtag. 6033. — /. Lihani Reul. Mss. 

Hab. in Libano inter Ivalferliaia et Ain el Ledje 4500' (Gaill!), supra Sido- 
nein et in Palestaue monte Garizim (Gaill !j, circa Hierosolymam (Hoth 291»:). 
FI. prinio vere. 

Dillert ab /. reticulatd llore alitcr colorato propter ungues abbreviatos laci- 
nhirunii .«ubniinore, buibi tunica; in speciniinibus s|juntancis non minusaciii 
/. rcticidald reliculati"e. 

Sect. III. JiNo. — Perigonii lacinite interme mininue horizontales 
vel rellexie. Filamenla libera. 

4. I. Persica (L. Sp. p. 59) bulbi ovali tunicis membranaceis 
fuscis superne prodnclis, caule nullo, Ibliis 3-5 sub antliesi abbre- 
viatis tandeni valde elorigatis linearibus canaliculatis glaucis, spathce 
valvis elongatis non venlricosis, tubo subcxserto CcCrulescente ovario 
sessili pluries longiore, limbi tubo subdiiplo brevioris laciniis extcr- 
nis oblanccolato-oblongis albidis vel pallide Ccvruleis violaceo-macii- 
latis supernc carina llava instructis partc reflexii macula ainpla 
intense violacea notatis, interioribus Cieruleis miiiimis dellexis anguste 
lineari-spalhulatis subdentalis, sligmatibus cicrulcsccnlibus laciniis 
externis vix brevioribus ^. Ic. Bot. Mag. tab. 1. — Ued. Lil. 
tab. 189. 

Hab. in montibus Gappaduciae (Aucli. 2131!), ad Euplu-atom ((^besn. 3j. 
iatcr Muryiiab et Persepolin Persite auslralis (Hausski). Fl. vcie. 

]''olia demum pedalia parte inleriori 4-5 lineas lata. 

5. I Caucasica (iioffm. Comm. Soc. Phys. Mosq I, p. 40) bulbi 
ovati tunicis membranaceis superne productis, caulc brevi s;epius 
billoro, foliis 4-6 distichis imbricatis lanceolatis valde falcalo-recurvi.s 
sensim angustatis acuminaliscanaliculato plicatis multinerviis cartila- 
gineo-marginatis, spathis herbaccisuiiinorisoblongo-lanceolatis ventri- 
cosis acutis, perigonii tubo ovario subsessili 4-o-plo loiigiore sub- 


102 IRIDAGEiE Iris. 

exserto, limbi pallide lulei lubo subbrevioris laciniisexlerioribus spa- 
thulato-laiiceolatis lertia parte superiori recurvis facie superiori 
liuea elevatci flava crisliformi instruclis, interioribus multo minoribus 
dellexis unguiculatis apice spathulalo-dilatatis dentatis vel tritidis, 
stigmatibus lacinias externas fequanlibus in lobos ovalos obtusos cre- 
iiatos partitis ^. Svveet Flow. Gard. tab. 255. — Gartenfl. tab. 80U. 
— Xiph. Caucasicum Baker. 

Hab. in Anneniil Turcica rAuch. 5345! Galvl Huet!),ciica Gumusch Khane 
(Bourg!), Kurdistania (Barr^ de Lancyl), Iberia, Somchetia, prov. Karabagli 
(Stev! Szov! Hoh!), Persia bor. (Ky. 192! Buhse! Bge!), Turkestania (Fed- 
schenko). 

6. I. Palaestina (Baker in Seem. Journ. 1871, pag. 108 sub 
Xiphio) bulbo ovato tunicis membranaceis ultra collum produclis 
vestito, caule brevissimo vel subnullo 1-3-floro, foliis 5-6 distichis 
lnnceolatis valde falcato-recurvis sensim angustatis acuminatis cana- 
liculato-plicatis multinerviis margine cartilagineo-ciliatulis, spalhis 
iinifloris lanceolalis longe attenuato-cuspidatis, perigonii tubo ovario 
sessili 4 5-plo longiore spatham subsuperante, limbi ochroleuci pal- 
lide lilacino-tincti tubo sesquibrevioris laciniis exterioribus oblongis 
^uarta parte superiori recurvis, interioribus minimis deflexis anguste 
lineari-lanceolatis, stigmatibus lacinias externas tequantibus in lobos 
oblongo-triangulares acutos partitis "^ . 

Hab. in Palestina prope Hebrou (Lowne ex Bak., W. Barbey!), in planitie 
^aron (Hayne ex Bak.), in rupe.stribus labani Sidoniehsis supia Scanderun 
^Gaill. 313!), in calcareis ad Aleppo et in monte Sindjar Mesopotamia; 
Hau.ssk !). Fl. Jan. Febr. 

Valde aHinis I. Caucasicce a qu4 distinguitar spathis longius acuminatis, 
llori.<5 colore, tubo ovarii et linibi proportione longiore, laciniis externis linea 
cristaiformi destitutis, stigmaticis lobis acutis. Folia 2-3 pollices longa 4-6 11- 
neas lala. 

7. I. Sindjarensis (Boiss. et Haussk.) bulbo elongato oblongo 
tunicis membraiiaceis longe productis veslito, caule brevi 2-3-floro 
distiche et imbricatim 8-10-phyllo, foliis viridibus late lanceolatis 
acutis arcuato-recurvis canaliculato-plicatis elevatim multinerviis 
supremis angustatis, spathis unifloris lanceolatis acuminatis herba- 
^eis, perigonii tubo spathce «quilongo limbo duplo ovario 4-5-plo lon- 
giore, limbi cierulei laciniis externis obovalis reflexis in ungueni 
attenuatis linea merlia clavata cristoeformi instriictis, internis hori- 
zonlalibus parvis oblongo-spathulatis unguiculatis, stigmatis lobis 
iaciniis externis subbrevioribus ovatis "¥ . 

Hab. in desertis Mesopotamise ad radices montiuniSindjar et Gebel Taktak 
(Hau.ssk!). Fl. Mai. 

Planta semipediilis, folia semipedalia basi 15-18 lineas lata. Aflinis ]. fn- 
mosoe differt tloribus paucis in parte superiori •.•aulis brevis congestis, peri- 
gonii limbo ca>ruleo, ab /. Pakpstind foliis longis latis spathis non longe 
cuspidatis, etc. 


Jris iridagea: 123 

8. I. fumosa (Boiss. et Haussk. in Haussk. Scbed. 18B5) bulbi 
ovati tuiiicis inembranaceis longe productis, caule elongalo 8-10- 
iloro distiche et imbricalim polypliyilo, foliis glauCescentibus eleva- 
tim multiiierviis late lanceolalis acutis arcuato-recurvis canaliculato- 
plicatis superioribus sensim anguslioribus, lloribus in axillis solitariis 
spathis tubulosis vix inflalis acuminatis inferne membranaceis sufful- 
tis, tubo spalhas vix superante ovario quadruplo linibo subduplo 
longiore, limbi ochroleucovirenlis plus minus fumoso-suffusi laciniis 
exterioribus spathulato-oblanceolatis paulo supra dimidium recurvis 
liriea elevata crislffiformi flavida percursis, laciniis internis minutis 
deflexis uniiuiculatis apice spalhutalo-dilatatis dentato-laceris, stig- 
nialis oblongi concavi lobis ovatis eroso-dentatis laciniis externi, 
subbrevioribus y^ . Xiphion Aucheri Bakcr in Seem. Journ. 1871s 
p. 1010. 

Hab. in agris et siccis calcareis Syriaj od Ale[)po et Turmanin (Ky. 252 ' 
Haussk!). Fl. Marte. 

^^eniipedalis vel pedalis, folia 4-5 pollices longa inferne 1 V»-2 poll. lala, 
perigonii tubus 2-2 V» pollices, limbus sesquipoilicem longus. 

9. I. Stocksli (Baker Gard. Ghron. 1876. p. 723 sub Xiphio') 
biilbi oblongi tunicis membranaceis fuscis longe productis, caule 
brevi vel longiusculo distiche et remotiuscule 7-8-phyllo 1-4-floro, 
foliisanguste lanceolatis plicatis attenuato-acuminatis falcato-incnrvis 
elevatim multiiierviis albo-marginatis, spathis axillaribus unifloris 
lanceolatis acutis subventricosis, tubo perigonii non exserto, limbi 
(ex sicco) pallide flavi laclniis externis obovatis in unguem duplo 
longiorem sensim attenuatis, internis parvis borizontalibus rhomboi- 
deis cuspidatis in unguem abrupte contractis, stigmate.., ^^. 

Hab. in regione montan^ et alpinfi AflFghaniic fGriff.\ Belutschiiv in colli- 
bus prope Quettuli et in monte Cliehel Tun 5000-9500' (Stocks. 961!). 

/3? purpiiren Baker in litt. — Subacaulis uniflora, folia abbreviata. 
Hab. in valle Kurrum Affghaniie (Aitcli. N' 71!). 

Pianta G-9-pollicaris, folia 5-G pollicaria 5-6 lineas lata ; species ex tioribus 
^marcidis et igitur imperfecte nota. 

10. 1. Aitchisoni (Baker lourn Bot. 1875 (XHI) p. 108) bulbi 
ovali tunicis brunneis membranaceis. foliis radicalibus 3-S angusle 
linearibus gramiiieis canaliculalis nervosis corneo-marginalis caiili 
2-3-bracteato l-3floro {equilongis. spalhiT valvis lanceolatis niembra- 
naceis tubum «quantibus, perigonii tubo anguste infundibuliformi 
ovario sessili cylindrico tertia parte longiore, limbi tubo duplo loii- 
gioris lilacino-purpurei laciniis externis oblongo-spathulatis in unguein 
attenuatis carina flava elevala superne instructis, laciniis internis 
deflexis Iriplo brevioribus longe unguiculatis lamina parva rhomboi- 
deo-cuspidata "^ . 

Hib. in Affgiiauia prope Otipore (GritT. ex Baker Xar. /!avi/lora). Nou vidi- 


^24 IRIDACEiE IriS^ 

A pru?ce<lenlibus foliis filiforniibus pedalibus scsquilineani latis, tubo bievi 
etc, distincta. Fiicies 7. filifoJiiCs spatha 1 '/j-^-pollli.aris, tubus pollicem, 
lacinia' exteiiores 1 */i-3 pollices Iong;i3. 

Ar. Geogr. India boroali-occi<lontalis. 

Sect. IV. .MiCROPOGON — Pei-igoiiii laciiii.^ interr.ie abortivje. 
Filameiila libera. 

11. I.Danfordlae (Bakcr Journ. Bot. 187fi (XIV) p. 2G5 sub 

Xiphin) biilbi ovati tunicis membranaceis brunneis. caule subruillo, 
Ibliis "2 3 radicalibus post antliesin evolulis anguste linearibus cana- 
licuiatis falcalis, spalluc uninnriCsolitari;e valvis membranaceis linea- 
ribus, ovario cylindrico intra spatbam pedicello tequilongo sulTulto, 
tubo subexserto, limbi infun(iibuliformis aurantiaci tubo parte dimi- 
did brevioris laciniis extpmrs oblongo-spathulalis lamina rcflcxa 
oblonga fauce nigro-punctata ungueobscure barbato breviore, laciniis 
intcrnis abortivis, stigmatibus luteis lobis deltoidcis limbo perigonii 
subbrcvioribus ^. 

Hab. iii Tauri Ciliciciniont ibus Anaxlia juxta iiaguni Anascha ad fonteo 
Pongar Halil Ogdu Alt. 1000" (Doniina Danford). FI. Marte. Non vidi. 

Pluntu tlorifera 2-4-pollicaris, folia l'/2-2 lin. lata, perigonii tubus 1 '/a-pol- 
licaris, i)iri-oiiii segmenta poliicaria supra medium 3-4 lin. lata. 

SinoFN. II. HEKMODACTYLUS. — Rliizoma tubera nuda et libras 
edens. Ovarium uniloculare. 

Sect. V. IlEnMODACTYLUs. — Ferigouii laciniic iion larbaUe, 
inleriores brevissimtc crect;e. 

12. I. tuberosa (L. Sp. p. 28) rhizomate subborizontali brcvi 
apice digitaiim :2-4 lubera nuda oblongo-cylindrica edente, caule 
orecio gracili unilloru. foliisinlimis ad vaginam reductis CtOleris longe 
vaginatis iamina flavida lelragona caule longiore, spatha s;cpius 
univalvi lanceolala acuminata, ovario oblongo intra spatham pedi<^ello 
60 longiore sulfulto. perigonii tubo ovario multo breviore, laciniis 
non barbatis exteriorum lamina reflexa ovato-orbiculari fusca ungue 
oblongo-cuneiformi viridi-flavido duplo breviore. laciniis internis 
Iriplo brevioribus flavo-virentibus ereclis oblongo-cuneitormibus 
apice tenuiter cuspidatis, stigmalis lobis perigonio subbrevioribus 
lanceolatis acurninatis. capsula obovata '^. Ic. Bot. .Vlag. 331. — FI. 
Gnec. t. 41. Uchb. Genu. lig. 776. — Hermodacti/las tnherosu^ 
Salisb. 

Hab. in collibus et siccis regionis inferioris et montani<', Gr;<;cia tota ct ejus 
insulre (Sibth., S[irun! Heldr! etc j, By/antii (\Vied!j. 

Ar. Geogr. Gallia australis, Italia, Dalmatia, Africa borealis. 


4r>s. irioage.t: 125 

SiRGEN. lll. EUIRIS. — Uliizoiiia obliqiuim vel repeiis fibriferiim. 
Ovarium triloeislare. 

Sect. VI. AeoGOx. — Perigonii lacini.e omnes non harbalie. 

13. I. maculata (Baker Gard. Chron. VI. (IS7H) p. 517) rhizo- 
mate graciii libras filirormes edente, foliis radicalibus 5 6 ensiformi' 
l)us falcatis firmis, caulc h unili foliis breviore infcrne moiiophyllo, 
spathfE unillonc valvis lanceolatis acuminatis, ovario cylindrico inlra 
spatham pedicello eo dimidio breviore suffullo, perigonii tuho ovario 
duplo longiore ad faucem dilatato. limbi laciniis e.Klernis tu])0 !2 "-^- 
plo lorigioribus obovatis nnguiculatis versus medium rellexis d 
niacuhi Cceriilea obsitis, internis subpequiIony:is ol)longis cuspidatis. 
stigmatis perigonio dimidio brevioris lobis ohlongis obtusis subinte- 
gri^s 'ifi. 

Hab. in Me.sopotamia (Aucli!). 

Planta facie / Caucasicam refecens G-8 poUicaris, folia radicalia sub ;iii- 
Ihesi .«emipedalia C-S lineas lata, caulis tripollicaris, spatiia 2-3-pollicari:r, 
ovarium semipoUicare, perigonii tubus pollicaris, limbus 2Vj-pollicaris iaci- 
niis externis semii)ollicein longis ex sicco pallidus caTuleo muculatu»!. 

14. I. humilis (M. B. Taur. Gauc. I. p. 33) rhizomate reiietne 
crassiusculo ramoso, foliis omnibus radicalibus rosulatis anguste 
Jinearibus tirmis elevatim nervosis planis erectis florem multo su- 
perantibus, caule subnullo, spathce intra foliorum rosulam subsessiiis 
valvis linearibus acuminatis lirmis, perigonii tubo ovario cylindrico 
intra spatham breviter pedicellato 3-4-pIo longiore, limhi tuho ietiiii- 
longl cjeruleo-lilacini laciniis externis panduroeformi-spathulatis cen- 
tro liitescentihus et purpureo-venosis in unguem purpurasceiitcm 
lamina sublongiorem attenuatis, interioribus icquilongis oblanceolaio 
iiiiguiculatis, stigmatis lobis perigonio tertia parte breviorilins 
lanceolatis acutis margine exleriore dentatis, capsula ovalo globosa 
triiioiul y. M. B. Gent. tab. 13 

Ilali. in Cancaso septentrionali ad Piitiirorsl; et Nartzana (C. A. i\I., Hoii ' i. 
l-l, ^fai. 

Ar. Geogr. Transylvania, Rossia au.stralis. 

15. I. Cretensis (Janka O^lslerr. Bot. Zeit. 1867 p. 370) rhizo- 
male repente brevi ramoso, foliis omnibus radicalibus dense eespi- 
to.sis anguste linearibus erectis acutis subcoriaceiscrel)re strialisiliv 
rem ipquanlibus vel nonnullis euin superanlibus, caule subnullo. 
spathie uiiillorffi valvis lanceolatis. acuminatis, perigonii tuho siib- 
exserto ovario sessili oblongo multo longiore, limbi tuho sesqni- 
hrevioris laciniis dequilongis lilacino-purpureis, exteriorum lamiii.i 
denexii ungue duplo breviore ovato-oblonga basi lutea venis obliqiis 
liliicinis pictji, laciniis inlerioribus ereclis concoloribus oblongis, 


I2C IRIDACE.K Jl^iS, 

sti^TTialis lobis anguste lanceolatis extrorsum serrulalis perigonio 
tertia parte brevioribus ^. Ic. Bot. Mag. tab. 6343. — I. sliflosa var. 
ungHstifolia Boiss. Diagn. Ser. I. 13 p. 15. — l humUis Sieb. exs. 
uonM.B. 

Ilab. iii rupestribus regionis inferioriset montanae, Grsecia in Peloponneso ! 
Attica et Thessali&rHeldr!), insnlisIonicis(Baker). Leucade (Letournl), Creta 
rSieb! Heldr!), Rhodo (Heldr!), Anatoliii in Caria (Pinard!), SyriA littoralit 
ad Beilan (Haussk!j. Fl. prinio vere. 

Valde affinis 7. rmcjuiculari Poir. = 7. styJom: Desf a (jua sat differre vide- 
tur toliis brevioribus et anjirustioribus 1 Vj-- li"- l^tis, laciniarum laminis 
angustioribiisobloiigisinungues.-<ensimattenuatisneclateoi>ovato-spathulatis, 
sligmalis lobi insupcr in 1. iinyuicnlari m caudas setaceas bifidi. 

20. I. Soongarica (Sclirenk Enum. \. p. 3) cespitosa, rhizo- 
male brevi, collo basibus foliorum vetustorum tlbrisque vestito, caule^ 
erecto pciucilblio spathis terminalibus 1--2 approximatis, foliis anguste 
linearibus iirmis radicalibus Jlores subsupcranlibus, spathic 1 3-florac 
valvis lanceolatis acuminatis foliaceis, ovario intra spatham pedicello 
ei jequiloiigo suffulto, perigonii tubo ovario sesquilongiore, limbi tubo 
sublongioris (albiili purpureo-venosi?) laciniis internis obovatis un- 
guiculatis lamina reflexa ungue triplo breviore, laciniis internis a^qui- 
longis oblanceolato-uiiguiculatis, sligniatis lobis anguste lanceolalis, 
capsuhi trigono-cylindricH 'if . 

Hal>. in Persia austro-orientali ad Isohredabad inter Kerinao ct Ispahan 
(Bge!), iu niontc sr.ii prope Ispalian ( Bode !), in desertis arenosis Turkcstaniae 
ocuid. (Lelunij, iii Aifgliania (Grilf.), Relulschia (Stocks!). 

Pedali.s, foliu radicalia I'i-1H poUices lungal-1 ^2 lineani lata. Atliiiis /. tenui- 
foliii.' qute in ditione non orescit et differt caule brevissimo, perigonii tubo 
multo longiore ct laciniis angustis, etc 

Ar. Geogr. Soiigaria. 

17. I. Sibirica (L. Sp. 57) rhizomate rcpente ramoso cospitoso, 
foliis ensiformibus anguste linearibiis elcvatim multinerviis, caulc 
tcreli fistuloso 1-S-lloro parte inferiore paiicifolio foliis radicalibus 
longiore, s[)ath:i' valvis lanceolato-linearibus briiniieis scariosis, ova- 
rio aoule trigoiio inlra spatham pedicello o-i-plo longiore suffulto, 
pcrigonii tiibo brevissimo cyathiformi, laciciariim exteriorum lamin;l 
retlexa obovata dilute crcruleu violaceo-venosa in uriguem oblanceola- 
tam ea subbreviorem attenuala. inlernis icquilongis oblougo-spathu- 
latis violaceis, sligmalis lobis brevibus obtusis denticulatis, capsula 
trigona breviler apiculata ^. Jacq. Austr. tab. 3. — Bot. Mag. tab. oU. 
— Rchb. Germ. tab* 341. — l. pratoisis Lam. — I.acuta Willd. 

Hab, in pratis humidis. Anatolia borcalis supra Siimsun (Tchihl), Caucasus 
borealis et subaljiinus (M. R., Frick ! ( :. X. Mey i, Caucasus orientalis in ditione 

Tindal 7(X>U' (Rupreclit!). Fl. ineunte ;estate. 

Ar. Geogr. Scandiuavia meriilionalis, Gallia, Belgium, Germania, Italia 
borea!is. Hcgio Danuliiali-. Rossia media et australis, Sibiria omnis, -Ja- 
ponia. 


JriS. 1RIDACE.F,1 127 

d8. 1. faetidissima (L. Sp. 57), cespitosa, rhizomale crasso 
repenle, caule elalo compresso spatlias 2-3 approximalas siipernc 
edenle, foliisnrmis ensiformibus caiilem {pquantibus, spalhfe 2-3-tlorcie 
valvis lanceolatis acuminalis, ovario ohlongo intra spatham pedicelio 
eo 4-5-plo longiore suffulto. tubo ovario duplo breviore apice dila- 
lato, limbi laminis externis livide caeruleis deflcxis in ungues eis bre- 
viores pallide lufeos violaceo-varieitatos altenualis, intcrnis subbre- 
vioribus ohlanceolatis lulescentibus variegatis stigmatis llavidi laciniis 
externis duplo brevioris lobis acutis, capsula oblongo-trigona apice 
umbonatci "¥ • Ic. Engl. bot. tab. 596. — Rchb Germ. fig. 775. 

Hab. in paRciiis hiimidis, circa Byzantinm (Smith Prodr.) in Iberia Cauca- 
sicA (M. B.),in AfTgliania (Balver).E ditione nan vidi et mihi civis valdedubia. 

Ar. Geogr. Britannia, Gallia, Hispania, Lusifania, Italia, Africa Ijorealis 
insulaB Ganarienses 

19. I. pseudoacorus (^L. Sp. 56) rhizomate crasso obliquo, 
caule elato tereti-subcompresso alternatim ramoso, foliis late ensi- 
formibus acutis ififerioribus caulem subjequantibus superioribus 
abbreviatis, ramis striclis spatha terminatis infimis elongatis crcteris 
sensim abhreviatis, spathd diphylla herbacca 2-3-flora, ovario cylin- 
drico intra spatham pedicello fequilongo vel longiore suffulto, peri- 
gonii lubo ovario dimidio breviore, limbi intense flavi taciniis externis 
ovatis oblusis reflexis in unguem eis breviorem contractis ad basin 
laminjo fulvo-maculatis et radiatim purpureo-venosis, laciniis internis 
Iriplo minoribus oblanceolatospathulatis erectis, stigmalibus laciniis 
externis brevioribns in lobos acutos externe dentatos bifidis, capsuhi 
ellipticii obfuse trigona apiculata "^. Fl. Dan. tab. 494. — Rchb. 
berm. fig. 771 

Ilab. ad aquas totius ditionis a Gra'cia et Macedonia ! ad regionem Gauca- 
sieani!. Persiani borealem(Bulise!). Syriam littoralem (Ky!) et ad Damascuni 
(Gaill!). Fl. Apr. .lan. 

Ar. Geogr. Europa tota a Scandinavia et Rossia, Africa borealis. 

20. I. ensata (Thunb. Trans. Lini. sol. IL p. 328) rhizomate 
hrevi repente, caule lirmo tenui compressiusculo folia 2-3 abbreviala 
ef spatliam I-3-lloram ferente, foliis radicalibus firmis anguste linea- 
ribiis caulem superantibus, spathcie valvis linearibus hcrbaceis, ovario 
intra spatham pedicello eo longiore suffulto, perigonii tubo brevis- 
simo, perigonii purpureo-Iilacini laciniis onmibus a^quilongis oblan- 
ceolatis, exteriorum lamina reflexa ungue subbreviore luteo-maculata 
ad faucem venosa internis lanceolato-spathulatis ScTpe laceris, sligma- 
tis lobis dentalis, capsula oblonga roslrata sexangulari "^. Rege! 
Gartenfl. 1880 fab. 1031. — /. graminea Tliunh. V\. Jap. non L. — 
1- higlamh Vahl Lnum IL 149. — /. Pal/a.vi Fiscli. Rchb. Pl. Crit. 
tab. 479. — /. o.riipetala Bunge! et prob. C. A. Meyer ex cl. .Maxim in 
litt. — /. hamatophylla Link. — 1. longi.spathu Fisch. Bot. Mag. 
fab. 2528. 


1\>S IIUDACE.K IriS. 

Hal;. in valle Kurrum .^fT-linnia^ (Aitch. ex Baken. 

Ar. Geogr. Re^^io Hiinalaica, Turkestunin. Soon-ana. Sibiria, Cluna. 
Japonia. 

21. I. graminea L Sp. 58) rliizomate cyliiidrico lale repenti', 
caule ancipiti fiexiio.^^o parce folioso apice 1-3-lloro. foiiis liiiearibu> 
ilores niulto superaritibus. spath<T valvis liucaribus. ovario iiUra 
spatliaiii pedirello eo 2-8-plo longiore suftullo, tubo cyatiiilbriiii 
brevissimo, iacini-Hrum e.xteriorum lamina ovato-orbiculari lilaciuo- 
purpurea fauce variegata unguc dilatato oblongo purpureo sordidc 
luteo-viltato multo breviore, hiciiiiis internis obovato-obloiigis erccli- 
saturale violaceis, stigmatis lobis lireviler et late triangularibus, cap- 
sulci hexagona %. Ic. Jacq Austr. tab 2. — Rchb. Germ. tai). 3'iiv 

Hnh in iiisnla ('eplialonia (Held!). Alii loci in Macedonia et Thracia iiili- 
cati ad / iS'/>?<cn/s/« speclaiit. 

•^Ar. Geogr. Hispaiiia horealis, (iallia austro-occideiitalis, Gennania austrah- 
ot orientalis.. Itaha. Dahuatia, reyio Daiiubialis, Rossia au^tralis. 

22. I. Sintenisii (Jarika Adat. Erd. p. 173) rhizonate ohliquc. 
caule tenui nexuoso foliis radicalibus angiiste lincaribus coriaceis 
•ilaucescentibus suiibreviore, foliis cauliiiis 3-4 vaginis elongati>< cau- 
lem oblegentibus limbo ah])reviato, spathnr' terininalis uiiice 1-3-nor.e 
valvis herhaceis ohtusc carinalis tubo pcrigonii longiorihus, perigonii 
tiiho ovario pcdiccllo siihaMiiiilongo suffulfo semper et ^.Tpiiis ;lu|)li 
longiore in faucem ser.sim ampliato. p.M"igonii segmentorum exlerio- 
rum lamina elliplico-rotuiidata CTrulescente ungue dilatato purpnre>i 
inulto l)revi()re, laciniis internis subbreviorihus lanceolato-ciineatis 
apice Iruncatis vel retusis, stigmatis lol)is triaiigularihus aculis.caji- 
sula "¥ . 1 firnininca Griseb. Spic. IJ. p. 370 non L. 

Hal). in Macedonia (['""riv.l, Thraria iu monte IIxmuo supra Slivuo i Fri\ . . 
cii'ca Ryzanliiun (Tliiirrt' Couinain! Sclilunil)er^vr ! i. iu ('a-i'ta ad C\'loi mim 
(Weiss!). Ai.atolia borealis ad iJoli. Safranhol. Kastanioni (Wied!). 

S.-iiiiprdalis ot inti-rdiuii pedalis. folia 2 liueas lata. Facies 7. //ra/'";" "■ «-t 
/. spin-iif. foliis angu.-^tioriltus et [irceserlim perigouii lubo elougato al i- ^lr.- 
iiin di.sliiiguenda 

Ar. Geogr. Rulgaria iii dilioiic Dohrud-.Mia. 

23. I. notha (M. H. Cent. Uoss. tab. 77. — Taur. Canc. III p 'i.".) 
rliizomale crasso ohli(|iio. caule elato lereti-suhcompresso sp;ill;niii 
termiiialem et saqiiiis 2-3 laterales brevilor peduiiculatas et sessilc-^- 
edente, foliis ensilV)rmihus strictis. caiilinis superiiirihus abbreviatis. 
spatlKv l-2-ih)ra' valvis late lanccolatis longe acuminalis, ovario c\lin- 
drico inlra spatliam pedicello aMiuilongosuffiilto. perigonii lulioovariu 
multo breviore stipcruc ahrupte dilalato, limbi cTrulei ampli la'"i- 
niis exlernis ovatis detlexis linea llavida notatis in unguem :t'qui- 
longum purpuroo-venosum angustati^i, externis suhbrevioribii^ 
ohlongis hasi valde attenuatis. sligmatihus ungiies laciniarum exter- 
naruin a^quantibus iii lobos acutiiisculos recurvatis biildis, capsuhe 


Jris . IRIDAGE^E 129 

dura3 trigoiife rostratae augulis bicristatis ')/:. Rchb. Ic. Crit. X 
fig. 1236. — /. spuria var. major Bot. Mag. nota ad U31. — /. Halo- 
phila Bot. Mag. tab. 875 noii Pallas. 

Hab. iu herbidis subsalsis Caucasi septeiitrionalis (M, B., C. A. Mev.), 
Kachetice(Hohl). 

Affinis y. spurim Europae media} iucolce quacum a cl. Baker ut varietas 
adnuuieratur, ha3c ditfert flore laiuori, s[)athce valvis uon longissime acumi- 
natis, laminis exterioribus albido-navicantibus ca^ruleo-pictis, interioribus 
violaceis. 

Ar. Geogr. Rossia austro-orientalis. 

24. I. Guldenstadtiana (Lepech. Act. Petrop. 1781 I, 292, 
tab. 8-Rchb. Ic. Crit. X, fig. 1230.) rhizonrate crasso obliquo, caule 
elato tereli subcompresso spathas plures alternas approxiinatas 
s£epius edente, foliis lirmis lanceolato-linearibus ensiformibus radica- 
libus caulem ssepius superantibus, cauUnis abbreviatis, spatli?e 2-3- 
floroc valvis lanceolatis acutis membranaceis, ovario elliptico intra 
spatham pedicello eequilongo suffulto, perigonii tubo ovario a^quilongo 
superne dilatalo, laciniarum exteriorum laminu patenti albida vel 
livescente augusta obovata in unguem ea longiorem lutescenti vel 
aurantiaco-carinalumangustata, laciniisinternis subbrcvioribus oblan- 
ceolatis erectis albis luleo-lineatis, stigmatis lobis deltoldeis subinte- 
gris, capsula oblonga acuta sexangulari longe rostrata '^ . I. halo- 
philaFaii. It. non Bot. Mag. — /. diliUa M. Gent. Ross. tab. 81 (non 
edita). — /. stenogijna Red. Lii. t. 310. — /. salsa Pall. It. II, 
p. 461. — 7. Dacitensis Ky. exs. Pers. austr. — /. Sogdiana Bge. 
Pl, Lehm, N« 1351 (forma floribus cserulescentibus). 

Hab. in humidis interdum salsis, Pontus in maritimis Sarasun ( Tchih !), 
Armenia prope Erzerum (Calv !), prope Everek TKy. 220 sub /. nothd!), Cau- 
casus et Transcaucasia (M. B. Kadde ! Holien !), Persia borealis (Szov! 
Buhse !), Persia austr. inter Ispahan et Schiras (Auch. 5346 !), in alpe Kuh 
Daena (Ky. 616!), in ditione Bachtiaris (Haussk !), in valle Kurrum Atl"i?ha- 
-nise (Aitch. 423!). 

Variut florum vario modo variegatorum colore. 

Ar. Geogr. Rossia australis, Songaria, Sibiria Altaice. 

25. I. ochroleuca (L. Mant. 175) rhizomate crasso brevi obli- 
quo, caule tereti elalo superne 2-4 spalhas approximatas edente. 
1'oliis Ormis late ensiformibus caulem [equanlibus glauccscentibus 
caulinis diminutis, spatliLe 2-3-flor8e valvis herbaceis lanceolalis acu- 
minatis, ovario elliptico-cylindrico pedicello intra spalliam eo sub- 
longiore suriulto, perigonii tubo ovario sublongiorc superne abrupte 
dilatato, laciniarum exteriorum lacinia undulata rcflexa obovatu ad 
centrum flavida luleo-venosa albo-marginata ungui flavo cequilonga. 
«xternis subajquilongis oblanceolatis obtusis secus lineam mediani 
flavidis margine albidis. stigmatis ungue laciniarum exlcrnarum vix 
longioris lobis semiovatis acutis, capsulu oblonga lonue rostratu Iri- 


130 IRIDACE.E Mg' 

gona ad angulos bicarinala ^. Ic. Bot. Mag. lab. (51. — Rchb. Ic. 
Grit. X, fig. 1289. — 1. Orienlalis iVlill. Ic. tab. 154 non Thunb. 

Hab. In humidis, paludes ad occasum Smyrnaj Boiss! Bal. exs. 402! sub 
/. (rVdens^rtrftoa), moiites prope Angora (Wied!), Syrialittoralis ad Tri- 
poli(Bl!). 

Differt ab I. Guldenstadtiand fere eodem modo ac /. notha ab 7. spurid 
laminis externis raulto latioribus deflexis nec patentibus, 

26. I. Monnieri (D. C. in Redoutc Lil. tab. 236) rhizomate 
crasso brevi obliquo, caule tereti elato superne 3-4 spalhas edente, 
foliis firmis late ensiformibus, spathce bifloree valvis lanceolatis, ova- 
rio cylindrico profunde sulcato pedicello intra ovarium eo longiore 
suffulto, perigonii tubo ovario breviore, limbi intense ilavi concolo- 
ris laciniis externis ovatis obtusis deflexis ungui fequilongis, internis 
subfequilongis oblongo-spathulatis bilobis, stigmalis ungue lacinia- 
rum externarum vix longioris lobis concavis brevibus obtusis, cap- 
sula... ■¥. 

Hab. in Rhodo (ex hort. Lemonnier), in Greta (Sieber ex Baker) Non vidi. 

Pulchra species ex icone valde affinis /. ochroleucce sed omnibus parti- 
bus major, lacinise mag".s dilatatae intense lutese concolores venis et maculis 
destitut». 


Sect. VII. Oncocyclus. — Perigonii lacinise externas facie interiori 
et ungue undique pilosse. 

27. I. Susiana (L. Sp. 55), rhizomate brevi obliquo, caule 
elato unifloro folia anguste lineari-ensiformia glaucescentia sub- 
cequante versus medium foliis caulinis 1-2 brevibus bracteacformibus 
obsito, spalhse valvis lanceolatis acuminatis tubo perigonii sublongio- 
ribus, perigonii tubo ovario cylindrico intra spatham breviter pedi- 
cellato lequilongo, limbi maximi luride griseo-crerulescentis undique 
maculis et venis anastomosantibus nigro-caeruleis picti laminis sub- 
(equilongis et latis ovato-orbiculatis abrupte et breviter nnguiculatis 
externis reflexis basi nigro-maculatis inferne late nigricanli-pilosis, 
internis subconcavis secus unguem sparsim pilosis, stigmatis inten- 
sins brunneo-nigricantis superne acute carinati lobis orbiculatis 
oblusissimis subreflexis '^ . Bot. Mag. tab. 531. — Fl. des Serres, 
tab. 1067. 

Hab. in Persia prope Ispahan (Auch. 5342 !). 

28. I. Heylandiana (Boiss. et Reut. Mss.) rhizomate brevi 
repente, caule elato unifloro parte inferiori folioso foliis glaucescenti- 
i)us angusle ensiformibus falcatis multo longiore, spathae herbaceffi 
valvis lanceolatis aculatis tubo sublongioribus, perigonii tubo ovario 
sessili requiloiigo vel sublongiore, limbi majusculi laminis externis 
reflexis oblongis sordide albidis lineis et maculis fusco-violaceis pic- 


Iris. IRIDACE^ 131 

tis ad medium intus fusco-maculatis el inferne late albo-barbatis, 
laminis internis submajoribus erectis obovatis intensius fusco-reticu- 
lalis, stigmatis lali lenuiter fusco-striati lobis latis brevibus crenatis 
sursum curvatis, capsula obscure trigonA basi et apice attenuata :j^. 

Hab. in Mesopotania inter Mossul et Bagdad (Olivier !) et inter Diarbekir 
etMardin (Ky. ^«307!}. 

Sesquipedalis, folia 8-9 pollices longa 4 lineas lata, perigonii laminae eis 
7. Susiance a qnl coloratione differt minores minus latse 1 V»-2 pollices longai. 
f lapsula 2 V» pollices longa. 

29. I. Sari (Schott Mss. — Baker Garden. Cliron. V, (1876) 
p. 780) rhizomate brevi obliquo, caule unifloro, foliis linearibus 
complicatis elongatis obtusiusculis, spatli» valvis lanceolatis tubo 
aequilongis, perigonii tubo ovario sessili cyiindrico sublongiore, 
limbi vivide lilacini laciniis oblongis unguiculatis patenti-ascendenti- 
bus ad medium valde pilosis, internis sublongioribus erectis orbicu- 
lato-obovatis curvatis, stigmatibus concoloribus latis ^. 

Hab. in Cilicia ad fluvium Sarum (Ky.),Huc prob. referenda specimina 
ex alpinis montis Bakkyrdagh ditionis Kassan Oglu Giliciae orieutalis (Ky. 
86 suiD 1. Ibericd). et planta ex lacu Merom Palestinae a cl. Gaillardot missa. 

Facies /. Ibericoe sed major sesquipedalis, folia vix curvata longiora (ssepe 
pedalia) et latiora (5-6 lineas lata) et obtusiora. perigonii laciniae concolores 
et exteriorum laminae vix rellexae (Ex cl. Baker aescriptione). 

/3 lurida. — Perigonii lacinise omnes sordide albidffi versus medium 
punclis et versus peripheriam lineis creberrimis fuscescentibus 
pictae, exteriores supra partem pilosam macula nigra obsitae, stigmata 
parte inferiore purpurascentia superne nigricantia. Floris color /. 
Susianam Ttttvtns sed lacinise minores. 

Hab. tn Cilicia unde plantam vivam a cl. et am. Leichtlin communicatam 
colui. 

30. I. Lortetii (W. Barbey Mss.) rhizomate abbreviato, caule 
mediocri unifloro, foliis anguste linearibus complicatis caulem aequan- 
libus, spathcT valvis lanceolatis tubo perigonii sublongioribus, peri- 
gonii tubo ovario sessili cylindrico duplo longiore limbi laciniis exter- 
nis oblongo-reflexis pallide azureis fusco-punctatis sparsim pilosis, 
internis sublongioribus erectis orbiculatis pallidissime roseis Tf . 

Hab. in dumosis siccis Libani australis inter Mais et Hussin 2000' (cl- 
D' Lortet). Fl. medio Maio. 

Fere pedalis, folia 6-8 pollices longa 3 lineas lata, flores magnitudinis 
/. Ibericw. et 1. Sari, huic pnesertim affinis sed distincta caule proceriore, 
fohis longioribus angustioribus acutissirais, perigonii tubo longiore phylhs- 
que discoloribus ahtcr coloratis. 

31. I. Iberica (Hoffm. Comm. I, p. 41) rhizomate brevi crasso, 
caiile pumilo unifloro nudo vel supra basin folio abbreviato obsito, 
foliis^ radicalibus glaucis anguste linearibus plicalis falcatis caule 
brevioribus, spathae herbaceffi phyllis lanceolatis acuminatis tubum 


13'2 IRIDACE^ Iris. 

perigonii aequantibus, ovario sessili cylindrico tubo breviore, limbi 
ampli laciniis omnibus subaequalibus brevissimeunguiculalisobovatis 
basi cunoatis, exlernis reflexis lutescentibus creberrime fusco-linea- 
tis el punctatis ad medium saspe macula nigra ampla obsitis, inlc- 
rioribus erectis albis vel pallide lilacinis venosis, sligmalis deflexi 
lobis brevibus recurvis ^. Bot. Mag. tab. 3847. — Gartenflora 
tab. 386 et 713. 

Hab. in collibus Iberiae (Szov ! Ruprechtl), Armeniae Rossicoe (Bnh^^elj, 
Persiic borealis (Auch. 53'i3!), iii monte Totschal prope Teheran (Ky. 223 !j. 

Caulis 3-C-pollicaris, folia vix sex pollices longa 3-4 lineas lata, limbi la- 
min;i.' anipla^ srepe 2 V2 pollices longse. Exteriores variant ochracese (Gar- 
tenll. t. 38G, fig. 2.) 

32. I. acutiloba (C. A. Mey. Ind. Gauc. 32) rhizomate brevi 
r€pente, caule siepius abbreviato unifloro foliis anguste linearibus 
plicatis wquilongo vel breviore, spathoe herbacece valvis lanceolatis 
acuminatis tubo longioribus, perigonii tubo ovario cylindrico breviter 
pcdicellalo sublongiore, limbi pallide lilacini crebre purpureo-venosi 
laciniis concoloribus externis supra medium in laminam oblongam 
acutam reflexam dilatatis inlus pilosis, internis terliu parte majoribus 
oblongo-spathulalis acutiusculis erectis, stigmalis lobis deltoideis '^ . 
Ic. Gartenfl. t. 812. — /. Helem G. Koch Linn. XXI, p. 639. 

Hab. in Transcaucasiu ad Baku (C. A. Mey!), in aridis Iberia ad Elisa- 
bethpol (Hoh. exs. .sub. /. 7^c'nc« !j. Specimina ex Persia boreali (Buhse!J 
hiicquoquespectarevidentur.Alia ex monte Totschal propeTeheran (Ky.223), 
pessime exsiccata dubia suiit. 

33. I. paradoxa (Stev. Mem. Mosq. V, p. 355) rhizoraale brevi 
repente, caule pumilo unifloro foliaanguste linearia canaliculata sjepe 
falcata subsuperante, spathce valvis lanceolalis acutis submembrana- 
ceis tubo sublongioribus, tubo ovario cyliiidrico breviter pedicellato 
sublongiore, limbi intcnse lilacino-purpurei intensius lineati laciniis 
externis multo minoribus horizontalibus lineari sp-^thulatis ungue 
piloso in laminam minulam semiorbicularem dilatato laciniis internis 
multo majoribus obovatis oblusis unguiculatis, siigmatis laciniis 
externis subbrevioris lobis parvis dcltoideis ^. Ic. Gartenfl. tab. 386. 

Hab. in collibus aridis deserti Iberici prope Elisabethpol (Hoh!), Armenia 
Rossica (Buhse!), in districtu Khoi prov. Aderbidjan Persiai ad Seidkhodji 
(Szov !J. FI. vere. 

Gaulis variut 3-8-pollicaris, folia graminea 2 lineas lata ; species inter 
aflines laciniis externis perigonii multominoribus lineari-spathulatis insiguis. 

34 I. Helenae (W. Barbey Mss) rhizomate abbreviato, caule 
pumilo gracillimo unifloro, foliis radicalibus anguste linearibus com- 
plicatis falcatis caule triplo brevioribus, spathce valvis lanceolatis 
tubo pcrigonii longioribus, perigonii tubo ovario sessili cylindrico 
subduplo longiore, limbi lilacini laciniis exlernis erecto-patulis obo- 
vato-oblongis secus unguem et ad mcdium intense purpureis parte 


Iris. IRIDACE.E 133 

inferiori prfesertim secus ungiiem papiliis elongalis sparsis intense 
purpureis obsitis, laciniis internis submajoribus erectis iate ovatis 
concoloribus %. 

Hab. in arenosis deserti inter Egyptum et Palestinam prope El Arich, ad 
Ouadi el Gradi, Ouadi Ctieriati et Nachel Aboukeila (W.Barbey !). Fl Marte. 

Fibrai radicales numerosae elongatifirubellEe, collum vaginis in fibras tenues 
solutis obsituni, caulis semipedalis. Folia radicalia 3-4 pollices lon^a 3-3 
lineas longa circinnata, caulina 2-4 abbreviata erecta. Flores eis I. Ibericcs 
.subminores, perigonii phylla praster exteriorura maculam mediam intensius 
purpuream concoloria, Species papillis laciniarum exteriorum sparsis quidem 
sed secus lineam mediam magis confertis transitum ab Oncocyclo ad Pogoni- 
ridem prsebens. 

Sect. VII [ nEXAPOGON. — Perigouii laciniae omnes secus unguem 
barbalae. 

35. I. falcifolia (Bge Pl. Lehm. p. 505) rhizomate brevi repente 
iiodoso, foliis anguste linearibus canalicuiatis erectis vel recurvis 
cauli fequilongis, caule gracili, spalhse terminalis !2-3-flor8e valvis 3-4 
lanceolatis acutis, ovario cylindrico intra spalham pedicello eo dimi- 
dio breviore suffulto, perigonii tubo e spatha exserto ovario triplo 
longiore, limbi lilacini laciniis sequilongis externarum lamina elliptico- 
rotundata palenti ungue tota iongitudine barbato triplo breviori, 
laciniis internis oblanceolato-unguiculatis erectis usque ad 2/^ longitu- 
dinis intus parce barbatis, stigmatis iobis semiovatis incurvis conni- 
ventibus >'. 

Ilab. in desertis argillosis Turkestaniae inter Buchara ct Kermine (Lehm !)> 
Atfghauia (Griff.), Belutschia (Stocks 937!). 

Gaulis semipedalis, folia sesquilineam lata, limbi laciniae 1 7« poH. longoe* 
Folia ssepe erecta et nomen ideo subimproprium. 

36. I. filifolia CBge Pl. Lehm. p. 506) rhizomate repente nodosa, 
foliis filiformibus caule tenui gracili nudo longioribus, spathffi termi- 
nalis 1-2-florse valvis membranaceis lanceolatis acuminatis, perigonii 
tubo ovario breviter pedicellato sublongiore, limbi pallide iilacini 
laciniis externis oblongis tertia parte superiore reflexissecus unguem 
lale et dense barbatis, internis angustioribus secus unguem parce 
barbato-lineatis, stigmatis lobis semiovatis ^. 

Folia vix dimidiam lineam lata, scapus 3-7-poIlicaris, flores eis /. falcifoUce 
subminores. Eadem probabiliter ac 1. lonqiscapa Ledeb. ex Sibiria Uralensi 
cujus tamen spatha trivalvis dicitur, in l. 'filifolid bivalvis. 

Sect. IX PoGONiRis. — Perigonii lacini?e externai tantum intus 
secus unguem barbatse. 

37. I. pumila (L. Sp. 56 ex parte) rhizomate brevi cespitosa 
obliquo, cauie brevissimo vel subnullo unifloro, foliis ensiformibus 


134 IRIDACEA /m. 

glaucis acutis mucronalis caule longioribus, spathiB valvis binis !an- 
ceolatis superne membranaceis dorso rotundatis, perigonii tubo ova- 
rio intra spatiiam sessiii 4-5-plo longiore e spalha longe exserto, 
limbi violacei c»rulei vel albido-ochroleuci laciniis externis 
oblongo-obovatis intus barbatis, internis exteriores latitudine supe- 
ranlibus, stigmatum laciniis lanceolatis latere exteriori dentatis, 
antheris filamentum subaequantibus, capsula oblonga obscure trigona 
%. Jacq. Austr. tab. 1. — Bot. Mag. t. 9. — Rchb. Germ. t. 327. — 
/. diantha C. Koch Linn. XXI, p. 637 et herb! 

Hab. in collibus regionis inferioris, Bithynia (Griseb!), Tauria, Gaucasus 
et Transcaucasia (Ledeb !), ditio Schuragel (U Koch I). 

Cum hAc specie saepe comniixta fuit /. Chammris Bert. planta Gallica el 
Italica perigonii tul>o ovarium duplo tanlum excedente aliisque notis dis- 
tincta. 

Ar. Geogr. Austria, Dalmatia, regio Dannbialis, Rossia australis, Sibiria 

38. I. aequiloba (Ledeb. Ind. Dorp. 4823) rhizomate brevi obli- 
quo cespitoso, caule brcvissimo unilloro, foliis ensiformibus acutis 
caulem superantibus, spathse diphylhe valvis herbaceis lanceolatis 
apice valde attcnuatis tubum subfcquantibus, perigonii tubo ovario 
sessili 4-5-pIo longiore, limbi violacei vel albido-ochroleuci laciniis 
longitudine et lalitudine subcBqualil)us intus barbatis lamina obovata 
reflexa, stigmatis laciniis lanceolatis acuniinalis subintegris, antheris 
filamento longioribus "^. 

Hiib. ad lacum salsum Starvii O.^ero Tauriae (Ledeb.), sed a cl. Steven in 
Tauriii non nota. 

Valde affinis /. pumiUe et hujus forsan varietas; major, spathoe valvaelon- 
giores, stigniata in lobos longiores angustiores divisa. ' 

Ar. Geogr. Rossia austro-orientalis. 

39. I. Attica (Boiss. et Heldr. Diagn. Ser. II, 4, p. 91) cespitosa 
rhizomate l)revi obliquo, caule brevi vel subnuUo unifloro. foliis 
anguste ensiformibus falcatis spatham cequantibus vel sublongioribus, 
valvis membranaceis linearibus obtusis dorso rotundatis, perigonii 
tubo ovario sessili quinluplo longiore e spatha exserto, limbi violacei 
vel ochroleuci laciniis ajquilongis obovato-oblongis, externis lamina 
reflexis paulo angustioribus iiitus barbatis, stigmatis lobis semioblon- 
gis latere exteriore dcntatis interiore prope marginem nervo elevato 
percursis 'if. Regel Garlenfl. tab. 377. — /. pumila Sm. Prodr. No 90 
non L. 

Hab. in saxosis montium AtticK, Hymettus, Pentelicus, Corydalus, Par- 
nes, insulit' Pharmacus;c 'Sprun! Boiss ! Heldr ! Herb. Norm. 50 !), regio 
inferior Parnassi j^rope Rachova (Guicc!), insula Ghios (Orph !). Fl. Apr. Mai. 

Valde afllnis I pumike cujus forsan varietas angustifolia ; ditfert lanien 
foliis falcato-recurvis, spatlice valvis obtusioribus minus intlatis. 

40. I. Balkana (Janka Adatok» lilrd. p. 173) rhizomate crasso 
obliquo, caule unifloro rarissime bifloro humili sed spatha longiore. 


Iris. iRroAGE.E 13G 

foliis radicalibus ensiforniibus cauli aequilongis vel brevioribus, 
foliis caulinis3-5 abbreviatis, spathae herbacese indatae ovato-oblonga} 
valvis acutissimis a latere plano-compressis dorso carinalo-subalatis, 
perigonii tubo ovario cylindraceo-oblongo brevissime pedicellato 
duplo longiore, limbi tubo 2 V--plo longioris purpureo-violacei dilu- 
tius venosi laciniis sequilongis externis angustioribus obovato-cunealis 
a terlia parte inferiori reflexis intus cserulescenti-barbatis, internis 
late obovato-ellipticis subretusis, stigmatis perigonii laciniis dimidio 
brevioris lobis triangularibus acutiuscnlis margine erosulis, filamen- 
tis anthera longioribus, capsula tereti ovali-oblonga ^. Ic. Term. 
Fuz. tab. XIV. 

Hab. in saxosis graminosis regionis mediJB montium Balkan TliracisB bo- 
vealis supra Kalofer (Jauka). Vidi sicc. cultam. 

Affinis ex cl. anctore /. Reichenbachii Heuffel. Cl. Buker eam /. Olbiensi 
associat a qua jam valvis acute carinatis ex cl. auctore longe distat. 

4i. I. rubromarglnata (Baker Gard Chron. 1375, I, p. ^524) 
rhizomate breviter repente, caule nullo, foliis brevibus ensiformibus 
acutis distichis eximie falcatis spatham vix excedentibus, spalhae 1-2- 
florae valvis 2-3 lanceoiatis carinato-compressis rubro-marginatis 
apice herbaceis, perigonii tubo ovario sessili oblongo quadrupio lon- 
giore, limbi venoso-fusci tubo brevioris laciniis exteruis triplo angus- 
tioribus et quarta parte brevioribus intus violaceo-barbalis lamina 
•epathulato-oblonga reflexa, internis obovatis in unguem eis triplo 
breviorem abeuntibus, stigmatis lobis acutissimis, fi lamento antheraj 
subsequilongo, capsula... "^. /. pimila Griseb. Spic. II, 370, ex 
parte. 

Hab. ad Scutari prope Byzantium (Griseb., W. Barbey !). Fl. vere. 

Planta florifera 3-4-pollicaris, folia 2 Vi-poHices longa 4 lin. lata, fTos mag- 
nit. / pumilce a qua differt perigonii laciaiis externis interiorum proportione 
multo minoribus et intensius coloratis ; omnes venis longitudinalibus inten- 
sioribus pictte . 

42. I. mellita (Jank. Adatok Erd. p. 272) rhizomate carnoso 
obliquo, caule gracili pumilo, foliis radicalibus anguste lanceolatis 
falcatis caule longioribus, caulinis 3-4 ad basin caulis plerumque 
confertis, spatha? 1-2-florse valvis late lanceolatis acuminatis a latere 
€ompressis et dorso-carinato-subulatis, perigonii lubo ovario oblongo 
sessili triplo longiore spatham excedenti et demum nutanti, limbi 
iuride violacei dilutius venosi laciniis externis brevioribus et angus- 
tioribus obovato-spathulatis a medio reflexis et intus coerulescenti- 
barbatis, laciniis internis oblongo-ellipticis erectis margine undulatis, 
stigmatis perigonio dupio brevioris lobisacuminatismargineexteriore 
fimbriato-laceris, filamentis anthera sublongioribus, capsula ovato- 
trigona acuta ^'. /. pumila Griseb. Spic. II, 370 ex parte. 

Hab. in herbidis aridis collium Thracia; borealis prope Philippopolin 
(Friv., Janka !). Fl. Apr. Mai. Vid. sicc. cultam. 


i36 iRiDACE^ Iris.. 

Caulis 1-5-pollicaris, spatha e& /. pumilcje multo latior et magis inflata, 
flores eis hujus speciei submajores, caulis raanifestus et spatha scepius 
biflora. 

43. I. lutescens (Lam. Encycl. III, p. 277) rhizomate crassi- 
usculo repente, caule pumilo 1-2-floro foliis ensiformibus acutis sub- 
lcngiore, spathce vaivis venlricosis late lanceolatis parte superiore 
cito emarcidis, ovario oblongo-trigono brevissime pedicellato, 
perigonii tubo ovario duplo longiore, limho pallide fiavo, laciniarum 
exteriorum lamina oblongo-spathulalA fuscescenti, internis sublatio- 
ribus erectis unguiculatis, stigmatis lobis semiovatis acutis dentalis 
'i/i. Ic.Bot. Mag. 2861. 

Hab. in cacumine moutis Alidagh Cappadociae 5000' TBal. exs. 1113 si luec 
specimina fructifera vix semipedalia huc recte refero). Planta ex hujus semi- 
nibus culta elatior evadit fere pedalis 1-4-flora. 

Ar. Geogr. Europa australis ? 

44. I. nudicaulis (Lam.Encycl.III, p. 296), rhlzomate breviter 
repente, caulibus 1-3 pumilis simplicibus unitloris vel jam parte 
inferiori semel vel bis furcalis nudis vel ad furcalionem folio dimi- 
nuto obsitis, foliis radicalibus ensiformibus falcalis caulem floriferum 
iequantibus fructiferum superantibus, spathae 1-2-florfe valvis ovati^ 
vel oblongis inflatis herbaceis Stcpe purpureo tinctis, perigonii tubo 
ovario subsessili oblongo duplo longiore, limbi intense violacei 
laciniis subpequilongis exteriorum lamina obovata reflexa albido- 
barbata, internis in unguem abruptius attenuatis, stigmatis lobis 
breviter lanceolatis aculis dentatis, capsula oblonga trigona ^. 
Rchb. Ic. Germ. fig. 758. — /. aphylla L. Sp. p. 56 (nomen impro- 
prium). — /. Bohemica Schm. — /. Hungarica W. K. pl. rar. tab. 
226. — /. hiflora Rchb. Ic. Germ. 332 non L. — /. furcata M. B. 
Taur. Cauc.III, p. 52. Cent. Ross. tab. 51. 

Hab. in Caucaso et Iberia (M. B. Hohen ! C. A. Mey !). 
Ar. Geogr. Germania orientalis, regio Danubialis, Rossia media et aus- 
tralis. 

45. I. sambucina (L. Sp. 55) rhizomate crasso repente, caule 
modice elato ramoso 3-4-floro foliis glaucis ensiformibus longiorey 
spathcB valvis oblongo-navicularibus sub anthesi a basi ad medium 
herbaceis, perigonii tubo ovario subsessili sublongiore, Jaciniis 
externis patentibus violaceis albo-barbatis albo-marginatis ungue 
Jutescente, internis obovatis unguiculalis sordidc luteis lilacino-linc- 
tis, stigmatis iobis ovatis marginihus interioribus inter se contigui& 
y. Jacq. Hort. Vind. tab. 2. — Bot. Mag. tab. 187. — Rchb. Germ. 
fig. 762. 

Hab. in Transcaucasi^ ad Elisabethpol (Hohen. ex Ledeb.), an vera civis ? 
Floret Junio. Odor gravis. 

Ar. Geogr. Germania, regio Danubialis. Frequenter culta et area inde 
incerta. 


MS. IRIDACE.K 137 

46. I. squalens (L. Sp. 56) rhizomale crasso rcpenle, caule 
elato folia ensiformia superante superne ramoso spathas 3-4 edente, 
spathce valvis oblongo-navicularibus obtusis sub anthesi a basi ad 
medium herbaceis, perigonii tubo ovario subsessili fcquilongo, laci- 
niarum exteriorum lamina obovato-cuneata reflexa violaceo-purpureii 
venis fuscis, laciniis interioribus aequilongis obovalis unguiculalis 
crispulis luteis lilacino variegatis ^.Jacq. Austr. tab. 5. — Rchb. 
Germ. fig.763. 

Hab. in Caucaso et Persia boreali (ex Baker). E ditione nondum vidi. 
Fl. Maio. 

Ar. Geogr. (iiermania, Transylvania, Moldavia. , 

47. I. flavescens (D. C. in Iled. Lil. tab. 375), rhizomate crasso 
brevi repente, caule elato 3-4-floro, foliis ensiforniibus caulc brevio- 
ribus, s[)alhis inferioribus pedunculatis creteris sessilibus valvis 
laxis ovato-oblongis inflatis parte superiori membranaceis. perigonii 
tubo ovario cylindrico subsessili a^quilongo vel sublongiorc, limbi 
flavi laciniis obovatis subiequalibus exterioribus fusco-Iineatis intus 
aurantiaco-barbatis, sligmalis lobis semiovatis latere exteriori denti- 
ticulatis acutis ^. Ic. Flow. Gard. Ser. II, tab. 56. — Rchb. Ic. 
Crit. fig. 124:2. — /. sulp/mrea G. Koch Linn. XXI, p. 637 ex cl. 
Raker. 

Hab. in Iberia Gaucasica (G. Kocli), Arnieniu Rossica (Szov ! Fl. Maio. 
Ar. Geogr. Bosnia (Sendtn. ex cl. Baker). 

48. I. Germanica (L. §p. 55) rhizomate crasso brevi repente, 
caule procero plurifloro foliis ensiformibus glaucis acuminatis lon- 
glore, spalha3 valvis oblongo-navicularibus sub antiiesi a basi ad 
medium herbaceis, perigonii tubo ovario subsessili sublongiore, 
limbo intense violaceo unguibus llavidis fusco-venosis, laciniarum 
extcriorum lamina obovata verticalitcr deflexa intus luteo-barbata, 
internis sequilongis subito in unguem contractis, stigmatis lobis ova- 
lis divaricatis ^. Bot. Mag. tab. 670. — Rchb. Ic. Gcrm. tab. 765. 

Hab. in multis ditionis locis sed forsan non ubique spontanea; (Tra;cia iii 
niontosis Achaia? prope Megaspileon (Heldr!), Tauria fM. B.), Arnienia 
Turcica (Huet!), Persia borealis ad Asterabad (Bge!). Fl. Aprili. Flore? 
inodori. 

Ar. Geogr. Europa centralis et australis. 

49. I. Florentina (L. Sp. 55),rhizomate crasso late repente, 
caule elato folia late ensiformia acnta longe supcrante superne 
ramoso 2-4 spathas gerenti, spathpe valvis lanceolato-navicularibus 
sub anthesiprffiter carinam herbaceam scariosis, perigonii tubo ovario 
longiuscule pedicellato sublongiore, limbi albi vel dilute cjBru- 
lescentis laminis amplis obovatis exteriorum deflexis in ungues flavi- 
cantes abeuntibus flavo-barbatis, interioribus oblongo-obovatis, stig- 


138 iRroACE^ Ins. 

tnatis laciiiiis porreclis non diyaricatis ^. Ic. Fl. Grsec. tab. 39. — 
Bot. Mag. 671. — Rchb. Germ. fig. 766. 

Hab. in Laconi& (Hawkins ex Sibth.), Macedonia et Bithvni^ (Griseb), 
Cypro (Ky. 8881) Rhodo (Smith Prodr., Bourg!) Fl. Maio.Flores leviter sua- 
veolentes. 

Ar. Geogr. Regio Mediterranea sed frequenter culta et area incerta. 

50. I. pallida (Lam. Dict. III. p. 294) rhizomate crasso repente 
cauie eiato plurispatho folia late ensiformia longe siiperante, spathsp 
valvis oblongis sub anthesi omnino scariosis, perigonii tubo ovarium 
cylindricum breviter pedicellatum sequante, limbo pallide violaceo 
laminis amplis externis deflexis late obovatis intus flavo-barbatis et 
basi intensius venosis, internis erectis {jequilongis. stigmatis lobis 
semiovatis acutis latere ex leriore dentatis ^. Rchb. Germ. fig. 767. 
— /. Germanica Fl. Graec. tab. 40 non L. 

Hab. in campestribus Cretae (Sibth). in rupestribus montauis Rhodi 
(Bourg!), in Syria prope Tripoli (Bl !), Palestina boreali Hayne (ex Baker) 
Fl. Jun. Flores' suaveolentes. 

51. I. Junonia (Schott et Ky. (Ester. Bot. Woch. 1854, p. 209) 
rhizomate crasso repente, caule elato folia ensiformia subarcuata 
glaucescenliasuperante, spatharum valvis latis obtusis supra medium 
scariosis, perigoni tubo ovario breviore laminis externis reflexis iate 
oblongo-obovatis intus luteo-barbatis purpureo- violascentibus ferru- 
gineo-venosis in unguem pallidum attenuatis, internis rotundato- 
ovatis abrupte unguiculatis pallide violaceis basi ferrugineo-venosis, 
stigmatis lobis violascentibus lacerato-incisis ^. 

Hab. in Tauro Cilicico (Kotschy). (Non vidi). 

Hanc speciem mihi e descriptione tantum notam cl. Baker ut varietatem 
I. pallidcB adjungit. Golui plantam sub hoc nomine ox hortis botanicis accep- 
tam albifloram quse ab /. Florentind non differt. 

Species non satis nota. 

I. Haynei (Baker Gard. Ghron. VI, (1876) p. 710) rhizomate 
breviter repente, cauie spatham unicamterminalem edente,foliisradi- 
calibus 5-6 ensiformibus caule subbrevioribus, caulinis subbasilaribus 
subbinis diminutis, spathae valvis viridibus lanceolatis acuminatis, 
perigonii tubo virenti ovario subsessili cylindrico subbreviore, limbi 
lubo 3-V'j-plo longioris lilacino-purpurei laciniis externis obovato- 
cuneatis a medio reflexis intus barbatis, internis latioribus obovato- 
unguiculatis "if . 

Hab. in raonte Gibboa Palestinse (Hayne ex Baker). Non vidi. 

Caulis subpedahs, folia radicalia pollicem dimidium lata, spathae valvae 2 
pollices, limbus tres pollices longus. Facies / biflorce Species ex unico et 
imperfecto specimine nota et ex cl. auctore quoad afflnitatem dubia. An On- 
<iOcycli Sp? 


Gladiolus. iridace^ 139 

Tr. III. GLA.DIOLEiE. — Perigonium irregulare staminibus 
unilaleralibus arcuatis. 

GLADIOLUS (L. Gen. 57). 

Perigonium corollinum irregulare tubo brevi laciniis sex subbila- 
tiatis. Stamina 3 ad apicem tubi inserta ascendentia inclusa, anthera? 
lineares paulo supra basin bifidam dorso affixas extrorsae. Ovarium 
inferum triloculare loculis pluriovulatis, stylus liliformis, stigmata 
tria a basi filiformi spalhulato-dilatata. Capsula membranacea loculi- 
cide trivalvis, semina vel compressa alata vel aptera globoso-pyri- 
formia deorsum producta. — IIcrb.B bulbosse, floribus in spatha 
diphylla solitariis in spicam dislicham vei secundam dispositis. Spe- 
cies characteribus non sat firmis interdum distinctse et specimina e 
sicco interdum iion rite deterniinanda. 

* hifoquinervii. — Foliorum nervi panciores, intermedius coeteris crassior 
iu parte iuferiori folii subitfi intlexione ad latus iolerius folii flexus. 

+ Semina globoso-pyriformia non alata. 

1. G. segetum Gawl. Bot. Mag. tab. 719) (fibris tunicarum 
radicalium parallelis validiusculis superne anastomosantibns areolis 
oblongis, floruni spica laxa subflcxuosa disticha subunilaterali, spa- 
thae valvis lanceolatis valde iniequalibus inferiore in floribus inferio- 
ribus perigonium scepe sequante, perigonii tubo brevi parum incurvo 
lacinia superiore longiore et latiore 'a lateralibus recessa, antheris 
filamento sublongioribus, stignialihus a basi ad medium angustis 
sensim in laminam oblongam dilatatis, capsula globoso-obovata apice 
impressd trisulca obluse Irigona, seminibus globoso-turbinatis deor- 
sum produclis non alatis ^ , Rchb. Germ. fig. 731. -G. Italicus Gaud. 
Helv. I, p. 9t>. — G. Lndovicm Jan.-G. Caucasicus Herb. Bot. XXVIl, 
Misc. 65 ex descript. — G communis Fl. Gr?ec. tab. 37 a cl. 
Gussone ad G. duhium suum relatus huic certe spectat. 

Hab. in cultis inter segetes totius ditionis a Graecia I et ejus insulis! Mace- 
donia et Tliracia!) ad Syriani interiorem et maritimam!, ^Egyptum inferiorem 

firope Alexandriam (Letourn !), Tauriam et prov. Caucasicas! Persiam l)orea- 
em (Ky 242!) et australem inter Ispahan et Schiraz (Hausskl). 

Forma perigonio abortive dimiimto, G. Guepini Kocli iu cultis ad Mariut 
prope Alexandriam (cl. Plauta!) locta fuit. 

Ar. Geogr. Regio mediterranea totius Europse et Africte borealis, Maderar 
insulie Canarienses. 

-f X Semina compressa alata. 

2. G. Byzantinus Mill. Dict. III. — Bot. Mag. tab. 874) tuui- 
carum radicalium libris tenuibus parallelis, folis latis, caule valido 


140 iRiDACE^ Gladiolus, 

elato, florum spica multiflora laxiuscula dislicha suburiilaterali, spa- 
th» vaivis Inpequalibus, perigonii tubo brevi subincurvo, laciniis 
Iribus superioribus approximatim porrectis, inferioribus lateralibus 
iutermedia angustioribus et subbrevioribus, antlieris filamento sub- 
jequilongis, stigmatibus fere a basi dilatatis obovatis obtusis, capsula 
oblongo-obovata obtuse trigona, seminibus late membranaceis ^.Ic. 
Rchb. Crit. VII, fig. 866. 

Facic. spicA distichtt. floribus mafrnis affinis G. sejetum, sedlaciniaeperigo- 
lui non adeo divaricatae, semiua alata, etc. 
Ar. Geogr. Liguria, Corsica, Sardinia, Sicilia, Africa borealis. 

3. G. communis (L. Sp. o2 pro parte) tunicarum radicalium 
llbris validis parallelis in areolas angustas anastomosantibus, foliis 
latis, florum spica unilaterali, spathse valvis inaequalibus lanceolatis, 
perigonii tubo incurvo, laciniis parum insequalibus campanulalim 
subconnivenlibus, antheris filamento brevioribus, stigmatibus a basi 
ad apicem sensim dilatatis obovatis, capsulae obovatje angulis obtuse 
carinatis, seminibus compressis late alatis "¥ > Rchb. Germ. lig. 777. 

Hab. in Tauria et Iberii (M.B.), Gaucaso occidentali alt. 24(X)' (C. A. Mey). 
Vidi specimen e l)ulbis ex Tiflis missis in hort. cl. J. Gay cultum), Persia 
borealis ad Siaret (Bge!). 

Ar. Geogr. Species ut videtur rarior, specimina spontanea e Gallia australi 
circa Telonein, Corsica ad Bastelica (Reverchon!) tantum vidi. Pra^terea in 
Gernuuiia scptentr. a cl. Koch indicatur. 

4. G. IUyricus (Koch ap. Sturm S."] Ic.) tunicarum radicalium 
fibris tenuibus parallelis dense stipatis superne anastomosantibus 
angustissime areolatis, foliis subternis acuminatis, spica brevi pau- 
ciflora laxiuscula disticha, spathfe valvis binis lanceolatis acutis 
valde in^qjalibus inferiore flores inferiores subaequanti, perigonii 
tubo subincurvo laciniis rhombeo-oblongis obtusis mucronulatis 
lacinia suprema longiore infima lateralibus sublatiore, antheris fila- 
mento brevioribus, stigmatibus a basi ad medium linearibus subito 
in laminam subrotundo-ovatam dilatatis. capsulis obovato-trigonis,. 
seminibus anguste alatis "^. Rchb. Germ. fig. 780 — G. dubius Guss. 
Syn. J, p. 36 non differre videtur. 

/3 Anatolkus Boiss. herb. — Labii superioris laciniae inferiores 
angustiores et superiori manifeste breviores, filamentum anthera vix 
longius. — G. tenuiflorus G. Koch Linn. XXI, p. 636. 

Hab. in rupcstribus, Smyrna) in monfanis (Auch. 2222! Boiss!), Caria (Pi- 
nard!), Pamphylia ad Adalia (Bourg I), montes Kassan Oglu Ciliciae orientalis 
5000' (Ky. 119!), Libani regio inferior (Gailli), prope Eden (Bll), Transcau- 
casia (Hoh! C. Koch! Szov !). 

Haec forma Orientalis mihi intermediis ad G. lllyriaim Europeura transire 
videtur. G. Atpigcnus C. Koch Linn. XXL 635 ex speciminibus pessimis ejus 
herbarii ex Armenia Turcicu mihi ad eamdem speciem ut forma perigonio 
diminuto (G. Gueplni analoga) reducendus videtur. 

Ar. Geogr. Illyria, Dalmatia, Italla australis, Sicilia, Gallia, Hispania. 


Kjladiolus. miDACEiE 141 

5. G. imbricatus (L. Sp. 52) tnnicarum radicalium fibris 
parallelis dense congestis superne anastomosantibus* areolis angus- 
tissimis, caule gracili subdiphyllo folio inferiore saepius obtuso, spica 
florum secunda densa, spathne valvis breviter lanceolatis vix in'dp- 
qualibus, perigonii tubo iucurvo laciniis parum inaBqualibus anguste 
unguiculatis obovalis subconniventibus, antheris filamento breviori- 
bus, stigmatibusa basi sensim dilatatis oblanceolatis,capsulu obovata 
obtuse trigona, scminibus anguste alatis ^. Ic- M. B. Gent. tab. 60. 
— Rchb. Germ. fig. 778. — C. Rossicus Pers. Syn. I, p. 46. — G. 
temns M. B. Taur. Gauc. I, p. 29. — C. suhbijlorus Boiss. in Tchih. 
As. Min. cl. p. 519 et G. Raddemius Trautv. Pl. Nov. 1875, p. 55! 
forma pauciflora. — G. hygrophilus Boiss. et Huet Mss. 

Hab. in piatis humidis, Armenia Turcica ad Koblat (Huet !), mons Beryl- 
daijrh Cataonite 7000' fHaussk !), prope Van (Deyrolle !), Caacasus borealis 
et occid. 4200'-G000' (M. B. G. A. A.), Daghestania'(Gbodsko !). 

/3 Kotschyanus. — Perigonii laciniaj ternfe superiores inferioribus 
breviores, sligmatum lamina magis dilatata. — G. Kotschyanus Boiss 
Diagn. Ser. 1, J3. p. 15. 

Hab. in Mesopotaraiu inter Suerek et Diarbekir (Ky. 1G3 !). 

-/ Lihanoticus Diagn. Ser. II, 4, p. 92. — Spathw valv?e abbreviat;e 
«levatim nervos.T, spica pauciflora. — G. Lihanoticus Boiss. in Kv. 
cxs. 1855. 

Hab. in humidiusculis vallis Martscli Autilibani supra Zebdani (Ky. 150 'j, 

Ar. Geogr. Germania orientalis, Banatus, Transylvania, Rossia, Sibiria 
Uralensis. 

6. G. triphyllus (Siblh. Mss. in Smith Prodr. I. p. 25 ) tunica- 
rum radicalium fibris parallelis in areolas angustas anastomosantibus. 
€aule tenui humili flexnoso subtriphyllo, foliis angustissime llncari- 
bus 4-5-nerviis nervis lateralibus marginantibus, floribus 2-.'] apprt)- 
ximalis. spathcP valvis anguste lanceolatis inrequalibus elongatis, 
perigonii tubo brevissimo recto, laciniis lahii superioris purpnreis 
oblongis breviler attenuato-unguiculatis, inferioris magis patentibus 
rhombeis in unguem subncquilongum attenuatis albis macula purjiurca 
rhombea pictis, stigmatum laminis angustis, capsula... "^ G. co/nnw- 
nis var triphyUus Fl. Grfcc. tab. 38. 

Hab. in Gypro ad meridiem montis Troodos (Sibth.),[in collibus ad Epio- 
tissa(Sint. etHigo!), ad monasterium Melandrina versus Autiphouiti(lvy.5.31! ). 
Fl. Apr. 

Semipedalis, folia 1 */2-2 lineas lala. Nulla cum G. palustn siiuilitudL» 
quocum e cl. Gri.sebach confunditur. 

' * Foliorum nervi oB^juales requidistantes paralleli. 

7. G. atroviolaceus (Boiss. Diagn, Scr. I, 13, p 14) lunicarum 
radicalium tibris crassis parallelis anastomosantibus arcolis anguslis 


142 


Gladiolus, 


elongatis, foliis anguste linearibus acuminatis seqaidistanter 6 ner- 
viis, spica brevi secunda confertim 5-7-flora, spathffi valvis anguste 
lanceolalis acuminatis inaequalibus inferioribus tubo longioribus, 
perigonii atroviolacei tubo valde curvalo, iimbi horizonlalis vel cer- 
nui laciniis obovato vel oblongo-spalhulatis in ungues lamina brevio- 
res atlenuatis lateralibus lobii euperioris et ssepe inferiori Jabii infe- 
rioris brevioribus, antheris filamento lequilongis vel sublongioribus 
apice in mucronem subincurvum attenualis, sligmatibus ad medium 
usque linearibus dein in laminam spathulatara dilatatis, capsuia 
oblonga relusa trisulca torulosa, seminibus globoso-turbinalis vel 
pyriformibus apteris' ^. G. Aleppicus Boiss eod. loc. p. 13. — G. 
petrmis Boiss. et Huel Mss. 

Hab. iii lapidosis et quoque inter segetes, Palestina ad Hierosolymani 
(Roth 298!) ad Bethleem (Barbey !), Syria circa Daraascum et ad ElKeneissa 
Antilibani (Gaill !), circa Aleppo (Ky. 80 !j et inter segetes ad Amtab, Ma- 
rasch, Karput et in Mesopotania; desei to Dara atque circa Terek, Mardin 
(Hausslc !), in petrosis Armenii^ Turcicee ad Kassuklu (Huet !), Persia in monte 
Ssahend prov. Aderbidjan prope Shah lordi (Buhse !j, prope Teheran (Ky. 28!), 
prope Ispahan (Auch. a352 !). 

Copia speciminum ex variis locis notfc differentiales inter species hic enu- 
meratas evanescerunt. Pedalis vel sesquipedalis, folia 1 V»-3 lineas lata, spica 
conferta et perigonium valde curvatum Cr. imbricati a quo caeteris neglectis 
foliopum nervatione statim dignoscitur. 

8. G. Persicus (Boiss. Diagn. Ser. I, p. 102) tunicarum radi- 
calium fibris parallclis dense stipatis superne anastomosantibus 
areolis angustissimis, foliis anguste linearibus aequidistanter 6-8- 
nerviis, caule gracili folia non superanle, spica disiicha 5-10-flora 
laxa, spalhae valvis oblongo-ellipticis oblusiusculis membranaceo- 
marginatis, perigonii rosei tubo recto laciniis oblongo-lanceolatis 
acutiusculis superiore sublongiore, tilamentis anthera sublongioribus, 
stigmatibus a basi ad medium linearibus dein dilatatis, capsula... if. 

Hab. in Persia australi prope Persepolin (Ky. 260! et 858 !), boreali ad 
Seidkhodji (Auch. 5351 !j. 

Foliurum nervatione aftinis G. atroviolaceo a quo specifice dilTere videtur 
spicil laxa disticha. perigonii rectiusculi nec valde incurvi Inciniis angustio- 
nbus. Fiores rosei nec atropurpurei. 

9. G. halophilus (Boiss. et Heldr. Diagn. Ser. I, 13, p. 14) luni- 
carum radicalium libris crassis tota longiludine anastomosantibus 
areolis oblongo-ellipticis, foliis anguste linearibus glaucescenlibus 
rigidis aequidistanter 4-6-nerviis incurvis caule gracili brevioribus, 
spica laxiuscula brevi flexuosa S-o-llora, spathaD valvis lanceolatis 
margine et apice membranaceis perigoiiii tubo vix longioribus, peri- 
gonii rosei tubo incurvo laciniisque obovatin obtusis lateralibus bre- 
vioribus, antheris filamento subbrevioribus, stigmatibus a basi sensim 
dilatalis oblanceolatis, capsuUi.... ^. 

Hab. iu sal^is hyeme inundatis planitiei Koniah Lycaoniae (Heldr!). FI. 
•lunio. 


Gladiolus. iridace^ 143 

Folia more proecedentiuni nervata sed duriora paucinervia sesquilinftam 
tantum lata, tuiiicae latius areolalae fibris crassioribus, valvae apice scarioste, 
stigmata angustiora. Flores eis G. palustris fere majores. 


ORD. CXXXII. AMARYLLIDACEiE 

R. Br. Prodr. 296. 

Flores hermaphrodili regulares (rarius et innoslris nunquamirre- 
gulares) bracteis spathaceis inclusi. Perigonium superum coroUinum 
hexaphyllum vel infundibuli-tubulosum limbi laciniis biseriatis. Sta- 
mina sex disco epigyno imposita vel perigonii tubo aut lauci inserta 
ejus laciniis opposita. Anthertfi biloculares introrsum dehiscentes. 
Ovarium inferum triloculare vel rarissime septis incompletis unilo- 
culare, ovula plurima in loculorum angulo cenlrali biseriata anatropa 
sa?pius horizontalia. Slylus simplex, stigma integrum vel trilobum. 
Gapsula trilocularis loculicide trivaivis valvis medio septiferis. 
Semina horizontalia vel pendula globosa vel compressa aut angulata, 
testa tenuis membranacea in alam siepe producta rarius crassa et 
carnosa. Embryo in albumine axilis eo plerumque multo brevior. — 
Herbae perennes bulboscE scapigerce, rarius caulescentes caule foliato. 
Ordo staminibus senis et introrsis ab Iridaceis distinctus. 


Tri. AMARYLLE.E Endl. — Perigonii faux corona destituta. 
Herba3 bulbosse scapigerfe. 

LEUCOIIM (L. Gen. 402). 

Perigouium superum spatha inclusum campanulatum laciniis sex 
subsequalibus apice incrassatis. Filamenta sex fauci perigonii inserta, 
antherffi erectae intrors<e apice obtuste. Ovarium triioculare, loculis 
multiovulatis, stylus filiformis vel clavatus. Stigma simplex. Capsula 
recens carnosa tandem loculicide dehiscens et trivalvis. Semina sub- 
globosa. — Herbifi bulbosce scapiger» bulbo tunicato, floribus albis. 

1. L. aestivum (L. Sp. 414) foliis late linearibus obtusis cana- 
liculatis elongalis, scapo ancipiti foliis longiore, spatha 3-t5-flora lan- 
ceolata pedicellis inrequalibus ccquilonga vel longiore, perigonii 
nutantis albi laciniis obovatis concavis in mucronem obtusum sub- 
virescentem subito contractis, stylo anguste claviformi, seminibus 
globosis testa crustacea atra ^^ . Ic. Jacq. Austr. tab. 203. — Uchb, 
Germ. fig. 805. 


144 AMARYLLIDACE/E LeUCOium. 

Hab. in paludosis et pratis humidis, Eubnea (Heldr!), Macedonia et 
Thracia (Griseb.), Byzantii (Auch ! Barbey!), Anatolia borealis tota (Wied ! 
Tchih!), Armenia ad Erzerum(Galv!), Imeretia (Radde), Tauria et Transcau- 
casia (Ledeb ), Persiae borealis prov. Ghilan (herb. Petrop !). Fl. Oct. 

Ar. Geogr. Anglia, Dania, Gallia media et australis, Helvetia, Germania. 
Dalmatia, regio Danubialis. 

2. L. autumnale (L. Sp. 414) foliis filiformibus vix canaliculatis 
subhyslerantliiis, scapo filiformi, spalha lineari indivisa vel bipartila 
1-3-flora, pedicellis filiformibus insequalibus flore nutanti albo lon- 
gioribus, perigonii phyllis ovato-oblougis apice tridentatis, stylo 
filiformi, seminibus angulalis testa tenui nigra ^ . Ic. Bot. Mag. 960. 
Rchb. Germ. fig. 806. — Acis autumnalis Herb. 

Hab. in collibus demissis Cephalouiie (Schinper et Wiest I). Fl. Oct. 

Ar Geogr. Lusitania, Hispania, Sardinia, Sicilia, Africa borealis. 


GALANTHUS (L. Gen. 401). 

Perigonium superum spatha unitlora inclusum limbo sexparlito 
laciniis tribus externis longioribus patentibus, internis brevioribus 
erectis margine inte se conniventibus. Stamina sex ad faucem peri- 
gonii inserta inclusa, fllamenta brevissima, anthene erectge apice 
attenuatffi et ibi late dehiscentes, ssipe in acumen subalatum pro- 
ductse. Ovarium triloculare loculis multiovulatis, stylus filiformis, 
stigma acutum. Capsula recens subcarnosa demum trivalvis et loculi- 
cide dehiscens. Semina subglobosa. — Herbffi bulbosoe scapigerte, 
bulbo tunicato, floribus albis saepius viridi-maculatis. 

Antherae in acumen subulatum productR". 
-\~ Flores vernales. 

1. G. nivalis (L. Sp. 413) vagina radicali apicc truncata el bre- 
viter fissa, foliis binis synanthiis linearibus obtusis subcanaliculatis, 
«capo cylindrico unifloro foliis vix longiore, flore pendulo. 
phyllis externis albis obovato-oblongis obtusis basi attenuatis, inlernis 
dimidio brevioribus obovato-cuneatis obcordalis albis macula viridi 
semicirculari albo-marginata obsitis lobis obtusissimis, staminibus 
phyllis internis subdimidio brevioribus, filamentisantheraapicesubu- 
lato-attenuata quadruplo brevioribus ^. Rchb. Germ. fig. 807. 

Hab. in sylvis montanis Thraciie (Friv. ex Griseb.), in agro Byzantino 
(Sibtli.), in Iberia proite Tiflis (Rupr !). 

/3 Redoutei Regel Gartenf. 1874, p. 202. — Folia laliora (5-6 lin. 
Iata)-G. nivaUs var. latifoUus Hort. — G. nivalis /3 major et y Cas- 
pius Ruprccht Gartenf. 1868. — G. nivalis Redoute Lil. t. 200. 


Oalanthus. amaryllidace^ 145 

Hab. in Iberia Gaucasica prope Kadschori et Tiflis (Szov ! Rupr !), circa 
Lenkoran (Hoh !), in Persift boreali (Jenisch!), ad Asterabad (Buhse!). 
Varietas latifolia saepe confusa cum G. plicato foliis biplicalis distiucto. 

Ar Geogr. Britannia, Belgium, Gallia, Hispania borealis, Helvetia, Germa- 
nia, Italia, rejjno Danubialis, Rossia media. 

2. G. Grsecus (Orpli. in litt,) vagina radicali apice truncata el 
lateraliter fissa, foliis binis synanthiis latiuscule linearibus canalicula- 
tis obtusis glaucis, scapo foliis subbreviore subcompresso, flore pen- 
dulo, phyllis exterioribus albis oblongo-ellipticis concavis basi atle- 
nuatis, phyllis internis dimidio brevioribus obovatis parte inferiori 
viridibus apice brevissime et obtuse bilobis et viridi-bimaculatis, 
staminibus phyllis internis quarta parte brevioribus, filamentis 
anthera apice subalato-appendiculata 4-5-plo brevioribus 'ifi. 

Hab. iu regione superiori montis Pellinos insulae Chios alt. 3800" (Orph!) 
Fl. Aprili. 

Folia 3-5 lineas lata, flos magnit. G. nivalis, huic et G. Elicesit fere interme- 
dius, differt a G. nivali phyllis internis minus cuneatis et minus ]jrofunde 
bilobis inferrie viridibus nec .albis, a G. Ehcesii flore minore, phyllis exter- 
nis angustioribus, interiorum "lobis non quadratis nec undulato-crispis. 

3. G. plicatus (M. B. Taur. Cauc. III, p. 255) vagina radicali 
apice truncata et lateraliter fissa, foliis binis synanlhiis erectis late 
linearibus prspter costam niediam subtus carinantem ulrinque ante 
margines plica elevata Jongitudinali obsitis marginibus introrsum 
flexi5, scapo cylindrico subangulato unifloro foliis vix longiore, flore 
pendulo, phyllis exlernis albis obovato-oblongis obtusis concavis basi 
attenuatis, inlernis dimidio minoribus obovato-cuneatis obcordatis 
albis macula viridi semicirculari albo-marginata obsitis lobis rotun- 
datis, staminibus phyllis internis tertia parte brevioribus, filamentis 
anthera apice longe subulato-appendiculata 3-5 pio brevioribus "¥. 
Bot. Reg. tab. 545. 

Hab. in unibrosis niontanis totius Tauriae (Stev!), Loci Transcaucasici 
omnes ad G. nivalem var. Redoutei spectare videntur. 

4. G. Elwesii (J. D. Hooker in Bot. Mag. tab. 6166) vaginS radi 
cali apice truncata et lateraliter fissa. foliis binis synanthiis late 
linearibus canaliculatis subcontortis glaucis, scapo foliis subbre- 
viore subcompresso, flore pendulo majusculo phyllis exterioribus 
albis late obovatis concavis basi abruptiuscule contractis, internis 
2 7-"P'o brevioribus cuneato-oblongis medio constrictis obcordatis 
inferne viridibus superne viridi-bimaculatis lobis quadrato-truncatis 
divergentibus intus plicato-carinatis circumcirca undulato-crispis, 
staminibus phyllis internis quarta parte brevioribus, filamentis 
anlhera apice longe subulato-appendiculata 4-5-pIo brevioribus 'V- . 

Hab. in parte superiori montis Yamanlar dagh prope Smyrnam (Bal 
N" 391 ! sHb G. plicato Elwes). 

10 


14tj AMARYLLiDACE^ Golanthics. 

Facies G. plicati sed folia canaliculata caeterum plana non biplicata; insi- 
gnis lobis pnyllorum interiorum quadratis margine undulato-crispis. Leu' 
coium bulbosum prcecox Byzantinum Clus. Hist. II. p. 169. Ic h^c potiu» 
quani ad G. plicatum spectare videtur. 

X X Flores autumnales. 

5. G. Olgae (Orph. in lilt.) vagina radicali truncata apice latera- 
liter et breviler flssa, foliis binis hysteranlhiis elongatis linearibu» 
obtusis (e sicco) planiusculis subtus valde glaucis, scapo foliis sub- 
longiore, flore nutanle majuscuio albo, phyllis externis longe ellipli- 
cis oblusisin unguem attenuatis, internis '/s-plo brevioribus cuneatis 
longitudinaiitermultilineatis breviler obcordatis lobis rotundatis, sta- 
minibus phyllis internis2 V^-pIo brevioribus, antheris longe subulato- 
acuminatis, filamentis brevissimis "^. 

Hab. in monte Taygeto Orph. (40171) Fl. Octobri!. 

Folia 6-8 pollicaria tres lineas lata, perigonii phylla externa fere pollica- 
ria .3-3 V^ lineas lata interiora ex sicco non viridi-maculata videntur. Species 
flore^centia autumnali insignis. 

* * Antherai apice mutica?. 

6. G. latifolius (Ruprecht Garlenfl. 1868, p. 130, tab. 578, 
flg. 1) vagina radicali brevi apice truncata, foliis binis late oblongo- 
lanceolatis planis acutiusculis inferne in petiolum longe atlenuatis, 
scapo foliis sublongiore, flore pendulo albo phyllis externis anguste 
ellipticis utrinque attenuatis obtusisculis, internis triplo brevioribus 
obovato-oblongis subretusis vel obtusissimis immaculatis vel minute 
viridi-maculatis, filamentis brevissimis, antheris apice subangustatis 
non appendiculatis ^. 

Hab. in Transcaucasia in Ossetia loco Gudgora dioto 7200'-7600' (Bayern.I 
Ower.), in Suania 6-8000' (Radde') Fl. Maio. 

Folia7-ll polliceslonga pollicem circiter lata, tlores magr^tudinis G.nivalis 
phyllis externis 9 lin. circ. longis 2 V»-3 latis. Species ab alils congeneribus 
pricter folia latiora phyllis internis nec maculatis nec bilobis, antheris non- 
subulato-acuminatis discedens. 

STERINBERGIA (W. K. PI. rar. Bung. 11, p. 472. 

— Oporanthus. Herb.). 

Perigonium superum spalha uniflora inclusum infundibuliforme 
tubo reclo sensim amplialo limbo regulari sexpartito. Filamenta sex 
summo tubo inserta filiformia, tria breviora. Stylus trigonus, stigma 
trilobum. Ovarium triloculare loculis biseriatim pluriovulatis. Gap- 
sula subcarnosa trilocularis indehiscens. Semina subglobosa. — 
herbce bulboste scapigerse bulbo tunicato, floribus flavis. 


Sternbergia. AMARVLLiDACEiE 147 

1. S. colchiciflora (W. K. Hung. II, tab. 159) foliis hysteran- 
Ihiis vernalibus obh'quis anguste hnearibus obtusis inferne attenuatis, 
tlore autumnali. perigonii lulei tubo spalhcB subaiquilongo, iaciniis 
Hnearibus tubo lequilongis vel sublongioribus externis acutiuseulis 
inlernis obtusis interduin subretusis, staniinibus limbo :2-3-plo bre- 
vioribus ^. Rchb. Germ. fig. 823. — AmaryUis colchiclflora Gawl. 

— .4. citrina Fl. Gnec. III, tab. 311. — S. ^Ethnensis Guss. Pr. I, 
p. 595. — S. Schuberti Schenk Pl. Sp. p. II. 

Ilab. in montosis siccis, mons Olenos Peloponnesi (Sibth.), Macedonia 
fFriv!), Olympus Bithynus (Noel) Anatolia prope Ephesum (Roth), Tauria 
(Stev!), Iberia et Somclietia (Stevl). 

Variat proportione laciniarum cum stylo et staminibus, tubi cum laciniis 
et hisce acutis vel obtusis. 

Ar. Geogr. Sicilia, Italia australis, Dalmatia, Hungaria. 

2. S. pulchella (Boiss. et BI. Diagn. Ser. II, 4, p. 97), foliis 
.S-4 coetaneis anguste linearibus margine scabridis obtusis vel acuti- 
usculis patenti-curvatis, flore parvo luteo autumnali, perigonii tubo 
spathcC subiBquilongo, laciniis oblongo-linearibus tubo subaiquilongis, 
staminibus limbo tertia parle brevioribus ^. 

Hab. in declivibus siccis regionis inferioris Libani (Bl!), iuter Alexandrette 
et Aleppo (Haussk !) inter Aleppo et Mossul Oliv I). 

Ab affini .S. colchicifiord foliis synanthiis fere angustioribus, perigonii fere 
dimidio minoris laciniis G-7 lineas tantum longis, staminibus perigonii pro- 
portionc longioribus distincta. 

3. S. lutea (L. Sp. 420 sub Amaryllide) loliis synanthiis late 
linearibus concavis obtusis margine cartilagineis denticulato-scabris, 
scapo foliis subbreviore, spatha ovato-lanceolata basi tubulosa peri- 
gonium dimidium oequante, floribus autumnalibus, perigonii lutei 
tubo brevissimo tenui in limbum infundibuliformera dilatato, laciniis 
oblongo-ellipticis obtusis, slaminibus perigonio quarta parte brevio- 
ribus, ovario ovato-oblongo intra spatham sessili ^'. S. lutea Gawl. 

— Fl. Graec. tab. 310. — Rchb. Germ. fig. 829. 

Hab. in monte Olenos Peloponnesi (Sibth.), Chelmos (Orph !), |Taygeto 
(Psarides I), montibus Parnes Aiticoe et Hymetto (Heldr !). Cephalonia 
(Schimp !), Macedonia in Athone (Sibth.), insulA Poros (Wied !). 

Ar. Geogr. Hispania, Gallia australis, Italia, Dalmatia, Africa borealis, sed 
in quibusdam locis forsan introducla. 

4. S. Flscheriana (Herb. Amar. p. 412, tab. 47, fig. 8 sub 
Oporantho) foliis synanthiis laliuscule linearibus planis obtusis mar- 
gine integris, scapo foliis subbreviore, spalha ovato-lanceolata basi 
tubulosa perigonio terlia parte breviore, floribus vernalibus, perigo- 
nii pallide lutei tubo brevissimo crassiusculo in limbum infundibuli- 
formem dilatato, laciniis oblongo-ellipticis obtusis, staminibus peri- 
gonio dimidio brevioribus,ovario oblongo-elliptico ulrinque attenuato 


143 AMARYLLiDACEiE Sternbergia. 

intra spalham slipitato ^^ ■ Amaryllis lutea iM. B. Taur. Cauc. III. 
p 255, non L. 

Hab. in Iberia (Wilh.), in prov. Karabagh (Hoh !), ad Aksu inter Tiflis et 
Schemacha (Bge !). Fi. Febr, 

A. S. Inted egregie distincta tlorescentia vernali, foliis margine non 
denticulato-scabris, perigonio tertia saltem parte minore tubo magis 
dilatato, ovario elongalo et stipitato. 

5. S. Sicula (Tineo in Guss. Hyn. II, p. 811) foliis synanlliiis 
anguste lineari-subtriquetris canaliculatis subrecurvis margine exi- 
mie et pectinatim glandulosis scapo humili sublongioribus, spatha 
oblongo-lanceolatu basi tubulosa perigonio dimidio breviore, floribus 
autumnalibus, pcrigonii lutei tubo brevissimo angusto in limbum 
infundibuliformem dilatato, laciniis ellipticis acutiusculis, filamentis 
perigonio tertia parte brevioribus, ovario oblongo intra spatham ses- 
sili ^. S lutea /3 7ni7ior Boiss. Mss. — S. tuiea var. GrcecaRchb. Ic. 
Germ. fig. 828. 

Hab. in coUibus saxosis prope Athenas (Sprunl HekU-. Fl. Gr. ext. 180!)!) 
in monte Lycabe to (Orph !), Crela (Raul !). 

Ab affmi S. luted specifice differre videtur foliis aiipjustis 2 lineas lali-i 
eximie pectinato-glandulosis, perigonii laciniis angustioribus utriiiciuo attc- 
nuatis. 

Ar. Geogr. Sicilia, Galabria. 

6. S. Clusiana (Gawl. in Schult. Syst. VII, 794) foliis hystcran- 
thiis vernalibus late linearibus obtusis (an seniper?) subcontortis 
erectis glaucescentibus elongatis, scapo inferne tunicis radicalibus 
productis vcstilo, flore autumnali, spatha lineari inferne tubulosu 
apice interdum fissa perigonii tubo sublongiore, perigonii flavi ampli 
tubo tenui limbo sequiiongo. laciniis late oblongo-ellipticis obtusis, 
filamentis longioribus dimidium limbum subsuperantibus, ovario 
elliptico intraspatham substipitato "^.S. macrantha J. Gay in Sched. 
Bal. 1355. — Narcissus Persicus Glus. Hist. Lib. H, 163 Ic. 

Hab. in Palcstiuii circa .Toppen et Hierosolymam (RothS!), ad Damascuui 
(Gaill !), in Libano circa Eden (Bl!), Syriil ad Aleppo (Haussli!), Tauro 
Cilicico circa Giilek Ky. 344! Bal. «27! Fl. Autumn. 

Scapus 2-3-pollioarip, perigonii tubus 1 '/2-2 Vj-poliices, liml)us 2-2 V»-pol- 
lices longus, folia evoluta 7-11 poll. longa 6-8 lineas lata. Flos major eo 
S. lutete a qua foliis hysteranthiis perigoaiique tubo longo dilFert. Capsula 
oiilonga seaquipollicem longa. 

7. S. stipitata (Boiss. et Haussk.) foliis hysteranthiis vernali- 
bus..., scapo elongato tunicis radicalibus productis longe veslilo. 
flore aulumnali flavo magno, spatha inferne tubulosu superne late 
lineari dimidium limbum sequanle, perigonii tubo limbo Kquilongo, 
laciniis spathulato-oblongis obtusiusculis basi longe attenuatis sub- 


Slernhergia. amaryllidace^ l'i& 

slipilalis, slaminibus longioribus limbo tertid parte brevioribus, ova- 
rio oblongo-iineari intra spatham sessili ^. 

Ilab. in agiis calcareis Persiae occidentalis inter Dinawer et Sungur in via 
intcr Kermanschah et Hamadan (Haussk !). Fl. Sept. 

Scapus sa;pe S-G-polIicaris, tunicae radicales saepe ultra mcdiam partem 
tubi perigonialis producla;, tubus bipollicaris, lacinise 1 V»-2 pollices longa^. 
Folia ignota. Species tubo elongato N. Clusianoe affinis sed perigonii phyllis 
basi longe attenuatis et angustioribus distincta. 

UNGERNU (A. de Buoge M^m. 4875). 

Perigonium superum regulare infundibuliforme basi tubulosum 
limbo campanulato sexparlito. Corona nulla. Slamina sex mcdio tubo 
inserta exteriora longiora, antherse mediofixce versaliles birimosse. 
Ovarium profunde trisulcatum triloculare, ovula plura itnbricato- 
biseriata, stylus filiformis subrectus, stigma minute capitatum. Cap- 
sula tenuiter membranacea basi relusa apice breviter et abrupte 
niucronata tricocca loculis globosis dissepimentis angustis interslinc- 
tis. Semina nigra nitida obovata compresso-plana testa tenui in alam 
expansa. — Herba bulbosa scapo nudo, floribus umbellatis spatha 
diphylla inclusis. — Genus seminibus plano-compressis alatis Val- 
lolic et Cyrtantho affine, capsnla tricocca dislinctum. 

l.U . trisphaera (Bge loc. cit p. 3) bulbo maximo ovato cylin- 
draceo, foliis hysteranthiis...., scapo nudo inferne tunicis creberrimis 
bulbi incluso, floribus 5-15 umbellatis, pedicellis insequalibus ova- 
rio longioribus spathffi phyllis binis lanceolatis brevioribus, perigonii 
pallidc miniati lubo brevi apice subampliato laciniis oblongis obtusis 
subapiculatis triplo breviore "^. 

Hab. in planitiebus aridisprovinciseKliorassanPersiae cica Mesched (Bge !), 
Floret sub fmem Julii et Augusto. 

Bulbus pedem dimidium et amplius longus basi diametro 2 '/i-pollicaris. 
Folia hyemalia vel vernalia ignota, flores pollicem aut paulo amplius longi. 
Capsulse G lineas longae 8-7 lata;, cocci piso 2-3-plo majores. Semina 4 '/j 
lineas longa. 

2. U. flava (Boiss. et Ilaussk.) bulbo...., foliis hysteranthiis, 
scaponudo, floribus6-10umbellatis pedicellis valde injequalibus flore 
.Tquilongis vel brevioribus suffultis, spathoe valvis binis lanceolatis 
pedicellos longiores non aequantibus, perigonii flavi brunneo-slriati 
tubo a basi ad apicem sensim ampliato laciniis ellipticis obtusis bre- 
viter apiculatis duplo breviore "if- . 

Hab. in dumetis Persiae austro-occidentalis in monte Zagros prope Masibin 
8000' (Haussk !). Fl. Aug. 

Folia ignota, scapi9-t0 poUicares, perigonium pollicare, ovarium globoso- 
trisulcum, capsula ignota. Ab aftini V. trisphcerd jam colore floris, tubo- 
sensim nec versus apicem ampliato distincta. 


150 AMARYLLlDAGEiE NarcisSUS . 

Tr. II. NARCISSEiE. Endl. — Perigonii faux corona aucta. Herbee 
bulbosae scapigerpe. 

NARCISSUS (L. Gen. 403). 

Perigonium saperum corollinum tubo elongato limbo hypocrate- 
riformi sexparlilo. Gorona campanulata vel cupularis integra vel 
partita aut crenulata. Stamina lubo perigonii infra coronam inserta 
et ab ea libera, antherae medio dorso affixcG. Ovarium ovalum vel 
oblongum trigonum, loculis 3 pluriovulatis, stylus filiformis, stigma 
truncatum vel subtrilobum. Gapsula loculicide trivalvis. Semina sub- 
globosa vel angulata testS crustacea nigra. — Herbae perennes bul- 
bosae floribus pluribus rarius solilariis spalha inclusis. 

i. N. radiiflorus (Salisb Prodr. p. 225) foliis anguste lineari- 
bus obtusis planiusculis obtuse carinatis, scapo gracili compresso 
ancipiti unifloro, flore intra spatham longiuscule pedicellato, ovario 
sub anthesi tereli, perigonii albi phyllis elliptico-oblongls acutis dis- 
cretis, corona brevissima cupulari erecta flavida margine subcrenalo 
coccinco cincla ?^. Rchb. Germ. fig. 809. — N. poeticiis Sm. Prodr. 
p. 758. 

Hab. in pratis subalpinis et alpini?. in Helicone et aliis montibus Groeciae 
septentrionalis (Hawk.), mons ^ta (Heldr!). Ft. Oct. 

Ar. Geogr. Gallia, Helvetia, Germania australis, Italia borealis, Dalmatia, 
regio Danubialis, Serbia. 

Obs. N. pscudonarcissus L. in Caucaso orientali (M. B.) et prov. Karabagh 
(Eichw.) indicatur sed a recentioribus non observatus. Probab. non spontaneus 
nam hujus speciei Europeaj area ultra regionem Danubialem nou extenditar. 

2. N. Tazetta (L. Sp.'416) foliis 4-6 glaucescentibus linearibus 
obtusis planiusciilis, scapo ancipiti apice 3-lOfloro, pedicellis ina'- 
qualibus longioribus florem et spatham oblongam superantibus, peri- 
gonii tubo laciniis patentibus albis vel pallide ochroleucis alternatim 
apiculatis sublongiore. corona aureacupulari laclniis alternalim latio- 
ribus 2-3-plo breviore ^. 

Species summopere variabilis cujus non formas omnes, sed frequentiores 
et magis notabiies enumero. 

a typicus. — Perigonii mediocris lacinias ovato vel oblongo-ellip- 
ticae, corona laciniis triplo brevior plicata subintegra. — Ic. Fl. 
Grsec. tab. 308. — Rchb. Germ. fig. 815. 

Hab. in collibus et pratia regionis inforioris, Groecia (Sibthl Heldr!), By- 
zantium (Wied !), Syria Uttoralis (Bl !), Damascus et 'Antilibanus (Gaill!), 
Egyptus ad Alexandriani (Letourn !). Ex Persia orientali ad Tebbes retulit 
amic. Bge sed an ibi spontaneus ? Fl. Vere. 

/3 Syriacus. — Perigonii laciniae oblongre longiores et angus- 


T^arcissus amaryllidage^ 151 

tiores magis discretae, corona obsolele lobata laciniis 4-5-plo brevior. 
— N. Syriacus Boiss. et. Gaill. Diagn. Ser. I[, 5, p. 96. 

Hab in Syria littorali adBerytiium et Sidoaem (Bl! Gaill!), in Aatilibano 
ei ad Damascum (Gaill !). 

y Orientalis. — Scapus elatiis, flores majores, corona laciniis 
quintuplo brevior plus minusve triiobo-fissa eroso-crenulala. — N. 
Orierdalis a. Bot. Mag 940 an L. Mant. 38? — N. Bijzantinus vel 
Constantinopolitanus Hortul. — N. Tenorii Parlat. Fl. It. 3, p. 137. 
An in qu^dam parte Orientis spontaneus? an forma horlensis? Cl. et 
amic. D' Lcvier primus agnovil lianc stirpem a nonnullis annis circa 
Florenliam copiose crescentem eamdem prorsus esse ac planta in 
Bot. Mag. exhibita. 

§ Cijpri. — Scapus elatus, bulbus major, flores magni, corona 
valde palens inlegra laciniis triplo brevior. — N. Cypri Haw. Phil. 
Mag. Sweet Flovv. Gard. tab. 92. — N. elatus Guss. in Italia cirea 
Neapolin et Florenliam ex bulbis Narc. Byzantini Ilort enatus (cl. 
Levier in lilt.) et nunc ibi copiosus omnino eadem videtur forma. 

Hab. in insula Cypro (ex Haw.), ia agris ad Laroaca (Sint.et Rigo !). Spe- 
cimina in pomariis Aleppi a cl. Haussk. lecta huc omoino spectare videntur. 
Ar. Geogr. Europa et Africoe borealis regio mediterraaea omois. 

3. N. papyraceus (Gawl. Bot. Mag. tab 947) foliis anguste 
linearibus subcanaliculatis, scapo foliis subpequilongo compresso 
biangulato apice umbellalim multifloro, perigonii albi laciniis tubo 
sublongiorihus oblongis subdiscretis, corona alba cyathiformi ore 
subconstricltl et crenulato-dentala Jaciniis Iriplo breviore if. Mogg. 
Ment. tab. 70. — N. stellatus «. Dc. Fl. Fr. — Rchb. Ic. Germ. 
iig. 815. 

Hab. to vioetis et coltibus ad Phalcrum Atticap- (Sprun!), ad rupes Nau^diae 
in Argolide (Sjirun!), Zacinthi TMarg!), in Messenia circa Navaria et Gala- 
mata (Daenzer!), Cyprus (ex Kth. Enum ). Fl. vere. 

Ar. Geogr. Gallia australis, Italia. 

Obs. iV. duhius Lois. et A^. odorus schedularum mendacium Gittardi fide in 
Messeni^ indicati ibi ooo crescere videntur, specimina ex Galli4 australi certe 
oriunda. 

4. N. aureus (Lois. Fl. Gall. I, 235) foliis viridibus planis 
iatiuscule linearibus, scapo subtereti multifloro, perigonii flavi laci- 
iiiis patentibus late obovatis obtusis alternatim mucronalis, corona 
4iupulari aurea ore subinlegra laciniis triplo breviore :^. Moggridge 
Ment. tab. 22. — N. Orientalis var. .$ Bot. Mag. tab. 1076. 

Hab. in collibus Atticoe ad Phalerum (Spruo!) An spont? FI. vere. 
Ar. Geogr, Gallia australis, Italia, Africa borealis. 

5. N. serotinus (L. Sp. 517) foliis 1-2 filiformibus superne 
canaliculalis hysteranthiis, scapo tereti lenui, floribus 1 rarius 2 
intra spatham linearem pedicellatis, perigonii albi tuho gracili laci- 


152 AMARYLL1DACE.E NarcisstlS^ 

niis stellatim patenlibus oblongis vel oblongo-lanceolatis acutis vef 
mucronalis sublongiore, corona brevissima flavida trifida lobis obtu- 
sis retusis, ovario oblongo "¥. Ic. Desf. Atl. tab. 82 (specimen uni- 
florum) — Burb. Narc. tab. 46. — N. serotinus Glus. rar. pl. Hist. I, 
p. 162 Icon. — N. spiralis F. et M. Ann. Sc. Nat. 4, Ser. I, p. 30. 

Ilab. in collibus aridis Zacynthi (Margl), Cephalonia^ (Wiest!) Atticae ad 
Piraeum (Heldr. Herb. Norm. 810!), Messeniae (herb. Fauchei), Cretie ad 
Arcadia (Raul!), Cypri ad Paphos (Ky !), Giliciae Tracheaead Porto Cavaliere 
(Tchili!). Fl. autumno. 

Ar. Geogr. Ilispaniaaustralis etorientalis, Gorsioa, Sardinia, Italia aastralis,^ 
Dalmatia. Africa borealis. 

Species dubia. 

N. Corcyrensis (Herb. Amar. p. 3:23, tab. 37) foliis synanlhiis 
glaucis, scapo unifloro, perigonii laciniis reflevis anguste lineari-lan- 
ceolatis acutis pallide sulphureis, corona flava cupulari laciniis 4-5- 
plo breviore trifida "¥ . 

Hab. Gorcyrre (Herb.). Non vidi. 

Insignis scapo unifloro. laciniis periojonii angustissimis. An A^. serotini 
(luem facie refert cum N. Tazettd hybridus ? 

PANCRATILM (L. Gen. «6i), 

Perigonium superum infundibuliforme tubo longo cylindrico. limbo 
tequaliter quinquepartito. Corona campanulata laciniis perigonii 
parte inferiore adnata in dentes fissa. Stamina faciei internae corollse 
adnata libera vel coroniie adnala, antherae medio dorso affix^e. Ova- 
rium triloculare loculis multiovulatis, stylus filiformis, stigma sub- 
trilobum. Capsula ovato-trigona trilocularis loculicide trivalvis- 
Semina subglobosa cruslacea. — Hcrbae perennes bulbo magno^ 
floribus amplis albis spatha inclusis. 

l. P. maritimum (L. Sp. 418) foliis subsynantliiis erectis late 
iinearibus longis glaucis scapum crassum compressum subaequanti- 
bus, spalha bivalvi lanceolatd floribus 3-4-plo breviore, floribus 2-8 
capitatis subsessilibus, perigonii infundibuliformiy albi tubo elon- 
gato sensim ampliato, limbi tubo brevioris laciniis lanceolato-lineari- 
bus palenti-reflexis subtus fascia viridi notatis, coroute limbo longe 
adnat.T, laciniis brevioris denfibus duodecim triangularibus acutis, 
antherisefauceexsertisy.FI. Graec. tab. 309. — Rchb. Germ.fig. 821. 

Ilab. in arenosis maritimis Grreciae et ejus insularum (Sibth.Sprunl, Bory!), 
Macedonite f.Janka!), Byzantii (Goum!), Ponti (Tchih! Bourg !), Transcau- 
casiae ad mare Nigrum (Nordm.), Gypri (Sibth.), Egypti infer. ad Alexan- 
driam (Duparq !). 

Ar. Geogr. Hispania, Lusitania, Gallia occidentalis et australis, Italia, Dal- 
laatia, Atrica borealis. 


Pancratium amaryllidacea: 153 

2. P. parviflorum (Decaisne Pl. Palest. in Ann. Sc. Nat. 
Dec. 1835 non Desf.) foliis hysteranthiis linearibus, scapo gracili 
foliis subtequilongo, spalha bivalvi lanceolata, floribus 4-10 capilatis 
pedicellis ovario longioribus suffultis, perigonii ififundibuliformis albi 
tubo tenui limbo suboequilongo, laciniis anguste lineari-lanceolalis, 
coronfe dentibus lanceolatis acutis perigonii lacinias dimidias acquan- 
tibus, anlheris e fauce exsertis ^. 

Hab. in fissuris rupium et ad muros siccos ree[ioiiis inferioris Syrife nmri- 
timoe, collis S'' DimitripropeBeyrouth(Bove, Bl!_) adSidonein(Gaill!). Floret 
Octobri, folia emittit hyeme. 

Folia 9-10-pollicaria 4-G lineas lati, scapi vix pedales. flores pedicellati nec 
sessiles eis P. maritimi triplo breviores (pollicaresj tubo et laciniis angustio- 
ribus. 

3. P. Sickenbergeri (Asch. et Schweinf. Gartenzeitung cum 
Icone), buibi obovali tunicis niembranaceis fuscis.foliis hysteranthiis 
glaucis linearibus canaliculatis apice acutatis spiraliter convolutis 
scapo sublongioribus, spatha 4-8-fiora bipartita phyllis angu.^-te lan- 
ceolatis ovario parum iongioribus, pedicellis ovario ohlongo subbre- 
vioribus, perigonii albi tubo gracili in limbum infundibuliformem eo 
sesquilongiorem ampliato, limbi laciniis lanceolatis externis acuti- 
usculis iiiternis retusis, coron?e laciniis multo breviorls dentibus late 
et breviter ovatis in dentes binos late et breviter triangulares acutos 
biddis, fllameritis tequilongis corona longioribus phyllis brevioribus, 
capsuloe profunde trisulca^ coccis oblongis dorso rotundatis obtu- 
sis ^. 

Hab. in arenosis deserti Arabia) Petreaj inter Suez et montcm Sinai (Boiss. 
1846, spec. sterilia!), in deserto ^Egyptiaco-Arabico septentrionali in ditione 
Bir el. Faclime (Sickenb !), ad Ouadi Eschra, Gebel Clieschen, ostium vallis 
Ouadi Gjaffara (Schweinf.), in deserto Istlmii ad Bir Abu Eifeni (W. Barbey !> 
Arabice Aissalan: 

Flores absque foliis prodeunt medio Octobri, capsuke Novembri, folia 
autem vere insequenti nascentiu line oestatis exsiccata tiunt et ovanescunt 
(Sickenb. in lit.). Pedale, folia semipedalia 3-4 lineas lata, perigonium cum 
ovario 3 Vi-pollicare. Capsula nuce avellana major snbdepressa. Foliorum 
fejpiraliter convolutorum similitudine deceptus hanc plantam prius habui pro 
P. tortuoso Herb. Ann. Nat. Hist. IV, p. 28. = P. iortifolio Boiss. Diagn. 
Ser. I, 13, p. 18, Arabiae tropicie incoia. quod dilTert spatha bicuspidata, flori- 
bus sessilibus, tubo laminam quadruplo superante. A maritimum foliislatio- 
ribus non spiralibus, perigonii limbo ampliore, fructu majore obsoletiu^" 
trisulco longius differt. 

Tr. III — IXIOLIRIE.E. — Perigonium corona destitutum. 
Herbae bulbosae caulescentes. 

IXIOLIRION (Fisch. in Endl. Geo. p. i70). 

Perigonium superum infundibuliforme ad ovarium usque hexa- 
phyllum. Stamina sex imis perigonii phyllis inserta inclusa, filamenta 


151 AMARYLLIDACEiE IxioUriOn. 

subulata, anllierse rectae basi pro receptionc filamenti perforatae. 
Ovarium triloculare loculis pluriovulatis, slylus filiformis, sligmata 
tria breviler filiformia patenti-revoluta. Capsula oblongo-clavata basi 
atteuuala apice loculicide trivalvis. Semina ovali-oblonga. — Herbfe 
perennes bulbo tunicato, floribus magnis cseruleis, caule foliato. 

1. I. montanum (Labill. Dec. II, 'p. 5. sub Amaryllide) caule 
erecto flexuoso foliato in racemum vel paniculam striclam abeunte 
pedunculis axillaribus strictis 1-2floris pedicellis flori aequilongis vel 
brevioribus, floribus terminalibus saepe confertis subcorymbosis. 
foliis anguste linearibus plicatis inferioribus longissimis superioribus 
jonge subulato-altenuatis flures axillares superanlibus, perigonii 
Jonge infundibularis Ctfirulei phyllis oblongo-linearibus inferne atte- 
iiuatis trinerviis externis apice longe mucronatis, antheris oblongo- 
linearibus lalitudirie sua quintuplo longioribus defloratis rectis ^. /. 
montanum Herb. Amar. p. 1:25, tab. 20 fig. 3. 

Hab. in collibus, cultis, in regione inferiore montana et subalpinA, Pales- 
tinse deserturn ad nieridiem Gaza (Boiss ! Barbey !), Palestina (Roth 456 !). 
Libanus (Labl Gaill !j, Antilibanus ad Ra^scheya (Boiss ! Gaill ! Post !) 
Ciiicice orientalis ditio Kassan Oglu (Ky. 951), circa Aintab et Aleppo 
(Haussk!), Mesopotamia (Haussk!), Armenia australis ad Bakker Maaden 
(>^oe !), Persia borealis fSzov ! Auch. 5341!), media ad Ispahaa (Auch !), 
austro-orientalis ad Chabbise et Kerman (Bunge !) 

Planta l-2-{)edalis, perigonium saepe tandem sesquipollicare. 


2. I. Pallasii (Fisch. ci Mey. in Ledeb. Fl. Ross. IV, p. ilb 

exclusis locis Transcaucasicis) caule erecto flexuoso foliato in race- 
mum brevem pauciflorum vel in corymbum terminalem 2-4 florum 
abeunti, foliis anguste iinearibus plicatis longe attenuato-acuminatis, 
perigonii caerulei infundibularis phyllis oblongo-spathulatis trinerviis 
inferne attenuatis externis apice cuspidatis, antheris ovato-oblongis 
laliludine sua 2 Yu-plo longioribus defloralis rectis ^. Regel Gar- 
tenfl. 1873 tab. 775 et 1877 tab. 910. — Amaryllis TataricaVdW. Voy. 
V, p. 502, tab. 7. 

Hab. in Turcomania ad mare Caspium et in desertis interioribus (Lehm !), 
in Affghania ad Ouettah et Siriab (Griff !), valle Kurrum (Aitch!), Belut- 
chid (Stocks 887 !). 

Valdeaffine /. mon^ano sed flos plerumque breviorpollicemrariusexcedens, 
inflorescentia pauciflora vix racemosa et praisertim antherae multo breviores. 
Tertia generis species in ditione non observata est /. Ledebourii F. et M. = 
Amaryllis Tatarica Ledeb. Fl. Alt. II, p 40 non Pall. — Herb. Amar. tab.19 
floris inagis aperti phyllis erecto-patulis et pra^sertim antheris dtfloratis cir- 
cinnato-revolutis distincta, Sibiri» Altaicoe incola. Cl. et am. Regel eas tres 
species caeterum Act. Hort. Petrop. VI, p. 492, in unicam conjungit. 

Ar. Geogr. Campi Caspii, Songaria. Sibiria Uralensis. 


Colchicum. colghicace^e 155 

ORD. CXXXIII COLCHICACE^ 

(D. G. Fl. Fr. III, p. 192. — Melanthacem R. Br.) 

Flores hermaphroditi rarissime polygami. Perigonium inferum 
sexfidum vel hexaphyllum. Stamina sex receptaculo vel perigonio 
inserta. Anlhera^ extrorsfe. Ovarium liberum vel ima basi cum peri- 
gonio coalilum triloculare ovulis in loculo crebris superpositis 
angulo centrali afffxis analropis. Styli liberi rarius in unicum coa- 
liti. Gapsula in nostris septicido-trivalvis introrsum dehiscens soepe 
tripartibibilis. Semina forma varia. Embryo cylindricus albumine 
copioso carnoso inclusus. — Herbae perennes, radix bulbus, rarius 
rhizoma. 


Tr. I. COLGfllCE^E Nees. — Perigonii lacinioe plus niiruis longe 
unguiculatas unguibus liberis vel in tubum connatis. IIerb<e 
bulbosai. 


COLCHICUM (L Gen. 457). 

Perigonium corollinum infundibuliforme tubo elongato cylindrico 
limbosexparlito. Stamina sex ad faucem perigonii inserta, tria inte- 
riora sublongiora, antherae obIonga3 vel lineares versatiles. Ovarium 
triloculare loculis pluriovuIatis.Styli tres liberi filiformese tubo longe 
exserti apice stigmatoso vel falcato unilaterali vel recto, stigmate 
punctiformi. Gapsula ovato-oblonga superne septicide trivalvis. 
Semina globosa. — Herbae ])ulbos(i; rarius rhizomate sobolifero 
donatge, foliis floribusque spatliA inclusis. Genus quoad specieruni 
distinclionem et determinationem didicillimum et non satis notum; 
plurium specierum enim inter Hi/sleranf/iia folia adhucdum ignola 
sunt et multorum capsulse, Symntliiorum autem species valde varia- 
biles. 


Specierum Orientalium distributio. 

Sect. I. Blastodes. — Rhizoma horizontale. 
C Boissieri. 


156 coLCHicACE^ Colckicum'^ 

Sect. II. EucoLcmcuM. — Gornius simplex. 

* Folia hysteranthia vernalia, flores autumnales. 

-I- Stylus rectiusculus, stignia punctiforme. Flores non tessellati. 

C. loelion, Lecaisnei, JJaussknechtii. 

+ + Stylus apice falcatus et sajpius incrassatus unilateraliter stigmatosu? 

X Periyonii limbus tessellatus. 

C. variegatum, Parkitisoni, amabile, lattfolium. 

X X Perigonium non tessellalum. 

C. speciosum, candidum, Bj/zantinum, Turcicum, lingulatum, Parnassi- 
curn. Troodi, ambrosum, Kochii, Parlaloris. 

' ' Folia synanthia. 
-f- Flores purpurei, rosei vcl albi. 
X Anthera3 purpureai vel fuscescentes. 
C. fasciculare, Ritchii, brachyphijlUnn, montanum, Bcrtolonii. 

X X Antheric hitese. 
C. Steveni. crocifolium, Szovitm, Libanoticum. 

+ Flores lutei. 
C. luteum 


Sect. I. Blastodes. — Rhizoma horizontale. 

1. C. Boissieri (Orpii. Atti Congr. Firenze 1876, p. 3l)rhizo- 
mate horizontali cylindrico subflexuoso exlremitate spatham elonga- 
tam unifloram rarius 2-3-floram edente, ioliis 2-3 hysteranthiis vel 
subsynanthiis linearibus vel lineari-lanceolalis, perigonii rosei tubo 
tenui spalhii et laciniis mullo longiore, laciniis (e sicco) non tessel- 
latis oblongo-ellipticis intus quinta parte inferiori lamellis binis 
integris longitudinalibus auctis, filamenlis ad basin laciniarum inser- 
tis limbo triplo longioribus, anlheris luteis versatilibus linearibus 
lalitudine sua 4-5-plo longioribus, stylis perigonio quarta parte bre- 
vioribus, stigmale altenuato subincurvo ^. 

Hab in regione superiori montis Taygeti Laconiae 5000' (Orph !). Fl. Sept. 
Oct. 

Species in genere radicis indole esimMerendenesoboliferceTeterenteinsignis^ 


Colchicum. colchicac.e.t; 157 

Rhizoma 1-1 '/i pollicare crassitie penna; anseriniv extreniitate postica sub- 
incrassatum et ad quartam partem longitudinis superne dente brevi auctiim. 
extremitate antica non cornmm sed spatluim n.ngustam 2-4-pollices longain 
edens. Flores eis C. autumnalis subminores tubo (•■i-5 poUicari). tenuiore el 
iaciniis angustioribus. Folia 8a?pius tenuia 1 lineam lata fere Croci sed intei - 
dum post anthesin latiora 2-3 lineas lata. 


Sect. II. EucoLCHicu.M. — Cormus simplex. 
• Folia liysteraiithia vernalia, llores autuuinales. 

2. G. laetum (Stev. Mem. Mosq. p. <oiS lab. 13} coniii ovali tuiiiiis 
crassis in collum longe productis, foiiis creclis plaiiis lauceolatis 
apice alteuuatis acutiusculis, lloribus 1-8, perigoiiii laciiiiis pallide 
lilaciuis non tessellatis obovato-oblougis vel ellipticis oblusis tubo 
3-4-plo brevioribus basi inlus glabris, stamiuibus liiiibi) duplo bre- 
vioribus, aullieris luteis filamento subduplo brevioribus, stylis 
antlieras s^epius superantibus rectiusculis apice sublruiicato stigma- 
tosis ^. C. aatummde M, B. Taur. Gauc. l, 2i)3 (quoad pl. Caucasi- 
cam). 

Hal). in Caui-aso ad lluvium Terelc (Stev !). in campis versu^, Grorgio\v>l< 
(C. A. Mey !). Specim. loliifera herb. Rupreclit ex \Vla(Ul;aukas, supra Tilli-> 
et ex. moiito Dindida;;h Daghestanioe huc spectare vitlenlur. Atliuc C.avttiin- 
nali dilTer"e videtur loliis angustioribus, stylis apice rectiusculis et sti^matt- 
Ims brevibu.s, capsula breviore pollicari. 

3. C. Decaisnei, cormo medlocri ovato tunicis membrenaceis in 
colium breviter productis vestito, (foliis latiuscule lanceolatis superne 
sensim altenualis acutiusculis?), Ilorilius 4-t)-nis pallide roseis, tulio 
laciniis elongatis ellipticis inferne intus subscriatim puberulis mul- 
toties longiore, staminibus perigonio dimidio brevioribus, antbcris 
luteis linearibus utrinque angusle membraiiaceo-margiiiatis lilameiito 
triplo brevioribus, stylis stamina subsuperantibus rectis sliginale 
punctiformi y. C. Idtum Decaisn. in Bove Fl. Palest. non M. 15. 

Hab. in AnliIil)ano ad Balbeck (Bove), Liltano ad Machmuuche, Liha/.ir et 
suprr Djehaa (Gaill!), circa Edeu elTripoli atque ad(;edius(L)I !), Di'cherre aci 
foutes tluvii Kadischa (Schweiuf!), iu Amauo inter Beilaii et Ain el Beitha 
(Hausskl). 

Differt a C. lceto florihus duplo majoribus, laciuiis 1 V^-^ pollices Ion;jis 
intiis sujtra faucem hirtis. Folia (si ea speciminis cx Amauo huc recte refero i 
6-8 pollicaria 1-1 V^ pollieem lata. Facies C. candidi lacitiiis perigonii angus- 
tioribus, stamiuibus liiubi proportione breviorilms el stigmatibus falcalis 
distiucti. 

4. G Haussknechtii, bulbo crasso elongato-oblongo vaginis 
membranaceis in collum longum crassum produclis, foliis..., noribus 
2-6 tubo longissimo, perigonii rosei laciniis patcntibus ellipticis vcl 
obverse lanceolatis obtusisbasiatlenuatis nervis in parlcinferiorigla- 
bra sinuatim fle.Kuosissimis,staminibuslimbo terlia parte"1)revioribus, 


158 COLCHICACE jc Colchicum ^ 

antheris breviter linearibus flavis filamento dilatato triplo breviori- 
bus, slylis perigonio subbrevioribus rectis stigmate punctiformi :^ . 

Hab. in schistosis niontis Elwend Persiae occid. et in calcareis montis 
Parrow."j-80C0' (Ilaussk. exs. 92G!). Fl. Oct. 

Gormus 2-3-pollicaris, vagina 3-4-pollices longa, perigonii lacinia^ 1 V»-3 
pollicares 4-6 lineas lata!. Spocies pulchra laciniis patentibus angustis longis 
«luaruin i;ervi parte inferiori crebre et regulariler sinuati sunt insignis. 
Alhne habitu, perigonii laciniis elongatis C. candido sed stamina limbi pro- 
portione longiora et styli recti. 

5. G. variegatum(L. Sp.485) cormo ovato magnitudine nucis 
tunicis nigris secus spatham tolam produclis vestito, foliis 4-5 late 
oblongo-ianceolatis erectis, floribus 3-6, perigonii tubo albido limbo 
3-4-pio longiore, laciniis roseis tessellatis elliptico-oblongis obtusis, 
antheris filamento diraidio brevioribus linearibus perigonio tertia 
parte brevioribus, slylis stamina superanlibusapice incurvis et latere 
conve.xo longe stigmatosis ^. Bot. Alag lab. 1028. 

Hab. in GriBcia, in pratis Crette ad Messara (Raul!). 
Folia8-13 pollices longal2-lG lineas lata, perigonii laciniae fere bipolli- 
cares, antheraj tres lineas longjf. 

6. C. Parkinsoni (J. D. Hook. Bot. Mag. tab. 6990) cormo avel- 
lana vix majore, foliis elongato-Ianceolalis aeuminatis margine undu- 
lalis patulis humi adpressis, floribus 1-3, perigonii laciniis tubo albido 
3-4-plo brevioribus albidis pulchre purpureo-tessellalis elliplico- 
lanceolatis acuminatis acutiusculis, antheris cserulescentibus lineari- 
bus filamento quadruplo longiore suffultis, stylis stamina sequantibus 
apice sligmatosis subincurvis subincrassatis ^. C. Fritillaricum 
C/iiense Parkins. Parad. p. 155 llg. 5. 

Hab. in insula Chios(Auct. vet.), Naxos in monte .Jovis et ininsulis Mycone 
Delos Melos (Bory !j, Syra(Orph !), in moutosissylvalicis Smyrnse (Fleisch !). 
Fl Aut. 

Affine C. variegato^heo differtfoliisnonundulatiserectisnecprostratis, peri- 
gonii laciniis acutioribus albis regularius et intensius purpureo-tessellatis. 
Cl. Baker tamen eas in unicam speciem conjungit. 

7. C. amabile (Heldr. Herb. Norm.— Atti Fir. 1874 p. 228) 
cormo parvo tunicis tenuiter mcmbranaceis superne non productis 

vestito, foliis floribus 1 rarius 2 parvis, tubo limbum triplo supe- 

rante, laciniis ellipticis roseis pulchretessellatisbasi internabilineatim 
hirtis, staminibus perigonio subtriplo brevioribus, filamentis aiithera 
lineari sesquilongioribus, stylis antheras superantibus apice sub- 
incrassatis falcatis et unilatcraliter sligmatosis :^. 

Hab. in cacumine Xirobouui monjisDelphi (Dirphyis) Eubeaj 4800' (Heldr- 
Herb. Norm. 7G4 !). 

Inter species tessellatas flore eo C. autumnalis subminore, bulbi avellana 
vix majoris tunicis teimiter membranaceis nec crassis insigne.Tubus tripolli- 
caris, laciniae 12-15 lineas longiu 4 latse. C. pulchrum Herbert Mss. exBaker 


Colchicum. COLGHlCACEiE 159 

loc. cit. p. 425 ex Cephaloniii et Epiro descriptiono nianuscriptii cl. Herbert 
tantum notum habet folia lorata 4-5 pollices longa 'J-14 lin lata canali- 
culata olitusa undulata subrecumberitia, corollae limbum 2-2 '/i-pollicarem 
pulclire tessellatum laciniis poliicem latis; est forsaneadem.^pecies acC. ama- 
bile. 

8. C. latifolium (Sibth. et Sm. Fl. Grac. IV, tah. 330 quoad 
flores nou foHa) cormi nuce sjcpe majoris tunicis crassis secus spa- 
tham plus miuus produclis, foliis lale ovato ohlongis obtusis plani- 
usculis, floribus 1-7 magnis, tubo laciniis 4 5-plo longiore, laciniis 
iate ellipiicis aculiuscuiis lilacino-purpureis obscure tessellalis, sta- 
minibus perigonio terlia parle brevioribus, anlheris luleis linearibus 
subcurvatis, siylis antheras superanlibus .superne curvatis et latere 
convexo longe stigmatosis 3^. C Bivonce Bot* Griec. non Guss. — C. 
Siblhorpii Baker Journ. Linn. Soc. XVU, p. 427. 

Hab. in montibus Peloponnesi et Graeciae lOOO^-COOO', montes Taygetus. 
Maievo, Chelnios, Ivyllene (Orphl), Arcadia ad Megalopolin (Orph !), Parnes 
Atticie (Heldr. herb. Norm. 805 !), Helicon, (Orph !j, mons Athos MacedoniiB 
(Orph!). Fl. Aug-Sept. 

/3 Eiibivum. — Flores solitarii rarius bini laciniis subangustiori- 
bus eliiplico-linearibus. — C. Eabceum Orph. Atti Congr. Fir. 
p. 29 (nomen solum). 

Hab. in monte Candyli Eubcse(Orph !) im monte Delphi (Ky. 7G6!). Fl. Aug. 

Folia 6-9 poll. longa 2-3 lata. Perigonii tubus 5-9 poll. longus, lacinise 2 
pollices et amplius longae. In Flora GriBCi*i flores hujus speciei cum foliis 
C. Byzantini commixti describuntur. C. Bivonie foliis multo angustioribus 
linearibus longe ditlert. 

9. G. speciosum (Steven Act. Mosq. VII, 69, tab. 15) cormo 
magno elongato tunicis crassis supra collum productis vestito, caule 
foliifero SLepe pedali, foliis late oblougo-iingulatis planis obtusis 
in vaginam longam angustatis, floribus 1-4 maximis kete roseo-purpu- 
reis, laciiiiis ellipticis tubo crasso 4-5-plo baevioribus basi intus 
flavo-maculatis. slaminibus perigonio Vs-Vs brevioribus, antheris 
linearibus flavis, stylis slamina subsuperantibus apice subincurvis 
breviter et unilateraliter stigraatosis ^. Bot. Mag. tab. 6078 optima 

Hab. in Ponti Lazici valle Khabackar 5600' (Bal!), Caucaso in Osseti;i 
(C Koch), Caucaso orientali (Rupr!), tractu Swant ditionis Talysch (Hoh!), 
Persi;*i boreali (Auch. 5370 1 Buhse !J. 

Species omnium maxima pulclira, foliorum lamina demum fere pedalis 
2 Vi-3 pollices lata, perigonii tubus 6-9-poIIicaris, laciniae 2 \'i pollices longse. 

10. G. candidum (Schott et Ky. in Ky. Pl. Cilic. N" 91!) cormi 
ovato-conici tunicis secus spatham ssepius valde elongatam productis, 
foljis..., floribus 3-8 albis vel pallidissime roseis, perigonii tul)o laci, 
niis anguste lanceolato-linearibus paucinerviis4-5-plo longiore, slami- 
nibus perigonio subtriplo brevioribus, anlheris linearibus utrinque 
Jongitudinaliler membranaceo-marginatis filamento a^quiiongis vel 


•IGO colchicaceaj: Colchicum. 

subbrevioribus, stylis stamina superantibus apice incrassatis sub- 
falcalis et unilateraliter stigmatosis ^'. C. Balansoe Planch Ann. Sc. 
Nat. 1855 p. 145. 

Hab. in regione subalpina Tauri Cilicici 4-5000" (Ky. 91«! Bal!). FI. Aug. 
Sept. 

/3 hirtijloruin. — Perigonii taciniffi parleinferioriinlus plus minus 
velulinae. — G Kotschyi Boiss. Diagn. Ser, 13 p. 38. 

Hab. in IsauriA inter Beychehr et Koniah (Heldr. 1257!), in alpinis ad 
Muscli Armeniue (Ky. Suppl. 553!), in Persiie occidentalis subalpinis 5-7000' 
inter Sihna et Kermanchah, iu monte EIv«-.nd supra Hamadan et in ditione 
Bachtiaris (H-^ussk. ! 927 et 928), ad radices montis Elbrus Persiae bor. 
(Ky. 655!). 

Spatha in typo cum vaginis interdum 9-10 pollicaris, vaginse in var. bre- 
viores. Perigonii laciniaj 3-5 lineas latoE^ in fornia typicA 2-2 V» pollices, in 
varietate 1 Vi-3 pollices lougoe, antherae 4 V»-5 lineas longse. Gharacteres 
hujus speciei magis insignes lacinioe elongatse angustoe paucinervioe perigouii, 
filamentorum quoad lacinias et antheras brevitas atque antheraj membrana 
marginans, esse videntur. 

11. G. Byzantinum (Park. Theatr. 154 (ig. 2) cormo maximo 
Dugniformi irregulari, foliis subquinis magnis oblongis vel oblongo 
lanceoiatis longitudinaliter plicatis, floribus in spatha numerosis, lubo 
albido laciniis obovato-oblongis obtusissimis pallide roseis inferne 
intus hirtulis purpureo-striatis 5-6-plo longiore, staminibus perigonio 
tertia parte brevioribus, anthcris luteis breviter linearibus, stylis 
perigoiiium subffiquantibus apice subincrassalo breviter recurvis 
et stigmatosis ^. Bot. Mag. tab. it!2!2 optima! — Gartenfl. 
tab. 755. — C. Persicum et C. Szovitzianum Hort. Belg. et Germ. — 
Colchicum Byzantinum latifolium Clus. Hist. I. 198 fig. inf. et2001ig. 
sinistr. — C. latifolium Fl. Gnec. descr. quoad folia. 

Hab. circa Byzantium ex Clusio, sed cultura tantum vidi. 

Species insignis foliis amplia Veratri modo plicatis atque lloribus quorum 
tulms 6-9 pollicaris et lacinioe eis C.speciosi etiatifolii breviores sesquipoUice 
vix longiores intus intorue velutino-hirtaj sunt. C. Orientale. Friv huc ab 
auctoriljus relatum est C. Turcicum Janka. 

/3 Cilicicum. — Flores majores eos C. latifolii fere sequantes, 
laminai bipollicares elliptico-oblongae intus ut in typo hirtse, folia typi. 

Hab. in Tauro Cilicico a pago Giilek usque ad regionem Cedrorum 4-6500' 
(Ky. 8^4!, Bal!), ad pylas Cilicicas(Heldr !), incacuminemontisCas^i(Boiss!). 

12. C. Turcicum (Janka (Esterr. Zeit. 1873, p. 242) cormo 
ovato majusculo tunicis in collum longe productis vestito, foliis 6-9 
margine angusle cartilagineis aculeolato-scabris supra viridibus 
hicidis subtus opacis externis canaliculatis lanceolato-linearibus a 
medio utrinqueattenuatisacutiusculis humi adpressis undulatis ssepe 
tortilibus, interioribus erectis planis anguste linearibus, floribus 3-8 
roseis tubo laciniis saepius 2-8-plo longiore laciniis elliptico-lanceo- 
latis vel linearibus obtusis maculis dilutioribus interdum obscure 


€olchicum. colchicace.e 161 

variegalis inlus parte inferiori bilineatim liirtis,slaminibus perigonio 
trienle brevioribus, anlheris breviter linearibus lilamento subduplo 
Jongioribus. slylis stamina superantibus superne falcatis subincras- 
tis '^ C Orientale Friv. exs. 

Hab. Byzantii iii prato platanorutn ad Bujuk dere, prope Bagdschekioi et 
ad payum Belgrad (.Jauka!). 

Flores eis C. autumnalis simillimi sed folia exteriora ut in C. Parldnsoni 
Jiumi expansa et undalata 8-9 lineas lata. 

13. C- lingulatum (Boiss. et Sprun. Diagn. Ser. f. 5 p. 6G) 
cormo oblongo mediocri lunicis fuscis crassiusculis in colluni pro- 
ductis vestito, foliis 4-6 patentibus breviter et latiuscule oblongo- 
lingulatis obtusis subundulatis basi attenuatis cartilagineo-marginatis, 
lloribus 1-4 roseis, tubo laciniis anguste linearibus acutiusculis3-3-plo 
longiore, staminibus limbo subtriplo brevioribus, antheris luteis bre- 
viter linearibus filamento eis sesquilongiore suffultis, stylis antheras 
superantibus apice incurvis vix incrassatis ^. 

Hab. in regione abietinii monlis Parnethos Atticae (Boiss. et Sprun ! Heldr ! 
Pichl. exs. sub C. Bivonm.'). Fl. Sept. 

Bulbus avellana major, folia 2 pollices tantum longa 5-6 lineas lata, 
lacinise perigonii 1-1 V»-pollicem longw 2-3 lineas lataj. Species foliis brevi- 
latis grosse undulatis insignis. 

14. C. Parnassicum (Sart. Orph. et Heldr. Diagu. Ser. II. 4 
p. 122) cormo mediocri ovato-oblongo lunicis membranaceis caslaneis 
supra 'coUum longe productis vestito, foliis elongatis late oblongo- 
lanceolatis obtusis, floribus 1-3 roseis mediocribus, tubo laciniis 
■elliptico-oblongis obtusis intus glabris 3-4-plo longiore, staminibus 
limbo duplo brevioribus, antlieris linearibus luleis filamento sub- 
^ongioribus, stylis stamina valde superantibos apice circinnatim 
falcatis unilaleraliter stigmatosis "^^ . 

Hab. in regione abietina et superiori Parnassi frequens (Sart ! Heldr ! Gaill ' 
Orph. Herb. Norm. 465 ! sub C. Neapolitano), in monte Ghelmos (Orph !). 

Foliorum adultorum lamina 7-10-pollicaris 15-18 lineas lata, perigonii laci- 
niie 1-1 V» pollicai-es 4-5 lineas lat». AC. autumnali cui foliis elongatis afliiie 
est eis latioribus et obtusioribus, limbi subbrevioris laciniis basi intus glabris 
nec velutinis, stylis antheras valde excedeutibus distinguitur,a C. Al-apo/ifano 
foliis latis. 

13. C. Troodi (Kotschy Cypr. p. 190) cormo mediocri globoso 
tunicis mcmbranaccis superne subproductis vestito, foliis rcflcxis 
longecllalc linearibus obtusis, floribus 4-3, tubo (an senipcr?) peri- 
gonio icquilongo, laciniis pallide roseis lanceolatis aculis paucinerviis 
intus ad fauccm glabris, filamenlis dimidio pcrigonio sublongioribus 
antberis linearibus flavis, slylis stamina superantibus apice rccurvis* 
nnilatcralitcr stigmatosis, capsula ovalo-oblonga acuta '^ . 

Hab. in mootibus circa Prodromo et in nionte Troodos G^^pri (Ky. fX)4!) 

11 


162 coLCHiCACE^ Colchicum^ 

Folia tantum vidi. Ex monte Elmali Lyciae specimina sterilia ut videtur si- 
milia a Bourgaeo lecta vidi. 

Folia 8-9 pollices longa 6-8 lineas lata fere C. Neapolitani, sed obtusa nec 
acuta, lloris quem non vidi laciniae lanceolatae acutae nec oblongo-lineares. 

16. C. umbrosum (Stev. Mem. Mosq. VII p. 68 tab. 14) bulbi 
parvi ovati tunicis fuscis crassis supra collum productis, foliis 4-5 lan- 
ceolalo-loralis obtusissimis, fluribus 1-5 minulis lilacinis, labo laciniis- 
ellipticu-oblanceolatis obtusis 4-o-plo longiore, staminibus limbo 2 '/2- 
plo brevioribus, antheris flavis breviter linearibus membranaceo- 
marginatis filamento subduplo longiore suffultis, stylis stamina supe- 
rantibus velaeciuilongisapice subincurvis capitalisbreviterstlgraatosis 
•^. C autummle quoad pl. Tauricam M.B. Taur. Gauc. III. 281. — 
C. arenarium /3 Tauricum Bot. Reg. 541. — C. Trapezuniinum 
Boiss. Mss. 

Hab. in montosis Tauriae meridionalis et valUs Baidar (Stev!), Ponto inter 
.\masia et Mi.^^sak (Tcliih !), ad Trapezuntem (Bourg !), AbchasiA etMingreli^ 
(Nordm.), Transcaucasia occid. ad Zinwal et in valle Abra (Bayern !) 

Insigne fioriJ)us parvis eos C. pai^vuli Ten. rarius superantibus sed folia 
omnino dissimilia 8-9 pollicaria 9 lineas lata. 

17. G. micrantbum, cormo minuto ovato tunicis membranaceis 
teneris in collum breviler productis vestito, foliis..., floribus solitariis 
roseis, perigonii tubo tenui spatham longe superante limbo 3-5-plo 
longiore, laciniis lineari-oblongis oblusis intus basi attenuatis glabris, 
staminibus perigonio 2 Va-plo brevioribus antheris linearibus flavis 
filamento vix brevioribus,styIis apiceincrassatiscurvatis et unilatera- 
liter stigmalosis antheras non tequanlibus Tf- - C. parvulum Janka 
Brev. II. p. 8 in nola non Ten. 

Hab. in ericetis aridis inter fruticulos cacuminis montis Ghodja Dasch 
prope Bujukdere non procul a Byzantio (Janka !). Fl. Aug. fine. 

Gormus avellanae magnitudine, perigonii tubus 3-4 pollicaris, lacinisB fere 
poUicares vix 3 lineas latft, C. parvulum differt floribus fere duplo minori- 
nus, laciniis basi intus hirtulis et laminis binis longitudinaliter auctis, stylis 
rectis, statio hujus insuper alpina. C. iimbrosum tandem floribus minutis 
({uoque donatum differt cormi multo majoris tunicis crassis fuscis, floribus 
saepius pluribus, antheris filamento duplo brevioribus. 

18. C. Kochii (Parlat. Fl. Ital. II p. 188), cormi ovati tunicis 
fuscis in collum longe produclis anguste lanceolato-Iinearibus pa- 
tentibus canaliculatis basi el apice attenuatis acutis, floribus 1 rarius 
binis lilacinis vel albis, tubo laciniis oblongo vel lanceolato-linearibus 
acutiusculis inlus glabris pluries longiore, staminibus limbo 3-pIo 
brevioribus, antheris linearibus flavis filamentovix brevioribus, slylis 
stamina snperantibus apice incrassatis et curvatis unilateraliter stig- 
matosis '^. C. polymorphum Ovph. loc. cit. nomen solum. — C Nea- 
politanum Heldr. cxc. 

Lab. in monte Hyinettu Gnecite (Heldr! Orph !); speciraina apiiylla ex Ge- 


Colchicum. coLCHicACE^ 163 

phaloniA (Schimp. sub C. alpino et Heldr. 3754 !) ex Akoli et monte ^nos 
huc quoque spectare videntur. 

Folia tres lineas circitcr lata interdum angustiora -demum tres pollices 
longa, perigonii tubus 2-4 pollices, laciniae 1-1 V> poUicares plus minus 
angustne. Gum speciminibus ex Istria et Dalmatia congruit. C Neapolitanum 
Ten. species affinis csBterum foliis latioribus et multo longioribus dilfert. 
C. arenarium W. K. non Koch facie quoque nostro afline stylis rectis et 
stigmate capitato distinguitur. 

Ar. Geogr. Istria, Dalmatia. 

J9. C. Parlatoris (Orph. Atli Fir. 1874 p. 82) bulbi parvi 
ovali tunicis fuscis coriaceis in collum produclis, nunc synanthiis 
nunc subhysterauthiis erectis flexuosis angustissime iinearibus grami- 
neis superne sulcatis subtus carinatis acuminatis, floribus 1-2 parvis 
roseis tubo limbo 2-3-plo longiore, laciniis ellipticis obtusis longitu- 
dinaliler striatis, staminibus limbodimidio brevioribus, antheris flavis 
linearibus, stylis stamina superantibus reclis stigmate brevi vix 
incrassato ?<: . 

Hab. in monte Taygeto Peloponnesi (Orph \). Fl. Oct. 

Folia 4 pollices longa inferae 1 'A lineas tantum lata, perigonii tubus 2-3 
poUicaris, laciniae 12-15 lineas longae 3-4 lineas latae. Cormi vaginae sepe tres 
pollices supra collum longae. Species foliis angustissimis insignis nexum inter 
Synanlhia et Hysteranthia prsebens. 

' ' Folia synanthia. 

20. C fasciculare (L. Sp. 436 sub Hypoxide) cormi oblongr 
tunicis^ secus spatham brevem breviter productis, foliis 5-7 expansis 
lanceolatis sensim attenuatis acutis canaliculatis margine ciliatis vel 
glabris, floribus numerosis fasciculatis, tubo limbo albo 2 Vs-plolon- 
giore, laciniis 6-dO-nerviis anguste elliptico-lanceolatis utrinque atte- 
nuatis acutis inferne intus laminis binis remotis paralletis rarius in 
dentem triangulari-lanceolatum abeuntibus obsitis, staminibus dimi- 
dium perigonium aequantibus, filamentis inferne incrassalis anthera 
fuscescente oblonga triplo longioribus, stylis rectis antheras sub- 
superanlibus stigmate punctiformi ^. Russel Aleppo pl. 9. — Mono- 
caryum fasciculare Rom. et Sch. Syst. VII. p. 1935 (forma monstrosa 
carpello et stylo unicis.) 

Hab. circa Aleppum Syriae in agris et coUibus calcareis abunde (Haussk- 
exs. 925et930!j. Fl. Febr. post C. brachyphyllum. 

Folia G-10 lineas lata .lenium semipedalia, perigonii lacinioe fere pollicares- 
tres lincas longre, semper aculae. Hujus speciei forma singularis carpello et 
stylo utiicis interdum occurrit, talis in icone citata exhibetur et eam in speci- 
minibus Russellianis cl. U. Brown observavit, cl. Ascherson inter specimina 
Haussknechtiana plura inonostyla et unicum distylum quoque vidit, omnia 
herbarii mei autem tristyla. 

21. G. Ritchii (R. Br. iu App. ad Denh et Clapp. 24i) cormo 
oblongo tunicis coriaceis fuscis supra collam productis vestilo, foliis 


164 coLCHiCACE.E Colchicum. 

3-4 canaliciilalis lanceolatis vel linearibus patulo-reflexis margine 
ssepe scabridis, floribus 2-8 roseis vel rarius albis, lubo incluso 
limbo Iriplo longiore, lac.iniis eiliptico-linearibus obtusis 7-9-nerviis 
basi interiorc laincllis binis parallelis vel paruni elevatis integris vel 
(pr.Tsertim laciniarum interiorum) 1-4 fimbriato-incisis obsitis, sta- 
minibus limbo dimidia vel terlia parte brevioribus, filamentis anlliera 
fusca breviter lineari 3-4-plo longioribus, stylis rectis stamina subsu- 
perantibus stigmatc punctiformi :?<: . C jEgyptiacum Boiss. Diagn. 
Ser. 1, 5, p. &&. — C. stenopetalum Boiss. et Bl. Mss. 

Hab. in Egypto circa Alexandriam (Auch. 21591 Kralik! Gaill! Schweint! 
Letourn !}, valle Ouadi Scheick Arabia^ petreae (Boiss !) Antilibano et circa 
Damascuni (Gaill !), Syriu boreali inler Killis et Aintab (Haussk !). Fl. Dec. 
et Januario. 

Valde affme C. /ascicula7-i cu][is interdum quoque laciniae interiores peri- 
fjonii dente ex laminu angusla orto obsitaj sunt, forsan ejus varietas ?; differt 
laciniis obtusis nec acutis, foliis paucioribus, cristA laciniarum latiore scepe 
3-'i-fimljriat;"i. 

Ar. Geogr. Aliica borealis orientalis. 

22. C. brachyphyllum (Boiss. et Haussk.) cormi parvi ovati 
tunicls firmis in collum non produclis, foliis planis brevibus multi- 
nerviis 3-4-nis cxpansis inferioribus oblongis superioribus breviler 
lanceolalis acutis, floribus numerosis fasciculatis albis vel pallide 
roseis tubo crassiusculo superne sensim subdilatato limbo quintuplo 
longiorc, laciniis 7-9-ncrviis angusle elliptico-lanceolatis acutissimis 
basi interiori lamellis binis parallelis angustis integris obsitis, stami- 
nibus limbo duplo brevioribus, filamenlis antliera breviter lineari 
fuscescenti duplo longioribus inferne dilatatis, stylis antheras vix 
jequantibus reclis sligmate punctiformi y. 

Hab. in pascuis hnmidis ad Bab AUah prope Aleppo et in monte Haura- 
dagh supra Kilhs (Haussk. exs. dtSl) Flor. Januar. ante C. fasciculare. 
Folia inferiora 2 '/2 pollices longa 12-15 lin. lala superiora angustiora acumi- 
nata, floris tubus 2-2 V» pollicnris, laciniai eis C. fascicularis breviores. Huic 
affine sed ex cl. Hausskneclit distinctum florilius ])ra?cocior'l»us ; tubus cras- 
sior superne in limbum dilatatus, folia brevia latu plana nec canaliculata. 

23. C- montanum (L. Sp. 485 cxcl. syn. Glus.) cormi parvi 
oyali tunicis coriticei.s secus spatham brcviler produclis,foliis synan- 
thiis sublcrnis ercclo-patulis dcmum incurvis lanceolato-linearibus 
cnnaliculato-concavis marginc glabris vcl scabrido-ciliatulis, floribus 
1-S fasciculalis roseo-lilacinis, tubo laciniis oblongo-ellipticis oblusis 
lO-lo-nerviis intus supra faucem plicis binis longitudinalibus soepe 
obscnris auclis plurics longiore, staminibus perigonio dimidio 
Itrcvioribus, antlieris oblongo-lincaribus j)urpiireo-fuscis, filamentis 
l)asi incrassatis et srepe liirtulis anthcra longioribus, stylis rectis 
anllieras vix cTquantibus stigmate jtuncliformi. ^. Bot. Mag. t. 6443 
— C. hulhocodioides M. B. Taur. Cauc. I, p. 293. — C. hololophwu 


Colchicum. coi.cHiCACE.E 165 

Coss. et Diir. — C. Catacuzenium Heldr. Ilerb. Norm. 628! — 
C. nivale Boiss. et Uuct Mss. 

Hab. in pratis prajsertim regionis montana^ etalpin*, Parnassus in regione 
abietinii (Heldr. 6:^8!), Bitliynia (Pes-tal ! Griseb !), Lydiije raontes (Mawl), 
Tauria (Stev !), Armenia Turcica ad Erzeruiii (Auch. 53G9 ! Calv !), in mon- 
tibus supra Gumusch et in monte Ivalatdagli (Bourg!), ad Van (Noe 271), Ar- 
inenia Rossica (Buhse!), Imeretiri (llupr!), Fl. primo vere. 

Specimina Orientalia a C. montano Hispania' et Africae borealis nuUo 
modo dilTerre videntur. DilTert a C. Ritchii et C. fasciculari perigonii laciniis 
latioribus et brevioribus plurinerviis intus ad basin pHcis vix elevatis nec 
lameilis latiusculis et stepe dentatis auctis. 

Ar. Geogr. Hispania, Africa borealis, Rossia meridionalis. 

-24. C Bertolonii (Stev. Act. Mosq. p. !268) cormi parvi ovati 
liuiieis coriaceis superne breviler produclis, foliis synanthiis 2-3 
erccto-patulis angusle rarius latiuscule lanceoiato-linearibus canali- 
ciilato-coiicavis margine ciliolalis vel glabris, lloribus 1-5 roseo-lila- 
ciiiis, tubo laciniis anguste elliplico-liiiearibus 5-7-nerviis obtusis 
pluries longiore, staminibus perigonio dimidio brevioribus, filamento 
anlheris oblongis fuscis duplo loiigiore basi incrassato, stylis reclis 
antheras superantibiis stigmatc punctirormi '^. C. Cupani Guss. 
Prodr. r, p. 452.— C. pusilluni Skb. Bot. Zeit. 1822, p. 248. 

Hab. in siccis regionis inferioris et montanne, Atlica in Hymetto (Heldr. 
herb. Norm. 760! Orpli. Fl. exs. 113!), Argolis ad Naupliam (Orph !), .Etolia 
ad Missolunghi (Nied!), Zacynthus (Marg!), Ceplialonia (Schimp!), Cyclades 
(Urv.),Melos et Syra (Cadet !), Creta ad Malaxa (SieJj !), Macedonia (Friv !). 

DilYert a ('. montano perigonii laciniis angustioribus paucinerviis, llores- 
centia autumnali. 

Ar. Geogr. Sardinia, Italia australis, Dahoatia, Africa borealis. 

25. C. Steveni (Knnth Enum. IV, p. 144) cormi oblongi tunicis 
fuscis in collum productis, foliis 5-7 lineari-filiformibus, lloribus S-10 
fasciculatis roseis, tubo superne e spatlia exserto limbo pluries lon- 
giore, laciniis anguste elliptico-Iinearibus obtusis 7-8-nerviis basi 
interiore obsolete bilamellalis, staminibus limbo duplo brevioribus, 
liiamentis antheni lineari luiea 2-3-pIo longioribus, stylis antheras 
superanlibus stigmale obliquo ^. C. polyplnjUum Boiss. et Heldr. 
Diagn. Ser. II, 4, p. 121. 

Hab. in Syria (Labill \). Syria littorali prope Berythum et prope Sidonem 
(Bl!), PaleslinA littorali (Post!), prope Joppen (Roth iOl!), Gihcia littorali ad 
Mersina (Reinert !). Fl. Sept. Nov. 

Floribus minulis, laciniis angustis etilorescentii\autunmaliaffineC'.-6^/'^o/o- 
nii differt foliis multo numerosioirbus angustis et antheris luteis nec pur- 
pureo-fuscis. Specimen ex Hassarali prope Teheran Persiai (Buhse exs. 908!) 
liuc omnibus notis praeter llorescenliam vernalem spectare videtur. 

26. C. crocifolium Boiss. Diagn. Ser. I, 5, p. 67 (non And. in 
Bot..VIag.) cormo oblongo lunicis coriaceis fuscis in collum productis 
vestito, foliis 7-8angusle linearibus canaiiculatis hirlulisvel velutino' 


166 COLCHIGAGE*: Colchtcum. 

hirtis recurvo-patulis, iloribus numerosis roseis, tubo iongissime fili- 
formi parte suprema tantum exserto, limbi parvi laciniis anguste 
lineari lanceolatis acutissimis 5-6-nerviis, staminibus limbo tertia 
parle brevioribus, antheris luteis filamento duplo brevioribus, stylis 
antheras superantibus stigmate punctiformi ?^. 

Hab. in PersiA australi prope Schiraz (Auch. 5305!), ad Kotel Mallu 
(^Haussk !). Specimina Assyriaca propeMardin et interBiredjiik et Tcharmelick 
a cl. Haussk. lecta fructifera iiuc quoque spectare videntur. 

Folia sub anthesi filiformia in planta fructifera latiora(l-21in.lata),limbus 
perigonii sex lineas longus sesquilineam latus. Capsulae si plantam As- 
syriacam huc recte refero piso vix duplo majores. Florum minutie a conge- 
neribus distinctum videtur. C. crocifolium Bot. Mag. est C. autumnalis 
forma. 

27. C. Szovitsi (C. A. Mey. Ind. Sem. Petrop. d834, p. 24) 
■cormi oblongi tunicis in collum productis, spatha scepius elongala, 
foliis 3-4 demum longe lanceolatis canaliculalis marginc uridulalis 
expansis, floribus 3-6 roseis, perigonii tuboespatha breviter exserto 
limbo multo longiore, laciniis elliptico-lanceolalis 9-10-uerviis oblusis 
basi inlerna bilamellatis laminis interdum in dentem triangulareni 
productis, staminibus perigonio tertia parte brevioribus, antheris 
luteis linearibus filiimento triplo longiore sufi^ultis, stylis rectis anthe- 
ras vix fequantibus stigmate punctifornii ^. C. Kotschyi Boiss. 
Diagn. Ser. 1, 13, p. 38. 

Hab. in montibus Arekligeduk Somchelioe (Szov !), Persid boreali orientali 
et Afighaniu contermina circa Yezd, Kerman (Buhse! Bge!), ad radices 
montis Elbrus prope Passgala (Ky. 655). Fl. primovere. 

Spatha scepe pedem dimidium longa, folia 5-7 poUices longa exteriora 4-5 
lineas lata iuteriora angustiora, laciniae perigonii 12-10 lin. longre. A C. Rit- 
chii ei fasciculari loliis elongatis subundulatis, antheris llavis etc distinctuui. 

28. G. Libanoticum (Ehrenb. Mss) cormo parvo oblongo tuni- 
cis fuscis parum productis vestito, foliis ternis breviter lanceolatis 
acutis canaliculatis glabris, floribus 2-4 roseis parvis, tubo tenuis- 
simo limbo 2-3-pIo longiore, laciniis elliptico-oblongis obtusis 8- 
10-nerviis basi elevatim bilineatis, staminibus dimidium limbutn 
fequantibus, antheris luteis breviter linearibus fllamento subtriplo 
brevioribus, stylis stamina [equantibusrectis stigmate punctiformi V . 

Hab. juxta nives in summo monte Sannin Libani (Ehr. 214!). Fl. Jun. 

Folia sub anthesi sesquipollicaria inferne 5-G lineas lata, perigonii lacinia> 
9 lineas longae. Perigonii formil et laciniis multinerviis aiUne C. montano sed 
folia latiora breviora et antherae luteas. 

29. G. luteum (Baker Gard. Chron. 1874, p. 33) cormo dimi- 
diato-globoso tunicis castaneis supra collum productis vestito, foliis 
3 4 synanthiis linearibus obtusis canaliculatis, floribus 1-3 luteis, 
tubo limbo triplo longiore, laciniis lineari-oblougis obtusis, stamini- 
J)us limbo tertia parte brevioribus, antheris luleis longe linearibus 


Colchicum. colchicace^ 167 

filamento multo longioribus, stylis fililbrmibus exsertis, stigmate 
punctiformi ^.Bot. Mag. tab. 6153. 

Hab. iu AfFghaniu prope Otipore (Griff !), in BelutschlA (Stocks!) in mon- 
iibus Aktau Turkestania! (Krause ex Regel). 

Folia 3-4 lineas lata. limbi laciniae pollicares tres lineaslatae ; inter Colchica 
species unica flaviflora, antheris longis et stylis exsertis iusuper insignis. 

Species non salis nota. 

C. Persicimi (Baker Journ. Lirin. Soc. 1879, p. 430 non Hort. 
Belg.) cormo magno globoso tunicis atrofuscis 4-5 pollices supra 

collum productis vestito. foliis hysterantbiis, noribus dO-12 autum- 

nalibus, perigojiii tubo 8-4-pollica/i laciniis saturate purpureis baud 
tessellalis oblanceolato-oblongis obtusis 5-6 lineas latis, filamentis 
fere pollicaribus, aiitheris luteis 5-6 lineas longis, stylis stamina supe- 
rantibus apice stigmatoso rectis subcapilatis ^. 

Hab. in Persiii^ australis ditione Laristan (Cl. Loftus) Non vidi. 

Ex cl Baker in cohorte C. autumnalis sed foliis igtiotis afTmitas dubia. 


MERENDERA (Ram. BulL Phil. i798). 

Perigonium coroliinum tubo destitutum sexpartitum laciniis 
nngnicuiatis, laminainferne canaliculata filamentum excipiente et basi 
auricylis doiiata vel destituta Stamina sex ad laminarum basin 
inserta, antherse extrorscP vel oblongae versatiles vel lineares basi- 
fixse. Ovarium triloculare loculis pluriovulatis, stylitres liberi filifor- 
mes apice capitalo stigmatosi. Capsula oblonga trilocularis ex apice 
septicide trivalvis, seniina globosa turgida. — Herbae buibos» 
acaules facie Colchici, foliis cum floribus spatha obtusa inclusis. 

* Antherse oblonga? versatiles. 
-f Cormus sobolifer. 

1. M. sobolifera (G. A. Mcy. Ind. Petrof). I, 1834, p. 24) 
cormominimo turiicato ad apicem sobolishorizonlaliscylindrici crassi- 
uscuii, foliis 3 synanthiis ereclo-patuiis canaiiculatis sub anthcsi 
flores snb«quantihus. floribus 1-12 lilacinis, laciniarum unguibus fiii- 
formibus, lamina ungue breviore lanceoiato-lineari obtusa hasi atte- 
nuatci et auricuiis binis longis lineari-sctaceis deorsum directis obsita, 
fiiamentis lacinia plus duplo br-evioribus, antheris oblongis ^. 
Bulbocodiwn hasliUatum Friv. Flora 1836, p. 434. — B. trigynum 
Griseb. Spic. II, p. 380 non Ad. 

Hab. in arenosis Quvii Maritza Thracire borealispropeCadino (Friv !), Asia 
minore (Auch, 5360!). in pratis Merdj A'-hdar j^rope Damascum (Gailll), ad 


168 coLCHiCACE^ Merendera^ 

Aleppo et Antiochiam fHaussk !), Armenia prope Van (Noe 28 1^, Persise 
prov. Aderbidjaii prope Khoi (Szov !), Persiil australi ad Murgab (Haussk !). 
Fl. primo vere. 
Specimina Tluacica Syriacis et Persicis simillima videntur. 

+ + Gormus simplex non sobolifer. 

2. M. Caucasica (M. B. Taur. Gauc. I, p. 293) cormo ovato nor> 
sobolifero tunicis lirmis atrofuscis vestito, caule ex medio bulbo- 
superne oriundo, ibliis 3-4 synanthiis sub anthesi flores vix supe- 
rantibus falcato-recurvis canaHculatis, floribus 1-3 roseis vel carneis, 
unguibus liliformibus lamina subduplo longioribus, lamina oblonga 
interiorum auriculis dentiformibus brevissimis obsita, filamentis 
laminaduplo brevioribus, antheris ovalis ^. Ic. Cent. Ross. tab. 50. 
— Bot. Mag tab. 3090. — BiUbocodium trigynum Adam. 

Hab. in Armenia Turcita circa Erzerum (Auch. 5364 ! Calv ! Huet !), Asi:i 
minore (Auch. 2170 !) in Caucaso sept. (M, B !),Iberiil(Hoh !), prov. Karabagb 
(Szov !), prope Baku (C. A. Mey !), in Persia ad Perezend (Auch. 5366 1), prope 
nives alpis Kuli Daena Persise australis (Ky. 7051). Fl. primo vere. 

3. M. Raddeana (Regel Gartenfl. 1881, p. 293, tab. 1057 flg. 1) 
cormi ovati non soboliferi tunicis tenuiter membranaceis fuscis, caule 
e bulbi basi lateraliter oriundo, foliis tribus synanthiis erectis lanceo- 
latis obtusiusculis florem unicum lilacinum tandem superantibus, 
unguibusiiliformibus laminis erecto-patentibus conniventibus oblongo- 
obovatis obtusis triplo longioribus ad faucem utrinque sagittato- 
unguiculatis, fllamentis lamina duplo brevioribus, antheris oblon- 
gis V. 

Hab. in prov. Caucasicis (Radde). Fl. primo vere. Non vidi. 

Ab. affini M. Caucasicd caule a basi nec ex centro apicis cormi oriundo 
ejus tunicis teneris nec coriaceis, perigonii laciniis omnibus nec interioribua 
tantum longe nec obsolete auriculatis distincta. Folia insuper latiora et erecta 
nee falcata recurva, 

4. M. Eichleri (Regel Garteufl. 1873, p. 294 tab. 952 sub 
Bulbocodio) cormo oblongo tunlcis crassis nigris vestito, foliis lati- 
uscule linearibus canaliculatis sub anthesi flores triplo superanlibus 
erectis, floribus subbinis albis, unguibus filiformibus lamina subtri- 
plo longioribus, lamina recurvato-patenti oblongo-lineari omnium 
laciniarum auriculis dentiformibus brevibus obsila, filamentis lamina 
tertia parte brevioribus, antheris ovato-oblongis ^ . 

Hab. in Caucaso orientali prope Baku (Eichl.), in Salatavia (Ower. sp. 
fructifer.). FI. primo vere. 

Valde affinis videtur M. Caucasicce quacum a cl. Baker conjungitur, ab 
ei differe dicitur foliis sub anthesilongioribus (semipedalibus), florum colore,- 
laciniis omnibus basi sagittatis. 

5. M. Attica ("Boiss. et Spr. Diagn. Ser. I. 5 p. 67) cormo ob- 
longo tunicis nigris firmis vestito, loliis 3-4 anguste linearibus cana- 


Merendera colchicace^ 169 

liculatis faicato patentibus subanthesifloribus sublongioribus, floribu» 
2-3 lilacinis unguibus filiformibus lamina duplo longioribus, lamina 
ai'gusle lanceolata acutiuscula auriculis destitula, filamentis lamina 
dimidio brcvioribus, antiieris oblongis '^. Cokkicum Caucasicum 
Fl. Pelop. N0 617? 

Hab. ia aridis Atlicoe ad Pirseum. radices Lvcabeti, Marathonein (Sprun ! 
Heldr !). Fl. Nov.-Jau. 

Affinis M. Caucasicoe a quk distlnguitur foliis angustioribus, perigonii laci- 
niis angustioribus et longioribus auriculis destitutis, florescentlu autumnali. 

• * Anthera' lineares basifixai. 

6. M. Aitchisoni (J.-D. ITook. Bot. Mag. tab 6012)cormo ob- 
longo in collum attenuato tunicis pallide brunneis vestito, folii» 
3-4 linearibus canaliculalis sub anlliesi flori eequilongis dcmum valde 
elongatis erectis, flore pallide lilacino unguibus filiiormibus lamina 
lanceolata et extus carinatS non auriculata sesquilongioribus, antheris 
viridibus oblongo-linearibns filamento aequilongis laciniis tertia parte 
hrevioribus ^. 

Hab. in Aflfghania (Griff. ex Baker). 

A. cl. Baker cum M. Persicd conjuncta sed differt tunicis pallidis, antherit 
viridibus dimidio brevioribus. 
Ar. Geogr. Ditio Punjaub Indioe borealis. 

7. M. Persica (Boiss. et Ky. Diagn. Ser. 1. V6 p. 38) cormo- 
oblongo tunicis firmis vestito in collum attenuato, foliis 3-4 laliusculc 
lineari-lanceolatis erecto-patulis margine kevibus, flore subsolitario 
roseo. unguibus flliformibus lamiiia anguste oblongo-lineari non auri- 
culata subtriplo longioribus, antheris iuteis longe linearibus fllamento 
sublongioribus perigonio quarta parte brevioribus ^. 

Hab. in Persia boreaU prope Teheran (Ky. 80 !), ad Anardereh Affghanice 
Persiae contermime (Bge 2!), in valle Ivurram Atfghaniaj (Aitch!). 

Paulo robustior M. Caucasicd ab ea et congeneribus antheris triplo lon- 
gioribus 4 Vj-5 lineas longis optime distincta. 

8. M.robusta (Bge. Pl. Lehm p.515) cormi oblongo-conlci elon- 
gati tunicis atro-fuscis, foliis 6-7 synanthiis late lanceolatis planis 
margine serrulato-scabris, floribus 3-4 roseis, perigonii unguibu» 
longe exsertis lamina elliptico-oblonga basi attenuata non auricu- 
lata plus duplo longioribus, antheris anguste linearibus filamento- 
duplo longioribus ^. 

Hab. in arenosis deserti Kisilkuni Turkestaniae (Lehm !). Fl. vere. (Vid. 
sp. sterile.j. 

Cormus bipollicaris. Folia demum pedem dimidiura et amplius longa in- 
ferne sex lineas lata, perigonium 2 '/> pollices, capsula sesquipollicem»^ 
longa. Congeneribus Orientalibus robustior, antheris linearibus ad M. Pcrsi- 
cam accedens sed folia multo latiora et margine scaberrima, unguis efc 


170 coLCHiGACE^ Bulbococlium 

laminae, antherae etGlamenti propoitio diversa, antiieraelatitudine sua 20-plo 
loagiores. 

Ar. Gegr. Turkestania orientalis. 


BULBOCODIUM (L. Geo. 407). 

Perigoniurn coroUinum tubo destitutum sexpartilum laciniis ungui- 
culatis, lamina basi auriculis binis obsilS. Stamina sex ad basin lami- 
narum inserla filamentis filiformibus, antheris extrorsis versatilibus. 
Ovarium sessile trlloculare loculis pluriovulatis, stylus simplex apice 
in tres ramos subulalos sligmatosos divisus. Capsula oblonga sepli- 
dde trivalvis. Semina globosa. — Herbte acaules bulbosse. — Genus 
MerenderK praeter stylum simplicem simile 

1. B. Ruthenicum (Bge. Ind. Sem. Dorp. 1837 p. 11) cormo 
ovato tunicis nigris membranaceis vestito, foliis ternis synan- 
thiis lanceolalo-linearibus canaliculatis post anthesin elo:igalis rectis. 
iloribus subsolitariis roseis, laciniarum perigonii unguibus lamind 
basi obtuse auriculata oblongo-lineari sublongioribus, staminibus 
perigonio duplo brevioribus, anlheris oMongis flavis, capsula oblonga 
acuminalu ^. ColcU,versicolor Ker Bot. Reg. lab. 571 (forma foliis 
adultis convolutisl. — Balb. vernum M. B Taur. Gauc. 1, 261. 

Hab. in Transcaucasi;i ad Derbeiitet Sallian (M. B., Eichw!). 

Valde airme B. verno a quo ex cl. Steven iuter alias notas capsulii dimidio 
minore longius umcronata, differt. 

Ar. Geogr. Transylv.mia, Rossia australis. 


ERYTHROSTICTUS (Schlechl. Lino. 4, p. 90). 

Perigonium corollinum infundibuliforme sexpartilum laciniis 
unguiculalis. lamina ad (ilamenti insertionem l-!2punctis neclariferis 
inslructa. Stamiua sex ad laminarum basin inserta. Anthera» 
extrorsce versatiles. Ovarium triloculare ovulis crebris in loculo 
superpositis, styli Ires liberi apice sligmatosi. Capsula oblonga tri- 
locularis seplicide trivalvis, semina globosa tenuissime punclulata. — 
Herb.T bulbosie humiles foliis conlerlis flores corymbosos involucran- 
tibus. — Getius a Merenderd perigonii laminis basi poris nectari- 
feris obsitis distinotum, a cl. Baker cum Androcymhlo conjunctum 
quod tamen ex dcscriptiotie perigonii laciniis supra unguem convo- 
luto-cucullatis differre videtur. 

1. E. Palestinus (Boiss. Mss.-Baker Journ. Linn Soc. XVII. 
p. 445) bulbi ovali tunicis fuscis secus collnm hypoifcum elongatum 
productis,caule brevissimo, foliis corymbum paucitlorum involucran- 


Erythrostictus. colghicace^ 171 

libus et valde superantibus rosulalis inferioribus subbinis angustio- 
ribus lariceolatis sensim acuminalis, internis latioribus oblongis 
abruptius et brevius acuminatis, pedicellis brevissimis, perigonio 
lilacino, laciniarum lamina ungue sublongiore oblongo-lanceolata 
oblusa pellucido-punctata, filamenlis lamina dimidio brevioribus, 
anlheris oblongis latitudine sudduplo longioribus if . 

Hab. in Palestinu circa Hierosolymam sed hic locus mihi valde dubius 
(Roth. 4701), ad Jericho (Lowne! Barbey !) ad Engeddi (Hayne\ Palestina 
Transjordanicu (Post !j. Fi. Apr. 

Planta sesquipollicaris, folia inleriora 3-5 lineas inferne lata, exteriora sub- 
bipollicarin, perigonium 8-9 lineas longum laciniis 2 lineas latis. Valde et 
forsan nimis ^Wxms E.riunctato Schlecht, qui dilferre videtur lloribus raajori- 
bus nigro-punctatis, laciniis latioribus, antheris latitudine sua triplo lon- 
gioribus. 

Tr. II. VERATRE.E Nees. — Perigonii lacinioe liberje non 
unguiculatte. Radix rhizomate constans. 

VERATRUM (L. Gen. 1144). 

Flores hermaphroditi nonnullis masculis ovario destitntis. Perigo- 
nium ad basin sexparlitum subcoloratum persistens piiyllis sub[equa- 
libus multinervatis patentibus. Staniina sex imo pcrigonio inserta, 
filamenta filiformia, anlherte dorsifix.e reniformcs septo incompleto 
subuuiloculares extrorsum et traiisverse dehiscentes Ovarium car- 
pellis tribus basi cohierentibus unilocuhiribus multiovulatis cons- 
taiis, slyli tres breves patenles, sligniata obsoleta. Capsuhe tres basi 
coh.nerentes apice intus rima longitudinali bivalves. Semina plana 
alafa testa laxa membranacea, albumine teniii. — Herbae perennes 
validfe rhizomate crasso priEmorso, caulibus foliatis. floribus panicu- 
latis. 

1. V. album (L. Sp. 1479) caule valido puberulo folialo, foliis 
amplis plicatis subtus pubescentibus inferioribus ovato vel oblongo- 
ellipticis amplexicaulibus supremis diminutis lanceolatis acuminatis, 
panicuhe elongatiie aniplae pubescentis racemis spicatis, perigonii 
virenlis vel albido-flavidi laciniis oblongo-lanceolatis crispulodenti- 
culatis pedicello mnllo loiigioribus ^. Ic. Jacq. Austr. tab. 335. — 
Rchb. Germ. fig. 937. 

Hab. in pratis subalpinis et alpinis, Thessalia (Sm. Prodr.), Macedonia 
in monte Scardo Orpli !, Pontus Lazicus ad Djimil 6000' (Ball), Caucasus 
el Transcaucasia (M. B. Hoh ! Nordm. Bayern!). 

Ar. Geogr. Lapponia, Gallia, Hispania borealis et Lusitania, Germaniaj 
montes, Alpium tractus, regio Danubialis, Rossia, Sibiria omnis, Japonia. 

2. V. nigrum (L. Sp. 1479) caule valido elato pubescente 
folioso, foliis plicatis glabris inferioribus ovato vel oblongo-ellip- 
ticis in peiiolum brevem amplexicaulem abeuntibus, lloralibus 


172 coLCHicACE.E Veratrum. 

linearibus, panicuhB elongalce angustfe racemis araneoso-tomentosis 
laxe spicatis, perigonii atropurpurei laciniis eliipticis patentissimis 
pedicello patenti subiequilongis 'if . Ic. Jacq. Austr 336. Rchb. 
Germ. 999. 

Hab. m regione subalpina, montes Laconia; (Ex Sm. ProJr), Transcaucasia, 
in Imereliu (exGuld.) E. ditione nondnm vidi. 

Ar. Geogr. Helvetia etGermania australes in Alpibus, Italia bor. et media, 
Dalmatia, Herzegovina, Albania, regio Danubialis, Rossia media, Sibiria 
omnis, Japonia. 


ORD. CXXXIV. LILIACE.^. 

D. C. Tbeor. Elem. 247). 

Fiores bermaphrodili in nostris regulares. Perigonium corollinum 
inferum bexaphyllum phyilis biserialis vel gamopbyllum sexfidum. 
Stamina sex laciniis opposita bypogyna vel ad pbyllorum basin 
inserla. Antherte biloculares intrors.e. Ovarium superum rarius 
semisuperum triloculare vel abortu subuniloculare loculis pluriovu- 
latis. Ovula liiseriata angulo interno inscrta anatropa vel amplii- 
tropa. Styli in unicum coaliti, sligmata 1-3. Fructus capsularis trilo- 
cularis loculicide trivalvis valvis medio septiferis. Semina plurima vel 
abortu pauca forma varia. Embryo in axi albumim's carnosi. 

Series I. — Radix bulbosa. 

Tr. I. TULIPE^E. — Bulbosa) caulescenles. Perigonii phylla libera 
Stylus terminalis. Semina (except. Erythronio et Gagem 
speciebus) compressa discoidea. 

LILIUN (L. Geo. 410). 

Perigonium deciduum campanulatum vel revolutum phyllis lequali- 
bus oblanceolalis, unguibus sulco longitudinali nectarifero canaliculato 
vel obsoleto instructis. Stamina sex leviter perigyna antberis medio 
dorso aflixis valde versatilibus. Ovarium sessile triloculare, stylus 
elongatus indivisus, stigma trigonum. Capsula obovoidea hexagona. 
Sernina crebra discoidea. — Herbfe bulboscC caulescentes bulbis squa- 
mosis. 

Sect. I. EuLiRiox Endl. — Perigonii phylla apice tantum falcata. 
Stamina cum stylo parallela et leviter declinata. 

1. L. candidum (L. Sp. 433) glabrum, bulbo ovoideo Ilavido- 
magno, foliis primariis 6-8 liyemalibus oblanceolatis, caule crasso 


LiLium. ULiAGEi^ii 173 

slrictoelato polypliyllo, foliissparsis ab inferioribus ereclo-palentibus 
magis approximalis oblanceolalis undulatis obtusiusculis ad supe- 
riora adpressa lanceolata acuta abbreviatis el anguslalis, racemo 
breviier tbyrsoideo, pedicellis ereclis apice cernuis basi bracteatis 
interdum bracteolatis, perigonio albo suaveolenli late infundibuli- 
formi phyllis oblanceolalis basi in unguem attenuatis Irienle supc- 
riore falcatis obtusis apice puberulis, antheris cum polline llavis "^ . 
Ic Red. Lil. lab. 199. — Rchb. Ic. Gcrm. tab. 445. — Elwes Mon. Ic. 

Hab. in regione montana variis locis sed ubique cultuni et fere non semper 
spontaneum, Groecice vallis Tempe (Hawkins ex Sibth.), Peloponnesus 
(Bory), ager Byzantinus (Bergg.), Transcaucasia (Ledeb.), Palestina (ex 
Kunth). Habeo specimen ut videlur omnino spontaneum in rupestribus ditio- 
nis Kesrauan Libani supra Ghazir (Gaill! Bl !). 

Ar. Geogr. In Europam australem sa^pe introductum. 

Sect. II. Martagon Endl. — Perigonii cernui pliylla valde revoluta. 
Stamina a stylo declinato undique divergentia. 

* Folia verticillata. 

2. L. Martagon (L. Sp. 435) bull)i ovati squamis numerosis 
«ngustis, caule elato glabro vel sursum puberulo medium vcrsus 
foliato, foliis in verticillos paucos 6-8-phylIos dispositis patentibus 
late lanceolatis aculis cilialulis basi in petiolum brevem attenuatis, 
superioribus sparsis diminulis et anguslatis, floribus in racemum 
thyrsoideum laxum dispositis, pedicellis basi bracteatis elongatis cer- 
nuis, perigonii nutantis roseo-vinosi phyllis lanceolato-oblongis valdc 
revolutis dorso pubescentibus intus punctatis apice obtusis subcu- 
cullatis inferne in unguem sulcatum attenuatis, filamenlis longis, 
«ntheris et i»oIline rubris, capsula turbinata acute angulata "ifi . Jacq. 
Austr. tab. 351. - Rchb. Germ. tab. 451. 

Hab. in sylvaticis rupestribusregionis pricaertim montanai, Graecia (Sibth.), 
in Parnasso supra Dipotamo 50 JO' (Orpli !), circa Byzantium (Coumany ! 
Post!), Transcaucasia occid. (ex Ledeb.). Specimina Graica ex sicco ad for- 
mam typicam lloriljus vinosis nec ad Dahnaticam fioribus purpureo-nigris 
spectare videntur. 

Ar. Geogr. Europa media et australis ab AngliA, Gallia et Germaniu ad 
Ros.siam australem, Sibiria, Japonia. 

' * Folia sparsa. 

3.L.monadelphum (M. B. Taur. Cauc. I, p. 2G7; bulbi ovati 
squainis lanceolatis lutescenlibus, caulc elato fere tota longitndine 
crebre folialo, foliis ercctis lanceolatis acutis multinerviis subtus ad 
nervos et margine papillosis superioribus sensim al)breviatis, floribus 
in racemum thyrsoidcum 2-10-florum dispositis rarius solitariis, 
pediinculis Itracteis lanceolatis sufl"ultis apicc cernuis. perigonii cam- 
panulati sulfurei phyllis oblanceolalis a nicdio tandcm falcalo-recur- 


174 LiLiAGE.E Lilium. 

vis glaberrimis intus plus minusve nigro-punctulatis basi et apice 
inlerdum purpureo-tinctis, antheris cum poiline flavis, capsula obo- 
vata obtuse angulata ^. Ic. Cent. Ross. tab. 4. — Bot. Mag. 1405. 
— Gartenfl. tab. 738. — Elwes Mon. Ic. 

Hab. in Caucasi borealis montibus Beschtau et Kasbek (M. B.), Georgia 
Caucasica (Hoh!), Persiae bor. prov. Ghilan in nionte Djulfek (Auch 5405) 

/3 Szovitskmiim Baker. — Polien cinnabarinum. — L. Szovitsia- 
num Fisch. Lall. Ind. Petrop VI, p. 16 Gartenfl. lab. 436. — L. Col- 
chicum S[ev. Mss. 

Hab. in Colchide (Szov.), Imeretia 2400'-4803' (Rupr!), Ponti Lazici ditio- 
nibus Rhize et Hemschin (Tchihatch !). 

Filanienta in liuc specie cl. Elwes observante variant vel omnino libera 
vel basi vel ad tertiam partem usque connata. L. Szovitzianum videtur 
lantum varietus L. monadelphi, notae diagnosticaj indicatae v. gr. stylus 
rectus vel tandfm recurvns, capsula plus minusve acutangula fallaces 
videntur. 

4. L. Albanicum (Griseb. Spicil. 2, p. 385) caule a tertia parte 
inferiore crebre folialo, foliis erectis conferlis inferioribus oblongo- 
lanceolatis acutiusculis superioribus lanceolatis acuminatis omnibus 
multinerviis nervis remote anastomosantibus margine papilloso-sca- 
bris subtus glabris, flore (an semper?) solitario nutante, perigonii 
mediocris flavi phyllis jam versus medium valde falcato-recurvi» 
superne parte inferiore elevatim verrucosisimmaculatis, capsula... "^ . 

Hab. in cacumine montis Kobelitza Scardi in Macedonia 70(X)' (Griseb !> 
Vidi in herb. Gotting. 

Affine L P^renaico Gouan quod distinguitur foliis multo angustioribus 
el ob nervos tres aliis multo crassiores trinerviis nec multinerviis ; flores 
L.Albanici m\nove% videntursedspecimina herb. Grisebach valde macra sunt 
omnibus partibus diminutis. L. Janha Kerner. = L. Pyrenaicum Baumg. 
non Gouan = L. graveolens Pancic ex TransylvaniA et Serbia omnibus notis 
L Albanico siniile ab eo tantum diirert nervis paginai inferioris eisdem pe- 
pillis ac margines foliorum obsitis sed cum hoc indumentum copiositate 
valde variabile sit h?ec nota non sat gravis videtur et L. Jankce meram varie- 
tatem L. Albanici sistere videtar. 

Ar. Geogr. Herzegowina. 

5. L. Ponticum (G. Koch. Linn. XXII, p. 234) caule elato a 
terlia parte inferiori crebre foliato, foliis erectis lanceolato-lineari- 
bus acuminatis multinerviis nervis venarum ope anaslomosantibus 
subtus ad venas alque margine plus minus papillosis superne «tbbre- 
viatis, racemo terminali laxo l-T-Horo pedunculis bractea 2-3-plo 
longioribus apice cernuis, perigonii mediocris campanulati flavi phyl- 
lis jam infra medium valde lalcalo-reflexis superne sparsim papillo- 
sis, antheris cum poljine glabris, capsula stipitala oblongo-subcla- 
vatdobtusanguia '^. 

Hab. in Ponto La/.ico in distriot. Rhi/.t' et Ilemscliin el in nionte Tcharan- 
tach (C. Ki)cli !), in eadeni regiono a re;^aone niaritimik ad ostium fluv. 01' ad 
r«;gionem subalpinani prope Djimil ot Khabackar 5700' (Bal !). 


Lilium. LIL1ACE.E 175- 

Species ex vivo nQndum sat notaZ/. Pyrenaico et L. rnonadelpho intermedia. 
Prior differt follis elongatis multo angustioribus tri vel quinquenerviis, 
perigonii phyllis angustioribus longioribus facie copiose papillosis et nigro 
punctatis. L. monadelphum differt floribus duplo majoribus, perigonii phyllis 
glaberrimis ad vel supra medium falcatis. 

6. L. Ledebourii, bulbo...., caule crebre folioso, foliis aijgus- 
lissime linearibus ereclis praeler margineni subrevolutum papillo- 
sum glabris sursum diminutis Irinerviis, nervis secundariis et venis 
remote anastomosanlibus, floribus 1-2 terminalibus pedicellis apice 
ccrnuis eis longioribus sufTultis, perigonii flavi phyllis lanceolatis 
basi longe atlenualis et nigro-punctalis non papillosis a medio valde 
falcato-recurvis, antheris flavis ^. L. monadelphum var. Ledehonrii 
Balier Linn. Journ. XIV, 246, — L. Pyrenaicnm G. A. Mey. Verz. 
p. 36 et Ledeb. Fl. Ross. non Gouan. 

Hab. in nemoribus ditionis Transcaucasicfe Talysch |)rope pagum Drych 
4500' rC. A. Mey !). Vid. spec. in herb. Meyeriano. 

Folia intermedia tripollicaria 1 •/i-2 lineas tantum lata, flores eis L mona- 
delphi i\.\m.\d\o minores. L. Pyrenaico et L. Pontico magis quam L monadel- 
pho affine ab omnibus ioliis angij.stissimis distinctum ulterius investigandum. 

7 L. Garniolicum (Bernh. in Mert. et K. Deutsch. Fl. H, p. 
536) bulbi ovati squamis lanceolatis, cauIe-1-2 floro glaberrimo poly- 
phyllo, foliis fequaliter sparsis lanceolato-linearibus apicem versu» 
sensimdiminutisomnibus erecto-patulis pagina inferiore secus nervo» 
papilloso-scabris, pedicellis cernuis, perigonii cinnabarini basi viren- 
tis phyllis oblanceolatis arcte revolutis inferne facie interiori lineis 
elevatis brevibus fusco-purpureis obsitis, capsula obovata obtuse 
angulala "^. Rchb. Ic. Germ. fig. 990. — L. Chalcedonicum Jacq. FL 
Austr. Suppl. non L. 

Hab. in pratis montanis montis Orbeli (Rilodagh) Macedoniae (Friedr. ex 
Griseb ). E ditione nondum vidi. 
Ar. Geogr. Italia borealis, Garnia, Illyria, Dalmatia, Bosnia. 

S. L. Heldreichii (Freyn Botan. Zeit. 1879) bulbi ovati squa- 
mis ianceolalis, caule modice elato unifloro polyphyllo secus lineas 
a foliis decurrentes papilloso, foliis lanceolato-linearibus a basi fere 
ad niedium caulem subconformibus dein subito diminutis magis 
sparsis ut et infariora erecto-palulis subtus ad nervos et margines 
papillo.so-scabris, flore cernuo, perigonio intense cinnabarino bas 
concolori phyllis oblanceolatis arcte revolutis inferne papillis elonga- 
tis cinnabariiiis obsitis, capsula obovatd obtuse angulata ^. L. CaV' 
molicum Heldr. exs. non Bernh. 

Hab. in declivibus saxosis et sylvaticis regionis niontanre Grcccine, Parnas- 
sus in regione montana inferiori loco Pagna et in faucibt)s Dipotamo (Heldr. 
Herb. Norm. 654 !), in monte Parnes AtticK supra Tatoi (Heldr !), in regioue 
abietina montis Kyllenes 40liO' (Heldr I). Fl. Jul. 

Speoie.s L. CarnioUco et Chalcedonico intermedia, ut videtur sat distincta. 


176 LiLiAGE.K Lilium . 

a priori caule glaberriino, foliis a l)a«;i ad apiceni sensim diminutis, a poste- 
riori cui magis accedit foliis superioribus erecto-patulis nec imbricatis el 
perigonii papillis concoloribus discedens ; planta insuper bumilior minus 
rigidii, perigonium intensius coloratum. 

9. L. Ghalcedonicum (L. Sp. 434 ex parte) bulbo ovato 
Aavido sqiiamis lanccolatis. caule elato rigido polyphylio rarius uiii- 
lloro saepius 2-3-floro crebre polyphyilo secus lineas a foliis decur- 
rentes papilloso, foliis anguste lanceolato-linearibus aubtus ad nervos 
et margines papilloso-scabris inferioribus a basi ad medium caulem 
usque subconformibus erecto-patuiis, superioribus abrupte diminutis 
imbricatis cauli adpressis, pedicellis divaricatis floribus nulantibus, 
perigonii cinnabarino-ignei phyllis oblanceolatis revolutis inferne 
verruculis brunneis obsitis, capsula obovata obtuse angulata ^. Ic. 
Bot. iMag. t. 30. — Rchb. Germ t. 933. — Elw. Mon. Ic. 

Hab. in sylvaticis ruj^estribus montis Malevo Laconiae prope Kastauitza 
(Heldr. exs. 3221 Orph. Fl. Gr, exs. 31)!), in monte Gymnovouno (Orph!). 
Olymp.o Thessalia; (Heldr!). Ex cl. Baker in insulis lonicis. 

40. L. polyphyllum (Don in Royle III. Himal. 388) caule 
tenui elato glabro laxe et racemose 4-iO-floro crebre folioso sed 
parte infima et infra racemum nudo, foliis numerosis ascendentibus 
sparsis sessilibus anguste lanceolatis infimis obtusis superioribus 
acuminatis angustatis, bracteis verticillatis, pediccllis floriferis apicc 
cernuis, perigonii livide flavescentis vinoso-punctati phyllis oblan- 
ceolatis a medio revolutis, ovario stylo valde declinalo sesquibreviore. 
capsula obovala acule angulatu 'if . 

/3 uniflorum. — Bractcie 2-3. 

Hab. in valle Kurram Alfghania.- (Aitchis!). 

Ar. Geogr. Regio Himalaicu occidentalis. 

FRITILL.\RU (L. Gen. 414).— Petilium L.-Rliinopetalum 
Fiscli. — Theresia G. Koch). 

Pcrigonium deciduum phyllis sex obovatis vel oblongo-spathulatis 
ad vel supra l)asin foveolu ncclarifera inslruclis. Slamina sex peri- 
gonio breviora lilamentis subj)erigynis, anlheris prope basin affixis 
subvcrsatillbus. Ovarium sessilc triloculare. Stylus filiformis in tria 
5ligmala plus miuus profunile partitus vcl indivisus. Capsula obovoi- 
dea vcl cylindrica s.Tpius brcvitcr stipitata obluse vel acute hexa- 
gona. Scmiiia mulla discoidea. — Hcrbce bulbosM caulcsccntcs, bulbo 
tunicato rarius s(|uamoso, floribus campanulatis vel obconicis. 


^itillaria. LiLiAOBiE 177 


Specierum Orientaliim dispositio. 

Seot. I. EuFRiTiLLARiA. — Bulbus parvus tunicatus. Flores 
terrainales solitarii vel pauci. 

§. i. Trichostyleae. — Stylus saltera ad quintara partem 
in stigmata tria partilus. 

* Gapeula obtuse vel obsolete angulata. 

-f Perigonium campanulatum. 

X Stylus ad quintam vel quartam partem usque trifidus. 

F. latifolia, lutea. 

X X Stylus ad tertiam vel dimidiam parteni usque tripartitus. 

1. Elatiores. 

F. meleagris, ienella, Pontica, acmopetala, Olivieri, Lycia, Elwesii, Mes*a- 
nentis . 

2. Humiles. 

F. Orceca, Rhodocanakis, crassifoUa, aurea, Kurdica, minuta. 

-}- + Perigonium obconicum. 
F ohliqua, conica, Reuteri. 

§ 2. Olostyleae. — Stylus integer vel apice obsolete trilobus. 
Perigonium obconicum. 

F. tulipifolia, Armena, Pinardi, Ehrarti, Assyriaca, Fleischeri, dasyphylla, 
jSibthorpiana, Forbesii. 

* * Gapsula acute angulata fere hexaptera. 
F Ruthenica, Karelini. 

Sect. II. Theresia C. Koch. — Bulbus magnus squamosus. 
luflorescentia ramosa. 

F. Persica, Libanotica. 

Sect. III. Petilium. L. — Bulbus magnus squamosus. 
Inflorescentia urabellata. 

F. imperialis. 


12 


l^S L1LIACE.E Fritillaria . 

Sect. I. EuFRiTiLLARiA. — CoriTius parvus tunicatus. Flores 
lerminales solilarii vel pauci. 

§ 1. Trichostyleae. — Stylus sallem ail quintam partem apice 
in stigmala tria partitus. 

1. F. latifolia (W. Spec. II, p. 9:^) caule crassiusculo monoce- 
phalo supra medium 5-7 foliato, foliis glaucis oblongo-lanceolatis 
inferioribus sparsis superioribus iiiterdumoppositis vel ternatis, flore 
magno nutanli late campanulato basi Irunculo flavo-virenti purpureo 
suffuso soepe saturalius vinoso-purpureo plus iiiinusve distincle tessel- 
lato, perigonii pliyHis oblongis ubtusissimis supra basin nectario 
oyato-obiongo impresso Ibveolatis, staminibiis perigonio duplo brevio- 
ribus, antberis filameiito subduplo brevioribus, stylo vix ad quartam 
partem trilido, capsula longe turbinatd oblongo-clavala "^ . Ic. Red. 
Lil. tdb. 51. — Bot. Mag. tab. 853 et 1207. Variat flore magis flavido 
Hot. Mag. lab. 1558. 

Hah. in re^none alpinA, Pontus Lazicus supra Djimil etin monte Tcharan- 
tach 7-7€00' (Bal !), Caucasus centralis in nionte Kasbeck (M. B.), Iberia 
(Wilh.), Guria (Szov!). 

5 Kotschyana — Perigonii phylla subangustiora, foliia superiora 
augustiiis linearia semper sparsa. — F. Kotschyana Herb. Bot. Reg. 
XVII, Misc. 43. 

Hab. in montibus ditionis TalyschpropeMassula (Buhse !), Persise borealis 
in alpibus Hasartschal raontis Elbrus (Ky. 507!), in montibus supra Astera- 
ba.UBge!). 

Plnnta sa.'pe pedalis, folia caulina inferiora soepe -3-4 pollices longa 8-tO 
lineas lata, perigonii phylla 1 Vi-1 V»-pollicaria, capsula bipoUicaris. Var. 
Kotschyana intensius purpureo-vinosa et distinctius tessellata saepius est 
sed speciiice minime distincta. 

-2. F. lutea (M. B. Taur. Cauc. II, p. 269) humilis, caule mono- 
cephalo ultra medium 5-7-foliato, foliis viridibus lineari-lanceolatis 
sparsis vel supremis linearibus subopposilis, flore mediocri nutanti 
campanulato basi rotundato sulphurco violaceo-tessellato intus citrino, 
pcrigonii phyllis oblongo-ellipticis obtusis supra basin nectario 
oblongo impresso foveolatis, staminibus perigonio duplo brevioribus, 
filamentis glabriusculis anthera 1 V--2-plo longioribus, stylo anlhe- 
ras superante ad quintarn partem Irilido, capsulS parvS ovato-clavatd 
obtuse trigona ^. Ic M. B. Cent. pl. Ross. tab. 41. 

Hab. in pratis alpiuis Gaucasi centralis in monte Kasbek 8500' (M. B. 
Hehm !), in districtu Alagir Ossetiae supra Szit et in monte Ararat Armenise 
(Abich ex Bayern). 

Palmaris, folia forma eis F. latifolice similia sed angustiora,flores minores;. 
ab ea qiulcum a cl. Baker conjuncta fuitcapsul4 triplo minore abbreviata basi 
abrupte attenuati 7-8 lineas cum stipite tantum longS longe discedens. 


hritillaria. liliace^ 1'/9 

3. F. Meleagris (L. Sp. 486) caule tenui unifloro rarius bifloro 
foliato, Ibliis glaucesoctitibus anguste linearibus canaliculatis sgepis- 
sime sparsis, llore magno nutanle late campanulato basi subtruncalo 
vinoso-purpureo aibido-lessellato, perigonii phyllis oblongo-ellipticis 
apice obtusis albidis supra basin suico lineari exlus in gibbura elon- 
gatum prominenle foveolatis, iilamentis glabris authera sesquilongio- 
ribus, stylo ad tertiam partem trifido, capsula globosd abrupte et 
breviter slipilata '^. lc. Rclib. lig. 974. Variat flore lutescente vel 
albido ssepe unicolorc. — F. lutea Rchb. tig. 975 non M. B. 

Hab. in pratis humidis Gaucasi (ex AI. B.), probab. in Macedonia vel 
ThraciA. E ditioue nondum vidi. 

Ar. Geogr, Europa borealis et raedia ab Ant,'lia et NorvegiA ad Galliam. 
Italiam borealem,Bosniani,Serbiam, regionom Danubialem, Rossiam mediam 
et australem, 

4. F. tenella (VI. B. Taur. Gauc. I, p. 289) caule elato I-2-floro 
jam infra medium Ibliato, foliis angusle linearibus acuminatis 
canaliculalis sparsis vel inferioribus oppositis et superioribus saepe 
2-3 verticillatis, flore mediocri cernuo campanulato extus luride pur- 
pureo inlus llavido purpjreo-lessellato, phyllis clliptico-oblongis 
obtuse carinalis mucrone obtuso virenti terminatis supra basin uec- 
tario ovato impresso extus in gibbum prominente fovealis, iliamenlis 
glabris anthcra duplo longioribus, slylo ad medium patule trilido, 
capsula obovala breviter stipitata ^. VViclistr. tab. V. — Rchb. 
Germ. fig. 977 et 978. — F. inontana Hoppe Plora XV, 2, p, 476. 
•Moggr. Ment. tab. 66. — F. (kiassoiensiti Goaty et Pons in Ard. 
Fi. Alp. mar. — F. racemosa a. niinor Bot. Mag. tab. 1216? 

Hab. in pratis insulte Zacyiithi (Marg !). in ( laucasi contralis regione 
alpina (M. B., C. A. M. i). 

Flores eis F. Meleagris minores ; diflfert a F. Pyrcnaicd lloris brevioris 
phyllis apice non recurvis, aliisque notis. Specimina herb. Meyeriani abbre- 
viata sunt, semipedalia, Banaticis similia. 

Ar. Geogr. Alpes maritimae, Littorale Austriacum, Dalmatia, Banatus. 
F. Orsiriiana ex Appenninis quam non vivam vidi huc forsan quoque refe- 
renda. 

0. F. Pontlca (Wahl. Isis XXf, p. 984) caule elato s;epius 
mouocephalo a medio folioso, foliis viridibus late lanceolatis obtusi- 
usculis infimis oppositis intermediis sparsis, supremis ternatim ver- 
ticillatis florem superantibus, llore magno nutanti campanulato, phyl- 
lis oblongo-ellipticis obtusis ilavovirentibus margine et superne 
rubello tinctis internis latioribus subspathulatis omnibus supra basin 
nectario ovato orbiculari nigricante Ibveolalis, filamentis subpapillosis 
antherd duplo longioribus, stylo ad mediura trifido, capsula oblongo- 
turbinala non slipilata angulis alatis ^. F. Olympica C. Koch Linn. 
XXII, p. 232. 

Hab. in sylvaticis regionis inferioris Macedonice (Friv. ex Griseb.), Thraciae 
circ& Byzantium (Auch. 2183! W. Barbey ! Duparq!), in monte Balkan supra 


180 LiLiACE^ Pritillaria . 

Kalofer (Janka !), Bithynia ad Olympi radices (Barbey ! Maw !), raonte Ala- 
dagh Szaben Anatoliae borealis (Wied I). 

Ssepe sesquipedalis, insignis foliis 3-4 lineas latis 2-4-pollicaribus, capsula 
alata- Perigonii colore et habitu. F. involucratam refert. 

6. F. acmopetala (Boiss. Diagn. Ser. I, 7, p. 104) caule elato 
gracili unifloro jam infra medium crebre folioso, foliis omnibus spar- 
sis linearibus vel lineari-Ianceolatis superioribus acurainatis, flore 
magno nutante longe cylindrico-campanulato, phyllislongis oblanceo- 
lato-oblongis apice abrupte in mucronem plus rainus recurvum con- 
tractis basi nectario ovato-oblongo foveolatis et subgibbis extus 
rubro-fuscis lutescenti-marginatis intus luteis inferne rubro-tessella- 
tis, filaraentis papillosis anthera sesquilongioribus, stylo ultra medium 
trifido, capsula oblongo-clavata :^. F. Beygassii Boiss. et Bl. exs. 

Hab, in regione subalpina, montis Amani Syriae borealis supra Beilan 
(Auch. 2181 !), ad Keserlili supra Arsus (Ky. 1159 I), in monte Tschosch Dagh 
ditionis Kassan Oglu Gilicise orientalis (Ky. 87!), in Libano supra Eden (Bl! 
Reygasse !). 

Sesquipedalis, perigonii phylla sesquipollicem et amplius longa, cap.sula 
sesqiupoUicaris. Affinis F. Pyrenaicce, folia longiora et magis acuminata, in- 
signis phyllis in mucronem recoi-vum abrupte contractis. 

7. F. 01ivieri(Baker Journ. Linn. Soc. XVI, p. 261) caule elato 
•raonocephalo jam infra medium foliato, foliis 6-10 viridlbus ascenden- 
tibus sparsis inferioribus oblongo-Ianceolatis obtusiusculis superiori- 
bus linearibus acutis, flore raagno nutanti campanulato ex sicco 
vinoso-purpureo non tessellato pbyllis obovato-oblongisapicesubdel- 
toideis puberulis nectario oblongo foveolatis. filamenlis puberulis 
^anthera sesquilongioribus, stylo ad medium trifido, capsula... ^. 

Hab. in monte Elvend Persise (OUvier in D. G, herb !) 

Pedalis, folia inferiora 8-9 lineas lata, suprema sesquilineam lata perigonio 
longiora, perigonium 16 lineas longum. Valde affinis F. Ponticce et acmop&- 
talce, a priori folUs suprcmis non verUcillatis, a posteriorc phyUis non mu- 
cronatis distincta. 

8. F. Lyoia (Boiss. et Heldr. Diagn. Ser. I, 13, p. 20) caule gra 
cili a medio foliato ssepius unifloro, foliis sparsis anguste linearibus 
canaliculato-plicatis obtusis radicalibus longe petiolatis ovalis acutis 
cito evanidis, flore breviter campanulatonutanti e sicco luride rubello, 
phyllis late elliptico-Iinearibus apice abrupte in mucronem obtusum 
subrecurvum contractis nectario ovatobasi foveolatis, filamenlis bre- 
viter papillosis anthera mucronata dupIoIongioribus,styIo ad medium 
divaricatim trifido '^. 

Hab. in pinetis monUs Solyma Lyciae inter Tchakarlar et Karabahir (Heldrl), 
ad Tcharylilar prope Adalia (Bourg!), 

Aflinis F. acmoipetalcB sed egregie distincta foliis angusUssimis plicatis 
obtusiusculis, colore floris diverso ; folia caulijia 2-3 pollices longa vix sesqui- 
lineani lata, perigonii phylla 12-14 lin.longa. 


Fritillaria. liuace^ 181 

9. F. Elwesii, caule elato 1-2-floro, foliis omnibus sparsis, 
primariis oblongis petiolatis cito evanidis, caulinisanguste linearibus 
longis canaliculato-plicatis acuminatis, flore magno longe campanu- 
lato iuferne altenuato. phyllis elongatis lateoblbngo-lincaribusobova- 
tis superne subrecurvis obtusis extus flavido-virentibus plus minusve 
fascia marginali vel in interioribus dorsali rubro-fusca instructis 
inlus flavovirentibus basi foveola ovata profunda instructis, flla- 
mentis papillosis anlhera apiculaia vix longioribus, stylo ovario bre- 
viore ad raedium trifido, capsula.... ^. F. acmopetala Baker in Bot. 
Mag. 6321 fig. non Boiss. 

Hab. in Lycia prope fluvium DoUomon (Elwes !). V. viv, cult. 

Pedalis et longior, folia caulina 4-5-pollicaria 2 lineas lata. Perigonii phylla 
15-16 lineas lon;j;a superne 5 lineas lata. Prius eam pro F\ Lycid liabui cujus 
folia ut in eil anguste linearia et canallculata sunt sed F. Elicesii differt peri- 
gonio longe campanulato aliter colorato, phyllis obtusis nec apiculatis. F. 
acmopetahe perigonium quoque longe campanulatnm est sed basi non adeo 
attenualum, folia latiora plana. 

10. F. Messanensis (Rafin. Prec. p. 44. — Guss. Syn. I, 
p. 399) caule elato 1-3-floro, foliis planis glaucis radicaiibus lanceo 
iatis petiolatis obtusis Cfeteris lineari-lanceolatis acuminalis,floralibus 
siepe 2-3 verticillatis, flore magno campanulalato nutante phyllis 
externis elliplico-lanceolatis internis latioribus subspathulatisomnibus 
dorso fascia lata viridi-lutescenti donatis margine nigro-purpuras- 
centibus non tesscllalis apice subrecurvis, foveola basilari oblongo- 
lineari, filamenlis papillosis anthera sublongioribus, stylo ad tertiam 
partem trifido, capsula oblongo-clavata obtusissima :^. 

Hab. in monte Malevo Laconiai prope Hagios loannis (Orpli !), Cret4 in 
moutibus Sphacioticis supra Anopoli (Heldr I), Corcyr^ et Leucade (Mazz., 
Letourn !). 

Specimina Gra?ca Messanensibus saltem e sicco omnino conformia videntur. 
Hoec species phyllorum coloratione F. Grcvcam refert staturS, humili, flare 
minore multo magis abbreviato, capsuia, brevi distinctam. 

Ar. Geogr. Sicilia. Loci CKteri ab auctoribus enumerati ad species sequentes 
nondum ex speciminibus vivis sat definitasspectant. i^. Lusitanica Wiclistr., 
F. stenophytla Boiss. et Reut. et S. Ilispanica Boiss. et Reut. ex Hispania et 
LusitaniA, F. Mauritanica Boiss. et Reut. ex Algeria occidentali, tandem F. 
neglecta Parl. = F. MessanensisV\.c\\h. Ic. 981-982. 

11. F. Graeca (Boiss. et Sprun. Diagn. Ser. I, 7, p. 104) humi- 
lisglaucescens, caule unifloro rarius bifloro a medio 5-8-phyllo, foliis 
saepius sparsis inferioribus oblongis vel oblongo-Ianceolatis acutis 
superioribus angustissime linearibus acuminatis, flore nutanli brevi- 
ter campanulato, perigonii phyllis ovato vel oblongo-ellipticis intus 
flavidis exlus sordide rubellis fascia longitudinali lata luteovirenti, 
nectario parvo basilari in gibbum extus sdepe prominulo, tilamentis 
glabris antherfi sublongioribus, stylo vix ad medium usque trifido, 
capsu'a ovata oblusa basi breviter clavato-attenuata "^ . 


182 LiLiACEiE Friiillaria . 

Hab. in rupestribus dumosis regionis inferioris et montanae Graeciae, Attica 
in moute Hymetto (Boiss ! Heldr!), monte Mavrovouni insulaj Salamis 
(Heldr!), monte Malevo Laconiae (Orph!), Macedonia (Friv. exs. sub. Fr. 
latifoUd .'). 

^Gaicciardii. — Ilumilis sed robustior, valde glauca, pedunculi 
crassiores rigidiores, caulis Sccpe 2 3-florus, folia laliora, perigonium 
inajus loiigius campanulalum laiidem elliptico-oblongum. Gapsula 
abbreviata — F. Guicciardii lie\dr. et Sart. Diagn. Ser. II, 4, p. 102. 

— F. Pyrenaica Fl, GrsRC tab. 828 non L. 

Hah. in monte Kylleno Pcloponnesi supra Trikala (Orph!j, in cacumitie 
montis Parnes Altico' (Guicc ! Boiss ! Orph ! Heldr !), Pamasso (Sibth.) et 
supra Raohova loco Lipocessa diclo (Guicc!), in montc JEik ThessalitP 
(Sprun ! i. 

Specimina ex moute Parnes me docuerunt hanc varietatem ad typum 
sensim transire. 

y ? Thessalla. — Folia iiiferiora opposita vel subopposita,suprema 
3 verticillata. — F. Thessalica Sprun. exs. 

Hab. in monte CEi^ Thessaliae (Sprun. exs. 

Species statura humili seniipedali, foliis brevibus latis. flore dimidio minore 
breviore a F. Messnnensi cui perigonii coloratione accedit longe distincta 
Amic, Tli. de Heldreich var p. specifice dilferre autumat. 

12. F. Rhodocanakis (Orph. Atti Fir. 1874, p. 214 (nomen). 

— Baker Jouru, of. Bot. i878, p. 323) humilis caule unifloro rarius 
bifloro a medio vel inferius sparsim foliato, foliis inferioribus late 
oblongo-lanceolatis obtusis superioribus anguste lanceolatis et linea- 
ribus, flore mediocri cernuo campanulato exlus parte inferiori luride 
purpureo superne et intus viridi-flavido purpureo-venoso et inter- 
dum obscure tessellato phyllis obtusis oblongis etiiiterioribus obova- 
tis supra basin obscure foveolatis, fllamenlis papillosis anthera 
sublongioribus, stylo ovarium aiquante fere ad medium trifido. cap- 
suia.... ^, 

Hab. in vinelis claustri Hagios Elias insulte Hydra Archipelagi (Orph ! 
Heldr 1 Pichl !). 

Semipedalis, folia inferiora V»-l pollicem lata, perigonium 9-10 lineas 
lougum. Affinis F. Ortecoe, flores minores color* pecuhari. 

13, F. crassifolia (Boiss. et Iluet Diagn. Ser. II, 4, p. 103) 
humilis, bulbo crassiusculo, caule crasso 1-2-floro supra medium 5- 
6-foliato, foliis magnis sparsis conferlis carnosis ab inferioribus late 
oblongis ad superiora anguste lineari-lanceolata angustatis omnibus 
acutis, flore mediocri nutanti campanulato badio-lutescente longitudi- 
naliter rubro-striatointus rubello maculato, perigonii phyllis oblongo- 
ellipticisobtusis supra basin nectario parvo ovalo foveolalis, filamentis 
hirtulis basi dilatata attenuatis anthera subduplo longioribus, stylo 
stamina paulo superante ad tertiam partem trifido, capsulfl ovato- 
globosd turbinalabasi breviteret obsolete stipitata parva ^. 


Fritillaria. liliace^ 183 

Hab. in Armenia Turcica prope Baibut (A-uch. 537f)!), monte Techdagh 

Erope Erzerum (Huet I), Ponti Lazici raonte Bousdouandagh supra Khabac- 
ar 7000' (Bal !), in Lyci;e nionte Akdagli (Bourg!) et monte Giago (Forbe<> 
ex Baker), Tauro Gilicico (Ky. ex Baker !), Libano supra Ainhata (bchlumb!> 
Pahnaris, folia inferioru suipe bipoUicaria 6-12 liueas lata, Uores eis F. me- 
lcaaris minores, capsula 8-9 lineas longa et hita obtuse angulala. Bulbi eis 
F. latifolioe et F. liUecn. majores avellanam magnitudine suiierantes. 

/3 Ihrmonis. — Flos minnr e sicco obscLinus coloratus intus pur- 
pureo-vinosus phyllis 7-8 lineas tantum longis, filamenta magis liir- 
suta. — F. Hermonh Fenzl (in Ky.exs. 1855.) 

Hab. in cacumine niontis Gebel es Scheik (Hermonis) Antilibaui 'J-9500' 
(Auch. 2180! Ky. 184! LorteL !). 

Planta 3-4-pollicaris, folia inferiora sesquipollicaria sa^pe G lineas lata; 
videtur omnino varietas formae typica-. 

i4. F. aurea (Schott (Est. Bot. Wocli. 1854, p. 137 > iiana, cauie 
unifloro supra medium 4-5-phyllo, foliis glaucis inferioribuselliptico- 
lanceolatis obtusiusculis sparsis superioribus lanceolato-linearihus 
aculis interdum oppositis vel ternatis Ilorem [equantibus vel superan- 
libus, flore parvo nutante breviler campanulato aureo purpureo- 
tessellato, perigonii phyllis cuneato-obovatis ohlusis hasi fovca nec- 
tarifera ovala vel cordato-triangulari instruclis obsolete gihhis, 
filamentis glahris antheris triplo longiorihus, slylo ovario tequilongo 
ultra medium tripartito, capsula.. . — . %. 

Hab. in pratis alpininj Tauri GiUcici (Iiotschy !). Vid. viv. cultam. 

^lantula-8-4-pollicaris. folia infcriora sesquipollicem longa 5-6 lineas lata, 
perigonii phylla 9 lineas longa. Differt a F. luted llore fere duplo minore, 
stylo profunde trifido. 

15. F. Kurdica (Boiss. et No6 Diagn. Ser. 11, 4, p. 103) nana. 
caule unifloro panlo supra medium foliis 3-5 sparsis inferiorihus 
oblongo-lanceolatis superioribus angusle lineari-Ianceolatis florem 
aequanlihus omnihus acuminatis obsilo, flore parvo nutante late et 
breviter campanulato hasi rotundato rubello lineis saturatiorihus 
percurso et obscure tessellato extus fascia viridi lutescenti percurso, 
perigonii phyllis oblongis obtusis apice puherulis basi ncclario ovalo 
instructis, filatnentis eximie papillosis a basi dilatata attenuatis 
antherS ay^-plo longioribus, stylo ad mediura triUdo stamina subsu- 
perante, capsula.... "¥. 

Hab. in subalpinis Kurdistaniai Turcicue prope Van (Noe 5!), iuter Van el 
Bitlis (Barre de Lancy !), in convallibus moutium districtiis Salma prov. 
Aderbidjan (Szowl). 

Plantula 2-3-pollicaris, folia inferiora 1-1 V» poA- longa 4-5 lineas lata. 
perigonii phyiia 7-8 lineas tantum longa. Flore parvo breviter canipanulalo 
athnis F. aurece differt foliis acuminatis, phyllis purpurascentibus vix tes- 
sellatis, filamentis papillosis, stylo brevius tripartito 

16. F. minuta (Boiss. et Noe Diagn. Ser. I[, 4, p, 104) nana, 
-caule unifloro supra medium 4-5-phyllo, foliis inferioribus oblongo- 


184 LiLiACEiE Fritillaria. 

lanceolatis acutiusculis superioribus oppositis anguste iinearibus 
acuminatis florera sequantibus, flore nutanti minimo breviter campa- 
nulato e sicco pallide lutescenti-rubello longitudinaliter striato non 
maculato, perigonii phyllis ellipticis ulrinque attenuatis apice hirtel- 
lis, filamentis papillosis a basi sensim attenuatis anthera duplo lon- 
gioribus, stylo...., capsula.... ^. 

Hab. in subalpinis Kurdistanise TurcicsD prope Van frequens (Noe 61 sub 
F. Tauricd 1). 

Omnium minima bipoUicaris, folia inferiora sesquipoUicaria 4 lineas lata, 
perigonii phylla lineas sex vix longa. Affinis F. Kuraicce sedab e^ ex cl. Ky. 
qui eam vivam observavit specifice distincta ; flos minor, perigonii phylla 
concoloria angustiora basi magis attenuata. Infaustocasu stylus in speciminibus 
obviis deest. 

17. F. obliqua (Gawl. Bot. Mag. tab 857) caule elato mono-vei 
2-5-cephalo a media parte folioso, foliis sparsis inferioribus late 
oblongis oblusis plurinerviis superioribus anguste linearibus plus 
minus contortis et obliquis, flore nutanti mediocri obconico extus 
intusque nigro phyllis elliptico-linearibus basi foveola lineari virenti 
obsitis, filamentis vix papillosis anthera duplo longioribus, stylo 
ovario subbreviore trifido stigmatibus revolutis, capsula obovato- 
turbinata obtuse angulata ^. F. tristis Heldr. et Sart. in Boiss. 
Diagn. Ser. II, 4, p. 104. 

Hab. in fruticetis regionis sempervirentis Grfeciaj circa Athenas ubi hor- 
tulani cujusdam phytopolse rabie stulta eheu uunc fere destructa, prope 
pagum Patissia fSart !),in monte Lycabeto et ad radices montis Parnes supra 
Markopoulo et Tatoi (Heldr I). 

Pedalis et elatior, folia inferiora pollicem interdum lata, perigonium 10-12 
hneas longum. Species floribus atris insignis. 

18. F. conica (Boiss. Diagn. Ser. I, 7, p. 105) caule gracili 1-2- 
floro a media parte folioso, foliis omnibus sparsis vel inferioribus 
oppositis late oblongo-Ianceolatis, superioribus angustioribus lineari- 
lanceolatis, floribus longiuscule pedunculatis cernuis parvis obconicis 
phyllis elliptico-oblongis subspathulatis glanco-virentibus margine 
rubellis basi obsolete Ibveolatis, filamentis puberulis anthera sublon- 
gioribus, stylo perigonio subcequilongo ultra tertiam partem trifido 
stigmatibus recurvis ^. F. tuUpifolia Bor. et Chaub. Fl. Pelop. 98 
non M. B. 

Hab. in regione inferiore Peloponnesi inter Navarin et Modon Messenia: 
(Bory!). 

Caulis 1-1 Vi-pedalis, folia inieriora ssepe 2-3-pollicaria pollicem et amplius 
lata, perigonium 8-9 lineas tantum longum, A, F. obliqud llorum minorum 
colore, foliis non contortis, filamentis abbreviatis distincta. 

19. F. Reuteri (Boiss. Diagn. Ser. I, 5, p. 57) caule gracili 
ssepius 2-4-floro, foliis inferioribus lanceolato-linearibus planis acu- 
tis, floribus dissitis longiuscule pedunculatis basi foliis binis oppositis 
anguste lineari-filiformibus suffultis, flore nutanti parvo conico-cam- 


FhiiUaria. hliacea: 185 

panulato phyllisoblongis obtusis apice papillosis extus vinoso-purpu- 
reis non tessellatis apice et inlus flavidis supra basin foveol^ ovaltl 
inslructis, filamentis papillosis anthera sesquilongioribus, stylo ad 
tertiam parlem in sligmata recurva trifido, capsul^ (juniore) cla- 
vata "y:. 

Hab, in montibus Persiae prope Ispahan (Auch. 5379 ! Jenisch in herb. 
Hort. Petrop I). 

Saepe pedalis, folia caulina inferiora 3-4 Vi-polhcaria tres lineas lata 
lloralia angustissima et soepe abbreviata, perigonium G-IO lineas longum, 
antlierce breviter apiculatfe. Species lloribus subracemosis pedunculatis et 
foliis floralibus tenuibus insitmis. 


§ !2, Olostyleae. — Stylns integer vel apice trilobus. 
Perigonium conicum 

20. F. tulipifolia (M. B. Taur. Cauc. 1, p 270) caule gracili 
saepius monoceplialo supra mcdium foliato, foliis omnibus sparsis 
glaucis inferioribus oblongis et oblongo-lanceolalisaculiusculis supe- 
rioribus angiiste linearibus, flore nutanti mediocri obconico exlus 
glauco-c.Tsio livide vinoso non tessellalo Inlus dilulius purpureo 
phyllis elliptico-lanceolatis exlerioribus acutiusculis basi nectario 
lineari impressis, filamenlis glabris anthera duplo longioribiis, stylo 
indiviso tenui superne subincrassato ovario longiore, capsuld pyri- 
formi ^. lc. Cent. Ross. tab. 21 (optima). — Bot. iMag. tab. 5969 
(flos nimis magnus et non sat conicus. — F. Caucasica Adams. 

Hab. in fruticosis regionis montana; et subalpinaj Iberiae Caucasicse (M. B. 
Szov ! Hoh ! Rupr I). 

Semipedalis et pedalis, perigonium fere pollicem longum. 

21. F. Armena (Boiss. Diagn. Ser. I, 7, p. 106) caule gracili 
monocephalo a parte media foliato, foliis iriferioribus laiiceolatis supe- 
rioribus linearibus omiiibus acutis sparsis, flore parvo nutante obco- 
nico luride purpureonon tessellalo phyllis elliplicolanceolatis obtusis 
apice ciliatulis prope basin foveohi parva oblonga obsitis, filamentis 
valde papillosis anlhera mucronulata sesqui vel duplo toiigioribus, 
stigmate antheras superante apice obscure trilobo ^. Ic. Bot. Mag. 
6365 Icon sinistra (Ic. dextra F. Sihtliorpii exhibet). 

Hab. in montibus Armenite Turcicse supra Erzerum (Auch. 5377! Calvert! 
Zolirab! Huet!}, in rupibus ad meridiem urbis Gunmsch Khane (Bourg !). 

Semipedalis, a F. tulipiroUd cui eam cl. Baker adnumerat filamentis valde 
papillosis nec glabris distincta sed propius ad F. Pinardi accedens a qua 
perigonio intus concolore et stylo apice subtrilobo tantum dilfert An ejus 
varietas ? 

22. F. Pinardi (Boiss. Diagn. Ser. 1, 7, p. 106), caule fere a 
medio foliato ssepius monocephalo, foliis omnibus sparsis inferioribus 
oblongis vel otilongo-lanceolatis acutiusculis superioribus angustc 


186 liliaCE^ Fntillaria. 

linearibus, flore parvo saepius loiigiuscule pedunculalo nutante obco- 
nico campanulalo basi rotundalo extus livide purpureo inlus flavido 
non tessellato, phyllis elliptico-lanceolatis obtusis basi nectario parvo 
vix foveolato instructis, filamentis dense puberulis anlher^ mucronu- 
lala sesquilongioribus, stylo cylindrico-clavato indiviso, capsula .. '^ . 

Hab. in Caria (Pinard exs. sub F. FleischeriV), regioue alpini, Cadmisupra 
Gheyra (Boi^s!), monte Mouradagh Phrygige 7200' (Bal!), moutibus insula? 
Chios 3U00' rOrph !j. in raontibus Kassan Oglu Giliciai orientalis Ky. 155 I 
Bub F. aured). 

Semipedalis vel ])edalis, folia inferiora sa^pe 5-9 lin. longa, perigonium 7-0 
liueas longum. Dillert a F. tuUpifolid perigonii phyllis oblusis, lilamentis 
valde puberulis nec glabratis autlierm proportione longioribus ; a F. Fleischeri 
flore uiajore et perigonio basi nou trigibbo. 

23. F. Ehrharti (Boiss. et Orph. Diagn. Ser. H. 4, p. 105) 
caule 1-2-floro (culto 3-5-floro) a mcdia parte foliato, foliis 
inferioribus conferlis sfcpe oppositis oblongo-lanceolatis superioribus 
sparsis anguste linearibus, floribus nntantibus longiuscule peduncu- 
latis mediocribus obconicis extus caesiohiscis intus viridi-lutesceuti- 
bus, phyllis elliplico-oblongis vel ovato-spalhulatis apice in mucro- 
nem obtusum flavidum abeuntibus, foveola basilari oblongo-lineari, 
filamentis subpapillosis anthera mutica sesquilongioribus, sligmate 
indiviso antheras subsuperante, capsula..., i: F. macrundra Baker 
Mss ^. 

Hab. in montibus insulffl Syra Archipelagi (Orph! Elwes! Mawl). Vid. sicc 
et viv. cult. 

Spontanea semipedalis, culta pedalis et multiflora Affiiiis F. Pinardi, peri- 
gonii phylla (10-11 lin. longa) pro longitudine latiora, filamenta vix papillosa, 
autberse muticse. 

24. Fr. Assyriaca (Baker Linn. Soc. Journ. XIV, p. 265) 
•caule gracili monocephalo a medio folioso, foliis sparsis crassiusculis 
inferioribus lanceolatis utrinque atlenuatis obtusis superioribus 
angusle linearibus acutis, flore parvo cernuo anguste cylindrico- 
obconico griseo-brunneo phyllis linearibus obtusis basi loveola extus 
subgibbosa instructis, filamentis pubcscentibus anthera mulica sub- 
longioribus, stylo ovario aequilongo apice obscure tridentalo, capsula 
(juniore) pyriformi-clavata ^. 

Hab. in graminosis calcareis supra Terek Mesopotanias 3000' (Haussk !). 

Semipedalis tandem pedalis, folia inferiora 2-.3-pollicaria tres lineas lata. 
perigonium 7-8 lineas longum phyllis vix 2 lineas latis qua nota ab aftiaibuh 
satis distincta videtur. 

25. F. Fleischeri (Hochst. et St. in Sched. Un. Itin. 1827) 
humilis, caule tenui monocephalo a parte media foliato foliis sparsis 
inferioribus lanceolatis caeteris anguste linearibus, flore parvo cer- 
nuo breviter obconicocampanulato basi truncato livide vinoso-pur- 
pureo non tessellato phyllis elliptico-lanceolatis prope basin nectario 


Fritillaria. iaukcv.s. 187 

profiindo foveolatis exterioribus tribus basi gibboso-subsaccalis. sta- 
minibus perigonio snbbrevioribus, anlheris obtusis filamenlo duplo 
brevioribus, stylo recto indiviso ovario longiore, capsula.... ^. 

Hab. in collibus argillosi.s sylvaticis Anatolioe occid. ad Smyrnam ("Fleisch!), 
in Anatolia loco non iudicato (Auch. 53781). 

Plantula 4-5-pollicaris, perigonium 7 Uneas tantum longum; species perigonio 
basi truncato-trigibbo notabilis. Specimina Fleischeriana putredine corrupta 
tantum vidi, Aucheriana descripsi. 

20. F. dasyphylla (Baker Gard Ghr. 1875, p. 653) humilis, 
caule 1-3-floro a medio folialo, foliis 5-7 crassiuscnlis sparsis vel 
inlimis et superioribus oppositis planis inferioribus oblongo-lanceola- 
tis obtusiusculis superioribus anguste linearibus strictis, flore parvo 
cernuo obconico-campanulato phyllis elliptico oblongis obtusis exlus 
flavido-virentibus margine rubro-vitlatis intus intensius flavis conco- 
loribus basi foveola oblonga viridi instructis, filamentis papillosis 
anlhera sesquilongioribus, stvlo ovario sublongiore subintegro, c^p- 
sula.... "/. Ic. Bot. Mag. 'tab. 6321 flg. L — F. talipifolia var 
dasyphylla Bak. Journ Linn Soc. XIV, p. 266. 

Hab. in collibus Lycise inter Moulah et Eskihissar (Elwes !). 

Semipedalis, perigonii phj^Ua circ. 9 Uneas longa. A. F. tulipifolid perigonio 
minus obconico aUter colorato, filamentis hirtis etc aUena, sed affinis F. SiO- 
thorpianne. 

27. F. Sibthorpiana (Sm. Prod. l. p. 229 sub Tulipd) caule 
humili monocephalo a media parte folioso, foliis inferioribus sparsis 
vel oppositis oblongis et oblongo-lanceolatis, superioribus diminutis 
lanceolato-linearibus, flore parvo obconico flavo phyllis ellipticis 
obtusis superne interdum rubello suffusis foveola oblongo-lineari 
basi nigrescente instructis, filamentis papiliosis anthera duplolongio- 
ribus, sligmate clavato apice brevissime trilobo ovario et slaminibus 
longiore, capsulii.... ^.Ic. Fl. Graec. tab. 339. — F. Armena Bot. 
Mag. tab. 6365 ex parte (Icon dextra !). 

Hab. in Grsecia. cacumine montis Delphi Eubeae 5500( fOrph! Heldr! 
Pichler !), monte Kandili Eubese sept. (Leutw), in Messenia prope Navarin 
(Hawkins ex Sm), Anatolia austro-occidentali ad Porlo Cavalieri (Sibth.), 
monte Nympho dagh prope Smyrnam (Maw!). 

Planta 5-10-polUcaris, folia pro plantae magnitudine inagna interdum 3-4 
pollices longa 6-9 lineas lata, perigonium 8-12 lineas longum. Stylus in icone 
Flora Graicaj quodam errore omnino abnormis et nimis crassus exhibitus. 

28. F. Forbesii (Baker Linn. Soc. Journ. XIV. p. 264) caule 
gracili monocephalo culto 2-3-cephalo supra medium foliato, foliis 
sparsis anguste linearibus canaliculatis lcngis, flore nieJiocri cernuo 
obconico luteo basi subvirenli phyilis elliplico-linearibus obtusis 
prope basin foveoia oblongo-lineari vireuti instruclis, staminibus 
perigonio sulduplo brevioribus, filamentis papillosis antherd vix se»- 
quilongioribus. stylo crasso indiviso ovario aequilongo,capsula... "¥, 


188 LiLiACEJE FrUillaria. 

Hab. in dumosis rupestribus Lyciae ad Macri prope littus maris (Forbee- 
Elwes !). 

Caulis 1-2-pcdalis, folia 2 lineas vix longa inferiora saepe 5-6-pollicaria^ 
perigonii pliylla 11-12 lin. longa 2 Vi-3 lineas lata. Affinis F. SibthorpiancB a 
qua foliis, etc, omniuo differl. Folia angusta canaliculata ut in F. Ekoesii. 

29. F. Ruthenica (Wickslr. Act. Holm. II. 1821 tab. 5) 
caule gracili elato apice l-4-cephalo a parte media folioso, foliis 
iiumerosis anguste liiiearibus elongatis ereclo-patentibus inferioribus 
sparsis opposilis vel 3-4-verticiilalis, supremis angustissimis 
ilexuosis apice cirrhosis, floribus majusculis cernuis late campauulalis 
livide vinoso purpureis intus obscure tessellatis phyllis ellipticis 
obtusis supra basin nectario oblongo profundo foveolatis et extus 
subgibbis, slaminibus perigonio multo brevioribus, filamentis pa- 
plllosis anthera sublongioribus, stylo ovario sequilongo fere ad 
medium triparlilo, capsula latitudine sua breviore sexangulala hexa- 
ptera ^. F. verticillata M. B. Taur. Gauc. I, 298, non W. — 
Ledeb Ic. tab. 2. 

Hab. in promontorio Caucasico (M. B.). E. ditione nondum vidi. 
Ar. Geogr. Rossia orientalis media et australis, Sibiria Uralensis. 

30. F. Karelini (Fisch. Edinb. New Phil. Journ. 1830, 19 sub 
Rhinopelalo) breviler pubescenti-canescens, caule pumilo crassiuscu- 
lo apice racemose plurifloro rarius unifloro a medio folioso, foliis 
infimis oblongis vel oblongo-lanceolatis saepeoppositis, racemo saepius 
denso 3-12-floro, pedunculis floriferis flore brevioribiis cernuis 
fructiferis strictis, foliis floralibus anguste linearibus pedunculos 
axillares superantibus, floribusparvis patentim campanulatis lilacinis 
venis longitudinalibus saturatioribus, phyllis obovato-ellipticis acu- 
tiusculis supra basin nectario profundo gibboso extus in calcar 
triangulare fuscum prominenti obsitis, filamentis ciliatis declinatis 
anthera brevi longioribus, stylo filiformi inlegro, capsula depressa 
globosa sulcatd et sexangulala angulis obtusis vel alatis alis sursum 
ssepe in cornua productis ^ Ic. Svveet Fl. Gard. t. 282. — Fr. 
gibhosa Boiss. Diagn. Ser. I, VH, p. 107. — F. pierocarpa Stocks 
in Hook. New Journ. IV, p. 180. 

Hab. in sterilibus subalpinis Persiie prope Persepolin (Ky. 827 !), prope 
Kaschan (Bode!). ad Radkann et supra Asterabad (Bge I), Affghania (Griff !),. 
Belutschiu (^Slocks !). 

Ar. Geogr. Turcomania, Songaria, Sibiria Uralensis et Altaica. 

Sect. II. Theresia K. Koch. — Bulbus magnus squamosus. 
Inflorescentia racemosa. 

31. F. Persica (L. Sp. 436) caule elato robusto polyphyilo^ 
foliis sparsis liuearibus acutiusculis obliquis erectis, racemo pyrami- 
dato 10-30-floro vel foliis braclealibus pedunculos axillares supe- 


Ffiiillaria. LrLiACE^ 189 

rantibus anguste lineari-lanceolatisaucto vel saepius nudo, pedunculis 
patenlibus ilore cernuo sublongioribus, flore parvo obconico-campa- 
nuiato palenti brevi brunneo-violaceo pliyllis oblongo-spatbulatis 
obtusis basi foveola ovata viridi obsitis, filamentis glabris viridibus 
anthera ovata 4-5-plo longioribus, stylo indiviso ovario breviore, 
capsula hexagona obtuse angulata "¥. Ic. Bot. Mag. 1537. — Red. 
Lil. tab. 67. 

Hab in Armenia ad radices montis Ararat (G. Kocti), nondum spontaneam 
"vidi. 

Bi vcl tripedalis, folia 4-5 pollicaria 5-0 lineas lata, perigonii phylla 7-8 
lineas longa. 

32. F. Libanotica (Boiss. Diagn. Ser. I. 13 sub Theresid) 
glauca cauleelato polyphyllo, foliis sparsis rarius nonnullis ternatim 
verticiliatis oblongo-laiiceolatisvel late lanceolatisacutiusculisobliquis, 
racemo pyramidato iO-25-floro bracteis linearibus pedunculos axil- 
lares superantibus aucto vel nudo, pedunculis flore nutanti sesqui 
longioribus, flore parvo obconico-campanulato palenli brevi pallide 
lilacino-flavido venis saturatioribus picto phyllis obovatis obtusis 
nectario basilari ovato obsitis, filamentis papillosis anthera ovata 4- 
5-plo loDgioribus, stylo simplfci slaminibusbreviore, capsul^ papyra- 
■cea depressa hexagona acutaFigula '¥• . 

Hab. in lapidosis, ad muros siccos Libani circa Eden, Ivhan Hussein, etc ; 
(Boiss !), in ditione Kesrouan (Bll Gaill!), Antilibani prope Hasbeya (Post 
exs 1 sub F. Reygassei), in Palestina (Roth ! Lowne etc), in valle Rephaim 
(Barbey !). 

Demum tripedalis, folia eis F. Persicoe uiajora saepe 1-1 V» poUicem lata, 
Racemus fructifer sfepe sesquipedalis, flores eis F. Persicm submajores 
aiiter colorati phyllis latioribus. Gapsula diametro fere pollicaris. Bulbus 
magnitudine pugni. 

Sect. III Petilium. — Bulbus magnus squamosus, inflorescentia 
umbellata. 

33. F. imperialis (L Sp. 435) caule crasso elato basi et infra 
umbellam nudo cseterum creberrime folioso, foliisovato-oblongis vcl 
lanceolatis acuminatis infimis oppositis caeteris sparsis superioribus 
ssepe verticillatis, floribus 5-8 pedunculis cernuis eis triplo brevio- 
ribus suffultis in umbellam terminalem foliis floralibus linearibus 
«rectis comatam dispositis, perigonii campanulati rubri vel lateritii 
phyllis oblanceolato-oblongis basi nectario crasso rotundo humorem 
limpidum exsudanti obsitis extus gibbis, filamentis longis perigonio 
vix brevioribus, antheris oblongis, stylo exserto apice brevissime 
tricuspidato, capsulfi maxima hexaptera basi in collum turbinatum 
abrupte angustal^ "if . Ic. Bot. Mag. 194 et 1215. — PetUium 
imperiale Jaume. 

Hab. in montibus Kurdistaniae Persicse Avroman et Schahu (Haussk !) . 
Persise austro-occidentalis In monte Sawers 9000' (Haussk!), monte Kuh Barfi 


190 LiLiAGE^ Fntillaria. 

prope Schiraz (Ky. 32(i!\ prope Sihna (Haussk !), in ditione Bachtiaris 
(Bode !), Afifghania (Griff ! Aitrhison I). 
Ar. Geogr. Jugum Himalaicum occidentale in Cachemiria. 

Species duhim vel non satis notoe. 

F. plantaginifolia (Lam. Encycl. 11,551) foliis radicalibus ovatis 
nervosis petiolalis, caulinis lariceolalis sessilibus. caulc unifloro '4^'. 
F. Orientaiis Plantaginis folio Tourn.Cor. 

Hab. iu Orieute loco non indicato. 

Deest in herbario Tournefortii et icouem citatam in collectioue Velins du 
Museum dicta non reperire potuimus. Ex cl. VVickstrom ad F. tulipifoliam 
referenda. 

F. Biihynica (Bakev Journ. Linn. Soc. XIV, p. 264) caule fere 
pedali billoro, foliis 10- J 2 sparsis ascendentibus inferioribus lanceolalis 
bipollicaribus 3-4 lineas latis superioribus angustioribiis, pedicellis 
cernuis foliis linearibus bracteatis, perigonii llavi pollicem longi 
phyllis oblanceolalis oblusis reotis 3 lineas lalis supra basin obscure 
Ibveolatis, slaminibus perigonio duplo brevioribus, filarnentis piiosis 
anthera subbrevioribus, stylo recto indiviso. 

Hab. in Olympo Bithyno Noe (ex Baker). 

iNOTBOLIftlON WalK 

Perigoniura deciduum phyllis sex oblanceolatis sensim et longe 
unguiculatis unguiculo foveola destituto inferne obtuse carinato. 
Filamenta sex filiformia perigonio subffiquilonga antheris breviter 
linearibus multoties longiora. Ovarium sessile (triloculare. Stylus 
filiformis longissimus apice breviter tristigmatosus. Capsula ovoideo- 
oblonga subclavata. — HerbfB perennes elatae facie Phalangii, foliis 
linearibus elongatis, bulbo tunicis externis membranaceis scariosis 
squamisque internis carnosis bulbillos numerosos edentibus constante. 
Genus infer i^/-/////anaw et L?7mm ambigens, a priore toto habitu, 
perigonii phyllorum forma et nectarii defectu, a Lilio cui facie 
similior bulbi structura et stylo tricuspidato dislinctum. 

1. N. macrophyllum (Don Prodr. Fl. Nep.51 sub i^r«7i//ar/rt) 
bulbo ovoideo cylindrico crasso tunicis scariosis quaternis costatis 
tunicato, sqnamis internis 6-7-nis carnosis, caule elato folioeo, 
foliis late linearibus inferioribus longis canaliculatis superioribus 
sensimabbreviatis etangustatis, racemo inultifloro laxiusculo, bracteis 
linearibus acuminatis pedunculos superantibus, pedunculis abbre- 
viatis, perjgonii infundibuliformis roseo-lilacini phyllis intus prope 
besin roseo-raaculatis if . Lilium roseum Wall. — Bot. xVIag. 4725. — 


Nothohrion. liliace^ 191 

LU. Thomsonianum Lmdl. Bol. Reg. Vol. 31 tab. i. — LU. longifolmm 
Griff. Ic. tab. 277. 

Hab. in AffghaniA circa Otipore (Griff!). 

Ar. Geogr. Regio temperata Himalaica occidentalis. 

TULIPA (L. Gen. 405). 

Perigonium deciduum phyllis sex oblongis vel obovalis foveola et 
nectario semper destitutis. Stamina sex perigonio breviora hypogyna 
lilamentis a basi dilatata attenuatis, antlieris basifixis basi profunde 
perforatis. Ovarium sessile triloculare, styhis nullus, stigmala tria 
brevia reflexa canaliculata. Capsula oblonga vel obovata. Semina 
crebra discoidea. — Herke bulbosae caulescentes bulbo tunicato, 
llore siepius solitario campanulato. Speciesob characterum graviorum 
defectum sa^pe difficile delimitandie. 

Specierum Orientalium distrihulio. 

% 1. Leiostemones. — Filamenta glaberrima. (Perigonii phylla 
interiora saepius paulo latiora et obtusiora.) 

Bulbi tunicae intus dense lanatye. 
T. Oculus solis, proecox,montana, chrysantha, Sogdiana, Clusiana. 

' ' Bulbi tunicffi intus glabr» vel apice parce et adpresse hirsut8&. 

+ Pedunculus glaber. 
T. Oesnertana. 

-f + Pedunculus pubescens. 
T. Eichlei-h suaveolens, Bceotica, undulatifolia, Greigi. 

§ :2. Eriostemones. — Filamenta basi penicillata. (Pedunculae 
semper glaber; perigonii phylla inter se subaequalia). 

• Grandiflorae. — Flos magnitudine T. sylvestris. 

T. saxatilis, sylvestris, Orphanidca, Ilageri. 

' ' Parvillorae. — Flos minor. 

T. piUchella, Loionei, Bithynica, violacea, Bibersteiniana, humilis, Cre&ca, 
bifiora. 


192 LTLiAGEiE TuUpa . 

§ 1. — Leiostemones. — Filamenta glaberriraa. 

4. T. Oculus-Solis (St. Amand Rec. Soc. Agen T. 75.) bulbo 
magno ovato lunicis inlusdense lanatis obsito stolonifero, caule elato 
flexuoso, foliis 3 4 inferioribus late oblongo-lanceolatis superioribus 
angustioribiis, pedunculo glabro iffivi,flore erecto magnocampanulato 
infundibuliformi, perigonii coccinei phyllis basi maculd oblongo- 
lanceolata nigra flavido-cincta apice iacera interdum apice triden- 
tata obsitis ovato-lanceolatis omnibus sed interioribus brevius acu- 
minatis, staminibus perigonio 2 V^-plo brevioribus, filamentis 
glabris atropurpureis, ovario cylindrico, sligmatibus parvis ^. Ic. 
Red. Lil. tab. 219-Rclib. Ic. Germ. fig. 985 rainus bona forsan T. 
prcBCOcem sistcns. T. acutiflora Poir. Encycl. VIII, p. 134. 

Hab. ia cultis Libani prope Eden (Reyg!), Palestinae prope Nazareth 
<GaillI), montis Gebel Sindjar MesopotamiJe (Haussk !}. 

/3 Aleppica Raker. — FIos minor phyllis perigonii angustiori- 
bus. — T. Aleppensis Roiss. et Haussk. Mss. 
Hab. in cultis Aleppi prope Kheilan (Haussk !) 
Ar. Geogr. Gallia australis. Italia. Forsan ex Oriente introducta. 

2. T. praecox (Ten. Fl. Nap. I, p. 170 tab. 32)bulbo magno ovato 
tanicisdense griseo-lanatisobsito stolonifero, caule elatoflexuoso cura 
peduncuio glabro leevi, foliis3-5inferioribuslatissirae oblongo lanceo- 
latissuperioribusangustatis, flore erecto magnocampanulato-rotundato 
coccineo, phyllis basi macula ampla obovata nigrescente flavo-cincta 
apice erosa obsilis late ovato-oblongis exterioribus acutis interioribus 
subbrevioribus obtusis, staminibus perigonio 2 V^ plo brevioribus, 
filamentisbrevibus glabris atropurpureis, ovario cylindrico stigmatibus 
parvis '^. Rchb. Germ. fig. 986. — T Ocnlus Solis Rot. Reg. tab. 
380 non Am. 

Hab. in cultis Grseciac (Orph !), insuljse Chios (Heldr I), Palestinffi (ex 
Baker), Syrioe ad Aleppo (Haussk I).' 

Affinis T. Oculus-Solis a qua phyllis perigoniiminus pateutis concavis obtu- 
sioribus et maculaj formii diftert. 

Ar. Geog. Gallia (australis, Italia; forsanex Orieute introducta. 

3. T.^ montana (Lindl. Rot. Reg. tab. 1106) bulbo crasso ovato 
tunicis intus dcnse griseo-lanatisobsito, caule humiliore pedunculoque 
glabris, foliis subquaternis latiludine valde variantibus oblongo-lau- 
ceolatis et lancoolato-linearibus sa3pius falcato-recurvis et margine 
valde undulatis, flore majusculo ereclo campanulalo extus pallidius 
intus intensius coccineo phyllis ovatis vel ovato-oblongis planis acutis 
rarius obtusis cuspidatis, staminibus perigonio 2 Va-plo breviofibus 
filamenlisglabris, ovariooblongo-cylindrico, capsul^oblonga cuspidala 


Tulipa. LILIAGE.E 193 

of. T. Armeniaca Parkins. Parad. 53, lab. 8. — T. 5om/en Rege 1 
Enum. 48. 

Hab. in Pale^inA ad Ramleh (Roth 454!) austrahad El Arysch (Ky.879!), 
Arabia Petrea (Laborde), Antilibano in Henuone (Lortet!) et prope Damas- 
curn (Schlumb!), Libano inter Berythum et Damascum (Gaill. 2250 I), supra 
Zachle (Post !),circa Hasrun et Eden (Bl !), Ouadi Cheryah Pakistinie australis 
(Barbey !), MesopotamiA ad Euphratem (Chesn. 94), Armenia Kurdici\ inter Van 
et BitUs (Barre!) Turcicft ad Ispir et I^rzerum (Huet! Calv'), ArmenlA Ros- 
sica (Buhse!) Persia borealiinmonte Elbrus (Ky.l66 0, australi ad Persepolin 
(Ky 826 !), ad Gere inter ScWras et Abuchir (Ky. 114 !) in montibus Sawers 
et Eschker Persiae austro-occidentalis (Haussk !), Alfgiiania (Grilf !). 

Caulis semipedalis rarius pedalis flores eis T. Oculus-Solis minores, folia 
falcato-recurva et margine saepius undulata quil nota T. undulatifoliam 
pliyllis acuminatis et scapo piloso distinctam relert. 

/3. Julia Baker. — Flores minores piiyllis pollicem longis vel bre- 
vioribus. Planta 3-4-pollicaris — T. Julia C. Koch Linn.XXIVp. 225! 

Hab. in ditione Transcaucasica Schuragel (C. Koch), in Persia) prove Ader- 
bidjan prope Dehmau (Szov. 31!), prope Radkann (Bge!), prope Ispahan 
(Auch. 5374), iu Libano (Labill I). 

4. T. chrysantha (Boiss. in Ky Pl. Pers. bor. 1842) bulbo 
ovato tunicis dense griseo-Janatis obsito, caule humiliore pedunculo- 
que glabris, foliis quaternis glaucis circinnalo-recjrvis margine car- 
tilagineis et sfepius undulato-crispis lanceolatis elsuperioribus linea- 
ribus acuminalis, tlore mediocri erecto campanulato intense flavo 
phyllis exterioribus oblongis acuminatis inlerioribus obovatis obtusis 
saepe mucronalis omnibus basi obscure brunneo-maculalis.staminibus 
perigonio 2 ^/2-p\o brevioribus filamentis glabris, ovario oblongo- 
cylindrico ^. T. T^ehma7iniana M.erck\. in Bge Pi. Lehm. 5J3. 

Hab. in Persia prope Ispahan (Auch. 5373 !), ad radices montis Elbrus (Ky. 
78!), in desertis Turkestaniaj circa Buchara (Lehm !), AlTghanid (Griff. Journ. 
297!), Belutschia superiore 500U'-9000' (Stocks. 8U0 !). 

Semipedalis, facies et floris magnitudo T. montame a qui llorum colore 
(an satis ?) differt. Bulbi cocti castaneaium aiinuli in Belutschiainter delicias 
sestiinantur. 

5. T. Sogdiana (Bge. Pl. Lehm. 514) bulbo parvo ovato-oblongo 
tunicis rufo-fuscisintusrufescenti-villosis, caule humili tenui flexuoso 
glabro, foliis binis supra medium caulem lanceolalis recurvo-patenti- 
bus acutis, flore nubili nutante dein erecto parvo patenti e sicco 
flavido phyllis externis laticeolato-oblongis acutis apice puberulis 
interioribus ovalis obtusis subunguiculatis, filamentis glabris basi 
dilatatis perigonio triplo brevioribus anlhera duplo longioribus, ova- 
rio oblongo ^ . T. Bucharica Merklin Mss. 

Hab. in desertis aridis Turkestaniaj inter Buchara et Kermine (Lelmil). 

Bulbus avellana vix major, caulis 4-5-pollicaris^ foha bipolhcaria 3-3 lineas 
lata, perigonii phyIla8-9 lineas longa. Differt a T. chn/santhd foliis angusti*; 
non undulato-crispis, flore diraidio minore; facies T.bi/lorce et Biebei-tcinii 
a quibus lilamentis glaberrimis differt. 

13 


104 L\u.\CEJE TuUpa, 

6. T. Clusiana (Vent. iri Red. Lil. lab. 37) bulbo ovato crassa 
tunicis lancoolatis vestito, caule gracili elato superne nudo glabro 
lievi, foliis 4-5 distantibus elongatis anguste lineari-lanceolatis vel 
linearibus canaliculatis, tlore erecto mediocri infundibuliformi-cam- 
[)anulato phyllis extus roseis albo-marginatis intus albidis fundo 
cierulesceiite elliptico-lanceolatis ulrinque attenuatis exterioribus 
acutis interioribus obtusis, staminibus perigonio S-4-plo brevioribus, 
lilamentisglabris if . lc. Bot. Mag. tab. 1390. — Fl. Graec. tab. 329. 

Hab. in cultis Peloponnesi (herb. Fauche!), insukii Chios (Orph. Fl. Gr. 
txs. 777!), Svrijead Aleppo (Haussli !), Persirc australis ad Gere inter Abu- 
chiret Schiraz (Ky. 99!). 

Speciniina Kotschyuna e PerslA australi a cl. Baker ad T. stellatam refe- 
runtur sed a lornia typicfi T. ClKsiame nisi flore paulo minore ditierunt qnse 
lornui etiam in Gailia observatur T.stellnla Hook. Bot. Mag. 2762 est species 
Himalaica omnino diversa albidora phyllis extus virentibus, etc. 

Ar. Geogr. Hispania, Gallia australis, Italia. 

' * Gormi tunica) intus glabroe vel ajnce parce et adpresse hirtre. 

7. T. Gesneriana (L. Sp. 438 ex parte) bulbo majusculo tuni- 
cis apice intus parce setosis obsito, caule crassiusculo clato glabro, 
foliis 3-5 infra medium caulcm sitis glaucis inferioribus late oblongo- 
lanccolatis superioribus angustius lanceolatis, flore ereclo magno 
campanulato-globoso luteo vel coccineo intus nigro-maculato phyllis 
cucullatis late obovato-oblongis oblusissimis, filamentis glabris peri- 
gonio Iriplo brevioribus antheram [equantibus vel superantibus, ova- 
rio oblongo-cylindrico apice attenuato ^. Ic. Bot. Mag. tab. 1135. — 
— Bot. Reg. XXIV tab. 46. 

Hab. in campis, Tauria (M. B. Stev.), Georgia Caucasica (Hohen ! Wilh!). 

,3 minor. — Flores minores, folia srepius angustiora. — T. 
Annena Boiss. Diagn. Ser. 2, 4, 99. — T. Schrenkii Reg. Enum. ex 
ipso auctore. 

Hab in Armenia Turcica(Auch, 5271, prope Gumusch Khane (Bourg), in 
montibus prope Erzerum (Huet !), in Persia (Haus.^k !) Eadem forma ad 
radices boreales Caucasi, in Campis Caspiis et Sibiria Uralensi crescit. 

Ar. Geogr. Regio DanubiaUs inierior, Rossia auslralis, Sibiria Altaica. 

8. T. Eiclileri (Regel Gartenfl. 1874, p. J93 tab. 799) butbi 
majusculi turdcis externis apice lantum intus strigoso-pilosis, caule 
elato pedunculoque densc puberulis, foliis ternis remotiusculis 
loriformi-lanceolatis acuminatis glaucis caulem superantibus superne 
dense et minute puberulis, flore erecto magno patentissimo coccineo 
phyllis glabris oblongo-ellipticis apice conlracto apiculatis interiori- 
bus obovatis apice subtruncatis omnibus macula rhombca nigra luteo- 
marginata basi notatis, fllamenlis glabris perigonio triplo brevioribus 
antheram «pquantibus, ovario cylindrico "^ T. Julia llaag. et Schm. 
Calal. non C. Koch. 


Tulipa. LILIACE.E 195 

Hab. in Transcaucasia ad Scheinaclia prope Baku (Eichler, Bayern !), in 
Persift monte Kohrud prope Kaschan (Kupherrlj. 

Caulis sesqnipcdaHs et longior, folia longa inferne vix pollicem lata, flos 
niagnitudinis 7. prcecocis a iiuu ut et a T. Oculus Solis tunicis apice tantum 
(lilosis, peduaculo dense puberulo distinguilur. 

9. T. suaveolens (Roth Gatal. 1, 45) bulbo mediocri ttinicis 
castaneis apice pilosulis, caulc humili pedunculoque pubesceutibus, 
foliis 3-4 ad caulis l)asin confertis glaucis erecto-patentibus planius- 
culis florem a^quantibus vel superaiitibus inferioribus late elliptico- 
lanceolatis cteteris angustioribus, flore magfio campanulato pliyllis 
tandem patentissimis obovatis vel elliptico-Ianceolatis obtusis inter- 
dum breviter apiculalis coccineis interdum llavo-marginatis vel varie- 
gatis, tilamentis glabris anthera brevioribus, sligmate ovario latiore 
^ Ic. Bot. Mag. tab. 839. - Red. Lil. tab. lU. ^. T. pumtlio Lob. 

Hab. in Tauria (ex Stev.), in Gaucaso (ex Regel.). 
Ar. Geogr. Rossia australis. 

10. T. Baeotica (Boiss. et Heldr. Diagn. Ser. II, 4, p. 99) bulbi 
mediocris tunicis glabris, caule flexuoso pedunculoque pubescenli- 
scabriusculis, foliis 3-4 versus medium caulem vel superius sitis 
glabris aculis inferioribus lateoblongo-lanceolatis margine plus minus 
et s?epius valde undulatis superioribus anguste lanceolatis caulem 
jcquantibus, flore majusculo campanulalo intense purpureo phyllis 
oblongis obovatis omnibus sed interioribusabruptiuset longe caudato- 
acuminatis macula oblongo-linenri nigricanti llavido-marginala basi 
obsitis, lilamentis glabris perigonio multotics brevioribus antheram 
non fequantibus, ovario cylindrico stigmate duplo angusliore '^/ . 

Hab. in agris prope marem sitis Bffiotia; inter Oropos et Ghalcis (Boiss! 
Heldr!), Girca Thebas (Orph.), in monte Parnes Atticce ad Hagios Mercurios 
fHeldr.). 

Clirciter pedalis, folia iuferiora canaliculata sesquipollicem latasemipedalia, 
llores magnitudinis T. strarif/ulatre et T. variopictcv Reb. quaj ejusdem .^peciei 
Ibnnas sistere videntur, eis sca[)0 puberuU^ cliaracteribusque affmis et forsan 
earum typus sylvestris, distincta tamea foliis abbreviatis margine undulatis 
et non cibalis, phylhs multo longius caudalo-acumiaatis. 

/3 Euanthiie. — llumilior, flos major, phylla latiora brevius cau- 
tlato-acuminata. — T. Euanthia Orph. in Boiss. Diagn. Ser. II, 4, 
p. 100. 

Hab. in regione media moalis Malevo Laconia; prope Xerocampi (Orph !). 

11. T. undulatifolia (Boiss. Diagn. Ser. I, 5, p. 57) bulbo...., 
raule crassiusculo humili inlerrie glabro supra folia pubescenti, foliis 
quaternis versus medium caulcm approximatis longis arcuato-recur- 
visacuminalis apice circinnatis canaliculatis inferioribus late lanceo- 
latis margine undulalo-crispis superioribus anguste lincaribus parte 
superiori breviter hirtis, flore erecto campanulato puniceo phyllis 
oblongis apice abruptiuscule et longe acuminatis extus fascia lata 


496 LiLiACE^ Tuhpa. 

lutescenli-purpurea intus basi macula pallide nigra ohsitis, fllamentis 
glabris anthera duplo et perigonio multo hrevioribus, capsulajuniore 
ovato-trigona apice abrupte altenuala ^. Bot. Mag. t. 6368. 

Hab. in lierbosis pinguibus ad pedem rupium montis Tartali lonia? prope 
Smyrnam (Boiss !) Maio. 

Caulis cum pedunculo 6-9-pollicaris, folia inferiora semipedalia pollicem el 
amplius lata, [lerigonii phylla externa saepe bipollicaria. Facies T. montana' 
a cujus formis undulatifoliis qua; cum ea saipe commutantur differt petalis 
ionge acuminatis et charactere scapi pubescentis. 

12. T. Greigi (Regei Enum. Tulip. p. 49) bulbi magni tunicis 
apice intus strigoso-pilosis, caule crasso brevissimo pubcrulo hasi 3- 
4-pliyllo, foliis glauco-viridibus niaculis o])longis fuscis copiose cons- 
persis intcrdum sublililer puberulis margine cartilagineis et valde 
undulatis inrerioribus latc ovalis vel o/ato-oblongis superioribus 
angustioribiis, ilorc magno aperie campanulato inlense coccineo phyl- 
iis subconformibus ovatis vel cuneato-obovatis breviter acuminaiis 
vel oblusis vel retusis mucronatis basi macula magna oblonga nigra 
flavo-marginata instruclis, lilamentis glabris dilatatis nigris antheras 
suba3quanlibus,ovariocylindricorilarnentasuperanlestigmat,eeolatiore 
superato ^'. Gartenfl. i873. tab. 773. — Bot. Keg. tah. 6177. — T. 
Altaica var. Karatavica Rcg. Pl. Transil. N" 1043. 

Hab. in Turkestania occidentali circa SamarcandfSe\verzo\v,'Fedschenko!}. 

Species pulcherima foliis iiiyro-maculatis 5-6 pollices lonnis 2-2 V* pollices 
latis erecto-patulis insignis, flos e maximis. Variat perigonio aureo (Regel). 


§ 2. — Eriostemones. — Filamenta basi penicillata. 

13. T. saxatilis (Sieb. Sched. pl. Gret. — Rclib. Ic Crit. 
tab. 396)bulho globoso tuiiicis lirunneis apice pilosulis vestito, caule 
elato spepe jam a parte inferiori bitloro, pedunculis glabris, foliis 
subternis inferiore Jate oblongo vel lanceolalo superioribus anguslio- 
ribus, flore magno oblongo-infundibuliformi phyllis extus et intus 
prailer basiu amsene malvaceo-roseisintus inferne intense flavis exle- 
rioribus late oblongis interioribiis obovatis omnibusohtusis hasi pilo- 
sis et apice puberulis. stamiiiibus perigonio triplo breviorihus. 
filamentis basi dilatata dense barbatis, ovario cylindrico-trigono, cap- 
sula.... ^. Ic. Bot. Mag. tab.6374. — T. Beccariana B\cch\ ex spec 
typico Herb. Mus. Florent. ab amic. D'' Levier mihi henevole misso 
eadem omnino videtur. 

Hab. in GretA ad promontorium Maleca rjOJ'-2000' (Sieb! Maw.). 

Pedalis vel sesquipedalis, folium inferius poUicem et amplius stepe latuni, 
perigonii phylla 1 '/2-2pollices longa. Spccies in genere colore tloris amrene 
roseo'distinctissinia. Valde singulare specieiii rarissimam Etruscam T. Becca- 
rianam Bicchi semel tantum circa Luccani lectam stirpi Cretica^ simillimaui 
esse videri. 


Tulipa. LiLiACE^ 197 

14. T. sylvestris (L. Sp. 488) bulbo ovatocrassiusculo tunicis 
bruniieis intus apice breviter sericeis, caule elato flexuoso superne 
iiudoglabro, foliis ternis glaucescentibus lirieari-Ianceolatis elongatis 
acutis canaliculatis, ilore ante anthesin cernuo inajusculo campanu- 
lato ilavo extus viridulo phyllis omnibus acutis externis elliptico-lan- 
ceolatis internis obovato-eilipticis basi abrupte attenualci barbatis, 
slaminibus perigonio 2 '/2-pIo brevioribus filamentis })asi barba- 
tis ovario brevioribus antherse sequilongis vel longioribus, capsula 
oblongo-trigona abrupte miicronata :^. FI. Dan. tab. 375. — Bot. 
Mag. tab. 1202. — Rchb. Gcrni. fig. 983. — T. repemF\sQ\\.\\\ Sweet 
Flow. Gard. tab 97. 

Hab. in Graecife regione montan;\, Attica in montibus Ilymetto, Parnes 
( Heldr ! Boiss ! Orpli. Fl. Gr. exs. 193 sub T. Clusiayid!), Laconia in monte 
Malevo (Orph !). 

Ar. Geogr. Europa media et awstralis ab Angli^, Dania et (iothia ad Ros- 
siam mediam, Hispaniam borealem, Italiam, Dftlniatiam, regionem Danu- 
bialem. 

15. T. Orphanidea (Boiss. in Orph. Fl. Gr. exs.843 — Heldr. 
Gartenfl. 1842 p. 309 tab. 373) bulbo ovato parvo tunicis fuscis apice 
elongatis sericeis, caule elato gracili glabro, foliis infra medium cau- 
leni 3-4 lcete viridibus anguste linearibus canaliculatis acutis florem 
t^quantibus vel superantibus, flore mediocri campanulato patenti 
luteo extus purpurascente phyllis oblongo-lanceolatis acutis apice 
puberulis oblique venosis basi intus obscure nigricanti-maculatis, 
lilamentis dilatatis basi barbatis ovarium aequantibus anthera sesqui- 
longioribus, capsula.... ^ . Bot. Mag. tab. 6310. — T. Minervce. et T. 
Atheuiensis Orph. Mss. — T. sylvestris var. Orphanidea Regel 
Enum. p. 43. 

Hab. iu regione montana Peloponnesi. mons Malevo Laconioe prope Hagios 
Petros (Orpb!), Arcadia in pratis humidis vallis Bytina (Nymphasia) 2900* 
(Heldr!), mons Menalus^ supra Alonistena 40(X)' (Bayern), Parnes Atticse 
prope Dekeleia 1600' (Heldr. herb. Norm. 812!). 

Pedalis et sesquipedalis, folia 3-5 lineas lata, ab affini T. sylvestri sat 
differre videtur foliis etperigonii phyllis angustioribus, floris colore. 

16. T. Hageri (Heldr. Gartenfl. 1874, p. 97, tab. 790) bulba 
niediocri tunicis fuscis apice elongatis glabris, caule humili crassius- 
culo glabro, foliis infra inedium caulem 4-5 viridibus canaliculatis 
anguste lineari-Ioratis acutis margine subundulatis florem superanti- 
bus inferioribus humipatentibus. flore mediocri campanulato erecto, 
l)liyllis couformibus oblongo-lanceolatis acutis apice velutinis extus 
purpureis lutco tinctis ititus iutense coccineis basi macula niagna 
oblriangulari cieruleo-nigra apice lacera et luteo-marginata obsitis, 
lilamentis dilalatls basi penicillatis ovario brevioribus antlieras- 
«quantibus, capsula... "V- Bot. Mag. tab. 6242. 

Hab. in pratis montanis montis Parnes Atlicic loco Megalo Ghorapho infra 


198 LiLiACE.E Tuhpa . 

Dekeleiam (Heldr. Herb. Norm. 811 !), in monte Penteiico loco Dionyson 
dicto (Heldr !). 

Affinis T. Orphanidece quacum crescit, humilior crassior, folia latiora et 
margine saepius subuiidulata, inferiora procumbentia superiora florem supe- 
rantia, perigonii color et maculai aliena?. 

17. T. pulchella (Fenzl in Ky. Reis. Gilic. 379) biilbo parvo 
ovato tunicis fuscis supra collum productis intus apice pilosulis 
vestilo, caule pumilo glabro, foliis2-4 conferlisovato-lanceolatis cana- 
liculalis patenlibus falcatis, pedunculo siipra folia 2-3-pollicari gla- 
bro, flore parvo iufundibuliformi-campanulato utrinque purpureo 
phyllis oblongo-ellipticis ulrinque attenuatis acutiusculis basi cilialis 
intus macula ovata nigrescente obsitis, staminibus perigonio 2 V^-plo 
brevioribus, filamentis basi dilatata valde barbatis, stigmatibus sub- 
sessilibus, capsula ovato-globosa angulala abrupte et breviter mucro- 
nata i^ . Bot. Mag. tab. 6304. — T. sylcestris var. pulchella Regel 
Enum. 43. 'ifi T. Alpimi J. Gay in Bal. exs. 

Hab. in argillosis Tauri Clilicici in regione alpina 6500'-8000' (Ky. 50G ! et 
240!, Ball). 

Planta florifera 3-4-pollicaris, folia inferiora4-51ineaslata, perigonii phylla 
poUicem ionga. Affinis T. Bithynico' phyllis acuminalis basi non maculatis 
distinctffi et T. saxatili Sieb. planta multo majore phyllis roseis intus flavu- 
maculatis. 

18. T. Lownei (Baker Linn. Soc. Journ. XIV p. 294) bulbo 
parvo ovato tunicis fuscis vestito, caule pumilo glabro 1 rarius 2- 
cephalo, foliis binis confertis loralo-Ianceolatis canaliculatis falcalis, 
pedunculo supra folia bipollicari glabro, flore parvo infiindibulifornii- 
campanulato phyllis elliplico-oblongis aculis basi ciliatis exterioribus 
exlus inlense interioribus [^allidius roseo-vinosis, omnibus intus albis 
basi flavo-maculalis, filamentis perigonio dimidio brevioribus basi 
dilatata valde barbatis, stylo attenuato, capsula ovato-globosaobtuse 
angulatci abruple et breviter niucronata. ^. 

Hab. in cacumine Hermonis ad nives (Boiss! Lowne, Lortet !), in Libano 
(Hayue ex Baker) et prope Djurd Hasrun (Blanche!). 

Planta florifera tripollicaris, folia tripollicaria 4-5 lineas lata, perigonii 
phylla 10-11 lin. longa. Valde alfinis T. pulchelke difiert perigonio intus 
albido nec concolore purpureo, stylo attenuato manifesto nec obsoleto, stig- 
matibus sessilibus. 

19. T. Bithynica (Griseb. Spic. II, p. 382 ul synonymon)bulbo 
parvo ovato tunicis fuscis glabriusculis ultra apicem bulbi produclis 
vestilo, caule pumilo gracili glabro parte superiori nudo, foliis 2-3 
anguste lanceolato-linearibus erecto-patentibus curvatis, flore erecto 
mediocri iiilundibuliformi phyllis rubro-sublividis inlus coccineis 
elliptico-lanceolatis utrinque atlcnuatis acuminatis basi ciliatis, stami- 
nibus perigouio 2 V^-p'o l^revioribus, filamentis parte inferiori dilata- 
tis et supra basin eximie barbatis "^ . T. Turcica Gr. loc. cit. non 
Roth. 


Tulipa. LILIAGE^ 19t> 

Hab. circa Byzaiitium (Goumany !), in regione subalpinA montis Samanli 
Bithyuiae 1200' (Griseb!). in regione alpiml moutis Cadmi Lydiie ad nives 
(Boissi), iu Asia niinore loco non notato (Auch. ^^1781). 

Planta semipedalis vel paulo procerior; folia 3-4 liueas hita vel angustiora. 
Perigouii phylia iu floribus majoribus 16-17 lin. longa, Filameuta a claris 
Orisebach et Baker nescio quonam errore glabra dicta semper et etiam in 
specimirie typico Grisebachiano eximie burJjata sunt. Species afliriis T pul- 
cnelloe a qu^ phyllis caudato-acuminatis dillert. T. Turcica Roth Catal. I., 'lo 
e\ cl. Baker a.di' T. si/lvestrem. ex Grisebachio ad T. Blthynicam adducta est 
forma hortensis cujiis origo incerta, perigouii pliyllis louge lanceolato-acu- 
miiiatis insignis, et cujus T. acuminata Vahl — T. cornuta. Dec. — Bot. Reg. 
tab. 127. synouyma suut. 

20. T. violacea (Boiss. et Buhse Eniim. p. 211) bulbo ovato 
mediocri tunicis fnscis coriaceis veslito, caule piimilo versus medium 
Iriphyllo, Ibliis approximatis linearihus canaliculalis acutis flore sub- 
longioribus, flore ereclo mediocri, perigonii phyllis elliptico-lancco- 
latis acutis violaceis supra imam basin nigricanlem macula flava 
nolalis ad unguom ciliato-barbatis, filameiilis perigonio quadruplo 
brevioribus ad ungues ciliatis anlhera duplo longioribus, stigmatibus 
minutis "^ . 

Hab in prov. TrancaucasictiTalysch supra pagum Ghummes (Buhse !). Vid. 
viv. cultam ex bulbo ex viciniis urbis Teheran allato. 

Semipedalis, folia 3-5 lineas lata, perigonii phylla i5-10 lineas longa. Affi- 
nis phyllis acutis T. Bithynicce a qud diflert colore floris, staminum et peri- 
gonii proportione diversa. 

21. T. Biebersteiniana (R. et Sch. Syst. VII, p. 382) bulbo 
ovalo mediocri tiinicis brunneis apice slrigoso-hirsutis, caule glabro 
flexuoso pumilo unifloro giabro apice longiuscule nudo, foliis 2-3 
versus medium caulem remolis angusle lanceolalis vel linearibus 
canaliculatis acutis erecto-palentibus vel arcualis, flore parvo anle 
anHiesin cernuo iiifundibuliformi-campanulato inlus flavo extus flavo- 
virenti phyllis acutis exlernis elliptico-lanceolatis internis sublatiori- 
bus oblongo-ellipticis basi ciliatis, staminibus perigonio triplo brevio- 
ribus, filamentis basi dilatala barbatis anthcra 3-4-plo longioribus. 
capsula ovato-trigona breviter et abrupte mucronala 'if . T .sylvestriis 
M. B. Taur. Cauc. I, p. 270 non L. — T. sylvestris ,S. niinor Led 
Fl. Ross. IV, 13(i. — T. Thirkeann C. Kocli Linn. XXII, p. 226. 
— T. microgyna Baker. I. cil. p. 202. 

Hab. in Olympo Bithyno supra Broussam(Thirko). monte Ida(Auch!). re- 
gione alpin^ montis Elmali Lycia-". (Bourg!), regione superiori moutis Davros 
Pisidiae (Heldr!), Tauriil et prov. Caucasicis (Lcd.),circa Tillis (Kuprecht!). 

Valde afflnis T. Celsiance D. G. = T. australi Lmk Europoe australis occi- 
dentalis incoia. A T. hiftora quoque aftini colore florum, caule semper uni- 
floro, phyilis angustioribus et acutioribus distinguitur. 

Ar. Geogr. Rossia media et australis. 

22. T. humilis (Herb. Bot. Reg. XXX Misc. 30) bulbo (Tasso 
iunicis fuscis apice produclis et strigoso-pilosis, caule humili glabro 


300 LiLiACEiE Tulipa. 

uiiifloro, foliis 2-3-linearibus recurvo-pateiilibiis canaliculatiS; flore 
parvo patenti intus pallide purpureo et basi flavido extus rubello- 
virenti phyliis elliptico-oblongis utrinque attenuatis acutis basi cilia- 
lis, staminibus dimidiuni perigonium fere aequantibus, lilamentis basi 
barbalis anlliera sesquilongioribus "^ . T. Bnkseana Boiss. Diagn. 
Ser. II, 4, p. 98. — T. hijlora var. Buhmina Hegel. 

Hab. in Persia prope Yezd (Buhse!), prope Deliman (Szov!), in nionte 
Elbrus prope Derbend (Ky. 105 !), ad Ispahan (Auch. 5372!). Specimina fruc- 
tifera capsulis ovato-trigonisapice al)rupte acutatis ex monte Sawers Persia) 
australis (Haussk!) huc quoque spectare videnlur. 

/3 crispatula. — Folia margine undulato-crispata. — T. crispatula 
Boiss. et Buhse Enum. p. 2M. 

Hab. in arenosis Persiae orientalis ad Gulecki inter Damgan et Rischm 
(Buhse!), in Persia Affghani.-B contermina (Bge No35 !). 

Plantula 3-o-pollicaris, perigonii phylla 9-12 lin longa. Valde affinis 
T. BieberstciniancB et T. biflorm a (juibusUoris colore differre videtur. Gapsula 
ignota. 

23. T. Cretica (Boiss. et Ilcldr. Diagn. Ser. I, XIII, p. 19) 

bulbo parvo ovato vaginis fuscis apice tenuiter et adpresse pilosis, 
caule nano monocephalo glabro, foliis 2-3 prope caulis basin confer- 
tis canaliculatis patentibus falcalis lanceolatis superiore anguste 
lineari, flore erecto minuto exlus pallide roseo intus albido phyllis 
oblongo-elliplicis acutis basi attenuatis, lilamentis perigonii tertiam 
parlem aequanlibus anlliera plus duplo longioribus basi dilatalis et 
breviter barbatis, capsula ovato-globosa triquctra apice breviter acu- 
tata '^ Raul. Descr. Circte tab. 18. — T. sylvestris var. Cretica Ilegel 
ex parte. 

Hab. in omnilms moulibus excelsis Cret;e iu p)'ov. Sitia, Lassiti, Spliakia 
et in luoate Ida (Sieb. exs. prouiiscue cum T. saxatili (Heldr !). 

Caulis 2-3-poIIicaris. perigonii phylla 9-12 lin. longa, Valde aflinis T. Bie- 
bcrsteiniance et T pidchclhr a quibus dilFere videtur imprimis capsula multo 
minore, piso vix duplo majore, acuta nec obtusa umcrouata. 

24. T. biflora (L. Suppl. 196) bulbo parvo ovato tunicis superne 
parce hirsutis, caule tenui pumilo unifloro vel sfBpius 2o-floro, foliis 
2-3 linearibus planis erecto-palulis, floribus parvis erectis infundibu- 
liformi-campanulalis extus viridulo-c;eruIescentibus intus albis basi 
luteo-maculatis phyllis oblongo-ellipticis acutis, staminibus dimidium 
perigonium jequantibus, filanientis liasi barbatis antherti duplo lon- 
gioribus, capsula parva globoso-trigona obtusa abruple apiculata '^ . 
Ic. Ikhb. Pl. Crit. IV, lig. 579. — Bot. Reg. tab. 535. 

Hab. in Iberia orieutali (ex M. B.), TurcomaniA (Kar!). 
(S major. — Fere pedalis, folia latiora inlerdum G lineas lata^ 
perigonium ferepollicem longum. 

Hab. in apricis calcarcis ad Khaii Zcujun iuter Persepulin et Schiraz GOOO' 
(Haussk !). 
Ar. Geogr. Rossia auslralis orieutaiis, Sibiria Uralensis. 


Erythronium. liliace^ 201 

Species noii salis nota. 

T. oxi/pefa/a (Slev. Taur. p. 333j, glabra, caule trifolio, foliis niar- 
gine subundulatis angusle inarginalis inferioribus ovato-lanceolatis, 
filamentis glaherrimis anthera duplo brevioribus, perigonii phyliis 
omnibus subfequaliler acutatis interioribus erectis extcrioribus apice 
patentibus roseis ^. 

Ilab. in campestribus Taurice rarior (Stev.). 

Folia eis T. Clusianxv- duplo latiora, anthercTe semiunciales. Allinem T. Bceo- 
ticce eaiii dicit cl auctor sed glabra. 

ERYTHRONIUM (Linn. Geo. 414). 

Perigonium marcescens pbyllis subnequalibiis arcte revolutis non 
foveolatis. Slamina sex hypogyna vel subperigyna perigonio breviora 
tilamenlis complanatis apice acuminatis, antbcra} eiongatfc basilixce 
basi profunde perforatoe. Ovarium breviter stipitatum oblonguni 
triioculare. Stylus riliformis interdum subdeclinatus apice tristigma- 
tosus vel indivisus. Capsula obovalo-membranacea obtuse angulata. 
Semina pauca turgida oblonga pendula apice raphe excurrente 
strophiolata. — Herb.i! bulboste, caulc supra basin foliis binis lalis 
oppositis instructo, flore stepius solitario. 

l. E. Dens-canis (L. Sp. 437) bulbo ovoideo-cylindrico non 
stolonifero basi l)ulbillis sessilibus aucto, foliis supra basiu caulis 
binis pctiolatis ovato-oblongis glaucis purpureo-maculatis, perigonii 
pedunculati rosei vel violacei phyllis lanceolatis prope basin valde 
retlexis inlernis tuberculis 4 callosis auriculatis, stylo apice incrassato 
et brcviter tricuspidato ^. Ic. Jacq. Austr. tab. 9. — Rchb. Germ. 
tab. 973. 

Hab. in nemorosis, Thracia (Friv.), ch-ca Byzantium (Cloumany !), Imeretia 
(Bayern !), Iberia (Wilh.). 

Ar. Geogr. Lusitania, Hispania borealis, Gallia in Pyren;«is et Alpibus, 
Helvetia, Germania australis, Italia borealis, Dalmatia, Bosnia, regio Danu- 
liiales, Sibiria, .Japonia. 

LLOYDIA (Salisb. Gen. 5i). 

Perigonium marcescens phyllis tandem subelongatis nectario ins- 
tructis vel destitutis. Stamina sex hypogyna perigonio breviora, 
lilamenta liliformia, anthenc basilixic basi profunde perforat;L'. Ova- 
rium sessile oblongo-cylindricum trilocularc. Stylus brcvis stigmate 
obtuso. Capsula mcmbranacca obovata. Scmiua parva triangularia 
compressa.— Ilerbie bulbosiehumiles facie Gagcm scd tloribus albis. 


202 LiLiACE^ Lloydia . 

1. L. serotina (L. Sp. 444 sub Anthericd) bulbo elongato cyliri- 
drico rhizonialiformi tunicis membranaceis apice longe productis 
cauiis el foliorum basiri involucrantibus cincto, foliis radicalibus 2-8 
linearibus convolulis duris, caule monocephalo rarius bifloro foliis 
3-4 linearibus alternis sensim abbieviatis obsito, perigonii erecti bre- 
viler infundibuiiformis patentis albidi basi flavescentis phyllis oblon- 
gis obtusis basi altenuatis nervis 3-5 roseis divergentibus percursis 
supra basin prn-a transversa nectarifera auctis, frlamentis perigonio 
trieirte brevioribus antlieris ovato-oblongis, capsula obovata obtuse 
angulata, semioibus Iriquetris compressis mai-ginatis testa foveolata 
%. Kirgl Bot lab. 703. — Llot/dia serotim Rchb. Fl exs. 102. — 
Ic. Germ. 972. — Nees Gen. Germ. Ic. 

Hab. in regione alpina Caucasi (M. B., C. A. Mey.), ad moles glaciaies 
Kasbeck (Rehml), in Cancaso orien!ali frequens 6600'-0600' (Rupr!). 

Ar. Geogr. Alpes Gallia?. Delphinatus. Helvelise. Gerinanias, Angliai, Italia? 
borealis, regione Danubialis, Rossia arctica, Sibiria, regio Himalaica, Ame- 
rica borealis. 

2. L. Graeca (li Sp. 444 sub Antherico) bulbo globoso valde 
frbrifero lurricis apice parum elongatis vestito, foliis radicalibus 2-4 
anguste linearibus flexuosis. caiile corymboso 1-5-cephalo foliis 3-4 
parvis anguste linearibus inslructo, perigonii primum cernui infun- 
dibuliforrnis albi plryllis oblanceolalis obtusis basi atlenuatis nervis 
subternis purpurascentibus obsitis basi plica et nectario destitutis, 
frlamentis dimidio pei-igonio subbrevioribus, antheris ovatis, capsula 
anguste elliplica obtuse angulata perigonio auclo breviore, seminibus 
parvulis triarrgularibus comprcssis vix marginatis ^. Ic. Fl. Grajc. 
tab. 330 — Labill. Dec. V. tab. 8. — L. Graca Endl. Gen. 140. — 
L. Cretica Endl. ex Boiss. lapsu calami in Bal exs. 152. — L. Sicula 
Huet huc nec ad L. serotinam spectat. 

Hab. in collibus graminosis et rupestribus regionis inferioris et montanse 
inferioris totius Peloponnesi, Gra^ci» insularum vulgatissima, Cephalonia 
(Schmidt!), Asia minor occid. (Auch ! Bal!), Cyprus (Labill! Ky. 194). 

Ar. Geogr. Sicilia. 

3. L. rubroviridis (Boiss. et Ky. Diagn. Ser. 4, p. 106 sub 
Gaged) bulbis cespitosis ovatis membranaceo-tunicatis basi bulbillife- 
ris, foliis radicalibus 1 rarius 2 anguste linearibus caulem ssepe 
asquantibus, caule corymbose 3-5-cephalo foliis 2-4 anguste lineari- 
bus sensim abbrevialis instructo, pedicellis elongatis. perigonii infun- 
dibuliformis erecti phyllis elliptico-linearibus basi non nectarifera 
attenuatis et virentibus superne roseis dorso nervis 3-5-prominenti- 
bus instruclis. staminibus perigonio tertia parte brevioribus antheris 
ovatis, capsula perigonio aucto breviore oblongo-clavala apice Irun- 
cata. seminibus triangularibus compressis Isevibus non marginatis 
"^ . L. rubroviridis Baker Linn. Soc. Journ, XIV, p. 30L — L. 
Libanotica Hochst. iir Lorent. Wand. p. 320. 


Gagea LiLiACEiE 203 

Hab. in regione montana ef alpinA Antilibani usque ad 8000', mons Herraon 
(Ky. !), ad Rasciieya (Post !), ad occasum Damasci (Gaill !}, circa Hiero- 
solyraam (Iviener !). 

Planta derauni semipedalis et elatior, flores eis L. Gi'(£cce subniinores. 


GAGEA (Salisb. Ann. Bol. II, p. oo4 {Ornithogali sp. L.) 

Perigouium phyllis sex ima basi coriuatis planis. Filamenta sex 
ima basi perigouii phyliis adnata cieterum libera, (ilamenta subulata, 
aritherjB ovat.T vel oblouga"> basi aCli.x.^e et pro receptione filamenti 
perlbrata'. Ovarium trigonam trilociilare. Ovula in loculis plura in 
angulo centrali biseriala lioi"izontalia. Slyhisex apice ovarii subulatus 
trigonus, stigma subcapitatum subtrilobum. Capsula membranacea 
sessilis vel attenuato-subslipitala. Semina subhorizontalia vel ovat;i, 
vel angulata vel plano-compressa. llerb;e bulbosge Horibus umbellatis 
vel corymbosis, perigonio flavo vel virenti phyllis navo-marginatis. 
Gharacteres ex bulbi structura et ex semlnum forma deprom()li suiit 
sed fructus nonduminomnibus speciebusobservati. Genus;ibO/'//////o- 
galo c.ieteris neglectis antherarum iiisertione distinctum. 


Specierum Orioifalium distributio. 

Sect. I. Tribolbos. — Koc'i Syn. — Bulbi tres horizontales, bini 
hornotini aphylli nudi. tertius biennis tunicatus folium et 
caulem fioriferum edens. Semina ovata. 

G. stenopetala. 

Sect. II. DiDY.MOBL'LBos. Koch Syu. — G. Koch. — Bulbi bini erecli 
tunica communi inclusi inter quos caulis prodit. alter fibris 
radicalibus instructus. alter minor hornolinLis. Semina ovalo- 
globosa. 

* Bulbus hornotinus sessilis bulbo bienni lateraliter adnatus. 

G. Liottardi. arvensis, /oliosa, amblyopetala, Bohemica. 

' r3ulbus hornotinus basilaris stipitatus. 

G. minima. 

Sect. III. Holobolbos Koch. Syn. — G. Koch. — Bulbus juicus 

erectus lunica inclusus apice folium radicale et la raliter 

prope basin caulemfloriferum edens. Semina (an i omni- 
bus?) angulata. 


G. lutea, piisilla. 


3d4 LiLiACEJE Gagea^ 

Sect. IV. Platyspermuw. — Bulbus unicus ereclus tunicis inclusus 
apice foliuni radicale et lateraliter prope basin caulemflori- 
ferum edens. Semina plano-compressa. 

Or. reticulata, Damascena, chlorantha, bulbifera, Persica. 


Sect. I. Tribolbos. 

1. G. stenopetala (Fries Mant. 3, p. 23) bulbis horizontalibus 
altero bienni tunicato folium radicale unicum caulemque angulatum 
edente altero (vel binis) hornotinis nudis oblongis, folio radicali 
lineari subtus acute carinato flores superante, foliis caulinis binis 
opposilis ciliatuiis altero basi dilatatd oblonga spathseformi, floribus 
1-4-pedicellis flore 1 V^-^-plo iongioribus giabris suffultis, perigonii 
glabri phyllis lineari-oblongis obtusis luteis dorso late viridi-vittalis, 
antheris subrotundatis, capsula sessili ovato-oblonga "^ . Nees Gen. 
Germ. Ic. — Rchb. Germ. tab. 474. — G.pratensisl^sem. el Sch. VII, 
p. 756. — Ornithopatum transversate Pall. Ind. Taur. — Gagea 
transversalis Stev. Taur. p. 333. 

Hab. in colle Leucocastron regionis sylvaticfB raontis Parnassi 3500' (Guicc, 
in Heldr. Herb. Norm. 3418!), in TauriA circd Sympheropol et in valle Laspi 
(Stev !). 

Bulbi annotini eis speciminum ex Europd media et boreali minores et non 
stipitati. 

Ar. Geogr. Europa media et australis a Batavia, Dania et GothiA ad Ros- 
siam mediam, Italiam, Siciliam, regionem Danubialem. 

SeCT. II. DlDYMOBOLBOS. 

2. G. Liottardi (Sternb. Denk. Bot. Ges. Regensb. II. sub Orni- 
ihogato) bulbis 2 Ifevibus timica communi inclusis, folio radicali 
ssepius unico lineari semicylindrico-junciformi fistuloso, caule cylin- 
drico corymbose i-5-floro, foliis caulinis binis oppositis lanceolatis 
glabris altero majore convolulo spathaeformi, pedicellis flore 3-5- 
plo longioribus villosis rarius glabris nudis rarius bracteola obsilis, 
perigonii glabri phyllis lanceolalo-ellipticis oblusis, capsula substipi- 
tata turbinata trigona retusa perigonio quarta parlebreviore, semini- 
bus semiovalis strialis ^ G. Liottardi Schult. Syst. VII, p. 545. — 
Rchb. fig. 1041. — G. intermedia Schl. — Ornilh. fistulosum Ram. 
— G. anisanthos C. Koch Linn XXII, p. 230! 

Hab. in regione alpina Olympi Bithyni (W. Barbey!), Ponti Lazici supra 
Khabackar (Bal I), Armenia ad Erzerum (Huet! Galv ! G. Kochl), regione su- 
periore montis Ai'ga3i (Bal!), in paludosis montium altiorum Persioe austr. 


Oagea LiLiACE.f: 905 

•occid: Kuh Delu (Ky.484!), in Hermone Antilibani ad nives 9000' (Ky. 193 
sub u, Billardieri var.) 
Ar. Gaogr. Alpes, PyrenoRi, moates Gorsicpe. 

3. G. arvensis (Pers. inlJst. Ann.5, p.8,lal)I,sub Ornithogalo) 
bulbis binistunica communi coriacea in lacinias deinum lissa inclusis 
minorc areolato-foveolato, foliis radicalibus binis linearibus canajicu- 
latis, tloralibus binis oppositis vel suboppositis lanceolatis pubescen- 
tibus vel villosis axillis interdum bulbiferis, caule foliis radicalibus 
s?epius superato, lloribus 3-12 umbeilatis vel corymbosis, pedicellis. 
flore longioribus villosis basi stepe bracleolis linearibus obsitis sfcpe 
ramulosis, perigonii lutei phyllis hinceolatis acutis extus praisertim 
parle inferiori et apice [)ubescenlibus, lilamentis perigonio tertia 
parte brevioribus, antlieris ovato-oblongis, capsula obovato-oblonga 
obtusa subrelusa basi attcnuata perigonio subbreviore "}/:.. G. arven- 
His Scli. Syst. VII, p. 547. — Rclib. Germ. tab. 479. 

Hal). in cultis sed Sffipius iu collibus, sylvaticis, etc , regionis moutame; 
Gnecia in abietinis montis Parncs AUicte et iu Arcadia ad radices Ma^nali 
(Heldr!), Bvzautii lAucli!), Anatolia (Siblh.), Gvprus (Sibth. Ivy!), Libanus 
«irca Eden, Zachle, Hasrun(BI!),ad J^amascuuifHamm!) et Aleppo(Haussk I), 
Tauria et prov. Caucasicffi (Ledub.), circa Tillis (Bupr!). 

Ar. Geogr. Europa omnis meilia et australis a Dania et Beljj^io ad Rossiam 
mediam, Africa borealis. 

4. G. foliosa (Presl Del. Prag. p. 149 sub Ornithogalo) bulbis 
binis tunica communi coriacea in lacinias llssili inclusis minore areo- 
lato-foveolato, foliis radicalibus subbinis lineari-Ianceolatis vel fili- 
formibus canaliculatis, caule laxe et corymbose l-pauci(loro, foliis 
floralibus alternis et remotiusculis rarius suboppositis glabris vel 
ciliatis lanceolatis acuminatis inferiore longiore et latiore spatliaceo, 
pcdicellis gracilibus simplicibus vel ramosis ad ramillcationes brac- 
teolis angustissimis obsitis sa^pius villosis, perigonii lutei phyllis 
lineari-oblongis obtusis fructiferis elongatis glabris vel basi villosulis, 
filamentis perrigonio tertia parte brevioribus, antheris ovatis, capsula 
obcordata perigonio subduplo breviore ^. G.foliosaR. et Sch. Syst. 
VII. p. 1703. — Ornith. spaihacenni Fl. (ira^c. tab. 341 non Sch. — 
G. polf/niorpha Boiss. Voy. Esp. ex partc quoad pl. Orientalem. — 
G. BiUardieri variarum coll. Or. non K^^. — Orn. lntewn Fl. 
Pelop. non Scluilt. — G. pnpnua var /3. Rffim et Sch. VII. p. 1705. 

Hab. in Grajcia a re^^done inferiore ad monlanam et subalpiuam, Laconia 
ad Arachova (Boiss!), in montibus Malevo (Orph !) et Taygeto (Bory!\ 
Attica a collibus regionis inferioris ad montem Parnes (Heldr. Herb. Norm. 
134!), Parnassus (Ileldr!), Creta (Sieb.), Thracia ad Byzantiam (Auch! 
Goumanv!), Anatolia in Mvsia (Sibth !). Lvdia ad Smyrnam (Bal. 154! sub 
(r. iS'^oi?/i5s/0 et Kv. Suppl.^sub 6r. pimllal Caria (Pinard!), Lycinemontus 
Elmali (Bourg !), Ithodus (Heldr !), Cyprus in monte Troodos (Ky. Suppl. 404 ! ), 
Syria littoralis et Libani regiu media (Bl!), Armenia Turcica (Bourgl), ditio 
Transcaucasica Talysch (Buhsel). 

/3 micrantha. — Flores minores. Valde affinis G. amblyopetala^ 


206 LiLiACE^ Gagea^ 

sed bulbus alter areolato-foveolatus nec subtuberculatus, perigonii 
phylla extus plus miiius villosula et angusliora. 

Hab. in Libano ad Cedros et alibi (Bl !), in Hennoue Antilibani ad nives 
deliquescentes 8-i)U00' (Ky. 245 sub G. Billardieri !), in subalpinis montis 
Argsei Cappa<locia3 8500' (Ky. Suppl. 274 !). 

Affinis G. arvensi a qua speciniina nonnulla a^gre distinguuntur, dilfert 
tamen umbella pauciflora, foliis caulinis sajpissime alternis et remotis, peri- 
gonii phyliis obtusioribus. Eam olim sub G. poli/morphce nomine in Voy. 
Bot. Esp. cum G. chn/santhd. R. et Sch. = G. Ncvadensi Boiss. = G. Solci- 
rolii Mutel. = G. Duricei Parlat. ex montibus Gorsicai, Siciliae, Hispania^ 
Algerice oriunda et foliis anguslioribus, floribus minoriljus forsan specifice 
dis^tincLa combinavi. Ornith. spaihaceum Fl. Grtcca tab. 321. speciniendepau- 
peratum optnue exhibet, sed G. spathacea Hayne ex Euroj^a boreali est 
species omnino alicna bulbo bulbillis jjlLiribus lateralibus elevatim lincatis 
aucto, folio caulino aunico convoluto a lloribus remoto, etc. 

Ar. Geogr. Sicilia. 

5. G. amblyopetala (Boiss. et Heldr. Diagn. Ser. I, 7, p. 107) 
bulbis binis parvis tunica communi coriacea demum in lacinias fissa 
inclusis altero minimo kevi vel sub lenteobsolete tuberculato, foliis 
radicalibus binis aiiguste linearibus vel filiformibus canaliculatis, 
caule tenui unifloro vel corymbose dichotomo 3-5-floro, foliis cauli- 
nis inferioribus binis a basi lanceolala acuminatis serpius alternis 
rarius oppositis glabris vel basi ciliatulis, superioribus ad pedicello- 
rum ortum brevibus filiformi-setaceis, pedicellis longis, perigonii 
parvi brevis flavi glabri phyllis ellipticis obtusis basi attenuatis tri- 
nerviis, filamentis perigonio subbrevioribus, antherisbreviter ovatis, 
capsula obovata basi attenuata apice truncala perigonio tertia parte 
breviore '?<^. G.aurea G. Koch Linnn. XXII, p. 227! 

Hab. in montibus Atticse, Parnes, etc. (Heldr ! mixta cum G. foliosd), in 
Thraci^ et BithyniA circa Byzantium (Auch. 2146', Duparq! Glementi), in 
regione sylvatica Olympi Bithyni (Pichl!), SaQyrniB in collibus incultis (Bal. 
lai!). 

Valde affinis (r. /^o?josfe ct praesertim ejus var. micranthre differt bulbis 
minimis juniore tuberculato nec areolato-foveolato, i>erigouii minoris semper 
glabri phyllis latioribus et obtusioribus, filamentis perigonii proportione 
longioribus. 

6. G. Bohemica (Zauschn. Deulsch. Fl. II, p. 544 sub Oniitho- 
galo) cespitosa, bulbis binis minimis loevibus tunica communi ad 
basin caulis breviter producla el in lacinias breves fissa inclusis, 
foliis radicalibus binis setaceo filiformibus sulcatis caulem superanti- 
bus, caule nano t-8-floro, foliis floralibus alternis lanceolatis acumi- 
natis, pedicellis brevissimis ut et caulis foliaque sa3pe ciliato-villosu- 
lis, perigonii majusculi phyllis oblongo-spathulatis oblusissimis kiteis 
margine pallidioribus, filamentis perigonio quarta partc brevioribus, 
atitheris ovatis, ovario obovato-oblongo 'if G. Bohemica Scii. Syst. 
VII, p. 549. — Rchb. Germ. tlg. 1052. — 6^. Szovitsii Besser. — 
Anthericum villosum Lab. Dec. 5, p. 24, tab. 9 et ideo G. Billar- 
dieri K'K Enum. IV, p. 242. 


Gagea. LiLiACAiE 207 

Hab. in Atticao monte Parnes (Heldr. N" 203 bis mixta cuni G. foliosd), in 
Rumeliu (Friv!), Anatolia ad Epliesum (Lab. ), Tauriii (Stev.), SyriA in gra- 
minosis ad Aleppo et Tourmanin (Hausslt. sub G. £iUardieri), Palestina ad 
Hierosolymam (Rotii 440 et 441 !). 

Foliis caulinis dissitis aflinis G. foliosce sed bulln multo minores Ireves, 
iolia radicalia tenuis.sima, caulis 1-2 pollicaris, perij^fonii pliylla obtusissima. 

Ar. Geogr. Gallia media, (jrermania orientalis et australis, Serbia, Persia 
australis. 

7. G. minima(L. Sp. 440 s\ih Ornithogalo) bulbis binis altero 
minulisslmo ad basin buibi majorisfolium radicale edenlis sito stipilato 
tunis nigriis eximie longiludinaliter lineolatis et transverse sul- 
culosis, caule inter bulbos binos oriundo umbellatim i-4 floro, folio 
radicali angusle lineari, caulino inferiore paulo infra umbellam sito 
lanceolato floressubsuperante, bracteis ad pedicellorum ortum filifor- 
mibus, pedicellis tcnuissimis flore 2-8-plo longioribus, perigonii lutei 
pliyllis lineari-lanceolalis valde acuminatis, lilamentis perigonio 
duplo brevioribus, antlieris oblongis, capsula ovata perigonio breviore 
^. G. minima Schult. Syst. VII, p. 539. — Ornilli. Sternbergii 
Iloppe. 

Hab. in umbrosis et sylvaticis montanis et alpinis, Tauriae mons Tchatyr 
Dagh et prov. CaucasicLe (Ledeb.). 

A praicedentibus bulbo hornotino minutissimo ad basin majoris sito et 
substipitato nec adnato, phyllis acutissimis distincta. 

Ar. Geogr. Scandinavia, Helvetia, Germania, regio Danubialis, Rossia, 
Sibiria Uralensis et Altaica. 

SeCT. III. IIOLOBOLBOS. 

8. G. lutea (L. Sp. I, p. 439 sub Ornithogalo) caule ex bulbo 
conico tunicis ncariosis incluso orto, folio radicali solitario erecto 
latiuscule lineari-lanceolato apice breviter attenuato, floralibus binis 
suboppositis in?equalibus margine ciliatulis, pedunculis 2-5 simplici- 
bus glabris, bracteis nullis, perigonii glabri pliyllis oblongis obtusis 
hileis viridi-fascialis, lilamentis p."rigonio subdimidio brevioribus, 
anlheris oblongis ^. G. lutea Schult. Syst. VII, p. 538-Rchb. Germ. 
fig. 1045. — Orn. sylvaticum Pers. 

Hab. in svivaticis Gaucasi et Imeretim (Ledeb.), montes supra Tiflis 4200' 
(Rupr !) 

Ar. Geogr. Europa media ab Anglia, Scandinavi;\ ad Rossiam borealem et 
ab Hispania boreali. Italia continentali ad regionem I3anubialem, Sibiria. 

9. G. pusilla (Schm. Fl. Boh N» 837 sub Ornithogalo) glabra, 
caule e butbo unico tunicis subcoriaceis flssis incluso orto, folio 
radicali unico anguste lineari canaliculato, fuliis caulinis binis oppo- 
silis vel vix remotis inferiore laliore lanceolato spalhaceo, umbella 
sessili 2-6-flora, pedicellis elongatis simplicihus glabris, perigonii 
glabri phyllis lanceolatis obtusiusculis, lilamentis perigonio tertid 


■208 LiLiAGE^ Gagea . 

parle brevioribus, antheris ovato-obloiigis, capsula ovata perigonio 
dimidio breviore. seminibus oblongis angulatis striatis :^. G. pusilla 
Schiilt. Syst. VII,' p. 543. — Rchb. Germ. fig. 1044. 

Hab. in Tauriii (Stev.), Gaucaso (M. B.),in montibus ad Tiflis 4000' (Rupr!), 
Iberiil (Eicliw. C. Koch.), Gaiicaso orientali (Runr!), Persia boreali ad Pass- 
eala iuLji Elbrusensis 5000' (Ivy. 103! sub G. BiUardieri), Persia australi iu 
fuontibus Sawers et Kuh Nur8-M3000' (Haussk!). 

Ar. Geogr. Boheuiia, Austria, Dalmatia, regio Danubialis, Rossia meridio- 
nalis, Sii)iria Altaica, Turlcestania, Songaria. 

Sect. IV PlatyspermUxM. 

10. G. reticulata (Pall. It. Ill, p. 553 App. tab. D fig. 2 sub 
Ornithogalo) bulbo parvo ovato-conico in tunicis solitario, e coUo 
interdum stolonifero, tunicis numerosis secus caulis partem iuferio- 
rem in vaginam plus minus elongatam reticulaiim llbrosam produc- 
tis, caule vel brevissimo e vagina non exscrto vel sublongiore uni- 
floro vel umbellatim 2-5-lloro, foliis anguste linearibus velfiliformibus 
ut et pedicelli pube J)revi crispula sa:;pius obsilis, caulinis superiori- 
bus ad basin umbellae subverticillatis pcdicellis crassiusculis flore 
pluries longioribus, perigonii glabri vel adpresse pubescentis phyllis 
multistrialis viridibus flavido-marginalis lanceolatis acuminatissimis 
interioribus subbrevioribus, filamenlis pcrigonio dimidio breviori- 
bus, antlieris lineari-oblongis, capsula obovato-oblonga obtusa perigo- 
nio terlia parte breviore, seminibus planis triangularibus bimargi- 
nalis '^.(t. rcticalala Sch. Syst. VII, p. 342. — Rchb. lig. 1054. — 
Regel Fl. Turkcst, tab. 19, tig. 1-4. — Itlxpl. Alger. tab. 45 bis, tig. 
1. — (j^ commutata\ G. sarmentosal et G. triphf/lla\ C. Koch Linn. 
XXII, p. 227 230. — G. Taurica Stev. Taur. p.'335. 

Hab. iu collibus siccis calidis et desertis, Tauria (Stev !), Armenia Turcica 
(Huet I Galv!), Transcaucasia (Szov! G. A. MeylHoh!), Persia borealis et 
orientalis (Buhse ! l>ge!), Gilicia (Ky. Suppl. 50!), Syria ad Aintab et Aleppo 
(Hausslvl), Me^opotamia ad Orfa et Mardin (Hausskl), Syria littoralis ad 
Tripoli (Bl!), Damascus (Gailll), Palestina ad Hierosolymam (Roth. 439!), 
Affghatiia (Grill!). 

/3 tenuifolia. — Folia tenuissima anguste filiformia, soepe circin- 
nalo-recurva, llores minores. — Ornith.circinnatum L. Suppt. 199. 

Hab. in Georgifi Gaucasica ad Helenendorf et Elisabethpol (Hohen !), Per- 
siae prov. Aderi)ijan (Szovl), ad Riidbar rBuhse!), circ^ Persepoliu (Hausslcl), 
Libanojirope Hasruu (BII), monte S''"' Gatharinsje Arabite Petreae (Schimp. 
404!), planilie elala (Jalala deserti .Egyptiaco-Arabici (Schweinf !). 

y fibrosa. — liulbus infra vaginam reticulatam abbreviatam fibris 
crassiusculis ascendentibus intricalis dense vestitus, cauiis brevissi- 
mus vagina inclusus uni-rarius 2-3-florus. — G. rigida Boiss. et 
Sprun. Diagn. Ser. 1, 7, p. 108. — G. Alcxandrina Boiss. Mss. et G. 
Granatclli IJoiss. in Letourn. cxs. non Parlatore. 

Hab. in Argolidc (Spruiier I), ad Acrocoriutlmm (i^oiss !), insulis Amorgos et 
Syra (Orph!),Egyptwsinferiorcirca Alexaudriam (Samar I Letourn. exs. '^7!) 


Oagea. LiLiACEiE 209 

Adiuodum vai-iat pubescentid plus minusve copiosa, foliis lineam latis 
-vel tenuissimis fere setaceis, caule brevi vaginA occultato vel 2-4 pollices 
longo, perigonio 9-10 lineas et in var. p 5-G lineas tantum longo. Varietatom 
rtgidam pro specie diu liabui propter fibras crassas ut in G. fibrosd bulbuni 
dense involventes sed eamdem structuram in speciminibus ex Perslil et Atf- 
ghania vidi, bulbi sa^pe gregarii. (r. Granatdli Parl. z= G. Mauritanica 
Durieu e-\ Algeriii, Siciliii, Hispania qua^ forsan a G. fihrom Desf. non sat 
ditfert et qua; libris crassis intricatis var 7 nostram refert longe distat bulljis 
geminis et in grege G. arvensis militat. 

Ar. Geogr. BUlgharia, Africa borealis, Turcomania, Turkestania. 

11. G. Damascena (Boiss. ct Gaili. Diagn. Ser. II, 4, p. 105) 
gregarie cespitosa, bulbo solitario lunicis apice in lacinias breves vix 
fibrosas produclis dense vestito et undique iibris radicalibus ascen- 
dentibus intricatis obsito, folio radicali elongato, caule plus minus 
elongato dicliotome 2-4-floro, foliis puberulis anguste linearibus pne- 
ter superiora siepius opposita sparsis, pedicellis elongatis fructiferis 
istrictis, perigonii glabri phyllis lineari-obiongis obtusis 5-6-striatis 
extus virentibus lutescenti-marginatis, filamentis perigonio tertia 
parte brevioribus, antheris oblongis, capsula clavato-oblonga truncata 
perigonio subbreviore, seminibus planis triangularibus anguste 
bimarginatis ^. G. cespUosa Haussk Mss. — G. monticola Payne 
Palest. Exp. Soc. p. 1:24! 

Hab. in fissuris rupium calcarearum Syria> circa Aleppo (Haussk !}, Meso- 
potamiai in monte Nimrud Dagh prope Orfa et circa Terek (Haussk !), circa 
Damascum (Gaill I), prope Berythum (Haussk !j, Calesyria prope Zachle 
(Post !), prope Hierosolymam (Posti), regio Moab (Paine !). 

Ab affini G. reticulatd tunicis in vaginas breves vix reticulatas abeuntibus 
et praesertim perigonii phyllis obtusis nec longe acuminatis capsulAque peri- 
gonio vix breviore distincta. 

12. G. chlorantha (M. B. Taur. Cauc. III, p. 264 sub Ornilho- 
galo) bulbi unici parvi oblongi tunicis scariosis apice secus caulis 
basin productis et ibi in lacinias et fibras solutis, folio radicali solita- 
rio anguste lineari vel filiformi caulem superante, caulinis alternis 
filiformibus vel anguste lanceolatis margine sapius ciliatis, pedicellis 
crassiusculis 1-3 simplicibus vel 2-3-floris ad dichotomias breviter 
bractealis, perigonii glabri phyllis oblongis obtusis basi attenuatis 
vircntibus luteo-marginatis, lilamentis perigonio subdimidio breviori- 
bus, antherisoblongis, ovario elliptico-oblongo ^. G. chlorantha Sch. 
Syst. VII, p. 264. — lc. Begel Flor.Turkest, tab. 20. — Bchb. Germ. 
fig. 1047. 

Ilab. \n lapidosis siccis Iberiie Caucasic;e (Szov! C. A. Mey ! Hoh!), dis- 
trictus Alagir 7000' (Rupr !), in monte Elbrus Persiu3 borealis 7UO0' (Ky. 108 !), 
ad nives montis Sawers Persioe australis 12000" forma pu^illa fioribus miuo- 
ribus (Haussk !), in Palestinfi ad Hiorosolymam (Koth, 442!) circa Byzantium 
(Goumauy !), in montibus Cypri (Sintenis et l^igo !). 

Valde affinis G. hulhiferae sed perigonii phylla latissime extus viridia,ova- 
rium anguste elliptico-oblongum nec ovatum", capsulam non novi. Foliorum 


210 LiLiACE^ Gagea. 

axillae ut videlnr nunquam bulbiferae, caules et pedicelli crassiores. G. gla- 
cialis C. Koch Linn. XXII ex Alpibus Ponti Lazici quantum ex specimine 
ejus herbarii dijuilicare queo est forma pusilla macra unillora. 
Ar. Geogr. Turkestania. 

13. G. bulbifera (L. Suppl. 149 sub Ornithogalo) minule pube- 
rula,bulbo parvo ovato solilario tunicis apice in lacinias (foliorum 
exsiccatorum reliquias) breviler productis vestilo et fibris tenuibus 
intricatis obsito, caule pusillo humili tenuiter filiformi simplici uni- 
floro vel parce ramoso l-3floro, foliis omnibus filiformi-setaceis infe- 
riorum axilla bulbillifera, bulbillo basi folii incluso, pedicellis elon- 
gatis sub anthesi nutantibus, perigonii parvi glabri phyllis luteis 
viridi-vittatis oblongo-lanceolatis acutis vel acuminatis, fllamentis 
perigoiiio dimidio fere brevioribus, anlherits oblongis, capsula ovat^ 
sessili, seminibus compressis ^ G. biUbifera Schult. Syst. VII, p. 
352. — Rchb. Ic. Germ. fig. J0o6. 

Hab. in Armenia. circa Erzerum (Calv !), Persia boreali in collibus circa 
Khoi (Szov ! j, Tauria (M. B.j, regione Caucasica (Ledeb.). 

Plantula 3-5-pollicaris, folia tenuia, perigonium sex lineas longum. 

Ar. Geogr. Rossiameridionalis et orientalis, Turkestania, Sibiria Uralensis 
et Altaica. 

14. G. Persica (Boiss. Diagn. Ser. I, 7, p 108) (1846) bulbo 
parvo ovato-conico in tunicis solitario, tunicis superne ad basin 
caulis vix productis, caule tenui flexuoso inferne simplici aphyllo 
superne dicliotomc ramoso corymboso ramulis tenuissimis infractis, 
folio radicali elongato, caulino inferiore lanceulaloamplexicauli plano 
plurinervi saepe cilialulo cfeteris brevibus filiformibus canaliculalis, 
bulbillis in axillis 1-5 minimis nudis, pedicellis capillaribus flore 
parvo 2-3-plo longioribus, perigonii glabri phyllis oblongo-lanceola- 
tis obtusiusculis, iilamenlis perigoiiio subbrevioribus, stigmate capi- 
tato-subtrilobo, ovario clavato-lrigono basi attenuato et stipitato apice 
truncato, seminibus compressis ^. Bulbillaria pageoides Zucc. Abh. 
Akad Wiss. Bay. 3, p. 230, tab. 2, fig. \ — G. amhl^inpetala var. 
bulbifera Boiss in.Ky. exs. Pers. auslr. — flegelFl. Turkest, p. 112, 
tab. 17, fig. 8-12 nor: Hoiss. Diagn. — G. t/iesioifks C.A. M. Mss. — 
Lloydia Kunawurensis Royle III. tab. 93, lig. B ex Baker. 

Hab. in Persia ad Persepolin (Ky. exs. 237 A !), ad Ispahan (Anch. 54041), 
i)i Persia australi ad nives monlis ivuh Nur 1.30O0' (Haussk !), in subalpinis 
et alpinis Libani ail Gedros (Ilolh! Boiss! Scliluuibtirger !). 

/3 ebulbillosa. — Axillre bulhillos non edenlcs, bulbi tunicae in 
iacinias longiores producl;o, foliimi caulinum inferius c;eieris vix 
latius. superiora minus abbreviata. — (i^. slipitata Merklin in Bge 
Reliq Lehm p. 512 (1851). — Regel Fl. Turkest. tab. XIX, 
flg. 5-8. 

Hab. in Persiacirca Perscpolin (Ky. 237 sub G. ambh/opctahi .' Haussk!), 
ci ca Yezd (Buhse!), in Persia orientali et At)'yhaniu otcidentali (Bgel), in 
regno Cabulico ad Quettah et Sinab (Grilf!). 


Gagea. liliace.e 211 

Plantula 3-5-pollicaris, perigonium 3-4 lineas longum, folium caulinum 
inferius in formA typicd 2 lineas latum. Forma bulbilllfnra sa)pius humilior 
ramulis abbreviatis et magis infractis, floribus subrainoribus. Species G. bul- 
biferd ramosior, Horibus minoribus, bulbillis in axillis nudis nec in folii basi 
inclusis. 

Ar. Geogr. Asia centralis, regio Himalaica. 

Species a me non visa et quoad affinitatem dubia. 

G. setifolia (Baker Liiin. Soc. Journ. XVIII, p. 101) bulbo parvo 
globoso pluritunicato, folio unico subuiato glabro 3-6-pollicarJ, scapo 
glabro y^-S-poliicari, floribus-2-4-umbellatis, bracteis ternis conferlis 
ceutrali i Ys lin. lald caeteris anguste linearibus, pedicellis giabris 
vei puberulis, perigonii phyllls 4lineas longis lanceoialis acutis extus 
viridibus intus luteis, fiianientis perigonio subbrevioribus, antheris 
iineari-oblongis. 

Hab. in Affghania inter Kuram et Habibkhalla (Aitch.) Non vidi. 

Probabiliter e Sect. Platyspermo sed seniina non descripta. Folium 3-6 
pollices longum angustissimum. 


Tr. II. SCILLEiE. — Bulbosae scaposae. Perigonii phylla libera. 
Stylus terminalis. Semina excepta Vrgined turgida. 


ORNITHOGALUH (L. Geo 418). 

Perigonium phyllis sex patentibus ima basi subconnatis. Filamenla 
sex (in nostris) hypogyna receptacuio inserta vel brevissime basi 
perigonii adhserentia lanceolata vel linearia interdum apice tricuspi- 
da(a, anlherse medi:> dorso affixae versatiies. Ovarium sessile trilo- 
culare, ovulis in loculo pluribus superpositis bieeriatis, stylus fiiifor- 
mis, sligma capitatum subtrisulcum. Capsula membranacea angulis 
apteris vel alatis. Semina obovata vel anguiata. — Herboe bulbosae 
floribus racemosis vel corymbosis.perigonioalbo ssepius viridi-vittato, 
rarius ochroleuco, nunquam cajruleo vel purpureo. Species inter se 
vaide affines et characteribus sat firmis nou semper distinctae. 


Specierum Orientalium distribiitio. 
§ i. Racemus elongatus. 

• Filamenta omnia vel tria apice tridentata. 
0. nutans, Libanoticum. 


212 ULiAGE^ Omithogalum. 

' ' Filamenta omnia indivisa simplicia. 
0. Bungei, Pyrenaicum, fuscescens, Narbonense, arcuatiim. 

§ 2. Racemus abbreviatus ovatus vel corymbosus 

* Perigonium concolor lacteum 

0. Arabicum. 

' ' Perigonium dorso viridi-vittalum. 

+ Gapsula aplera. 

X Pedicelli flore multo breviores. 

0. brevipedicellatum. 

X X Pedicelli plus minus elongali. 

comosum, lanceotatum, montanum, cuspiclatum, refractum. divergem, 
umbellatum, tenuifolium, Armeniacum, pedicellare, nivale. 

4- + Capsula alata. 

X Pedicelli flore longiores. 

0. nanum, oUgophyllum, Wiedemanni, fimbriatum. 

X X Pedicelli flori oequilongi vel breviores. 

0. neurostegium, Balansce. 


§ i. Racemus elongatus. 

* Filamenta omnia vel tria apice tiidentata. 

\. O. nutans (Linn. Sp. 441) bulbo ovalo, foliis linearibus cana- 
iicuialis scapum acquanlibus vel superantibus, racem, secundi 
floribus demum pendulis, pedicellis sub anthesi ovario requilongis 
vel longioribus, bracteis lanceolalo-acuminatis pedicello longioribus. 
perigonii pliyllis ol)longo-lanceolatis aculiusculis late viridibus albo- 
niarginatis, filamenlis perigonio diniidio brevioribus dilatatis et apice 
tridentatis cuspide inlermedia anlherifera externis brevioribus ct 
angustioribus, interiorum lobis lateralibus antheram subrequantibus. 
capsula ovatii sexcostata et sulcata apicc umbilicata "^. lc. Jacq. 
Austr. tab. 301. — Myogalum nutans Link. — Albucca nutans 
Rchb. Germ. tab. 1031. 

Hab. in pratis, mons Mourad Dagh Phrygiro 8000' (Bal!j, Tauriii (Stev!) 
ct prob. ahhi. 


Ormthogalum. liuace^ 213 

/3 prasandram Baker. — Stamina breviora simplicia. — Orn. pra- 
mndrum Griseb. Spic. II, p. 390. — 0. Thirkeanum G. Koch Linn. 
XIX, p. 17. 

Hab. in cultis, sylvaticis, pratis in Oriente forma typica vulgatior, Graecia 
in arvis (Orph. Fl. Gr. exs. 1*J4 !j, in regione abietinA montis Parnes (Heldr. 
Fl.Gr.ex3. 27971), Olympiis Bithynus in Castanetis (Thirke!), Smyrnae 
(Bal. 150 !), Caria (Auch. 2141 !), mons Elmali Lycise in regione alpini (Bourg. 
exs. sub Myogalo Boucheano .'). 

Varietas vel potius variatio filamentis alternatim simplicibus in Helvetia 
quoque occurrit ! 

Ar. Geogr. Europa media a Gallid, DaniA et Gothia ad Rossiam raediam, 
Hispaniam centralem, Italiam, regionem Danubiaiem. 

2. O. Libanoticum (Boiss. et Bl. Diagn. Ser. I, 4, p. 106) biilbo 
ovato, foliis late lanceolatis planis basi attenuatis scapo aequiiongis 
racemo brevioribus, racemo longo, pedicellis erecto-patulis ovario 
sublongioribus fructiferis arcuatim pendulis, bracteis scariosis longe 
acuminatis pedicello longioribus,perigoniiomninoalbi phyllis oblongo- 
linearibus obtusis, filamentis perigonio tertia parte brevioribus alter- 
natim simplicibus tricuspidatisque cuspide intermedia antherifera 
triangulari acuta iateralibus obtusis longlore, capsula ovatEi sexcos- 
tata y. 

Hab. in Libano circa Eden (cl. Reygassel). 

Caulis cum racemo semipedali sesquipedalis, folia 9-12 linoas lata, Ex unico 
specimine mihi notum, valde affine 0. nutanti cujusforsan varietas et a quo 
dilfert foliis latis, florUjus albis nec late viridi-vittatis, filamentis perigonii 
propoj-tione longioribus. 

• * Filamenta omnia indivisa. 

3. O. Bungei, bulbo..., foliis linearibus canaliculatis basi longe 
atttenuatis scapo sequilongis, racemi brevisdensiusculi floribus erec- 
lis, pedicellis flore et bracte£i lanceolata cucullata longe acuminata 
inulto brevioribus, perigonii phyllis longe lineari-oblongis obtusis 
dorso pallide viridi-striatis et vittatis albo-marginatis, filamentis lan- 
ceolatis apice attenuatis perigonio triplo brevioribus omnibus inte- 
gris, ovario ovato, capsula.... o/i 

Hab in Persia boreali prope Siaret et supra Asterabad (Bge !). 

Planta vix pedalis, folia 2-3 lineas lata, flores demum 9-10 lineas longi 
Affine 0. nutanti a quo floribus etiam post anthesin erectis, filamentis brevio- 
ribus et omnibus simplicibus diflfert. 

4. O. Pyrenaicum (L. Sp. 440) bulbo ovato, foliis glaucis linea- 
ribus flaccidis patulis canaliculalis sub anlhesi jam saepius emarcidis, 
scapo elatu foliis longiore, racemi elongali multiflori pedicellis 
erecto-patulis fructiferis scapo adpressis, bracteis lanceolatis sensim 
acuminatis pedicello brevioribus, perigonii phyllis lineari-oblongis 
ochroleucis fascid medid virente, filamentis lanceolatis abrupte acu- 


214 LiLiACEiE OmithogaZum. 

minatis perigonio quarta parte brevioribus, capsuia ovata trisulcft "^ . 
Rchb. Gerin. Ic. 2(5. — Jacq. Austr. t. 103. — 0. sulphureum W. 
K. Pl. rar. Hung. tab. 95. 

Hab. in pratis umbrosis, Macedonia in monte Athos (Goumany !), Byzan- 
tii (Post!), in montibus Gretse (Sibtli.), Anatolia borealis (Wied!), ager 
Trojanus (Schmidt!), Phrygia in coUibus Ouchak (Bal. 1324 !), Mesopotamia 
(Haussk I), Tauria et Transcaucasia (Ledeb.). 

Ar. Geogr. Europa niedia ab Anglia et Belgio ad Hispaniam boreaiem 
Italiam mediam, Dalmatiam, regionem Danubialem. 

5. O. fuscescens (Boiss. et Gaill. Diagn. Ser. II, 4, p. 107) 

bulbo ovalo, foliis iinearibus canaliculatis scapo elato brevioribus, 
racemi multiflori tliyrsoidei elongati pedicellis teuuibus erecto-patu- 
lis bractea et flore 2-1 V^-plo longioribus, bracteis scariosis lanceo- 
latis acuminatis ad medium utrinque lacinia lineari auctis, perigonii 
fuscescentis phyllis margine pallidioribus ellipticis obtusis, filamentis 
dimidium perigonium vix sequantibus late lanceolatis superne longe 
attenuatis, capsula.... ^'. 

Hab. in cultis Antilibani in valle inter Rascheya et Ain hata (Gaill!). 

Sesquipedale, folia (3-8 lineas lata racemus 6-9-pollicaris, flores magnitu- 
dinis 0. Pyrenaid. Huic et 0. Naroonensi affine distinctum videtur bracteis 
laciniatis, perigouii proportione brevioribus sed cx unico specimine notum et 
ulterius observandum. 

6. O. Narbonense (L. Sp. 440) bulbo ovato, foliis glaucescen- 
tibus late vel anguste linearibus canaliculatis sub anthesi saepius 
persistentibus, scapo elato foliis longiore, racemi elongati multiflori 
pedicellis erecto-patulis post anthesin scapo adpressis, bracteis lan- 
ceolatis longe acuminatis inferioribus pedicellos non fequantibus, 
perigonii pliyllis oblongo-lanceolatis oblusis lacteis plus minus 
anguste viridi-fascialis, filamenfis lanceolatis superne longe atlenuatis 
perigonio dimidio vix longioribus, capsula ovata trisulca "^ . lc. Bot. 
Mag. 2510 — Rchb. Germ. tab. 1029. — 0. lacteum Vill. — 0. sia- 
chyoides Ait. — 0. brachifstachys C. Kocli Linn. p. 2481 (forma 
racemo brevi!). 

Hab in campestribus, cultis, herbidis totius regionis a Graecia et ejus in- 
sulis ad Macedoniam ! Analoliam !, regionem Gaucasicam ! Persiam ! Syiiam ! 
Palestinam ! 

/3 pyramidale. — Majus, folia soepe latiora interdum ciliata, race- 
mus amplus pedicellis inlerioribus magis elongatis. —0.pyram,idale 
L. Sp. 441. - Red. Lil. tab. 422. — Jacq. Ic. lab. 525. 

Hab. in Syri^ prope Tripoli (Bl !), Armenia Turcica prope Warto (Ky !), 
Gaucaso (herb. Petrop !). 

y densum. — Ilumile, folia margineciliata,racemus brevis densius- 
culus. — 0. densum Boiss. et BI. Diagti. Ser. 11,4, p. 107. Nexum cum 
typo pracbcnt formae e Syria et Anatolia caule et racemo abbreviatis 
5-jd foliis glabris. 


'Ornithogalum. liliage.e 215 

Hab. in Syrii littorali ad Raz Beyrut ("Bl !) et in quercetis Libani inter 
Khan el. Birket et Khan el Djcmur supra Berythum (Gaill I). 

(J alpinum. — Piimilum, racemus brevis, pedicelli eliam sub 
anliiesi stricli flore diminuto vix longiores. 

Hal). in collinis alpinis Gilicite Kurdicae TKy. 125 sub demo). ad nives 
raontium Avroman, Schahu, Sawers, Persia;austro-occid.9-12U00' (Haussk !). 

Ar. Geogr. Itisula) Canarienses, Lusitania, Hispania, Gallia australis, Italia, 
Dalmatia, Africa borealis. 

7. O. arcuatum (Slev. Mem Soc. Nat. Mosq. VII, p. 271) 
bulbo ovato, foliis late iariceolato-linearibus subcanaliculatis basi 
attenuatis apice breviter acutatis, scapo vaiido elato, racemi lon- 
gissimi pedicellis flore ei bractea multo longioribus ereclo-patulis 
dein arcuatim asceridenlibus, bracleis breviter ianceolatis acuminatis, 
perigonii phyllis lineari-obiongis obtusis albis dorso pallide virenti- 
vittatis, filamentis late lanceolatis superne abruptiuscule attenualis 
perigonio dimidio brevioribus, capsula ovata Irigon^ "^ Orn. latifo- 
liim Baker ex parte vix Linruei 

Hab in virgultis et vineis colonise Karass in Giscaucasia (Hoh !), in Tau- 
ria indicatum sed in Stev. Taur. non cnumeratum, 

Folia 10-12 lineas lata, racemus pedalis. Valde affine O. Narbonensi var. 
pyramidali a quo pedicellis fructiteris erectis arcuatis nec strictis bipollica- 
ribus differt, — 0. latifoUum L. planta e specimiuibus cultis tantum nola ab 
Or. Narbonnensi pyramidali noii diflere videtur. 

§ "2. Racemus abbreviatus ovatus vel corymbosus. 

' Perigonium concolor lacteum 

8. O. Arabicum (L. Sp. 441) bulbo magno ovato basi prolifero, 
foliis late linearibus acutis subcanaliculatis longissimis scapum supe- 
rantibus suberectis demum patenlibus, scapo crassiusculo elato, 
racemi brevissimi corymbosi multiflori pedicellis erecto-patentibus 
bracteas late triangulari-ianceolatas acuminatas excedentibus, peri- 
gonii magni lactei phyllis ovatis obtusis concavis externis carinatis 
apice mucronatis et obsolete trilobulalis, fiiamentis dilatatis apice 
attenuatis perigonio quadruplo brevioribus. capsula obovala cosiis 
sequidistantibus "¥ . BoL Mag. lab. 728. — Rchb. Ic. Germ. 1026. 

Hab. in insulA Ghios prope Mezavra (Orph !), Egypto (ex Auct.) 

Ar Geogr. Lusitania, Hispania, Gallia australis, Italia littoralis et ejus in- 
sulae. Dalmatia, Africa borealis, Madera, insuiae Ganarienses, 

* * Perigonium dorso viridi-vittatura, 
+ Gapsuia aptera. 

9. O. brevipedicellatum (Boiss. in Bourg. Lyc. exs. 1860) 
bulbo simplici ovalo, foliis 3-7 anguste linearibus canaliculalis flacci- 


316 LiUACE^ Omithogalum^ 

dis expansis scapo brevi longioribus, racemi pauciflori densi ovati 
pedicellis erectis demum subarcuatis flore 3-5-plo bracteaque lanceo- 
latabrevioribus fructiferis subincrassatis. perigonii majusculi phyllis 
ovato-oblongis obtusis late viridi-fasciatis, filamentis valde dilatatis 
superne attenualis perlgonio plus dimidio brevioribus, capsula obo- 
vata costis subajquidistantibus ^. 

Hab. ad nives deliquescentes in regione alpinA montium Lycise supra 
Elmali (Bourg. 264 1), in monte Troodos Cypri (Sint. et Rigo !). 

Folia 4-6-pollicaria lineam iata, racemus pollicem demum duo pollice& 
longus, perigonii phylla sex lineas longa 2 V» lata. Floribus breviter pedi- 
cellatis afflne 0. Balansce, diffsrt foliis angastis, capsula aptera, etc. 

10. O. comosum (L. Sp. 440) bulbo ovato simplici, foliis lan- 
ceolato-linearibus marglne breviter ciliatis acuminalis erectissuperne 
recurvis scapum a?quantibus sub anthesi jam fere emarcidis, racemo 
denique oblongo, pedicellis in flore et fructu angulo recto patentibus 
omnibus denique sequilongis flore duplo longioribus, bracteis lanceo- 
latis acuminatis inferioribus pedicellum aequantibus, perigonii phyllis 
elliptico-oblongis obtusis albis fascia dorsali viridi, filamentis dimi- 
dium perigonium jequautibus, capsula obovata apice retusa eequidis- 
tanter sexcostata ^. Jacq. Ic. t. 426. — Rchb. Germ. t. 1021. — 0. 
Garganicum Ten. — 0. saxatile Vis. Dalm. t. 4, fig. 1. 

Hab. in montanis apricis, Attica in monte Parnes (Heldr !), iri monte Pente- 
lico ad cacumen usque (Sart !), Macedonia borealis (Fried. ex Griseb.). 
Flores eis 0. umhellati fere diniidio minores. 
Ar. Geogr. Austria, Italia, Dalmatia, regio Danubialis, 

11. O. lanceolatum (Labill. Pl. rar. Syr. Dec. V, p. 11, tab. 
8) bulbo ovato simplici majiisculo, foliis-4-8 glabris late lanceolatis 
vel oblongo-lanceolalis acutiusculis expansis inferne attenuatis cau- 
lem brevissimum vaginantibus corymbo multo longioribus, corymbo 
densifloro inter folia subsessili capitato tandem elongato ovato, pedi- 
cellis primum brevis^imis dein plus minus elongatis bracteas scariosas 
tate lineari-lanceolatas superantibus strictissimis, perigonii majusculi 
phyllis late elliptico-oblongis obtusissimis late viridi-faseiatis, fila- 
mentis perigonio triplo brevioribus, capsula ovata costis subaBquidis- 
tantibus ¥. 

Hab. in Syriri littorali ad Laodiceam (Labill.), ad Sidonem (Gaill!), in 
Libani ditione Kesraouan (Gaill!), ad Ainete (Bl!), Antilibano supra Zeb- 
dani (Boiss !), inter Dimas etMerdj Jautha (Gaill!}, in cacumine montis Her- 
mon 9000' (Ky. 193 ! Lortetl), in regione montami Cypri supra Prodromo 
4000' (Ky ! 707 !), regione alpina Tauri Gilicici (Bal !). 

Folia 4-12 lineas lata, perigonii phylla 8-9 lineas longa. 

12. O- montanum (Cyr. in Ten. Fl. Nap. I, p. 176) bnlbo sim- 
plici ovato, foliis 3-5 glabris flaccidis patulis late lineari-lanceolatis 
apice attenuatis scapo saepe longioribus, cor\ mho saipius multifloro 


Omithogalum. LiLiACEiE 217 

denso, pedicellis erecto-patulis inferioribus braclete lanceolatae longe 
acuminatae aeqnilongis vel longioribus, scapo humili interdum sub- 
nullo, perigonii phyllis oblongo-lanceolalis oblusis albis extus late 
viridi-fascialis exterioribus submajoribus, filamenlis perigonio 2-3- 
plo brcvioribus, capsulse obovatae costis <Tquidistantibus "y^ . Ic. Ten. 
Fl. Nap. tab. 83. — Rchb. Germ. Ic. 1025 (mala foliis nimis brevibus, 
corymbo nimis thyrsoideo). — Bot. Reg. 1838 tab. 28 (pessima). — 
Atltciim Boiss. et Orph. olim — 0. Haetil Roiss. Diagn. Ser. II, 4, 
p. 108. - 0. cmpklatnm Griseb. Spic. II. p. 392 hon Bertol. 

Hab. in Atticil a Pireo et insula Salanu (Heklr I) ad montos Parnes et 
Pentelicus (Heldr ! Sart ! Orph !), Parnasso ad Dipotamo (Orph !), in.sui;\ Giiios 
(Orph!), Olympo Bithyno(Auch.21'i4I), Smyrnre (Ivy. Suppl. 381!), insuhi 
Demonesi (Wied !), monte Tmolo Lydia; (Boiss !), Cypro (Ky. Suppl. 400!), 
Syria liltorali ad Tripoli (Bl!) et in Lil)ano (Bl ! Oaill!), Mesopolamia ad 
Mardin (Haussk !), Kurdistaiiia (Noe 20ti!), Armenia Turcica (Huet!), Poutus 
Lazicus ad Djimil GOOO' (Bal!). 

(3 plutyphyllam. — Planta elalior cum corymbo sa^pe subclongato 
iere pedalis, folia latiora 6-8 lineas interdum lala, flores submajores. 
— 0. plQtiiphyllnm Boiss. Diagn Ser. I, 5, p. 64. — 0. gracUiJlorum 
C. Koch Linn. XXII, p. 248"? 

Hab. iii montibus Caria? (Pinard !),Syriii circa Aleppoet Aintab (Hausslc!), 
.\rmenict ad Baibut (Bourg !), in Persia loco non notato (.Jenischl). 

Variat multum corymbo multi vel paucilloro, scapo brevissimo vel scmi- 
j.edali, foliis 3-4 vel 6-8 lineas lati.s, floribus tere magnitudinis O. umbcUati 
vel minoribus. 

Ar. Geogr. Regnum Neapolitanum, Sicilia. 

13. O. cuspldatum (Bertol. Fl. Ital. IV, 99. — Nov.Comm. V, 
p. 429 tab. 42 non Lindl ) bulbo ovato majusculo, foliis 5-6 glahris 
lanceolatis erecto-palulis scapum cequanlibus, scapo valido iu corym- 
bum pluriflorum strictum abeunte, pcdicellis inferioribus valde 
elongafis striclis bracteas anguste lanceolatas acuminatas triplo supe- 
ranlibus, perigonii phyllis elongatis lanceolatis valde acuminatis 
viridi-fasciatis margine albis, filamenlis dimidium perigonium <equan- 
libus, capsula turbinato-obloiiga costis icquidistanlibus ^. 

Hab. in Me.sopotanuii ad oras Euphratis (Ghesn. 107 !), in monte Sindjar 
(Haussk !). 

Pedale, folia 4-9 lineas lata; peri^ionii pliylla fere pollicaria. Valde affinc 
0. montano var. plati/phyllo a quo sat dilYerre videtur Uoribiis majoribus et 
phyllis acuminatis, ciq^sula majore. 

14. O. refractum (Kit. in Willd. Enum. Suppl. 18) bulbo bul- 
billis numerosis tunica communi inclusis conslante, foliis linearibus 
albo-lineatis corymbum superantibus, scapo brevi, corymbi pedi- 
cellis bracteas lanceolatas vix superantibus, Irucliferis demum omnirio 
deflexis apice valde recurvis fructu erecto, perigonii phyllis lanceo- 
lalis obtusiusculis viridibus albo-marginatis. lilamentis perigonio 


218 LiLiACEiE Omithogalum . 

dimidia parle brevioribus, capsula ovato-obiongai angulis binatim ap- 
proximatis subalatis ^ . Rchb. Germ. fig. 1024. 

Hab. in Iberia Gaucasic-d (ex G. Koch), ditione Talysch (Hoh. ex Ledeb.) 

Ar. Geogr. Regio Danubialis. 

15. O. divergens (Boreau Fl. Gentr. p. 507) bulbo bulbillis 
numerosis tunica inclusis constante, foliis linearibus canaliculatis 
albo-vittatis erectisscapo sublongioribus, scapo elato. floribus corym- 
bosis,pedicellisinferioribus flore 3-4-plolongioribus fructiferis paten- 
tibus vel subrefractis fructu erecto, bracteis lanceolatis acuniinatis 
pedicellis triplo brevioribus. filamentis perigonio sublriplo breviori- 
bus, capsula obovato-elliptica apice subretusa angulis acutis squi- 
distantibus ?. Ic. Jord. Ic tab. 125. 

Hab. in insula Ghios prope Pityos (Orph !) et prob. alibi. 

Hcec species ex cl Freyn Fl. Istr., p. 2iJ3 ab 0. refracto Kit. statura major.:- 
(pedali), pediceliis longioribus non valde refraclis, capsulse costis oequidistan- 
tibus nec per paria approximatis differt. — 0. cuspidatum Lindl. Bot., Reg. 
XXXI, non Bertol., tab. 21 ex Byzantio videtur forma culta hujus speciei 
foliis albomargip.atis. 

Ar. Geogr. Gallia australis, Illyria, Dalmatia. 

16. O. umbellatum (L. Sp. 441) bulbo ovato prolifero, foliis 
glabris patulis linearibus canaliculatis albo-vittatis scapo longioribus, 
floribus corymbosis, pedicellis inferioribus longioribus fructiferis sub- 
horizontaliter patentibus fruclu erecto bracteas lanceotatas acumina- 
tas subsuperantibus. perigonii phyllis lineari-oblongis lale viridi- 
vitlatis obtusis externis mucronulatis, filamentis perigonio dimidio 
brevioribus, capsula ovato-oblonga costis sex aequidistantibus "^ Ic. 
Jacq. Austr. t. 343. — Rchb. Germ. 1019. — 0. minus L. Mant. 364. 

Hab. in cultis, lapidosis, a regione inferiore adsubalpinam, Gr«-cia(Sibth.), 
Attica (Heldr. Herb. Norm. 785 ! sub 0. paterfamiltas'), Gyclades (Sart.), 
AnatoUa (Tchih.), Syria ad Aleppo (Haussk !), Damascum (Gaill !), Bery- 
thum(Bl!), Antilibano ad Mandschura (Ky. G79!), Tauria (Stev !), Gaucaso 
et Transcaucasia (Ledeb.). 

Ar. Geogr. Europa tota media et australis ab Anglia et GothiA ad Ros8iam 
mediam, Africa borealis. 

17. O tenuifolium (Guss. Prodr. I. 413) bulbo ovato sim- 
plici, foliis glabris filiformibus ereclis sulco exaratis non ve! vix albo- 
lineatis scapo brevi fequilongis vel longioribus, corymbi pauciflori 
pediceliis semper erecto-subpatulis inferioribus elongatis braclea 
lanceolato-subulata longioribus, perigonii niajusculi pbyllis lincari- 
oblongis dorso virentibus albo-marginatis oblusis externis obsolete 
apiculatis, filamentis perigonio dimidio brevioribus, capsulae obovatpe 
apice subretusaecoslis acutis binatim approximalis ^ Kclib. Ic. Gcrm. 
1020. — 0. Gussonll Ten. Fl. Nap. III, p. 337, tab. 2:26 fig. 1. — 0. 
Kothii Parl. Fl. Ilal. 11, p. 441 (variatio foliis albo-lineatis hiic nec 
ad 0. coUimm ob folia glabra spectat). 


Orniihogalum. liliace^ 219 

Hab. in collinis a regione inferiori ad montanam et alpinam, Gephalonia 
in monte ^no 2000' (Heldr !), Acrocorinthus (Orph !), pascua alpina montis 
Olenos et Parnassus prope Livadi (Heldr!), mons Panachaicos supra Patras 
(Heldr!), Byzantii (Uuparq !), Bithynia (Thirke !), Lydia ad Smyrnam (Noe), 
Caria (Pinard !), Gyprus (Ky. 498!), Syria ad Aintab et Aleppo (Haussk !), 
Damascum (Gailll), Mesopotamia ad Mardin (Haussk I), Gataonife mons 
Berytdagh ad nives (Haussk!), Armenia Turcica ad Gumusch (Bourg !), 
Armenia Hossica (G. Koch) et Iberia ad Baka et Schemacha (Bge !). 

,6 trichophyllum. — Folia tenuissima subsetacea. — 0. trichophyl- 
liim Boiss. et Heldr. Diagn. Ser. II, 4,.p. 108. 

Hab. iu Egypto circa Alexandriam (Ehr ! Samar I Letourn. l^ sub Orn- 
umbellato\). 

Species a formis pumilis 0. umbellati statura pumila, foliis angustioribus, 
capsulae formA discedens. 0. coilinum Guss. quod ex Oriente non novi valde 
affiue dignoscitur foliis ciliatis. Gharacter ab auctoribus ingenere Ornithogalo 
notatus foliorum concolorium vei albolineatorum forsan non sat gravis nec 
lirmus. 

Ar. Geogr. Gallia australis, Italia. 

J8. O. Armeniacum (Baker Gard. Gron. 1879. Jun. p. 748) 
bulbo ovato simplici, foliis numerosis angustissirae iinearibus canali- 
culatis palenti-subrecurvis scapo muito longioribus albo-lineatis sub- 
tus vel tantum margine plus minusve cilialis, scapo brevi, corymbi 
densiusculi 8-12-flori pedicellis bracteis membranaceis lanceolatis 
longe acuminatis aequilongis ilore duplo iongioribus sub anthesi 
erecto-patuiis fructiferis.. , perigonii phyllis lanceolatis late viridi- 
Xasciatis acutis, filaraentis perigonio duplo brevioribus, capsula.... ^. 

Hab. in Armeni&? (Kyl)Vid. specimen acl. Leichtlin communicatum et in 
Horto Vindobonensi cultum. Vidi quoque specimen ex Tauro GiUcico a cl. 
Maly missum et priori conforme. 

Folia 7-lOpollices longa lineam vel sesquilineam lata, scapus brevissimus, 
perigonii phylla 7-9 lineas longa. Affine 0. nivuli differt foliis multo longio- 
ribus ciliatis, corymbo multifloro, floribus majoribus. Affine quoque 0. collino 
foliis paucis, corymbi pauciflori pediceliis longissimis distincto. 

19. O. pedicellare (Boiss. et Ky. Sched. 1859. — insel Gypr. 
p. 196) buibo ovato simplici, foliis radicalibus pluribus anguste 
linearibus giabris concoloribus planisflores superantibus, scapo sub- 
nullo, corymbi brevis iaxi 5-7'tloripedicellis longissimis erecto-paten- 
tibus vel patentibus flore et bractea lineari-lauceolata 5-6-pio lon- 
gioribus, perigonii parvi phyllis lanceolato-eilipticis obtusiusculis 
virentibus late albo-marginatis, filamentis perigonium dimidium 
aequantibus, capsahe parvee obovato-globosae costis cequidistaiiti- 
bus "y^ . 

Hab. in Gypro inter Larnaca et Athienu et prope Famagosta (Ky. 412 !), 
Eamdem specieni legisee videtur ci. Weiss in Gretd ad Gydoniam. 

Folia tripollicaria linea vix latiora, pedicelli inferiores demum bipollicares, 
flores illis 0. nani dtmidio minores vix 4 lineas longi, capsula vix magni- 
tudine pisi Affine O. tenuifolio et nano longipedt ab utroque floribus 
parvis, capsula minuta globosi distinctum videtur. 


290 LiLiAGE^ Omithogalum . 

20. O. nivale (Boiss. Diagn. Ser. I, 5, p. 65) bulbo ovato sim- 
plici, foliis anguste linearibus canaliculatis glabris acutiusculis scapo 
loiigioribus late albo-lineati», scapo brevissimo, corymbi 3-6-flori 
densiusculi pedicellis bracleis membranaceis ianceolato-acuminatis 
jequilongis flore vix longioribus, frucliferis patentibiis arcuatis, peri- 
gonii phyllis elliptico-oblongis obtusis late viridi-fasciatis, filamentis 
dimidium perigonium sequautibus, capsul* globostfi angulis eequidis- 
tantibus ^. 

Hab. ad nives deliqnescentes in snmmo cacumine Bozdagh Tmoli occiden- 
talis (Boiss !), in montibus ad Nikilar (Auch. 5401 !). Fl. Jun. 

Folia 4-5 pollices longa lineam lata, perigonium ut et pedicelli sex lineas 
circiter lon^um, capsula magiiitudine pisi. Ex cl. Baker varietas alpina 
0. umbellati sed ab eo bulbo simplici et characteribus omnino abhorret; 
afflne autem 0. nano a quo pruiter folia late albo-lineata differt floribus mi- 
noribus, pedicellis abbreviatis, capsula superne non alati. 

+ -}- Capsula alata. 

21. O. nanum (Sibth. et Sm. Fl. Gr. IV, p. 28, tab. 332) bulbo 
subgloboso simplici, foliis anguste linearibus canaliculatis concolori- 
bus arcuatis corymbutn superantibus, scapo brevissimo vel nullo, 
corymbo paucifloro, pedicellis bractea ventricosa oblongo-lanceolata 
subbrevioribus fructiferis arcuato-patcntibus vel subrefractis fructu 
erecto, perigonii phyllis lanceolalis obtusiusculis albis dorso viridi- 
striatis, filamentis perigonio dimidio brevioribus, capsula globosa 
obtusaangulis binatim subapproximatis superne alatis '^ . 

Hab. in Groeciii ad radices montis Mnenali (Heldr !), monte Malevo Laconiae 
(Heldr I Orph I), Kyllene (Orph I), Thracid ad Philippopolin (Friv I), circa 
Byzantium h-e([uens (Sibth. Noo ! Auch. 2145!), in Bithynift (Thirke!), Arme- 
nia Turcica ((.;alv!)et Rossicu (Buhse !). 

/3 lonfjipes. Corymbus laxior, pedicelli frucliferi elongati flore et 
bractea lanceoiata demum duplo longiores. Variatio intermediis in 
typum transiens. 

Hab. Byzantii cuni forma typica! in saxosis ad Athenas et in monte Cory- 
dalo (Heldr!),circuPatras (Boiss!),Zacynthi (Marg !),Corcyr2e (Letournenx!). 

0. ecoscapum Ten. FI. Nap., tab. 44 ex Italia dilTert tantum a varietate ^- 
foliis albo-hneatis, capsula ovato-oblongn. 

22. O. oligophyllum (Clarke Trav. Vni, p. 224) bulbo ovato, 
foliis 2-3-glabris Hdeitri-lingulalis parle inferiori longe attenuatis 
obtusis vel acutiusculis subcanaliculatis, scapo humiii foliis breviore 
1-3 rarius 5-7-floro, pGdiccllis flores et bracteas lanceolatas superan- 
tibus frucliferis patctilibus deinum reflexis, perigonii phyllis obiongis 
obtusis late et paiiidc viridibus aibo-marginatis exlernis obtuse 
mucronalis, fiiamcntis dimidium perigonium a^quantibus lanceolatis 
apice breviter attenuatis, capsula ovata obtusa hexaptera ^. 0. 
Ancfieri Boiss. Diagn. Ser. I, 5. p. 65. — 0. bifolium C. Koch Linn. 
XIX, p. 10. — 0. (Emuliun Scliotl et Ky. GEst. Woch. IV, p. 162. 


Ornithogalum. LiLiACEiE 221 

— 0. pterocarpiini Boiss. et Ky. iii Ky. exs. — 0. Iiexapterum 
Fenzl Mss. — 0. Ruthenicum Griseb. Spic. II, p. 393! 

Hab. in regione alpin.^i montis Tymphrestl iEtolise ad nives (Heldr!), in. 
monte Haemo Thraciae (Clarke), ad coUum Tschipka (Janka!), in Olvnipo 
(Thirlce ! Barbey I Pichl. 238!», luonte Mouraddagh Phrygiui 8100" (liall), 
Anatolia boreali ad (iuenive (Auch. 5'i02!j, et supra Niksar (Tchih !), Tuuri 
Gilicici regione alpinil (Ky! Bal!), inontibus Kassan 0;?lu Ciliciie Kurdicce 
(Ky. 72!), Caucasi centralis alpe Kaischaur GOOO' (Kupr !). 

^ stenophyllum. — Folia angusle linearia. 

Hab. in hipidosis montis Tcharyklar supra Adalia Lyci;e (Bourg !). 

Scapus 2-5-polIicaris llaccidus, folia h-Q pollices longa superne 3-5 lineas 
lata, perigonii phylla A-5 lineas longa fere 2 lata tructilera subelongata, 
capsula sex lineas loiiga alis sesquilineani latis. Species perigonii phyllis 
latis et capsuia late alata insignis. 

23. O. Wiedemanni, biilbo ovalo, foliis 2-3 glabris iincaribus 
breviter acutalis basi Jongc atleiiualis scapo gracili 5-8-lloro sublon- 
gioribus, pedicellis breviter el laxc raceniosis gracillimis bractca 
lineari demum reflexa floreque niulto longioribus erccto-patulis fruc- 
tiferis patcntibus capsula crecfa. perigonii pliyllis anguste lineari- 
ellipticis obtusis dorso lale ot pallide viltatis albomarginatis, filanien- 
tis dilatatis versusapiccm abruptiuscule attenualis perigonium dimi- 
dium fequantibus, capsula ovata obtusa bexaptera i' . 

Hab. in Anatolia boreali ad Safranbol ct in monte Aladagh Szebeii 
(Wied!). 

Sendpedale, folia 1 V2-2 lincas lata, pedicelli 1 V2-2 pollicares, perigonium 
5-6 lineas longum. Valde affme 0. oligophyUn specifice distinctum videtur 
])edicellis longioribus non refractis nec penilulis, perigonii phyllis angustio- 
ribus. Ulterius tamen observandum. 

24. O. fimbriatum (Willd. Nov. Act. Berol. 3) bulbo simplici 
ovato, foliis 3-8 linearibus canaliculatis saepe falcato-recurvis undi- 
gue patule vel retrorsum pilosis scapum pilosum brevem superanti- 
l)us, corymbi laxiusculi 8-15-flori pcdiccllis inferioribus elongalis 
bracteas glabras lanceolatas ajquaiitibus vel supcrantibus erecto- 
palulis fructiferis arcuatis patulis vel subdeflexis, pcrigonii phyllis 
oblongo-linearibus obtusis late viridi-vittatis, iilamentis laneeolatis 
dimidium perigom'um vix ;cquantibus. capsukecostis binatim approxi- 
inatis anguste alatis 'if . Bot. Mag. 3077. — Bot. Reg. tab. 555. — 
0. Ra'gnerianum G Kocli Llrin. XXIL p 246. 

Hab. in Gr»ci;i, isthmus Corinthiacus (Bory), Arcadia cenlralis ad Diaselo 
2ri00'-3000' (Heldr!), Bfeotia in regione superiori Heliconis (Orpli!), Byzantii 
(Coumany !), Bilhynia (Thirke !), Anatolia (Auch 2143!), ad Sniyrnan'i (Bal. 
110!), Tauria ad Synii^heropol et Sudak (Slev !), Libanus ad Gebel Baruk 
(Ball!). 

/3 ciliatum. — Folia niargine tantum et pectinatim ciliata. 
Hab. in Tauro Cilicico (Ky!), circa Hierosolymam (Post!). 
Hn.'c species variat foliis 1-3 lineas latis 


222 LiLiACE^ Omithogalum. 

25. O. neurostegium (Boiss. et Blanche) bulbo ovato-conico, 
foliis 4-0 anguste lineari-lanceolatis inferne et superne longe atte- 
nuatis scapum humilem superantibus retrorsum hispidis, racemo 
brevi ovato 5-7-floro pedicellis crassiusculis striatis flore vix longio- 
ribus sub anthesi strictissimis. bracteis pedicello longioribus lanceo- 
latis acuminatis herbaceis multiuerviis anguste albo-marginatis, peri- 
gonii parvi phyllis oblongo-linearibus obtusis dorso pallide viridibus 
multistriaiis anguste albomarginatis, filamenlis perigonii tertiam 
partem aequantibus dilatalis superne attenuatis, ovario turbinato 
subulato, capsula.... ^. 

Hab. in Libano superiore ad Djurd Tannourim (Bi. 653 !). 

Planta 4-5-pollicari.s, folia parte latiori 2 lineas lata, flores (3 lineas longi. 
Ab affini 0. fimbriato differe videtur pedicellis abbreviatis strictis, bracteis 
herbaceis striatis nec membranaceis, floribus minoribus. Ex unico specimine 
notum et ulterius observandum. 

26. O. Balansae, bulbo ovato simplici, foliis 2-3-nis lineari-lin- 
gulatis aculiusculis canaliculalis faicato-incurvis scapo brevi iongio- 
ribus, racemo pauci et densifloro ovato, pedicellis erectis flore et 
bracted lanceolata brevioribus, perigonii majusculi phyllis late 
oblongo-linearibus obtusis pallide et lale viridi-fasciatis externis 
obluse apiculatis, filamentis valde dilatatis superne breviter attenuatis 
filamento dimidio brevioribus, capsula ovata erecta hexaptera alis 
binatim subapproximatis ^. 0. Aucheri Boiss. in Bal. pl. Ponti et 
Bourg. Arm. non Diagn. 

Hab. in regione alpin^ Ponti Lazici supra Djimil 8C00' (Bal !), monte Kolak- 
dagh Armeniae 8000' (Huet !), ad nives montis Fecelem supra Gumuschkhane 
(Bourg !). Specimen Olympi Bithyni cum 0. oligophyllo a cl. Barbey lectum 
hile spectare videtur. 

Folia 3-4-pollices longa 4 lineas lata, racemus florifer subcapitatus tandem 
ovatus sesquipollicaris, perigonium demum 7-8 Uneas longum. Prius cum 
O. oligophytlo confusum differt pedicellis brevissimis erectis nec elongatis 
demum peudulis ; flores paulo majores sunt. 


Sp. mimis nota. 

0. glaucophyllum (Baker in Gard. Ghron. 1875^ II, p. 36) foliis 
glaucis linearibus planis vitla destitutis sensim attenuatis flores longe 
superantibus (Va-pedem longis 6 lineas latis), scapo pollicari,corymbo 
deltoideo iO-t5-floro (3 poU. longo 4 iato), pediccUis erecto-patenti- 
bus 1-2-poHicaribus, bracteis dimidium pedicellum aequantibus, peri- 
gonii phyllis lanceolatis acutis facie albis dorso viridibus auguste 
albo-marginatis (8-9 lin. longis 2 V^-S latis), filamentis lanceolatis 
perigonio triplo brevioribus. ovario globoso sexsulco, capsula..... ^. 

Hab. in Asia minore unde cl. Elwes bulbos retulit. 

Ex cl. Baker ex affinitate Q. umbellati. 


Ornithogalum. liliace^ 223^ 

Species dubiw. 

0. sororium (Schott et Ky. (Est. Bot. Woch. 1854, N» 13) foliis 
paucis lineari-linguiformihus canaliculalis palentissimis apicem ver- 
sus angustalis glabris, racemo inter folia sessili, pedicellis erectis 
bracteis lanceolatis acuminalis striatis brevioribus inferioribus peri- 
gonio sublongioribus, perigonii phyllis eiliptico-linearibus viridibus 
albo-marginalis, ovario hexaedro aciebus valde prominulis ^. 

0. 6)/i«/ (Schott et Ky. (Est. Bot. Woch. 1854 N° 19)foliis paucis 
glaucis glabris oblanceolato-linearibus profunde canaliculatis,corymbo 
inler folia ssssili, pedicellis tandem refractis bracteas lanceolat?- 
lineares non iequantibus, perigonii phyllis lineari-oblongis viridibus 
lalc albo-marginalis, slaminibus perigonio duplo brevioribus, ovario 
hexaedroaciebus valdc promiriulis '^. 

Hab. utraque species in Tauro Cilicico unde cl. Kotschy bulbos in Hort. 
Vindob. cultos retulit. 

Species in herbario Vindobonensi ut videtur non obvi» valde inconiplete 
descripta; ct probabiliter ad supra descriptas referendaj. Ex ovario acute 
hexaedro dicto ad gregem specieruni capsula alat:\ donatarum verosiniiliter 
referendse. 

0. Afrum. (Zuccagni in Rom. Coll. p. 137. — R. et Sch. 
Syst. VII, p. 435 (scapo tereti nudo, floribus umbellatis, pedunculis 
inaequalibus simplicibus "^ . AUium Afrum K'^ . Enum iV, p. 455. 

Hab. in Egypto (Desf.) 

Scapus bipedalis. Foliannmerosaensiformia canaliculat;).Uinbellaquinque- 
ilora, Uores magnit. Asphodeli fislulosi albi iaciriiis purpureo-vittatis. Cap- 
sula trigona. Semina nigra ragosa. Nec Ornithof/alum nec .Allium esse videtur. 

URGIi\E\ (Steioh. Ann. Sc. Nat. 4834, p. 321). 

Perigonium phyllis sex patentibus uectario destitutis. Filamenta 
sex perigyna basi phyllorum adnala, antherfe versaliles medio dorso 
aflixie. Ovarium Jriloculare. Ovula in loculis plurima. Slylus ex 
siimmo ovario liliformis, stigma capitatuiu trisulcutn. Capsula char- 
tacea glohosa vel oblonga trisulcata. Semin-i plura compresso-plana 
alata superposila. — Herbse bulbosic lloribus racemosis. 

1. U. undulata (Desf. All. I, p. 300 tah ^^ sub ScillCi] bulho 
uvato crassiusculo, foiiis omnibus radicaiihus hysteranlhiis in orbem 
expansis linearibus canalicuiatis valde undulato-sinualis, scapo gra- 
cili erecto foliis multo longiore, racemo laxo brevi, |)ediccllis ascen- 
denlibus perigonio cequilongis vel ^uhiongioribus basi bracted lineari 
subcalcarata eis duplo breviore suflullis, perigonii pallide rosci phyl- 


224 HLiACE^ Urginea 

lis anguste lineari-ligulatis obtusis inferne longe attenuatis basi bre- 
viter adnatis, filamentis filiformibus perigonio iequilongis, capsula 
ovato-trigona obtusissima magna, loculis 3-4-spermis '^.U. undulata 
Steinli. loc. cit. 

Hab. in rupestiibus maritimis, Cypri ad Larnaka (Sint. et Rigo!), Egypli 
inferioris ad lacum Mareotidem prope Alexandriam (Letournlj. Fl. Aug 
Sept. 

Ar. Geogr. Corsica, Sardinia, Africa borealis tota. 

2. U, maritlma (L. Sp. 442 sub Scilld) bulbo maximo ovato 
tunicis rubeliis, foliis oinnibus radicalihus hyemalibus hysteranthiis 
erectis longe et late lanceolatis acutis basi attenualis, scapo procero 
crasso glauco tereti, racemo longo densifloro, pedicellis ascendenti- 
bus flore duplo longioribus bractea lanceolato-lineari eis 2-3-pIo bre- 
viore basi gibba suffultis, perigonii albidi phyllis ovato-oblongis 
obtusis virenti-nervosis, filamentis filiformibus perigonio subbrevio- 
ribus, capsula ohovato-trigona chartacea loculis 3-4-spermis "^. 
Urg. Scilla Steinh. loc. cit. — Ic.Red. Lil. tab.116. — Rchb. Ic. Germ. 
lig. 1018. 

Hab. in arenosis maritimis in colles regionis montanae saipe ascendens, 
Graecia) et ejus iusularum !, Cret» (Sieb! Raul !), Anatoliie in 'Ponto prope 
Samsum (Tchih), in CiliciA (Ky !), Syria (fiaker), Palestina (Bov6 !), Egypto 
inferiore. 

Ar. Geogr. lusulse Canarienses, regio maritima totiusEuropoe Mediterreaneai 
et Africae borealis, prom. B. spei. 


SCILLA (L. Gen. N» 4i9). 

Perigonium phyllis sex patentibus ima basi connatis nectario des- 
tilutis. Filamenta sex subperigyna perigonii basi adnata, antheree 
medio dorso affixte. Ovarium globosum vel ovatum sessile vel sub- 
stipilatum obtuse trigonum triloculare, ovula (nostrarum) in loculis 
bina collateralia vel pluria supcrposita. Stylus ex apice ovarii 
subulatus obsolete trigonus, stigma oblusum. Capsula membranacea. 
Semina sphaerica vel ovata vel subtriquelra interdum basi arillata. 
— Herbje bulbosfe, florihus racemosis, pedicellis nunquam articu- 
latis, perigonio caeruleo vel roseo-purpureo. 

' Flores autumnales. 

1. S. autumnalis (L. Sp. 443) hulbo ovato, foliis 5-6 hysteran- 
thiis erectis anguste linearibus superne subcanaliculatis suhtus con- 
vexis obtusiusculis, scapo foliis multo longiore, racemo multifloro 
anthesi ineunte subcorymboso dein elongalo, pedicellis ascendentibus 
flori aequilongis vel subduplo longioribus, bracteis nullis, perigonii 
roseo-lilacini phyllis patenlibus lineari-oblongis obtusis persistenti- 


Scilla. MLIACEAC 2-2."* 

bus, filamenlis perigonio subbrevioribus, ovarii loculis brovulatis. 
capsula subglobosa obtusa seminibus non arillatis ^. Ic. Engl. boi. 
tal). 78. — Rdib. Germ. fig. 1012. 

Hab. in collinis regionis inferioris in niontanani accedens, Gnfcia ! et eju> 
insula^J, Creta (Raull), Macedonia (Friv! Orplil), Byzantii (Duparq !), Ana- 
tolia bor. ad Samsun (Tchih !), Cilicia ad Gulek 5(XH)' (Ky. 268!), Syria litto- 
ralis et Libani regio inferior (BII), Palestina (Rothl), Tauria (Stev.), prov. 
Transcaucasica Talysch (Hohen I). Fl. Autumno. 

Ar. Geogr. Lusitania, Hispania, Gallia australis et occidentalis, Angliu. 
Germania occidentalis, Italia, Dalmatia, Serbia, Bosnia, Africa borealis. 

2. S. Hanburyi (Baker Jouru. Linn. Soc. XIII, p, 235) bulbo 
ovalo crassiusculo, foliis bysteranthiis auguste linearibus, scapo 
stricto humili in racemum laxe 15-20-florum abeunte, pedicellis 
patentibus flore B-lO-pio longioribus, perigonii phyllis anguste ligu- 
iatis, ovarii loculis biovulatis, capsula obovata trisulcata obtusa 'if . 

Hab. in Antihbano 4000' (Hook. et Hanbury). Non vidi 

Bulbus pollicem crassus, scapus 3-5-pollicaris. racemus 2-3-pollices longus 

■et latus pedicellis 1-1 Va pollicem longis, llores niaga. iS autumnalis a qu;i 

pedicellis longis dilTerre videtur. 

* * Flores vernales. 

3. S. haemispherica (Boiss. Voy. Esp. 163) bulbo maximo, 
foliis late linearibus margine ciliolatis scapo longioribus in orbeni 
recumbentibus, racemo corymbose hemispberico multifloro conferto, 
pedicellis flore mullo longioribus erecto-palentibus, bracteis lanceo- 
latis acuminatis pedicellos subffiquautibus, perigouii Cceruleo-violacei 
expansi phyllis Janceoiatis obtusiusculis, pistillo filamentis lalis 
caerulescentibus sublongiore, ovarii oblongi loculis quadriovulalis. 
capsula ovala mucrotiata, seminilius suhglobosis rugosis uon arillalis 
^. S. Fermiana L. Sp. 442. — 5 Cliisii Parl. Fl.lt. II, p. 462. 

Hab. in regione Abusir (Taposiris) ad occidenteni Alexandria^ Kgypti undo 
bulbos cl. Letourn. retulit et m liorto coluit Vidi tlorem unicum luilii a cl. 
Ascherson communicatuni qui speciem determinavit. 

Ar. Geogr. Lusitania, Hispania, Melita, Africa boreahs. 

4. S. hyacinthoides (L. Syst. Veg. 13, p. 272) bulbis magnis 
ovatis gregariis, foliis 10-12 synanlhiis late lanceolato-liiiearibus bnsi 
attenualis apice breviler acutalis margine minute cilialis, scapo elato 
crassiusculo foliis longiore, racemo cylindrico-conico multifloro 
demum longissimo, pedicellis flore 3-4-plo longioribus patentibus 
demum sursum arcuatis bracteola minutissima truncata transverse 
sulilaliore sulTultis, perigonii violaceo-cserulei piiyllis patentibus ellip- 
tico-lanceolatis oblusis, (ilamentis subulalis perigonio subbrevioribu.^. 
ovario ad basin dissepimentorum poris tribus nectarifluis instruclu 
iocuiis biovulatis, capsuki globosa depressa, seminibus non arillalis 

15 


28<> LiLiACE^ Scilla, 

^. Ic.Bot. Mag. tab. 1140. — Rchb. Germ. fig. 1016. — Nectaro- 
scilla hyacinthoides Parlat. 

Hab. in lapidosis et cultis regionis inferioris, insulae lonicae (Parl.), Greta 
(Oliv.), Chios (Orph !), Pamphylia ad Adalia (Bourg !), Syria littoralis (Gaill ! 
Post!), Paleslina in regione Philisteorum (Boies !). Fl. vere. 

Ar Geogr Lusitania, Gallia australis, Italia maritima, Sicilia, Dalmatia. 

5. S. Messeniaca (Boiss. Diagn, Ser. I, 7, p. 110) buibi ovati 
tunicis pallidis, foliis 5-7 synanthiis late linearibus planis basi longe 
attenualis apice breviter acutatis, scapis graciiibus foliis subbreviori- 
bus, racenio ovato-oblongo-7-12-floro, pediceilis erecto-patulis perigo- 
nio «quilongis vel sublongioribns, bracteola iineari truncala minu- 
tissima ad pedicelli basin sila, perigonii azureiphyllis subpalentibus 
linearibuj obtusis nervo saturatiore, filamentis cferuieis a basi dila- 
tala sensim atlenualis perigonio subbrevioribus, antheris caeruleis, 
ovarii loculis biovulatis, stylo ovario fequilongo, capsula.... ^. S. 
unmna Bory et Ch. Fl. Pelop. p. 15 non L. 

Hab. in Messenitl non procul ab urbe Galamata (Bory !). Fl. vere. 

Folia V^-l pedein longa 4-10 lineas lata, i^acemus sesquipollicaris, florefe 
paulo majore.s eis 5 pratensis cui aflinis est et quae differt folils triplo an- 
gustioribus acuminatis, pedicellis flore triplo longioribus, bracteis deltoideis. 
phyllis obovato-oblongis. 

6. S. Bithynica (Boiss. Diagn. Ser. I, 7, p. 3) bulbi ovati 
tunicis pallidis, foliis 4-5 radicalibus lanceolato-linearibus inferne 
longe altenuatis apice breviler acutatis, scapo tenui foliis sequilongo, 
racemo abbrevialo ovato 7-IO-floro, pedicellis erecto-patulis tenuissi- 
mis flori sequilongis vel sesquilongioribus basi bracleola minima 
triangulari basi cordato-subbiauriculala reflexa sufi^ultis, perigonii 
pallide cserulei phyllis patenlibus elliplicis obtusis, filamenlis lineari- 
bus perigonio quarta parte brevioribus, antheris violaceis. ovarii 
loculis quadriovulalis, capsula.... 'V . S. anmna var. /3 Bithynica 
I. cit. p. 240. 

Hab. in montibus Bithyniae inter Sabandja et Guenive(Auch. 5393!). 

Bulbus avellana paulo niajor, tolia 3-4 pollices longa tres lineas lata, flores 
magiiitudinis Scilhe vetmcv, pedicelli tres lineas longi, bracteola liiieam aut 
paulo amplius longa. Nulla affiiiitas cum S. arnucnd lloribus triplo majoribus 
dissitis, pedicellis elongatis strictis etc, alienu. — 5. atncenam ex agro Laco- 
nico in Smilh Prodr. indicatam nullus recenliorum legit. 

7. S. cernua (Bed. Lil. tab. 298. ~ M. B. Taur. Cauc. III, 
p. 266) bulbo ovato, foliis 2-4 scapos parte infcriori vaginantibus et 
eos requanlibus erectis late linearibus apice breviter atlenuatis, 
scapis 1-3 semitereli-angulatis tenuibus t-3-floris post aiithesin 
decumbentibus, pedicollis apice nufaniibus laleralibus flore s?epius 
brevioribus, bractea minuta deltoidea, perigonii fulgide cwrulei 
pbyllis patenlibus longe elliptico-Iinearibus obtusis dorso saturatio- 
ribus, lilamcntis lanceolatis sensim subattcnuatis perigoiiio tertia 


Scilia. i.iLiACE.E 227 

parte brevioribus, antheris creruleis, stylo subtriangulari ovario sub- 
longiore, ovarii loculis 8-10-ovulatis, capsula ovafa seminibus non 
arillatis "¥ . S. amoina M. B. Taur. Gauc. I, p. 278 non L. — S. Sibi- 
rica Andr. Rep. tab. 365 (nomen rejiciendum, in Sibiria non crescit). 
— S. aznrea Gold. Mem. Mosc. V. 125. — S. unijlora Wild. herb. et 
S. monanthos G. Koch Linn. XXII, p. 251 (forma uniflora). — S. 
Roseni G. Koch \. cit. p. 250. 

llab. in sylvaticis in regionem alpinani ascendens, Ponlus Lazicus (Bal !), 
Armeniae Turcicae montes ad Gumusch Khane (Bourg!), ad Erzorum (Auchi 
5:390! Calv!), Gypnis (Sint!), Gilicife ditio Kassan Oglu (Ky. 15G!), mons 
Mour^ddagh Mesopotamiae supra Orfa (Haussli), Antibanus (Schlumberger I)^ 
( ;aucasus (M. B. G. A. Mey !), Transcaucasia (Szov ! Hoh !), Tauria (Stev.). 

Ab affini <S. amcend foliis angustioribus, floribus paucioribus cernuis nec 
erectis distincta. 

Ar. Geogr. Bosnia, Serbia, Ro8sia media et australis. 

8. S. Hohenackeri (F. et Mey. in Hoh. Talysch Enum. p. 26) 
bulbo ovato, foliis 4-5-lineari-lanceolatis elongatis acutis scapum 
basi vaginantibus et eum aequantibus.racemo 4-7-floro laxo, pedicellis 
tenuibus ereclo-patulis basi bracteolis 2 linearibus brevibus basi 
setaceocaudalis suffultis, perigonii pallide caerulei phyllis patentibus 
elliptico-linearibus obtusis, filamentis ianceolatis sensim attenuatis 
perigonio tertia parte brevioribus, antheris caeruleis. stylo tereti ova- 
rio duplo longiore, ovarii globosi breviter stipitati loculis 4-ovulatis 
^'. S. cerniia var. pluriflora Ledeh. Fl. Ross. IV, 157. 

Hab. in prov. Talysch prope Lenkoran in sylvaticis (Hoh !), in Persi4 
boreali prope Asterabad (Bge!), Afitghania (Griff. ex Baker). 

Ab affini S. cernud foliis longioribus angustioribus et acutioribus, scapo 
iiiuitifloro, bracteolis binis basi caudatis etc. diversa.Utriusque notasdistinc- 
tivas cl. Regel optime exposuit. 

Ar. Geogr. India boreali-occidentalis (Baker.) 

9. S. bifolia (L. Sp. 443) bulbo ovato crassiusculo, foliis binis 
scapum ad medium fere ampiecientibus suboppositis vel remolius- 
eulis lineari-ianceolatis canaliculalis apice obtuso subconvolulis paten- 
libus vel subrecurvis, racemi pauciflori ovati pedicellis inferioribus 
flore 3-4-plo longioribus, bracteoli miuuta deltoidea sfepius obsoleta, 
perigonii cserulei phyllis patentibus oblongo-ellipticis obtusis, fila- 
nientis a basi lanceolata sensim attenuatis perigonio terlia parte bre- 
vioribus, antheris caeruleis, ovarii loculis 5-6-ovulalis, capsula glo- 
bosa obtuse trigona, seminibus basi arillo (funiculiexpansione)obsitis 
^. Engl. bot. tab. 25. — Rchb. Germ. fig. 1015. — Adenoscilla 
bifolia Gr. et Godr.FI. Fr. 

Hab. in sylvaticis et alpinis, mons Pames Atticae ad nives deli({uescentes 
(Heldr! Orph. Fl. Gr. exs. 314 sub. S. nivali), montes Athos Macedoniae et 
Haemus Thracia^ (Griseb ), Byzantii (Duparq !), Tauria (Siev !), Gaucasus 
(M. B.j, Iberia Gaucasica (Wilii.). Fl. vere. 

/5 nivalis Baker. 1 cit. p. 233. — Humilior gracilior, folia bre- 


228 LiLiACEiE Scilla. 

viora et angusliora, racemus sffipe depauperatus, bracleola minima 
ad basin pedicellorum sfepius obvia, flores minores phyllis angtfs- 
lioribus. — S. nivalis Boiss. Diagn. Ser. 1, V, p. 63. — S. minor C. 
Koch Linn. XIX p. 9 el Sc. dubia C. Koch. 

Hab. in regione alpina Grsecite, Taygeto (Boiss !), Kyllene et Msenalo 
(Heldr I), monte Delphi Eiibea? et monte Corax (Heldr I), montibus insula'. 
Ohios (Orph !), Olympo Bitliyuo (Thirke ! Pichl.), montibus ad Smyrnam 
(Bal. 151 !), moLte Tmolo et Gadmo supra Gheyra (Boiss!), monte Bereket- 
dagli Lyciae (Pest!), Mouraddagh Phrygise (Bal!), 

y polyphi/lla. — S. bifolia var. Taitrica Regel Gartenfl. 1860, 
p. 373, tab. 307. — A forma typica foliis 4-5-nis discedens. 

Hab. ad nives deliquescentes regionis alpint*' supra Elmalu Lyciae (Bourg. 
exs. 263 !), in Tauria ex cl. Regel. 

Ar. Geogr. Hispania media et borealis, Gallia, Belgium, Helvetia, Germa 
nia australis, Itaiia, Dalmatia, regio Danubialis, Rossia media et australis. 

10. S. xanthandra (C Koch Linn. XIX, p. 316) bulbo ovato, 
foliis binis caulem fere ad medium usque amplectentibus suboppositis 
lineari-lanceolalis racemum superanlibus, racerai 10-12-flori pedi 
cellis inferioribus flore quadruplo longioribus cteteris brevioribus, 
bracteola lineari brevissima, perigonii campanulati caerulei phyllis 
expansis elliptico-linearibus obtusis, filamentis late ovalo-triangula- 
ribus apice attenuatis perigonio subduplo brevioribus, antherisflavis, 
ovarii loculis 8-ovulatis, capsula.... "^. S. pratcnsis C. Koch Linn. 
XLX, p. 9, non W. K. 

Hab. in BithyniA (Thirke !). Vidi in herb. C. Koch. 

Scapus cum racemo 10-pollicaris, folia 3-4 lineas lata. Simillima S. bifolia^ 
sed filamenta breviora et duplo latiora anthera?que tlavae nec coeruIeiTe. Ex 
unico specimine nota et ulterius observanda. 


Species dulnce. 

S. Byzaxtina (Poir. Dict. Encycl. VI, 739) foliis liriearibus obtusis 
scapum subaequantibus, spica conica densa multiflora, bracleis pedun- 
culos superantibus subulatis, floribus Cceruleis. 

Hab. in Oriente (Poir.). 

Ex cl. Poiret media ititer S. amccnam et vernam. CI. Baker ex desciip- 
tione eam ad S. Itaiicam adducit. 

S. Strangwaysii (Ten. Ind. Sem. Nap. 1839 p. 12) foliis lanceo- 
lato-linearibus glabris, Ihyrso mullifloro, bracteis pedicellos sub- 
(equantibus, floribus albis, capsulii rostrata. 

Hab. in agro Byzantino (Strangw.). 

Ob llores albos Ornithogali species videtur (Griseb.). 


AUium. LiLiACEiE 22^ 

Tn. III. ALLIEiE. — Bulbosae scaposae. Perigonii phylla libera. 
Slylus a basi ovarii ortus in ejus tubo cenlrali receptus 
dein liber. Semina globosa vel angulata. 


ALLIUM (L. Gen. N» 409). 

Perigonium sexfidum campanulatum vel patens phyllis uninerviis 
ima basi connatis vel dislinclis. Slamina magis minusve basi phyllo- 
rum cohserentia et basi saepius interse connata. Antherse medio dorso 
affixae. Ovarium liberum sessile triloculare rarius ob septa incom- 
pleta uniloculare. Ovula in loculis ssepius bina rarius 3-6 campylo- 
tropa. Stylus filiformis rectus. Stigma simplex vel capitatum. Capsula 
membranacea vel pergamacea trilocularis vel abortu unilocularis. 
Semina angulata angulo centrali loculi supra basin affixa. — Herbae 
bulbosee bulbo tunicato, scapo nudo vel plus minus longe vaginis 
foliorum omnium o bulbo ortorum involulo, floribus terrainalibus 
umjellatis, spatha membranaceS prius indivisa tandem sifipe 2-pluri- 
valvi umbellam involvente. 


Specierum Orientalium distrihutio. 

Sect.I. GROMMYUM Webb Phyt. Gan. III, p. 342. — Ovulain loculis 
binis collateralia. 

SuBSECT. I. PoRRUM Toum — ■ Bulbi e rhizomate non orti. Fila- 
menta Iria interiora tricuspidata cuspidibus filformibus 
vel setaceis, intermedia antherifera. 

Bulbi tuuicae externae in fibras non solutse. 

-|- Folia non fistulosa. 

A. scorodoprasum, ampeloprasum, rolundum, ccerulescens, Gorumsense, 
rubrovittatum, Rotschyi, Lehmannianum. 

+ -I- Folia fistulosa. 

A. phanerantherum, vineale, sphcerocephalum, descendens, Aucheri, Hel- 
dreichii, cristatum, junceum, Reuterianum, chamcespathum. 

' Bulbi tunicae externae vel apice vel omnino in fibras demura solutae. 

•\- Folia non fistulosa. 

A. macrochcetum, marriaritaceum. Rndharicum^atroviolaceum, brevicuspis, 
tappadocicum, cati/ptratum, CUicicum. scabriflorum, gomphrenoides, pustu- 
losum. 


230 ULiAGEiK Allium, 

+ -I- Folia fistulosa. 
A. SinaitwHm, dictyoprasum, flierochuntinum, armerioides, curtum. 

SuBSECT. 11- RuiziRiDiu.M Dori. — Bulbi rliizomati perpeiidiculari 
velobliquo basi adnati stepe cespitosi. Filamenta simplicia, 
rarius inleriora basi utriiique deiiticulo brevi obsila. 

' Bulbi tuuicie reticulatiiu fibroste. 

A. Victorialis. Tataricum^ scabriscapum, strictum. 

* • Bulbi tunica' externie membranacea'. 

A. chloroneuri(m, globosum. hymenorrhiznm. Aitchisoni, fallax, acutan- 
gulum, albidum. 

iSuBSECT. II[. — HaflostemOiN. — Bulbi rhizomate carentes, 
Filamenta omnia simplicia rarissime iria interiora basi 
utriiique denticulo aucla. 

§ 1. Schaenoprasa. — Folia fistulosa. 

A. Cepa. Ascalonicum, Schomoprasum, scabrcllum. umbilicatum, sabulo- 
sum, Scherg^annm, staticiforme. 

§ 2. Brachyspatha. — Folia non listulosa, scapus parte inte- 
riori Ibliis involucratus. Spalluo valvte \\\ vel brevissimc 
caudal<e. 

* l''ilamenta perigonio breviora. 
A. crjjthrcv.ra, rubellic/n. 

' ' Filamentu [^erlgonio longiora. 
A. Weissi, capitellat''m. 

§3. — Codonoprasa. — Folia non tislulosa, caulis pars infe- 
riore foliis involucraty. SpallKC valvtc lanceolatni' longe 
caudatfc altera saltem umbellam siepius superans. 

* Bullti tuiiica; iii libras non >^olutir. 
-f- Filamenta peri-onio quartfi vel diinidia parte longiora, 
A. Arnwuvin. Ulumpiru„i, carinatuDi, /faoum. Phri/gium. pulcheMum, sta- 


AUium. hliacea: 231 

+ -}- P^ilameiita perigonio breviora vel. eo subaiquilonga. 

A. pilosum, myrianthiim, variegatum, Wiedeynannianum, caUimischon, 
Achaium, panicu/atum, chloranthum, glumaceum, modestum, Tchihatchevii, 
montanum, frigidum, Sipyleum, Tauricolum, brevicaule, lepidum, subquin- 
quefiorum, chlorurum. 

' ' Bulbi tunic» extern;i' demuiu in fibras soluta?. 

A. Ruprechti, Djimilense, tnoschatum, Cupani, callidictyon, Sindjarense. 
Stochsianum, Dungei, desertorum. 


§ 4. Molia. — Folia plaiia. Gaulis plerumque (sed non semper) ima 
basi tantum foliis involucratus. Perigoni pliylla plus minus 
patentia. Spallia lata vix vel brevissime caudata. Bulbi 
tunica' nunquam fibros;e nec reticulatte. — Grex a binis 
prfficedenlibus limitibus ilrmis non distincla 

* Folia lanceolata vel liaeatia. 

A. orcophduin, Balansoe. Chamiemoh/. circinnatum, Lihani, Erdelii. subhtr- 
sutuin,trifoliatum.hirsutum,Gayi, papillare, Cassium. Zcbdatiense, criophyl- 
h'.m, laceratum, Carmeli, roseum, Neapohtanum, Phthioticum, triquetrum. 
paradoxum. 

' * Folia oblong'^ vel ovata. 
A. ursimim, Akaka, hwmanthoides, minuti/forum, colchicifoUum. 

Sect. n. MELANOGROMMYOiWVebb Pliyl.Gar. lll, p. 347.-Ovuld 
in ioculis 8-10 biseriata. 

* Perigouii phylla post antliesin erecta rigida. 
A. Jcnischianum. Caspium, Bodeanum, Brahuicum, Schuberli. 

' ' Perigonii i>liyHa post anthe.sin flaccida vel rellexa. 

A. nigrum, Crameri, CyriUi, chrysantherum, stenopetahtm. reflexum, hirti- 
folium, Jezdianum, carUiostemou, decipicns, Orientale, Aschersonianum, 
Hothii, Noeanum, Ohvieri, tripedak. 


S32 LTLiACEiE Allium, 

Sect. I CROMMYUM. — Ovula in loculis bina collateralia. 

SucsKCT. I. PoRRUM. — Filameiila tria iriterna tricuspidata. 

' Bulbi tunicse externae non fibrosas. 
4- Folia non fistulosa. 

1. A. scorodoprasum (L. Sp.425)bulbi ovalibulbilliten tunicis 
membranaceis, scapo elalo ad medium usque folioso, foliis linearibus- 
planis margine scabris, spathae valvis ovatis abrupte acuminatis 
umbella brevioribus, umbellae bulbis violaceis confertis, pedicellis 
paucis brevibus, perigonii purpurei phyllis ovato-lanceolalis acutis 
carina asperis, filamentis perigonio brevioribus tribus interioribus 
tricuspidalis cuspide antherifera filamento ipso triplo breviore, late- 
ralibus duplo longioribus ^. Fl. Dan. tab. 1455. — Rchb. Ic. Gernu 
fig. i073. — A.arenarium Sm. Brit. 356. 

Hab. in Cypro et aliis Graecise insulis (ex Sm. Prodr.), Taurid (Georg.), 
Iberia (Stev.). 

/3'? caudatim. — Spathalonge caudata umbellam ssepigsime omnino 
bulbiferam superans, 
Hab, ad Gedros prope Hadet Libani (Gl. Blanche !). 

Ex cl. detectore iii exerapl. duodenis unicus flos repertus a me non visus- 
Haec forma igitur subdubia remanet. 

Ar. Geogr. Europa media ab Angliii et Scandiuavia ad Galliam, Italiami 
centralem, regioneni Danubialem et Rossiam mediam. 

:2. A. ampeloprasum (L. Sp. 423) bulbi tunicis scariosis, 
scapo tereti elato usque ad medium foliato folia superante, foliis planis- 
carinatis late linearibus, umbellse mullifloroe pedicellis flores pluries- 
superantibus, perigonii rosei vel purpurei campanulati phyllis ovato- 
oblongis obtusis dorso plus minus scabris, lilamontis perigonio- 
paulo longioribus tribus interioribus tricuspidatis cuspide antheri- 
fera lateralibus breviore :?^. Ic. Fl. Grtec. tab. 382. — Rchb. Ic. 
Germ. 107. — A. Thessalum et A Syriacum Boiss. Mss. — A. 
Byzantinum G. Koch Linn. XXII, p. 250. — A. Pylium Notaris 
Ind. Gennens. 1843 (forma capituiis diminutis!). 

Hab. in cultis et siccis totius ditionis a Graiciii et ejus insulis, Macedonid, 
:id Syriam ! Egyptum ad Alexandriam (Letourn !) et in Oasi parva (Asch !),, 
Anatoliam (Wied I), Transcaucaaiam (Ledeb.), Persiam australem (Haussk !J 
et borealem (Buhse !). 

/3 leucanthum Regel Mon. p. 54. — Flores albidi. Vaginse ssepe 
scabridee. Stylus stamina s{£pius longe superans. — A. leucanthum 
C. Koch Linn. XXII, p. 240. — A Wildii Heldr. Atti Gong.Fir. 1876- 
p. 232! 


Allium. LiLiACE^ 23& 

Ilab. in insula Zacyntho (Marg!), Cataoiiii in herbidis niontis Berytdagh 
(Haussk !), Transcaucasiain ditione Schirvan (C. Kochl). insulil Prasu Eubeae 
sept. (Wied !). 

Stylum elongatum huic plantJB ex cl. Heldr. characteristicuui in iovnvk 
typic^ speciei saepe quoque observavi. 

y pruinosum. — Perigonium pallide roseum totum pruinoso-sca- 
bridum, filamenta iongius exserta. 

Hab. in scopulo Arpedoni insularum Pharmacusarum Atticai (Heldr!). 

Ar. Geogr. Gallia australis, Lusitania, Hispania, Italia, Dalmatia, Africa 
boreaiis. 

3. A. rotundum (L. Sp. 423) bulbo bulbillos slipitatossappius 
edente, tunicis membranaceis, scapo elato ad tertiam vel dimidiam 
partem foliatu folia linearia plana carinata acuta superanle, spallia 
ovata breviler miicronafa urnbeila breviore ciio decidua, umbella? 
niultiflorae globosa^ densae pedicellis inequalibiis inferioribns bi-evis- 
simis superioribus flore '/.'-l2-plo longioribus, perigonii ovalo-pyrami- 
dali dorso vel tantum ad carinas scabri phyllis ovato-oblongis conca- 
vis obtusis vel mucronulalis, lilamentis inclusis basi ciliatulis lribu& 
internis tricuspidalis cuspide antherifera lateralibiis multo breviore, 
capsula perigonio breviore %. Rchb Ic. Germ. f. 1879 (flores nimis 
parvi el nimis aperti). — .4. porphyroprason Heldr. et Sarf. Mss. 
— A. Baiimannianim C. Koch Linn. XII, p. 241. — A. tracliyan- 
thum Griseb. Sp. II, p. 399 ! 

Hab in cultis totius ditionis a Grseoia! et ejus insulis ! ad Aualoliam - 
Syriam! Mesopotamiam (Hausskl). Armeniam (Calv!), Transcaucasiam 
(Iloh!). 

Ar. Geogr. Gallia, Belgium, Germania, Helvetia, Italia, Dalmatia, regio 
Danubialis, Rossia media et australis. 

4. A. caerulescens (Boiss. Diagn. Ser. II, 4, p. 115) bulbo...., 
scapo ultra medium folialo foliis brevibus linearibus planis carinatis 
strictis, spalhae membranacese lobis 2-3 ovatis mucronatis umbella 
hrevioribus, perigonii campanulali caerulescenti-violacei laevis phyllis 
late oblongis acutiusculis carina virentibus, filamenlis perigonio ter- 
tia parte brevioribus basi ciliatulis internis tribus tricuspidati* 
cuspide intermedia brevissima lateralibus setaceis longe superata, 
e.Kternis anguslioribus et brevioribus "^ . 

Hab. in Armenia prope Erzerum (Calv!). 

Ex uuico specimine bulbo orbato descriptum et ulterius observandum- 
Caulis pedalis, folia 2 lineas fere lata, umbella avellansl paulo niajor, perigo- 
nium 3 V» lineas fere longum. Ab affini A. Aiicheri foliis planis, perigonii 
phyllis latis, etc, alienum. 

5. A. Gorumsense (Boiss. in Ky. pl. Cil. Kurd. 1859) bulbi 
ovati tunicis tenuiter membranaceis, scapo elato supra mediam par- 
lem folioso folia plana linearia mullinervia acuminata stricta siipe- 
rante, spatha cito delapsa, bracteolis nullis, umbclia} 20-30-Clor{F 


234 LUAXCKM Allium. 

pedicellis tenuissimis palulis apice sursum recurvis flore quintuplo 
longioribus, perigonii campanulali albi nitidi phyllis ovalo-oblongis 
acutiusculis obsolete carinalis, filamentis perigonio 1 V^-^ plo iongio- 
ribus exlernis simplicibus anguste lanceolatis inferne ciliatis, internis 
latioribus tricuspidatis glabris cuspide antherifera (Hamento ipso 
aequilonga lateralibus tcnuiter setaceis multo crassiore et subbre- 
viore, stylo exserto "^. 
Hab. ad pagum Gorumse Giliciae Kurdicse (Ky. Suppl. 1741). Fl. Maio, 
Bipedale, folia pedalia 2 lineas lata, umbellae pedicelli 7-9 lineas longi, 
perigonium 2 lineas longum. Facies et folia multistriata A. calyptrati sed 
tuniCct! membranaceae nec tibrosae, folia elongata, flores minores carina obso- 
leta et laevi nec scabrida,filamentalongius exserta externainferne valde cilia- 
tula nec glabra, interiorum cuspides valde inoequilatfB, Am. Regel Mon. p 51, 
sub nomine ^l. margaritacei var. Gorumsensis plantam niihi ignotam omnino 
alienara describit. 

6. A rubrovittatum (Boiss. et Heldr. Diagn, Ser. I, lo, 
p. 29) bulbi parvi ovati tunicis membranaceis albis, scapo Immili ad 
medium usque foliato folia tenuiter filiformia superne carialiculala 
tlexuosa superante, spathse valvis binis membrariaceis ovatis nuicro- 
falis umbella triplo brevioribus, umbellse globostB minuta3 pedicellis 
externis brevissimis cseteris flori tequilongis vel sublongioribus, peri- 
gonii ovato-campanulati phyllis ovato-oblongis carinatis carina 
aculeolatis et rubro-vitlatis margine albidis scabridis, filamentis gla- 
bris internis Iricuspidatis cuspide anlherifera laleralibus apice sub- 
exsertis dimidio breviore, capsula perigonio subbreviore '^ . 

Hab. in Gretie saxosis faucis Kordaliotiko inter Speili et Preveli (Heldr!), in 
rupibus maritimis ad Khania (Raul ! j. 

Gaules 2-C-poliicares, umbella avellaua subminor, perigonium 2 lineas lon- 
gum. Afline A. Reuteriano foliis crassioribus, antheris longe exsertis, etc, 
diverso. 

7. A Kotschyi (Boiss. Diagn. Ser. I, 5, p. 1 17) bulbi ovati parvi 
tunicis teneris albis, scapo humili ascendente punctis elevatis tuber- 
^ulato medium versus folio unico semitereti lineari eo tequiloiigo vel 
longiore obsito, spalhce membranacefe valvis scariosis ovatis acumi- 
iialis pedicellos non «quHiilibus, umbellae 5-12-flora? pedicellis cras- 
siusculis flore sesquiloiigioribus, perigonii carnpanulati hevis phyllis 
obloiigo-lanceolatis acutiusculis carina saturate violaceis margine 
albidis, filamentis perigonio tcrlia parte brevioribus triangulari-Ian- 
ceolatis glabris externis sirnplicibus internis tricuspidatis cuspide 
antherifera fiiamento triplo breviore, lateralibus Ibngioribus ^. 

Hab. in glareqsis mobilibus montis Kuh Daena Persiai austro-occidenlalis 
(Ky. exs 777 !j. 

Gaulis tripoUicaris ut videtur ilaccidus, folia lineam lata, flores majusculi 
tres lineas fere longi. 

8. A. Lehmanniauum (Merkl. in Bge Rel. Lehm. p. 509) 
isulbi ovali tunicis externis fuscescentibus Cieteris hyalinis, scapo 


AUium. liliacea; 235 

tiuinili ascendcnli basi 3-4-phyllo foliis tereliuscalis filiformibus sub- 
sequilongo, spithri monophyllS vel lobata acuminata hyalina pedicejlis 
dimidio breviore, umbellie fastigiato-hemisphairicse pedicellis 15-20 
Hore duplo brevioribus, perigonii campanulati Ia3vis phyllis ovato- 
lanceolatis acuminatis carina roseo-purpureis caeterum albidis, fila- 
mentis laie triangularibus glabris externis simplicibus subulaloatte- 
nuatis, internis tricuspidatis cuspide intermedia lateralibus apice 
subexserlis dimidio breviore "^ 

Hab. in deserlis argillosis Turkestanioe inter lluvios Kuwan et Syr Darja 
(Lehm !). 

(3. Bungei. — Gaules interdum ex eadem vagina 2-3, pedicelli sub- 
loiigiores, filamentorum cuspis anlherifera laterales steriles aequans. 
— A. Boissieri Regel Mon. p. 75. 

Hab. in Porsia boreali prope Schahrud (Bge !), prope Teheran (Herb. 
Petrop \). 

Caulis 3-4-pollicaris, folia lineam dimidiam lata, pedicelli 4-7 lineas longi, 
perigonium tres lineus longum. Ab afilni A. Kotschyi caule plurifolio, fobis 
angustioribus, filamentis apice subexsertis distinctum. 

-f -f Folia listulosa. 

9. A. phanerantherum(Boiss.elHaussk.)bulbi tunicis mem- 
branaceis, scapo tereti elato infra medium folioso, foliis angustis fislu- 
losis.. ., spallia cilo lacera, umbelke globosce pedicellis subinsequalibus 
flore 2-3-plo longioribus, perigonii basi umbilicati oblongo-tubulosi 
subcoriacei phyllis elongato-oblongis obtusis virenti-flavidis inter- 
dum apice rubellis carinalis Isevibus, filamenlis interioribus tribus 
tricuspidatis, cuspide anlherifera exserla filamento breviore, lalerali- 
bus longioribus, anlheris flavidis vel rubello-fuscis filamenti cuspide 
intermedia longioribus lineari-oblongis, ovario oblongo, stylo rubro 
longe exserlo '^. 

Hab. in duraetis montis SsofTdagh Syriae borealis 3000' (Haussk !), in Li- 
bano prope Aleih .''2500' (Scliweinf !). 

Gaalis 2-3 Vi-pedalis, folia sub anthesi jam fere evanida, umbella diametro 
1-1 V» poUicaris, perigonium 2 V^ liueas longum. Species insignis perigonio 
angusto iiitido subcoriaceo valde umbilicato et pra^sertim antheris magnis 
fere lineam lougis ad tertiam partem longitudinis filamento aftixis 

10. A. vineale (L. Sp. 428) bulbi ovali tunicis membranaceis 
basi Scepe solutis, scapo elato ad vel supra medium foliato, foliis 
subcylindricis llstulosis superne anguste canaliculatis, spatha ovata 
abruple acutata cito decidua un;bellarn suUequante, umbellaj bulbi- 
fera? pedicellis erectis flore 4-5-plo longioribns, perigonii pallide 
rosei phyllis lanceolalis acutiusculis dorso carinatis lc€vibus, filamen- 
tis fierigonio longioribus tribus interioribus inferne ciliolatis tricus- 
pidatis cuspide intermedia antherifera fllamento ipso breviore, 
lateralibus uiulto longioribus ^. Ic. Rchb. Crit. tab. 404. — lc. 
Germ. 1074. 


236 LiLiACE.E Allium. 

Hab. iu cultis, Macedonia (ex Nym. Cat.), Syria (Ky ! loco non notato) et 
prob. alibi. 

/3 virens. — Spalha sublongior, flores rufescenli-virentes. — A, 
affim Boiss. et Heldr. Diagn. Ser. 11, 4, p. 114. 

Hab in pascuis alpinis, Graeciu 8000"-7000', Velugo mons (Heldr. Herb. 
Xorm. 705!), Parnassus (Guicc! Orph. Fl. Gr. exs. 425!), Kyllene (Orphl). 

Ar. Geogr. Europa media el australis ab Angha et Scandinavia ad Rossiam 
mediam. 

11. A. sphaerocephalum (L. Sp. 426) bulbi saepe bulbilliferi 
lunicis meiiibranaceis, scapoelato ad medium foliato folia semiteretia 
superne canaliculata parte inferiore fistulosa superante, spatha sca- 
riosa univalvi demum lobata, umbellffi globosifi pedicellis externis 
llori aequilongis interioribus longioribus, perigonii purpurei vel rosei 
ovato-campanulati phyllis ovato-oblongis obtusis Uevibus rarius 
carina asperulis, filamentis internis tricuspidatis cuspidibus exserlis 
antherifera laterales lequante vel superanle ^. Ic Fl. Dan. t. 211. 
— Rchb. lc. Germ. fig. 1080. 

Hab. in re;^done sylvatici Olympi Thessali (Heldr. 253G!), Macedoniae in 
regioue superiori montis Athos (Orph !), Lydiie in vineis Tmoli supra Birghi 
(Bal. 143!), regioiiis Claucasicae (Wilh?), Libani inter Sidonem et Mocktara 
(Bl !), Persia boreali (Buhse !), Egvpto inferiore ad Alexandriam (Le- 
tourn. 138!). 

/3 viridi-aUmm. Tineo. — Flores albidi. — .4. arvense Guss. Fl. 
Sic. Prodr. [, p. 403, — A. viridi-albam Tineo. 

Hab. in cultis, collibus siccis Grteci* in Attica (Heldr ! Orph !), ad radices 
Parnassi (Heldr!). in insulu Cephallenia (Heldr!), Macedonia in peninsuia 
Athou (Orph!), Tauro Cilicico (Ky. 309!), SyriA Libanotica (BI !), Egypto ad 
Altxandriam (Letourn. 139!). 

y trachypim. — Floribus albo-viridibus.Simile varielati /3 sedpedi- 
ceili ut el perigonium scabriduli. — A. frachypus Boiss. Diagn. Ser. 
I, 7, p. 114. 

Hab. prope Naupliam (Sprun !). 

Ar. Geogr. P^uropa omnis media et australis a Gallia, Helvetift, Germani4 
a<l regionem Danubialem et Rossiam mediam, Africa borealis. 

12. A. descendens (Fl. Graec. IV, p. 15, tab. 316. — L. Sp. 
p. 427 ex parte.) buibi ovati non bulbilliferi tunicis stria- 
tis, scapo elato ad medium foliato folia obtuse trigona subtus carinata 
listulosa superantc, spatha ovata cuspidata umbella breviore decidua, 
umbell.T multiflone j^lobosfe demum dilTormis pedicellis exterioribus 
abbreviatis deflexo-pendulis flores steriles gerentibus centralibus 
tiemum elongatis erectis, perigonii anguste campanulali purpurei 
[)hyHis conniventibus oblongo-linearibus obtusis laevibus exterioribus 
carinalis, filamenlis omnibus apice exsertis externis simplicibus 
internis tricuspidatis cuspide antherifera lateralibus breviore ^. 


Allium. LILIAGE.E 237 

Rchb. Ic. Germ. fig. 1082. — .4. splmrocephalum var. descendens et 
A. margaritaceam var. purpureum Regel Moii. 

Hab. in vineis, collibus Graeciae (Sibth.), Lacoiiia prope Anavryti (Heldr!) 
€t in monte Malevo (Orphl), Parnassi regio inteYior iOrph!),^i]lolia (Heldr!j, 
Lydia (Tchih!), Lycia ad Elraalu (Bourg. 261 !j, Cyprus (Sibth.), Iberia 
Gaucasica (Hohen !), Syrla littoralis (Gaill!), Palestina (Boissl). 

Ab affini A. spherocephalo umbelhi veluti binis superpositis alteru reflexa 
sterili alterA erecla coustante, lloribus minoribus angustioribus, foliis subtus 
■carinatis nec convexis distinctum videtur. 

Ar. Geogr. Gallia australis, Italia australis, Sicilia. 

13. A. Aucheri (Boiss. Diagn. Ser. I, 7, p. \\6) biilbi parvi 
vagiiii.s fuscis densiusculis, scapo erecto ultra niedium foliato folia 
fistulosa subcomplanata superanle, spatbee membranace?e valvis tri- 
angularibus acutis brevibus, umbelke globosse pedicellis externis 
deflexis brevissimis inlernis floribus subsequilongis, perigonii elon- 
gatim campannlati laevis pallide rosei phyllis lanceolalis acuminatis 
€arina intense purpureis, tilamentis basi ciliafis pcrigonio fere di- 
midio brevioribus internis apice tricuspidatis cuspide intermedia 
filamento ipso quadruplo breviore lateralibus duplo longioribus ^. 
— A hrevipes Led. Fl. Ross. IV, p. 165. — A Carduchorum G. Koch 
Linn. XXII p. 237 ex cl. Regel. 

Hab. in Armenia (Auch. 2192!), prope Erivan (Stev.), in deserto Madscliar 
(Holi.), in prov. Ghilan Persice (Auch, f^HSI). 

Sesquipedale, umbella fere magn. A. sphcerocephaU, perigonii 3 lineas 
longi pliylla acuta A. acutifiori et A. Rudbarici qu» foliis planis, pedicellis< 
florum et staminibus elongatis diflerunt. 

14. A. Heldreichii (Boiss. Diagn. Ser. I, 4, p. 116) bulbi parvi 
ovati lunicis membranaceis, scapo lenui supra basin riiphyllo folia 
tenuiter fistulosa teretia flexuosa longe superanle, spatlia membra- 
nacea l(3bata cito lacera pedicellis subiequilonga, umbellae globos;e 
pedicellis flori ?equilongis vel brevioribus, perigonii longe campanulati 
rosei phyllis lcinceolatifti obtusiusculis l;evibus nervo medio intensiore, 
tilamentis perigonio tertia vel dimidia parte brevioribus basi ciliatis 
tribus internis tricuspidatis cuspide anlherifera filamento ipso triplu 
breviore lateralibus selaceis duplo superata, exlernis anguslioribus 
€t brevioribus ^ . 

Hab. in regione sylvatica montis Olympi Thessali (Heldr!). Fl. Aug. 

Pedale et sesquipedale, folia diametro lineae '/♦ lata, umbella magn. nucis, 
perigonium 4 lineas demum longum, umbella et llores ornnino A. schceno- 
prasi a quo staminum fabricil longe distat ; affme A. Ancheri, flores majores, 
perigonii phylla obtusiora non acuminata. 

15. A. cristatum, bulbi parvi ovati tunicis membranaceis, 
scapo tenui rigidulo ad tertiam partem foliato foliaangusle semitere- 
tia canaliculata listulosa multistriata superante, spatha brevi ovata 
cito lacera, umbellai parvie globos?e pedicellis parum insqualibus 


238 LiLiACE^ Allium, 

llore brevioribus, perigonil inajuscuii oblongo-campanulati phyllis. 
exlernis purpureis scabridis obiongis oblusiusculis inlernis oblongo- 
spathuialis albidis apice purpurascentibus obtusissimis parte supe- 
riori denliculato-cristalis, filamentis externis simplicibus brevioribus 
internis tricuspidalis basi ciliolatis cuspide antherifera brevi latera- 
libus elongatis apice subexerlis %. A. ciliatum G. Koch Linn. XIX 
p. 2? non Cyr. 

Hab. in sylvati.-is Thracia! prope Kalofer (Pichl. exs 220!), in BithyniA 
(Thirke !). 

Subpedale, folia lineam lata, umbella magu. avellan^e, perigonium 2 V» 
lineas longiim. luter species A. rotundo affines phyllis internis perigonii 
•'xiniie laciniato-crislatis insigne. 

16. A. junceum (Siblh. et Sm. Fl. Gr. IV, p. 19 tab 322) bulbi 
parvi oblongi lunicis in fibras demum solutis, scapo tenui rigidulo 
ascendenti ad dimidiam fere partem folioso foh'a filiformia fistulosa 
striata superante, spathse membranaceffi valvis binis ovatis acutis cito 
laceris, umbellae globosfe parvje pedicellis flore brevioribus, perigonii 
majusculi cylindrico-campanulali phyllis carinatis dorso purpureis 
margine pallidis ovato-oblongis acutis mucronatis, filamentis externis 
simplicibus brevioribus, internis tribus inferne subciiiatis tricuspidatis 
cuspide antherifera lateralibus bidentatis perigonio subbrevioribus 
vix breviore ^ . 

Hab in insula Gypro ad viam inter Limasol et Paphos atque prope Pro- 
dromo (Sibth.. Ky. exs. 634, 767 !), in montibus prope Hagion Hilarion (Sint. 
et Rigo !). 

Semipedale vel vix longius, folia tenuissima, umbella avellauam parvam 
iequans, flos fere tres lineas longus. Species filamentis internis late linearibus 
apice quinquecuspidatis insignis. 

17. A. Reuterianum (Boiss. Diagn. Ser. I, 5, p. 60) bulbi 
parvi ovati tunicis membranaceis externis nigris, scapo humili ascen- 
denti flexuoso, foliis tenuibus fistulosis striatisculmo ssepe sequilongis, 
spathae membranaceae valvis binis ovato-rotundatis breviter mucro- 
natis brevibus, umbeltae globosae pedicellis flore vix iougioribus, 
perigonii globoso-campanulati pallide rosei phyllis ovato-oblongis 
obtusis externis valde scabridis internis tricuspidatis cuspidibus 
valde exsertis intermedia lateralibus subbreviore "^ . 

Hab. in regione alpina montium Anatolise, Sipyli cacumen (Boiss !), montes 
Davros et Slavros Pisidite (Heldr !). 

Caulis 4-5-pollicaris, unibella avellana fereminor, perigoninm sesquilineam 
longum. Ex affinitate A. sphceroccphrJl aquo pedicellis brevioribus, perigonio 
scabrido, etc, dilferl. 

18. A. chamaespathum (Boiss. Diagn, Ser. I, 7, p. 113) 
Itulhi ovali tunicis meinl)rariaceis, scapoelatoad apicem usquefoliato, 
ioliis sub anthesi emarcidis vaginis longis sulcatis, lamina tereli fistu- 


Allium. ULWCEJE 239 

iosa supreina umbellam sa>pe basi amplcxante et spalhani simulante 
reflexa, spaltia uuivalvi rellexa a basi sublatiore lineari eonvolula 
umbella iouiJjiore, umbelho mullinor;e globosa', pedicellis iequalibus 
llore3-4-plo Idngioribus, pedicellialbido-virentis Inovisphyllisoblongo- 
linearibus oblusis, tilamentisiequilongis ciliolalis exlernis simplicibus 
a basi lanccoiala altenuatis, internis iequilongis tricuspidatis cuspi- 
dibus apice exserlis tilamento ipso subbrevioribus inlermedia c.eteris 
sttblongiore, capsula magrici obovalo-trigoiiii perigonio longiore !^. 

Hab, in Altica ad Hymettuni et Lycabetiun (Sjtrun! lleltlr. yO.")!;!). Zacyn- 
Iho (Mai-g !j, (.lepJialonia (Heldr !), Crelk in regione svlvatica monlis Ida 
( Heldr !). 

c:aulis 1 Vi-^-pedalis. folium primarium plantre juniorisantc caulis cvolu- 
tioiunn pedale 2 lineas diam. latum, spatlia vera sa'pe l)ipollicaris. umbella 
diam. sesquipollicaris, peiigoriium 2 lineas longuni, capsula pisum parvuni 
lequans. Species inter Porra caule ad umbellani usque fulioso. spatha elon- 
gaia insigiiis, foliis crassiusculis, capsula niagna ad gregem A. Cep(e accedens 
sed lilamenta longe tricuspidata omnino Porri. 

' ' Bullii tunica) exlernai demum in Jibras solutic. 
-|- Folia non listulosa. 

19. A. macrochaetum (Boiss. el Ilanssk.) bulbi parvi ovaii 
iQiiicis fusccscentibus lineato-striatis productis et tandem siiperne in 
iibras solulis, scapo flcxuoso ad medium foliato foiia linearia \?ev\a 
striata superante, spatliacitodelapsti.umbeilffmultiflortehemisphericce 
pedicellis tenuibus flore 4-o-plo longioribus basi bracleolatis, peri- 
gonii parvi ifcvis aibi vel paliide rosei breviler campanulati pliyllis 
oblongis subattenuatis oblusis, lllamentis glabrisexternis simplicibus 
a basi lanccoiatii atlenuati.s, internis ovatis apicelricuspidatis cuspide 
antheriferii fiiainento ;equiIoiiga exserlii, lateralibus lenuissime 
setaceis contortis perigonio 2 ^\j-plo iongioribus ^. 

Hab. in uliginosis salsis Assvri* prope Tell Afar et Mossul (Hausskl). 
Fl. Maio. 

Pedale, folia 2 W lineas lala, unibella diain. 15 linciis lata, perigonium sos- 
«[uilineam vix longum. Species setis tenuissimis et longissimis filamentorum 
insignis ob tunicas apice saltera fibrosas in consortio A. marfjaritacei coUo- 
canda. 

-20. A. margaritaceum (Sibth. et Sm. FI. Gr. IV, p 14. tab. 
315) buibi tunicis externis fuscis superne productis demuin apice el 
inferne in iibras parailelas solutis, scapo gracili ereclo iiifra vel supra 
inedium foliato folia liliformia semicyiindrica supenie canaliculata 
superante, sjiatha ovat;l abrupte et brevitcr rostratti cito decidiiii, 
umbeliie dcnse multiflorae giobos* pedicellis florc 2-3-plo longioriims, 
perigonii parvi oblongo-ovoidei phyliis iicvibus ol)loiigis vel obioiigo- 
iinearibus obtusis aibidis carimi virenti, niamcntis giabris apice 
exsertis tribus intcrnis tricuspidatis cuspide intermediii anthcriferii 
lateralibus muito breviore, capsui;i calycem subroquantc '^. lc. liclib. 


-240 LiLiACE.*: Allium. 

Germ. fig. 1077. — A. gutlatnm Urv. Eiium nou Stev. — A. Fri- 
vatdskyanim Kze Liiiii. XVI, p. 311. — A. densiflorum Hampe 
Flora 1842. 1, p. 80! 

Hab. in collibus regionis inferioris et montanse, Peloponnesus multis locis 
<Helclr! Orpli!), Attica (Heldr ! Orph. Fl. Gr. exs. 2401), CEtolia (Samar!), 
Corcyra et Ceplialonia (Let!), Zacynthus (Marg!), Cyclades (Sibth. Urv. 
Heldr!), Macedonia ad Thessalonicam (Orph!), Bithynia (Clem!), Lydia ad 
Tmoli radices (Bal. 147 !), Cyprus (Sibth.), Mesopotamia (Haussk I). 

(3 giittatwn Stev. Mem. Soc. Mosc. II, p. 173, tab. tl. — Perigonii 
phylla alba ad medium maciila violacea vel fusca picta. 
Hab. in Tauria (Stev !). Eadem forma in Rossia australi occarrit. 
y rubellum,. — Perigonium rubellnm. 

Hab. inter Juniperos in montanis Hfemi prope Ivalofer Thraciae (Pichl 1). 
Eadem forma in Serbiii crescit. 

d affine Regel Mon. p. 50. — Filamenta tricuspidata inferne mar- 
gine ciliatula c»terum omnia lypi. — A. affim Ledeb Fl. Ros. IV, 
p. 146. 

Hab. in Iberiu Caucasica (Wilh. Hoh.), Persiu boreali (Auch. 2704 bis ' 
Buhsej). Persiai austro-occid. distr. Kuh Kilonyeh (Haussk !). 

Ar. Geogr. Hispania media, Italia australis, Sicilia, Dalmatia, Rossia aus- 
tralis 

21. A. Rudbaricum (Boiss. et Buhse Aufz. p. 215) bulbi 
ovati tunicis externis apice elongalis et demum in fibras solutis, 
scapo elalo ad lerliam partem foliato folia linearia plana margine et 
ad nervum medium scabridula superante. umbellae multiflorae globosje 
pedicellis paruni insequalibus flore 3-4-plo longioribus, perigonii 
nitidi rosei tubuloso-campauulati pbyllis lanceolatis acuminalis carina. 
serrulato-scabris, tilamentis perigonio subbrevioribus internis tribus 
tricuspidalis cuspide intermedia lateralibus et ipso filamento gla- 
briusculo breviore "^. A. mtdtifiorum Regel Mon. e.x: parle. — A. 
eruheseens C. Koch Linn. XXII, p. 242! 

Hab. in Transcaucasia (Hoh !) in Persia septentrionali prope Rudbar et in 
jugo Elbnrsensi inter Kiebsch et Kursclmr (Buhse!), in ditione Kuba ad Ca.s- 
pium (C. Koch!). 

Bipedate. umbella diametro 1-1 V2-polli*-'aris, perigonium 2 */i lineas lon- 
gum, Valde afline A. mxdti/lo)'o Desf. = acutifloro Lois. ex Algeriii et Gallia 
australi et ut illud a formis A. ampeloprasi perigonii phyllis elongatis et 
acutis discedens, ab eo digaoscitar antheris inclusis, lilamenti parte inferiore 
nou ciliata et tunicis externis apice in fibras solutis. 

22. A. atroviolaceum (Boiss. Diagn. Ser. I, 7. p. 112) bulbi 
ovato-oblongi tunicis superne elongatis et in fibras demum solutis, 
seapo elat^) ad tertiam parlem foliato folia linearia mullistriata inferne 
^•analiculalo-plicata margine scabrida superante, spatha ovata brevi- 
ter acuminata cito decidua, umbellse mulliflorae globosse pedicellis 
basi bracteolalis superioribus flore 4-6-plo longioribus, perigonii 


Allium. LIL[AGE.E 241 

Ifevis alropurpurei anguste campanulali phyllis oblongis obtusiuscu- 
lis, filamentis dilatatis basi ciliatulis externis simplicibus internis 
tricuspidatis cuspide antherifera lateralibus exserlis subbreviore 
vel aeiiuilonga ^. A. ampeloprasum var. alroviolaceum Regel Mon. 
p. 54. 

Hab. inter segetes et in vineis Armenise ad Nackitchewan et in districtu 
Khoi Persiae (Szov. exs. sub A.rotundato !), ad Nehmedabad (Bulise !), Persia 
australi ad Schiras (Ky. 450 !j et in monte Sawers (Haussk !), Lycia ad Elmali 
(Bourgl). 

/3 angusti/oliumDiagn. Ser. I, 13, p. 29. — Folia lin. 1 V.'-2 tan- 
tum lata. Umbella minor — A. serrulaium Boiss. in Ky. exs. 

Hab. ad Gulhak prope Teheran Persiae borealis, in jugo Elbrusensi prope 
Nejufter (Buhse !). 

Bi vel tripedale, foliain formd typica tres lineas lata, ab A. Am-pelopraso 
praiter tunicas demum fibrosas perigonio minore angustiore laevi nec scabro, 
ab A. rotundo tunicis fibrosis. 

Ar. Geogr. Hungaria australis (ex cl. Kerner CEst. Zeitsch. 1879, p. 37.)- 

!23. A. brevicuspis (Boiss. Diagn Or. Ser. II, 4, p. 114) bulbi 
parvi oblongi tunicis in fibras parallelas solutis, scapo ad tertiam 
partem foliato folia anguste linearia canaliculata striata laevia supe- 
ranle, spatha cito decidua, umbellae mulliflorae globosse pedicellis 
tenuibus flore 2-3-pIo brevioribus basi bracteolatis, perigonii parvi 
pallide rosei phyllis oblongis acutiusculis, filamentis late lanceolatis 
ciliatnlis perigonio brevioribus externis simplicibus subulato-atte- 
nuatis internis tricuspidatis cuspidibus filamento ipso triplo longio- 
ribus parum incequalibus ^. A. serrulatum var. gracilior Boiss. et 
Buhse Aufz. p. 214. 

Hab. in littoribus sylvaticis raaris Caspii in Persia boreali (Buhsel). 

Pedale, valde affine A. atroviolaceo cujus forsan varietas, umbella minor, 
perigonii phylla acutiora, filamentorum cuspides inclusa; nec exsertai. 

24. A. Gappadocicum (Boiss. in Bal. exs. 1856) bulbi ovati 
tunicis externis superne elongatis et in fibras solutis, scapo elato 
ultra tertiam parlem foliato folia angusle linearia canaliculata 
striata Isevia superante, spatlia decidua, umbeilai multiflor» pedicellis 
flore 2-5-plo longioribus basi non bracteolatis, perigonii parvi rosei 
nitidi anguste cylindrici phyllis oblongo-ellipticis obtusis filamentis 
glabris externis a basi lanceolata subulatis, internis tricuspidatis cus- 
pidibus subexsertis filamento ipso subbrevioribus antherifera latera- 
libus vix breviore ^. 

Hab. in collibus ad occasum Ctesare.-B in Capp&dociii sitis (Bal. exs. 11151). 

Bipedale, umbella sesijuipollicem diam. lata; ab A. ampelopraso et affini- 
bus tunicis fibrosis remotum, A. atroviolaceo Boiss. affine specifice diliere 
videtur foliis loevibus, pedicellis brevioribus non bracteolatis, filamentis non 
-ciliolatis. 

16 


342 LiLiACE^ Allhcnt^ 

25. A. calyptratum (Boiss. Diagn. Ser. I, 13, p. 30) bulbi 
ovati tunicis fuscis superne in vaginas elongatas laxas caulis basir» 
vestientes productis et in fibras solutis, scapo ad lerliam vel median* 
partem foliato folia iinearia plana niullinervia abbreviata supera;ite, 
spatha membranacea rubella caiyptraeformi ovala in cuspidem e» 
longiorem abrupte abeunli tandem circumciss^ et lacera deciduS, 
spathellis albis laceris ad pedicellorum basin, umbellae laxiuscul» 
iO-15-florse pediceliis intequalibus flore l-Va-plo longioribus, perigo- 
nii albi breviler campanulati phyllis ovato-oblongis oblusis carina 
subvirenti scabridul^ in mucronem prominula, tilamenlis dilatati» 
glabris internis tribus tricuspidatis cuspide intermedia antherifera 
subexserta, lateralibus triplo longioribus "^ . A. gramineum G. Kocb 
Linn. XXII, p. 437? 

Hab. in regione alpina montis Cassii Sja-iae borealis (Boiss!). Fl. Jun. 

Pedale, tunicae in vaginas bipollicares productae, foliorum lamina 1 V»-^ 
lineas lata, flores 2 V» lin. longi et totidem lati eos A. Neapolitani referentes. 
Plantam cl. G. Koch ex fluvio Kharackh Armenise Rossicae ex specimine 
valde imperfecto et spatha orbato hilc non absque dubio refero. 

26. A. Cilicium (^Boiss. Diagn. Ser. 1,7, p. 115) bulbi parvi 
ovati tunicis apice secus scapi basin productis et demum in fibras 
solulis, scapo gracili ad mediumferefoliato folia angustissime linearia 
canaliculato-plicata superante, spatha brevissima in Jacinias lineares 
cilo soluta, umbellae parvse globosse pedicellis subaequalibus flori 
sequilongis aut sublongioribus, perigonii oblongo-campanulali pur- 
purei phyllis carinatis externis carina verruculoso-scabris oblongis 
acutiusculis, filamentis tribus internis tricuspidatis basi ciliatulis 
cuspide antherifera lateralibus apice subexsertis dimidio breviore ^. 

Hab. in regione montana et alpina Tauri Cilicici 40('0'-7000! (Ky. 496! sub 
A. 7'Otundo, 47!) monte Masmeneudagh Ceppadoclae ( Bal !}, Anatolia (Auch. 
2197!),moute Amano Syriae borealis (Ky.161 !), Antilibano in alpinisBludan 
(Ky. 568!), MesopotamiA ad Mardin etindeserto Ras el ain (Hausskl), prov, 
Transcaucasic^ Karadagh et Persia boreali (Buhse!). 

Afflne A. rotundo sed prneter characterem tunicarum caulis gracilior, folia 
multo angustiora, umbella dimidio minor avellanam paulo superans pedi- 
cellis brevioribus. 

27. A scabriflorum (Boiss. Diagn. Ser. I, 5, p. 60) bulbi 
parvi ovati tunicis externis superne productis reticulatim fibrosis, 
scapo tenui humili rigidulo ascendente ad tertiam partem folioso folia 
filiformia subteretia subcanaliculata superante, spathae albfe tenera& 
valvis binis rotundatis cucullatis brevissime mucronatis umbella 
brevioribus, umbellse globosae pedicellis flore sesquilongioribns, peri- 
gonii caerulei campinulati phyllis obldngis apice attenuatis acutius- 
culis externis carina papilloso-scabris, filamentis tribus internis a 
basi late lanceolata glabra tricuspidatis cuspide antherifera subbre- 
viore lateralibus perigonium oequantibus, filamentis externis simpli— 
cibus angustioribus et subbrevioribus ^. 


AUium. ULiACE^ 243 

Hab. in salsis hyeme inundatis Gappadocije orientalis (Auch. 2196!) 
Isauriai in planitie inter Iconium et montem Karadagh (Heldr !). ' 

Caulis 7-i0-pollicari8, folia brevia V^-Vs line« lata, umbella aveliani vix 
major, perigonium 2 lineas longum, tunicarum radicalium fibrae areolas lon- 
gitiidinales formantes. 

28. A. gomphrenoides (Boiss. et Heldr. Diagn. Ser. I, 7, 
p. 114) bulbi parvi ovati tunicis e.^ternis superne produclis subreti- 
culatim fibrosis, scapo tenui humili rigidulo asccridente inferne tan- 
tum folioso, foliis brevibus lineari-filiformibus, spathse valvis binis 
ovatis acutis brevibus, umbelise ovato-globosfe pedicellis externis 
brevissimis internis fiori subsequiiongis, perigonii intense purpurei 
iffivissimi campanulati phyllis longe ellipticis obtusis, filamentis gla- 
bris internis perigonio tertia parte brevioribus tricuspidatis cuspide 
antherifera lateralibus duplo breviore, externis brevioribus et angus- 
tioribus simplicibus "¥. A. Ascalonimm Bory et Ghaub. Fl. Pelop. 
p. 21 non L. 

Hab. in rupestribus LaconioB ad Vitylos (Bory !), in faucibus supra Androu- 
vista (Heldrl). 

Semipedale rarius pedale, folia vix lineam lata, umbella avellanS paulo 
major, llores magni fere 3 V» lineas longi. Species pulchra ex affinitate A. ro- 
tundi et prresertim A. Cilicii a quo differt tunicis reticulatis, filamentis peri- 
gonio multo brevioribus, etc. 

29. A. pustulosum (Boiss. et Haussk.) bulbi parvi tunicis 
externis elevatira pustulosis superne in fimbrias demum solutis, 
scapo ultra medium foliato folia angusta canaliculato-plicata striata 
ad striaa scabra parum superante, spatha cilo deciduS, umbellae 
parvae globosae pedicellis flore subduplo longioribus basi bracteolatis, 
perigonii minimi albi ovati pustulis elevatis verrucosi phyllis ovato- 
oblongisobtusiusculis, filamentis glabrisapice breviter exsertis exter- 
nis simplicibus intcrnis tricuspidatis cuspidibus subaequilongis fila- 
mento ipso Juplo brevioribus ']f. 

Hab. in monte Begdagh Gataonia supra Malatia (Haussk !). 

Semipedale vel paulo elatius, folia lineam lata, umbella fructifera 7-8 lineas 
tantum diam. lata, perigonium lineam longum. Species pustulis elevatis ad 
tunicas et flores insignis. 

+ -\- Folia flstulosa. 

30. A. dyctioprasum (C. A. Mey. in K*^ . Enum. IV, p. 390) 
bulbi oblongi tunicis densis reticulatim fibrosis secus caulis basin 
longe produclis, scapo elato ad tertiam partem foliato folia fistulosa 
crassiuscula apice sensim attenuata superante, spalhae bifida) valvis 
elliplicis cuspidatis reflexis umbella brevioribus, umbellae globosae 
mulliflorse densse pedicellis externis flori aequilongis internis subdu- 
plo longioribus, perigonii parvi ovalo-campanulati (e sicco) fusces- 
centi-rubelli phyllis ovatis obtusis, filamentis dilatatis subciiiolatis 


244 lAUxcEJE Allium. 

externis simplicibus internis tricuspidatis perigonio lerti^ parlejon- 
gioribus cuspide antherifera lateralibus subbreviore "^ . 

Hab. in salsis Armeniae Rossicoe prope Nacktsciiiwan, in valle Koschadara 
prov. Karabagh (Szovl). 

Bi vel tripedale, folia parte inferiore 2 Vi lineas diam. lata pedem dimidium 
et amplius longa, umbella compacta nuce paulo major, perigonium sesqui- 
lineani longum. 

31. A. Sinaiticum (Boiss. Diagn. Ser. I, 5,p. 117) bulbi ovato- 
conici tunicis in fibras flavidas longitudinaliter reticulatas supra 
scapi basin productas solutis, scapo humili crassiusculo ascendente 
ad medium usque bifolio foliis teretibus fistulosis apice altenuatis 
fere duplo l)reviore, spatha membranacea ovala plurinervia breviter 
el abruple mucronata pedicellis subsequilonga cilo lacera, umbellse 
S-lU-florse pedicellis effusis sursum recurvis flore 2-!2 72-plo longio- 
ribus, perigonii campanulati phyllis oblongis obtusiusculiscarina pal- 
lide rubellis ccelerum albis tota facie scabridulis, filamentis valde 
dilatatis et inferne ciiiatulis externis simplicibus, internis apice Iri- 
cuspidatis cuspidibus filamento ipso duplo brevioribus apice sub- 
exsartis antherifera lateralibus vix breviore ^. A. deserti Boiss. in 
Roth pl. Palest. exs. 

Hab. in deserto ArabifB petreae inter jugum Sinaiticum etNuckl (Boiss!), 
in deserto ad meridiem Hebron (Roth 4331), ad Ain Djeddi (Kerstl). Fl. 
Maio. 

Caulis 4-5-pollicaris, folia8-10 pollices longa lineam diam.lata,perigonium 
3 lineas longum et latum, facies A. desertorum Forsk. a quo perigonio brevi, 
staminibus internis tricuspidatis caeterum alienum est. 

32. A. Hierochuntinum, bulbi parvi oblongi tunicis pallide 
fuscis reticulalim fibrosis, scapo ascendente ad vel infra medium 
foliato, foliis filiformibus fistulosis scapum ajquantibus, spathaephyllis 
binis ovato-triangularibus acutis umbella multo brevioribus, umbellse 
globosae pedicellis externis brevissimis inlernis flore sublongioribus, 
perigonii cserulei cylindrico-campanulati phyllis lanceolatis acutius- 
culis exlernis carina seabridis, filamentis perigonio tertia parte bre- 
vioribus glabris tribus internis apice tricuspidatis cuspide antherifera 
brevissima lateralibus duplo longioribus, tribus externis angustio- 
ribus "¥' 

Hab. in faucibus calidis Paleslinje inter Hierosolymam et Jericho (Boissl), 
infra monasterium S** Saba (Ky. 436 ! sub A. scabrifioro), ad Snou Fadel 
montis Gebel Belas deserti prope Palmyram (Bl !). 

Semipedale vel paulo elatius, prius cum A. scabrifloro confusura a quo 
difTert perigonii 3 aec 2 lineas longi phyllis elongatis lanceolatis, filamentis 
perigonio tertia parte brevioribus cuspide intermediil brevissima. 

33. A. armerioides fBoiss. Diagn. Ser. I, 7, p. H6) bulbi 
oblongi tunicis in vaginam elongatam superne productis fuscis exi- 
niie et lenuiter reticulatis, scapis tenuibus ad medium usque foliatis 


AUuim. LiLrAOEJE 245 

folia tenuiter filiformia fistulosa vix superantibus, spathA bivalvi 
ovala acuta niembranaceS umbellam fequante, umbellae pauciflortB 
globosfe floribus subsessilibus, perigonii campanulati albi phyllis 
oblongis acutiusculis margine erosulis dorso papillosis et secus cari- 
nam aculeolatis, filamentis tribus internis perigonio cequilongis gla- 
bris Iricuspidatis cuspide anlherifera lateralibus subbreviore, exter- 
nis simplicibus brevioribus ^ . 
Hab. in Assyria inter Mardin et Diarbekir (Ky. 286!). 

Caules ex eadem vagin;\ saepe bini 4-5-pollicares, umbella 6 8-flora piso 
vix (luplo major, perigonium 2 '/» lineas longum. Inter species afffnes peri- 
gonii pliyllis erosulis Jistinctum. 

34. A. curtum (Boiss. et Gaill. Diagn. Ser. II, 4, p. 116) bulbi 
parvi sphferici bulbilliferi tunicis membranaceis, scapo crasso pumilo 
inferne subtriphyllo folia semitereti-fistulosa supra canaliculata supe- 
rante. spalhre membranacese valvis 2-3 ovatis deflexis brevissimis, 
umhellce globoso-ovafae pedicellis inferioribus brevissimis superiori- 
bus flore demum 2-3-plo longioribus, perigonii parvi ovati campa- 
nulalo-hcmispherici phyllis ovatis obtusis Isevibus virenli-rubellis 
albo-marginalis, filamentis apice exsertis, internis lanceolatis cilia- 
tulis tricuspidatis cuspide intermediaantheriferalateralibus crassiore 
et vix breviore externis angustioribus 'i^. 

Hab. in collibus arenosis Egypti ad Ramleh prope Alexandriam (Letournl) 
Syrii^ arenosis ad Abaruh ad meridiem Sidonis (Gaill!), .Judaea circa Hiero- 
solymam (Roth 425!), Gyi^ro in montibus Kythrcea (Sint!). Fi. Mai. 

Tripoliicare, folia fere lineam diametro lata, umbella avellana paulo major, 
perigonium 1 '/4 lineam longum. Affine A. Reuteriano, eiA. rubrovittato, ab 
eis caule crasso, floribus minoribus, filamenti cuspidibus subsequilongis sed 
ino^quilatis distinctum. 


SuBSEGT. II. Rhiziridium. — Filameuta simplicia. Bulbi rhizomali 
perpendiculari vel obiiquo basi adnati. 

* Bulbi tunicae reticulatim fibrosae. 

35. A. Victorialis (L. Sp. 424) bulbis rhizomati descendenti 
oblique adnatis cylindricis vel subconicis tunicis externis dense reti- 
culato-fibrosis, scapo infra medium folioso tereti superne angulato^ 
Ibliis oblongis vel oblongo-lanceolatis in petiolum brevem attenuatis, 
spatha ovata umbelld breviore, umbellae globosa? pedicellis flore ses- 
quilongioribus, perigonii albo-virentis phyllis oblongis obtusis, fila- 
mentis perigonio sesquilongioribus lanceolatis et superne attenuatis 
alternatim angustioribus, stylo exserto "^ . Ic. Jacq. Austr. tab. 216. 
— Rchb. Ic. (^erm. fig. 1110. 

Hab. in rupestribus subalpinis Gaucasi sept. (Steven), occidentalis (G. A. M.)? 
orientalis in Daghestania 7-200' (Rupr !). 


246 LiUA.GE^ Allium. 

Ar. Geogr. Montes Lusitanise, Hispaniee borealis, Gallise, Italise bor^alis, 
Helvetise, Sadeti et Alpes Germanise, regio Danubialis, Sibiria omuis, Kam- 
schatlca. 

36. A. Tataricum (L. fil. Suppl. 196) balbis subcsespitosis 
oblongo-cyliridricis apice attenuatis rhizomali descendenti oblique 
adnatis, tuiiicis exlernis dense reticulato-iibrosis, scapo tereti flexuoso 
firmo supra basiii foliato, foliis linearibus canaliculatis vel involutis 
scapo multo brevioribus, spathae valvis binis ovatis acuminatis pedi- 
cellos flore subbreviores sequantibus, perigonii rosei vel purpurei 
phyllis ereclis lanceolatis sensim et longe attenuatis acutis nervo 
medio saturatiore, filamentis perigonio paulo brevioribus cum peri- 
gonio et inter se longe coalitis a basi valde dilalata abruptiuscule 
subulalo-attenualis, stylo stamina aequante apice capitato ^. Kegel 
Fl. Turk. tab. 14, fig. 5. — A. laderiense Fisch. Cat. Gor. 

Hab. in desertis argillosis Turkestaniae (Lehm!), ad scaturigines in fauce 
Dudera montis Elbrus Persioe borealis (Ky. ?64). 
Flores fere A. Schosnoprasi, perigonium 5 lineas longum. 
Ar. Geogr. Rossia australis, Sibirift Uralensis et Altaica, Songaria. 

37. A. scabriscapum (Boiss et Ky. Diagn. Ser. I, 13, p. 31) 
bulbis oblongo-cylindricis rhizomati oblique descendenti adnatis, 
vaginis externis dense reticulato-fibrosis, scapo basi tanlum foliato 
tereti striato superiie secus strias seriatim papillari-scabrido, foliis 
3-4 linearibus brevibus planis flexuosis margine scabridis, umbellfe 
globosoe multiflorffi pedicellis flore 2-3-plo longioribus, spatha 2-4- 
loba obtusa demum deflexa pedicellis breviore, perigonii campanu- 
lati phyllis oblongis obtusis lacleis nervo medio pallide virente, flla- 
menlis subliberis a basi lanceolata subulato-attenuatis perigonium 
subffiquantibus, antheris fusco-luteis ^. 

Hab in saxosis moritis Elbrus Persi;e borealis prope Passgala (Ky. 2G2 !), 
prope Schahrud, inler Schahrud et Nichapur, prope Nehmetabad et Kohrud 
(Bge !), in montibus Backtiaricis (Bode ex Regel), in graminosis montis 
Sawers Persia^ australis 8000' (Haussk!). 

Sesquipedale cespites compactos formans. foUa 5-6 pollicaria 3 Uneas lata 
lamina inferne atteimata. umbella diametro poUicaris, llores magn, A. Cepce 
perigunio 2 Vj Uueas longo. 

38. A. strictum (Schrad. Hort. Gott. lab. 1) bulbis oblongo- 
cylindricis rhizomati descendenti oblique adnatis, tunicis exteriori- 
bus reticulato-flbrosis, scapo infra dimidium folialo ter-eti stricto, 
foliis linearibus planis inferne supra canaliculatis erectis scapum 
subiequantibus, spatha^ valvis binis ovatis pedicellos sequantibus, 
umbellae globosce pedicellis florem cequantibus vel sublongioribus, 
perigonii rosei phyllis purpureis obloiigis obtusiusculis, filamentis 
perigonio longioribus ima basi inter se et cum perigonio connatis 
basi dilatatis.exlernis subulato-alteniiatis angustioribus, interioribus 
basi utrinquedenticulo obluso vel acuto auclis, capsula phyllis aiqui- 
longa ^. Rchb. Ic. Germ. fig. 1081. 


Jillium. LiLiACE^ 247 

Hab. in rupestribus subalpinis et alpinis, mons Tufandagh Gaucasl orien- 
^alis 9000' (C. A M.), Iberia supra Elisabethpol (Hohen.). 

/3 brachyodon Regel \Ion. p. 166. — Plarila minor umbelld pauci- 
flora minore, lllamenta breviora anlheris subexserlis dcnliculis basi- 
laribus brevissimis, — A, brachyodon Boiss. Diagn. Ser. I, 7, p. 117. 

Hab- in monte Kuh Daena Persia? austro-occidentalis ad fonteni Dchesme 
Pias (fontem Aliii) (Ky. 756 !). 

y anodon. — Denticuli ad filamentorum basi obsoleti. — .1. Christi 
Janka. !— A. Szovllsi Regel Mon. pag. 171. — A. suaveolens Gaud. 
Heiv noti Schrad. 

Hab. in alpibus Armenice Turcicie ad fontes Araxis (Tchih !), Ponti Lazici 
supra Djimil (Bal !), Gaucasi orientalis in monte Azunta 9000' (Rupr!), prov. 
Karabagh (Szov !). 

Ar. Geogr. Helvetia australis, Germania australiset orientalis, Rossia aus- 
tralis, Songaria, Sibiria Altaica et orientalis, regio Amurensis. 

* * Bulbi tunicae externae membranacea^. 

39. A. chloroneurum, bulbi obliqui ovati (e rhizomate orti?) 
tunicis albis remote striatis,scapo humili striato inferne foliato, foliis 
tenuiter semileretibus filiformibus valde striatis superne sulcatis 
scapum subaequantibus, spatha membranacea. brevi ovata cito lacera, 
umbellae parvoB globosa? pedicellis flori sequilongis vel sesquilongiori- 
bus, perigonii globoso-campanulati phyllis oblongis oblusis albis 
uervo medio lale virente, filamentis perigonio siibdnplo brevioribus 
internis ovato-triangularibus phyllo cui insident aequilatis apice bre- 
viter altenualis e.xternis subangustioribus, capsula ovalo-trigastra 
depressa perigonio subbreviore ^ . 

Hab. in Persia orientali inter Kerman et Yezd (Bge exs. 14 !). 

Semipedale, folia lineam dimidiam vix lata, umbella diametro 9-10 lin lata, 
perigonium vix sesqiiilineam longum. Filamentis latissimis brevibus insigne 
A. stricto ut videtuivafflne. Bulbus ex unico et impertecto specimine des- 
criptus. 

40. A. globosum (M. B. Taur. Cauc, I, p. 262)bulbis oblongo- 
«ylindrieis aggregalis, tunicis membranaceis fuscis crassiusculis, 
scapo erecto tereli striato ad tertiam vel dimidiam partem foliato, 
foliis lineari-filiformibus teretibus sulcatis scapo ScCpius brevioribus, 
Bpalhae valvis binis a basi subdilatata longc caudatis altera umbellam 
ffiquante vel superante, unibellse globosae pedicellis subaiqualibus 
flore 1 72-2 plo longioribus, perigonii rosei vel carnei campanulali 
phyllis ovato lanceolatis acutis vel acuminatis, filamentis basi lanceo- 
lata inter se et cum perigonio coalitis superne atlenuatis eo sesqui- 
longioribus '^ . Ic. Red. Lil. tab. 179. — Rchb. Ic. Gerni. 1088. — 
A. Steveni Wild. — A. Caucasicum Bot. Mag. tab. 1143. 

Hab. in saxosis apricis montanis Taurise, Gaucasi et Transcancasiii) M. B. 
a A, MeyiHoh! (Rupr !). 


248 LILTACE.E Allium, 

/3 ochroleucum. — Flores albldi vel ochroleuci. — A. saxatile M- 
B. Taur. Gauc. 1, p. 264. — Ic. Ross. tab. 29. — Rchb. Ic. Germ. 
tab. 1087. — A. petrceum Kar. et Kir. 

Hab. iii rupibus Tauriae (Stev !), prov. TranscaucasicA Karabach (Hoh !). 

Quamvis in hac specie rhizoma obliquum cui bulbi adhaerent minus mani- 
festum sit, tamen ea Ehiziridio omni jure adnumeranda est. 

Ar. Geogr. Istria, Transylvania, Serbla, Rumelia. Rossia australis. Songaria,, 
Sibiria Uralensis et Altaica. 

41. A. hymenorrhizum (Ledeb. Fl. Alt. II, p. 12) bulbis- 
crassisoblongo-cylindricis rhizoinali abbreviato adnalis, tunicis fuscis 
lirmis membranaceis apice tantum in fibras solutis, scapo tereti clato- 
ad medium usque foliato, foliis elongatis linearibus obtusiusculis 
scapo brevioribus, umbellce multifloriie globosse pedicellis flore i V^- 
2-plo longioribus, spathee valvis 1-2 ovatis breviter mucronatisumbel- 
lam oequantibus deciduis, perigonii rosei phyllis oblongo-lincaribus- 
oblusiusculis, filamentis ima basi inter se et cum perigonio connatis- 
a basi subdilatala subulato-attenuatis perigonio sesquilongioribus ^. 
Ic. Ledeb. tab. 359. — A. macrorrhizum Boiss. Diagn. Ser. I, 13, 
p. 32. 

Hab. in regionibus altioribus montis Demavend Persiae borealis(Ky. 610 !). 
Bulbi-3-4-poUicares, culmi 1-2-pedales, folia 3-4 lin. lata, perigonium circ- 
2 lineas longum. 

Ar. Geogr. Turkestania, Songaria, Sibiria Altaioa. 

42. A. Aitchisoni, bulbo oblongo-cylindrico extremilate oblique- 
fibrillifero tunicis fuscis striatis firmis vestito, scapo tereti ad tertiam 
partem foliifero, foliis qualernis latiuscule linearibus planis obtusis 
striclis caule tertia parte brevioribus, umbellse globosse pedicellis- 
perigonio brevioribus, spalhae valvis orbiculatis roseis umbellam 
cequantibus tandem deciduis, perigonii rosei phyllis oblongis obtu- 
siusculis, filamentis a basi subdilatata subulatis perigonio connatis et 
eo sesquilongioribus ^. 

Hab. in valle Kurrum Aflfghanioe (Aitchis. N» 734 1). 

Sesquipedale vel pedale, folia 3-6-pollicaria 2 V»-3 V» i'"- lata, capitulum- 
liarvnm ^. stricii sed hulhus A. globosi et A. hymenorrhizi a quibus bulbi 
tunicis non membranaceis, foliis Brevibus latiusculis, pedicellis flore brevio- 
ribus distinguitur. A. senescens et A. fallax rhizomate longius differunt. 

43. A. fallax (Roem. et Sch. Syst VII, p 1072) bulbis conicis e 
rhizomate nascentibus tunicis membranaceis integris vestitis, scapo 
erecto basi folioso superne angulato, foliis scapo brevioribus anguste 
linearibus planissubtus obsolete nervatis ecarinalis plns minus con- 
tortis. umbellse subsphfericse pedicellis flore sesquilongioribus, spa- 
tha 2-3-loba pedicellis multo breviore, perigonii dilute purpurei 
ovato-campanulali phyllis oblongis obtusiusculis, filamentis perigonia 
longioribus a basi lineari-lanceolata subulatis, stylo obluso perigo- 


Allium. LiHACEiE 349 

nium longe superante "^. A. angulosim var. minus Trevir. — A. 
montamim Schm. Fl. Boh. lY, p. 28. — Rchb. Ic Gerin. lig 1094. 

Hab. in rupestribus subalpinis, Amienia Turcica prope Erzerum (Golvert !)• 
Prob. quoque in Macedonia et Thraciu borealibus 

Ar. Geogr. Europa media a Dani^ et Gothi^ ad Rossiam mediam et ab 
Hispania, boreali et ItaliA medid ad Dalmatiam et regioiieia Danubialem. 

44. A. acutangulum (Schrad. Sem. Golt. 16(i8) bulbis conicis 
e rhizomate rep(Mite nascentibus tunieis membranaceis integris ves- 
tilis, scapo erecto longiusculo basi folioso superne ancipiti, foliis 
scapo subbrevioribus anguste linearibus planis subtus nervatis et 
carinatis, umbelhe subsphaericfe pedicellis flore duplo longioribus, 
spatha 2-3-loba umbella multo breviore, perigonii dilute purpurei 
ovato-campariulati phyllis oblongis oblusiusculis, filamentis perigo- 
nium oequanlibus a basi lineari-lanceolala subulatis, stylo obtuso 
perigonium longe superante V. Rchb. Ic. Germ. fig. 1095. — .4. 
anguloswn L. ex parte. — A. angulosum var. majus Trev. 

Hab. in pratis humidis, Transcaucasia prope Elisabethi^ol (Frickl) et 
verosimiliter alibi. 

Ar. Geogr. Suecia, Gallia septentrionalis, Helvetia, Germania, Italia borealis, 
regio Danubialis, Rossia media et australis, Sibiria. 

45. A. albidum (Fisch. Cat. Gor. 1812, p. 10) bulbis ovato- 
oblongis aggregatis rhizomati horizontali insidentibus, tunicis mem- 
branaceis integris, scapo erecto superne multiangulo inferne foliato, 
foliis anguste iinearibus semiteretibus obtusis scapo dimidio brevio- 
ribus, umbellce hemisphericai pediceilis llore triplo longioribus, spa- 
tha 1-2-valvi pediceilis 2-3-pio breviore, perigonii breviter campanu- 
lati aibidi vei flavidi phyilis ovato-oblongis obtusis erecto-patuiis, 
fiiamentis perigonium sequantibus vel sublongioribus inter se liberis 
perigonii basi adnatis a basi latiore subuialis, interioribus latioribus, 
denticulis ad basin staminum majorum interdum obviis, styioperigo- 
nium superanle ^. Rchb. Ic. Crit. tab. 406. — A. fJavescens Besser 
Enum. 56. 

Hab. in campestrihus Taurire (Stev !), in subalpinis saxosis Caucasi sept. et 
occidentalis (G. A. Mey I), orieutalis 3600'-6000' (Rupr!), in Iberiai et Somche- 
tise montibus (Hohen !), Armenia Rossicu (Seidl !). 

Ab A. fcdlaci et A. acutangulo foliis tenuissimis semitoretibus et ilorum 
colero distinctum. 

Ar. Geogr. Banatus, Transylvania, Rossia australis, Songaria, Sibiria. 

SuBSECT. III. Haplostemon. — Fiiameuta omnia simpiicia. 
Bulbi rhizomate carentes. 

§ 1. Schsenoprasa. — Folia fistulosa. 

46. A. Gepa (L. Sp. 431) bulbo crasso globoso, tunicis membra- 


250 LiLiACE^ Allium . 

naceis, scapo elato fistuloso inferne venlricoso basi foliato, foliis dis- 
tichis cylindricis fistulosis acutis scapo brerioribus, umbella globosa 
multiflora, pedicellis flore 4-5-plo longioribus, spathcfi valvis 2 3 
reflexis, perigonii albi phyllis palentibus ovato-oblongis acutiusculis, 
Hlamentis perigonio longioribus interseetcum perigotiio basi coalitis 
et dilatatis externis edentulis internis basi utrinque dente triangu- 
lari obtuso auctis "if- . Ic. Fl. Graec. tab. 326. — Rchb. Ic. Germ. 
fig. 1083. 

Hab. in regione montana et alpin^ prov. Khorassan Persiee inter Nichapur 
et Meschhed (Bge !), ia monte Ghehel Tuu Belutschiae spontaueum (Stocks 
1033 ex Baker). 

Specimina descripta a planta ubique culta uml)ellis minoribus diametro 
sesquipollicem nec "2 V» pollices latis tantem dififerunt et typum spontaneum 
hujus speciei cujus patria adhucdum igaota erat sistere videntur. 

47. A. Ascalonicum (L. Sp. 429) bulbi ovato-oblongi tunicis 
membranaceis integris, scapo fistuloso folia leretia subulato-fistulosa 
superante, spatha membranacea bivalvi umbella breviore, umbelke 
globos{£ pediccllis flore vix longioribus, perigonii albidi vel CtTrules- 
centis phyllis oblongo-lanceolatis acutis, filamentis liberis perigonio 
sequilongis externis simplicibus subulatis interioribus basi dilatata 
utrinque breviter unidentatis ¥• Rchb. Ic. Germ. 1076. 

A Linnseo et veteribus in Palestinii, SyriS, et Asia niinore indicatura sed 
hucusque cultuni solum notum et probahiliter ditionis nostree non civis. 
Ubique colitur sed rarissime floret. Sterile tantum vidi. 

48. A. Schsenoprasum (L. Sp, 432) bulbis aggregatis oblougo- 
cylindricis tunicis membranaceis griseis, scapis teretibus terlia parte 
inferiore foliosis, foliis glaucescentibus fistulosis terelibus vel tereti- 
compressis acutatis scapum aequantibus vel brevioribus, umbella 
globosa spatha 2-3-valvi ovata pedicellis longiore suffulta, pedicellis 
flore brevioribus, perigonii phyllis roseis carina saturatiore lanceola- 
tis attenualo-acuminatis, filamentis perigonio duplo brevioribus cum 
eo et inter se plus minusve connatis lanceolatis subulalo-atlenuatis 
'^. Rchb. lc Germ. 1085. — Fl. Dan. tab. 971. — A. Sibirkum L. 
Mant. 562. — Rchb. fig. 1 186 et A. foliosum Glarion (forma major >. 

Hab. in graminosis humidis alpinis, mons Velugo JEioUse 6000' (Sprun !), 
Pontus Lazicus supra Djimil 8000' (Bal!), Armenia Turcica ad fontes Araxis 
et in monte Bingoldagh (Tchihi), Gaucasus occidentalis (G A. M.), montes 
Iberiae et Gurice (Szov !), mons Elbrus Persiae borealis prope Derbend (Ky. 
4271), in Tauro Gilicico prope Bulghar Maaden (Ball). 

/3 Buhaeanum. — Filamenta basi latiora ovato-triangularia altias 
connata et abruptius cuspidata. — A. Buhseanum Regel Mon. p. 81. 

Hab. in montibus Ssahend et Elbrus prope Kuschkak Persioe borealis 
Buhse 1027"). 

Omnia specimina Cilicicis pumilis exceptis ad formam elatiorem alpinam 
^ub nomine A. fotiosi vel A. Sibjrici noiam sed characteribus non liquidis a 
orm^ cuUh distinctam spectant. 


AUium. LILIAGEiE 251 

Ar. Geogr. Europa fere omais ab Hispania ad Scandinaviam, Italiam, Ros- 
siam, Sibiria, Japonia, America boreahs. 

49. A. scabrellum (Boiss. et BuhSe Aufz. p. 215) bulbi ovati 
tunicis cinerascenlibus, scapo eiato slriato parte inferiori striato, 
foliis fistulosis scapo brevioribus striatis ad strias denticulato-scabris, 
umbeilcE multiflorae hemisphericie pedicellis flore triplo longioribus, 
spatha ovata pedicellis multo breviore, perigonii pallide rosei phyliis 
oblongo-lanceolatis acutiusculis carina saturatiore, filamentis basi 
connatis triangularibus acuminalis perigonio triplo brevioribus ^. 

Hab. in agris Persife orientalis prope Jezd (Buhse 1281/6 !). 

Bipedale, folia 8-10 pollices longa, pedicelli 7 lineas, perigonium 3 V» lineas 
longum. A cl. Regel varietatibns A. Schcsnoprasi adnumeratum sed prceter 
^foliorum scabritiem sat differre videtur pedicellis elongatis, tloribus tertii 
saltem parte minoribus. Statio in cultis nec in alpinis humidis. 

50. A. umbillcatum (Boiss.Diagn. Ser. II, 4, p. 113) bulbo..., 
scapo elato tereti terlia parte inferiore foliato, foliis linearibus fistu- 
losis inferne canaliculatis ad slrias scabridis scapo brevioribus, 
umbellfe bulbiferai pauciflorse pedicellis crassiusculis ina^qualibus 
flore 3-5-pio longioribus, spathd ovata fissa bulbillos non superante, 
perigonii rosei obconici basi umbilicati phyllis elliptico-oblongis obtu- 
sis, filamentis triangularibus perigonio plus dimidio brevioribus im^ 
basi inter se et cum perigonio connatis :^. 

Hab. in Belutschia (Stocks exs. 1006 1), in valle Kurrum Affghaniae (Aitchis. 
523 !). 

Sesquipedale, folia lineam diam. lata. Flores terti^ parte minores eis 
A. rosei var. bulbiferi quod quodam modo refert sed foliis fistulosis statim 
dignoscitur. 

51 A. sabulosum (Stev. in Ledeb. Fl. Ross, IV, p. 170) bulbi 
conico-oblotigi lunicis pergameneis crassis duris longitudinaliter 
profunde sulcatis.scapo tereti fistuloso basi foliato, foliis filiforraibus 
teretibus fislulosis scapo brevioribus, spatha brevi deciduS, umbellaj 
multiflone globosse pedicellis tenuibus flore 2-3-pIo longioribus, peri- 
gonii parvi albi globosi phyllis ovalis concavis obtusis, filamenlis 
perigonio sesquilongioribus a basi lanceolala abruptiuscule subulato- 
attenuatis, capsula globoso-trigaslrd phyllis sublongiore i/i. Regel Fl. 
Turk. tab. 9, fig. 3. 

Hab. in desertis arenosis Karakum Turkestaniae (Lehm I), ad Schurab inter 
Ispahan et Teheran Persia^ (Bge exs. 13 !j. 

Pedale, umbella diametro demum pollicaris, perigonium vix lineam lon- 
gum, facies A. margaritacei. Perigonii phylla in sicco rugulis transversis 
irregularibus anastomosantibus instructa. 

Ar. Geogr. Rossia australis. Turcomania, Songaria, Sibiria Uralensis. 

52. A. Schergianum, bulbi ovati lunicis membranaceis, scapo 
ad tertiam parlem folialo folia filiformia tistulosa striata breviasupe- 


252 LiLiACE^ AUium. 

ranle, spathse valvis binis oblongis breviler attenuato-acumyialis 
umbella subbrevioribus, umbellaj globosa? multi et densiflorce pedi- 
eellis tenuibus albidis flori sequilongis vel sesquilongioribus, perigo- 
nii lactei anguste campanulati phyllis linearibus obtusiusculis Iffivibus 
externis subcarinatis, filamentls albis a basi subulatis perigonio sub- 
longioribus, capsula globoso-trigona perigonio sublongiore "^" 

Hab. in saxosis montis Schergi Aniilibani 5000' (Ky. exs. 138 sub A. mar- 
garUaceo). 

Vix pedale, folia linefe Vs diam lata sub anthesi jam emarcida, umbella 
avellana paulo major, perigonium sesquilineam vix longum. 

53. A. staticiforme (Sibth. et Sm. Fl. Gr. IV, tab. 320) bulbi 
ovato-globosi lunicis interioribus albo-membranaceis, scapo tereti 
crassiusculo flexuoso mediocri ad medium foliato, foliis 3-4 subtere- 
tibus canaliculatis scapo brcvioribus sub anthesi jam emarcidis, spa- 
thcB persistenlis valvis binis a basi late ovata abrupte cuspidatis 
insequalibus umbella brevioribus aut altera ea sublongiore. umbellse 
globos?e pediccllis subpequalibus tenuissimis flore 2-3-plo longioribus, 
pcrigonii breviter campanulati albi vel rosei phyllis ovato-oblongis 
obtusis, filamentis basi perigonio connatis lineari-subulatis eo sub- 
longioribus, antheris luteis exscrtis, ovario ovato breviter stipitato, 
slylo exserto "^. A. flcxuosum Urv. Enum N» 776. — ^1. Phalereum 
Heldr. el Sart. Act. Congr. Flor. 1874, p. 238. 

Hab. in arenosis maritimis Atticse ad Phalerum (Heldr! Orph. Fl. Gr. exs. 
241!) et Eleusin (Pichl. exs sub A. margaritaceo), insularum Salami et 
^Egina (Sprun !}, Syra (Weissl), Aslypalea; et Leri(.Urv}, Cimoli (Sibth.). 

Caulis 6-l'-3-pollicaris, umbella avellana paulo major, perigonlum sesqai- 
lineam longum. 


§ 2. Brachyspatha. — Folia non fistulosa scapum inferne 
involucrantia. Spathae vix caudalo-atteuualffi. 

• Filamenta perigonio breviora. 

54. A. erythrseum (Griseb. Spic. II, p. 396) bulbi ovato-glo- 
bosi tunicis externis apice clongatis et in fibras demum subsolutis 
internis membranaceis. scapo flexuoso parte dimidia inferiori arcte 
vaginato el folioso, Ibliis 2-3-anguste filiformibus supra canaliculatis 
scapo brevioribus, spalha univalvi ovata bifida subulato-attenuata 
umbella duplo breviore, umbellffi multiflorffi pedicellis inaequalibus 
flore 2-o-plo longioribus, pcrigonii pailide rosei campanulali parvi 
phyllis oblongis oblusis, filamentis a basi connata late triangulari- 
lanceolata subulalis perigonio paulo brevioribus, stylo apice capitato 
perigonium non excedente ^. A. tenueFnw. exs. non Don. 

Hab. in collihus herbosis Macedoni» circa Thessalonicam (Friv I), Byzan- 
tii (Coumany !}. 


Allium. LiLiAGE^ 253 

Spithaineum vel pedale, pedicelli vaide inaequales 3-8 lineas longi, perigo- 
nium sesquilineam longum. Ab A. Pallasii pedicellis valde ina?qualibus, a 
-cohorte A. pallentis spatha ovata inflatA univalvi et floribus dimidio minori- 
bus discedens. 

55. A. rubellum (M. B. Taur. Gauc. I, p. 264) bulbi parvi 
ovato-oblongi tunicis exlernis striatis apice demum in fibras solutis 
internis raembranaceis, scapo gracili parte inferiori folioso folia 
angusle linearia filiformia semiterelia margine tenuiter denticulata 
superante, spatha indivisa vel 2-4-valvi mucronata umbellS breviore 
demum circumscissa, umbellae mulliflorsB globosae pedicellis perigo- 
nio-2-3-plo longioribus, perigonii rosei basi truncati phyllis lanceo- 
latis acumiiialis, filamentis perigonio duplo vel triplo brevioribus 
basi inter se et cum perigonio connatis triangulari-lanceolatis subu- 
lato-acuminatis alternatim subangustioribus, stylo staminibus ^e- 
viore ^. Regel Fl. Turkest. t. 10, fig. 9. -- A. teniie Don Mon. 
p. 84. — C. Koch Linn. XXII, p. 238. 

Hab. in prov. Transcaucasicis Iberi&, Sonchetia, Karabagh, Talysch (G. A. 
Mey! Wilhl), Persia boreali ad Asterabad(TurczI), prope Siaret etin ditione 
Khorassan (Bge I, Belutschia (Stocks 1004 1). 

/3 grandiflorum — Fiores paulo majores, perigonii tres lineas circ. 
longi phylla oblusiuscula. — A. vulcanicum Boiss. in Ky. Pl. Pers. 
bor. — A. Griffithianum Boiss. Diagn. Ser. II, 4, p. H7. 

Hab. in rupestribus vulcanicis montanis Rai prope Teheran Persiae (Ky. 
491), in Belutschid prope Quetta (Stoclis. 10611) et prope Hydozye, in Affgha- 
nia (Griff. 552 Ij. 

y parviflorum Led. Fl. Ross. — Flores typo subminores, perigo- 
nium 1 7^-2 lineas longum phyllis magis abbrevialis. — A. synta- 
manthum G. Koch Linn. XXII, p. 239 

Hab. cum forma typic^, Georgia Gaucasica (Hoh !), Persia borealis (Buhse !) 

Formae extremoe florum magnitudinespecifice differre videntur sed interme- 
diis altera in alteram transeunt. Var. |3 A. stenophyllo Schr. valde affinis, sed 
hoc filamentis perigonium subaequantibus dignoscitur (Gl. Regel). 

Ar. Geogr. Rossia australis, Turcomania, Sibiria Uralensis et Altaica, regio 
Himalaica. 

• * Filamenta perigonio longiora. 

56. A. Weissii, bulbi parvi ovati tunicis albis pergamaceis 
slriatis, scapo humili tenui folia 2-3-anguste filiformia supra canali- 
culata superante, spathae valvis binis a basi ovato-oblonga caudalis 
umbellam subaequanlibus, umbellne multiflorae globosae pedicellis 
tenuibus flore parvo subtriplo longioribus basi bracteolalis, perigo- 
nii rosei campanulali phyllis ovalis obtusis, filamentis perigonio ses- 
quilongioribus subulatis basi vix dilatata perigonio connatis, stylo 
longe exserto ^. A. erythrceum Weiss Beitr. Fl. Griech. non 
Griseb. 

Hab. in insuia Syra (Weiss! Orph I), in insuiri Thermia Gycladum (Orph !). 


254 LiLiACE^ Allium^ 

Semipedale vel paulo elatius, umbella nuce avellanft vix major, flos vix 
lineam longus. Facies A. Pallasii et A. capiteltati. Ab A. erythrceo peAcellis 
ffiqualibus brevibus, spatha bivalvi, antheris exeertis et prsesertim ut ab om- 
nibus affinibus stylo longissimo distinctum, ab affini A. piloso glabritie et 
antheris exsertis, 

57. A. capitellatum (Boiss Diagn Ser, I, 7, p. 118) bulbi 
ovato-oblongi lunicis membranaceis exterioribus nigris, scapo pumilo 
subascendenti basi folioso folia i-2 semitereti-filiformia superne cana- 
liculata superanle, umbellffi parvae multiflorae globosse pedicellis flo.re 
minuto 1 V^-^ pio longioribus, spathae valvis binis ovatis breviter 
mucronatis umbella brevioribus, perigonii purpurei phyllis ovato- 
obiongis acutiusculis nervomedio saturaliore, filamentis subliberis a 
basi dilatala attenuatis perigonio sesquiiongioribus, antheris nigri- 
cantibus ^. 

Hab. ad nives regionis alpinse, mons Elamout Persiae borealis (Auch. 
53«6 !j, montes Nur, Kellal, Ssebsehuh Persise austrooccidentalis (Haussk !), 
Afi^ghaniae vallis Kurrum (Aitoh ! ex Baker). 

Planta 3-4-polIicaris, umbella 6-9 lineas diam. lata, perigonium hemisphe- 
ricum 1 V* li"- longum. Antheris exsertis affine A. Pallasii quod pedicellis- 
longis, perigonii majoris pliyllis elongalis, etc, diftert. Facies A. pusilli Gyr. 


§ 3. Godonoprasa. — Folia nou fistulosa scapum inferne 
involucrantia. Spalhae valvse longe caudalse. 

* Bulbi tunicse in fibras non solutae. 
+ Filamenta perigonio quarta vel dimidia parte longiora. 

58. A. Armenum (Boiss. et Ky. in Sched. Ky. It. 1859) bulbr 
parvi ovali tunicis membranaceis, scapo tereti pumilo flexuoso, foliis 
semileretibus anguste filiformibus striatis scapo subaequilongis, spa- 
thpe valvis binis membrafiaceis lanceolatis umbelhi brevioribus aut 
eam vix sequantibus, umbella? subglobosse pedicellis subsequalibus 
capillaribus flore quadruplo longioribus, perigonii parvi purpurei 
globoso-campanulati phyliis breviter elliplicis obtusis, filamentis basi 
lllamento adnatis eoque tertia parte longioribus subulatis, capsula 
globoso-trigastra depress^, stylo longo ^. 

Hab. in alpinis Armeniae Turcicse, nions Bingoldagh 8000' (Ky. Suppl. 560!) 
Techdagh(CaIv!). 

Caulis tenuis rigidulus 3-7-pollicaris, umbella diam. 8-10 lineas lata, peri- 
gonium vix '/i lineam longum. Affine A. Olympico differt foliis angustis 
semiteretibus, spatha brevi, fioribus fere dimidio brevioribus. 

59. A, Olympicum (Boiss. Diagn. Ser. 1, 5, p. 58) bulbi ovati 
tunicis externis nigricanlibus striatis, scapo tereti ad vel supra 
medinm folialo folia anguste iinearia plana laevia superante, spathse 
valvis binis a basi latiore subulatis umbella parum longioribus^ 


Allium. LiLiACE^ 255' 

umbellae multiflorae hemisphericae pedicellis subnequalibua flore 2-3- 
plo loDgiorlbiis, perigonii intense rosei breviler campanulati phyllis 
ovatis oblusis, fllamentis basi perigonio adnalis et eo fere quartS 
parte longioribus subulatis, antheris fuscis, capsuU gioboso-trigas- 
tra, stylo longo ^. 

Hab. iii summA regione abietina Olympi Bithyni(Auch, 2194! Boiss ! Gleml)^ 
ad rnpes prope Anamour Cilicise Trache» (Peronin !). 

Gracilo 1-1 Vi-pedaie, foliorum lamina 1 Vi-2 lineas lata. Affine A. pul- 
chello et ob capsulae formam praesertim A. stamineo, ab utroque differt foliis 

Elanis, pedicellis brevioribus et magis sequalibus, spatha breviore, antheris 
revius exsertis. 

60. A. carinatum (L. Sp. 426) bulbi ovati tunicis externis fus- 
cescentibus striatis, scapo elato tereli ad medium nsqne foliato, foliis 
linearibus striatis inferne canaliculatis scapo brevioribus, spathae 
valvis binis longe rostratis altera umbellam bulbiferam sfepius valde 
superante, pedicellis filiformibus valde insequalibus flore pluries 
lorigioribus, perigonii cylindrico-campanulati rosei vel violacei phyllis 
longe spalhulalo-oblongis apice valde concavis et truncato-obtusis, 
filamentis subulatis basi perigonio adnatis eoque subduplo longiori- 
bus, ovario trigono, stylo exserto ^. lc. Fl. Dan. tab. it\Od. — 
A.Jlexum W. K. PI. rar. t. 268. 

Hab, in graminosis dumosis Thraeioe borealis prope Kalofer (Janka !). 
Ar. Geogr. Europa borcahs et media a DaniA, et Gothia ad Rossiam mediam, 
Galliam, Italiam, regionem Danubialem. 

61. A. flavum (L. Sp. 428) bulbi ovati tunicis externis cras- 
siusculis strialis, scapo tereti ad medium foliato, folils linearibus 
carnosis Iffivissimis supra leviter canaliculatis subtus convexis sca- 
pum fequanlibus vel brevioribus, spathffi valvis binis lanceolato-linea- 
ribus altera longissima, umbellae multiflora? pedicellis tenuibus 
subinaequalibus, perigonii flavi nitenlis campanulati phyllis conniven- 
tibus oblongis obtusis vel retusis exlernis carinatis, tilamenlis peri- 
gonio basi adnatis et eo subdupto iongioribus subulatis, capsula 
ovato-trigastra, slylo ionge exserto "^. Rchb. Ic. Germ. 1603. Jacq. 
Austr. tab. 141. 

Hab. in collibus siccis, Groecise insulte (Sm. Prodr !), INIacedonia ad radices 
montis Peristeri (Orph!), Anatoiia borealis (Wied !), Armenia Turcica ad Er- 
zerum fCalv !) et Rossica (Szov !), Tauria et Iberia (Stev., M. B.), Persia 
borealis (Szov! Buhse !). 

/3 minus. — Forma alpina caule 2-5-pollicari, umbelloe saepe pau- 
ciflorae, pedicelli ssepe abbreviati flore vix longiores, spatha brevior, 
filamenla saepe purpurascentia. — A. calUstemon Webb iMss. — 
A. Webbii Clem Sert. Olym. p. 91, tab. 8. Forma analoga .1. Jlavo 
var. Nebrodensi '^\zu\o spathS magiselongata tantum diverso. 

Hab. in monte Haemo Thraci» prope Kalofer (Janka!), regione alpinA 
Olympi Bithyni (Auch. 22U6! Glmenti!), Smyrnai colles (Fleisch. sub A. 
montano .') 


256 LILIAGE.E Alhum. 

y Guicciardii. — Formae /3 simile sed spatlipe valvae elongatse et 
flores pallide straminei. — A. Guicciardi Heldr. in Atti Gongr. Fir. 
1876, p. -233. 

Hab. in regione alpina montis Parnassi (Guicce! Orph!). 

Ar. Geog. Gallia, Italia, Germania australis, Dalmatia, regio Danubialis. 
Rossia australis. 

62. A. Phrygium (Boiss. in Bal. exs.) bulbi ovati tunicis 
externis nigricantibus strialis, scapo tereti gracili rigidulo ad medium 
foliato foliis anguste filiformibus semiteretibus striatis longiore, 
umbellse globosse pedicellis subaequalibusflore 1 Vs-S-plo longioribus, 
spathse. valvis a basi angusle lanceolata longissime et tenuiter subu- 
latis, perigonii straminei breviter ovato-campanulati phyllis oblongo- 
spMthulatis in mucronem abruptiuscule abeuntibus, filamcntis basi 
perigonio adnatis eoque quarta parle longioribus lineari-subulatis, 
capsula sphaerico-trigastra, stylo longe exserto ^. 

Hab. prope Ouchak Phrygiaj 2600' (Bal !). 

Sesquipedale, umbella nuce avellan^ paulo major, perigoniumlV^lin. lon- 
gum. Differt ab A. fiuvo spath» valvis tenuissimis 3-4-pollicaribus, pedi- 
cellis brevibus, perigonii minoris phyllis mucronatis. 

63. A. pulchellum (Don Mon. p. 46) bulbi oblongitunicis 
externis nigricanlibus demum in fibras parallelas solutis, scapo elato 
tereli ad niedium usque folioso, foliis anguste linearibus superne 
canaliculatis sublus slriatis ad strias et margine asperulis scapum 
sequantibus, spathee valvis binis lanceolato-linearibus inoequalibus 
altera umbellam saepius mullo superanle, umbellae mulliflorse fasti- 
giato-subeffusoe pedicellis tenuissimis insequalibus flore pluries lon- 
gioribus, perigonii violacei obconico-campanulali phyllis conniventi- 
bus elliptico-oblongis obtusissimis, filamentis a basi adnata anguste 
lanceolata longe subulato-atlenuatis perigonio 1 V^ vel duplo longio- 
ribus, antheris violaceis, capsula ellipsoideo-turbinata "¥• — A. pani- 
culatum All. Pedem. D. G. Fl. Fr. — Rchb. Ic. Germ. fig. 1061 non 
L. — A. montanum Rchb. Ic. Germ. fig. 1060 non Fl. Gr. 

Hab. in ditionis parte septentrionali, Anatolia septentr. (Wiedemann !.), 
Armenia (Tchih I), Gaucasus et prov. Caucasicse (Ledeb.), Thracia (Friv. exs I 
sub A. fuscoi). 

Ar. Geogr. Gallia orientalis, Helvetia australis, Italia, Dalmatia, Serbia, 
regio Danubialis, Rossia australis. 

64. A. stamineum (Boiss. Diagn.Ser. 11,4, p. 119) bulbi ovati 
tunicis externis crassiusculis slriatis, scapo tereti flexuoso modice 
elato ad tertiam partem usque foliato, follis semiteretibus supra 
canaliculalis anguslissimis kBvibus scapum srepe sequantibus, spathfE 
valvis binis lanceolatis longe subulato-attenuaiis umbellam scepe 
longe superantibus, umbella? multiflorffi effusse pedicellis lenuissimis 
insequalibus flexuosis divaricatis flore pluries longioribus, perigonii 


Allium. LiLiAGE^ 257 

breviter et hemisplierice campanulati rosei phyllis oblongo-ovalis 
obtusis rarius acutatis interdum apiculalis, filamentis basi adnalis 
perigonio sesquilongioribus a basi sublatiore sensim subulatis, anthe- 
ris luteis. capsula globoso-trigona depressa "^. A. effusum Boiss. in 
Bourg. exs. 

Hab. in collibus regionis inferioris, Laconia merid. in littore ad Malta 
(Heldr!), Lydia nd Smyriiam (Boiss!), Garia (Pinard!), Lycia ad Elmali 
(Bourg!), Gilicia littoralis (BaL 8131), Syria ad Aleppo (Ky!) et Damascum 
(Gaill !), Libani regio inferior (Ky ! Gaill !), Palestina in monte Garmel et 
planitie Esdraelon (Boiss!), ad Hierosolymam (Roth. 426!), Arabia Sinaica 
in cacumine montis 8*«= Gatharinse (Schimp. 258 sub A. pallente!), Mesopo- 
tamia (Haussk !), Persia austro-occid. (Haussk !) et borealis in prov. Ghilan 
(Auch. 5387!) 

Species ab A. pulchello affini ut videtur distincta staturd plerumque humi- 
liore 6-10 poUices raro excedente, foliis angustioribus Isevibus, pedicellis 
magis effusis et prtesertim perigonio breviore hemispherico uec conico- 
campanulato capsuloeque forma. 

/3 Hymettium. — Umbella depauperata pedicellisabbreviatis minus 
inaequalibus. — A. Hymetiium Boiss. Diagn. §er. II. 4, p, 118. 
Hab. in Hymetto (Sprun !), in coUibus Atticse prope Heptalophos Heldr ! 

-f + Filamenta perigonio breviora vel eo sequilonga. 

65. A. pilosum (FI. Grsec. IV, p. 18, tab. ^21) bulbi ovato- 
globosi tunicis membranaceis, scapo pumilo tereti flexuoso ad me- 
dium usque folioso, foliis semiteretibus canaliculatis vaginisque pilis 
patentibus villosis, spathse valvis binis a basi latiore caudatis umbellfe 
sequilongis vel sublongioribus, umbellfficorymbosse pedicellis purpu- 
reis vix inaequalibus flore 1 '/^-S-plo longioribus exterioribus nutan- 
tibus, perigonii breviter campanulati rosei phyllis obovato-oblongis 
obtusis, filamentis subulatis perigonio sequilongis, ovario sphairico 
trigono, stylo exserlo "^. 

Hab, in Archipelagi insulis Gimolo (Sibth.) Astypalaea (Urv.), Melos (Ar- 
menis !). 

Semipedale, facies A. stattciformis vel A. Weissii, perigonium vix 1 7» 
lin. longum. Species villositate inter affines insignis. 

C6. A. xnyrianthum (Boiss. r>iagn. Ser. I, 5, p. 59)bulbiovati 
tunicfs externis fuscis striatis internis albis tenuiter membranaceis, 
scapo elato tereti usque ad medium vel superius folioso folia anguste 
linearia fistulosa superante, spathfe valvis binis a basi ovato-oblonga 
abruple et tenuiter caudatis umbellse fequilongis vel sfepius e^ lon- 
gioribus, umbellae globosae valde mulliflorEe pedicellis capillaribus vix 
insequalibus flore pluries longioribus basi bracteolatis, perigonii 
lactei parvi breviter campauulati phyllis oblongo-spathulatis obtusis. 
lilamentis subulatis inia basi perigonio adnatis eo sublongioribus, 
capsula globoso-depressa trigona perigonio sublongiore "^. A. Wiede- 
mannianum var. albiflora Regel Mon. p. 200. 

17 


258 LiLiACE^ Allium. 

Hab. in humidis vallis Meandri Lydiae et circa Hierapolin (Boiss !), in re- 
gione inferiori Tmoli supra Philadelphiam (Boissl), in arenosis marittmis ad 
Smyrnam (Bal. exs. 390 sub A. Coppo^m), Pamphylia ad Kourmalu(Heldr!), 
Giliciae regione montana ad Gulek Boghaz 3800' (Ky! Bal!), Egypto inferiore 
prope Alexandriam (Letourn !), prope Sojut (Wiedera !). 

Planta 1-5-pedalis, umbella 100-300-flora magn. nucis vel amplior. Affine 
A. paniculato var. pallenti = A Coppoleri Tin. a quo distinquitur floribus 
plus duplo minoribus, perigonio abbreviato, antheris exsertis et praesertim 
capsulse form^. A. statici/orme diftert caule brevi, pedicellis multo breviori- 
bus et paucioribus, foliis fistulosis, flore majori, capsulA slipitata. 

67. A. variegatum (Boiss. Diagn. Ser. I, 7, p. Ii8) hulht 
ovati tunicis membranaceis, scapo tereli ad mcdium foliato folia 
anguste linearia inferne canalicuiata superante, spathee valvis binia 
deflexis lanceolatis sensim attenualis umbella sublongioribus, umbellse 
globosse multifloree pedicellis tenuibus subsequilongis flore 3-4-plo- 
longioribus, perigamiminuti oblongo-campanulati nitenlis basi flavidi 
supernc intense purpurei phyllis oblongis obtusis, filamentis basi 
perigonio adnatis anguste lanceolatis perigonio subiongioribus, ovario 
ovato, stylo exserto ^. 

Hab. in Assyrii inter Diarbekir et Mardin (Ky. 305 !). 

Sesquipedale, umhella magnitudine nucis, perigonium 1 \U lineam longum. 
Affine A. myriantho a quo prseter florum colorem diff"ertperJgoniosubIongiore, 
filamentis lanceolatis nec subulatis. 

68. A. Wiedemannianum (Regel Mon. p. 189, ex parte) 
bulbi ovati tunicis membranaceis, scapo elato tereti ad medium 
foliato folia filiformi-teretia superante, ,spathae valvis binis ovatis 
ventricosis stricto-sulcatis in caudam subulatam umbeliam sequan- 
tem vel superantem abrupte contractis, umbellse multiflorae globosae 
pedicellis capillaribus flore 4-5-pIo longioribus insequalibus basi 
nudis, perigonii purpurei oblongo-campanulati phyllis oblongo-Iinea- 
ribus obtusiuseulis, filamentis subulatis basi perigonio adnatis eo 
sublongiorlbus, ovario ovato subslipitato, stylo exserto ^. A. Wiede- 
mannianum yar.Jlore purpureo Regel loc. cit. 

Hab. in Anatolia prope Eski Scheher (Wiedem!). 

Caulis 1-2-pedalis, umbellaeA ^. myrianthi mwor minus multiflora inter 
nucem et avellanum media, perigonium lineam vix excedens eo A. myria^ithi 
angustius phyllis angustioribus, ovarium dissimile, valvte spatha^ magis 
inflatte. Affine A. variegato sed filamenta subulata nec lanceolata. 

69. A. callimischon (Link Linn. IX, p, 140) bulbi oblongi 
tunicis membranaceis externis strialis, scapo ereclo ad umbellatn 
usque vaginato et folioso, foliis semitcretibus tenuiter filiformibus 
canaliculatis inferioribus longissimis supremo umbellam superante, 
spatha univalvi lanceolata sensim cuspidato-attenuata umbellam supe- 
rante, umbellae fastigiatffi pedicellis 10-15 tenuibus fasciculatis sub- 
nulantibus flore 2-3-pIo longioribus suba?qualibus, perigonii tubuloso- 
campanulati basi attenuali phyllis roseis cariiia saturatiore elongatis 
late linearibus apice truncatis cum vel absque apiculo, filamentis- 


Allium. LIL1AGE.E 259 

subulatis perigonio aequilongis cum eo basi connatis, ovario elliptico, 
stylo incluso ^. A. montanum Bory ct Chaub. Fl. Pel. nonSibth. Fl. 
Gr<ec. — A. Boryanum K^^. En. IV, p. 411. 

Hab. in dumosis Messeniae inter Modon et Navarin (Bory !) in dumetis ad 
Neocasfro (Sart!), in regione media Taygeti (Orphl), prope Missolunghi 
CEtoliae (Nieder!) et in regione subalpind niontis Corax (Heldr!). 

Pedale vel humilius, perigonium 2 V» lin. longum. Species affinis A. tenui- 
floro^ distinctissima vaginA suprem^ umbellse fere contigua, spathA univalvi, 
perigonii phyllis apice eximie truncatis. 

70. A. Achaium (Boiss. et Orph. in Orph. Fl. Gr. exs. N^ 427) 
bulbi ovali tunicis membranaceis externis nigris, scapo tereti ad 
medium usque foliato folia anguste linearia semiteretia subsuperante, 
spalhse valvis binis lanceolatis acuminatis umbellae subaequilongis, 
umbellse 10-20-flor8e pedicellis filiformibus erecto-patulis flore 3-pIo 
longioribus apice incrassatis, perigonii rosei obconico-campanulati 
phyllis obovato-oblongis obtusis nervo medio subsaturatiore, filamen- 
lis basi perigonio adnatis eo subsequilongis lanceolatis sensim atte- 
nuatis, ovario oblongo, stigmate subexserto %. 

Hab. in monte Glocos Achaiae prope Vostitza sito loco Pente Vryses dicto 
4000' (Orph !). 

.3 Parnassicum. — Perigonii angustioris tubuloso-obconici phylia 
acutiora-lineari, oblonga, filamenta perigonio subbreviora. Spatha 
ssepe umbellel longior. 

Hab. in regione abietind et alpinA montis Parnassi (Guiccl Heldr. exs. 
2766!), montis Malevo Laconia? ad cacumen (Orph. exs, 3577!). 

Semipedale et vix pedale, pedicelli 6-8 lineas, perigonium 3-3 V» lineas 
longum. Afflne A. paniculato et praesertim A. tenuifloro Ten. (meo sensu ab om- 
nibus A. panicutati formis perigonii magis cyliadrici phyllis acutatis, etc. dis- 
tincto),abeisdiffertfloretertia parte saltem longiore, nlamentis parte inferiore 
magis dilatatis. Facies A. callimischon Link spath4 univalvi, phyllis peri- 
gonii truncatls, etc, cajterum diversissimi. 

71. A. paniculatum (L. Sp. 428 non D. C.)bulbi ovati tunicis 
exterioribus membranaceis vel pergamaceis, scapo tereti elato ad vel 
supra medium foliala, foliis anguste linearibus semileretibus farclis 
vel fistulosis inferne canaliculatis, spathse valvis binis a basi oblongo- 
elliptica in caudam umbeilam sequantem vel seepius ea multo longio- 
rera abeuntibus, nmbellfe diff^usce mulliflorpe pcdicellis tenuibus valde 
inaequalibus aute anlhesin nutanlibus perigonio pluries longioribus 
basi bracteolalis, perigonii albi albo-virentis carnei vel rosei obco- 
nico-campanulati phyllis conniventibus late oblongo-linearibus obtu- 
sis inlerdum apiculatis, filamentis perigonio subaequilongis subulatis 
inter se et cum perigonio breviter coaiitis sinubus edentulis vel rarius 
denticulo auctis, capsula ellipsoidea basi attenuata, stylo exserto "^. 
Ic. Fl. Grffic. tab. 318. — A. intermedhm D. G. Rchb. Ic. Germ. 
1065. — A, prcecissum Rchb. Germ. fig. 1066. — A. longispathum 


260 LiLiACEiE Allium . 

Red. Lil. lab. 416 (forma spathis elongalis). — A. dentiferim Webb 
Phyt. Canar. tab. 234. 

Hab. in cultis regionis inferioris et montanas totius ditionis a Grsecia ! 
Macedonia! ad Caucasum! Transcaucasiam ! Syriam! Palestinam. 

/3 fuscum. — Folia parte inferiori planinscula canah'culata apice 
teretia fistulosa. Vix varietas. — A. fuscum W. K. PI. rar. Hnng. 
.tab. 24i. 

Hab. ad radices Olympi Bithyni (Orph !). 

y pallms. — Umbella contracta magis globosa pedicellis abbrevia- 
tis minus insequalibus. Spalha abbreviata. Flores fere semper albi. 
A. pallens Pari. Fl. Ital. — Gren.etGodr. Fl. Fr. et prob.Linn. Sp. p. 
427. -Fl. Graec. tab. 317. — A. rupestre Stev. Rchb. Ic. Grit. tab. 428. 
— A.Coppoleri Tin. — Guss. Syn. I, p, 394! 

Hab, in cultis, vineis, etc , Attica (Sprun ! Heldrl Orph!) montes Parnes et 
Hymettus (Sprun! Sart ! forma humihor,) Qiltolia (Samar !), regio inferior 
Parnassi ad Pagna (Heldrl), A.rgoUs (Sart ! Orphl), Zacynthus (Marglj, Ma- 
cedoma (Orph !), Anatolia orientahs (Auch. 2203 !), Syria ad Aintab et Ma- 
rasch (Haussk ! j, Egyptus ad Aleyandriam (Letourn I), Mesopotamia (Ky. 
408!), Palestina (Roth 4311), Tauria et Transcaucasia (Stev. Heldr!), mons 
Glocos Achaise (Orph. Fl. exs. 427!), montes Parnes et Hymettus Atticse 
(Sprun ! Heldr !), regio superior montis Delphi Eubese (Heldrl), Libanus ad 
Gedros (Bl !). 

Inter omues varietates supra enumeratas transitus manifesti videntur. 

Ar. Geogr. Lusitania, Hispania, Gallia occidentaHs et australis. Italia, 
Istria, Dalmatia, Rossia australis, Madera, insulaj Ganarienses. 

72. A. chloranthum (Boiss. Diagn. Ser. I, 13, p. 33) bulbi 

ovati lunicis externis corlicosis nigricanlibus internis membrana- 
ceis, scapo elato flexuoso ullra medium folialo, foliis subcylindricis 
fislulosis late viridibus scapo aequilongis, spathae valvis binis a basi 
oblonga longe caudato-acuminatis binis vel aitera umbellam longe 
superantibus, umbelhe muUiflorjB pedicellis inaeqnalibus flore 2-4- 
plo iongioribus, perigonii pallide luteolo-viridis obco: ico-campanulati 
pliyllis oblongis obtusis, fihmetitis a basi lanceolaK subulato-atle- 
nuatis inferne perigonio adnatis et eo suba^quilongis, antheris luteis 
subexserlis, capsula ovata basi attenuata vesiculoso-tuberculata ^. 

Hab. in regione superiori montis Cassii Syriae boreahs unde bulbos retuli 
et plantam vivam descripsi 

Pedale et elatius, perigoniun 2 hneas vel paulo amphus longum. Non ut 
Cl. Regel autumat, A. fluvo scd A.paniculato multis notis affine,abeo tamen 
videtur specifice distinctum foliis evidenter fistulosis, perigonii colore, an- 
theris subexsertis, ovario vesicuIoso-tul)erculato. 

73. A. glumaceum (Boiss. et Haussli!) bulbi ovati tunicis 
exlernis membranaceis remote et elevatim slriatis superne tandem 
in fibras longas solutis, scapotereti flexuoso striato ad medium usque 
foliato, foliis filiformibus angulatis striatis scabridulis superioribus 
scapura fequantibus, spathie valvis binis a basi lanceolattl longe lili- 


Allium. LiLiACE,« 261 

formi-subulalisfolio similibus umbellara longe superantibus, umbelhe 
sub-20-florae pedicellis lenuibus erectis flexuosis flore 5-6-plo longio- 
ribus, perigonii membranacei straminei longe cylindrico-campanulati 
phyllis lanceolatis obtusiusculis, lilamentis basi cum perigonio cori- 
natis eo quarta parte brevioribus lanceolatis sensim atleuuatiSy 
ovario oblongo, stylo incluso %. 

Hab. in monte Berytdagh Galaoniac 70()0' (Haussk!). 

Girciter pedale, folia tenuia rigidala spathaeque caudse saepe semipedales, 
podicelli 0-10 lineas lon^u, perigonium 3 lineaslongum post anthesin angus- 
tatum et supra medium subconstrictum phyllis apice margine convolutis. 
Species distinctissima nulli propius aflinis. 

74. A. modestum (Boiss. Diagn. Ser. T, 13, p. 33) bulbi ovali 
tuiiicis membranaceis, scapo tereti fere ad medium usquefoliosofoliis 
semitcrelibuscanaliculatisscapuniae(iuantibusvelsuperantibus,spath{e 
valvis binis a basi sublatiore linearibus umbella stepius brevioribus, 
umbelke multiflorte pedicellis capillaribus patulo-effusis vcl arcuatis 
flore 3-4-plo longioiibus, perigonii sordide albo-virentis rubello suf- 
fusi cylindrici elongali pliyllis oblongo-linearibus apice atlenuatis 
f^cutiusculis vel obtusis, filamentis basi perigoiiio adnalis angusle lan- 
ceolalis eo fere dimidio brevioribus, ovario oblongo, stylo incluso %. 

Hab. in desertis Palestinoe ad meridiem urbis (jaza (Boiss !). V. sp. et viv. 
cult. 

Caules S-S-pollicares, pedicelli fere pollicares, perigonium 41ineaslongum. 
Species ab omni grege A. paniculati perigonio attenuato et filameutis bre- 
vibus distincta. 

75. A. Tchihatchewii (Boiss. in Tchih. As Min. II, p. 352) 
bulbi ovati lunicis membranaceis exterioribus lutescentibus striatis, 
scapo humili flexuoso fere ad medium usque folioso. foliis 2-3 lilifor- 
mibus semiteretibus striatis curvatis scapo oequilongis. umbellai pau- 
ciflorae pedicellis parum inaequalibus tenuibus longissimis eflusis 
divergentibus arcuatis, spath;e valvis binis a basi latiore caudatis 
umbella 3-4-plo brevioribus, perigonii rosei campanulati phyllis ellip- 
ticis obtusissimis, filamenlis a basi late lanceolata attenualis perigo- 
iiio basi adnatis et eo sublongioribus, ovario globoso-trigono, stylo 
iiicluso %. 

Hab. in Armenice Tnrcicse regione alpina, circa Gumuschkhane in rupes- 
tribus (Tchih. 252 ! Bourg !). 

Caules 6-9-pollicares valde flexuosi interdum ex eadem vagimi bini, 
umbella 20-30-nora pedicellis longioribus 12-15 lin. longis, perigonium 
2 lineas longum. Species distiuctissima. 

76. A. montanum (Sibth. et Sm. FI. GnBC. IV, p. 17, tab. 
319) bulbi oblongi lunicis externiscoriaceis nigris elevatim et remote 
striato-costalis, scapo pumilo asccndenle vel flexuoso inferne 1-2 
phyllo foliis subteretibus canaliculatis tenuiter filiformibus scapo 


262 LiLiAGE/E Allium. 

brevioribus, spathae valvis binis a basi lanceolata subulato-attenualis 
umbellam aequantibus vel sublongioribus, umbellse pedicellis 5-12 
subineequalibus longioribus florem 1 Va-2 plo superantibus, perigonii 
purpurei breviter campanuloti phyllis oblongo-spathulatis apice acu- 
tatis nervo niedio saturatiore, filamentis roseis basi cum perigonio 
coalitis angusle lanceolatosubulalis perigonio vix brevioribus, ovario 
oboFato basi attennato, stigmate subexserlo %. 

Hab. in fissuris rupium cacuminis Olympi Bithyni (Sibth,. Auch. 2207 ! 
Pichler !), iii monte Davros Pisidice (Heldrli. 

Planta 2-4-pollicaris, folia tenuissima, flores 2 V» lineas longi Species a 
fonnis minoribus A. paniculati jam tunicarum indole distinctissima. In ico.ie 
Florje Graecse perigonii phylla nimis obtusa exhibentur. 

77. A. frigldum (Boiss. et Heldr. Diagn. Ser. I, 13, p. 34) 
bulbi ovati tunicis membranaceis exterioribus nigricantibus, scapo 
lenui humili ad medium usque foliato, foliis 2-3 semiteretibus flli- 
formibus brevibus, spathae val/is binis lanceolatis deflexis umbella 
subbrevioribus, urnbellse pedicellis 4-7 inoequalibus longioribus florem 
duplo superantibus, perigonii breviter campanulati slramineo-rubelli 
phyllis ovato-oblongis abruptiuscule acutatis et mucronatis, fllamen- 
tis subulatis basi perigonio adnatis el eo sequilongis, capsula ovato- 
globosa trigona, stylo exserto %. 

Hab. in lapidosis mobilibus summi Taygeti orientem versus 6000' -75'X)" 
(Heldr !). 

Gaulis 3-5-pollicaris, pcrigoninm 2 V» tin. longum. Prius habuimus pn) 
A. montano Fl. Grspc. facie simili sed tunicis coriaceis costatis aUeno. A 
formis pumilis A. paniculati perigonii phyllis acutis nec obtusis, ab A. tenui- 
floro perigonio non cylindrico, etc, distinclum. 

78. A. Sipyleum (Boiss. Diagn. Ser. I, 5, p. 58) bulbi ovati 
tunicis teneris membranaceis, scapo humili flexuoso ad medium 
foliato folia linearia subfiliformia canaliculata superante, spatliJE valvis 
binis deflexis oblongo-lanceolatis longe acumiiiatis pedicellos sub- 
cequantibus, umbellse pauciflorfe fastigiatae pedicellis valde iucTquali- 
bus demum strictis erectis flore i-Vi!-4-plo longioribus, perigonii 
oblongo-campanulali pallide rosei phyllis elliptico-lanceolatis acutis, 
filamentis basi vix dilatatis interseet cum perigonio onnatis perigo- 
nio subbrevioribus, capsula globoso-trigona perigonio breviore, stylo 
incluso % A. exile Boiss. ot Orph. Diagn. Ser. II. 4, p. it8. 

Hab. in glareosis montis Sipyli supra Magnesiam Lydi» (Boiss !), in montt^ 
iEpos insulie Cliios (Orph !). 

Caulis 6-8-pollicaris, pedicelli 4-15 lineas longi, perigonium 2 '/j lineas 
longum, capsula retusa perigonio subbrevior. Ab afliui A montano tunicls 
tenerisj foliis crassioribus lineam fere latis, pedicellis valde infequalibus, 
perigonio angustiore, etc, distinctum. 

79. A. Tauricolum (Boiss. Diagn. Ser. II. 4, p. 118) bulbi 
ovati lunicis externis firmis nigris tenuiter multistriatis secus caulis 


Alliuni. LrLiA.CE.« 263 

basin produclis, scapo humili flexuoso ad medium foliato, foliis semi- 
teretibus filiformibus sulcatis flexuosis brevibus, spatha? valvis binis 
a basi subdilatala liliformibus umbellam plerumque superantibus, 
umbellae fastigialse pedicellis 10-15 subaequalibus perigonio subaequi- 
longis, perigonii purpurei campanulali phyllis elliptico-linearibus 
acutis, filamentis basi adnatis perigonio sublongioribus a basi anguste 
Janceolata subulatis. capsula ovato-trigona perigonio breviore, stig- 
mate exserto %. A. Boissieri Haussk exs. 

Hab. in glareosis regioni» montanae superioris et alpinae Tauri Gilicici 
8000' (Ky. 4U7 sub A. moschato et ^l. montano! et 251 sub A. frigido, Bal. 
812 !}, in Gilicia Tracheu supra Ermenek (Per !}, in monte Begdaigh Tauri 
Cataonici (Haussk !). 

Gaulis 3-8-polIicaris, perigonium 2 '/• bii- longum ; affme A. montano et 
A. frigido ab utroque tunicis, uml)elloe fasligiatae pedicellia abbreviatis, an- 
theris magis exsertis distinctum, a proximo .4. lepido Kth filanientis brevio- 
.ribus et autheris exsertis discrepans. 

80. A. brevicaule (Boiss. et Bal. Diagn. Ser. II, 4, p. 119) bulbi 
ovati tunicis membranaceis, scapo iiano, foliis 2-8 angustissime linea- 
ribus striatis ad nervos et margines scabridulis scapo longioribus, 
spalhffi valvis binis lanceolatis umbellam aiquantibus vel sublongiori- 
bus, umbellae subfastigiata? pedicellis 10-20 subinsequalibus longiori- 
bus florem duplo superantibus, perigonii rosei phyllis lineari-ellipticis 
obtusis, filamentis anguste lanceolato-subulatis perigotiio subbrevio- 
ribus, antheris inclusis, ovarioelliptico, stylo breviter exserto %. 

Hab. in regione alpinft montis Dededagh Antitauri Gappadocici (Bal !). 

Gaulis 2-3-pollicaris, perigonium 2 lineas longum. Afline .1. Tauricolo a 
quo tunicis tenuiter membranaceis, foliis scabridis planiusculis, perigouii 
phyllis obtusis dilfert. 

81. A. lepidum (Kunth Enum. IV, p. 408) bulbi oblongi parvi 
tunicis externis nigris internis albo-menibranaceis, scapo naiio versus 
medium foliis binis semilerelibus snlcatis teuuiter filiforniibus a^qui- 
longis vel eo sublongioribus obsito, spathse valvis blnis lanceolato- 
subulalis altera umbellam sa?pe superante, umbellae pcdiccllis 5-10 
subcequalibus fiore duplo longioribus floriferis pendulis, perigonii 
purpurei cylindricocampanulati phyllis elliptico-lincaribus apice 
acutalis, filamentis anguste lanceolalo-subulatis perigonio subbre- 
vioribus, ovario ovato, stylo subincluso %. A. saxatile Hohen. exs. 
non M. B. 

Hab. ad rupes Iberioe G lucasicte ad fontem acidulum Dipmi prope Schus- 
clia (Hoh !), prope Baku (Seidll), Daghestania ad fontes lluvii Samur 600o 
(Rupr'). 

Gaulis 3-4-pollicaris, perigonium 3 lineas longum, ab A. Tauricolo, floribus 
majoribus, etc, distinctuui. Bulln sa^pe cespitosi. 

/3 Rehmanni. - Elalius pedale, umbelhe flores numerosiores cl 
pedicelli longiores, filanienla abbreviata perigonio quarta parte bre- 
viora, spatha longior. 


964 LnjACEiE Allmm^ 

Hab. ad rupestribus CaucasicircaKasbek (Rehm. exs.992!),inDaghe8tani* 
ad fontes fl. Samur 6600' (Ruprl). 

82. A. subquinqueflorum (Boiss. in Bourg. exs. 1862) bulbi 
oblongi tunicis externis nigris crebre et tenuissime striatis, scapo 
pumilo ad V^ longitudinis folioso et vaglnato folia brevia semitereti- 
filiformia canaliculata superante, gpathoe valvis binis lanceolatis longe 
filiformi-caudatis umbella duplo longioribus, urabellse 3-4-flor8e fasti- 
giatae pedicellis ffiqualibus flore vix longioribus, perigonii campanu- 
lati albidi phyllis elliptico-oblongis oblusis, filamenlis anguste lanceo- 
latis subulato-attenualis perigonio subsequilongis basi cum perigonio 
connatis %. 

Hab. in rupeslribus prope Baibout Armenise (Bourg!), in valle Khabackar 
Ponti Lazici 600U' (Bal I sub A. paltenti). 

Semipedale vel pedale, foliornm lamina tenuis vix pollicaris, flores 2 V» 
lineam longi. Affine A. Djimilensi vaginisin fibras solutis, floribus duplo ma- 
joribus, etc, distincto. Proximum quoque A. Serbico Vis. et Pancic Dec, H, 
tab. 8 (a cl. Regel inter synonyma A. moschati euumerato sed tunicis non 
reticulatis. pedicellis brevissimis, petalis obtusis ab eo alieno), foUis longis, 
pedicellis brevissimis, spathae valvis basi dilatatis, perigonio breviore vix 
2 lineas longo, antheris subexsertis distincto. Affine quoque A. lepido peri- 
gonii multo majoris phyllis acutis etc. diverso. 

83. A. chlorurum TBoiss. et Haussk.) bulbis ovatis in cespite* 
compactosaggregatis, tunicis externis nigris firmis subtilissime stria- 
tis internia albis pellucidis, scapis nanis crassiusculis, foliis scapura 
superantibus anguste linearibus striatisscabridis, spathae valvis binis 
ovatis albo-mcmbranaceis slrialis in caudas lineares virides umbella 
ssepe longiores conlractis, umbellse valde pauciflorae pedicellis 8-5- 
insequalibus flori aequilongis vel sesquilongioribus, perigonii albi vei 
pallide rosei late campanulali phyilis tenuiter membranaceis lat& 
oblongis apice breviter acuminatis, filamenlis perigonio basi adnatis 
eoque subbrevioribus a basi lanceolala subulati§, ovario ovato, slylo 
apice subexserto %. 

Hab. in monte Berytdagh Gataoniae 90(X)' (Haussk !). 

Gaules tripollicares, perigonium fere 3 lineas longum late campanulatui» 
eo A. Tauricoli, lepidi et affinium multo tenuius membranaceum. 

' • Bulbi tunic» externe demum in fibras solutae. 

84. A. Ruprechti, bulbo...., scapo ad tertiara parlem foliato 
folia anguste linearia flaccidula vix superante, spalhae valvis bini» 
ovatis membranaceis inflatis in cuspidem herbaceam alterius umbell«k 
sublongiorem abrupte contractis, umbellae hemisphericse 10-15-flor8e- 
pedicellis flori subaequilongis, perigonii majusculi campanulati rosei 
phyllis oblongo-lanceolatis acuminalis carina inlensiore, filamenti»^ 
praeter imam basin dilatalam subulatis albis perigonio sesquilongio- 
libus, antheris fuscis, stylo exserto %. 


Allium. LiLiACE.E 365 

Hab. ad moles glaciales Zei districtus Alagir Caucasi Orientalis 6300' 
(Ruprl). 

Fere pedale, folia lineae '/»-73 partem lata, peri''onium 2 '/« lineas longum. 
Affinitas ob bulbum non notum dubia. Facies et llores A. Schcenoprasi a quo 
foliis non listulosis et fllamentis longe exsertis alienum est. 

85. A. Djlmilense (Boiss. in Bal. exs. 1866) bulbis aggregatis 
oblongis, lunicis nigricantibus secus scapum elongatis membranaceis 
demum in libras parallclas solutis, scapo humili tereli tenui ad 
medium folialo, foliis lineari-filiformibus semiterelibus canaliculatis 
lenuissimis flexuosis scapo brevioribus, umbelhe fastigiala} pedicellis 
0-8 flore sublongioribus, spathte valvis binis lanceolatis acutis pedi- 
cellos superaniibus, perigonii obconici phyllis oblongo-linearibus 
elongatis oblusiusculis pallide roseis nervo medio purpureo, fila- 
menlis inferne inter se et cum perigonio coalilis an^uste lanceolalis 
subulato-attenuatis perigonio 2 2 V^-plobrevioribus, capsula pcrigonio 
duplo superata, slylo brevi %. 

Hab. in regione alpina Ponli Lazici supra Djimil G600' (Bal !). Fl. Aug. 

Bulbicespitosi et perigonium elongatum .1. iSc/iopnoprrtsi sed ab eo um- 
bellil fastigiatipaucitlora, spathaianceolata, foliis non fistulosis, etc , recedens. 
(^aules semipedales, perigonium 4 V» lineas longum. 

86. A. moschatum (L. Spec, 427) bulbi oblongo-conici tunicis 
exlerioribus tolis vel apice elongato reticulatim fibrosis, pcapo 
tereli tenui folia leretia setaceo-subulata supra anguste canaliculata 
lequante vel eis breviore, spathte valvis binis a basi latiore linearibus 
inaequalibus longiore pedicellos soepe superante, umbellce soepius 
paucifloree fastigiatte pedicellis filiformibus aequalibus vel injequalibus 
flore 2-4-plo longioribus basi saepius bracleolalis, perigonii campa- 
nulato-cylindrici phyllis roseis vel albidis carina saturatiore lanceo- 
latis acutiusculis, filamentis perigonio tertia parle brevioribus basi 
inter se et cum perigonio connatis a basi lanceolata lotige subulalis 
%. Rchb. Ic. Germ. 1091. — A. capUlare Cav. Ic. tab. 206. — A. 
setaceum W. K. Hung. tab. 68. 

Hab. in collinis siccis, Peloponnesus (herb. Fauche !), Cyclades (Urv I), 
Macedonia ct Thracia (Friv !), Tauria et Gaucasus (Ledeb.), Georgia Cauca- 
sica (Hoh! Rehm I), Persia borealis (Buhsel). 

Ar. Geogr. Hispania orientabs, Gallia auetralis, Italia australis, Dalmatia, 
regio Danubialis, Rossia australis, Sibiria Uralensis. 

87. A. Cupani (Raf. Gar. (1818) p. 86) bulbi elongati conici 
tunicis tenuiter et dense reliculalo-fibrosis superne ad basin caalis 
productis, scapogracili flexuoso rigidulo ad vel ullra medium folialo 
folia brevia semiterelia filiformia canaliculata superante, vaginis siepe 
pilosulis, spatha univalvi lanceolal^ acuminata persislente erectii 
basi tubulosa umbellam longe superante, umbellas pauciflorae fasti- 
giatae irregularis pedicellis valde iricequalibus flore niulto longioribus 
subnutantibus fructiferis erectis basi bracteolatis, perigonii campa- 


366 LiLiACEiB Allium. 

nulato-cylindrici phyllis oblongo-iinearibus oblusiusculis vel retusis 
apice subreflexis dilute roseis carind saturatiore, filamentis ima basi 
inter se etcum perigonio coalitis aequilatis a basi lanceoJata subulato- 
attenuatis perigonio terlid parte brevioribus %. A. moschatum Urv. 
Enum. p. 37. — A. hirtovaginatum K'^ Enum p. IV, 412. — A. Pisi- 
dicum Boiss. et Heldr. Mss. — A, vaginatum Pancic PI. exs. 

Hab. in collibus giccis, lapidosis regionis inferioris montanae et alpinfe, 
circa Athenas (Heldr. Herb. Norm. 753 !), ad Acrocorinthum (Heldr !), in 
monte Malevo Laconiae (Orph I) in monlibus Davros et Stavros Pisidiai 6000' 
(Heldr !),iCypri montes (Sint. et Rigo I). 

Ar. Geogr. Sicilia, Algeria, Serbia. 

88. A. callidictyon (C. A. Mey. in K"'. Enum IV, p. 413) 
bulbi ovato-conici tunicis dense reticulato-fibrosis, scapo ascendenti 
tereti rigidulo usque ad tertiara vel dimidiam partem foliato foiia 
filiformia semileretia supra canaliculata brevia ad vagirias pubernla 
tandem glabrata superanle, spathae valvis binis a basi ovata vel 
oblonga breviter caudatis mox ruptilibus, umbellee paucifloriB fasti- 
gialse pedicellis inaequalibus basi bracleolatis flore 3-5-plo longiori- 
bus, perigonii carnei campanulati phyllis obiongo-lanceolatis apice 
attenuatis obtusis, filamentis basi dilalala inler se et cum perigonio 
connatis alternatim angustioribus perigonio quarla parle brevio- 
ribus %. 

Hab. in regione subalpina montis Aslandach Gappadocite (Bal. exs. sub 
A. Cupanil), montis Berytdagh Gataoniae 9000' (Hausskl), in lapidosis prov. 
Aderbidjan Persise circa Khoi (Szov !), 

Valde affine A. Cupani Raf. quocum a cl. Gay conjunyitur sed cl. Regel 
recte animadvertente certe diflfert spatha brevi bivalvi nec univalvi lacero- 
decidud nec persistente, filamentisque inaequilatis. 

89. A. Sindjarense (Boiss. el Haussk. in Haussk. exs. 1867) 
bulbi ovalo-oblongi bulbis dense reticulato-fibrosis, scapo erecto 
firmo parte inferiore folioso folia filiformia semiteretia superne cana- 
liculata brevia mullum superante, vaginis breviter pilosulis, spathne 
menibranaceae valvis binis lanceolatis longe caudatis reflexis umbella 
brevioribus. urtibellae hemisphffiricffl pedicellis purpureis subina^qua- 
libus flore 4-5-plo longioribus, perigonii intense purpurei campanu- 
lati phyllis obiongo-lanceolatis acuminalis obtusiusculis, filamentis 
perigonio quarla parte brevioribus a basi dilatata connata attenuatis 
alternalim angustioribus 2j.. 

Hab. in uliginosis salsis Mesopotamiaj inter Sindjar et Toll Afar (Hausskl), 
specimen iiicompletura ex Palmyra (BI. exs. 4000') huc spectare videtur. 

Pedale, facies omnino A. rubeUi sed tunicas diversissirare, perigonium 2 \'» 
lin. longum. 

90. A. Stocksianum (Boiss. Diagn. Ser. II, 4. p. 1171 bulbi 
oblongi tunicis dense parallele et subreticulatim rjfescenti-fihi-o- 
sis, scapo nano inferne vaginato et 3-4 phyllo, foliis semileretibus 


Allium. LrnAGEiE 267 

filiformibus flexuosis vel circiniiatis scapo sublongioribus, spalhae 
valvis 1-2 ovalis acuniinalis umbella brevioribus, umbellse mulli- 
floroe pedicellis patentibus tenuibus flore triplo longioribus, perigouii 
campanulati pallide rosei phyllis oblongo-lanceolatis acuminalis dorso 
iiitensius colorato,filamentis basi inter se et cum perigonio adnatis eo 
tertia vel quarta parte brevioribus inferne dilalatis triangularibus 
abruple attenuatis %. A. Hhnalayense Regel Mon. p. J18! 

Hab. iii Affghanid (Griff. Journ. 540!), in Belutschia ad Doubund (Stocks!) 

/3 Perskum. Filamenla perigonio vix breviora. 

Hab. ad Schurab prope Ispahan (Bge N' 12!). 

Planta S-.j-pollicaris, umbelia dianietro 15-18 lineas lata, perigonium tres 
lineas longum. 

1)1. A. Bungei, bulbi oblongi elongati lunicis externis pergame- 
neis firmis basi profunde fissis internis membranaceis parallele mul- 
tinerviis omnibus supenie elongatis, scapo nano crassiusculo inferne 
foliis duobus semiteretibus filiformibus canaliculatis eo sublongioribus 
obsito, spathte valvis ovatis deflexis pedicellis duplo brevioribus, 
umbelife pedicellis patentibus et deflexis flore triplo longioribus basi 
bracteolatis, perigonii breviler campanulali phyllis ovatis acutiusculis 
niucronulatis albidis carina virenle, filamentis perigonio terlia parle 
brevioribus basi inter se et cum perigonio connalis triangulari-lanceo- 
lalis subulato-attenuatis alternatim angustioribus %. 

Hab. in Perjiia orientali inter Kerman et lezd (Bge N» 10 !). 

Bulbi tunicos ut in A. sahuloso basi demum in lobos triangulares fissae. 

Scapus 3-4-pollicaris, pedicelli 5-6 lineas, flores 2 lineas longi. folia vix 
lineam diani. lata. Bulbi tunicae externoe tandem fissae nec in fibras solulaj 
videntur ; magna tamen cum A. Stocksiano cujus tuuicai fibroso-reticulaUp 
sunt allinitas. 

92. A. desertorum (Forsk. Fl. Eg. Arab. p. 72) bulbi oblongi 
tunicis externis crassis corticosis internis firmis subreticulalim 
striatis tandem basi solutis, scapo humili slriato aute anthesin apice 
nutantisupra basin ssepe inflexo inferne sublriphyllo, foliis tenuibus 
canaliculatis slriatis scapum valde superantibus, S[tath(e valvis binis 
membranaceis rubrincrviis in cuspideni subulatam longiusculam con- 
traclis umbella longioribus, umbellfe iO-20-flonE pediccllis effusis 
infequalibus flore sesquilongiorihus, perigonii campanulati albi nitidi 
phyllis rubello-carinatis oblongo-lanceolatis acutiusculis apice sub- 
recurvis, lilamentis simplicibus perigonio quarta parte brevioribus 
a basi siibdilatata subulatis, antheris flavis, slylo incluso, stigmate 
capitato '^ . 

Hal). iu deserlis Kahirinis (Forsk. Cramer !), in ditione Hamada deserti 
Arabici Egyj)ti mediie (Schweinfl), in montibus prope Siiez (Sickenberger !). 
Fl. Maio, 

Gaulis 3-4-pollicaris, foliii semipedalia lineam diuiidi;im lata, perigonium 
fero tres lineas longum. 


268 L1LIACE.E Allium^ 


§ 4. Molia. — Folia plana scapum inferne non vel vix involucranlia^ 
Spatha lata vix caudata. Bulbitunicae non fibrosae nee reticulalae. 

' Folia lanceolata vel liuearia. 

93. A. oreophilum (C. A. Mey. Ind. Cauc. p. 37) buibi ovati 
tunicis membranaceis, scapo nano tereti ad vel ultra medium foliato 
et vaginato, foliis binis lineari-lanceolalis vel linearibus planis acutis 
Stepe recurvis scapo saepius longioribus, spalha triangulari-ovata 
acuta bivalvi pedicellis subbreviore, umbelloe fasligiatse vei hemis- 
phericse lO-lS-florae pedicellis flore sesquilougioribus, perigonii pur- 
purei phyllis late ovato-oblongis acutis mucronulalis nervo medio 
saturaliore, filamenlis perigonio triplo brevioribus basi inter se et 
cum perigouio coalitis late triangularlbus abruple et breviler atle- 
nuatis alternatim subanguslioribus ^. Ic. Gartenfl. 1873, tab. 775. 
— A. platystemon Kar. el Kir. 

Hab. in petrosis alpinis Caucasi Orientalis in monte Tufandagh 9000' G. A, 
Mey !), in Daghestania et Salatavia 7800' -8400 (Rupr !). 

Gaulis 3-4-pollicaris, folia 1 Vi-2 lineas lata, flos pro plantae minutie mag- 
nus campanulatus 4-4 V» lin- longus. Ut et species sequeus fere sequo jure 
inter Molia vei inter Cudonoprasa recensendum. 

94. A. Balansae, bulbi ovati tunicis membranaceis, scapo nano 
tereti ultra dimidiam longiludinem vaginato et foliato, foliis binis 
linearibus canaliculatis apice altenuatis recurvis scapo longioribus, 
spathae valvis binis triangulari-Ianceolatis acutis reflexis pedicellos 
sequantibus, umbellae fastigiato-hemisphericoe pedicellis 10-15 flore 
vix longioribus, perigonii rosei campanulati pliyllis ovato-oblongis 
obtusissimis, filamentis perigonio sublongioribus basi interse et cum 
perigonio connalis a basi lanceolala subulato-attenuatis alternalim 
subangustioribus, stylo slaminibus longiore %. 

Hab. in regione alpina, superiore Ponti Lazici 8000' (Bal!). 

Planta 3-4-pollicaris. ISpecies valde aflinis facie et characteribus A. oreo- 
philo a quo tamen egregie diflfert perigonii phyllis obtusis filamentisque 
elongatis. Folia insuper subangustiora canaliculata, spathae valvae augustio- 
res, pedicalli paulo breviores et tlores subminores 3-3 V» lin. lougi. 

95. A. Ghamaemoly (L. Sp. 433) bulbi parvi ovati tunicis 
cinerascentibus, scapo pygmfeo terra sepulto vaginis foliorum mem- 
branaceis obsito, foliis 3-4 planis ^nguste lineari-acuminalis grami- 
neis palenlibus ciliatis vel villosis umbellam multo superantibus, spa- 
thfE lobis binis acutis umbella subbrevioribus, pedicellis flore duplo 
longioribus tandem recurvatis, perigonii lactei phyllis lineari-oblongis 
obtusis stamina duplo superantibus, filamentis albis a basi triangu- 
lari-ovata subconnata longe subulato-altenuatis, ovario depresso-glo- 


Allium. LiLiAECiE 269 

boso, stylo filiformi stamina subeequante %. Cavan. Ic. tab. 207. — 
Rchb. Ic. Germ. fig. 1096. 

Hab. in coUibus regionis inferioris Peloponuesi (herb. Faucli6!), in insula 
Zacyntho (Sm. Prodr.). Fl. Jan.-Febr. 

Ar. Geogr. Hispania australis, Gallia australis, Italia australis, Dalmatia, 
Africa boreaiis. 

96. A. circinnatum (Sieb. Reis Cret. II, p. 316, tab. 6) bulbi 
■ovali tunicis pergamaceis, scapo pygmseo terra sepulto foliis arcte 
vaginato, foliis planis anguste linearibus caule longioribus laxe villo- 
sis parte superiori spiraliter tortis, spatha biparlita acuta pedanculos 
flore sesquilongiores ina^quales snbaequante, umbella 3-5-flora, peri- 
goni albi phyllis ovato-oblongis obtusis apice subdenticulatis, fila- 
mentis perigonio tertia parte brevioribus late lanceolatis breviter 
subulato-attenuatis, stylo stamiua subsequanle %, A. Clusianum Fi. 
Pelop. p. 21 non Retz. 

Hab. in regione inferiori insulae Grette ad Perivolizza prope prom. Maleca 
(Sieb.), in Peloponneso ad Modon et Navarin (Bory !). Fl. Mart 

Planta tripollicaris, foliorura lamina quadripollicaris lineam dimidiam lata. 
Affme A. Chamoimoly , distinctum foliis angustissimis circinnatis, perigonii 
piiyllis latioribus, filanientorum fabricA. 

97. A. Libani (Boiss. Diagn. Ser. I, 13, p. 26) bulbi mediocris 
ovati tunicis griseo-nigricantibus, scapo brevi crassiusculo inferne 
tantum vel fere ad umbellam usque folioso, foliis sublernis expansis 
planis lanceolatis incurvis et ssepe undulato-flexuosis caule longiori- 
bus, spatha pedicellos {equanle acuminata saepe 2-3-Ioba, umbella 
multiflora hemispherica, pedicellis flore sesquilongioribus, perigonii 
albo-straminei phyllis basi longe coalitis lanceolatis acutis, filamentis 
perigonio dimidio brevioribus connatis late triangulari-lanceolatis 
acutis, stylo staminibus longiore apice vix incrassato. 

Hab. in arenosis jugi Makinel Libani 7-8000' (Boissl), circS Balbeck et 
Zebdani (Post !), ad Djurd Hasrun (Bl!), Khan Mourad inter Berj^thum et 
Damascum (Peyron! forma stenophylla), in cacumine mantis Hermon 9000' 
yKy, 18G!), in Palestina (Roth 428!), ad Dhoheriyeh Judeae (W. Barljey!). 

Gaulis 2-3-polhcaris, folia 4-G-lineas lata,flores fere magnitudinis A.Erdelii 
a quo differt caule humiliore crassiore, foliis latis, filarnentis lalis et abbre- 
viatis. 

98. A. Erdelii (^ucc. Abh. Bay. Acad. III, p. 236, tab. 5) bul- 
bis aggregatis ovati-oblongis tunicis exterioribus coriaceis, scapis 
teretibus inferne tantum foliatis, foliis scapo aequilongis vel brcvio- 
ribus anguste linearibus canaliculato-plicatislonge subulalo-attenuatis 
margine interdum ciliatulis, spatlia acuminata demum 3-4-loba pedi- 
cellis subbreviore, umbellie multiflorae dense heinisphicricre pedicellis 
flore sesquilongioribus demum elongatis, perigonii straminci nitentis 
phyllis basi breviter coalilis oblongo-lanccolatis acutis subencrviis, 
filamentis perigonio tequilongis a basi connala dilatata sensim alte- 


270 LiLiACE^ Altium^ 

nuatis subulalis, antheris flavis subexsertis, stylo staraina superanle 
apice subcapitato %. A. Philistwum Boiss. Diagn. Ser. 1, 43; p. 26. 

Hab. in Palestini prope Hebron (Schub !), ad Scheick Houran (Barbey !),. 
circa Gaza (Boiss! Ky. 419!), ad Mariout prope Alexandriam Egypti 
(Planta !). 

Scapi 4-7-pollicare8, folia inferne 1 V»-2 lineas lata. Flores magnit A. rosei. 

^ roseum. — Flores carnei vei rosei. 

Hab. inter segetes ad Mariout prope Alexandriam (Letoui'n. exs. 137 bis I). 

Facies A. rosei quod distinguitur staturfl- elatiore, perigouii phyllis latiori- 
bus et brevioribus, stigmate non capitato. 

99. A. subhirsutum (L. Sp. 424) bulbi globosi tunicis albidis^ 
scapo elato tenui tereti parte inferiori folioso, foliis linearibus acu- 
minatis planis flaccidis margine et interdum dorso et facie ciliato- 
pilosis interdum glabratis scapo plerumque brevioribus, spatha 
ovata acuminatEi saepe 2-3-valvi pedicellis duplo breviore, umbella 
multiflora patente pedicellis flore 3-4-plo brevioribus, perigonii albi 
concoloris phyllis patentibus oblongis obtusis, filamenlis albis perigo- 
nio lertia parte brevioribus a basi triangulari-lanceolatd abruptius- 
cule subulato-attenuatis connatis, stylo staminibus sublongiore flli- 
formi, capsuld obcordato-trigona ^. Ic. Ten. Fl. Nap. tab. 37, fig. 2. 
— Rchb. Ic. Germ. fig. 1099. — A ciliatum Cyr. Fl. rar. tab. 6. 

Hab. in collibus et arenosis regionls inferioris Peloponnesi et Grsecise (SprF 
Boiss ! Heldr ! ), Cycladum (Auch ! Weiss !), Gretae (Raul I), Syriaj littoralis et 
regionis inferioris Libani (Boiss I Bl ! Gaill !), Palestinae ad Hierosolymam. 
(Roth!), Gypri(Sint!). 

Ar. Geogr. Regio Mediterranea Europse, Africa borealis. 

100. A trifoliatum (Cyr. Pl. Rar. fasc. II, p. 11, tab. 3) bulbi 
globosi tunicis pallidis, scapo erecto tereti parte inferiori folioso, 
foliis flaccidis linearibus acutis scapo plerumque longioribus plano- 
canaliculatis margine vel utraque facie sparsim pilosis vel omnino 
glabratis, spatha bifida umbella breviore, umbellse multiflorse fasti- 
giatae pedicellis flore '2-3-plo longioribus, perigonii phyllis oblongo- 
lanceolatis acutis albis carina vel omnino roseis, filamentis peri- 
gonio dimidio brevioribus a basi lanceolata breviter atlenuato- 
subulatis, stylo filiformi slamina superanle, capsula obverse pyrami- 
data subtrigona 2j.. A. sublursutwn Fl. Graec. tab. 313, non L. 
(perigonii phylla nimis obtusa) — A Groecum Urv. Enum. p. 37. 

Hab. in collibus et cultis regionis inferioris Peloponnesi (Despreaux! 
Boiss!}, Zacynlhi (Weiss!), Greta) ad Spliakia (Heldr!), insulae Melos Gycla- 
dum (Urv!), Cypri ad Prodromo (Ky. 7(19! et 528 sub A hirsuto,) Syrioe litto- 
ralis ad Tripoli et Beyrutlx (Bl! Gaill!), Palestina? ad Hebron (Ky !). 

Atrme A. subhirsuto quocum a nonnullis confusum, diftert perigonii aliler 
coloratiphyllisacuUset staminum cum perigonio proportione diversa. 

Ar. Geogr. Italia occidentalis et australis maritima, Sardinia, Sicilia, Me- 
lita. 


Alliutn. LiLiACEiE 271 

101. A. hlrsutum (Zucc. Abh. Bayr. Acad. III, p. 232, tab 2) 
bulbo ovato, scapo lereli inferne folioso, foliis 3-4 linearibus planis 
aculis multinerviis seque ac vaginse pilis adpresse retrorsis dense 
obsilis scapo aequilongis, spatline .pedicellis brevioris laciniis 
binis ovato-lanceolatis acuminatis, umbella mulliflora patente pedicellis 
insequalibus perigonio 3-4-plo brevioribus, perigonii albi phyllis 
oblongo-lanceolatis acutis patentibus, filamenlis perigonio dimidio 
hrevioribus lanceolalis basi connatis sensim attenuatis, slylo stami- 
nibus longiore %. 

Hab. in rupestribus Palestinse prope Hebron (Schubert, Ky. 481 !), in pla- 
nitie inter Hierosolymam et valleni Terebinthi (Boiss !). 

Semipedale, rarius pedale, folia interdum tres lineas lata. Affine A. subhir- 
suto et pnesertim A. trifoliato sed distinctum iadumento pilis latis papilla- 
rlbus retrorsis densis sericeis nec sparsis flexuosis elongatis constante, a 
priori iasuper perigonii phyllis acutis, a posteriori umbelia patente et peri- 
gonio albo concolori. 

102. A. Gayi, bulbo parvo ovato, foliis binis flaccidis angustissime 
linearibus eximie serrulato-ciliatis scapo gracili subaequilongis, 
spalh» valvis binis pedicellos subaequantibus, umbellae 12-15-flora3 
pedicellis gracilibus flore subduplo longioribus, perigonii albidi vel 
pallidissime rosei phyllis angusle lineari-lanceolatis elongatis acutius- 
culis nervo medio intensiore carinante, filamenlis nlbidis basi latiore 
connatis sensim attenuato-subulatis perigonio subaequilongis, anlhe- 
ris fuscis, capsula breviter ovata trigona %. A. Grceciim J. Gay in 
Bal. pl. Cilic. 1855 non Urv. 

Hab. ad pagum Boulouckli Cilicise littoralis prope Mersina (Bal. 814 !). 

Scapus 9-10-pollicaris, folia 1 '/2-2 lineas lata, pedicelli floriferi 6-7 lineas 
longi. Ab A. trifoliato Cyr. = Grceco Urv. egregie difl"ert perigonii phyllis 
angustissimis staminibusque perigonio aequilongis. 

103. A. papillare (Boiss. Diagn. Ser. I, 13, p. 27) bulbi ovati 
tunicis fuscescentibus, scapo crassiusculo ascendenti tereti parte 
inferiori folioso, foliis scapo vix brevioribus angustissime linearibus 
canaliculato-plicatis Jonge subulato-attenuatis ad vaginas praesertim 
papillis adpressis retrorsis clavatis obsilis, spathae lobis ovatis 
cuspidalis pedicellos aequantibus, umbellae mediocris pedicellis flore 
duplo longioribus, perigonii albi phyllis ovalis obtusis, filamentis 
perigoniosubaequilongis interseconnatis triangulari-lanceolatis sensim 
atlenualis, stylo perigonium superante ^. 

Hab. in deserto PaiestincB ad meridiem Gaza (Boissl), inter Gaza et Khan 
lonus (Ky. 838 !), in ditione Philisteorum (Barbey!). 

Plauta6-8-pollicaris,foliaversus basinlamina3 21ineas vixlata, flores magni- 
tudinis A. subhirsuti et A. hirsuti a quibus indumonto papillis planis subcla- 
valis constante et foliis angustis canaliculato-plicatis distiuguitur. 

104. A. Cassium (Boiss. Diagn. Ser. I, J3. p. 28) bulbi ovati 
tunicis cinerascentibus tandeni alveolis orbiculalis crebre perforatiS; 


272 LiLiACE^ Allium. 

scapo tenui tereti flexuoso parte inferiori foliato, foliis angustissime 
linearibus scapo vix brevioribus flexuosis brevissime puberuli*s vel 
glabratis, spalhse pedicellis dimidio brevioris lobis 2-4 acuminatis, 
umbellse 7-12-florae patenlis pedicellis flore sublriplo longioribus, 
perigonii albidi demum pallide rosei campanulati phyllis oblongo- 
linearibiis oblusissimis, filamentis perigonio dimidio brevioribus basi 
connatis lanceolatis tertia parte superiori subulato-attenuatis, stylo 
subulato filamenta superante %. A. roseum Yar. CassiumRege\Mon. 
p 219. — A. Q/dni Schott (Esterr. Woch. 1854, p. 217. 

Hab. in herbidis cacuminis niontis Gassii Syriae bor. (Boiss I), in praeruptis 
vallisGydni Ciliciae (Ky!). Fl. Jul. 

/3 hirtellum. — Pilis patulis brevibus ad folia etetiamscapi partem 
inferiorem hirtum. 

Hab. in vallibus jagi Bulghardagh Tauri Gilicici 6500'-7000' (Ky. 13 ! et 
31!), in Libano ad Gedros (Bl. 656 bis !), prope Balbeck (Bl!). FI. Jun. 

Vix pedale, affine A. suhhirsuto a quo diflfert foliis angustissimis lineam 
vix latis, perigouio tertia parle majore cumpanulato nec expanso, tunicis 
alveolatis. ^. rosewm cujustunicsequoquealveolatse sunt foliis denticulato- 
scabris, perigonii phyllis latioribus, fllamentorum structura, elc, longius distat. 

105. A. Zebdanense (Boiss. et Noe Diagn. Ser. II, 4, p. 113) 
bulbi parvi ovati tunicis fuscis, scapo elato inferne folioso, foliis lan- 
ceolato-linearibus acutis planisscapo subbrevioribus margineloevibus 
vel obsolete scabridis, spatha ovata brevissime acuminata pedicellos 
subsequante, umbellae 6-10-flor8e pedicellis flore vix longioribus, 
perigoniicampanulati albi phyllis oblongis vel ellipticis obtusissimis, 
filamentis perigonio tertia parte brevioribus lanceolatis abasi connata 
sensim attenuatis, slylo antheris sublongiore 2J-. A. chionanthum 
Boiss. in Bourg. PI. Arm. exs. 1862. 

Hab. in Antilibano prope Zebdani (Ky. 828 !) in Libano ad Ain Karna 
prope Eden et ad Gedros (61. 655 !), in fissuris rupium ad Gumusch Khane 
Armenise Turcicae (Bourg!). Fl. Mai. Jun. 

Pedale vel bipedale, folia 2-3 lineas lata, flores eisA. subhirsuti snhm^ijores 
et campanulati nec patentes, pedicelli multo breviores. Affine quoque A. 
permixto Guss. 

106. A. eriophyllum (Boiss. Diagn. Ser. I, 7, p. 112) bulbi 
ovati tunicis cinerascenlibiis foveolato-punctatis, caule erecto tereti 
glabro inferne foliato, foliis scapum subrequantibus anguste lineari- 
janceolatis longe acuminatis inferne et proesertlm ad vaginas patule 
hirleliis rarius glabris, spatha ovata srepe bifida longe acuminata 
pedicellis triplo breviore, umbellse subfastigiatte pedicellis 6-15 flore 
trlplo lotigioribus, perigonii magni anguste campanulati rosei phyllis 
elliptico-lanceolatis acutis nervo medio saturaliore, filamentis peri- 
gonio subbrevioribus a hasi connala lanceolata longe subulato-atte- 
nuatis, stylo anlheras vix superanle %. 

Hab. in Assyria inter Mossul et Bagdad (Oliv!), in graminosis rupestribus 
Persia; australis prope Kaserun, Dalechi, Gere (Ky. 46 ! Haussk!). 


Allium ULiACEJE 273 

Ssepe pedale et elatius, folia 2-3 lineas lata, pedunculi poUicares, perigo- 
mum 5-7 lineas longum eo ^. fn/bitaft duplo majus et anguste campanu- 
latum nec patens. Ab A. roseo phyllis angastis longis acutis longius distat 

107. A. laceratum (Boiss. el Noe Diagn. Ser. II, 4, p. 112) 
bulbi ovati tunicis pallidis foveolato-punctatis, scapo elalo tereti ad 
tertiam vel dimidiam partem foliato, foliissubternis scapobrevioribus 
planis latiuscule linearibus margine etad vaginaslongeciliatis,8palha 
ovala ssepe bifida pedicellis breviore abrupte et longiuscule acumi- 
nata, umbellce multiflorae convex8epedicellisflore2-3-plolongioribus, 
perigonii slraminei vel pallide rosei cylindrico-campanulati phyllis 
oblongo-lanceolatis apice argute fimbriato-laceris, filamentis peri- 
gonio subbrevioribus lanceolatis subulato-attenuatis, stylo ex- 
serto % . 

Hab. prope Van Armeniae (Noe 1711), ad radices montis Gebel Abdul Azis 
in Assyria et in Persia australi ad segetes prope Scliiras (Haussk !). 

Bipedale, folia 3-4 lineas lata, flores angusti A. eriophylli a quo perigonii 
phyllis eximie fimbriato-Iaceris differt. 

108. A. Carraeli (Boiss. Diagn. Ser. I, 13. p. 28) bulbi ovati 
tunicis albis crassiusculis, scapo crasso elato tereti Isevi ad quartam 
partem usque folioso, foliis linearibus elongatis canaliculato-plicatis 
longe et sensim attenuatis scapo brevioribus utrinque hirtis et cilia- 
tis, vaginis pilis retrorsis mollibus velutinis, umbellse multiflorae 
globosee peduuculis subaequalibus flore quadruplo fere longioribus, 
spalha in lacinias ovalo-ventricosas breviler setaceo-caudatas partila 
umbella breviore, perigonii lactei hemispherico-campanulati phyllis 
oblongis obtusis concavis enerviis inter se fere liberis, filamentis ima 
basi perigonio adnatis eo quarta parte longioribus a basi late lanceo- 
lata sensim attenuatis, ovario globoso, slylo crassiusculo exserto %. 

Hab. in rupestribus montis Garmeli Palestinse (Boiss !). Fl. Maio. 

Caulis 3-4-pedalis inferne penna anserina crassior, folia inferiora 1 */i-2 
pedes longa basi 6-7 lineas lata, umbella diametro sesquipollicaris, flores 
magnit. et formse A Cepa. Affinitas dubia sed Moliis ob spathae formam et 
indumentum adnum-randum quamvis caulis inferne foliosus et perigonium 
«ampanulatum nec patens sint. 

109. A. roseum (L. Sp. Ed. II p. 432) bulbi ovati tunicis ex- 
ternis alveolis subrotundis crebris perforatis, scapo elato tereti 
inferne foliato, foliis latiuscule linearibus planis longe acuminatis 
margine lenuiter denliculatis scapo brevioribus, spathai ovatse pedi- 
«ellis brevioris lobis breviter acuminatis, umbellS multiflord fasligiata 
pedicellis flore 2-3-plolongioribus, perigoniicampanulati rosei phyllis 
liberis elliptico-oblongis obtusis apice interdum denticulatis, fila- 
nientis anguste lanceolalis sensim subulato-attenuatis perigonio tertia 
parte brevioribus, stylo antheras subsuperante %. Ic. Fl. Griec. tab. 
514. - Rchb. Ic. Germ. fig. 1102. 

18 


374 LiLiACE^ Allium. 

Hab. in cultis Atlicse (Sprun ! Heldr!), Peloponnesi (Boiss I), Zacynthi 
(Margl), Cretae (Weiss !), insulae Ghios (Orph!). 

/3 bulbiferum. — Umbella bulbifera floribus paucioribus. — Ic. 
Bot. Mag., tab. 978. — A. carneum Ten. Rchb. Ic. (rerm. 1103. — 
A. ambiguum Sibth.et Sm. Fl. Grapc, tab. 327. — A. Tenorii Spreng. 

Hab. in Argolide ad Lernam (Sprun !), adradices montis Kyllenes (Orph!). 

y Tourneuxii. — Pedicelli subbreviores, perigoniiabbreviati phylla 
laliora ovato-oblonga, filamenta basi magis dilalata. — A. Tourneuxii 
Boiss. in Letourn. exs. 1878. 

Hab. inter segetes ad Ramleh, Mandara, Mariout prope Alexandriam 
Egypti (Ehrenb ! Gaill ! Letourn. 205 !). 

Ar. Geogr. Lusitania, Hispania orientalis et australis, Gallia austro-occid.. 
et auotralis, Italia, Istria, Dalmatia, Africa borealis. 

110. A. Neapolitanum (Gyr. PI. rar. Neap. I, p. 13, tab. 4) 
bulbi globosi tunicis pallidis, scapo trigono basi foliato folia supe- 
rante, foliis loratis vel late linearibus attenuato-acuminatis, spalha 
univalvi ovala acuminata pedicellis breviore, umbella muKiflora fas- 
tigiala vel convexa pedicellis flore triplo longioribus, perigonii lactei 
patentis phyllis late elliptico-ovalis obtusis, filamentis perigonio duplo 
brevioribus basi adnatis lanceolatis supra medium adpressiuscule 
subulato-attenuatis, stylo stamina subsuperante %. Rchb. Ic. Germ. 
fig. 1108. — A. album Sauli Viag. tab. 7. — A. lacteum Sm. Prodr. 
p. 226. — Fl. Grsec. tab. 325. — A. candidissimum Gay. Descr. 446. 
— A. Sieberianum R. et Sch. VII, p. 1099. — A. amblyopetalum 
Link Linn, IX, p. 139 ex cl. Regel. — A. sub hirsutum Del. Eg non 
L. (ex cl. Aschers). 

Hab. in regione inferiori, Attica (Sprun! Boiss! Heldr!), Creta (Heldr.), 
Gyclades (Urv.), Rhodus (Auch !), AnatoHa occidentalis in Bithynia (Thirke!), 
Pamphyha (Bourg !), Syria interior ad Aleppo (Haussk !) et littoralis (Gaill I), 
Caelesyria (Post !), circa Hierosolymam (Boissl), Egyptus ad Alexandriam 
(Letourn !). 

Ar. Geogr. Hispania inlerior (Matriti) et australis, Gallia ;,ustralis, Italia, 
Dalmalia. 

111. A. Phthiotlcum (Boiss. et Heldr.) bulbi globosi valde 
proliferi tunicis albis, scapo tereti elato parte inferiori 3-4-phyllo 
foliis approximatis planis linearibus acuminatis umbellam non a?quan- 
tibus, umbellae ssepius bulbiferfe fasligiatim 12-15-flor8e pedicellis 
strictis inaequalibus flore 2-4-plo longioribus, spalhte valvis binis 
ovatis umbella multo brevioribus, perigonii albo-straminei phyllis 
raembranaceis lanceolatisacutiusculis longitudinaliter sulcatis strictis, 
filamentis a basi lanceolata subulalis perigonio tertia parte breviori- 
bus, stylo stamina vix superante %. 

Hab. in pascuis subalpinis montis CEta (nunc Katavothra) Phtiotidis alt^ 
550O'-630O'(HeIdr!). 


Allium. LiLiACEiE 275 

Bipedale, folia parte inferiori 5-7 lineas lata, perijronium magnum 6-7 lin. 
longum. Ab affini A. Neapolitano foliis angustioribus, spatha non mono'- 
phyll^, umbellae pedicelhs strictis, perigonii phylUs erectis nec patentibus 
lanceolatis acutiuscuhs sulcatis nec eUiptico-ovatis distinctum, Statio alpina/ 

112. A. triquetrum (L. Sp. 537) bulbo parvo tenui oblongu, 
scapo inferne laxe vaginato decumbente acute triquetro, foiiis late 
linearibussupra canaliculatis subtus acute carinatisscapoffiquilongis, 
spatha bivalvi decidua, umbellai pauciflorae pediceliis insequalibus- 
flore sesquilongioribus unilateraliter pendulis apice incrassatis, peri- 
gonii albi anguste campanulati phyilis elliptico-lanceolatis acutis sub 
anthesi sleliatim patentibus demum conniventi-subglobosis, filamentis 
perigonio dimidio brevioribus basi subdilatata inter se et cum peri- 
gonio connatis dein abruple attenuatis, stigmate trifido %. Ic Fl 
Graec. tab. 324. — Rchb. Ic. Germ. JIOI. 

Hab. iii Messeniae cultis circa Calamata (Gittard in herb. Fauche I) sed 
schedulis hujus collectoris pauca fides habenda. 
Ar. Gaogr. Lusitania, Hispania, Gallia australis, Italia, Africa boreaUs. 

113. A. paradoxum (.\f. B. Taur. Gauc. III, p. 267 sub Scilld) 
bulbo ovato parvo, scapo gracili subangulato inferne vaginato et 
folium unicum eo longius lanceolatum inferne angusfalum acutum 
edente, spatha oblongo-lanceolala acula pedicellis breviore, umbella 
bulbifera 1-2 vel rarius 4-6-flora, pedicellis filiformibus cernuis flore 
3-5-plo longioribus.perigonii albi phyllis late elliptico-obiongis acutis, 
filamentis perigonio 2 Ya-plo brevioribus a basi altenualis, capsula 
magna depresso-globosa %. A. paradoxum Don Mon. p. 72. 

Hab. in sylvis Iberise Caucasicae (Wilhlj, Kaclietiae et Somchetiae (Eichw.) 
prov. Talysch ad Lenkoran (Hoh !), Persise bor. prope Asterabad (Bge I). 

* * FoHa oblonga vel ovata. 

114. A. ursinum (L. Sp. 431) bulbo tenui oblongo-Iineari,. 
scapo ima basi folioso semicylindrico obtuse biangulato, foliis subbi- 
nis oblongo-lanceolatis acutis in petioium eis sequiiongum vel lon- 
giorem abrupte attenuatis, spatha indivisa vel 2-3-loba pedicellos 
aequante, umbeilse fastigiatae pedicellis subffiqualibus flore subduplo 
longioribus, perigonii lactei steliatim palentis phyilis lineari-lanceo- 
latis acutis, filamentis perigonio tertia parte brevioribus fiiiformibus 
ima basi tantum inter se connatis, stylo filiformi staminasubsuperante 
%. Rchb. Ic. Germ. fig. 1109. — Fl. Dan. tab. 757. 

Hab. in sepibus et sylvaticis, Colchis in littore Pontico (Nordm !), Imeretia 
(Guld.), GaucasLiS (M. B.). 

Ar. Geogr. Europa media et australis ab AngliA, Norvegia, Gothiu ad His- 
paniam borealem, Italiam, Siciliam, Dalmatiam, regionem Danubialem et 
Rossiam mediam ; Sibiria Uralensis et Altaica, Kamschatka. 

115. A. Akaka (Gmel. in Rtem. et Sch. Syst. VII, p. 1182) buibi 
magni ovati tunicis albis, scapo humili tereli partesubterranea vaginis 


376 LiLiAGEiE Allium. 

involulis foliorum vestito, foliis subbinis planis ovatis vel orato- 
oblongis scapo longioribus humi expansis margine cartilagineis obtu- 
sis cum raucronulo vel aculiusculis, spalhaumbella dimidio breviore 
iobis 2-3-ovato-rotundis, umbelia multiflora globosa tandem hemis- 
phericft pedicellis flore sublongioribus demum elongatis, periKonii 
phyllis carneis nervo raedio intensiore basi coalitis oblongo- 
linearibus obtusiusculis post anlhesin rigidis erectis margine involu- 
tis, filamentis perigonio dupo brevioribus basi coalitis a basi latiore 
lineari-lanceolatis, stylo elongato indiviso ?J. A. latifolinm H\x\). et 
Sp. III. Or. tab. 103. 

Hab. in pratiset glareosis, Armenia Turcica prope Erzerum (Huet! Galv!), 
in Persiae borealis prov. Aderbidjan et Ghilan (Aucn. 5384 !), in monte Elbrus 
prope Derbend 6-8000' (Ky. 15UI), inter Schahrud et 8iaret (Bge I), Vulgo 
Uotak ; folia siccata condimento Oryzae inserviunt. 

Scapus 2-4 pollicaris, folia 2-3 pollices longa 1 V»-2 lata, umbella fructifera 
diametro 2 Vi-pollicaris, perigonium tres lineam longum, 

116. A. hsemanthoides (Boiss. et Reut. Mss. — Regel Mon. 
p. 240) bulbi ovati tunicis membranaceis, scapo humili tereti parte 
fiubterranea vaginis involutis foliorum vestito, foliis binis vel ternis 
glaucis planis ovatis ve\ obovatis obtusis scapo longioribus, spathse 
pedicellis brevioris lobis 2-3, umbella multiflorji globosa pedicellis 
tenuibus flore sublongioribus, perigonii phyllis tenuiter membrana- 
ceis niveis a basi iatiore conrtata longe lineari-subulatis post anthesin 
<»rectis, filamentis perigonio quinluplo brevioribus a basi oblonga 
abruptiuscule et breviter attenuatis, stylo indiviso stamina subsupe- 
rante "^ . 

Hab. in monte Schahu Kurdistanise Persicse et in monte Sawers Persise 
occidentalis ad nives 10-18000' (Haussk !). 

Scapus 3-4-pollicaris, folia 1 ^/i-2 V» poUices lata, perigonium 7 lineas lon- 
gum. Floribus duplo majoribus, perigonii phyllis membranaceis angustis et 
staminum proportione ab A. Akakd distinctum. 

/3 ianceolatum. — Folia angustata et elongata ohlonga vel lanceo- 
lata (3-7 pollices longa 3-7 iin. lata), perigonium paulo minus pal- 
lide roseum phyllis post anthesin tenuius subulalo-convolutis (5-6 
lineas longis). — A. Derderianum Regel p.242. Ad typum interme- 
diis transire videtur. 

Hab. in montibus Sawers, Nur, Esclcker (Haussk !). 

117. A. minutiflorum (Regel Mon. p. 242) bulbi ovato-glo- 
bosi tunicis albo-membranaceis, scapo brevissimo diphyllo, foliis 
loralo-oblongis undulatis subrecurvis umbellam subsuperantibus, 
spatha bivalvi umbella multo breviore, umbellae multiflora^hemisphe- 
ricae pedicellis insequalibus flore 4-6-pIo longioribus, perigonii parvi 
ri^belli phyllis lanceolatis subulato-attenuatis demum erectis rigidis 
margine subinvolutis, filamentis purpureis lineari-lanceolatis perigo- 
nio terlia parte brevioribus basi coalitis, stylo ovario sublongiore %. 


Allium. LiLiACE^ 277 

Hab. in Persise montibus Bachtiaricis (Bode !). Vid. in herb. Hort. Petrop . 
Planta 3-4-pollicaris, folia5-6 lineas lata, umbella diametro sesquipollicaris 

perigonium 1 Vt lineas longum. Affine A. Akahd, floribus 3-4-pIo minoribus 

distinctum. 

il8. A. colchicifolium (Boiss. Diagn. Ser. II, 4, p. 112) biilbo 
ovalo, scapo humili crasso inferne foliorum vaginis involutis tecto, 
foliis binis patentibus scapo longioribus oblongis et apice atlenuatis, 
spathffi lobis binis ovatis umbella triplo brevioribus, umbellse multi- 
llorae hpmisphericae pedicellis tenuibus flore 5-6-plo longioribus, 
perigonii albi phyllis basi connatis oblongis a medio sursum denticu- 
lato-iaceris post anthesin fiaccidis reflexis, filamentis perigonio sub- 
brevioribus a basi connata triangulari-lanceolata sensim atlenuatis» 
stylo stamina subsuperante "^^ . 

Hab. in subalpinis prope Bakker Maaden Armeniae australis (Noe 706!). 

Scapus 3 Vi-pollicaris, folia 4-5 pollices longa 1 Vj lata limbo in petiolum 
attenuato, umbella fructifera diametro 2 Vz-pollicaris. Facies A. Akaka sed 
perigonii phyllis demum flaccidis et reflexis ab eo eximie distinctum. 


Sect. II. MELANOCROMMYON. — Ovula in loculis 3-10 biseriata. 
* Perigonii phylla post anthesin erecta rigida. 

119. A. Jenischianum (Regel Mon. p. 237) bulbi globosi 
mediocris tunicis externis cinerascentibus, scapo crassiusculo inferne 
foliato, foliis subternis lanceolatis subfalcatis caule subrevioribus, 
spalhse ventricosae lobis 2-3 acutis pedicellis duplo brevioribus, 
umbellae mulliflorse subfastigiatse convexae pediceilis subsequilongis 
lenuibus flore triplo longioribus, perigonii rosei phyllis lanceolatis 
acutiusculis obsolete nervosis post aiithesin convolutis et erectis 
basi alte coalitis, filameritis basi cum perigonio alte coalitis a basi late 
triangulari-lanceolata breviter subulalis perigonio quadruplo brevio- 
ribus, capsula perigonio plus duplo breviore ^. 

Hab. in Persia (Jenisch !). Vidi in herb. Hort. Petrop. 

Vix pedale, folia sesquipedalia 4-6 lineas lata, pedicelli 12-15 lineas longi, 
perigonium 5-6 lineas longum. Facies A. Akakoe et affinium sed loculi 4-5- 
ovulati et ideo inter Melanocrommya prope A. Caspium collocandum. 

120. A. Caspium (Pall. It. 3, p. 348, sub Crino) bulbo ovato, 
scapo erecto Isevi robusto tistuloso basi folioso, foliis 2-3 caule brevio- 
ribus flaccidis planis oblongo-lanceolatis obtusis margine cartilagineis 
scabriusculis, spath^ bivalvi nmbellS multo breviore, umbella multi- 
flora globosa pedicellis flore sextuplo longioribus basi incrassatis 
demum elongalis rigidis, perigonii albidi scariosi phyllis cari- 
natis oblongo-ellipticis obtusiusculis quam stamina sesqui vel duplo 
brevioribus eolore carneo ad carinam Sfepe suff"usis post an- 
thesin erectis firmis, filamentis basi dilatatis et connatis abruple 


278 LiLiAGE^ Allium . 

altenualis et longissime subulalis, stylo stamina requante vel supe- 
rante, stigmate non incrassato, ovario obovato breviter stipitato % . 
Allium Caspkm M. B. Taur. Gauc. I, p. 265. — Ic. Lemaire Jard. 
Fleur. tab. 176. — Amaryllis Caspia W. Sp. II, p. 65. 

Hab. in desertis ad radices Caucasi septentrionalis (M. B.), in Turcomania 
(Kar !j, Turkestania australi (Lehm !). 

Ar. Geogr. Rossia australi-orientalis, Songaria, Sibiria Altaica. 

12 L A. Bodeanum (Regel Mon. p. 238) bulbi ovati tunicis 
albo-membranaceis. scapo crassomodice elato basi foliato, foliislorato- 
linearibus acutis plaiiis scapo brevioribus, spatha..., umbella multi- 
flora hemispherico-fastigiata, pedicellis suboequilongis flore 3-4-plo 
longioribus, perigonii phyllis lanceolatis atlenuato-acutissimis albis 
subpellucidis nervo medio tenui roseoima basi coalitis fructiferis rec- 
tis, lilamenlis perigonium dimidium «quantibus a basi quadrata sub- 
biauriculata apice truncala abrupte lineari-subulatis, capsula globoso- 
depressa perigonio breviore, stylo slamina subaequanle :^. 

Hab. in Persia (Bode!). Vidi exemplar unicum in herb.Hort. Petrop. 

Scapus ut videtur fere pedalis, folia brevia 4-5 lineas lata, perigonium 
5 lineas longum. Filamentorum structura fere Allii Cardiostemon, .sed ob 
perigonii fructiferi phylla erecta nec flaccida prope A. Caspimn militat. 

122. A. Schubertl (Zucc. Abh. Miinch. Acad. III, p. 234 tab. 3) 
bulbo ovato crasso, scapo tereti crasso fistuloso basi tantum foliato, 
foliis expansis late lorato-lanceolatis planis plus minus undulatis et 
margine scabridis, spathS brevi 2-3-valvi, umbella amplissima sub- 
globosa 50-200-flora sfepins polygama, pedicellis florem multoiies 
superantibus demum valde infequalibus rigidis fertilibus brevioribus 
sterilibus tandem valde elongatis omnibus apice clavato-incrassatis, 
perigonii rosei phyllis basi connatis lanceolatis aculis stamina duplo 
superantibus post anthesin rigidis erecto-patulis, filamentis basi coa- 
litis a basi latiore in cuspidem subulatam sensim atlenuatis, ovario 
depresso-globoso "^. 

Hab. in agris, campi Philistaei ad Ramleh Palestin» (Boiss ! Barbey!), 
plauities .Jisrehel (Roth 429!), ad Hebron (Ky. 764 !), Sackhaya prope Da- 
mascum (Gaill !), Saback inter Aleppo et Aintab et desertum Ras el Ain 
Mesopotamiaj (Haussk !). In PersiA boreali et Turkestaniu a cl. Regel indi- 
catum. 

Umbella fructifera iuterdum diametro pedalis, pedicelli florum sterilium 
ssepe semipedales. 

123. A. Brahulcum, bulbo... , foliis...., scapo nudo crasso 
fistuloso tereti, spathae lobis reflexis umbella multolies brevioribus, 
umbellse amplissimae pedicellis numerosissimis subinaequalibus flore 
multoties Jongioribus, perigonii straminei phyllis oblongis obtusis 
firmis cucullatis anthesi peracta capsulaj adpressis, filameutis peri- 


Allium. LiLiACE^ 279 

gonio sesquilongioribus basi dilatata connatis abrupte attenualis, 
stylo simplici stamina superante ^. 

Hab. in Belutschia superiore (Stocks exs. 936), 

Valde affme A. Caspio a quo diflfert scapo duplo crassiore (diam. 5 lineas 
lato), umbellaa multo amplioris (diam. 8-9 pollicaris) pedicellis 4 pollices 
longis. Flores eis A. Caspii panlo minores phyllis magis abbreviatis. 

* * Perigonii phylla post anthesin flaccida vel retlexa. 

124. A. nigrum (L. Sp. 440) bulbo magno ovato vel subgloboso, 
scapo elato tereti, foliis omnibus ad collum congeslis lale lanceolatis 
acutis planis, spalba ovata brevi tandem 2-4-Ioba, umbella multi- 
flora densa convexa pedicellis suba^qualibus flore 2-3-plo longiori- 
bus basi nudis, perigonii albi vel pallide rosei phyllis expansis 
oblongis obtusis liberis demum flaccidis, filamentis perigonio dimidia 
parte brevioribus lauceolatis basi connatis el sensim anguslatis, ova- 
rio subgloboso "^ . Ic. Red. Lil. tab. 102. — Fl. Grsec. tab. 323. — 
Rchb. Ic. Germ. fig. 1106. — A. miiltibulbosum Jacq. Austr. lab. 10, 
(forma bulbo basi prolifero.) — Rchb. Ic. Germ. fig. 1107. — A. 
Monspessulanum Gou. III. tab. 16. — A. magicum FI. Pelop! an 
Linn. ? 

Hab. in cultis Peloponnesi (herb. Fauche I), |Gephalonise (Heldr!), Gycla- 
dum (Orph !), Gretaj (Sieb !j, Byzantii (Noe !), Anatoliae occidentalis (Schmidt I), 
Cypri (Ky!), Libani (Gaill!), Antilibani (Ky. 243!), Mesopotamiw in grami- 
nosis Terek (Haussk! forma umbella minore, perigonii phyllis sublongiori- 
bus minus expansi.s). 

Nec foliorum latitudine nec bulbi figura valde variabilibus A. multibulbo- 
sum Jacq. ab A. nigro differt. 

Ar. Geogr. Europa australis a Gallia et Germania australibus ad Dalma- 
tiam, Africa borealis, insulae Ganarienses. 

125. A. Crameri (Aschers. et Boiss.) bulbo ovato crasso tunicis 
nigris coriaceis demum longitudinaliter fissis obsilo, toliis binis vel 
unico pianta florente jam exsiccatisa parte inferiori vaginanti sensim 
dilatatis apice alienuatis obtusis valde canaliculatis late lanceolatis 
^recto-recurvis scnpo sequilongis margine anguste membranaceis 
fimbriatis, scapo cr. sso pedali, spatha ovata bivalvi lacerA breviler 
«cuminala umbella breviore, umbellfe multiflorffi densse convexse 
pedicellis subcequilongis flore 3-4-plo longioribus, perigonii pallide 
rosei phyllis anguste elliptico-Iinearibus obtusis fructiferis non 
reflexis nervo medio inleiisiore, filamentis albidis perigonio quarla 
parte brevioribus lanceolatis basi inter seet perigonio coalitis,anthe- 
ris oblongis flavis, ovarii subglobosi loculis 7-8-ovulatis %. 

Hab. in deserlis Kahirinis prope sylvam petrefactam (E. Gramer! Sicken- 
berger !). 

Folia pedem aut paulo amplius longa superne 15-18 lineas lata, bulbus 
fere 2 pollices longus, scapus pedeni, pedicelli 7-9 lineas longi. Affine A. nigro 
quod dilfert bulbi tunicis non coriaceis crassis, foliis numerosis minus canu- 


880 LiLTACEiG Alltum^ 

liculatis, peiigonii laciniis latioribus et filaraentorum rationelongioribus. Nos- 
tra species insuper a caeteris Alliis nobis notis odore nullo modo^ alliaceo- 
differt; hanc prius pro A.Afro R. et Sch. VII, p. 535 (sub Ornithogald) habue- 
ramus, sed descriptio hujus speciei caeterum nobis ignotse et valde dubise « um- 
bella quinque flora, flores magn. Asphodelt fistulosi » nullo modo couvenit. 

126. A. Cyrllli (Ten. Fi. Nap. III, p. 364) bulbo ovalo, scapo 
aphyllo elalo tereti, foliis omnibus ad collum congestis lanceolatis 
canaliculatis glaucis margine Isevibus caule brevioribus, spatha ovata 
brevi tandem bivalvi, umbella multiflora densa convexa, pedicellis 
subaBqualibus flore 4-5-plo longioribus basi nudis, perigonii albo- 
virentis vel purpurei phyllis lineari-lanceolatis acutiusculis liberis 
tandem reflexis, filamentis purpureis crassiusculis rigidis carinatis 
perigonio tertia parte brevioribus lanceolatis basi connatis et sursum 
sensim acuminatis, antheris oblongis fuscis, ovario globoso "^.A. fra- 
grans Cyr. non Vent. 

Hab. in cultis Atticaj (Sprun! Boiss ! Heldr!), Baeotia? ad Thebas (Sprun !), 
insulse Ghios (Orph!). Taurise (herb. Stev!). 

Affine A, nigro sed saepe humilius, folia angustiora et saepius breviora, 
perigonii phyila inprimis multo angustiora fere linearia et mox deflexa, 
filamenta carnosula rigida carinata longius acuminata. In A. at7'opurpureo 
artini filamenta basi lata abrupte in mucronem subulatum lougum abeunt. 

Ar. Geogr. Italia australis. 

["21. A. chrysantherum (Boiss. et Reut. Mss-) bulbo ovato^ 
scapo tereli crasso elato ima basi foliato foliis caule brevioribus late 
lineari-loratis subcanaliculatis superne altenuatis margine integris, 
spatha diphylla demum 3-4-loba pedicellis subbreviore, umbellamul- 
tiflora globosa densa pedicellis tenuissimis flore pluries longioribus, 
perigonii albidi phyllis anguste linearibus demum reflexis, filamenli& 
perigonio lertia parle longioribus carnosis viridibus breviler trian- 
gulari-lanceolatis rigidis internis sublatioribus, antheris luteis oblon- 
gis filamento aequilongis, ovario depresso-globoso "^^. 

Hab. in deserto Assyriaco inter Nisibin et Sindjar (Haussk !), Fl. Mai. 

Bi et tripedale, folia saepe pedalia 6-12 lineas lata, umbeiia diametro ses- 
quipollicaris, filaraenta ut in A. Cyrilli carnosa sed breviora rigidiora, peri- 
gonii albi phylla multo angustiora, antherae duplo longiores flavae, 

128. A. stenopetalum (Boiss. et Ky. in Ky. exs. Gilic. Kurd. 
1859) bulbo ovato mediocri, scapo tereti parte inferiori tantum 
foliato, foliis caule dimidio brevioribus lineari-loratis planis acumi- 
natis margine denticulato-scabris, spalha 3-4-loba umbella breviore, 
umbelia multiflora subglobosa densa, pedicellis tenuissimis flore tri- 
plo longioribus, perigonii rubri phyllis anguste linearibus demum 
reflexis, filamentis perigonio quarta parte brevioribus planis supr£l 
basin dilatatam breviter connatam abruptiuscule attenuatis apice 
subulatis interioribus sublalioribus, antheris fuscis. ovario depresso- 
^loboso ¥■ 


Allium. LiLiACEiE 281 

Hab. in argillosis ad fodinas pagi Gorumse ditionis Kassan Oglu Gilicise 
orientalis, alt. 4200' (Ky. 168!). 

Sesquipedale, folia 4-5 lineas lata, umbella nuce duplo major. Affine A. 
Cyrilli et A. chrysanthero differt bulbo et umbellis minoribus, foliis margine 
denticulatis, tilamentis planis nec carnosulis carinatis, abruptius attenuatis. 

129. A. reflexum (Boiss. et Reut Mss.) bulbo mediocri ovato, 
scapo tereti parte inferiori folioso, foliis glaucis lineari-lanceolatis 
canaliculatis margine aculeolalis scapo brevioribus, spatha umbella 
breviore demum iobata reflexa, umbellifi multiflorfe dense fasligiat» 
pedicellis capillaribus flore 7-8-plo 1 mgioribus, perigonii ochroleuci 
phyllis angustissime linearibus filamento brevioribus demum rcflexis, 
lilamentis flavo-virentibus crassiusculis lanceolatis sensim attenuatia- 
interioribus latioribus basi ovato-lanceolatis, antheris flavis if . 

Hab. in graminosis Mesopotamiae inter Orfa et Tcharmelik ad raontem 
Nimroddagh (Hausskl). Flores odorati. FI. Maio. 

Sesquipedale, foIia5-7 lineas lata, facies .4 decipientis a quo differt pedi- 
cellis numerosissimis et tenuissimis (pollicaribus), floribus minoribus, peri- 
goniilutescentis phyllis angustissimis fere subulatis ; ab A. stenopetalo pedi- 
cellis loiigioribus, florum colore, perigonii phyllis filamentorum proportione 
abbreviatis. Gultum characteres servavit. 

130. A. hjrtifolium, bulbo..., scapo tereti elato nudo, foliis 
linearibus parle inferiori canaliculatis papillis albis flexuosis vel 
retroflexis hirlis, spalha plurivalvi umbella breviore, umbella multi- 
flora convexa pedi^ellis flore sextuplo iongioribus, perigonii pallide 
rosei phyllis lineaj*ibus tandem flaccidis revolulis, filamentis perigo- 
nio brevioribus supra basin dilatatam connatam abruptiuscule et longe 
subulatis, capsula globosa retusa ^. A. atropurpureim var. hirtu- 
lum Regel Mon. p. 248. 

Hab. in Persid prope Ispahan (Auch. 5389!), in montibus Bachtiaricis,- 
(Bode ex Regel). 

Folia 5-6-luieas lata, pedicelli 12-15 lineas longi. Differt ab omnibus affi- 
nibus indumento, ab A. atropurpurco W. K. pedicellis elongatis, perigonii 
colore, filamentis multo longius subulatis. A. at7-opurpareuni W. K. legiti- 
L:um e ditione nostra non novi, sed CI. Baker in litt. in valle Kurrum Affgha- 
niae (Aitchis.) indicat A. robustum Kar.ct Kit. speciem Songaricam A.atropur- 
pureo valde afflnera et ex cl.Regel ab eo specifice non distinctara. 

131. A. lesdianum (Boiss. et Buhse Aufz. p. 217) bulbo ovato 
crasso, scapo aphyllo tereti elato, foliis ad collum congestis lineari- 
bus canaliculatis apice abrupte acutatis, spathd brevi ovata biloba, 
umbella multiflora hemispherica, pedicellis flore 4-6-plo longioribus,. 

perigoiiii purpurei phyllis angustissime linearibus demum flaccidis, 
filamentis albidis supra basin dilatatam connatam longissime subu- 
latis perigonio sequilongis, capsula globosa retusa "if . 

Hab. in montibus Persi» orientalis ad pagum Deh ballo prope lezd 
(Buhse !). 
Bipedale, folia pedalia 3-4 lineas lata, umbella diametro 2 Vi-poUicaris. Ab 


£83 LILIA.CE.E Allium . 

.affuii A. atropurpureo W. K. filamentis (albis nec purpureis), longi.ssime 
subulatis perigonium tequantibus nec eo manifeste brevioribus disl^nctum ; 
pedicelli insuper longiores, spatha brevior brevius et abruptius mucronata. 

i32. A. cardiostemon (Fisch. et Mey. Ind. Pelrop. VI, p. i) 
bulbo subgloboso mediocri, scapo erecto elato parteinferiore foliato, 
foiiis 2-3 flaecidis oblongo vel lanceolato-liuearibus margine laevibus 
scapo multo brevioribus, spatha 2-3-valvi pedicellis subbreviore 
demum reflexa, umbelloe globosae multiflorce pedicellis tenuibus sub- 
«qualibus flore 4-6-plo longioribus, floribus parvis saturate purpu- 
reis, perigotiii phyllis oblongis obtusis demum flaccidis stamina sub- 
superantibus, filamentis basi connatis exterioribus lanceolatis a basi 
attenuatis interioribus oblongo-quadratis apice trilobis lobis latera- 
iibus rotundatis intermedio longiore subulato antherifero, stylo sini- 
plici stamina subtequante ^. 

Hab. in prov. Karabagh Transcaucasicae valle Kotschadara prope Nackit- 
chewan (Szov !j, in monte Ssahend prov. Aderbidjan Persiae (Buhse !). 

Sesquipedale, foliorum lamina 4-6 pollices longa 3-5 lineas lata, umbella 
-diametro pollicaris. Facies omnino A. atropurpurei sed filamenta diver- 

sissima. 

133. A. decipiens (Fisch. Hort. Gorenk. Cat. 1812, p. 10) 
bulbi ovato-globosi tunicis membranaceis integris, scapo elato erecto 
tenui tereti inferne 1-2-phyllo folia superante, foliis flaccidis lineari- 
oblongis vel lineari-lanceolatis margine tenuiter serrulato-scabris, 
spatha 2-3-valvi brevi reflexa, umbella muliflora hemisphericS pedi- 
cellis tenuibus flore 3-4-plo longioribus, perigonii albi phyllis anguste 
oblongis obtusis ima basi coalitis patentibus demum reflexis, fila- 
mentis perigonium aequantibus vel superantibus basi coalitis lanceo- 
ialis sensim subulato-attenualis, antheris luteis, ovario ovalo ^:^. A. 
tulipifolium Ledeb. Fl. Alt. II, p. 9. — Ic Ross. tab. 137. — A. 
nigrum M. B. Taur. Cauc. p. 266 non L. — A. LullemantiB.ege\ Ind. 
Sem. Petrop. 1858, p. 24. 

Hab. in Tauria, (Stev,), prov. Gaucasicis (ex cl. Regei), Armenia prope 
Gumusch Kiiane (Bourg !). 

Ar. Geogr. Rossia australis, Songaria, Tarkestania, Sibiria Altaica. 

134. A. Orientale (Boiss. Diagn. Ser. I, 13, p. 25) bulbi ovato- 
subrotundi tunicis albido-membranaceis integris, scapo tereti crassi- 
usculo iriferne 2-6-phyllo, foliis oblongo-linearibus vel linearibus 
flexuosis saepius undulatis longe atlenuato-acuminatis, spatha umbella 
breviore demum reflexa phyllis 3-4 ovatis, umbella multiflora hemi- 
spherica pedicellis flore 2-3-plo longioribus, perigoniialbi vel rubelli 
phyllis oblongo-ellipticis obtusis demum flaccidis vel subreflexis, 
jilamentis perigonio quarta parte brevioribus a basi connata et latiore 
atlenuatis ereclis lutescentibus '^. A. macrospermum Boiss. et Ky. 
in Ky. exs. 482 ! — A. Erdelii Baker in Bot. Mag. tab. 6426 non 
.Roth (forma filamenlis basi purpureo-maculatis). 


Allium. LrLiACE.« 283 

Hab. in graminosis apricis lonia^ in monte Sipylo (Auch. 2200'), Gariai 
(Pinard!), Lycise in monte Solyma 4000' (Heldr!), Giliciai (Auch' 31S,S!). 
Gataoniie in monte Akkerdagh et Syriai ad Aintab (Haussklj, Gypri (Kv' 
582!), Palestina? (Post!), Mesopotamite (Auch. 2215!}, ad Diari)ekir (.\6.- 
■835!), prope Terek (Haussk ! forma foliis latioribus). 

Species affmis A. decipienti pro quo hanc diu habui, diflforre vdetur scapo 
crassiore, pedicellis ratione Iloris brevioribus, prtesertim perigonii phylli>> 
latioribus et longioribus stamiua manifeste su[ieranlibus. 

135. A. ;Aschersonianum (W. Barbey Herbor.au Levant 
p, 163, tab. 3.) biilbo ovalo luiiicis demum laceris veslito, loliis 
«recliuscuiis flaccidis lorato-lanceolalis sensim attenuatis subundu- 
latis margine denticulato-scabris scapo crasso elato brevioribiis. 
spatba demum 2-3-lobci umbella breviore, umbellu dense multillora 
bemispherica pedicellis flore 3-4-plo longioribus. perigonii rosei 
phyllis oblongo-linearibus oblusis demum reflexis, filamentis albidis 
l)asi coalilis etdilatatis sensim et ionge subulato-attenuatis perigonio 
sublongioribus, antheris pallide fuscis ^. 

Hab. in cultis Syriae circa Aleppo (Ky. 71! Haussk!), prope Aintab 
(Haussk!), in Palestinse valle Acchor, prope Samariam et inter Hierosoly- 
mam et Jericho (Barbey I), prope Mar Saba (Kersten), in Egyi)to inferiore ad 
Mariout prope Alexandriam (Letourn. exs. sub. A. OrientalH), in Gyrenaica 
(Rohlfs ex Asch.). 

Pedale et sesquipedale, folia 5-G lineas lata. Prius A. OrientaJi adnume- 
ratum sed prster colorem florum certe diftert perigonii phyllis angus- 
tioribus, filamentis longius subulato-attenuatis, antheris fuscis. Vidi spe- 
cimen ex Aleppo sub nomine A. subciliati designatum sed hoc nomen cu-terum 
manuscriptum ob nimiam similitHdinem cum aliis ejusdem generis omnino 
rejiciendum. 

136. A. Rothii (Zucc. Abh. Munch. Acad. III. p. 235, tab. 4) 
bulbo ovato crasso tunicis laceris vestito, foliis numerosis humi 
expansis lorato-lanceolatis planis subundulato-contorlis margine hevi- 
bus scapo crasso pumilo aequilongis vel longioril)us, spatha demum 
2-3-loba umbella breviore, umbellse dense multiflorae liemisphericai 
pedicellis flore 2 V--p'o longioribus, perigonii phyllis obovato-oblon- 
gis oblusis basi alropurpureis parte superiori albidis, iilamentis atro- 
purpureis suboequalibus basi coalilis late triangularibus sensim atle- 
nuatis acutis perigonio cCquilongis, antheris nigris '^ . 

Hab. in Palestina australi prope Hebron et in deserto Juda (Roth 424 !), ad 
Beersebah (Barbey !), in deserto ad meridiem Gaza (Boiss!). 

Scapus 3-G-polIicaris, folia 3-5 lineas lata, unibella diametro sesqui|iolIi- 
caris. Ab diS^im A. subciliato scapo hunuli, foliis angustiorihus humi ex.pansis 
margine Ia>vibus nec denticulato-scabris. perigouii phyllis abhreviatis 
obovatis, filamentis multo brevius subulatis perigoniam non Kquantibus, 
floris colore diversum. 

137. A. Noeanum (Reut Mss. — Regel Mon. p. 235) bulbo ovato 
mediocri, caule parte inferiori foliato et vaginis tenuiter membratia- 
ceis obsito tereti, foliis late linearibus margine papilioso-scabris 
acutis scapo saepe oequilongis, spatha univalvi lol)ata unibella multo 
breviore, umbellae muiliflorte hemispliericie aniplce pediceliis flore 


284 LiLiACEiE Allium. 

pluries longioribus demiini elongatis subaeqiialibus paucis abbrevia- 
tis, perigonii rosei rarius albi phyllis basi coalilis late lanceolati» 
obtusiusculis demum flaccidis, filamentis perigonio duplo brevioribus 
rubris basi coalilis a basi late Iriangulari-ovata abrupte atlenualis, 
ovario globoso, stylo trifldo Tf . 

Hab. inter segetes Mesopotamise ad Diarbekir (Noe 945!), in agris prope 
Aleppo (Haussk !). Fl. vere. 

Scapus pedalis, folia 5-6 lineas lata. Umbella fructifera diametro 5-7 polli- 
caris pedicellis 2 V» poUices longis. Flos fere raagnitudinis A. Schuberti sed 
petala minus attenuata et anthesi peracta non erecta rigida, filamenta omnino 
dissimilia. 

138. A. Olivleri, bulbo...., foliis late loratis acutis margine obso- 
lete scabridis scapum crassum aequantibus, spatha pedicellis tripio 
breviore lata lobala, umbella fastigiato-hemispherica pedicellis nume- 
rosissimis flore 8-10-plolongioribus inaequalibus, perigonii albidi vel 
carnei phyllis lanceolalis acutissimis stamina subsuperantibus demum 
eximie reflexis, filamentis basi coalitis a basi triangulari-lanceolata 
abruptiuscule et longe atlenuatis subulatis demum erectis, stylo sta- 
mina superante obsolete trifido ^ . 

Hab. in Mesopotamia inter Mossul et Bagdad (Oliv !), in monte Sindjar 
(D' Socin 16 !). 

Scapus V» pedalis, folia 9-12 lineas lata, umbella ampla pedioellis demum 
bipoUicaribus ea^. Orientalis 2-3-plo major. Species filameutis eximie subu- 
latis et demum rigidis insignis. 

139. A. tripedale (Trautv. Stirp. Nov. Descr. 5, p. 17) bulbo..., 
scapo elato crasso tereti fistuloso basi vaginato, foliis...., spatha..., 
umbellae multiflorse radiis crassis inaequalibus perigonio amplo cam- 
panujato basi late umbilicato 1 V2-:2-plo longioribus, phyllis albidis 
basi inter se coalitis externis latioribus tenuiter 5-7-rubrinerviis 
inferne concavis et demum deciduis superne in laminam breviter 
lanceolatam coarctatis, internis angustioribus, staminibus supra phyl- 
lorum basin insertis perigonio multo brevioribus ima basi parum 
dilatatis, capsula perigouio dimidio breviore globoso-trigona ifi. 

Hab. ad Armeniae Rossicae thermas Istisu (Radde !). Vidi in berb. cl. Traut- 
vetter. 

Trlpedale, umbellae pedicelli vix pollicares, perigonium 6-7 lineas longum, 
facies Nect. Siculi sed ovarium non semisuperum et perigonii fructiferi phylla 
decidua nec cum toro continua et persistentia. Loculi 4-5-ovulati. 

Species non satis nolce. 

A. lachnophyUum (Payne in Palest. Expl. Soc. Gat. PI. 125) scapo 
.i-4-pedali nudo, foliis tribus anguste lanceolatis 1-2-pedaIibus 
apice angustatis obtusiusculis ad margines et utrinque ad nervos 


Allium. LiLiAGe.E 885 

hispidulis, spalha 3-4-partil^ valvis ovato-deltoideis umbella) capituli- 
formi aequilOngis in caudas filiformes subito contraclis, umbelice 
50-60-flor8e pedicellis flore multoties longioribus (6-12 lineasiongis), 
perigonii (2 V^ lineas iongi pallide rosei phyliisobiongis obtusis, fila- 
mentis conformibus simplicibus perigonio aequilongis, stylo longo "^. 

Hab. ad Ziza in planitie el BelqA Syriae Transjordanicoe (Payne). 

Inter Melanoa-ommya militare videtur. 

A. Bachtiarkum (Regel Mon. p. 222) bulbo..., foliis.-.., scapo 
ereclo robusto tereti striato minute asperuio, umbella mulliflora 
hemisplierico globosa. spalh^ aibida..., pediceilis valde inaequalibus 
flore 3-4-pio longioribus, perigonii albidi phyllis non connatis anguste 
linearibus stamina plus triplo superantibus post florescentiam valde 
crispatis, filamentis subuiatis liberis anthera flavida iineari nou lon- 
gioribus, ovario globoso, slylo brevi stigmate indiviso "^. 

Hab. in montibus Bachtiaricis Persise australis (Bode !). V. exempl. valde 
incompl. in herb. Hort. Petrop. 

Non satis notum, umbella magnitudine nucis, perigonii phylla 3 lineas 
«irciter longa angustissima ; species filamentis brevibus et antheris elongatis 
insignis. Radiceetfoliisignotisaffinitas dubia sed prob. iV/o/?o adnumerandum. 

NECTAROSORDUM (Lindl. Bot. Reg. 1836, p. 4913). 

Perigonium subcampanuiatum tubo breviter turbinato imse basi 
ovarii aduato et ad apicem pedicelli in discum incrassati inserto, 
limbi phyliis sex inlernis dissimilibus. Filamenta a basi sublatiore 
fiiiformia simplicia. Antherae medio dorso affix». Ovarium semi- 
superum parte inferiore perigonio adnatum triloculare. Ovula in 
locuiis plura campylotropa. Stylusfiliformis. Stigma simplex, Gapsula 
coriacea phyliis perigonii cartilagineis persistenlibus tecta trilocuiaris. 
Semina in loculis subquaterna angulata aibuminosa. — Herba bul- 
bosa eiata iuflorescentia AUii, facie AUiorum e grege MoUo. 

1. N. Siculum (Ucria sub AUio) bulbi ovati tunicis membra- 
naceis, .^capo elato crasso tereti fistuloso basi fohoso, foliis longis iale 
linearibus carinatis, umbella ex scapi apice incrassato effusa mulli- 
flora pediceiiis insequaiibus sub anthesi nutantibus frucliferis ereclis 
strictis apice clavato-incrassatis et in receptaculum amplum diiatalis, 
spatha univalvi membranacea viridi-striata cilo decidua, perigonii 
sordide viridi-purpurascentis phyilis subenerviis externis ovalis 
apice attenuatis obtusiuscuiis, internis angustioribus carinatis parlc 
inferiori paudurseformiter angustatis demum induratis, filamentis 
perigonio fere dimidio brevioribus, capsula ovata perigonio breviore 
¥. iV. SiciUum Lindl. Bot. Reg, 1836, tab, 1912. 


286 LiLiACE^ Nectarosordum^ 

/9 Dioscoridis Rege! Mon. p. 254. — Flores albidi. — A. Dioscoridis: 
Sm. Prodr. I, p. 222. — Nect. Bulgaricum Janka Brev. II, p. 8. 

Hab. in agro Byzantino (Wied. ex Regel), in umbrosis Carise, Mysioe et 
Gypri(Smith.). 

Planta Smithii mihi ignota et hanc ut synonymon fide auctorum tantum 
a;dduco. Pianta Bulgarica ex specim.fructiferis acl. Janka missis a Sicula noa 
sat differre videtur. 

Ar. Geogr. Gallia australis, Gorsica, Bulgaria. 

Tr. IV. HYAGINTHE^. 

Bulbosse scaposae. Perigonil piiylia saileni basi vei altius connata. 

UROPETALUM (Gawl. Bot Reg. tab. 456. — Dipcadi 
Med. Act. PaL). 

Perigonium tubuloso-infundibuiiforme ad vel ultra medium in seg- 
menla sex linearia partitum, interiora valvaiim approximata, externa 
ialcata sub apice gibbosa. Filamenta tubo adnata filiformia, antheree 
lineares medio dorso affixff! versaliles. Ovarium triloculare loculis 
raultiovulatis, stylus rectus, stigma subtrigonum. Gapsula membra- 
nacea trigastra profunde trisulca apice trivalvis. Semina uniseriata 
plano-compressa vel compresso-angulata. — Herbae bulbosee, foliis 
anguste linearibus carnusis, floribus racemosis secundis. 

i. U. unlcolor '(Stocks in Hook. Journ. IV, p. 180) bulbo cras- 
siuscuio ovato, foliis 4-6 glaucescentibus glabris linearibus canalicu- 
lalis scapo sequilongis, racemo nutante brevi laxo 4-6-floro, pedicellis 
patenlibus vel nutantibus brevissimis fructiferis erectis, bracteis sca- 
riosis deltoideo-acuminatis pedicelio duplo longioribus, perigonii 
viridis cylindrico-campanulati segmentis iinearibus obtusis tubum 
aequantibussubsequilongis exterioribus subfaicato-recurvis, stylo ova- 
ria aequante, capsula magna basi breviter stipitata depressa profunde 
trigasira apice Iruncaia, seminibus oblongis angulato-complanalis 
apteris ;^. 

Hab. in Persia australi ad Kotel Mallu (Haussk I), in Belutschia inferiore 
(Stocks!). Bulbi uomine Jungli Bussur (Gepa syivestris) noti comeduntur.) 

Folia 6-8-polIicaria 2-3 lincas lata, racemus pauciflorus nec ut in U. sero- 
tino multifloras, perigonium 7-8 lineas longum viride nec aurantiacum minus 
profunde divisum, capsula 10-11 lineas lata 6-7 alta. Semina 3 iineas longa 
oblonga anguiato-compressa, iu U. serotino autem orbiculata plana. 

2. U. erythrseum (Webb Phyt. Gan. III, p. 341 sub Dipcadi) 
bulbi crassi ovalo-conici tunicis albis, foliis 3-4 linearibus carnosis 
glabris scapo crassiusculo ascendenli sequilongis vel longioribus, 


Uropetalum. liliace^ 287 

racemo laxo secundo 6-12-floro, pedicellis brevissimis nutantibu» 
frucliferis erectis, bracteis scariosis deltoideo-lanceoiatis acuminatis 
pedicello i V^-plo longioribus, perigonii viridi-flavescentis tubuloso- 
campanulali segmentis internis tubo brevioribus, exlernis longioribus 
cucullatis cucullo iu caudam linearem falcato-recurvam produclo, 
capsula sessili late Iriquetr^, seminibus ovatis plano-convexis "^ . 
Hyacinthus serotinus Forsk. Fl. Eg. Suppl. p. 209 et Delilc. III. 
p. 2. non L. 

Hab. in deserlis Kahirinis (Forsk.), ad pyramides Gyzenses (Ky. 389 !),ad 
Bir el Massah (Barbey!), ad Ouadi Tumilat (Schw !), inter Kahiram et Suez 
(Boiss !), deserfo Sinaitico (Schimp. 405 !j. Fi. Mart. 

Scapo supra basin ascendente, perigonii laciniis inaequalibus cauda brevi 
appendiculatis a specie preecedenti et ab U. serotino distiuctum. 


MUSGARI (Tourn. Inst. 347) (Hyacinthi sp. L. — Botryanthus 
Kunth et Leopoldia Parl.). 

Perigonium ovatum vel cylindricum sub ore piusminus constric- 
tum et ideo urceolatum dentibusparvis ovato-deltoideis plus minusve 
reflexis. Filamenta medio tubo inserta obsolete vel remotiuscule 
biseriata filamentis anthera brevi medio dorso affixa vix breviori- 
bus. Ovarium trigonum triloculare loculis biovulatis, stylus filifor- 
mis, sligma capitatum. Gapsula sessilis acute Irigona chartacea, 
semina caruncula destituta. — Herbse bulbosse floribus racemosis vel 
spicatis. 

Specierum Orientalium distributio. 

Sect. L MOSCHARIA Salisb. — Perigonium tubuloso-urceolatum 
fauce exlerne in coronam sexlobam dentibus ovatis demum 
stellatim patentibus ampliorem intumescens. Filamenla 
obscure biseriata. Ovarium ovatum. Flores llavidi odoralis- 
simi. 

M. moschatum, cestivale, macrocarpum. 

Sect. IL LEOPOLDIA Parlat. — Perigonium cylindricum urceola- 
tum sursum sulcatum dentibus refiexis. Filamenta biseriala 
seriebus distinctis remotiuscuiis. Ovarium ovalum. — 
Plantse floribus slerilibus ssepe plus minus longe pedicel- 
lalis et in comam terminalem dispositis insignes. Flores fer- 
tiles violacei demum olivacei. — In expositione ciijusseclio- 
nis monographiam cl. et amic. Th. cl. Heldreich secutus- 


288 LiLiA.cE^ Muscart. 

sura qui species plures distinxit quas vivas (quo(^ in 
plantis summopere affinibus necessarium fuisset!) conferre 
mihi non licuit, quarum nonnullas lantum e descriptione 
novi et de quibus igitur judicium ferre nonausus sum. 

• TenuiflarcB Heldr. — Perigonium tabuloso-cylindraceum diametro 

suo 3-4-pIo longius. 

M. Pinardi, tenuiflorum, Thercsum, Trojanum, longipes. 

* * Breviflorce Heldr. — Perigonhim breviter cylindricum vel ovato- 

campanulatum diametro suo 2-2 V» plo longius. 

-|- Flores steriles longe pedicellati. 

M. comosum, Pharmacusanum. 

+ + Flores steriles breviter pedicellati vel sessiles. 

M. Groecum, Holzmanni, Sartorianum, curtum, alpinum, Caucasicum, 
J^eumayeri, maritimum, Weissii, bicolor. 

Sect. III. BOTRYANTHUS Kuntli. — Perigonium obovalum vel sub- 
globosum urceolatum. Filamenta uniseriata vel obscure 
biseriata,ovarium trigonum. 

§ 1. — Monophylla. 

M. laUfolium. 

§ 2. - Plurifolia. 

* Perigonium apice manifeste constrictum. 

•\- Perigonium oblongum vel oblongo-cylindricum. 

M. racemosum, mndulum, pulchellum, neglectum, commutatum, Moi^doa- 
jmm, Bourgcei, polyanthum. 

-f -j- Perigonium ovato-globosum. 

M. botryoides, Heldreichii, Aucheri, Letourneuxi, pallens, parviflorum. 

* * Perigonium apice vix constrictum dentibus rectis vix curvatis. 

M. pycnanthum, discolor, acutifolium. 


Sect. I. MOSCHARIA. 

1. M. moschatum (W. Enum. p. 378) foliis 5-6 linearibus 
canaliculatis breviter acuminatis scapo humili sublongioribus, racemo 
multifloro dense et breviter cylindrico, floribus brevissime pedicel- 
iatis vel subsessilibus horizontalibus prseter suprema pauca abor- 
tiva minima fertilibus, perigonio flavescenti-viridi tubuloso-urceolato 


Muscari. LiUACEiE 289 

exlus apice gibboso et in collum breve coaretato dentibus carnosis 
dcmum stellalim patentibus, filamentis paulo supra medium tubura 
insertis, capsula? acute trigonse valvulis orbiculatis retusis ^. lc. 
Bot. Mag. 784. — Rchb. Germ. fig. .1. — Museari ambrosiacum 
Maench. — Hyacinthus muscari L. Sp. 454. — Botryanthus Santi 
Jaub. et Sp. III. Or. tab. 829. 

Hab. in Asiu minore (Forbes), regione alpin^ montis Cadmi Cariae supra 
<jheyra ad nives (Boiss ! Jaubertl), in montibus Lycige (Bourg!), Kurdistaniil 
Baker!), Transcaucasia (Hohen. ex Ledeb.). 

2. M. sestivale (Baker Bot. Mag. taS. 6269) foliis 5-6 anguste 
linearibus profunde canaliculatis palenti-incurvis scapo longioribus, 
racemi elongati multiflori inferne laxiusculi floribus brevissime pedi- 
cellatis luteis patentibus superioribus sessilibus purpurascenlibus, 
perigonii ovato-oblongi sub ore angusto sexgibbi dentibus rainutis 
patulis deltoideis, antheris purpureis, capsula.... 2j-. 

Hab. in Oriente loco speciali non indicato. 

Bulbus majusculus, folia pedalia 2-3 lineas lata laete viridia, scapus semi- 
-pedalis, racemus spicatus 30-40-florus, perigonium 2 V» lineas longum. Differt 
^ M. moschato racemo multifloro et perigoniis brevioribus. 

3. M. macrocarpum (Sweet Flow. Gard. tab. 210) foliis 5-6 
linearibus canaliculalis patulis glaucis scapo brevi longioribus, racemo 
cylindrico brevi densiusculo paucifloro, floribus sessilibus horizon- 
tali-deflexis supremis paucis valde diminutis sterilibus, perigonio 
fertili oblongo-cylindrico flavo basi subangustato apice extus gibboso 
sed in collum non constricto ore nigro dentibus carnosis demum 
patentibus, filamentis infra medium tubum insertis, capsuM magna 
acute trigon^ valvulis transverse latioribus non rctusis %. M. mos- 
chatum vdv.flavum Bot. Mag. tab. 1565. 

Hab. in Graecia (Orph 1 an sponte ?), regio alpina montis Masmeneudagh 
Cappadociae (Bal!) 

Differt a M. moschato perigoniis flavis ore nigris sublongioribus basi sub- 
angustatis et sub ore non constrictis, filamentis inferius insertis; capsula 
imajor 9-11 lin. lata 7 longa. 


Sect. IL LEOPOLDIA. 

• Tenuiflora 

4. M. Pinardi (Boiss. Diagn. Ser. I, 5, 62 sub Betlevalid) foliis 
anguste linearibus canaliculatis erecto-patentibus scapo elato brevio- 
ribus, racemo laxo cylindraceo laxifloro pedicellis horizontalibus 
perigonio asquilongis vel brevioribus, floribus abortivis anguste tubu- 
losis pedicellis tenuibus eis 2-3-plo longioribus suffultis in comam 
iaxam elongatam dispositis, perigonio fertili tubuloso-clavato parte 

19 


290 LiUAGE^ Muscari. 

inferiore subatlenuato diamelro suo 3-4-plo longiore %. Leopoldia- 
Pinardi Heldr. Leop. p. t4. 

Hab. in cultis Cariae (Boiss ! Pinard !), in agro Trojano (Schmidt ex Heldr.)^ 
Libano prope Sidonem (Gaill !), Antilibano circa Rascheya (Boiss !). 

Folia eis M. comost angustiora, flores fertiles longiores (4-4 V» lineas> 
basi non attenuati. 

5. M. tenuiflorum (Tausch Flora 1841, I, p. 234) foliis 
anguste linearibus erecto-patulis scapo elato subijequilongis, racemo 
elongato cylindraceo, pedicellis horizonlalibus vel subdeflexis flore 
brevioribus, perigonio tubuloso-cylindraceo diamelro suo subtriplo 
longiore, floribus abortivis numerosis dense et longiuscule spicatis 
longe et tenuiter tubuloso-subclavatis pedicellis sequilongis patenti- 
bus vel pendulis suffultis 2J.. MJiibiflorumSiev. in Bull. Mosq. 1857. 

Hab. in Epiro (Chodzos ex Heldr I), Bithynia ad Broussam (Fritsch !) 
Tauria et Iberia (Stev.). 

Affme M. Pinardi, flores fertiles breviores, flores steriles brevius pedicellati 
et subclavati. 

Ar. Gegr. Germania orientaUs, Austria, Transylvania. 

6. M. Theraeum (Heldr. 1. cit. p. 44 sub Leopoldid) foliis late 
linearibus undulatis cilialis erectis scapum tequantibus, racemo 
cylindrico laxifloro, pedicellis patentibus perigonio tubuloso-cylin- 
drico dimidio brevioribus, floribus abortivis parvis breviler pedicel- 
latis laxe spicatis %. 

Hab. in insube Theroe (Santorin) solo vulcanico (Schmidt). Fl. Mart. (Nor» 
vidi). 

Pedale, affine M. Pinardi a quo foliis latis undulatis, racemo paucifloro, 
perigoniis brevioribus brevius pedicellatis (an satis ?) differt. 

7. M. Trojanum (Heldr. I. cit. p. 13, sub Leopoldid) foliis 
lineari-lanceolatis patentibus glaucis undulatis ciliatis scapum elalum 
longe superanlibus, racemo densifloro elongato-conico, pedicellis 
erecto-patentibus flore dimidio brevioribus, perigonio fertili tenui 
tubuloso-cylindraceo diametro suo triplo longiore pallide olivaceo, 
floribus sterilibus subsessilibus minutis cairulescentibus dense spi- 
catis %. 

Hiib. in agro Trojano (Schmidt ex Heldr.). Non vidi. 

Planta sesquipedalis robusta. Inter species tenuifloras ex descriptione ra- 
cemo conico nec cylindraceo floribusque steriUbus subsessilibus distinclum, 

8. M. longipes (Boiss. Diagn. Ser. I, 13, p. 37) foliis latiuscule 
linearibus canaliculalo-plicatis flexuosis margine undulatis sub lente 
scabrido-denliculalis scapo elato brevioribus, racemi longe et late 
pyramidali pedicellis horizontaliter patentibus perigonio 2-6-plo lon- 
gioribus, floribus sterilibus congestis anguste tubulosis pedicelliS' 
subffiquilongis suff^ultis, perigonio fertili cylindrico basi non attenuatcj- 


Muscari. liliace^ 291 

diamelro suo 2 Vs-plo longiore, capsulu (juniore) pediceilo crassius- 
culo ea multolies longiore sufTulla oblongo-trigona acula 3|. 

Hab. in cultis Jude?e et regionis Philistese circa Gaza (Boiss !), iu deserto 
Mesopotami* prope Ras el Ain (Hausskl), in prov. Aderbidjan Persiai borea- 
lis prope Seidlihodji (Szov. 200 \). 

Species insignis inllorescentia Bell. ciliatce etfloribus Muscari, pedalis vel 
procerior, folia 4-10 lineas lata, racemus fructifer 4-0 pollices longus et latus 
pedicellis inferioribus 3-3 V^ pollices longis, perigonium tres lineas longum. 

• * Breviflora. 

9. M. comosum (Mill. Dict. 2) foliis linearibus canaliculatis 
erecto-palentibusscapum elatum a^quantibus vel superantibus, racemo 
elongato-conico tandem cylindraceo laxiusculo, pedicellis horizonta- 
liter patentibus perigonio fertili livide brunneo basi subattenuato 
superne sul)campan\ilato diametro suo duplo longiore suba?quilongis, 
coma florum abortivorum brevi corymboso-effusa, pedicellis arcuatis 
Hore minuto violaceo elliptico-clavato 3-4-plo longioribus %. Rchb. 
Germ. fjg. lOOJ. — Leopoldia comosa Parlat. 

Hab. in cultis fere totius ditionis a Graecia! et ThraciA (Griseb.) ad Cauca- 
sum et Transcaucasiam (Ledeb.), Anatoliam, Cyprum (Ky. 893 !), Syriamad 
Aleppo (Haussk!), Mesopotamiam (Haussk!). 

Ar. Geogr. Europa tota media et australis a Belgio et Germania mcdia ad 
regionem Danubialem et Rosslam meridionalem, Africa borealis. 

10. M. Pharmacusanum (Heldr. I. cit. p. 2, sub Leopoldia) 
foliis late linearibus ereclo-patentibus scapum elatum (cquantibus 
vel subsuperantibus, racenio densifloro conico tandem cylindraceo, 
pedicellis horizontalibus ilore brevioribus, floribus aborlivis laxe 
spicatis lurbiiiatis pedicellis eis 2-3-plo longioribus suffultis, perigo- 
nio fertili amplo cylindraceo basi truncato et vix attenuato diametro 
suo 2 \,2-pIo longiore %. 

Hab. in insulis Pharmacusis freti Salaminii Altica^ (Heldr !). 

Humilius M. comoso et Grmco quibus afline, folia 0-9 lineas lata, perigo- 
iiiuni eo M. comosi aniplius, llores steriles breviores turbinati et brevius 
pedicellati. 

11. M. Graecum(IIc!dr. Atli Cong. Fir. 228 sub Bellevalid) foliis 
linearibus scapo elato longioribus apice breviter attenuatis. racemo 
elongato cylindraceo laxifloro, pediccllis horizontaliter patenlibus 
llorem subspquantibus, perigonio basi truncato cylindracco-oblongo 
diametro suo 2 V-'-pIo longiore, (loribus sterilibus in spicam densam 
brevem conicam dispositis ellipticis brevissime pedicellatis Q|.. Leo- 
poldia Grwca Ileldr. I. cit. p. 12. 

Hab. in montosis Achaia; prope monasterium Megaspileon (Hehlr !). 
Facies M. comosi a quo ditfert floribus fertilibus subniajorilius parte 
inferiore pallide virentibus superne fusco-violaceis, lloribus sterilibus bre- 


292 LiLiACE^ Muscari. 

viter spicatis brevissime nec longe pedicellatis Bulbus insuper ex cl. Heldr. 
60 specierum congenerum major globosus tunicis fuscis nec ovatus tunicis 
rufescenlibus. 

42. M. Holzmanni (Heldr. Atti Gongr. Fir. m&xxh BeUevalid) 
foliis linearibus ionge attenualo-acuminatis flaccidis scapo liumiii 
saepe brevioribus, racemo conico pedicellis iiorizontalibus flori sub- 
sequilongis, floribus sterilibus paucis minutis tuberculatis comam 
brevem formantibus breviter pedicellatis, perigonio ovato-campanu- 
lato basi truncato diametro suo subduplo longiore 91.. 

Hab. in saxosis apricis montium Atticae, Hymetto, Pentelico, Lycabetto, 
Insula Salami (Heldr!), Argolide (Sprun I), Greta (Heldr !). 

Planta 3-6-pollicaris perigonio breviore magis ovato, coma florum sterilium 
brevi vel subnulla a M. comosO distincta 

Ar. Geogr. Istria. 

13. M. Sartorianum (Heldr. loc. p. 2, sub Leopoldid) foliis 
linearibus flacoidis attenualo-acuminatis scapo brevi sequilongis, 
racemo densifloro valde attenuato conico, pedicellis horizontalibus 
inferioribus perigonio cylindrico-subcampanulato basi attenuato lon- 
gioribus fructiferis elongalis, floribus abortivis subsessilibus spicam 
densam brevem formantibus %. 

Hab. in regione inferiore montis Parnetlios Atticse prope Tatoi 2000' (Heldr.). 
Fl. Apr. (Non vidi). 

Planta 3-6-pollicaris racemo denso valde conico, perigonio tenui pallide 
fusco-flavido, floribus sterilibus caerulescentibus condensatis. Pedicellis infe- 
rioribus elongalis a M. Holzmanni distinctum. 

14. M. curtum (Heldr. loc. clt. p 4, sub Leopoldid) foliis glaucis 
late linearibus canaliculatis margine undulalis ciliolatis scapo humili 
brevioribus, racemo densifloro brevi conico, pedicellis flore fertili 
subbrevioribus horizontalibus, perigonio breviler cylindraceo cseru- 
lescente basi truncato superne vix ampliato, floribus abortivis paucis 
vel subnullis minutis sessilibus %. 

Hab. in cofle petroso aprico Turcobouni propre Athenas rarum (Heldrl). 
Fl. Apr. (Non vidi.). 

Humile 3-4 pollicare trifoliatum. Ex cl. auctore foliis latis glaucis, peri- 
gonio amplo brevi cterulescente nec lurido a congeneribus distinctum. 

15. M. alpinum (J Gay in Bal. exs. — Baker loc. cit. p. 413) 
foliis angusle linearibus scapo humiii sublongioribus, racemo tenui- 
ler cylindrico densiusculo, floribus ferlilibus horizontalibus inferiori- 
bus brevissime pedicellafis superioribus sessilibas, perigonio luride 
virenti cylindraceo basi rotundato parte superiore subangustato dia- 
melro suo 2 V^-plo longiore, floribus sterilibus fertilibus longiori- 
bus cceruleis breviter et confertim racemosis subclavato-cylindricis 
pedicellis ereclo-patenlibus eis sequilongis vel longioribus suffullis %. 


Muscari. liliace^ 293 

Hab. in regione alpin& Tauri Cilicici (Bal. 151 !), in monte Gisyl Tepe 
8000' (Ky. exs. 19 sub M. Pinardi!), in arvis incultis Armeniae ad Gumusch- 
khane (Bourgl), 

Semipedale rarius pedale, racemi 2-5-pollicares, folia l-V»-3 lineas lata, 

Serigonium 2 Vi lineam longum. Hoc olim pro varietate condensatA alpin^ 
f. Pinardi habui cui lloribus sterilibus longe tubulosis affine est, sed differt 
floribus fertilibus brevius pedicellatis brevioribusque ore valde coarctatis, 
steriiium com^ abbreviata congest^. 

16. M. Gaucasicum (Griseb. Spic. II, 387 sub Bellemlid) foliis 
late lineari-loratis scapo humili sublongioribus, racemo laxe multi- 
floro angusto pedicellis pateulibus flore subbrevioribus, perigonio 
fertili obovalo-campanuiato brevi diametro suo sesquilongiore, flori- 
bus sterilibus numerosis confertis turbinatis breviter pedicellatis %. 
M. Caucasicum Baker loc. cit. p. 414. — Muscari pallens Hohen. 
exs. non Besser. ' 

Hab. in montosis aridis Gcorgiae Caucasicse (Hoh !). Fl. Maio, 

Folia 4-5 lineas lata, scapus 6-8-pollicaris, tlores fertiles 2 lineas longi 
obovati nec cylindrici qnk notS. et floribus steriiibus valde abbreviatis ab 
affini M. alpino differt. 

17. M. Neumayeri (Heldr. loc. cit. sub Leopoldia) foliis anguste 
linearibus erecto-patulis scapum nanum tequantibus, racemo brevi 
ovato-oblongo paucifloro, pedicellis patulis vel subrecurvis perigonio 
ovato-campanulato brevioribus, floribus sterilibus subnullis %. 

Hab. in regione alphid montis Ghiona Phtiotidis (Neuraayer). Fl. Mai. 
(Non vidi). 

Scapus 2 V»-poflicaris, racemus 15-florus 9 lineas tantum longus, folia fere 
sex exacte linearia obtusiuscula et rigidiuscula non vaginantia, perigonium 
pallide violaceum vix 2 hneas longum dentibus triangularibus brevissimis. 
Ex descriptione affine M. alpino. 

18. M. maritimum (Desf. Atl. I, p. 308) foliis linearibus atte- 
nuato-acuminatis flaccidis scapum brevem sequantibus vel superan- 
tibus, racemo conico laxiusculo, pedicellis tenuibus erecto-patulis 
flore subbrevioribus, perigonio cylindraceo basi truncato diametro 
suo duplo longiore, floribus aborlivis paucis ovato-clavatis pedicellis 
erecto-patuiis eis brevioribus suffultis %. 

Hab. in arenosis maritimis littoris meridionalis Cret9e prope FrankokaRtro 
(Heldrl), Palestina Jittorali circa Gaza et Ramleh (Boissl), Syri4 ad Raz 
Beyrut (Bl !). Specimina ex PersiA australi ad Persepolin Ky. 820 hilc quo- 
que spectare videntur. 

Semipedale rarius pedale, racemus 2-3-pollicaris. 

19. M. Weissii (Freyn in Heldr. Leop. p. 12 sub Leopoldid) 
foliis latiuscule linearibus planiusculis margine ciliolatis scapum 
hurailem superantibus, racemo demum laxifloro cylindraceo, pedicellis 
brevissimis horizontalibus flore quadruplo brevioribus, perigonio 


294 LiLiACE^ Muscari. 

basi subtruncato oblongo-campanulato diametro suo 2 V^-plo-longiore, 
floribus abortivis paucis minutis ovatis brevissime pedicellalis, cap- 
sula subdepressa apiculata %. 

Hab. in insula Syra Archipelagi (Weiss! Orph!), in insuia Amorgos 
(Schmidt). 

Scapus cum racemo 2-3-pollicari semipedalis, folia 4 lineas lata, perigo- 
nium olivaceum denticulis flavidis, flores abortivi lilacini. Affine M. Gussonn 
Parl. = M. maritimo Guss. non Desf. perigonio luteo basi valde attenuato 
foliisque angustis distincto. A congeneribus capsuia apiculata apioe non 
retusa distinguitur. 

20. M. bicolor (Boiss. in Letourn. PI. iEgypt. 1878) bulbo 
ovato majusculo, foliis 3-4 anguste linearibus canaliculatis flaccidis 
scapum humilem superanlibus, racemo brevi ovato laxiusculo pedi- 
cellis horizontalibus tenuissimisflore subbrevioribus, perigonii cylin- 
drici tubo sulphureo apice cum dentibus intense cseruleo, floribus 
sterilibus sessilibus congestis oblongo-cylindricis uigricanti-cseru- 
leis %. 
Hab. in arenosis ad Aboukir Egypti inferioris (Letourn. 509 !). FI. Febr. 

Scapus 2-3-polIicaris, folia 1-1 Vj lineam lata, racemus poUicaris vel sub- 
longior, perigouium tres lineas longum, lilamenta biseriata et ovarium in 
stylum attenuatum qufl, nota in Sect. Leopoldid militat. Affine M. maritimo 
a quo tloribus sterilibus sessilibus et perigonio fertili bicolore distinguitur. 


Sect. IIL BOTRYANTHUS. 

§ 1. Monophylla. 

21. M. latifolium (Kirk New Edimb. Pliys. Journ. 4858) 
bulbo parvo ovato, folio unico scapum basi amplexanle et eo subbre- 
viore oblongo-lanceolato inferne longe attenuato apice breviter acu- 
tato plano, racemo oblongo laxiusculo iO-20 floro, pedicellis horizon- 
tali-deflexis flore subcernuo triplo brevioribus, floribus sterilibus 
anguste tubulosissessilibus,perigoniofertili obovoideo-oblongo urceo- 
lato, capsulse horizontalis pedicello sublongioris valvulis orbiculatis 
transverse sublatioribus subretusis %. Bellev. monophylla J. Gay 
Mss. — B. muscarioides Masters Linn. Journ. III, 113. 

Hab. in sylvaticis Analoliae borealis, Troas inter pagos Nuzlu et Tchauch- 
lar (Tchih. 492 1 sub M. paradoxo), mons Ida Mysia^ (Armitage), regio mon- 
tana moutis Mouraddagh Phrygiae in pinetis (Bal !). 

Scapus pedalis et longior, folium 8-10 lineas longum superne 6-7 lineas 
latum, perigonium 2 V» lineas longum, capsula 3 lineas longa 4 lata. Species 
folio unico lato insignis, ad Muscari potius quam ad Bellevaliam ob faucem 
conslrictam adnumeranda. Stamina subuniseriata. 


MuscaH. LiLiAGE^ 295 

§ 2. Plurifolia. 

* Perigonium apice constrictum. 
+ Oblongum vel oblongo-cylindricum. 

22. M. racemosum (L. Sp. 455 sub Hyacintho) bulbo mediocri, 
foliis aiiguste linearibus junciformibus superne sulco exaratis flacci- 
dis humi expansis scapo longioribus, racemo brevi ovato denso flori- 
bus supremis neutris erectis, pedicellis patenti-recurvis flore brevio- 
ribus vel sequilongis, perigonii saturate caeruiei nutantis ovato-oblongi 
tubuloso-urceolati denlibus albidis dein Cceruleis deltoideis reflexis, 
capsulae valvis suborbiculatis apice late retusis %. M. racemosum 
Mill Dict. — Jacq. Austr. tab. 187. — Botryantlius odorus K*'*. 
Enum. IV, 311. 

Hab. in coilinis cultis regionis inferioris et subalpinae totius fere ditionis 
a Grffcial ubi regionis montanffi Peloponnesi incola, Archipelago !, Macedo- 
nia et Tbracia I, Anatolia ! ad Gaucasum et Transcaucasiam !, Persiam borea- 
lem, Syriam ad Aleppo (Ky!), Damascuin ((«aiil!j, Libanum (Bl !), Egyptum 
ad Alexandriam (Letourn !). 

/3 brachyantfium. — Perigonium subabbreviatum ovato-urceola- 
tum — M. Strangimysii Griseb. Spic. II, p. 389 non Ten. — M. 
Szovitsianum Rupr. Mss. 

Hab. Byzantii in csemeterio Scutari (Griseb. Wied !), in Olympo Bithyno 
(Coum! W. Barbeyl), ad monasterium Troados Gypri 4200' (Ky. Suppl. 
405 !), ad Boli Bithyni» (Wied I), in Iberia circa Tiilis et Kadschori (Rupr !) . 

Gum M. botryoide ob perigonia abbreviata confundi potest sed folia et 
«apsulaj M. racemosi, ad quod intermediis transit. 

Ar Geogr. Europa media et australis ab Anglii, Belgio et GermaniA ad 
Rossiam meridionalem, Africa borealis. 

23. M. pendulum (Trautv. Siirp. nov. descript. 5, p. 16) bulbo 
«lediocri, foliis linearibus glabris canaliculato-plicatis arcuato-recur- 
vatis scapo eequilongis, racemo densifloro oblongo, floribus summis 
sterilibus pallidis ovatis, pedicellis florum sterilium perigonium sub- 
aequantibus, eis florumfertilium perigonio 1 V2 ^uplolo^S'*^'''*^^*^^^"" 
dulis, perigonio saturate caeruleo ovato-oblongo tubuloso campanu- 
Jato apice coarctato dentibus concoloribus tubo quadruplo brevioribus, 
capsula.... 2J.. 

Hab. in ImeretiS, prope Kutais (Radde!). Vid. in herb. Trautv. 

Unicum speciraen in herb. cl. Trauvetter vidi. Planta valde affinis M race- 
moso et neglecto ab eis pedicellis tlorum fertilium fere duplo longioribus 
pendulis praeserlim discedens. Ulterius investigandum. 

24. M. pulchellum (Heldr. et Sart. Diagn. Ser. II, 4, p. 109) 
,bulbo mediocri, foliis anguste filiformibus flaccidis pagina superiore 


296 LiLiACE^ Muscan, 

angustissinie sulcalis scapo longioribus, racemo breviter cylindraceo 
angusto laxifloro U-i8-floro floribus superioribus sterilibus sensjm 
abbreviatis, pedicellis flore subbrevioribus patentibus tandem cer- 
nuis, perigonii ovato-oblongi cseruleo-violacei denlibus albidis ovatis 
obtusis recurvis, capsulse valvis rotundatis vix retusis %. Regel Gar- 
tenft. tab. 377 (flores erronee scssiles cxhibiti). — Botryantfius Sar- 
torii Tod. Hort. Panorm. tab. 5. 

Hab. in collibus saxosis, Lycabetus et Turcovouni cirra Athenas (Heldr I 
Fl. Grsec. exs. 2378!), Parnassi regio inferior (Guicc), insula Poros (Reinh.). 
Specimina quaedam ex Antilibano supra Balbeck (Post!) et ex Persia 
boreali prope Massula (Buhse sub M. racemoso .') hCic mihi spectare videntur. 

Ex cl. Heldreich et Todaro cum M. racemoso ex vivo comparatum differt 
racemo laxo anguste cylindrico nec ovato denso, floribus longius pedicellatis 
pon imbricatis, floribus sterilibus numerosioribus, perigonii dentibus magis 
revolutis, majoribus et candidioribus. 

23. M. neglectum (Guss in Ten. Syll. App. 5, p. 13) bulbi 
majusculi squamis crassis apice secedentibus, foliis linearibus late 
canaliculalis erecto-patulis scapo longioribus, racemo obiongo densi- 
floro floribus deorsum imbricatis, floribus supremis sterilibus erecto- 
patentibus, pedicellis patenti-recurvis flore subbrevioribus, perigonii 
saturate caerulei nulantis ovato-oblongi lobis albidis ovatis recurvis, 
capsul9B valvis obovato-orbiculatis apice rotundatis %. M. Atlanticum 
Boiss. etR. Pugill. p. 114. 

Hab. in cultis, vineis, vidi ex Attica in oliveto Athenarum (Heldr!"), Arme- 
nia Turcica ad Gumuschkhane (Bourg!), Syria ad Aleppo (Hausskl), Persia 
orientali (Bge !) et prob. alibi. 

Ab affini M. racemoso quocum ssepe confunditur distinctum bulbo magno, 
scapo elaUore robustiore, foiiis latioribus late canaliculatis nec anguste sul- 
catis, floribus majoribus, capsulae charactere. 

Ar. Geogr. Lusitania, Hispania, Gallia, Helvetia, Germania occidentalis,, 
littorale Austriacum, Dalmatia, Africa borealis. 

26. M. commutatum (Guss. Prodr. Sic. I, 426) bulbi mediocris 
lunicis nigro-fuscis, foliis linearibus canaliculatis flaccidis expansis 
scapo longioribus, racemo breviter ovato densifloro pedicellis flore 
duplo brevioribus imo brevissimis cernuis, floribus sterilibus sub- 
nullis, perigonii atroviolacei ovato-oblongi turbinati superne eximie 
angulati dentibus concoloribusobtusis aute anlhesininflexo-conniven- 
tibus, capsulse valvulis ovato-oblongis apice rotundatis %. Ic. Flow. 
Gard. tab. 369. — Ten. Fl. Nap. tab. 229. — M. Lafarince Tineo 
— M. amtilobum Bert. Comm. Bon. V, p. 431 ! 

Hab. in GraeciA, omnium vulgatissimum (Heldr !), insula Zacyntho (Marg I), 
AtticS, in oliveto, in saxosis Hymetti et Pentelici et insula Pharmacusi 
(Heldr !), Argolide et Eubsea (Heldr.), Peloponneso (herb Fauche !), insula 
Thera (Sclmiidt), Syria ad Aleppo (Haussk !), Palestina (Roth ex Baker), 
Mesopotamia ad Euphratem (Ghesn. 121). 

Ab affini M. racemoso foliis latioribus, racemo densiore et breviore, flo- 
ribus sterilibus nullis, fertilibus saturatius violaceis superne angulatis sub> 


Mmcari. liliace^ 297 

anthesi clausis tandem ob dentes concolores nec albos subconniventes vix 
recurvos apertis distinctum. 
Ar. Geogr. Insulfe Baleares, Sicilia, Italia meridionaiis, Istria. 

27. M. Mordoanum (Heldr. (Esl- Bot. Zeit. 1878, p. 52) bulbi 
ruediocris tunicis fuscis, foliis scapo [equilongis flaccidis anguste 
linearibus canaliculalis, racemo brevi ovalo laxe paucilloro, floribus 
paucis inferioribus fertilibus pediceilis patenti-deflexis eis duplo bre- 
vioribus sufl"ultis purpureo-cteruleis oblongo-urceolatis apice subin- 
flalis ore subconstricto denticulis pallide purpurascentibus brevibus 
obtusis per anthesim subrecurvis, floribus summis 5-6 abortivis 
ovato-cylindricis amelhystinis, capsula late obcordata %. 

Hab. in regione inferiori et montanA ad 2000' insul.-e Gorcyrae (Spreitzen- 
hofer!). Fl. Apriii. Vidi exempl. unicum in herb. Heldr. 

Affine M. eommutato a (fuo ex cl. Heldr. differt floribus sublongioribus 
minus apertis, oris deutibus discoloribus, perigonii colore dilute cseruleo nec 
atropurpureo, capsubs apice retusis. 

28. M. Bourgaei (Baker Linn. Soc. Journ. XI, p. 416) bulbo 
ovato, foliis lineari-lingulalis canaliculatis falcatis scapo brevi sub- 
fPquilongis, racemo ovato densifloro tandem oblongo laxiusculo, pedi- 
cellis palentibus vel subdeflexis flore subbrevioribus, floribus abor- 
tivis subnullis. perigonii saturate caerulei oblongo-tubulosi urceolati 
dentibus brevissimis triangularibus subconniventibus, capsulae sub- 
orbiculalcT transverse sublatioris valvulis vix retusis %. 

Hab. in regioue alpind montis Alidagh Lycioe ad nives (Bourg. 262! sub 
M. racemoso var.), monte Gadmo Gariae supra Geyra (Boiss !), regione 
alpina montis Mouraddagh Phrygiae (Bal !), Asia minore (Auch. 5398 !). 

Folia 3-5-pollicaria 2-3 lineas lata, racemus 6-9 lineas longus. Atline 
M. commutato sed scapus et folia valde abbreviata, flores longius pedicellati. 

29. M. polyanthum (Boiss. in Ky. pl. 1859 exs ) bulbo ovato, 
foliis latiuscule linearibus canaliculatis acutis scapo longioribus, 
racemo mullifloro elongato cylindrico denso tandem laxiusculo, flori- 
bus terminalibus paucis neutris patenti-deflexis flori cpquilongis, 
perigonii oblongo-tubulosi intense ccerulei dentibus deltoideo-ovalis 
conniventibus vix recurvis, capsulae minuta?. transverse latioris val- 
vulis retusis %. 

Hab. in regione intermedia montis Argsei Gappadociaj supra Tchomakli 
6000' (Ky. Suppl. 284!), in Gedreto montis Tchoschdagh Giliciaa orientalis 
supra Gorumse (Ky. 73 suL M. Strangwaysiil) 

Semipedale et pedale, folia 2-3 hneas lata, racemus fructifer 2-3-poIIicaris, 
folia latiuscula M negtecti et commutati a quibus differt pedicellis longio- 
ribus et imprimis capsula dimidio minore 2 lineas tantum lat;l. 

-I- Perigonium ovato-globosum. 

30. M botryoides (Linn. Sp. 455 sub Hyacintho) bulbo medio- 
cri, foliis inferne longe attenuatis lanceolatis canaliculalis apice bre- 


898 LiLtACEiE Muscari. 

Titer acutatis scapum subaequantibus, racemo brevi oblongo landem 
cyllndraceo multifloro floribus superioribus neutris, pedicellis tenui- 
bus flore terti^ vel dimidia parte brevioribus patenti-subcurvatis, 
perigonii violaceo-caerulei subglobosi dentibus albidis brevibus sub- 
recurvis, capsulse horizontalis valvis obovatis %. Ic. Bot. Mag. tab. 
157.— M. botryoides Mill. — M. Strangwaysii Ten. Ind. Hort. 
Neap. 1839 p. 12 (ex spec. cultis Hort. Neap.! non Griseb. Spicil. — 
Botryantlms vulgaris K*^ Enum. IV, 311. 

Hab. circa Byzantium (Strangw.), iasula Melos (Ormenis !}, ia regione 
alpina Tmoli occidentalis supra Bozdagh secus rivulos (Boiss ! forma foliis 
angustioribus ut et scapis elongatis tlaccidioribus), ia regione alpinA Ponti 
Lazicisupra Djimil (Bal!), Iberiu Transcaucasica (C Koch ex Ledeb.). 

Ar. Geogr. Europa media a Gallia et Germaniu australi ad regionem Da- 
nubialem, Italia. Dalmatia. 

31. M. Heldreichii (Boiss. Diagti. Ser. II, 4, p. 109) bulbo 
mediocri, foliis latiuscule linearibus canaliculatis superne subdila- 
talis acutiusculis scapo longioribus, racemo ovato laxiusculo 8-12- 
floro floribus supremis sterilibus paucis subsessilibus, pedicellis 
patulis flore 3-4-plo brevioribus, perigonii subnutantis pallide cserulei 
obovato-globosi lalitudine 1 Va-plo longioris superne leviler angu- 
lati fauce lata parum constricta dentibus albis deltoideis recurvatis, 
■capsulse majusculse valvulis orbiculatis %. Saund. Ref. Bot. tab. 172. 
— M. hymenophorum (Held. Herb. Norm. 662!). 

Hab. in lapidosis regionis intermedi» Parnassi supra Rachova ad nives 
3000' (Guicc!), mons Chelmos ad nives 7000' forma minor (Heldr!). 

Affine M. botryoidi a quo differt floribus horizontalibus aec nutantibus et 
prsesertim perigdnio magis elongato angulato-costato apice vix constricto et 
vix urceolato dentibus latioribus valde revolutis. Capsula 4 lineas longa et 
lata. 

32. M. Aucheri (Boiss. Diagn. Ser. I, 5, p. 63 sub Botryan- 
tho) bulbo parvo ovato, foliis 2-3 lanceolato-lingulatis canalicuiatis 
aculis recurvis scapo humili brevioribus, racemo paucifloro subglo- 
boso denso, pedicellis patenti-recurvis flore triplo brevioribus, peri- 
gonii parvi caerulei breviter ovati apice subconstricli dentibus 
triangularibus albidis subrecurvis, capsula.... % 

Hab. in regioae sylvatica Anatolise borealis ad Nikisar (Auch. 5399 !) 
Scapus 2-3-pollicaris, folia 1 ^/i-2 pollices longe 2 lineas lata inferne atte- 
-nuata, flores C-10 capitali vix lineam longi. Ex affinitate M. botryoidis a quo 
■foliis brevibus, racemo capitato, floribus subsessilibus diflert. 

/3 lingulatum. — Differt tantum foliis tres lineas latis, racemo 
plurifloro ovalo — M. lingulatum Baker Journ. Bot. XII, p. 6. 

Hab. in monte Tauro vel Mesopotamia (Auch. in D. G. herb !). 

Descripsi speiumina sic a cl. Baker determinata et hujus diagnosi optime 
eongrua, sed Cl. Aucher specimen N" 5398 a cl. Baker hilc citatum ad diver- 
sissimum M. Bourgcei spectat ! 


Muscari. liliace/E 299 

33. M. Letourneuxli, bulbo majusculo ovato, foliis 2-3 angusle 
linearibus fiaccidis seapo flaccido liumili jequilongis, racemo pauci- 
floro ovalo denso floribus subsessilibus cernuis, perigonii parvi caeru- 
lescentis breviter ovati apice subconstricli dentibus triangularibus 
albidis vix recurvis, capsula... %. 

Hab. in collibus herbidis ad Aboukir Egypti inferioris (Letouru. pl. Eg. 
Exs. n" 210 sub M. maritimo!). Fl. Febr. 

Tripollicare, folia superne 1-1 '/a lin. lata inferne attenuata, racemus 5-6 
lineas longus, perigonium linea vix longius. Afline M Aucheri differt foliis 
angustioribus non recurvis, floribus subsessilibus, perigonii dentibus non 
recurvis. 

34. M. pallens (M. B. Taur. Cauc. I, p. 283) bulbo ovato 
parvo, foliis anguste linearibus vel filiformibus semileretibus dorso 
rolundatis scapo humili aequilongis vel longioribus, racemo denso 
ovato-oblongo floribus supremis slerilibus paucis. pedicellis recur- 
vatis flore brevioribus bracteola sufiullis, perigonii penduli albi vel 
pallide lilacini demum violascentis ovati lobis ovatis oblusis recur- 
valis, capsula deflexa pedicello subbreviore profunde triloba apice 
depressa valvis late obcordatis %. Muscari pallens Fiscli. — Flow. 
Gard. tab. 259. 

Hab. in rupestribus subalpinis Gaucasi (M. B.), circaKasbek etLar(Rupr!), 
in Gaucaso Iberico (M. B.). 

35. M. parviflorum (Desf. All. t. 309) bulbo parvo ovato, 
foliis 5-8 lineari-filiformibus semiteretibus canaliculatis fiaccidis scapo 
filiformi subbrevioribus, racemo 6-12-floro brevi laxiusculo, pedi- 
cellis flore duplo brevioribus pateiitibus, floribus sterilibus subnullis, 
perigonii pallide cserulei ovoideo-urceolati denlibus concoloribus bre- 
vissimis ovatis recurvis, capsulse parvae valvulis orbiculatis trans- 
verse sublatioribus oblique et elevatim nervosis %. Botryanthus 
parviflorus K"' — Muscari filifolium Walil. Isis XXI, fasc. X, 379. 
— M. Cilicicum Ky. Taur. p. 379! 

Hab.in cultisetarenosis regionis inferioris, Atticain planitie prope Psychico 
(Schmidt !), Gilicia in pratis ad fluvium Sarum (Ky !), Syria littoralis ad 
Raz Beyrout (Bll) et ad Sidonera (Gaill !), Egyptus in satis circa Alexan- 
driam (Samar ! Letourn ]). 

Florescentia autumnali ab omnibus congeneribus distinctum. 

Ar. Geogr. Insulae Baleares, Sicilia, Africa borealis. 

* * Perigonium apice vix constrictum. 

36. M. pycn'anthum (C. Koch Linn. XXII, p. 363) bulbo 
ovato, foliis 2-3-nis lanceolatis canaliculatis basi allenuatis et sca- 
pum inferne amplexantibus eo sublongioribus superne aculalis, 
racemo oblongo densissimo pedicellis perigonio aequilongis valde 
recurvis, floribus sterilibus paucis subsessilibus globosis, perigonii 


900 LiLiACEiE Museari, 

saturate cserulei breviler oblongo-cylindrici dentibus ovatis acutius- 
culis rectis tubo quadruplo brevioribus, capsulel.... %. 

Hab. iii ditione Transcaucasica Schuragel in planitie inferiori montis 
Alagas 6000' (G. Koch !). 

Fere pedale, folia 3-4 lineashta, racemus multiflorus sesquipollicareiSj peri- 
gonium 2 V* Hneas longum. Facies M. neglecti a quo longe differt perigonii 
non ore constricti dentibus majoribus rectis nec recurvis, filamentis ut in 
M acutifolio non subbiseriatim versus medium tubum sed versus fauceni 
insertis, antheris flavidis e fauce subexsertis. 

37. M. discolor (Boiss. et Haussk.) bulbo ovato, foliis scapa 
humili ascendeiili subfequilongis lineari-lingulatis aculiusculis inferne 
louge attenuatis, racemo paucifloro ovato-capitato pedicejlis flore 
quadruplo brevioribus cernuis, floribus sterilibus paucis, perigonio 
campanulato saturale violaceo margine albo fauce vix constricto 
dentibus late ovato-lriangularibusereclis vix incurvis,capsula... %. 

Hab. in raontibus Mesopotamice supra Terek 3000' (Haussk I). Fl. Apr 

Foiia 3-4 pollices longa superne 2 lineas lata, racemus 6-10-florus magni- 
tudine avellanse, perigonium fere tres hneas longum. Species insignis perjgonii 
campanulati ore vix constricti dentibus rectiusculis. 

38. M. acutifolium, bulbo ovato mediocri, foliis binis basi 
longe in petiolum atlenuatis lanceolatis utrinque attenuatis acutissi- 
mis scapo tenui aequilongis, racemo ovato laxo paucifloro pedicellis 
deflexis flori subsequilongis, floribus sterilibus paucis globosis minu- 
tis, perigonii intense violacei brevitercylindrico-campanulati dentibus 
ovato-oblongis obtusis rectisluboquadruplo brevioribus, capsul^... %. 

Hab. in Transcaucasi^ ad Persut (Bayern herb. Hort. Petrop !). 

Scapus gracilis 2-5-polIicaris, folia scapum non amplectentia basi in petio- 
lum longe attenuata acutissima tres lineas lata tenuiter plurinervia, perigo- 
nium 2 '/» hneas longum. Filamenta complanata paulo infra faucem mserta 
antheris lutescentibus perigonio parum brevioribus subsequilonga. Species 
ob perigonium vix urceolatum in dentes rectos nec recurvos profundius fis- 
8um, filamenta unserialiter et saperius inserta inter Bellevaliam et Muscari 
subdubia, huic tamen ex habitu, tloribus superioribus sterilibus, etc, aptius 
adsocianda. 


BELLEYALU (Lapeyr. Journ. Pbys. Dec. i808, p. 425. 

— Hyacinthi sp. Linn.) 

Perigonium campanulatum vel tubulosum ore non constrictum- 
plus minus profunde sexfidum laciniis erectis vel erecto-patulis. 
Filamenta tubo perigonii prope faucem vel infra medium inserta 
libera, antherae medio dorso affixse. Ovarium trigonum triloculare 
loculis biovulatis. Stylus elongatus, stigma obtusum. Capsula depressa 
tricocca chartacea vel coriacea, semina caruncula destituta. Herbae 
bulbosse floribus racemosis vel spicatis. — Geiius Hyacintho et Mus- 


Bellevalia. liliage^ 301 

cari inlermedium, a priore ovarii loculis pauciovulatis et seminibus 
non carunculalis, aposteriore perigonio apice non constricto et urceo- 
lato distinctum. 

Specierum Orientalium distributio. 

Sect. I. EUBELLEVALIA. ~ Filamenta ad tubi faucem inscrta, 
antherarum apices perigonium subaiquantes. Gapsula char- 
tacea coccis lateraliter compressis. 


B. Romana. 


' Perigonii laciniae tubo sequilongae. 


• * Perigonii laciniae tubo breviores. 


B. ciliata, dubia, trifoUata, macrobotrys, flexuosa, nivalis, montana, den- 
sifiora, sessili/tora. 

Sect. n. HYAGINTHELLA. — Filamenta admedium tubum perigonii 
vel paulo inferius inserta, antherae in perigonio profunde 
immersee. Gapsula (an in omnibus?) parva coriacea coccis 
dorso rotundatis. 

* Folia elevatim multinervia. 
B. leucophcea, lineata, hispida, Beldreichii, nervosa. 

* * Foliorum nervi non elevati. 
B. micrantha, azurea, paradoxa, Persica. 


Sect. L EUBELLEVALIA. 

1. B. Romana (L. Mant. Atl. p. 224 sub Hyacintho) bnlbo 
majusculo ovato, foliis 4-5 linearibus canaliculatis glabris patulis 
scapo elato longioribus, racemo sub anthesi conico dein elongato, 
pedicellis erecto-patulis flores sequantibus vel sublongioribus, brac- 
teolis minibus triangularibus deflexis interdum basi appendiculatis, 
perigonii albidi basi caerulescentis tandem sordide violaceo-virentis 
<;ampanulati laciniis tubo subaequilongis lineari-oblongis acutiusculis, 
filamentis lanceolatis a basi ad apicem att^nuatis, anlheris violaceis, 
capsula trigona subrotundata oblusa %. R. Romana Rchb. exc. I, 
p. 103. — Ic. Germ. 1002. — Fl. Graec. tab. 840. — Nees Gen. Fl. 
Germ. Ic. 

Hab. in agro Argolico et insulu Gypro (Sibtli.). E. ditione nondura vidi. 

Ar. Geogr. Gallia australis, Italia, Dalmatia. 


303 LiLiACE^ BeUevalia. 

2. B. ciliata (Cyr. Neap. II, 22, tab. 10 sub Hyacintho) bulbo 
ovato majusculo, foliis 4-6 loralis basi altenualis breviler acutatis 
margine carlilagineis et dense ciliatulis scapo crasso elato sublon- 
gioribus, 'racemi laxe multiflori ovalo-oblongi pedicellis floriferis 
flexuosis flore 4-8-plo longioribus fructiferis rigidis iiorizontaliter 
patenlibus, bracteis minimis vel abortivis, perigonii campanulali 
livide purpuraseentis segmentis erectis ovatis acutiusculis tubo tri- 
plo brevioribus viridi-lutescenlibus, filamentis triangulari-lanceolatis 
antbera violacea brevioribus, capsula obovato-oblonga trigona basi 
longius apice brevius attenuata snbretusa %. B. ciliata Nees Gen. 
Germ. — Mnscari ciliatum Bot. Reg. 394. — H. patulus Bertol. 
Comm. Bon. V, 430, — H. Olivieri Baker Journ. of Bot. XII, p. 8 
(specimen junius pedicellis abbreviatis). 

Hab. in agris, Grsecia in Attica et Argolide (Sprun ! Boiss ! Heldr ! ), Bffiotia 
inter Oropos et Chalcis (Heldr !), Macedonia (ex Friv.), Gilicia (Auch. 2118 !), 
Sjaua ad Aleppo (Haussk!), desertum ^'Egyptiaco-Palestinum ad Sclieick 
Zeoyed (Barbey !), Mesopotamia ad Euphratem (Chesney 106), ad Mardin 
et desertum Ras el Ain (Haussk !), Tauria (Stev.), Iberia (Wilh), Belutcliia 
prope Kelat (Stocks 9o4!). 

/3 glauca. — Minor, scapus et fnlia abbreviata oblonga, ea margine 
interdum non ciliata sed scabrida, perigonium minus 3 lincas longum. 
pedicelli abbreviati. — Muscariglaucnni Lindl.Bot. Reg.tab. 1085. — 
Belkvaliaglauca K*^. — Muscari Willidmsii Stev. Taur. 336. — Hycic 
purpureus Griff. Ic. tab. 273, Not. p. 242. — Hijacintlius Aucheri 
Baker Journ. Linn. Soc. XI, p. 431. 

Hab. in Transcaucasite ditione Grusia (C. Koch !), Persia in montibus 
Bachtiaricis (herb. Hort. Petrop !), Ispahan (Auch. 5396 !), in monte Sawers 
Persiae australis (Haussk \\ Affghania et Belutschia (Griff. ex Baker.). 

y stcnophyUa. — Semipedalis, folia o-6-polIicaria 2-3 lineas tantum 
lata pectinatim ciliata acuminata. 

Hab. in arenosis insularum Karrak et Korgo Persiaj australis (Ky. 23 !). 

Planta in typo pedalis et elatior, in varietatibus semipedalis, folia in typo 
pollicem step^e lata et perigonium 4 lineas longum, pedicelli inferiores fruc- 
tiferi 2-3-pullicares; capsula 6-8 lin longa, in var. p apice profundius retusa. 

Ar. Geogr. Italia australis, Rossia australis, Africa borealis. 

3. B. dubia (Guss. Cat. Bocc. 1821, p. 32 suh Hyacintho) bulbo 
ovato, foliis subternis linearibus canaliculatis acumiuatis scapo lon- 
gioribus, racemo sub anthesi cylindraceo laxiusculo, pedicellis flori 
subrequilongis patentibus flore demum subnutanti, bracteolis minutis 
triangularibus, floribus omnibus ferlilibus, perigonii CTrulci campa- 
nulatl segmentis ovato-deltoideis obtusis tubo subtri[)Io brevioribus, 
lilamentis a fauce liberis triangulari-attenualis anthera longioribus, 
antheris CBruIeis, capsula acute trigona apice valde relusa obcordala 
%. B. dubia R. et Sch. VII, p. 387.— B. Clusiana Griseb. Spic. II, 
p. 387! 

Hab. in cultis, Graecia in Peloponneso (herb. Fauche !), in Laconiu (Orph!), 


Bellevalia. liliace^ 303 

s pra Patras (Heldr !), in ^tolia (Nieder!), Zacyntho (Marg !), insulA Hydra 
(Heldr !), Gnfcia (Zucc. ex Baker), Bithynia in arvis prope Jevisa (Griseb!). 

Falia 2-4 lineas lata, racemus fructifer semipedalis, capsula 4 lin. longa 
5 lata. 

Ar. Geogr. Sicilia, Italia australis, Dalhialia, Africa borealis. 

4. B. trifoliata (Ten. Nap. III, p. 376, tab. 136 siib Hyacinthd) 
bulbo ovato, foliis 3-4 late lanceolato-litiearibus scapo elato longiori- 
bus margine breviter ciliatis, racemo cylindraceo brevi laxiusculo, 
pedicellis flore subbrcvioribus tenuibus patentibus vel cernuis, brac- 
teis minutis deltoideis srepe bipartitis. perigonii sordide violacei tubu- 
loso-campanulati segmentis virentibus obovato-oblongis obtusissimis 
tubo quadruplo brevioribus, filamentis linearibus parte libera antbera 
longioribus. anlheris violaceis, capsula orbiculari acute trigona apice 
rotundata %.B. trifo/iataK^^. Enum. IV, 306. — Hyac. aborlivus 
Gavalier Notes (^forma foliis angustioribus). — B. SyriacaHerh. Bot. 
Reg. 1844, Misc. p. 89 ex descriplione et Hyac. Syriacus Baker Journ. 
Bot. XII, p 8. 

Hab. in cultis, Byzantii (Coum !), insula Rhodo prope Trianda (Heldrl), 
Cypro (Sint. et Rigo!), Pamphylia ad Adalia(Bourgl), Syriu littorali (Post!), 
ad Berythum (Gadet!), Tripoli (Bl!), deserto ad fmes australes Palestinse 
(.Boiss !), Egypto inferiore ad Mariout prope Alexandriam (Letourn !). 

Pedalis et elatior, folia 9-12 lineas lata, perigonium 6-7 lineas longum,- 
ditfert a B. Romancl perigonii segmentis brevibus, a B. diibid capsulA non 
obcordata 5 lin. longa et lata. 

Ar. Geogr, Regnum Neapolitanum. 

5. B. macrobotrys (Boiss. Diagn. Ser. I, 13, p. 35) bulbo 
ovato magno, foliis 3-5 late lanceolatis apice breviter acutatis mar- 
gine membranaceo obsolete scabridis scapo elongato sublongioribus, 
racemo laxe cylindrico fructifero valde elongato pedicellis flore paulo 
vel sesquilongioribus patentibus fructiferis arcuatis, bracleis minutis 
triangiilari-ovatis, perigonii cserulei tandem livescentis breviter cam- 
panulati laciniis oblongis obtusis tubo subtriplo brevioribus, filamen- 
tis triangularibus anlhera rubello-ferrugined subbrevioribus, capsulcc 
trigona3 ovatic mucronulatJfi valvulis oblique nervatis %. 

Hab. in Palestina ad meridiem Gaza et inter Ramla et Hierosolymam 
(Boiss !), in Syria prope Sidonem, in monte Gebel Baruok et in C^lcsyriu 
(Post!), Aleppi in pratis udis (Haussk !), Egypto prope Alexandriam (Samar!)^ 
in Transcaucasia ad Schemacha (Bayern!). 

Siepe bipedaUs, folia8-10 lineas lata, racemus fructifer sajpe pedalis, peri- 
gonium tres lineas longum, cap.sula 4 lineas longa. Facies B. trifoliatai a qua 
Uore duplo breviore statim dignositur. B. dubia perigonio brevi quoque 
douata dilfert foliis angustis, pedicellis brevioribus, capsula obcordata, etc 

6. B. flexuosa (Boiss. Diagn. Ser. I, 13, p. 36) bulbo globoso 
majusculo, foliis 5-6 lanceolatis utrinque attenuatis multinerviis 
margine membranaceis et breviter denticulato-cilialis SPepe undulatis, 
scapis 1-4 pumilis supra basin demum curvalis ct asccndenlibus, 
racemo brevi laxo ovato fructifero subelougato pedicellis erecto-patu- 


304 LiLiAcaEiE Bellevaha. 

lia tandem palulis vel apice cernuis perigonio subbrevioribus, brac- 
teolis minimis delloideis bifidis, perigonii luridi tubuloso-camp^nuiali 
segmentis oblongis obtusis tubo duplo brevioribus, filamentis a basi 
triangulari-lanceolata attenuatis anthera sublongioribus, antheris 
cseruleis, capsula ovato-orbiculari acute trigona apice retusa basi sub- 
stipitata %. 

Hab. ia siccis et muris humo tectis circa Hierosolymam (Boissl Roth 445 ! 
Ky. 8U0 I), Hebrou (Barbey !), Berythi ad Raz Beyrut et in Libano ad Eden 
(BI !), Damasci ad Gebel Khaisoun (Gaill!), Antilibano in agris subalpinis 
Bludan (Ky. 779!), planitie Galala deserti iEgyptiaco-Arabici (Schweinf. 
257!). 

Folia et scapi 3-5 pollices longa, illa3-5 lineas,in spec. iEgyptiaco 6-7 lin. 
lata. Perigonium 3-4 lineas longum, capsula tres lineas longa et paulo latior. 
Scapis pumilis curvato-ascendentibus, perigonio brevi, etc. a B. trifoliatd 
ei dubid distincla. 

7. B. nivalis (Boiss. et Ky. Diagn. Ser. II, 4, p. 110) bulbo 
ovato, foliis 4-5 lanceolalis utrinque attenuatis acutis margine mem- 
branaceo breviter ciliatis scapo longioribus, scapis 1-2 brevissimis 
supra basin incurvatis ascendentibus, racemo brevi oblongo densius- 
culo, pedicellis erectis perigonio multo brevioribus, bracteis ovatis 
minimis, perigonii tubuloso-campanulati laciniis oblongo-linearibus 
obtusis tubo triplo brevioribus, filamentis triangulari-lanceolatis apice 
attenuatis anthera ovato-orbiculari acute trigona apice truncato-sub- 
retusa purpureo-violacea longioribus, capsula.... %. 

Hab. ad nives alpium Mandschura Antilibani 6500' (Ky. 58!), in montibus 
Troodos Gypri 5000' (Ky. 411 !), in monfibus supra Chytraeam (Sint. et Rigo I). 

Scapi 2-3-pollicares, folia 3-4 pollices longa 3 lata, perigonium 2 Vi-3 lineas 
longum. Habitu et characteribus B. flcxuosce afinis, racemo denso et pedi- 
cellis erectis brevissimis distincta. 

8. B. montana (G. Koch Linn. XXII, p 252 sub Muscari) bulbo 
ovato, foliis 4-5 oblongo-lanceolatis basi longe attenuatis acutis raar- 
gine membranaceis et ciliatulis scapo erecto subbrevioribus, racemo 
oblongo pedicellis tenuissimis erectis flore demum cernuo sesquilon- 
gioribus, floribus supremis minutis sterilibus globosis, bracteis mini- 
mis, perigonii tubuloso-campanulati laciniis azureis tubo lucido 
duplo brevioribus ovato-oblongis obtusis mucronulatis, filamentis bre- 
viter lanceolalis antherae cserulese aequilongis, capsula... %. 

Hab. in ditionibus Transcaucasicis Lori et Schuragel 3500'-4200' C. Koch!). 

Scapus semipedalis, folia medium versus 5-7 lineas lata, perigonium tres 
lineas longum. Ab affini B. ffexuosd scapis erectis, pedicellis longioribus et 
multo tenuioribus etc, distincta. 

9. B. densiflora (Boiss. Diagn. Ser. I. 7, p. 109) bulbo ovato, 
foliis 3-5 lanceolato-Iinearibus attenuato-acuminatis glabris scapos 
superantibus, scapis 1-3 flexuosis, racemo ovato-oblongo densifloro 
pedicellis erectis perigonio parle dimidia brevioribus, bracteoiis 


Bellevalia. liliage^ 8r'5 

oblongo-lanceolatisobtnsis,perigonii tubuloso-campanulati flavidi laci- 
niis oblongo-lanceolatis obtusis iubo subduplo brevioribus, lilamen- 
tis late lanceolatis anthera flava duplo longioribus, capsula.... 4^. 

Hab. in Syriii orientali (Auch. 2121 !), irj pratis uliginosis Kheilan prope 
Aintab (Haussli!). 

Folia 5-10 pollices longa 3-4 lineas lala, perigonium 4 V» lineas longum. 
Species floribus flavidis, pedicellis erectis, antheris flavis nec cseruleis a con- 
generibus distincta. 

10. B.sessiliflora(Viv. Fl. Lib. 21, tab. Vn,fig. 5 sub Hyacintho) 
bulbo ovatocrasso,fuliis2-3scapi basin cingentibus lanceolatis subpli- 
€atis patulo-incurvisscapum brevem multo superantibus, racemo oblon- 
go denso fructifero vixelongato, bracteis squamiformibus,floribussub- 
sessilibus, perigonii lucidi campanulati laciniis ovatis acutiusculis 
erecto-patulis lubo duplo brevioribus, filamentis lanceolalis anthera 
violacea sublongioribus, capsula cito decidua ovata tricocca coccis 
complanatis %. B. sessUifloraK^^. Enum. IV, 311. — Hyac. capitatus. 
Baker Journ. Bot. XII, p. 8! 

Hab in palmetis, inter segetes Egypti inferioris, ad Raraleh (Gaill !), ad 
arceni Maxi(Samarl), ad Mandara (Letoiirn !). Fl. Dec, Mart. 

Scapus 2-3-pollicaris, racemus 1-1 Vj poll. longus, perigonium 2 Vi-3 lineas 
longum, capsula 4 V»-5 lineas longa 4 lata. 

Ar. Geogr. Cyrenaica. 


Sect II. HYAGINTHELLA. 

11. B. leucophaea (Stev. Mss. in herb. Berol. sub Hyacintho) 
bulbo ovato, foliis 2-3 anguste iineari-lanceolatis acutis scapi basin 
amplexantibus eoque longioribus elevatim multistriatis inferne angus- 
tatis, racemo 20-30-floro oblongo-cylindrico laxiusculo, pedicellis 
erecto-patulis flore subbrevioribus capsula sesquilongioribus, bracteis 
minimis, perigonii pallide cserulei tubulosi laciniis ereclis oblongis 
obtusis tubo 2 '/2-plo brevioribus. filamentis filiformibus antliera 
subbrevioribus, capsula globoso-depressa tricocca coccis rotundalis 
reliculato-nervosis %. Muscari leiicophmm G. Koch Linn. XXII, 
p. 254. — Mascari pallens Rchb. Pl. Grit. IV, p. 27, tab. 331 noii 
M. B. — Hyac. amethystinus Pall. It. III, p. 5G9? 

Hab. in Iberi^ ex Ledeb. Fl. Ross. sed mihi incertacivis. 

Perigonio tubuloso tres lineas longo nec globoso urceolato a Muscari pal- 
lenti Fisch. — Hyac. pallenti M. B. quocum ssepe confusum fuit omnino di- 
versa. 

Ar. Geogr. Rossia austro-occidentalis, Serbia. 

12. B. lineata (Steud. in R. et Sch. Syst. VII, p. 584) bulbu 
ovato parvo, foliis 2-3 firmis clevatim multinerviis niargine pectina- 
tim clliatis oblongis vel lanccolalis aculis scapum luunilem basi 

20 


306 LiLiACEiE Bellevalia^ 

amplexantibus el eo brevioribus, racemo ovato laxiuscule 6-12-floro 
bracleis squamiformibus minimis, pediceliis erecto-patulis frucliferi&^ 
patentibus reclis flore dimidio brevioribus capsula sublongioribus, 
perigonii azurei campanulali laciniis ovatis obtusis tubo triplo bre- 
vioribus, filamenlis a basi latiore subulatis antbera violacea sublon- 
gioribus, capsula globoso-depressa tricoccea coccis duris rotundalis 
subcarinalis %. B. limnta K"". Enum. W. p. 309. — Hyacinthus his- 
pidus Baker loc. cit. p 429 non Gay, 

Hab. in fruticetis collium Smyrnfe (Fleisch. sub N. ciliato !), in umbrosis 
montis Gadmi supra Denisleh in Garid (Boiss !), ad Ouchak Phrygiae (Bal 1) 

Scapus florifer 3-4 pollices fructifer 6-8 longus, folia 4-5 lineas Jata, peri 
gonium 2 V» lineas longum. Capsula ejusdem formae ac B. nervosa sed 
minor. 

13. B. hispida (J. Gay Bull. Soc. Bot. Fr. III, p. 240) bulba- 
ovato parvo, foliis "2-3 firmis elevatim multinerviis scapum humilem 
tenuem flexuosum basi amplexantibus et eo brevioribus oblongo- 
lanceolatis acutis margine et utrinque ad nervos longe strigilloso- 
hispidis, racemo brevi oblongo laxiusculo, bracteis obsoletis, pedicellis 
floriferis flore brevioribus Iructiferis arcuatim ereclo-patulis capsula 
sublongioribus, perigonii intense caerulei laciniis ovatis obtusiusculis 
tubo triplo brevioribus, filamentis subulatis anthera violacea sublon- 
gioribus, capsula depresso-globosa tricocca coccis rotundatis subca- 
rinatis reticulatim nervosis %. 

Hab. in dumosis Gilicise littoralis prope Mersina (Bal. 815!). 

/3 glabrescens. — Folia strigillis destituta. 

Hab. in Gilicia ad Tarsous (Auch. 2116 !). 

Facies et characteres B. lineatce cui valde affinis et a qua pedicellis fructi- 
feris sursum arcuatis nec patentibus rectis forsan non sat differt, nam 
pili strigillosi in speciminibus Balansseanis characteristici in Aucherianis 
caHerum similibus desunt. 

14. B. Heldreichii (Boiss. Diagn. Ser. I, 4, p. 111) bulbo ovato 
parvo, foliis 2-3 firmis elevatim multinerviis glabris oblongo-Ianceo- 
latis acutis scapum humilem basi amplexantibus et eo brevioribuSy 
racemo brevi spicfeformi oblongo laxiusculo, bracteis obsoletis, pedi- 
cellis erectis brevissimis florum superiorum subnullis, perigonii 
intensecseruleo-violacei cylmdrici laciniis ovatis brevissimis, filamen- 
tis (iiiformibus anthera violacea longioribus, ovario sphEcrico tri- 
gono %. 

Hab. in herbidis inter friitices Pamphyliae inter Adalia et Yenidje Khan 
^Heldri). Fi. Mart. 

Tripollicaris, affinis B. UneaUe a qu^ differt foliis non ciliatis, floribus sub- 
sessilibus, perigonii laciniis brevioribus. 

15. B nervosa (Bertol. Miscell. I, p, 21 sub Hyacintho) bulbo 
ovalo parvo, foliis subbinis lirmis elevatim muitinerviis margine 


Bellevalia. liliace>e 307 

inembranaceo ciliolalis oblongis vel lanceolato-linearibus scapum 
humilem basi amplexanlibus et eo brevioribus vel aequilongis saepe 
incurvis, racemo oblongo brevi densifloro, bracteis squamiformibus 
fere obsoletis, floribus sessilibus breviler tubuloso-campariuldtis, peri- 
gonii azurei laciniis ovatis obtusis tubo triplo brevioribus, fiiamentis 
subulatis anlhera nigra longioribus, capsula in axi persislente parva 
dura rotundato-depressa tricoccS coccis rotundatis dorso oarinatis 
reticulatim nervosis %, B. Aleppica Boiss. Diagn. Ser. H, 4, p. 3. 
— H. sessiliflorus Baker ex parte. — H. exculptus Baker Journ. 
Bot. XII, p 7. 

Hab. in collibus calcareis prope Aleppo (Ky. sub Musc. ciUato ! Haussk !} 
in Mesopotamia- ad Wiranschener (Haussk I), ad Gebel Belas deaerti ad 
Palmyram (Bll), ad Euphratem (Chesn. 11). in monte Gipsaro prope Larnaca 
Cypri (Samar !). 

Planta 2-5-pollicaris, folia latitudiue variantia 2-6 lineas lata, racemus .spi- 
ceeformis vix pollicaris, perigonium 3 lin. longum, capsula vix 2 lineas lata 
coccis duris coriaceis nec ut in B. sessilifiora cui cl. Baker hanc speciem. 
conjunxit papyraceis plano-compressis. 

16. B micrantha (Boiss Diagn. Ser. I, 5, p. 63) bulbo ovato 
minuto, foliis binis glabris lineari-filiformibus canaliculatis scftpum 
inferne amplexantibus et ei aequiiongis obtusisrecurvis, scapo tenui 
flexuoso, floribus 6-12 minimis sessilibus in spicam oblongam con- 
fertis, bracteis minimis, perigonii minimi pallide caerulei ovato-cam- 
panulati laciniis triangulari-ovalis obtusis tubo quadruplo breviori- 
bus, filamentis anthera brevioribus, capsnla... %. 

Hab. in Bithynia (Pestal!), in Anatolia boreah (Auch. 2115!). 

Planta 2-3-pollicaris, folia sesquilineam lata, flores eis specierum prnece- 
dentium multo minores vix lineam longi. Facies Musc. iparviflori a quo flori- 
bus sessilibus et minoribus ore non constrictis statim distinguitur. Afhnis 
B. ney^vosce, folia angustiora non elevatim nervosa, perigonium triplo mlnus. 

17. B. azurea (Fenzl Del. Sem. Hort. Vind. 1858. — Tchih. 
As. Min. II, p. 539) bulbo ovato, foliis 2-5 carnosulis lineari-Iingu- 
latis navicularibus inferne atlenuatis apice obtusis spbfornicatis 
scapum hiimilem sabsuperantibus, racemo multifloro compacto ovato, 
bracleolis S(iuamseformibus, pediceliis flore triplo brevioribus sub 
anthesi cernuis fructiferis erectis, perigonii azurei campanulati 
fauce ampliata laciniis tubo triplo brevioribus iate ovatis porreclis, 
filamentis iinearibus versus medium tubum insertis anthera subglo- 
bosa sublongioribus. capsula.... %. Amphibolis cceiesiis Schott et Ky. 
Mss. Ky. Taur. p. 279. 

Hab. 'adTauri Cilicici plumbi lodinas Giilek 6400' (Ky!). Vid. spec. in 
horl. Schoubrunn. culta). 

Scapus 2-3-pollicaris, folia 3-4-pollicaria 2 V»-3 lineas lata, racemus sub- 
capitatus 8-9 lineas longus, perigonium tres lineas longum. A Belle- 
valia leiicophoed differt fohis non elevatim slriatis, floribus sessilibus, peri- 
gonio late campanulato nec tubuloso Facie similis Musc. pallenti Fiscb. 
perigonio apice constr^cto urceolato cieterum generice distincto. 


308 LiLiACE.E Bellevalia . 

18. B. paradoxa (F. et M. Index Sem. Petrop. I, 30, sub 
Hyaciiitho) bulbo ovato majusculo, foliis binis anguste linea- 
ribus canalicuialis scapo siiblongioribus, racemo ovato denso, pedi- 
cellis cernuis flore duplo brevioribus, perigonii cserulei campanulali 
iaciniis late ovato-oblongis tubo Iriplo jjrevioribus extrorsumsubcur- 
vatis, filamentis subbiseriatim infra medium tubum insertis anthera 
nigra subphaerica vix longioribus, ovario sphserico-trigono depresso, 
capsuia... %. Bellevalia pseudomiiscari Boiss. et Buhse Diagn. Ser. 
II, 4, p. 110. — Masc. paradoxum Baker Journ. Bot. 1874, p. 6. — 
M. pycnanthum B. et Buhse Enum. p. 213, ex parte non G. Koch. 

Hab. in prov. Asterabad Persiae borealis ad ingressum vallis Ketal (Buhse!)' 
Fl. Mart. 

Facies M. neglecti ot M. pycnanthi, folia sesquilineani lata, scapus 6-8-pol- 
licaris, perigonium 2 lineas longum campanulatum nec apice constrictum 
v|ua nol^ ad Bellevuliam nec ad Muscari ha3c pianta refereuda. Affinis 
B. Persicee, pedicellis curvatis nec erectis, filamentis longioribus, etc, 
distincta. 

19. B. Persica (Boiss. et Buhse Enum. p. "213 sub Hyacintho) 
bulbo ovato, foliis anguste linearibus canaliculatis flaccidis flexuosis 
inferne attenualis acutis scapo tenui flexuoso longioribus, racemo 
fastigiatim corymboso 6-8-floro pedicellis striclis tandem flore sub- 
longioribus basi bracteola lineari minima suffultis, perigoniicseruleo- 
violacei campannlati segmentis oblongis obtusis tubo duplo breviori- 
bus, filamentis linearibus medio tubo adnalis anlhera inclusa duplo 
longioribus, capsula... %. 

Hab. ad oras arenosas fliivii Sefirud ad Mendjil Persise borealis (Buhse !). 
Fl. Mart. ineunte. 

Folia 2-3-pollicaria sesquilineam lata, caules tripollicares. Perigonium tres 
lineas longum. Facie refert Hyacinthum fastigiatum Bertol. bracteis longis 
lanceolatis, filameutis fauci insertis cseteium alienum. Nostram plantam 
Bellevaliae nec Hyacintho ob ovarii loculos bi nec pluriovulatos et magnam 
cum B. leucophced et azured affinitatem uunc adnumero. 


Species non satis nota. 

B. Haijnei (Baker Journ. Bot. XII, p. 7) bulbo ovato crassiusculo, 
foliis binis coriaceis rigidis linearibus falcatis dorso elevatim nervosis 
et inferne hispidulis 3-4 pollices longis 2-3 lineas latis acuminatis 
margine minute ciliatis, scapo gracili 2-3-pollicari, racemo subspi- 
cato 1-t Vs-pollicari demum 4-5 lineas lato, floribus subsessilibus 
erecto-patenlibus, perigonii saturate cferulei 2 lineas iongi laciniis 
ovato-deltoideis lubo oblongo 3-4-plo brevioribus, filamentis brevis- 
simis complanalis, antheris oblongis cseruleis, capsula..., %. 

Hab. ad Ouadi Zerka regionis Moab Palestinoe orientalis (Hayne in hnl». 
Kew.). Non vidi. 


Strangiceia. LiLiACEiE 309^ 

Ex cl; auctore inter B. sessilifloram et hispidam intermedia, flores dense 
subspicati prioris et lolia hispida posterioris. An satis a B. nervosd dis- 
tincta ? 

STRANGWEIA (Bertol. Mem. Soe. Ital. XXI, p. I). 

Perigonium campanulatum profunde sexpartitum segmentis 
ereclo-patulis Filamenta tnbo infra faucem inserta uniseriata peta- 
loidea basi inter se breviter coalita antherse sequilonga apice breviter 
tridentata. dentibus lateralibus triangularibus interniedio tenuiore et 
sublongiore antherifero. Stylus filiformis, stigma capitatum. Ovarium 
triloculare loculis5-6-ovulatis. Capsula globosa Semina pyriformia. — 
Genus a Hyacintho et BeUemlid filamentis petaloideis basi breviter 
connatis tridentatis, a priore insuper seminibus funiculo incrassato 
persistenti non auctis, a posleriore staminibus tubum vix excedenti- 
bus nec perigonio aequiiongis distinctum. 

1. S. spicata (Sm. Prcdr. I, p. 237 sub Hf/acintho), bulbo 
ovato, foliis 6-8 anguste lineari-lanceolatis scapum humilem superan- 
libus margine ciliatulis, floribus subsessilibus in spicam ovato-oblon- 
gam dense congestis ereclis, bracteis lanceolatis biparlitis deflexis, 
floribus triste caerulescentibus, perigonii campanulati segmentis 
oblongo-lanceolatis obtusiusculis erecto-subpatulis tubo duplo longio- 
ribus, filamentis brevissimis cuneato-ovatis apice truncatis tridentatis 
tubi faucem vix excedentibus, antheris cseruleis, stylo staminibus 
breviore %. Str. spicata Bert. loc. cit — Beltevalia spicata Boiss. 
Diagn. Ser. I, 7, p. 1 10. — Puschkinia dubia Kunth Enum. 

Hab. in collibus saxosis regionis inferioris Graiciae, Zacynthus (Sibth; Mar- 
got!), Leucada (Letourn!), Attica (Heldrl), Acarnania (Nied!), regio inferior 
Parnassi ad Arachova 2500' (Heldr. herb. Norm. 618!), Argolis (Sibth. Sprun I). 
Fl. Febr. Mart. 

Scapus 2-5-pollicaris, folia 6-10-pollicaria 2 lineas lata. perigonium 3 '/i 
lineas longuni. 


HYACIMHIJS (Tonrn. Inst. p. 344 ex parte). 

Perigonium infundibuliforme semisexfidura laciniis patulis. Fila- 
menta tubo infra medium inserla uniseriata libera brevia. Arilherse 
dorso supra basin affixae. Stylus brevis, stigma obtusum. Ovarium 
Iriloculare loculis 6-8-ovulatis. Capsula globoso-depressa coccisrotun- 
datis. Semina caruncula funiculari tumida basi obsita. — Herbae bul- 
bosae floribus racemosis. 

1. H. Orientalis (L Sp. 454) bulbo ovato majusculo, foliis late 
Jinearibus obtusis canaliculatis, scapo foliis sublongiore in racemum 


910 LiLiAGEiE Hyacinthus. 

brevem laxiusculum 4-10-florum abeunte, pedicellis brevissimis 
erecto-patulis tandem subnutantibus, bracteis oblongis saepe bifidis 
pedicello brevioribus, perigonii tubuloso-infundibuliformis intense 
CcTrulei segmentis lineari-spatliulatis tandem patentibus vel subre- 
curvis tubo basi ventricoso subbrevioribus, tilamentis infra medium 
tubum uniserialis linearibus anthera subbrevioribus, stylo staminibus 
breviore, ovarii loculis 6-ll)-ovulalis. capsula globosa depressa 
obtuse retusa %. Ic. Bot. Mag. 937. — Rchb. fig. 1005. 

Hab. in cultis Peloponnesi piope Nisi an sponte ? (herb Fauche!), iu alpi- 
nis montis Bakkyrdagh Giliciai Kurdicae 7000' (Ky. 140!), tn graminosis 
monlis Gebel el. Ais Mesopotamite (Haussk!), Syriii in regione inferiore 
Libani inter Sidonem et Dair el Kamr atque ad pagum Kaitoule ((raill!). 

Ar. Geogr. Loci multi regionis Mediterraneae Europfe sed ubi^iue intro- 
ductus. 


PUSCHKIMA (Adams Nov. Acl. Pelrop. XIV, p. 104, lab. B.). 

Perigoniuni basi brevissime tubuloso-campanulatum scxpartituni 
segmentis rotatim patenlibus corona membran;icea ad faucem tubi 
impositu sexfidcl auctum. Filamenta brevia coronae tubo inlus 
adnata, antherte subsessiles lineari-oblongai versatiles. Ovarium ses- 
sile obtuse trigonum Iriloculare loculis 5-6-ovulatis, stylus filiformis 
brevis, sligma capitatum. Gapsula membranacea. Semina in loculis 
pauca parva globosa. — Herbce parvfe bulbosai facie Scilloe. 

1. P. scilloides (Ad. loc. cit.) bulbogloboso, foliis 2-3 lineari- 
loratis scapum basi longe amplexanlibus et eo subiequilongis altero 
sfepius latiore. racemo brevi I-6-floro, pedicellis tenuibus erectis 
inferioribus Ilore longioribus, bracteis ad squamiilas reductis, perigo- 
nii albido-ccerulei segmentis linea dorsali cserulea percursis eilipticis 
obtusis lubo triplo loiigioribus, corona perigonio sublriplo breviorc 
ad medium sexlida denlibus truncatis vel retusis ^.Bot. Mag. tab. 
2-244. — Adamsia sciUoicks W. 

Hab. in Armeni» Turcic* alpinis ad nives (Auch. 539-2 !). Caucaso et Ibe- 
ria Caucasicu prope I itlis et Elisabetlipol (M. B. Hoh!), prov. Karabagli 
(Szov!j, C.aucaso orientali iu Daghestania 8000' (Rupr!). 

/3 LibuHOtica. — Flores subinajores, coronte dentes acutius 
bifidi. — P. Libanotica Zucc. Hort. Monac. fasc. IV, p, 238. 
Hab. in Libani regioue aipinfi (Koth), supra Eden et Hasroun (BI!). 

2. P. hyacinthoides (Baker Linn. Soc. Journ. XI. p. 435) 
bulbo ovato. foliis biiiis scapi basin longe cingenlibus lineari-loratis 
scapo humili longioribus, racemo brevi l-6-floro, pedicellis omnibus 
tlore brevioribus, bracteis ad squamulas reduclis, perigonii albidi vel 
pallide Cierulei segmentis oblongo-lincaribus obtusis tubo vix longio- 
rbus, coronie perigonio duplo bre^^ioris dentibus relusis %. 


Ghionodoxa. uukczx, 311 

Hab. ad nives tnontis Schahu Kurdistanise Persicae 9-12000' (Haussk I), in 
>Biontibu8 Ouroumiah (Garden ex Baker.). 

Praecedenle minor S-VpoIIicaris, tolia 3 lineas lata, perigonium minus 
4 lineas longum. 

CHI0N0D0X4 (Boiss. Diago. Ser. I, V, p. 61). 

Perigonium profunde sexpartilum tubo ovato-urceolato segmentis 
rolalim patenlibus Filamenla ad faucem tubi inserta brevia lineari- 
cuneata truucata plana inter se libcra, antherae bifidae versatiles. 
Ovarium sessile obtuse trigonum triloculare loculls pluriovulatis, 
slylus subnullus, stigma capitatum. Capsula sessilis membranacea 
ovata trilocularis. Semina in loculis pauca horizontalia globosa. — 
Herb,Te bulbosae facie Scitlce, a Hyacintlw perigonio rotato nec infun- 
<iibulifornii, filamentis brevibus latis, a Paschkinid quam habiturefert 
coronae defectu distincla 

1. G. Luciliae (Boiss. loc. cit.) bulbo ovato, foliis binis linearibus 
canaliculatis apice subcucullalis scapum longe amplexanlibus et eo 
sublongioribus recurvo-palulis, scapo 1-2-floro vel in forma majore 
2-5-floro, pedicellis erecto-patulis tandem subrecurvis flore duplo 
longioribus, bracteis nullis,perigonii caerulei segmenlisoblongis obtu- 
sis et alternatiin acutiusculis lubo triplo .iongioribus. filamenlis 
Jaciniis perigonii quadruplo brevioribus alternatim sublongioribus 
%. C. Forbesi i Baker Linn. Soc. Journ. XI, p. 436 et Bot. Mag. tab. 
64:28 (forma elalior magis multiflora). 

Hab. in regione alpina Tmoli occidentalis supra Bozdagh (Boiss !), in 
monte Nymphdag prope Smyrnain (Maw), in montibus Lyciae (Forbes). 

Folia 2-4 lineas lata, scapus 3-7 pollices longus, perigonii limbus expausus 
diamelro 15-lG lineas lalus. 

2. G. Gretica (Boiss. Diagn. Ser. I, 13, p. 24) bulbo ovato, foliis 
binis late linearibus planis flaccidis apice subcucullaiis obtusis scapo 
sublongioribus, scapo laxe 1-5-floro, pedicellis ereclis flore duplo lon- 
gioribus, bracteis nullis, perigoni Ccerulei segmentis oblongo-spathu- 
latis obtusis tubo triplo longioribus, filamentis perigonii laciniarum 
quartam partem aequantihus fequilongis apice valde retusis %. 

Hab. inter frutices prtesertim Berberidis Creticce in regione subalpinaCrette, 
montes Sphaciotici supra Askyphous, mons Ida, montes Lassiti (Heldr!). 

Valde afUnis formoe multiflorae prfficedentis et ab ea forsan non specifice 
distincta, folia latiora, perigonii vix minoris i)hylla minus patentim stellata 
et obtusiora, lilamenta lequilonga et lata. 

3. G. nana (Ra?m. et Sch. Syst. VII, 581 sub Hyacintho) bulbo 
parvo ovato, foliis binis anguste linearibus canaliculatis subrecurvo- 
patentibus scapo gracili t-3-floro subffiquilongis, pedicellis ascenden- 
tibus flore longiuribus, bracleis nullis, perigonii parvi albidi superne 
pallide lilacini segmentis eliiplico-oblongis obtusis tubo triplo iongio- 


812 LUJACBJE Chumodoxoi 

ribus, filamentis segmentis triplo brevioribus alternalim sublongio- 
libus %. Ch. nana Boiss. Diagn. Ser. I, 13, p. 24. — Bol. Mag. tab. 
6453. — C. Cretka Jaub. et Sp. III. lab. 483 non Boiss. — Puschki- 
nia scilloides Sieb. Reis. Crel. vol. II, 319, tab. 7 non Adams. 

Hab. in montibus elatis Crelae 4000'-6000' (Tournef. Sieb. Elwes), in mon- 
tibus Sphacioticis et Lassiti (Heldr !). 

Planta 3-6-pollicaris, folia 1-2 lineas lata. Differt a praecedentibus flore 
pallido dinudio minore diametro 7 lineas lato. 

Tr. V. HE.MEROCALLIDE^. — Radix fibroso-carnosa. Plantae caules- 
cenles. Perigonium inferne tubuloso-gamophyllum. 

HEMER0G4LLIS (L. GeD. 433). 

Perigonium monophyllum late infundibuliforme segmentis sex 
oblongo-spathulatis flore expanso subrecurvis, tubo brevi. Filamenla 
sex filiformia ad faucem tubi inserla declinata, antheraB dorso supra 
basiri bifidam affixae lineari-oblongsB versatiles. Ovarium ima 
basi tubo perigonii adnatum sessile oblongum triloculare loculis- 
multiovulalis, ovula biseriata, stylus filiformis dechnatus, sligma 
capitalum. Capsula membranacea vel subcarnosa obovata obtuse tri- 
gona. Semina globosa vel subangulata test^ cruslacea atra. - Herb» 
radicibus crasse fibrosis, foliis gramineis, floribus corymbosis amplis 
flavis vel fulvis. 

1. H. flava (L. Sp. 462) caule elato nudo, foliis angusle linea- 
ribus carinatis acutis caule brevioribus, floribus 3-9 breviter pedi- 
cellatis, bracteis parvis lanceolatis, perigonii vitellini segmentis- 
oblongo-lanceolalis obtusis planis longitudinaliler multinerviis nervis- 
anastomosantibus %. lc. Rchb. Germ. 112. 

Hab, ad aquas, Gaucasus ad acidulam Nartzana et Iberia Caucasica (M. B.) 
E ditione non vidi. 

Ar. Geogr. Gallia, Germania australis, Italia borealis, regio Danubialis,. 
Sibiria. Forsan in multis locis introducta. 

2. H. fulva (L. Sp. 462) caule elato folia pauca minula squami- 
formia edeute, foliis radicalibus linearibus carinalis acutis caulisubae- 
«luilongis, floribus6-15 brevissime pedicellatis, bracteis parvis lanceo- 
latis, perigoniiintus fulvo-rubri segmentis oblongo-lanceolatis obtusis 
longitudinaliler multinerviis venarum transversarum ope anaslorao- 
santibus, interioribus margine undulatis %. Rchb. Germ. p. 1113. 

Hab. ad aquas, Transcaucasia ad mare nigrum (Szov !), Iberia et ditio- 
Talysch (Hoh!). 

/3 angustifolia. — Folia 2-4 lineas tantum lata, caulis abbreviatus. 

Ar. Geogr. Gallia et Germania australes, Italia superior, regio Danubialis,. 
Rossia media et australis. 


Asphodeliis liliace^ 313 

Tr. VI. ANTHERICEvE. — Radix vel fibris fasciculatis carnosis 
constans, vel fibrosa, vel rhizoma repens. Perigonii phylla 
vel urceolo anguslissimo basilari connala vel omnino libera. 
Plantee caulescentes vel scaposae. 

ASPHODELUS L. Gen. 424. 

Perigonium patens rcgulare phyllis fequalibus uninerviis ima basi 
connatis. Filamenta basi dilatala concava ovarium amplectentia dein 
filiformia erecto-ascendenlia, aiitherse aequales medio dorso affixoe. 
Ovarium trlloculare ovulis in loculo geminis collateralibus. stylus 
filiformis, sligma capitato-subtrilobum. Capsula (sicca) coriacea locu- 
licide trivalvis. Semina acute triquetra dorso transverse sulcata. — 
Herbse radice tuberibus fasciculatis vel fibris tenuibus conslante, 
scapo aphyllo, floribus racemosis vel paniculatis, pedicellis supra 
basin vel versus medium articulatis. 


Sect. I. GAMON J. Gay. — Perennes, radix tuberoso-fasciculala, 
folia triquetra. 

1. A. microcarpus (Viv. FI. Cors. Diagn. p. 5) radice tuber- 
culis napiformibus crassis oblongis utrinque longe attenuatis cons- 
tante, coHo fibris setosis obsito, foliis triquetris ensiformibus elon- 
gatis apice attenuatis. caule elato tereti non fistuloso, racemis 
densifloris erecto-patulis longe paniculalis, pedicellis erectis flore bre- 
vioribus paulo infra mediuni articulatis apice subclavatis, bracteis 
lancaolatis inferioribus perigonio longioribus, perigonii albi infundi- 
buliformis phyllis oblongo-ligulatis obtusis rubro vel viridi-carinatis-, 
filamentis basi dilatatis oblongo-quadratis abrupte attenuatis, cap- 
su'a parva obovata apice truncal^ hexagona inler angulos transverse 
el elevalim nervosa %. A. racemosns L. Sp. 444 ex parte. — FI. 
Gr. tab. 334. 

Hab. in collibus regionis inferioris totius Graeciae et Archipelagi (Sibth f 
Sprun! Boiss! Heldrlj, Macedoniae, Thraciae et Bithynise (Griseb!), Anatolia? 
occid. (Pinard !), Pamphyliae (Tchih.) Galatiae (Wied !), Cypri (Ky !), Syrise 
littoralis (Gaill!), Egypti inf. ad Alexandriaoa (Letourn !). Fl. Febr. Mart. 

Ar. Geogr. Insulae Canarienses, regio Mediterranea totius Europse et Africse 
borealis, Madera, insulae Canarienses. 

2. A. albus (Willd. II, p. 133) radice tuberculis napiformibus 
crassis basi longius attenuatis constanle. foliis lineari-canaliculatis 
carinalo-triquetris acutis, caule elato tereti non listuloso, racema 
multifloro compacto ssepius simplici rarius basi 1-2 ramis erecti» 
aucto, pedicellis erectis flore subbrevioribus versus medium articu- 


314 LiLiACE^ Asphodelus. 

lalis apice incrassalis, bracteis a basi ovata lanceolatis pedicello lon- 
gioribus, perigonii albi infundibuliformis phyllis lineari-oblongis 
obtusis demum patenlibus, filamenlis a basi deltoideo-oblongasensim 
atlenualis, capsula majuscula ovalo-globosa hexagona transverse 
nervosa %. Rchb. Germ. fig. 1119. — A. sphmrocarpus et A. suhal- 
pinus Gr. et Godr. 

Hab in regione subalpin^ Macedonise in monte Peristeri prope Bitolia 
4000' (Griseb.) Fl. -Jun. 

Ar Geogr. Montes Hispanise australis et borealis, Gallia occidentalis. Del- 

Shinatus, Alpes Italise borealis et Helvetiae, Apennini, littorale Austriacum. 
»almatia. 

Sect. II. VERINEA Baker. — Monocarpici, radix tlbrosa, 
folia fistulosa. 

3. A. fistulosus (L. Sp. 444) radice fibras carnosulas tenues 
edejite, foliis numerosisanguste linearibus semiteretibus sublus can- 
nalis subfislulosis margine scabridulis subulalo-acuminatis ereclis 
c-d[}\e brevioribus, caule erecto fistuloso simplici vel saepius ailerna- 
lim vel subdichotome ramoso ramis erectis in racemos laxifloros 
abeuntibus, bracteis lanceolatis acuminalis, pedicellis strictis ad 
niedium articulatis flore multo brevioribus, floribu.s solitariis, perigo- 
nii Hlbi vel carnei sub anthesi rotatim expansi phyllis ellipticis obtusis 
stria media virente vel purpurea, filamentis a basi oblonga pilosa 
ciio angustatis superne fusiformi-dilatatis subinflatis, capsula globosa 
pedicello superne sensim incrassato ea 1 72-2 plo longiore suffulla 
valvis apice truncato-retusis dorso rugis "i-3 crassis transversis 
notatis, seminibus nitidiusculis dorso 2-3 sulcis transversis et ad 
iatera 2-3 foveis insculptis © vel ^t.Ic. Fl. Graec. tab.335. — Rchb. 
Germ. fig. Iil7. 

Hab. in campis, ad vias, in littoribus regionis inferioris maritimse in 
Graeci5,!et Archipelago ! Greta (Sieb!). Byzantii ! Caria et Lycia (Tchih !) 
Pamphylid (Bourg !), Syria ad Aleppo (Ky !) et littorali (Bl ! Gaill!), Gypro 
(Sint!), Palestinu ad Hierosolymam (Post!), Egypto inferiore. 

Ar. Geogr. Regio mediterranea totijis Europae et Africae borealis. 

4. A. tenuifolius (Cav. Anal. Gienc. 111,46, tab. 27) radice ver- 
ticali brevi in fibras tenues cito soluta, foliis angustissime linearibus 
subulato-atlenualis erectis scapo brevioribus semiteretibus subfis- 
tulosis, caule erecto inferne ut et folia scabridulo tereti fistulososim- 
plici vel saepius ramoso, ramis ereclis in racemos laxifloros demum 
iongissimos abeuntibus, pedicellis infra medium arliculatis florc 
multo brevioribus, bracleis a basi late triangulari acuminatis, flori- 
bus solitariis, perigonii albi sub anlhesi campanulati pliyllis ellipticis 
obtusis stria mediii pnrpurascente notatis filamerilis a basi ovata 
pilosa cito angustalis superne fiisiformi-dilatalis subinflalis, capsnla 
parva ovato-globosa pedicello superne incrassato ea duplo longiore 


Asphodelus. LiLiACEiE 315 

«tricto suffulla valvis apice retusis, semiuibussublente tenuiter punc- 
tulatis opacis dorso Iransverse 2-3-sulcatis lateraliter 3-4 foveis 
insculptis O. ^. (estivus Rchb. Ic. Crit. tab. 451 non Brot. — A. 
microcarpus Rclib. Germ. fig. 1116 non Viv. 

Hab. in saxosis maritimis Attic» prope Megaram et iri insulis Pliarma- 
cusis et Salamine THeldr !). FI. Apr. Mai. 

Affini^ A. fistuloso, folia et scapus inferne multo scabridiora, pedicelli infrA 
medium articulati, llores et fructus duplo vel triplo minores, perigoniuni 6 
nec 1 1-12 lineas diam. latuni sub anthesi campanulatum nec rotatim expansuni. 
Planta omnino annua nec perennans. 

,5 micranthm. — Gapsulae et flores minores, perigonium expansum 
diam. 4 liiieas circiter latum. — A. clavatus Roxb. Fl. Ind. II, 148. 
— A, parvijlorus Wight Ic. tab. 206^2? (incertaet imperfecla). — A. 
fistulosus Del. Eg. (ex cl. Asch. ). 

Hab. in Arabia petnea (Sc.ump. 206! Boiss!). Egypto inferiore ad Alexan- 
driam (Ehr ! Auch ! Letourn ! etc), oasibus Egypti medioe (Asch !). deserto inter 
Keneh et Ko.sseir (Schweinf !), ad Tiiebus (Kralik !), Persiaaustrali(Ky. 171!), 
Belutschia (Stocks !). ^ ^ 

Ar. Geogr. Insula^ Canarienses, Madera, Hispania austro-orientalis, Africa 
borealis, Nubia, Arabia tropica, India peninsularis, Mauritius. 

5. A viscidulus (Boiss. Diagn. Ser. I, 7, p. 1 18) radice fibrosa 
tenui, foliis rosulatis lenuiler siibulatis leretibus fistulosis viscidulis 
glabris, scapis ascendenlibus curvalis pumilis folia subsuperantibus 
in raceinum simplicem laxissime 3-5-llorum abeuntibus, bracteis 
triangularibus niucronatis pedicello brevioribus, pedicellis striclis 
paulo supra basin articulatis fructiferis superiie incrassatis, floribus 
rniniinis, perigonii albi phyllis oblongis. lilamenlis a basi ovata atlc- 
iiuatis superne iterum dilatatis, capsula globosa depressa minuta 
valvis transverse sulcatis, seminibus caesiis dorso transverse trisul- 
catis ad latera bevibus Q. 

Hab. in Arabla petraja (Schimp. 237 sub A. fistuloso\), in planitie Ramleh 
ad meridiem jugi Tih Arabiw petreiv (Boiss!). FI. Mart. 

Scapi 1-3 extra foliorum rosulam oriundi cum racemo 3-4-pollicares, flores 
eis A. tennlfolii var. micrayxthi etiain minores, capsula piso Iriplo minor. 
Species visciditate, scapis tenuibus extrarosularibus distincta. 

Ar. Geogr. Alrica borealis orientalis. 

6. A. pendulinus (Goss. et Dur. in Janiin Pl. Alg. exs. 185-2) 
radice verticali in fibras tenues soluta, foliis rosulatis viscidulis tere- 
tibus subu[ato~acumiiiatis fistulosis, scapis extrarosularibus ascen- 
denlibus ciirvatis simplicibus vel infra medium semel aut bis dicho- 
toniis, racemis longis laxissimis, pedicellis prope basin arliculalis 
braclea alba deltoided parva sutfultis floriferis er^ectis flore sesquilon- 
gioribus fructiferis elongatis refractis superne subincrassatis, perigo- 
nii minimi albi phyllis oblongis nervo medio obscuriore, filamenlis 
medium versus dilatatis sub apice attenuatis, capsula pendula splue- 


31g LiLiACE^ Asphodelus, 

rico-trigona valvis transverse sulcatis, seminibus caesiis dorso trans- 
verse sulcalis ad latera Isevibus O- A. refractus Boiss. Diagn. Ser. 
I, 13, p. 33. 

Hab. in arenosis vallis Ouadi Mokatteb Arabiae petrese (Boiss !). 

Folia 3-4 pollices longa, scapi 1-1 V» pedales, pedicelli fructiferi 4-5 lineas 
longi, perigoiiium vix 2 lineas longum. 

Ar. Geogr. Algeriai interioris deserta. 

ASPHODELINE (Rchb. FI. Germ. exe. H6). 

Perigonium patens phyHis sex uninerviis basi in urceolum brevem 
connatis inlimo a reliquis magis distante angusliore et basi longius 
attenuato. Filamenta basi dilalala concava ovarium amplectentia dein 
filiformia declinalo-ascendenlia, exteriora ScCpissime mullo breviora. 
Anlherae staminum interiorum longiorum mullo majores elliplico- 
lineares dorso medio affixfe, staminum exteriorum ovalse minutae 
(steriles?) basi ad Glamenti insertionem ssepe slrumosse. Ovarium 
triloculare ovulis in loculo geminis collateralibus, slylus filiformis, 
sligma subcapilatum. Capsula (sicca) coriacea. Semina acule triquetra 
dorso transverse sulcata. — Herbae radice fibris fasciculatis cylindri- 
cis constante, caule vel aphyllo vel partim vel toto folioso in race- 
mum vel paniculam abeunte, pedicellis arliculatis. 

* Perigonium luteum. 

1. A. lutea (L. Sp. 443 sub Asphodelo) radice fibras multas 
elongalas tenuiler cylindricas edente, caule robusto tola longitudinc 
dense folioso in racemum simplicem longum densitlorum abeunte, 
foliis slrictis subulatis triquetris IfEvibus basi in vaginam dilalatis 
superne serisim abbreviatis, bracieis ovatis cuspidalis pedicellos 
superantibus, pedicellis ereclis infra medium articulalis, perigonii 
lutei virenti-vittati phyllis oblongo-lanceolatis, filamentis valde inee- 
qualibus externis fere duplo brevioribus, capsula globosa magna val- 
vulis irregulariter et grosse rugosis %. Asphadeline lutea^Rchh. Ic. 
Germ. fig. tl!21. 

Hab. in rupestribus montanis, Attica in Hymetto (Boiss ! Heldr !j, Pentelico 
et Parnes (Heldr!), Parnasso (Siblh.), Ardiipelago (Wied !), Macedonia,. 
Thracia et Bithyma (Griseb! Thirke !), Mysia et PhrygiA (Tchih.), Cari^ 
(Pinardl), Syria et Libano (Postl), Taurid et prov. Gaucasicis (Stev. M. B.) 

Ar. Geogr. Italia, littorale Austriacum, Dalmatia, Algeria in Atlante. 

2. A. Liburnica (Scop. Garn. I, 245, tab. 12 sub Asphodelo) 
radice fibras cylindricas crassiusculas sensim atteniialas edente, 
caule erecto ad tertiam vel dimidiam partem usque folialo superne 
nudo, follis tenuiter filiformibus 'subulato-attenuatis triquetris raar- 
gine scabris, raccmo simplici vel basi parce ramoso laxiusculo, brac- 


Asphodeline. liliace.e 317 

leis parvis delloideis cuspidalis, pediceliis striclis propa basin arlicu- 
iatis, binis vel solilariis, perigonii lutei [ihyllis lineari-lanceolalis 
viridi-viltatis, filamenlis valde inaequalibus exlernis fcre duplo bre- 
vioribus, eapsula globos^ valvis transverse corrugalis, seminibus 
prseter sulcos dorsales tenuiter rugulosis %. Asphodelim Llhurnka 
Rchb. — Ic. Germ. fig. 1120. — Asphodeltis Creticus Lam. Eticycl. 
I, 200. — Desf. Choix Pl. tab. — A. capiliaris Red. |Lil. tab. 380. 

Hab. in dumosis et sylvaticis regionis niontanai, Taygetus, Megaris loco 
KakiScala dicto et Olyinpus Tiiessalus (Heldr!), Macedonia (Friedr.), Greta 
in regione Sphaciotica (Sieb ! Raul !), Rhodus (Bourg !j, monte Cypri (Sint ! 
et Rigo I). 

Ar. Geogr. Littorale Austriacum, Dahiiatia, Serbia, Italia australis. 

3. A. brevicaulis (Bert. Miscell I, p. 20 sub Asphodelo) radice 
fibras radicales cylindricas tenues edente. caule gracili brevi ascen- 
denti-incurvo ad medium vel ad Js lony;itudinis dense foliato, foliis 
linearisubuiatis triquetris margine scabridis, racemo rarius simplici 
seepius raniose paniculato sublaxinoro, bracteis parvis deltoideis cus- 
pidatis, pedicellissolilariis vel binis strictis infra medium arliculalis, 
perigonii lulei phyllis lanceolalis viridi-viltalis, tilamenlis externis 
sesquibrevioribus, capsula globosa valvis ovalis aculis valde corru- 
gatis, seminibusdorso sulcatis caelerum laevibus %. Asphodeline bre- 
vicaulis J. Gay in Bal. exs. 

Hab. in dumosis regionis montange, Lydia et Caria in regione inferiori 
montium Mesogis et Cadmus (Boiss. exs. sub A. Creticd!), Cilicia httorahs 
(Bal. 816!), Syria ad Aintab (Haussk!) et Aleppo (Russ), Mesopotamia 
<HausskI}, ad Eupliratem (Chesn. 1G3!}, Libanus (Bl! Gaill!}, Palestina 
(Roth !}. 

Valde affinis A. Lihurnicoe a quu dilfert caule ascendenti-incurvo humiliore 
Vi-1 V» pedali altius folioso, perigonio breviore C-7 lineas longo necfere polli- 
cari, seminibus leevibus nec undique rugulosis. 

4. A. tenuior (Fisch. Cal. Gor. 1812, 9. — M. B. III, 268 sub 
Asphodelo) radicis libris tenuibus, caule gracili erecto ad vel ultra 
medium foliato superne nudo in racemum laxissimum simplicem 
rarius basi ramulo auctum abeunte, foliis slrictis subulatis triquelris 
basi in vaginam membranaceam dilatatis, bracteis lanceolatis longe 
cuspidatis inferioribus pedicellos subsuperantibus, floribus inferiori- 
bus binis cseteris solitariis, pedicelliserectis medioarticulalissuperne 
non incrassatis, perigonii pallide flavi phyllis anguste lir.eari-lanceo- 
latis, filamentis valde incBqualibus, capsula obovato-glohosa valvulis 
obtusis transverse valde sulcata pedicello eaduplo longiore suffulla, 
seminibus ad omnes facies plus minusve sulcalis cjBterum liBvibus 
%. Asphodeline tenuior Led. — Ic. Bot. Mag. tab. 2626. — Asph. 
tennijlorus C Koch Linn. XXII, p. 261 et A. Szovitsii C. Koch 
•eodem loco. — Asph. Persicus F. et M. in pl. Szov. non Jaub. et Sp. 
— A. Tauricus Lodd. Bot. Cab. 1002. 

Hab. in Caucaso septentrionali et occidentali (M. B., C. A. Mey !}, ad Bada- 


318 LiLiACE^ Asphodeline. 

laaprov. Aderbidjan Persiae (Szov!), iii Armeni^ Turcic& (Galv!), Rossic* 
(C. Koch!). 

Pedalis, flores mag. A. Libumtcce a qiia potissimum difleil bracleis longis- 
pedicellos aequantibus nec minutis deltoideis. 

* * Perigonium albuin. 
-4- Filamenta interna caiteris duplo longiora. 

1. Caulis totA longitudine foliosus, 

5. A. Taurica (Pall. Ind. Taur. Gauc. I, p. 279 sub Asphodelo} 
rhizoniate brevi ssepe obli(iiJO fibras lenues cylinericas edenle, cauie 
robusto tcta iongiludine dense foiioso in racemum longum densi- 
florum cyiiridricum abeunle, foliis striclis linearibus subulato-alte- 
nuatis margirie scabridulis basi in vaginam membranaceam dilalatis, 
bracleis magnis scariosis argenleis ovatis vel obiongis acutis vel cus- 
pidatis flores occultanlibus, pediceliis strictis brevibus ad medium' 
arlicuiatis infimis 2-3 nis, perigonii albi phyllis lineari-spathulatis 
nervo medio fiiscescente, filamentis valde inaequaiibus longiorum 
antheris tripio majoribus, capsuia ovatA valvulis ovalis obtusiusculis 
vix rugosis, seminibus dorso trisulcatis ad latera eievatim tubercuia- 
lis 0. Asphodeline Taurica K'^. Enum. Red. — Lil.tab.370. — Asph, 
Moriskma Glem. Sert. 90. tab. 3 non Asph. Morisianus Parl. FL Ital. 

Hab. iu rupestribus regionis subalpinse et alpinae, Olympus Bithynus (Auch f 
Boissl Clem!) Cadnius Caria?, supra Gheyra (Boissl), mons Akdagh Lyciae 
(Bourg!), Taurus Gilicicus, Masmeneudagh Cappadocise et Tchochdagh (Bal. 
8191), Libanus (l(y ! Bl!), Antilibanus supra Zebdani (Postl), Tauria (Stevl), 
Gaucasus (M.B., Hoh!). 

2. Caulis triente inferiore foliosus. 

6. A. globiiera (J. Gay in Bal. exs. 1856. — Baker loc. cit 
p. 274 1 rhizomate brevi fibras cyiindricas edente, caule crasso elato 
Iriente inferiore dense foiiato superne nudo in raoemum simplicem 
densissimum longum cylindricum abeunle, foiiis longis lineari-subu- 
iatis triquetris scabriuscuiis erectis basi diiatatis, bracteis lanceola- 
lis acutis scariosis pedicellos sequantibus carinatis nervo medio fusco» 
pediceilis eiongatis strictis medio articuiatis inferioribus fascicu- 
iatis, perigonii aibi laciniis oblanceoialis, staminibus valde insequalibus, 
capsula parva gioboso-triquetra pedicello sextuplo brcviore basi sub- 
anguslata valvulis ovalis elevatim carinatis apice acutis transverse 
sulcatis, seminibus iaeviusculis dorso subbisulcatis 0. 

Hab. in Cappadoci.Te monte Masmeneudagh et in collibus supra paguni 
Talasse 4000' (Ball), Syria inter Aintab et Marasch (Hauskl). 

Scagus bipedalis, racemus pedalis. Affinis A. Tauricce diflfert caule uiferne 
tantum foliato, bracteis angustioribus; pedicelli multo longiores sont 1-1 V» 
polbcares, capsula minor magnitudinePisi. Ab A. JDamascend foliis crassio- 


Asphodeline. liliace^ 319 

ribus, caule inferne foliato, racemo multo densiore, pedicellis elongatis 
et capsula dimidio rainore distincta. 

3. Gaulis ima tantum basl foliatus vel nudus. 

7. A. rigidifolia (Boiss. Diagn. Ser. I, 13, p. 2'2 sub AsphodeloJ 
rhizomate brevi fibras tenues cylindricas edenle, foliis omnibus radi- 
calibus confertissimis rosulalis iineari-subulatis quadrangulis rigidis 
ad angulos scabridis basi membranaceo-dilalalis, caule tereti elato 
nudo superne paniculatim ramoso rarius simpiici, racemis laxius- 
cnlis, bracteis a basi triangulari subulato-acuminatis pedicellis lon- 
gioribus, pcdicellis flore multo brevioribus supra basin arliculatis 
inferioribus 2-4-tascicuIatis, perigonii albi phyllis lineari-oblongis 
nervo saturatiore, filamentis valde inaequalibus, capsula juniore glo- 
boso-trigona, seminibus dorso transverse 1-2-sulcatis lateraliter ele- 
vatim punclatis 0. 

Hab in collibus apricis Isauriae prope Iconium versus Beychehr eunda 
(Heldr!). Anatolia bori^ali ad Safranbol et Mersiwan (Wied!). FI. Junio. 

Caulis cum racemis semipedalibus sesquipedalis, folia 6-7 pollices longa,- 
perigonii phylla 7-8 lineas longa. 

8. A Damascena (Boiss. Diagn. Ser. I, 13, p.22)radice fibra* 
cylindricas edenie, foliis omnibus subradicalibus crebris rosulatis- 
lineari-lriquetris subulato-acuminatis margine vix asperulis basidila- 
tatis, caule crasso elato in racemum simplicem rarius parce panicu- 
lato-ramosum longum laxiusculum abeunte, bracteis lanceolatis acu- 
minalis scariosis pedicello sublongioribus, pedicellis fasciculatls supra 
medium arliculatis flore dimidio brevioribus fructiferis elongatis 
slrictis capsuld subtriplo longioribus, perigonii albi phyllis linearl- 
oblongis nervo medio saturatiore, filamenlis valde insequalibus, cap- 
sula breviore obovato-lurbinata transverse rugosa, seminibus.... 0. 
Asph. Damascena Baker 1. cit. 

Hab. in valle Ouadi Barrada Antilibani ad Damasci occasum (Boiss I) l 
inter Ouadi el Djure et Dimar (Gaill. 2274 !). 

Planta cum racemo pedem et amplius longo tripedalis, folia 8-12 pollice* 
longa, perigonii phylla 9-12 lineas longa. 

9. A. Balansae (J. Gay in Bal exs. 1856. — Baker 1. cit. p. 277) 
radice fibras cylindricas tenues edente,, foliis omnibus radicalibus 
strictis subulatis triquetris strialis margine denticulalis, caule elalo 
nudo in racemum longum densiflorura vel in paniculam parum ra- 
mosam abeunle, bracleis breviter triaugulari-lanceolaiis cuspidatis 
pedicello brevioribus, pedicellis slrictis venus medium articulatis, 
perigonii albi phyllia oblongo-Iinearibus nervo saturatiore, filamenti» 
valde inaequilongis, capsula turbinata basi truncata apice umbilicata 
valvulis carinatis transverse plurisulcatis apice non relusis, semi- 
nibus elevatim punctatis dorso bisulcalis 0. 


:320 LiLiACEiE Asphodelme . 

Hab. in regione moatana Tauri Gilicici ad Gulek Boghas (Bal. 817l) 
Fl. Jun. 

Bipedalis et elatior, folia 8-10 pollices longa, perigonii phylla 7-8 lineas 
longa. Valde afflnis A. Damascence a quA foliis serrulatis, bracteis breviori- 
bus, capsuhl iuferne magis attenuata et basi truncatasat ditferre videtur. 

10. A. isthmocarpa (J. Gay in Bal. exs. 1055) radice fibras 
cylindricas tenues breves edente, caule elato basi tantum foliato in 
racemum lougum laxiusculum simplicem rarius basi ramosum 
abeunte, foliis confertissimis rigidulis angusle lineari-subulatis tri- 
quelris margine scabridis basi dilalatis, bracleis oblongo-lanceolatis 
pedicellos superantibus, pedicellis fasciculalis ad medium arliculatis, 
perigonii albi laciniis oblongo-lanceolalis obtusis, filamentis valde 
incequalibus, capsula pedicello stricto duplo breviore breviter cylin- 
drica basi truncata apice profunde umbilicata valvulis dorso superne 
valde corrugatis apice retusis, seminibus dorso bisulcatis undique 
elevatim pustulosis 0. 

Hab. in regione montani superiore Tauri Gilicici supra Bulghar maaden 
(Bal 818!), in collibus supra Talasse Gappadocioe (Bal !). 

Planta 2-3-pedaHs, racemus saepe sesquipedalis, perigonii phylla 7 lin, 
longa 2 lineas lata, capsula 5 lineas longaS V» lata. 

11. A. prismatocarpa (J. Gay in Bal. exs. 1855) rhizomate 
fibras graciles elorigatas edente. foliis omnibus radicalibus rosulalis 
anguste lineari-triquetris apicesubulatis striatis margine scabris basi 
dilatalis, caule nudo crasso brevi cito in racemum simplicem longum 
densiusculum abeunte, bracteis scariosis lanceolalis caudalo-acumi- 
natis. pedicellis fasciculatis ad medium articulatis, perigonii albi 
phyllis oblongisobtusis, filamentis valde inaequilongis, capsula pedi- 
cello sesquilongiore striclo suffulta pyriformi-trigona basi truncata 
parte inferiori angustata apice umbilicata valvis pauduriformibus 
angustis dorso inferne prffisertim elevalim carinatis transverse et 
remole 6-5-sulcatis apice truncatis subretusis, seminibus laeviusculis 
dorso bisulcis 0. 

Hab. in regione subalpina montis Masmeneudagh Cappadocise (Bal I). 

Bipedaiis vel elatior, racemus ssepe bipedalis, perigonii phylla ti-7-lineas 
longa. Insignis c ipsula 5-6 lineas longfi parte inferiori valde atteuuata, valvis 
jnferne elevatim carinatis et plicatis. 

-|- -|- Filamenta omnia subaequilonga. 

12. A. prolifera (M. B. Taur. Gauc. I. p. 280 sub Asphodelo) 
radice tenui verticali fibrillas tenuissimas brevesedente, caule lenui 
ereclo parte inferiori laxe et remote superne confertissime folioso, 
foliis tenuissime subulatis striatis scabriusculis longis erecto-patulis 
basi in vaginam membranaceam amplexicaulemdilatatis, ramis e caule 
summo 1-6 folia subsuperantibus basi nudis tenuibusin racemoslaxe 
4-10-floros abeuntibus, bracteis deltoideo-ovalis longe cuspidalis 


Asphodeline. liliage.e 321 

pedicellos solitarios velgemlnos strictos medioarticulatos sequantibus, 
jperigonii parvi albi laciniis ellipticis obtusis, filamentis subsequi- 
longis antheris interiorum multo majoribus, capsula ovato-globo§a 
basi subattenuala transverse sulcata, valvulis ovatis acutis, semi- 
iiibus dorso transverse sulcatis ad latera elevato-punctatis O Aspho- 
deline prolifera K'^ — Antfiericum dendroides. Stev. Mem. Mosq. 
III, 249 — Hoffm. Comm. tab. 43. — Pka/angium humile elc. Buxb. 
Cent. II, p. 34, tab. 36. 

Hab. in campis editis et rupestribus Iberise, Somchetise, prov. Karabagh 
(Szov! Hoh!), Armenise Rossicoe (M B). 

Gaulis V»-l-pedaUs, folia 3-4-pollicaria, rami cum racemo demum semipe- 
dales, flos expansus diam. 5 lineas latus, capsula piso minor. 

Species non saiis nota. 

A. parviflora (Baker Journ, Linn. Soc XV, p. 276) radice...., 
caule stricto erecto semipedali basi tantum foliato. foUis in rosu- 
lam basalem dense confertis ascendentibus subulatis supra basin 
membranaceo-dilatatam 1 lineam latam 6-8-pollices longis, racemo 
densissimo simplici 4-5-pollicari expanso 15-lineas lato, bracteis lan- 
ceolatis basi deltoideis 9-12 lineas longis, pedicellis ad medium arti- 
culatis inferioribus dense fasciculatis 6-9 lineas longis, perigonii albidi 
6-9 lineas longi segmentis supra medium 1 lineam latis, filamentis 
valde insequalibus, capsula.... %. 

Hab. Byzantii (Liston). 

Ex descriptione A. brevicauli affinis sed flores albidi dlcuntur. 

EREMURUS (M.B. Taur. Canc. III, p. 269. - Henningia et 
Ammolirion Kar. et Kir. Bull. Mosq. 1842). 

Perigonium infundibulare, tubuloso-campanulatum vel rotatum, 
•segmentis sex basi iri urceolum brevem plus minus connatis, inter- 
<lum subirregulare. Filamenla sex hypogyna in alabastro induplicata 
vel recta. Anthene supra basin afflxse ssepe incurvae, omnes confor- 
mes. Ovarium triloculare loculis 2-4-ovulatis, stylus filiformis seepe 
declinatus, stigma puactiforme. Gapsula membranaceo-coriacea locu- 
licide trivalvis. Semiua acule triquetra angulis alatis. — Herbye 
radice fibris fasciculatis constante, facie Asphodeli et Asphodetines. 

Spccierim Orientalium distributio. 

Sect. l. EUEREMURUS. — Perigonii infundibuli-campanulali phylla 
externa basi trinervia superne uninervia.Filamenta innupta 
induplicata demum perigonio longiora. 

E. spectabilis, Tauricus. 

21 


322 LiLiACE^ Eremurus, 


Sect. II. AMMOLIRION. — Perigonii tubuloso-campanulati phylla 
uninervia. Filamenta innupta recta. 

E. Inderiensis, Cappadocicus, Bachtiaricus, veluiinus. 

Skct. III. TROCHANTHUS. — Perigonii rotati phylla uninervia^ 
Filamenta inuupta induplicata. 

E. Bungei, albocitrinus, Stocksii. 

Sect. IV. HENNINGIA. — Perigonii campanulati phylla uninervia.. 
Filamenla non induplicata. 

E. anisopterus, Aucherianus, angustifolius, Griflithii, Persicus, luteus^ 
Aitchisoni. 


Skct. I. EUEREMURUS. 

I. E. spectabilis (M. B. Taur. Cauc. III, p. 269) radice fibriij- 
crassiusculis cylindricis apice atteriuatis constante, collo flbroso, 
foliis late liriearibus acutis margine retrorsum asperis caule tereti 
nudo elato subbrevioribus, racemo simplici densifloro demum valde 
elongato, bracteis lanceolatis longe acuminatis ciliatis pedicellos supe- 
rantibus, pedicellis non articulatis floriferis erectis perigonio sub 
duplo longioribus frucliferis incrassatis strictis sursum arcuatis, 
perigonii flavicantis infundibuli-campanulati phyilis lineari-oblongiwS 
demum convolutis, filamentis perigonio duplo longioribus, antheris- 
oblongis, capsulH globosa pedicello erecto 2-3-plo breviore transverse- 
rugos^, seminibus vix alatis %. Ic. Cent. Ross. t. 61. — Bot. Mag. 
tab. 4870. — E. Caucasiciis Stev. Mem. Mosq. IX, p 96, tab. 6. — 
E. Libanoticus Boiss. Diagn. Ser. II, 4, p. 97. 

Hab in rnpestribus regionis montanae et alpinse, mons Mouraddagh Phry- 
giai (Ball), Pontus australis (Tchih!), Borytdagh Cataoni» 8000' (Haussk !),. 
Gaucasus, Iberia, Abchasia (M. B. Led.). ditio Talysch (G. A. M. Hoh I), Persia 
borealis (Ky. 3J?1, Auch. 23811), ditio Khorassan (Bge!), Libanus ad Eden 
(Reyg !), Antilibanus supra Zebdani (Boiss !). Fl. Jun. 

2. E. TaurJcus (Slev. Bull. Mosq. IV, 253) radice fibris carnosis 
cylinilricis constante, foliis late linearibus acutis margine isevibiis 
vel asperulis caulem validum nudam subiequantibus, racemo sim- 
plici densifloro demum longissimo, bracteis anguste lanceolatis longe 
acuminalis ciliatis pedicellos superanlibus, pedicellis non articulatis 
erectis arcualis perigonio siibduplo loniiioribus, perigonii albidi 
dumum late campanulati laciniis lineari-oltiongis demum convolutiS;^ 


Eremurus. liliace^ 323 

filamentis pcrigonio diiplo longioribus, aiithfiris oblongis, capsula 
globos^ mucronala valde rugosa, seniinibus nigro maculalis et trans- 
verse fusco-viltalis angulis angustissime alatis %. E. spectabilis var. 
Tauricus Lall. Ind. Petrop. XI. 08. 
Hab. in saxosis sterilibus Tauriae (Stev !). 

Valde affinis E. spectabili cujus forsan varietas et a quo perigonii colore, 
capsuia majore rugosiore apice mucronata tantum differt. 

Sect. II. AiMMOLIRION. 

3. E. Inderiensis (Stev. Bull. Mosq. IV, 257 sub Asphodelo) 
radicis fibris tenuibus carnosis, foliis anguste loratis margine sca- 
briusculis caule tereti nudo brevioribus, racemo tenui densiusculo, 
bracteis a basi lanceolata longe subulatis pediceilos superantibus, 
pedicellis non articulatis sub anthesi erectis perigonio sequilongis 
fructiferis asccndentibus arcuatis, perigonii pallide purpurascentis 
cylindraceo-campanulali phyllis oblongo-Iinearibus obtusis fusco 
carinalis,externis basi trinerviis, fiiamentis perigoniosublongioribus, 
capsulae globosse valvis laevibus, seminibus cinereis ad augulos 
anguste alatis %. Asph. Inderiensis Regel. — Erem. spectabilis var. 
Inderiensis M. B. Taur. Cauc. III, 270. — Ammolirion Steveni Kar. 
etKir. Bull. Mosq. 1842, 515. 

Hab. in arenosis mobilibus deserti Kisilkum Turkestaniae (Lehm I). 
Caulis 1-1 Vi-pedalis, folia 3-4 lineas lata. Perigonium 4 lineas tantum 
longum cylindricum nec ut in E. spectabili patens. 
Ar. Geogr. Songaria, Sibiria Uralensis et Altaica. 

4. E. Cappadocicus (J. Gay. Mss. — Baker I. cit. 281) radi- 
cis fibris cylindricis elongatis crassiusculis extremitaie valde atte- 
nuatis, foliis glaucescentibus firmisanguste linearibus glabris caulem 
puberulum subaequanlibus, racemo tenui densiusculo, bracteis a basi 
anguste lanceolata longe subulatis pediccllo longioribus, pedicellis 
apice non arliculatis erectis apice incurvis flori subaequilongis, peri- 
gonio(e sicco) sordide aibido cylindrico-campanulato phyllis anguste 
oblongo-linearibus obtusis externis basi trinerviis, filamentis perigo- 
nio sesquilono;ioribus, capsula. .. %. Asphodelus glaucus Auch. Eloy. 
Mss. 

Hab. in Gappadocia meridionali (Auch. 2332!). 

Sesquipedalis, folia 2 lineas lata, perigonium 4 lineas longum. Species 
E. Inderiensi vakle affinis. 

5. E. Bachtiaricus, radicis fibris cylindricis crassiusculis, 
collofibrillis vaginarumfoliorumemortuorumdensevestito,cauIeinfer- 
nepuberulo teretiin racemum simplicem densiusculum abeunte,foliis 
glaucis velutiiiis anguste linearibns canaliculato-plicatis aculis scapo 
brevioribus, pedicellis erectis non articulatis fiore brevioribus, brac- 


324 LILIAGE.E Eremurus. 

teis lanceolatis acuminalis ciliatis pedicelliim sequantibus, perigonii 
ochroleuci tubuloso-campanulati phyllis lineari-oblongis basi triner- 
viis, fiiamentis perigonio demum sesquilongioribus, capsula.... %. 
Hab. in montibus Baclitiaricis prope Ispalian (Bode inherb. Hort. Petrop!)- 
Ex specimine unico et imperfecto notus, folia 8-9 poUices longa 3-5 lineas 
lata, racemus brevis videtur, perigonium 5-6 Uneas longum, fllamentainnupta 
recta. Ab K Inderiensi indnmento, ab E. velutino perigomi phyllis basi triner- 
viis, ab utroque filamentis (in alabastro quoque rectis) perigonium valde 
fiuperantibus discedens. 

6. E. velutinus (Boiss. et Buhse Aufz. p. 217) radice foliis 

longis angusle linearibus canaliculatis minute paberulis caulem lon- 
gum pubescentem nudum sequantibus, racemo pubescenti simplici 
laxiusculo demum longissimo, bracteis longe ciliatis lanceolatis acu- 
minalis pedicello erecto apice deorsum subincurvo et articulato bre- 
vioribus, perigonio pedicello sublongiore anguste tubuloso-campanu- 
lato laciniis lineari-oblongis obtusis carina puberulis uninerviis, 
filamentis longioribus perigonium subaequantibus, stylo exserto, 
capsula immatura globosa %. E. pauciflorus Baker Journ. Bot. 
1879, p. 18. 

Hab. in valle Gasnabad inter Yezd et Ispahan (Buhse!), ad Ischredabad 
inter Kerman et Yezd (Bungel). 

Folia pedalia 3-4 lineas lata, racemus tandem pedalis. pedicelli 4 lineas 
longi, perigoniuni sex lineas longum laciniis vix lineam latis. Ex affinitate 
E Inderiensis a quo pubescentia, perigonii phyllis uninerviis, filamentis 
inclusis, etc, differt. 

Sect. III. TROCHANTHUS 

7. E. Bungei (Baker Journ. Bot, 1879, p. 17) ^laber, radicis fibris 
cylindricis crassiusculis collo dense fibroso, foliis glaucis latiuscule 
linearibus planis margine scabridulis caule tereti elato nudo brevio- 
ribus, racemo demum elongato densifloro simplici, bracteis subulatis 
flexuosis pedicello brevioribus, pedicellis patentibus apice articulatis 
perigonio sublongioribus etiam fructiferis tenuissimis, perigonii 
interise lutei phyllis oblongis patenti-reflexis, filamentis perigonio 
duplo lcngioribu8 antheris minutis ovatis incurvis, capsula pedicello 
patenti duplo breviore globosa valvis ovatis irregulariter rugosis, 
seminibus reticulato-rugosis ad angulos anguste alatis %. 

Hab. in Persiae boreah-orientalis regione montana et alpina inter Schahrud, 
Nichapur et Meschhed (Bge!). 

Planta 2-3 pedalis racemo demum saepe pedali, folia 3-6 lineas lata, peri- 
gonium expansum diam. 7 lineas latum, capsula piso paulo major. 

(3 stenophyllus. — Foliaangusta 2 lineas tantum lata. — Ammoli- 
rion stenophyllum Boiss. et Buhse Aufz.. p. 218. — E. aurantiacus 
Baker Journ. Linn. Soc. XV, p. 285 et XVIII, p. 102. 

Hab. in vallibus jugi Elbrus Persiae borealisinter Ask et Firuskuh(Buhse!) 
in valle Kurrum Aiffghaniaj (Aitchis. N" 100!). 


Eremurus. liliace.e 325 

Hic est typus speciei, sed n omine specifico plantae ssEpe latius foliatse non 
congruo utvarietatein describo. Pedicelli apice articulati, filamenta perigonio 
1 7» plo longiora. 

8. E. albocitrinus (Baker Journ. Bot. 1879, p. 17) radicis fibris 
cylindricis crassiusculis brevibus, collo extus fibris etititus membra- 
nis lalis scariosis vestito, foliis numerosis glaucis lineari-lingulatis 
basi longe altenuatis apice breviter acutatis caule nudo brevioribus, 
racemo densiuscuio simplici demum longissimo, bracteis a basi 
latiore subulatis glabris pedicello triplo brevioribus, pedicellis 
erecto-patentibus apice sursum curvatis el articulalis flore subduplo 
longioribus, perigonii albo-flavidi fauce citrini phyllis patentissimis 
oblongis viridi-carinatis, filamentis longioribus perigonio tequilongis, 
antheris parvis ovato-oblongisincurvis, cipsula pedicello non incras- 
sato triplo breviore parva globosa laevi, seminibus (junioribus) 
alatis %. 

Hab. in regione montana et alpin^ inter Nichapur et Meschhed ditionia 
Khorassan Persiae (Bunge I). 

Folia 6-9 poll. longa 4-6 lineas superne lata, racemus sesquipedalis, pedi- 
celli trucliieri poUicares, perigonium diametro 7-8 lineas latum, capsula 
magn. pisi. Valde affinis E. Bungei a quo differt pedicelUs erecto-patulis nec 
patentissimis, perigonio paUido, filamentisbrevioribuset capsulAnonrugosa. 

9. E. Stocksii (Baker 1. cit. p. 283) radice...., caulepuberuloin 
racemum densiflorum abeunte, foliis scapo brevioribus elongatis 
anguste linearibu^ glabriusculis margine scabfidis, bracteis subulatis 
pedicello brevioiiijus. pedicellis erecto-patulis fructiferis vix incras- 
satis apice subincurvis, perigonii albidi? phyllis oblongis fiisco-cari- 
natis, staminibus perigonio sequilongis, capsula globosa pedicello ea 
triplo longiore suffulta I^fivi, seminibus in loculo 3-4 alatis %. 

Hab. in Belutschia prope Quettah (Stocks 1057 !). 

CauUs 1 V»-2-pedaUs, fpUa pedaUa 3 4 lineas lata, capstila piso paula 
major. Valde imperfecte floribus fere deficientibus notus, affinis videtur E. al- 
bocitrino. 


Sect. IV HENNINGIA. 

10. E. anisopterus (Kar. et Kir. Bull. iVlosq. XV, 517 sub 
Henningid) radicis fibris cylindricis gracilibus, collo basibus folio- 
rum mortuorum in fibrillas plus minus solutis vestito, fuliis anguste 
linearibus glabris margine scabridulis caulem teretem nudum gla- 
brum sequantibus, racemo terminali simplici laxo, bracteis a basi lan- 
ceolala longe subulatis ciliatis pedicello brevforibus, pedicellis 
erecto-patentibus flore sublongioribus apice articulatis, perigoniicam- 
panulati lactei phyllis ovato-oblongis obtusis fusco-carinatis et intus 
tasi fusco-maculatis, filamentis perigonio duplo brevioribus, capsula 


326 LiLiACEJE Eremurus. 

depresso-globosa valvis reticulalis, seminibus fusco-variegalis angulis 
insequaliter alatis %. 

Hab. in Turkestani^i, austro-occidentali (Lehm !). 

Bipedalis, folia 2-3 lineas lata, racemus 6-9-poIliearis, perigonium sex 
lineas lougum et apice totidem diametro latum. 

11. E Aucherianus (Boiss. Diagn. Ser. I, 7, p. 120) radicis 
fibris cylindricis tenuibus brevibus, collo vaginis ovatis membrana- 
ceis vestito, foliis linearibus carinatis glabris margine scabris caule 
nudo tereti brevioribus, racemo simplici elongato densiusculo, brac- 
leis scariosis lanceolatis subulato-acuminatispedicello subbrevioribus 
margine ciliolatis, pedicellis erecto-patentibus flore sublongioribus 
apice sursum incurvis et cum perigonio arliculatis, perigonii albi laci- 
niis oblongo-obovatis obtusis palenlibus, staminibus perigonio sub- 
brevioribus incurvis, capsula(ex cl. Baker) magnaglobosavalvislsevi- 
bus, seminibus distincte alatis %. Ic. Regel Fl. Turkest. tab. XX, 
fig. 1. — Henningia Aucheriana Boiss. r>iagn. Ser. 11,4, p. 98. 

Hab. in Persia prope Ispahan (Auch. 5382!). 

Bipedalis, racemus pedalis et longior, folia 3-4 lineas lata, pedicelli fere 
pollicares. Differt ab E anisoptero perigonio 9-11 lineas diam. lato, expanso 
nec campanulato, filamentis perigonio vix brevioribus. 

Ar. Geogr. Turkestania. 

12. E. angustlfolius (Baker Journ. Proc. Linn. Soc. XV, 
p. 282) radice..., foliis l-V^ lineas latis facie glabris margine 
asperulis, caulebipedali basi laxe puberulo, racemo simplici pedali, 
bracteis subulatis glabris 4-6 lineas longis, pedicellis patulis apice 
arliculalis inferioribus 10-12 lin. longis,perigonii albidi cernui phyllis 
oblongis uninerviis exterioribus 2 lineas interioribus 3-3 '/2 iin. 
latis, filamentis perigonio subsequilongis, capsulS.... %. Henningia 
angustifolia J. Gay Mss. 

Hab. in Persia (Auch. 2168 in herb. Kew). Non vidi. 

13. E. Griffithii (Baker loc. cit. 283) radice...., foliis linearibus 
puberulis subpedalibus 6-8-lineas latis, caule lereti puberulo, racemo 
densissimo 6 8-pollicari demum 2 pollices lato, bracleis lanceolatis 
dense ciliatis pedicellos non sequantibus, pedicellis apice articulatis 
6-7 lineas longis inferioribus sub antliesi horizontaliter patentibus 
cfeleris ascendentibus, perijonii albi 7-8 lineas longi phyllis supra 
basin patentibus oblanceolato-spathulatis sesquilineam latis anguste 
brunneo-vittalis, filamentis perigonio subsequilongis, capsula.... %. 

Hab. in AfifghaniA (Griff. 5803 in herb. Kew). Non vidi. 
Ex descriptione in sect. Ilenningid militare videtur. 

14. E. Persicufe (Jaub. et Sp. III. Or. tab. 102 sub Asphodelo) 
fibris radicalibus cylindricis crassiusculis longis, collo membranis 


Eremurus. LiLiACEiE 327 

■vestito, foliis breviler et dense velulinis anguste linearibus acutatis 
caule nudo pubescente brevioribus, racemo simplici laxifloro lorigo, 
bracteis late lanceolalis acuminatis ciliolalis pedicello subbrevioribus, 
pedicellis erecto-patulis flore sesquilongioribus fructiferis subincras- 
satis apice articulatis, perigonii rosei campanulato-subpatentis laci- 
niis oblongis acutiusculis fusco-carinatis, filamentis perigonio subbre- 
vioribus, capsula magna globosa laevi, seniinibus elevatim reticulatis 
lalealatis "^ . E. Persicus Boiss. Diagn. Ser. 1, 7, p. 119. 

Hab. in Persia inter Schiraz et Ispahan (Auch. 5383!), ad Dehballo in 
montosis Yezd (Buhse 1325 sub E. Aucherianol), in Belutchia superiore 
<Stocks 9131). 

Planta 2-3-pedalis, folia2-31ineas lata,pedicellil-l'/i-poIlicares,perigoniuni 
diam. 9-11 lineas latum Gapsula avellanam ajquans. Srepe confusus cum 
E. Aucheriano glabritie, racemo denso, perigonio albo valdeexpansodistincto. 
Magis afTiDis E. anisoptero a quo pubescentiil, perigonio roseo magis expanso, 
filamentis longioribus difTert. 

15. E. luteus (Baker Journ. Bot. 1879, p 18) radicis fibris 
cylitidricis elongatis, collo dense fibroso, foliis glabris angusle linea- 
ribus canaliculalis margine scabriusculis caule nudo subbrevioribus, 
racemo laxiusculo demum elongato, bracteis lanceolalis acuminatis 
ciliatis pedicello subbrevioribus, pedicellis erecto-patulis flore sublon- 
gioribus apice arliculatis fructiferis incrassatis magis patentibus, 
perigonii lutei subbilabiati phyllis expansis oblongo-Iinearibus, fila- 
mentis intequilongis perigonio brevioribus, stylo subexserto, cap- 
sula pedicello sursum curvato duplo breviore oblongo-clavala Iffivi, 
valvis anguste oblongis subcarinatis, loculis 3-4-ovulatis, seminibus 
rugulosis latiuscule alatis %. E. Aucherianus /3? Buhsei (Baker). 

Hab. in valle Gasnabad regionis montinaj inter Yezd et Ispahan (Buhse 
1422!), prope Ssertschah et Ischredabad Persise medioa orientaiis (Bge!). 

Planta sesqui-tripedalis, folia 2-3 lineas lata, pedicelli fructiferi 1-1 V»- 
pollicares, perigonium diametro 9-10 lineas latum. Species formu capsulse 
oblongo-subelavatai 6-9 lineas longaj 4 latie insignis. 

16. E. Aitchisoni (Baker Journ Linn. Soc. XVni, p. 102) 
radicis fibris cyliridricis longis, collo membranis deltoideis albis 
brunneo-lineatis brevibus vestito, foliis lineari-Ianceolatis longis 
glabris inferne fisiulosis, caule nudo tereti striclo foliis multo lon- 
giore, racemo denso longo, bracteis magnis lineari-subulatis compli- 
catis albis brunneo-vitlalis ciliatis, pedicellis striclis erecto-palentibus, 
perigonii pallide nibclli pliyllis oblanceolalis obtusis brunneo-vit- 
talis, fiiamenlis declinatis perigonio subbrevioribus, antheris luteis 
subglobosis, slylo filiformi falcato longe exserto, capsula globoso-tri- 
gona, seminibus triquetris angustissime alatis %. 

Hab. in valle Kurum Affghania» 12-120U0' rAitch.). Fl. Jun. (Non vidi). 

Speoies pulchra affinis E robiisio dicitur, folia sesquipedalia '/i-l '/i poU. 
lata. Scapus 3-4 pedes, racemus llorifer semipedalis diametro bipollicaris 
fructifer sesquipedalis. Pedicelli 9-15 lineas longi. Cai^sula diametru o-G liu. 
lata. Ex cl. Baker iu Sect. Ilenningid militat. 


Anthericum^ 


ANTHERICUM (L. Gcd. 422. — Phalangium Tourn.). 

Perigonium phyllis sex patentibus et persistentibus basi breviter 
connatls. Slamina sex perigyua fllamentis subulatis, antherse paulo 
supra basin affixse. Ovarium triloculare loculis (in nostris) pluri- 
ovulalis. Gapsula membranacea loculicide tri/alvis. Semina angulata 

— Herbse radicibus fibroso-fasciculatis, pedicellis articulatis. 

1. A. ramosum (L. Sp. 445) rhizomate obliquo fibras cylin- 
dricas subtus edente, foliis linearibus canaliculatis erectis caule 
aphyllo paniculatim raraoso brevioribus, racemis brevibus pauci et 
laxifloris, bracteis laneeolalis viridibus pedicello erecto-patulo prope 
basin articulalo 5-6-plo brevioribus, perigonii albi phyllis oblongo- 
lanceolatis trinerviis patentibus, stylo recto, capsula globosa trans- 
verse nervosa 2|.. Rchb. Germ. fig. 1114. — Jacq. Austr. tab. 161. 

— Ph. ramosum Lam. 

Hab. in lapidosis montanis Tauriae (Stev.), Gaucasi (M. B.). E ditione 
nonduni vidi. 

Ar. Geogr. Europa media a Dania et Gothia ad Hispaniam et Italiam cenr 
trales, regionem Danubialem, Rossiam mediam. 

2. A. Liliago (L. Sp. 445) rhizomate brevi horizontali fibras 
cylindricas edentc, foliis linearibus subcanaliculalis vel planis caule 
aphyllo simplici vel rarius parce ramoso brevioribus, racemo laxi- 
floro, bracteis membranaceis lanceolatis acuminalis pedicello ereclo 
infra medium articulato dimidio brevioribus, perigonii albi phyllis 
oblongo-lanceolalis trinerviis, stylo declinato, capsula ovatS nervu- 
losa %. Ic. Rchb. Germ. 1115. — FI. Dan. tab, 616. — Phal LUiago 
Schreb. 

Hab. in regione monlana, Olympus Thessalus in sylvaticis (Heldr !j, Ana- 
tolia borealis ad Safranbol, Kastaraouni, Hamanli (Wied!), Taurus Gilicicus 
ad Gulek Boghas (Bal 1). 

Ar. Geogr. Europa media et australis a Dani^ et Gothia ad Rossiara rae- 
diam, Afi-ica borealis. 


NARTHECIUM (Mcehr 1742. — Ahama Dc). 

Perigonium coloratum sexpartitum laciniis patentibus et persis- 
tentibus. Stamina sex, tria hypogyna, Iria ad basin phyllorum inle- 
riorum inserta, filamenla subulata valde barbata, antherae biloculares 
longiludinaliter et introrsum dehiscentes. Ovarium liberum trilocu- 
lare locnlis pluriovulatis, ovula reflexa basi incrassatse dissepimen- 
torum affixa, stylus simplex stigmate obtuso. Capsula lanceolato- 
conica apice loculicide valvis Iribus dehiscens. Semina longe filiformia 
lesta laxa inferne et superne in processu? filiformes elongata. — 


Nartkecium. liliace-s; 329^ 

Herba perennis rhizomale repenle facie To/ieM^, cujusgeneris nulia 
species in ditione hucusque obscrvata fuit. — Genus seminibus 
utrinque longe caudato-appendiculatis a cseteris L?7mce?sdistinctum 
et hoc cbaractere Juncum referens, Juncaceis a botanicis pluribus- 
adnumeratum. 

1. N. ossifragum (L. Sp. 446 sub Antherico) radice repenle 
fibrifera, foiiis gramineis Isevibus glabris distichis nervosis radicali- 
bus caule brevioribus, caulinis 2-3 abbreviatis, lloribus.simpliciter 
racemosis, pedicellis inarticulalis basi et saepe ad medium bracteo- 
lalis striclis flore sublongioribus, perigonii flavi laciniis lanceolato- 
linearibus, capsula acuta perigonio longiore %. N. ossifragum Huds. 
Angl. 155. — Fl. Dan. tab. 42. — Rchb. Germ. flg. 936. 

Hab. in humidis regionis alpinse Ponti Lazici supra Djimil 7200' (Bal !) 
Statio valde disjuncta et insignis. 

Ar. Geogr. Brltannia, Scandinavia, Belgium, Gallia, Lusitania et Hispania 
boreales, Corsica, Germania borealis, Rossia media, America borealis. 


Tr VII. ALOINE^. — Herbae vel fruticesaut arbusculse 
foliis carnosis. Perigonium gamophyllum. 

ALOE (L. Gen. 171 ex parte. — Haw. Syn.). 

Perigonium lubulosum cylindraceum rectutii vel subcurvatum 
sexfidum regulare fundo nectarifero laciniis elongatis. Stamina sex 
hypogyna erecta perigonii basi adglutinata. Antherae inlrorsae dorsa 
supra basin affixse. Ovarium sessile triloculare loculis multiovulatis. 
Stylus tenuis, stigma simplex. Capsula trilocularis loculicide trival- 
vis. Semina in loculis plura compressa ad angulos alata. — Plantse 
acaules vel caulescentes aut fruticosse foliis crassis carnosis. 

1. A. vera (L. Sp. 458) fruticosa, caule crasso brevi subdiviso, 
foliis sessilibus cotiferlis lanceolatis ereclo-patulis concaviusculi» 
margine dentato-spinosis, scapo folia superante squamoso ramoso,. 
racemis elongatis densifloris, bracteis breviter lanceolatis membrana- 
ceis pedicello brevi longioribus, floribus pendulis imbricatis luteis^ 
antheris subexsertis %. A. vulgaris Lam. Encycl. I, 86. — Fl. Gr. 
tab. 341. — A» Barbadensis Mill. 

Hab. ad rupes marilimas regionis inferioris, Graecia ad Uzkale supra Nau- 
pliam (Orphlj, insula Andros (ex Diosc), Gyprus (Sibth.), Syria littoralis ad 
Huad, Batroun, etc. (BI!). An vere indigena ? 

Ar. Geogr. In regione Mediterranea australiori Europae, Afriese borealis 
insularum Ganarieasium ssepe introducta. 


:830 ASPARAGACEiE Paris. 

ORD. CXXXV. ASPARAGACEiE. 

Baker Journ. Linn. Soc. XIV, p. 508. 

Flores hermapliroditi unisexuales vel polygami. Perigonlum infe- 
rum sexfidum vel scxparlitum corollinum, rarius 4-8-parlitum phyl- 
lis externis calycinis. Stamina numero perigonii phyllis cequalia 
receptaculo vel perigonio inserta. Antherse (in nostris) biloculares 
introrsse. Ovarium liberum triloculare loculis uni vel pluriovulatis, 
ovulis angulo centrali affixis anatropis. Slyli \ vel 3. Fructus bacca- 
lus indehiscens trilocularis interdum aborlu 1-2-locuIaris loculis 
monospermis. Semina globosa vel angulata aut triquetra. Embryo 
parvus in cavitate albuminis situs. — Hcrboe vel suffrutices nun- 
quam buIbos3&. 

Tr. I. PARIDEiE. Endl. — Perigonium octophyllum. 
Styli dislincti. 

PARIS (L. Gen. 500). 

Flores hermaphroditi. *Perigonium patens octophyllum phyllis 
externis calycinis, internis petaloideis interdum deficienlibus. Fila- 
,menta octo anguste linearia ima basi coalita supra antheram longi- 
tudinaliter adnalam in acumen breve vel longum producla Ovariuin 
liberum sessile subangulato-globosum 4-5-loculare loculis biseriatim 
pluriovulalis, stigmata 4-5 distincta vel basi subconnata filiformia. 
Fructus baccatus, semina subrotundo-elliptica. — Herbie perennes 
foliis in summocaule verticillatis, rhizomate elongato. 

I. P. quadrifolia (L Sp. 527) rhizomate elongato repenle, 
caule unico erecto, foliis terminalibus verticillatis subquaternis ellip- 
tico vel subrhombeo-obovatis basi cuneatis apice breviter acutatis, 
floribus tetrameris octandris tetragynis, perigonii phyllis palenlibus 
externis 4 herbaceis lanceolatis acutis, internis quatuor subbreviori- 
bibus anguste linearibns llavidis, filamentis ultra antheram in 
subulam longam produclis, styli» ad basin usque liberis ovario aequi- 
longis, filamento pluries brevioribus %. Rchb. Germ. tab. 430. — 
Engl. Bot. tab. 7. 

Hab. in sylvaticis, in ditione ut videtur rara, Iberia (.Hohen !), Imeretia 
(Guld.). 

Ar. Geogr. Europa borealis et media aBritanniietScandinaviaad Rossiam» 
Ttaliam et Hispaniani pra;sertim boreales et centrales, Dalmatiam, regionem 
Danubialem, Sibiria Uralensis et Altaica. 


Paris A8PA.RA.GA.CBiE 331 

2. P. incompleta (M. B. Taur. Cauc. I, p. 306) rhizomate 
elongato repente, caule unico erecio, foliis terminalibus verticillatis 
6-12 obovato-oblongis basi longiuscule attenuatis apice breviter acu- 
tatis,floribus tetrameris octandris tetragynis, perigonii phyllis externis 
4viridibuspatentibusovatoveloblongo-lanceolatisacuminatis, internis 
nullis, filamenlis perigonio subduplo brevioribus ultra antheram in 
apiculum brevissimum productis, stylis ima basi connatis ovario 
triplo lougioribus stamina superantibus %. lc. M. B. Cent. Ross. 
tab. 74. 

Hab in umbrosis et sylvaticis Ponti Lazlci ad Rhize (Bal !), Abchasioe et 
Ouriae (Nordtn!), Gaucasi (M. B., G. A. Mey !), Iberise (M. B.) 


Tr. II. CONVALLARIE.E. Endl. — Perigonium gamophyllum 
sexdentatum. Styli in unicum coaliti. 

GONVALL\RIA (L. Gen. 425 ex parte). 

Flores hermaphroditt. Perigonium coroIliFium campanulato-globo- 
sum dentibus sex extrorsum curvatis. Filamenta sex basi perigonii 
inserta et inclusa, antherse dorsifixae versatiles introrsfs, ovarium 
sessile ovoideum triloculare loculisbiovulatis, stylus filiformis persis- 
tens, stigma punctiforme- Bacca globosa carnosa, semina globoso- 
angulata. — Herba perennis acaulis scapo radicali. 

1. G. maialis (L. Sp. 451) rhizomate obliquo stolonifero, foliis 
binis radicalibus oblongis acutis basi in petiolos elongatos cum scapo 
vaginis inclusos cuneato-angustalis, scapo foliis subbreviore in race- 
mum laxum subsecundum 6-I2-florum abeunte, pedicellis flori sub- 
aequilongis cernuis apice arliculatis basi bracteolatis, pcrigonio albo, 
bacca rubra %. Fl. Dan. tab. 854. — Rchb. Germ. f. 960. 

Hab. in umbrosis, Laconia (ex Sibth.), Byzantii (Tchih.), Tauria, Gauca- 
sus et Transcaucasia (G. A. M., Szov!). 

Ar. Geogr. Europa borealis et media ab Angli^ et ScandinaviA ad Rossiam, 
Hispaniam et Italiam centrales, Daimatiam, regionem Danubialem, Sibiria, 
Dahuria, America borealis. 

POLYGONATUM (TonrD. Inst. 78, tab. 44). 

Flores hermaphroditi. Perigonium corollinum album cylindrico- 
tubulosum dentibus sex erectia virenlibus. Filamenta sex inclusa 
supra medium tubum inserta, antherae lineares dorsifixae. Ovarium 
sessile oblongum triloculare loculis biovulatis, stylus filiformis per- 
sistens, sligma punctiforme. Bacca globosa seminibus globosis. — 
Herbse caulescentes rhizomate crasso horizontali. 


332 AfiPARAGACE® PolygoYiatum. 

\. P. vulgare (Desf, Ann. Mus. 9, p. 49) caule glabro angulato 
inferne niido, foliis alternis amplexicaulibus ovalo-oblongis vel ellip- 
ticis glabris, pedunculis axillaribus i-2-floris. perigonio basi sensim 
subangustalo, staminibus glabris %. ConvaUaria polygonatum L. 
Sp. 451. _ Rchb. Germ. tab. 964. — P. officinale All. Ped. — P. 
glaberrimum G. Koch Linn. XXII, p. 266 ! 

Hab. in sylvis montanis, Grsecia in Parnasso (Sibth.), Thracia (Sest.)r 
Tauria et Gaucasus (M B.), Transcaucasia (Bayern! Szovitsl C. Koch !). 

Ar. Geogr. Europa borealis et niedia ab Angliii, et Scandinavid ad Rossiam, 
Lusilaniani, Hispaniani praesertim borealem et centralem, Italia mediam, 
Bosniam, regionem Danubialem, Sibiriflm, Dahuriam. 

2. P. pruinosum, caule angulato glabro inferne nudo, foliis- 
alternis oblongis acutiusculis in petioluni brevem attenuatis subtus 
undique sublentecopiose et minutissime pruinoso-pustulatis, pedi- 
cellis glabris solitariis unifloris, perigonio basi sensim subanguslato, 
staminibus glabris 21.. 

Hab. prope Siaret Persite boreaU-orientalis (Bunge!). 

Facies omnino P. vulgaris, perigonium ejusdem formae 9-10 lineas lon- 
gum; huic affine sed distinctum videtur praiter folia subpetiolata nec am- 
plexicaulia pruina scabrida folior\im paginam inferiorem vestiente. 

3. P. latifolium (Desf. Ann. Mus. Par, IX, p. 40) caule angu- 
lato superne puberulo inferne nudo, foliis breviter petiolatis alternis 
ovalis acuminatis subtus ad nervos pubescentibus, pedunculis axilla- 
ribus 1-4-floris pubescentibus, staminibus glabris %. fionv. latifolia 
Jacq. Austr. III, t. 282. — Rchb. Germ fig. 965. 

Hab. in Taurise pomariis ad Sympheropol (Stev.), in Georgi4 Caucasica et 
ditione Talysch (Hohen. ex Ledeb. sed hic locus mihi dubius). 

Ar. Geogr. Austria, Dalmatia, regio Danubialis, Rossia media et austraUs, 
.Japonia. 

4. P. multiflornm (L. Sp. 452 sub Convallarid) caule tereti 
inferne nudo glabro, foliis oblongis alternis basi breviter angustatis 
glabris, pedunculis axillaribus 3-5-floris glabris, perigonio supra 
basin subventricosara subconstricto. filamentis pilosis %.Pol. multi' 
florum AII. Ped. I, 131. — C. multifiora Rchb. Germ. fig. 961. 

Hab. in sylvaticis, Lacouia (Sibth.), Parnassi regioabietina(Heldr! Orph!), 
Bithynia (Thirke! Wied !), Armenia adGumuschkhane (Bourg!), Tauria (ex 
M. B.), Caucasus et Transcaucasia (Bayern !), Cijiciai orientalis ditio Kassan 
Oglu (Ky. 156 !), vallis Kurrum Affghaniae (Aitch. ex Baker in litt.). 

Ar. Geogr. Europa medla et australis a Brltannia et Scandinavii ad Ros- 
siam, Italiam centralem, Dalmatiam, regionem Danubialem,Sibiria, Dahuria. 

5. P. polyanthemum (M. B. Taur. Cauc. III, p. 272 sub Con- 
vallarid) caule angulato glabro inferne nudo, foliis alternis oblongo- 
lanceolatis subpetiolatis vel basi breviter altenuatis acutis, subtus ad 
nervos pruinoso-scabris, pedicellis glabris longiusculis 2-4-floris, peri- 


Polygonatum. asparagace^ 333 

gonio parvo supra ovarium constrielo, filamenlis ciliatis'^'. P. polyan- 
Ihemum Dietrich. — Polyg. Orientale Desf. Ann. Mus. IX, 50, tab. 7. 
- Jaub. et Sp. lll. lab. 441 — P. Cilicicum Schott et Ky. CEsterr. 
bot. VVoch. VII, 'p. 206 ex speciminibus valde imperfectis hilc spec- 
tare videtur. 

Hab. in monte Bulghardaprh Giliciae (Ky. 252 !), monte Amano SyiifB bo- 
realis (Ky. 213 !), Cappadocia (Tonrn.), Ponto Lazico supra Khabackar (Bal!). 
Tauria meridionali (Stev.), Gaucaso (M. B.), prov. Karabagh et Talysch 
(G. A. M! Hoh!), Hyrcania (Auch. .5302!), Persia boreali (Bulise !). 

Flores eis congenerum manifeste miiiores. 

6. P. verticUlatum (L. Sp. 451 sub Convallarid) caule glabro 
elato angulato infcrne nudo, foliis numerosis per 4-8 in verticillos 
approximatos dispositis sessilibiis erecto-patulis lineari-lanceolatis 
utrinque attenuatis acutis, corymbis 2-3-floris ex axillis verticillatis 
«ernuis, perigonio parvo tenuiter cylindrico, filamentis papillosis ^. 
P- verticitlatum AII. Ped. I, 131. — Fl. Dan. tab. 86. — Rchb. Germ. 
fig. 966. 

Hab. in sylvaticis subalpinis et alpinis, Pontus Lazicus supra Djimil 7200' 
(Bal !), alpes Guritc (Szov !), Gaucasus occidentalis (G. A. M !), et orientalis 
in ditione Tindal 78U0' (Rupr!), Iberia et Imeretia (Led.), vallis Kurrum 
Affghanire (Aitch !). 

Ar. Geogr. Europa boreaHs et media a Britannitl et ScandinaviaadRossiam 
mediam, Hispaniam borealem, Itahani centralem, Bosniam, Groatiam, regio- 
nem Danubialem, reoio Himalaica, Sibiria Uralensis. 


Sect. III. ASPARAGEiE. — Perigonium sexpartitum vel gamophyl- 
lum sexdentatum. — Folia ad squamulas reducta; eorum 
loco ramuli steriles fasciculati subulati vel compianati 
(cladodia, phyllocladia). 


ASPARAGUS (L Geo. 424). 

Perigonium corollinum campanulatum vel hemisphericum sexpar- 
titum. Stamina sex libera inclusa sequalia prope basin phyllorum 
inserta, antherje dorsifixae introrsum dehiscentes. Ovarium trilocu- 
lare loculis 2-pluriovuIatis, stylus rectus filiformis stigmate trilobo. 
Fructus succulentus baccatus trilocularis abortu sa^pe unilocularis. 
Semina globosa vel triquetra. — Herbse perennes vel suffrutices 
ramosissimi. Folia ad squamulas basi sjepius in calcar vel in spinam 
productas reducta. Rami steriles {cladodia) in axillis fasciculati rarius 
solitarii. Flores abortu dioici vel poIygami,rariushermapliroditi,pedi- 
cellis articulatis suffulti. — Species nonnullte quoad variationis linii- 
tes nondum satis notce. 


834 asparagacejE Asparagus^. 

Specierum Orientalium distributio. 

Sect. I. EUASPARAGUS. — Flores polygami vel dioici. 
Ovarii loculi biovulati. 

* Flores masculi campanulati. 

+ Cladodia fasciculata. 

A. fenuifolius, trichophyllus, Palestinus, Lownei, officinalis, scaber, brevi- 
folius, brachyphyllus, maritimus, Persicus, acutifolius, aphyllus. 

+ -f- Gladodia siepius solitaria. 
A. stipularis, fili/olius, monophyllus, Griffithii. 

' ' Flores masculi hemispherici. 
A. verticillatus. 

Sect. II. ASPARAGOPSIS K»i» Enum. — Flores hermaphroditi, 
Ovarii locuii 3-9-ovulali. 

* Flores capitati. 
A. capitatus. 

' ' Flores racemosi. 
A. racemosus, ascendens. 


Sect. I. EUASPARAGUS. — Flores polygami vel dioici. 
Ovarii loculi biovulati. 

1. A. tenuifolius (Lam. Dict. I, 294) caule herbaceo tereti 
erecio basi simplici dein paniculalim ramosissimo ramis gracilibus 
ascendeutibns, foliis squamiformibus basi non calcaratis, cladodiislO- 
20 fasciculatis setaceis ifevibus, floribus solitariis vel geminis pedun- 
culis setaceis elongatis apice articulatis suffultis, filamentis fiorum 
masculorum anthera subrotunda quadruplo longioribus, baccd magna 
(diam. 5-0 lineas crassa) '^ . Rchb. Ic. Germ. tab. DXIX. — A. syl- 
valicus W. K. Hung. tab. 201. — A. offwinalis var. /3 L. 

Hab. in pratis et sylvaticis montauis, Bitliynia (Thirke !}. 
Ar. Geogr. Gallia austro-orientalis, Italia, littorale Austriacum, Dalmatia, 
Serbia, regio Danubialis, Rossia australis. 

2. A. trichophyllus (Bge. Enum. Cliin. bor. 65) caule herba- 
ceo Isevi flexuoso paniculalim ramosissimo, foliis squamiformibiis 


Asparagus ASPARAGACEiE 3?5 

basi breviter calcaratis, cladodiis setaceis gracillimis 4-8- nis erecto- 
patenlibus ssepe subflexuosis, floribus solitariis vei geminis pediceilis 
4-5-plo longioribus sub apice articulatis suffultis, antheris oblongis 
apiculatis filamento dimidio brevioribus ^. 

Hab. in valle Kuram Affghaniae prope Schalizan (Aitch. 327 I), in Armeni4 
ex cl. Trautvetter indicatur. 

Ar. Geogr. Rossia austro-orientalis, Songaria, Turkestania, China borealis. 

3. A. Palaestinus (Baker FJnn. Soc. Journ. XIV, p. 602) 
caule elato firmo hevi flexuoso ramosissimo ramis etramulis infe- 
rioribus patenti-subreflexis, foliis squamiformibus in calcar non pro- 
duclis, cladodiis 3-8-nis subulatis tenuissimis curvulis laevibus, 
pedicellis solitariis flore duplo longioribus versus medium articula- 
lis, filamenlis perigonio brevioribusantheree oblongae apiculalse aequi- 
longis, baccis.... 'ifi. 

Hab. ad lacum Huleh et ad vada Jordani in PalestinA septentrionali 
(Hayne ex Baker), in sylvis ad fl. Jordanum prope .Jericho (Kersten !). ad 
Somak Moabitum prope lacum Tiberiadis (cl. Lortet !). FI. maio. 

Planta 2-3-pedali9, cladodia tenuissima 4-5 lineas longa, perigonium mas- 
culum 2 V^ lineas longum tubo anguste conico laciniis erecto-patulis. Glado- 
diis tenuissimis affinis A. trichophyllo pedicellis multo longioribus sub apice 
articulatis, antherarum cum filamento proportione, foliis basi calcaratis, etc. 
distincto. Gl. Baker specimen Lortelianum meum cum Hayneanis a me non 
visis eontulif. 

4. A. Lownei (Baker Linn. Soc. Journ. XIV, p. 601) caulibus 
elatis gracilibus laevibus flexuosis subscandentibus ramosissimis 
ramis palentibus vel reflexis, foliis squamiformibus basi non calca- 
ratis, cladodiis 4-8-nis setaceis gracillimis debilibus subpatentibus 
fere pollicaribus, pedicellis geminis arcuatis gracillimis elongalis ad 
medium articuiatis flore 2 V^-plo longioribus, perigonii iiifundibuli- 
formis segmentis oblanceolatis, staminibus perigonio tertia parte bre- 
vioribus, anlheris oblongis filamento duplo brevioribus ^ . 

Hab. ad Jericho Palestinae (Lowne ex Baker). Non vidi. 

Ex cl. Baker ins-ignis cladodiis omniam gracillimis 9-13 lineas longis eu 
A. verticillati referentibus sed tenuioribus. Perigonium infundibuliforme nec 
ut in eo hemisphaericum. 

5. A. officinalis (L. Sp. p. 448) caule herbaceo tereti erecto 
basi simplici dein paniculalim ramosissimo ramis erecto-patentibus 
ramulosissimis, foliis squamiformibus basi brevissime calcaratis, cla- 
dodiis 3-6-nis fasciculatis subulalis, floribus solitariis vel geminis 
pedicellis flore 2-3-plo longioribus ad vel supra medium articulatis 
sufl"ultis, filamentis florum masculorum anlherie oblongce aequilorigis, 
baccci niagn. pisi ^}^. Rchb. Germ. tab. DXVIII. — Flora Danica 
tab. 803. 

riHab. ih arenosis, Tauria (Stev !), Gaucasus et Transcaucasia (Ledeb, G. A. 
Aley.), Arnienia Turcica ad Baibut secus rivum Tchorock (Bourg !), Persia 
boreaiis in prov. Aderbidjan (Szov !). 


336 ASPARAGACE^ Asparagus. 

/3 oxj/carpus. — Bacca ovalo-subconica. — A. oxycarpus Stev. 
Taur. p, 344 

y strktus. — Cladodia slricta abbreviata. — A Caspius Hoh. 
Talysch p. 24. — A. polyphyUus Slev. Taur., p. 343. 

Hab. in Tauria (Stevl), GeorgiA Gaucasica (Hohl), Cappadocia in collibus 
ad occidentem Ca^-sarese (Bal !}. 

Eamdein formam ex Hispania centrali habeo. 

Ar. Geogr. Europa media et austraiis a Norvegia aastrali et Gothia ad 
Rossiam mediam, Sibiria Uralensis, Africa borealis. 

6. A. scaber (Brign. Fasc. Forojul. 92) caule herbaceo tereti 
erecto paniculalim ramosissimo ramis erecto-patentibus ramulosissi- 
mis, foliis squamiformibus basi calcaratis, cladodiis 6-8-nis fascicu- 
latis subulatis angulatis ut et ramuli denticulato-scabris, pedunculis 
flore duplo longioribus supra medium articulatis, filamentis florum 
masculorum anlhercC oblongee sequilongis, bacca globosa magn. pisi 
y. A. marinus Rchb. Germ. tab. DXX. — A. maritimus Mili. non 
Pall. — A. amarus D. G. Fl. Fr. 

Hab. in Tauria et Caucaso boreah (Stev.ex Ledeb.) Editione nondum vidi. 

Valde affinis ^1. officinali, cladodia subcrassiora, ad angulos denticulato- 
scabra nec la^via. — A. liltoralis Stev. Taur., p. 344 ex unica planta mascuh'i 
descriptus h<ic potius quam ad A. maritimum spectat. 

Ar. Geogr. Hispania orientahs, Galha austrahs, ItaUa, iittorale Austriacum, 
Dalmatia, regio Danubialis, Sibiria AUaica. 

7. A. brevifolius(Boiss.in Bourg. Lyc.exs 1860. — Baker Linn. 
Soc. Journ. XIV, p. eo^i) caule elato duro tereti flexuoso ramosis- 
simo ramis erecto-patentibus patentim et longe ramulosis, foliis basi 
minutc calcaratis, cladodiis 6-8-nis brevissimis insequalibus strictis 
acutis, pedunculis solitariis vel geniinis flore subduplo Jongioribus 
ad medium articulatis, filamentis...., bacca globosa magn. pisi ^. 

Hab. in arvis incultis ad Ehiiali Lyciae (Bourg I). 

Bipedalis, rami patentes 7-9 poUices longi. Insignis cladodiis 1-1 V» Uneas 
tantum longis. An tamen formis A. officinalis etiam adnumerandus ? Afftnis 
quoque A brachyphyllo cladodiis brevibus quoque sed patentibus nec strictis, 
scabridis nec laivibiis donato. 

8. A. brachyphyllus (Turcz. Bull. Mosq. (1840), 78) coule 
elato duro tereti flexuoso ramosissimo ramis erecto-patulis ramulis 
inferioribus patulis vel reflexis, foliis squamiformibus basi obscure 
calcaratis, cladodiis 6-8-nis brevissimis subulatis scabridis patenti- 
bus, pedicellis subsolitariis supra medium articulatis perigonio sub- 
longioribus, antheris oblongis filamento aiquilongis, bacc^ globo.sa. 
rubra 'ifi . A. trichophyllus var. trachyphyllus K**». Enum V. 63. 

Hab. in vaUe Kurrum Affghanioe (Aitch. 53GI). 

Ar. Geogr. Regio DanubiaUs Dobrutscha, Songaria Chinensis. 


Asparagus. asparagacejE 337 

9. A. maritimus (Pall. II, It. II, p. 339) caule herbaceo tan- 
dem indurato flexuoso a basi patenlim ramosissimo, foliis squanii- 
/ormibus basi interdum obsolete calcaratis, cladodiis 4-6-nis crassi- 
usculis mucrormtis inaequalibus, pedunculis solitariis vel geminis 
flore non longioribus prope apicem articulatis, antheris oblongis 
filamento brevioribus %. Ledeb. Ic. tab. 393. 

Hab. in prov. Transcaucasicis (Ledeb.), Persia boreali Auch. (.53601), in 
ditione Khorassan prope Meschhed (Bge!). 

/3 Breslerianus. — Gladodia abbreviata 3-4 lineas longa, inferiora 
terna, superiora solitaria. — A. Breslerianus Schult. Syst VII. 323. 

Hab. in salsis Armenise Rossica; inter Nackitchevvan et Khoi (Szovl), 
Persia boreali (Baker). 

Ar. Geogr. Rossia australis, Songaria, Sibiria. 

10. A. Persicus (Baker Linn. Soc. Journ. XIV, p. 603) caule 
herbacco elato ramosissimo ramis patentibus vel deflexis, foliis squa- 
miformibus basi calcaratis, cladodiis 4-1-nis ascendentibus subulatis 
corapressis Isevibus, pedicellis 1-2-nis flore duplo longioribus supra 
raedium arliculatis, filamentis antherse oblongae sequilongis, baccis 
nigris pisuni aequantibus %. 

Hab. in Persia austreli prope Ask ad radices montis Demawend (Ky. 365 
6ub A. verticillaril). 

Valde affinis A. officinali et ab eo ramis patulo-deflexis, cladodiis paucio- 
ribus snbcrassioribus subcompressis 6-9 lineas longis tantum distinctus, 
ab A. verticillari cui prius eum retuleram cladodiis non trigonis et imprimis 
perigonio campauulato nec heinispherico distinctus. 

11. A. acutifolius (L. Sp. 449) sufTruticosus hurailis patentim 
ramosissimus ramis ramulisque striatis velutinis, foliis inferioribus 
basi calcaratis, cladodiis 4-12 fasciculatis divergentibus tenuiter 
subulatis suba3qualibus mucronatis,pedicellisl-2 nisfloresublongiori- 
bus versus medium articulalis, perigonii laciniis subtequaiibus, fila- 
menlis anthera oblonga subduplo longioribus, bacca piso minore %. 
Ic. Fl. GrffiC. tab. 537. — Rchb. Germ. fig. 972. 

Hab. in siccis regionis inferioris, Peloponnesus (Sibth.), Macedonia et 
Thracia (Griseb.), iJithynia (Sibth), Smyrnae (Hook. ex Baker), Gyprus 
<Ky!),SyrialiUoralisaaTripolin(Bl! Hausski), Libanus ad Aleih (Schweiuf !), 
Fl. Aut. ^' 

Ar. Geogr. Europse regio Mediterranea omuis, Africa borealis. 

12. A. aphyllus (L. Sp. 450) suflruticosus hurailis intricatira 
ramosissimus ramis raraulisque patentibus angulatis scabris, foliis 
inferioribus deltoideo-calcaratis tandem spinosis, cladodiis 2-6 fasci- 
-culalis patentibus brevibus inaequalibus crassis angulatis pungenti- 
bus, pedunculis 1-2- nis flore sublongioribus nutantibus ad medium 
articulatis, perigonii laciniis internis brevioribus apice incurvis, fila- 
mentis ahthera trienle longioribus, bacca piso subminore %. Ic. FI. 
-Grseca, tab. 338 . 


338 ASPARAGACE^ Aspavaffus'^ 

Hab. in coUibus siccis regionis inferioris, Zacynthus (Marg !), Creta (Sibth^ 
Raul!), Attica et Peloponnesus (Sibth. Sprun!), Macedonia (Frivl), Palestin» 
prope Nazareth (Gaill !). Fl. autumno. 

Differt ab A. acutifolio caule spinoso, ramis angulatis, cladodijis crassis inae- 
qualibus, perigonii laciniis internis brevioribus. 

Ar. Geogr. Lusitania, Hispania, Sardinia, Sicilia. 

13. A. stipularis (Forsk. Fl. Eg. Arab. p. 72) suflrulicosus^ 
caulibus erectis inlricatim el patentissime ramosis ad sepes interdum. 
alle scandentibus ramisque angulato-sulcalis, foliis inferioribus in 
spinas breves basi productis, ciadodiis crassis alternis subsolitariis- 
erecto-patentibus apice spinosis, pedunculis 1-2-nis flore sesquilon- 
gioribus ad medium articuiatis, perigonii laciniis conformibus, anthe- 
ris oblongis filamento brevioribus, bacca piso subminore %. A, 
horridus L. fil. Suppl. p. 203. — Fl. Grsec. tab. 839. — Cav. Ic. 
tab. 186. 

Hab. in siccis, vineis, ad vias regionis inferioris, insula Santorin Archipe- 
legi (Sart!), Cyprus (Sibth., Ky. 578!), Syria littoralis ad Sidonem (BI !)^ 
Palestina (Ky. 847 ! Barbey !). Fl. vere. 

/3 brnchyclados. — Cladodia abbreviala 3-4 lineas longa. 

Hab. in Egypto ad Maxi prope Alexandriam (Samarl), in deserto Arabico 
Egypti mediae (.Schweinf ?) 

Nonnullis varietas A. aphylli, sed praeter characteres differentiales floratio 
vernalis nec autumnalis. 

Ar. Geogr. Lusitania, Hispania australis, Sicilia, Africa borealis, insulse 
Ganarienses. 

14. A. fillfolius (Bertol. Misc. I, p. 20) caule herbaceo elato 
subflexuoso strialo ramosissimo ramis ramulisque patenlibus et 
reflexis tenuibus laevibus, foliis basi non calcaratis, cladodiis solitariis 
elongatis setaceis, pedicellis 1-2-nis flore vix longioribus supra 
medinm arliculatis arliculo inferiore in scutellam apice dilatato. fila- 
mentis antherd oblonga duplo longioribus, bacca.... %. A. Chesneyi 
Baker 1. cit. p. 602 non sal diff^erre videtur. — A. Euphraticm K»'», 
Enum V, p. 73. 

Hab. in Mesopotamia ad oras Euphratis (Ghesney 105 1). 

Cauhs et i-ami tenues, cladodia tenuissima inferiora 7-8 lineas longa. 

15. A. monophyllus (Baker loc. c.t. p. 604) caule herbaceo 
elato valde fiexuoso ramosissimo ramis ramulisque lenuibus strialis 
laevibus patentibus vel reflexis, foliis inferioribus basi in cuspidem 
longam deorsum spectantem non pungentem productis, cladodiis 
subsolitariis patentibus tenuiter subulatis elongatis mucronalis, pedi- 
cellis axillaribus 1-2-nis flore sublongioribus supra medium arlicu- 
lalis articulo inferiore apice in scutellam minulam dilalato, filamen- 
tis...., bacca minuta %. 

Hab. in Belutscliid superiore (Stocks 1114 ex parte !). 


Asparagus. asparagace^ 330 

Gladodia 9-18 lineas longa illis A. officinali vix crassiora. Vglde affinis 
videtur xl. /^/^/b/w) Bertol. foliis inferioribus in calcar 2-2Vi Jineas lougum 
productis prsesertim discrepans. 

16. A. Griffithii (Baker I. cit. p. 604) caule scandenli elato 
flexuoso ramosissimo ramis patulis, ramulis deflexis tenuibus tere- 
tihus striatulis, foliis in calcar non productis, cladodiis 4-i-nis asceu- 
denlibus subulatis leretibus mucronalis, pedicellis 1-2-nis flore tri- 
plo longioribus supra medium articulatis articulo superiore incras- 
sato, fllamentis...., bacca parva %. 
Hab. in Affghanii in valle Bamean (Griff. Journ. N" 1134!). 

Ex specimine valde imperfecto de h-^c planta vix dijudicare queo. Differt ab 
A. monophyl/o foliis non calcaratis, cladodiis siepe 3-4-nis S-ti liueas tantum 
longis, pedicellis longioribus quorum articulus superior manifeste incrassatus 
est. 

17. A. verticillatus L. Sp. 4^0) basi sufl"rulicosu? caulibus 
herbaceis elongatis suhscaudenlibus flexuosis ramosissimis ramis 
tenuibns patulis vel deflexis elongatis acute angulato-striatis, foliis 
inferioribus in calcar duriusculum produclis, cladodiis subulatis 
acute trigonis arcualis fasciculatis divaricatis inferioribus 8-12-nis 
superioribus ternis et solitariis, pedicellis flore sesquilongioribus ad 
velsupra medium articulatis masculis 3 4-nis fsemineis solitariis vel 
geminis, perigonio hemisphoerico-globoso, filamentis anthera oblonga 
sublongioribus, bacca pisum aequante "^ . A. scandens Guldenst. — 
A. tricarinatus D. C. in Red. Lil. t. 451. 

Hab. in campestribus et montosis sylvaticis, Laconia ex Sm. Prodr. sed a 
recenlioiibus non observatus, Bithynia (ex Sm. Prodr.), Lycaonia (Tchih.), 
Galatia ad Tokat (Wied!), Tauria meridionalis ubi ad sepes scandit (Stev. 
Rehm I), Abchasia ad mare nigrum (Nordm.), Georgia, ditiones Karabagh et 
Talysch (M. B. G. A. M I Hohen !), Persia borealis (Buhse !). 

Insignis floribus illis pruecedentium duplo minoribus subglobosis nec cam- 
panulatis. Gladodia sa3pe pollicem longa, in quibusdam formis tamen dimidio 
breviora. 

Ar. Geogr. Rumelia, Bessarabia, Rossia australis occidentalis. 

Sect. IL ASPARAGOPSIS. — Flores hermaphroditi. 
Ovarii loculi 7-9-ovulati. 

18. A. capitatus (Baker 1. cit. p. 607) caulibus herbaceis sub- 
scandentibus palule ramosissimis ramis ramulisque patulo-deflexis 
gracillimis, foliis inferioribus iu calcar subspinescens abeunlibus, 
cladodiis 3-1-nis tenuiter subulalis patentibus brevibus, pedicellis 2- 
4-nis ad apicem ramulorum subcapilatis flore brevioribus infra 
medium articulatis, perigonii hemispherici laciniis late patentibus, 
filamentis anlhera minutissima 3-4-plo longioribus, bacca minuta ^' 

Hab. in Belutschia ad Ivishan (Stocks 1114 ex parte). 

Cladodia 4-2 lineas tantum longa, pedicelli 1-1 ^i lineas iongi. 

Ar. Geogr. India boreali-occideutalis. 


340 ASPARAGACEiE Aspavagus. 

19. A. racemosus (Willd. Sp. II, 152) suffruticosus ramosis- 
simus late scandens, caulibus ligriosis spinis recurvis duris (e folio- 
rum basi ortis) obsitis, ramulis herbaceis tenuibus triquetris paten- 
tibus, cladodiis 6-2-nis tenuiter subulatis triquetris vel compressis 
ssepius falcatis, floribus in racemos tenues elongatos axillares pani- 
culatos vel thyrsoideos dispositis, pedicellis patenlibus flore sublon- 
gioribus ad medium arliculatis basi bracteolatis articulo inferiore in 
sculellam abeunte, perigonii hemispherici segmentis patentibus, fila- 
mentis anthera minuta oblonga 3-4-pIo longioribus, bacca minuta %. 
Asparagopsis Jloribunda K^^. Enum. V. p. 98. 

Hab. in Belutschid inferiore (Stocks !). 

Ar. Geogr. India orientalis, Mauritius, Africa tropica, Nova Hollandia. 

'20. A. ascendens (Roxb. Fl. Ind. III, lo3J suffruticosus ramo- 
sissimus elatus, caulibus teretibus albidis spinis subulatis reclis lon- 
gis obsitis, ramulis gracillimis ascendentibus angulatis, cladodiis 20- 
6-nis gracillimis subulalis. ascendentibus curvalis elongatis, floribus 
in racemos elongatos densifloros congestos axillares dispositis, pedi- 
cellis flore sublongioribus basi bracteolatis ad medium articulatis, 
perigonii hemispherici segmenti^ tandem reflexis, filamentis anthera 
minula 4-6-pIo longioribus, bacca... "^ . 

Hab. in Affghania Griffith 58-55 et 5858 (ex Baker). Non vidi. 

Ex descriptione valde affinis A. racemoso a quo cladodiis numerosioribus 
sublongioribus potissimum differt. 

Ar. Geogr. Regio Himalaica occidentalis. 


RLSCUS (Toorn. Inst. 79, tab. 15). 

Flores dioici. Perigonium viridulum marcescens sexpartilum seg- 
mentis tandem patulis interioribus angustioribus in alabastro lectis. 
Masc. Stamina Iria in tubulum ovatum cofinata cujus apice antherae 
tres loculis divergenlibus adnatie sunt. Fem. Filamenta in tubulum 
germen cingens antheris destitutum connata. Ovarium sessile trilo- 
culare loculis biovulatis, stylus brevissinius, stigma capitatum. Bacca 
carnosa ssepius unilocularis el monosperma. Semen sul)gIobosum — 
Suffrutices erecti, foliis' minutis scariosis bracteiformibus, ramulis 
in phyllodia coriacea persistentia venosa sessilia torsione basilari 
horizontalia mutatis, floribus parvis e cosla faciei inferioris phyllo- 
cladiorum ortis. 

1. R. aculeatus (L. Sp. 1474) suffruticosus humilis ramis 
erectis, cladodiis coriaceis rigidis oblongis in mucronem acutissi- 
mum attenuatis, floribus 1-2 versus medium longitudinem cladodii 
orlis breviter pedicellatis costa in bracteolam lanceolatam firmain 
desinenle 5- Rchb. Germ. fig. 968. 


RuflCUS. ASPARAGACEiE 341 

Hab. in sylvaticis rupestribus regionis montanfe, Graecia (Sibth. Heldr I). 
Creta (Raul !), Macedonia et Tiiracia (Griseb !), Pamphylia (Bourgl), Gili- 
cia (Ky. Suppl. 43!), Libanus prope Abeih 2500' (Schweinf !), Pontus Lazicus 
(Bal !), Tauria ct Transcauca-ia (Ledeb. Szov !), Persia borealis prope Siaret 
(Bge!). 

/3 angustifolius. — Gladodia diminuta lanceolala. 

Hab in fauce Giilek Boghas Tauri Gilicici (Ky !). 

Ar. Geogr. Europa media et australis ab Anglia, Belgio, Helvetia et Ger- 
mania australioribus ad regionem Danubialem, Africa borealis. 

2. R. hypophyllum (L. Sp. 1474suffruticosus humills caulibus 
erectis saepius simplicibus, cladodiis coriaceis oblongis vel oblongo- 
lanceolatis acuminatis basi attenuatis inferioribus oppositis supe- 
rioribus alternis, floribus 5-6 a pagina inferiori cladodii medium 
versus orlis umbellulatis, costa in bracteam minutam lanceolatam 
scariosam desinente 5 Ic. Bot. Mag. tab. 2049. 

Hab. in sylvis umbrosis montis Athos Macedoniae (Sibth.), Transcaucasia 
in Imeretia (Rupr !), Iberia, prov. Talysch (M. B. — G. A. Mey. . 
Ar. Geogr. Hispania, Italia, Africa borealis, Madera. 

3. R. hypoglossum (L. Sp. 1474) suffruticosus humilis cauli- 
bus erectis saepius simplicibus, cladodiis coriaceis oblongis vel 
oblongo-lanceolalls acutis basi attenuatis inferioribus opposltis caete- 
ris alternis, floribus 3-6 e pagina inferiori cladodii medium versus 
ortis umbellulalis, costa in bracteam magnam foliaceam coriaceam 
oblongam acutam desinente 5. Rchb. Germ.- 1. 969. — Fl. Grtfic. 
tab, 955. — A. hypophyllumydr. hypoglossum Lam. 

Hab. in umbrosis rupestribus montanis, Macedonia in Athone (Sibth 5 
P>iv ! Orph !), Bithynia (Thirlie I). 
Forsan prsecedentis varietas. 

Ar. Geogr. Hispania, Italia, Germania australis, Dalmatia, Serbia, regio 
Danubialis. 


DANAE (Nedic. Mal. 71). 

Flores hermaphroditi. Perigonium carnosum gamophyllum urceo- 
latum dentibus parvis deltoideis sequalibus. Filamenta sex in tubum 
supra medium perigonium ortum connatis antheris sex conliguis e 
fauce tuhi exserlis. Ovarium sessile imperfecte triloculare loculis 
biovulatis, stylus brevis, stigma capitatum. Bacca globosa unilocula- 
ris sfepius monosperma. — Suffrutex erectus vegetationis characte- 
ribus Rusco similis sed flores terminales racemosi et perigonium 
gamophyllum. 

1. D. racemosa (L. Sp. 1471 sub Rusco) suffruticosa erecla 
ramosissima ramis virgalis ereclis, cladodiis oblique oblongo- 


342 SMILAGE^ Danae. 

lanceolalis acuminatis, racemo terminali ex axilla cladodii supremi 
orto-6-9floro pedicellig flore subbrevioribus apice arliculatis, bacca 
magna %. D. racemosa Msench Meth. 179.— Ic. Gffirtn. tab. 16, fig. 8. 
Hap. in sylvaticis, Syria borcealis in quercetis ad Attyk montis Amani 3000* 
(Ky. 211!), ditio Transcaucasica Talyscii (G. A. M. Hoiil), Persia borealis ad 
Siaret (Buhse! Bge!). 


ORD. CXXXVI. SMILACE^. 

(Lindl. Intr. Ed. II., p. 359. — Asparagacearum pars D. G. Fl. Fr.) 

Flores dioici rarius hermaphrodili. Perigonium inferum hexaphyl- 
lum corollinura. Stamina numero varia (in noslris) libera. Antherre 
basifixffi biloculares introrsum dehiscentes. Slylus nullus, sligmata 
tria. Ovarium liberum triloculare, ovulis in loculo solitariis vel gemi- 
nis ex angulo interno superiore pendulis orlhotropis. Bacca globosa 
6-1-sperma. Semina elliplica vel globosa, testA tenui, embryo intra 
albumen corneum copiosum minimus. — Frutices vel suffrutices 
saepius scandentes.— Ordoexcl. A. de Gandolle Monogr. Phan. vol.l, 
ab affinibus et praesertim ab Asparagaceis stylo nullo et ovulis ortho- 
tropis distinctus. Folia insuper structura peculiaria, petiolata peliolo 
e vagin^ orto ssepe cirrhifero infra laminam demum rumpentem arti- 
culalo. 

SMILAX (L. Gen. 1^20). 

Flores dioici. Masc. Perigonium corollinum hexaphyllum patens 
deciduum. Stamina (in nostris) sex fundo perigonii inserta sequalia. 
Fem. Perigonium maris. Slamina aborliva decidua. Ovarium ellipti- 
cum triloculare loculis 1-2-ovulatis ovulis ex apice locuii pendulis, 
slylus nullus, sligmala tria dislincta papillosa recurva decidua. Bacca 
globosa 1-3-sperma, semina globosa. — Frutices sempervirentes 
saepius scandentes saepissime aculeali, foliis alterriis saepius disti- 
chis, floribus umbellalis, umbellisaxillaribus solitariis vel racemose 
dispositis. 

SECT.EUSMILAX(Alph.D.G.Mon.Phan.I pag. 66 — Ovarii loculi 
uniovulali. Perigonii phylla plus minusve excurvata. 

1. S. excelsa (L. Sp. 1458) glabra alte scandens ramis acu- 
leatis angulalis, foliis*cordato-ovatis rotundatis mucronatis inermibus, 
cirrhis supra basin petioli inserlis, umbellae 4-10-flor3P pedunculo 
petiolo sublongiore, bacc^ rubr^ 5- Ic. Buxb. Genl. p. 18, tab. 27. 


Smilax. smilace/E 34 J 

Hab. in sylvaticis et ad sepes regionis inferioris MacedonitB et Thracia? 
<Griseb. Friv.), Byzanlii (Cast ! Sibth. Auch.), totius Anatoliae borealis in 
Bithynia et Paphlagonii (Wied!), Ponto ad Samsun (Wied !), Trapezunt^^m 
(Bal !), Pontum Lazicum ad Rhize (Bal!), Imeretiam et Mingreliam (Ledeb.j, 
Georgiam Gauca.sicam et ditionem Talysch iHoh!), Persiam borealem in 
prov. Ghilan (Jenisch !) et Asterabad (herb. Petrop,)- 

Ar. Geogr. Insulae Azoricae (ex cl. Alph. D. G ). 

2. S. aspara (L Sp. 1458) glabra scanderis ramis angulalis 
flexuosis aculeatis, foliis coriaceis hastato vel cordaio-triangularibus 
inargine coslague subtus ssepius aculeatis, cirrhis supra basin petioli 
insertis, umbellis sessilibus plurifloris in racemosaphyllos axillares 
et terminales spicatim dispositis, baccis rubris 5 Rchb. Germ. fig. 
970. — Fl. GrBec. tab. 959. 

Hab. ad sepes et in dumosis regionis inferioris maritima* Graeciae et ejus 
insularum !, Macedonia; et Thracia; ! Auatoliae occidentalis et australis mari- 
timse !, Syria? litloralis (Bl !), Paiestin» (Roth!). Fl. Aut. 

/3 Mauritanica. — Gaulis minus aculeatus ssepe elatior, folia sub- 
inermia vel inermia ampliora magis rotundata. — S. Mauritanica 
Desf. All. II, p. 367. Ad typum intermediis innumeris transil. 

Hab. in Macedoniae peninsuli Athod (Orph!), Attici (Heldr !), Syriil litto- 
rali ad Sidonem et Berythum (Gaill I Bl!). 

Ar. Geogr. Regio Mediterranea totius Europae et Africae borealis, Gallia 
austro-occidentalis, insulae Ganarienses, Madera, Abyssinia, India borealis. 

3. S. vaglnata (Decaisne in Jacquem. It. IV, 169, tab. 169) 
glabra suffruticosa inermis non scandens, ramis brevibus ereclis 
dicholomis acute angulatis, vaginis (peliolorum vetustorum basi per- 
sistenle) lanceolatis truncatis 3-5-nerviis. petiolis basi in vaginani 
dilatalis non cirrhiferis lamina ovato-orbiculala cuneata vel subcor- 
data brevioribus, pedunculis axillaribus masculis umbellatim 8-10- 
floris, pedicellis femineis unifloris supra medium arliculatis, ovario 
globoso 5- 

Hab. in valle Kurrum Affghaniae (Aitch. 701!). 
Ar. Geogr. India boreali-occidentalis. 


ORD. CXXXVII. IMOSCOREACEiE. 

(R. Br. Prod. p. 294). 

Flores dioici. Perigonium regulare tubo in plantS mascula brevis- 
«imo in feminea cum ovario connalo, limbo supero sextldo persis- 
tente. Stamina sex, antherae basi dorsi affixae biloculares introrsum 
dehiscentes. Ovarium inferum triloculare loculis birarius uniovulatis. 
Ovula angulo interiori suspeisa analropa. Fructus nunc (in Tamo) 


344 DioscoREACE^ Tamur. 

baccatus trilocnlaris vel ahortu unilocnlaris, nunc (Dioscorea) capsu- 
laris trigono-trilobus loculicide dehiscens. Semina in baccatis globosa, 
in capsularibus compressa membranaceo-alata. Embryo minulu» 
ovato-globosus in cavitate albuminis prope umbilicum situs. — 
Herbae vel suffrutices, saepissime volubiles. — Ordo ab Asparaga- 
ceis ovario infero perigonio adhaerente, a Smilaceis ovulis anatropis 


distinctus 


TAMUS (L. Gen. 4H9}. 

Flores dioici. Masc. Perigonium carapanulatum ad medium sexpar- 
tilum. Slamina sex fundo tubi inserta, lilamenta filiformia. Anther8& 
ovato-globos» didymae biloculares dorso afQxse. Fem. Perigonium 
ovario adhserens turbinatum limbo sexpartito persistente. Filamenta 
abortiva. Ovarium loculis biovulatis. Stylus trifidus stigmatibu» 
dilatatis bifidis reflexis Bacca globosa carnosa perigonii tubo ves- 
tita matura dissepimentis evanescentibus subunilocularis. Semina 
pendula globosa, tesla tenuis, raphe tenuis, chalaza hilo opposita 
eleganter fibrillosa. — Herbse perennes scandentes, radice elongata 
carnosa tuberosa. 

\. T. communjs (L. Sp. 1458) caulibus elongatis volubilibus, 
foliis profunde cordatis ovatis integris acuminatis, racemis axilla- 
ribus, masculis multifloris folio longioribus floribus longiuscule 
pedicellalis, faemineis brevibus floribus paucis brevissime pedicella- 
lis. baccis subglobosis rubris %. Ic. Engl. Bot. lab. 91. — Rchb. 
berm. fig. 971. 

Hab. in sylvis et umbrosis totius ditionis a Grsecial Creta (Raulinl), Ma- 
cedonia et Thracia ! ad Syriam littoralem, Libanum et Palestinam (Boiss 1)^ 
regiones Caucasicas I, Persiam borealem (Herb. Petropl), K.irdistaniam Per- 
sicam (Haussklj, Tauriam (M. B.). 

/3 Cretica. — Folia cordato-triloba lobis lateralibus rotundatis ter- 
minali plus minus elongato acuminato. — T. Cretica L. Sp. 1458. — 
Fl. Graeca, tab. 958. Intermediis ad typum transit. 

Hab. in umbrosis, Graecia in faucibus Hymetti et prope Oropo (Boiss I), in 
valle Cephissi (Heldr 1), peninsula Athoa (Griseb I forma foliis amplis trans- 
verse latioribus), Creta el Gyprus (Sibth.), Syria littoralis ad Sidonem (Bll), 
Libanus supra Hamana 3000' (Schweinf I), mons SsofFdagh supra Aintab 
(Haussk !). 

Ar. Geogr. Europa media et australis ab Angli4, Belgio, Germania australi 
ad regionem Danubialem, Africa borealis. 

Obs. Dioscorea deltoidea Wall. Cat. 5110. — Kunth Enum. V. p. 340 ex cL 
Baker in litt. in valle Kurrum AflFghaniae a cl. Aitchison lecta fuit. 


Commelyna. commelynace^ 34f 

ORD. CXXXVIII. COMMELYNACE^. 

(A. Rich. — Glarke m Monog. Phan. III, p. 115). 

Flores hermophroditi raro polygami regulares vel subirregulares. 
Perigonium hexaphyllum phyllis tribus exterioribus herbaceis caly- 
cinis persistentibus uno in aeslivatione exleriore, Iribus inlernis 
petaloideis fugacibus. Stamina sex vel aborlu 3 6 hypogyna omnia 
fertilia vel siepius nonnulla abortiva, anlherae introrsae biloculares. 
Ovarium sessile liberum 2-3-loculare, ovula 3 vel plura orthotropa 
angulo interno affixa. Stylus simplex, stigma indivisum vel obscure 
trilobum. Fructus ssepius capsularis ab apice loculicide "i-S-valvis, 
rarius crustaceus indehiscens vel epicarpio succulento baccatus. 
Semina albuminosa angulata vel peltala testa firma saepe reticulata 
vel foveolata. Embryo cylindricus parvus in foveola albuniinisab hilo 
remola nidulans operculo deciduo tectus. 


COMMELYNA (L. Gen. 62). 

Flores irregulares, perigonii phyllis calycinis binis tertia exlerna 
majoribus, tribus corollinis sjfipe dissimilibus. Slamina tria fertilia, 
Iria sterilia anlheris cruciformibus. Filamenta nuda. Capsula tri vel 
abortu 2-1-locularis loculis ventrallbus 2-l-spermis terlio monos- 
permo vel aborlivo. — Herbse ramosse, flores in 1-2 racemulos intra 
.bracteam spathiformem complicatam vel cucullatam inclusos dispo- 
siti. — Species in ditione nostra paucye omnes subtropicse. 

1. G. nudiflora (L. Sp. p. 61) glabriuscula, caulibus procum- 
bentibus e nodis saepe radicantibus, foliis lanceolatis acuminalis, 
viginis ssepe ciliatis, spathis sparsis pedunculalis lateralibus compli- 
catis ovato-Ianceolalis, ovarii loculis ventralibus biovulalis, capsulee 
trilocularis valva dorsali cum semine incluso decidua, seminibus 
breviler cylindricis reticulatis %. C. diffusa Burm. Ind. p. 18, tab. 7, 
fig. 2. — G. pilosa Pers. Syn. I, 55 — C Canariensis Sm. — C. 
agraria K*^. — Webb et Berlh. Phyt. Gan. tab. 238. 

/3 Wermana Glarke Gomm. p. 145. — Folia oblongo-lanceolaia 
basi saepe rotundata, pedunculi robusti abbreviati, seminis areolae 
parvae. 

Hab. in Egypto (Werne ex Clarke) (Annon potius ex Sennaar ?). 

Ar. Geogr. Species tropica et subtropica, Insulse Ganarienses et Maderar 
Africa, India, Australia, America borealis et australis. 


346 coMMELYNACEiE Commelyna. 

2. G. subulata (Rolh Nov. Sp. 23) glabriuscula, caulibus bre- 
vibus ereclis, foliis linearibus, spathis subsessilibus ovato-lan- 
ceolalis complicatis, ovarii loculis ventralibus biovulatis, capsulae 
trilocularis valva dorsali cum semine incluso decidua, seminibus 
oblongo-pyramidatis grosse rugoso-foveolatis %. C. striata et C. sub- 
aurantiaca Hochst. in Ky. exs — C. linearifolia K^^.Ewum, 4, p. 43. 

Hab. in BelutschiA (Frere ex Aitch), Egypto superiore (Ky. ex Clarke). 

Ar. Geogr. Nubia, Abyssinia, Africa tropica, India orientalis, 

Obs. C. Boissieriana Glarke loc. cit., p. 161 ex Egypto a cl. auctore indi- 

■cata ibi non crescit sed ex Africa tropic^ oriunda est. Specimen legi in Horto 

Bot. Kahirino cultum. 

3. C. Kotschyi (Hassk. in Schweiuf. ^th. p. 209) glabrius- 
cula, caulibus difTusis, foliis anguste lanceolatis, vaginis parce 
ciliatis, spathis breviter pedunculatis complicatis breviter ovatis, 
capsulse oblongfle compianalae bilocularis loculis ventralibus biovu- 
latis, dorsali vel nullo vel vacuo, seminibussubcylindricis sinuato- 
notatis '^ . C. Forskahlei Hochst. in Ky. exs. non Vahl. 

Hab. iii Egypto superiore (Ky.), Annon potius ex Nubia Iropica ? 
Ar. Geogr. Africa troplca. 

4. G. albescens (Hassk. in Schweinf. Mihp. 210). glabriuscula 
caulibus erectis basi incrassatis, foliis lineari-lanceolatis margine 
albidis saepe undulatis, spafiis subsessilibus 1-3 approximalis cucul- 
latis latere altero auriculatis altero uncato-falcatis, capsulse trilocula- 
ris bivalvis loculis monospermis, loculo dorsali deciduo indehiscente 
scabro cum semine incluso arcte connexu, seminibus ellipsoideis 
compressis laevibus sed loculi dorsalis globoso ^ . C. Schimperiana et 
C. multicaulis Hochst. in Schimp. exs. 

Hab. in Belutschia (Stocks, Frere). 

Ar. Geogr. Abyssinia, Arabia tropica, India oricntalis, Insulae Gapitis vi- 
ridis. 


ORD. CXXXIX. JUNCACE^ 

(Bartl. Ord. 37). 

Fiores in noslris hermaphroditi. Perigonium inferum hexaphyllum, 
phyllis glumaceis biserialibus Stamina sex vel tria phyllis opposita, 
filamenta siibulata, antherae basiPiXce biloculares. Ovarium sessile 
liberum l-3loculare 3-pluri-ovulatum, ovula angalo interiori 
I tculorum vel placentis parietalibus inserta anatropa. Stylus simplex, 
sligmata tria Capsula tri-polysperma trivalvis. Seminum lesta mem- 
branacea interdum basi et apice appendiculata. Albumen carnosum. 
Embryo